ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY"

Átírás

1 ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1

2 Tantárgyi rendszer és óraszámok 3 Olvasás-írás előkészítése 1-2. évfolyam 4 Olvasás-írás elemei 3-8. évfolyam 9 Számolás-mérés előkészítése 1-2. évfolyam 18 Számolás-mérés elemei 3-8. évfolyam 21 Önkiszolgálás 1-2. évfolyam 33 Környezet- és egészségvédelem 5-8. évfolyam 36 Mozgásnevelés 1-6. évfolyam 43 Testnevelés 7-8. évfolyam 55 Játékra nevelés 1-2. évfolyam 60 Ének-zene, ritmusfejlesztés 1-8. évfolyam 63 Ábrázolás-alakítás 1-8. évfolyam 69 Beszédfejlesztés és környezetismeret 1-6. évfolyam 74 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 7-8. évfolyam 84 Életvitel és gondozási ismeretek 3-8. évfolyam 87 Informatika évfolyam 95 2

3 Tantárgyi rendszer és óraszámok az értelmileg akadályozott tanulók számára 1-8. évfolyam Az évfolyamok óraszámai Olvasás-írás előkészítése Olvasás-írás elemei Beszédfejlesztés és környezetismeret Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Számolás-mérés előkészítése Számolás-mérés elemei Önkiszolgálás Életviteli és gondozási ismeretek Ábrázolás-alakítás Ének-zene ritmusfejlesztés ,5 1,5 1,5 1 1 Játékra nevelés Mozgásnevelés Testnevelés Környezet- és egészségvédelem Informatika Kötelező óraszám ,5 22,5 22, Rehabilitációs órák Az évfolyamok óraszámai Logopédia Gyógytorna A témakörök tartalmi feldolgozásánál valamint a tanulókkal szemben alkalmazott követelményeknél megjelenő tevékenységi szintek magyarázata: Együttműködéssel: A tevékenységek közben passzív közreműködő, nem ellenkezik, mozdulataival igyekszik segíteni. Segítséggel: A tevékenysége végzése közben a felnőtt aktív közreműködésére, segítségére, támogatására van szükség. Részfolyamatokat önállóan is elvégez. Irányítással: Felnőtt felügyelete mellett, szóbeli útmutatás, tanácsadás vagy nonverbális jelek mellett végzi a tevékenységet. Önállóan: A felnőtt jelenlétében végzett tevékenység, de nincs verbális útmutatás. 3

4 Olvasás-írás előkészítése Célok 1-2. évfolyam Az olvasás- írás elsajátításához szükséges alapkészségek fejlesztése: az érzékelés és észlelés (vizuális, akusztikus, mozgásos és szeriális ) a figyelem az emlékezet gondolkodás a verbális kifejezőkészség területén ( alaki és tartalmi ) és a rész-egész viszony készségfejlesztésre Feladatok A tanulók képességeinek figyelembevételével folyamatosan alakítsa ki a tantárgy tanításához szükséges alapkészségeket. A készségek kialakításánál építsen a tantárgyi koncentrációra: Feladatai legyenek változatosak, keltse fel a tanulók érdeklődését, alkalmazkodjon értelmi képességeikhez és életkori sajátosságaikhoz. Fejlessze az íráshoz szükséges finommozgásokat. Alapozza meg a tanulói jellemvonások kialakulását (rendszeresség, pontosság, társak megbecsülése). Segítse a feladathoz való pozitív hozzáállást, feladatok elfogadását, a feladattartást. Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám 2 2 Éves óraszám ök Évfolyamok A finommozgások előkészítése az íráshoz x x Alapkészségek kialakítása: sorrendiség, rész-egész viszony x x Emlékezet, gondolkodás, figyelemfejlesztés x x Szem-kéz koordinációjának fejlesztése x x Térorientációs gyakorlatok x x Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgatás-, íráskészség megalapozása x 4

5 A beszédbeli elmaradás csökkentése beszédhibák javítása szókincsbővítés mondatalkotás hangsúlyos, ritmikus beszéd mesereprodukálás ragok, jelek használata Vizuomotoros készség fejlesztése Testséma és az egyensúlyérzékelés fejlesztése Iránydifferenciálás Téri tájékozódás Vizuális észlelés fejlesztése Szem-kéz koordinációja Alakállandóság Alak, háttér felfogás fejlesztése Vizuális megfigyelő és elemző képesség fejlesztése Finommotorika és a taktilis érzékelés fejlesztése Hallásfejlesztés Beszédészlelés, beszédértés fejlesztés 5

6 1. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás-, íráskészség megalapozása Finommozgások előkészítése az íráshoz Szem-kéz koordinációjának fejlesztése (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika fejlesztése: Légzésgyakorlatok utánzással, a helyes légzéstechnika kialakítása Hallásdifferenciáló készség fejlesztése: Játékos hangutánzások utánzással, segítséggel (állathangok, társak hangja, a környezet tárgyainak hangja) Egyszerű hangforrások felismerése Ritmus fejlesztése együttműködéssel Egyszerű mondókák, versek mozgással, játékkal kísérése Szókincsbővítés segítséggel Az őt körülvevő közvetlen környezetben lévő személyek, tárgyak kiválasztása megnevezés alapján Kommunikációs készségfejlesztés segítséggel, játékos formában Szituációs- és szerepjátékokban a mindennapi tevékenységek lejátszása Téri relációk felismerése, létrehozása Relációs fogalmak: alá-fölé, alatt, fölött, előtt, mellett Irányok: fel-le. Segítséggel forma alakítás, mozgással (járás, futás), padlóra rajzolt alakzatok körbemozgása, majd lefedése tárgyakkal Ismerkedés a tárgyakkal: a tapintással érzékelhető tulajdonságok megismerése együttműködéssel (forma, szilárdság) Együttműködéssel labda gurítása, dobása, elkapása. Golyó, gyöngy, gomb, apró tárgyak összegyűjtése dobozba, rakosgatás Soralkotás: balról jobbra iránytartással Függőleges irányú soralkotás tárgyakkal iránytartással (fentről lefelé) Festés: szivaccsal, tenyérrel, ecsettel Homokba, padlóra rajzolás Nyomdázás krumplival 6

7 2. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás-, íráskészség megalapozása Finommozgások előkészítése az íráshoz Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Emlékezet, gondolkodás, figyelemfejlesztés (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika fejlesztése: Légzéstechnika további gyakorlása, játékos ajak és nyelvgyakorlatok, szívógyakorlat Magánhangzók felismerése szájállásról Hallásdifferenciáló készség fejlesztése: Egyszerű hangforrások felismerése, megkülönböztetése Szótagok utánmondása játék közben, segítséggel Rövid-hosszú, halk-hangos differenciálása Ritmusfejlesztés: Mondókák, versek, kiszámolók letapsolása, kopogása, gyors-lassú Szókincsbővítés: tárgyak, tárgyképek kiválasztása megnevezés alapján (emelkedő elemszámmal) Tőmondatok alkotása cselekvéshez kötötten, azonos keresése segítséggel (elszórt tárgyak közül azonos tárgyak keresése) Képes lottó, képes dominó, egyszerű, kétfelé vágott képek összeillesztése Anyanyelvi, irodalmi élmények: versek, mondókák együttes elmondása mozgással, mozgásos játékkal kísérése Képeskönyvek nézegetése Mesék: 2-3 epizódból álló egyszerű mesék meghallgatása Kommunikációs készségfejlesztés segítséggel Szituációs- és szerepjátékokban a mindennapi tevékenységek lejátszása, a szabályok alkalmazása, betartása Lateralitás: szívdobogás-bal Bemutatkozás: jobb (segítséggel) Relációs fogalmak: előtte, közben, mögötte, utána Vonalvezetési gyakorlatok segítséggel homokban, padlón- krétával, zsírkrétával. A helyes ceruzafogás kialakítása. Álló-fekvő, C-vonal, karika vázolgatásának gyakorlása. Írómozgás: balforgású csigavonal, fészek rajza. Átírás, csőbeírás, vonalfolytatás. Lendületes írásmozgás átírással. Helyes testtartás kialakítása. Tapintással érzékelhető tulajdonságok megismerése (hideg-meleg, sima-érdes) Gyurmázás: gömbölyítés-lapítás, hengerítés, nyújtás, segítséggel ujjtorna csipegetések, ujj-mondókák Gyöngyfűzés szabadon, segítséggel gombolás, toronyépítés kockából. Tárgyak pörgetése. Soralkotások kétféle elemből (elejevége fogalmának kialakítása, balról jobbra). Segítséggel rövid szavak utánmondása, tárgyak megfigyelése, megnevezése, letakarás után a hiányzó tárgy megnevezése (1-2) tárgy. Rövid versek, mondókák tanulása együttmondással. 7

8 Követelmény A beszédszervi gyakorlatok végzésénél legyenek együttműködők. Legyenek képesek állathangok utánzására, társai és környezetében levő tárgyak hangjainak felismerésére. Irányított, csoportos tevékenységbe kapcsolódjanak be. A feladatok elvégzésénél legyenek kitartóak, türelmesek. A szabályokat igyekezzenek betartani. Segítséggel használják a különböző íráseszközöket. Tudják vázolni az álló egyenest, fekvő egyenest, c vonalat, karikát. Gyakorolják a helyes ceruzafogást. Ismerjék fel a soralkotás ritmusát, próbálják meg utánozni azt. (segítséggel). Ismerkedjenek az irányokkal: fentről le, balról jobbra utánzással alkalmazzák. A téri relációkat megnevezésük alapján segítséggel alkalmazzák. Legyenek képesek a tanult mondókákat, verseket, dalokat a csoport tagjaival együtt elmondani. 8

9 Olvasás-írás elemei 3-8. évfolyam Célok Az olvasás-írás elsajátításához szükséges készségek és képességek folyamatos fejlesztése: - A fogalmi gondolkodás megalapozása. - Könnyen érthető, rövid szöveg elolvasása, értelmezése, néhány egyszerű gondolat leírása. - Az elsajátított olvasási technikával olyan képességek kialakítása, amelyek hozzásegítik a kommunikációs eszközök használatához, a mindennapi életbe való beilleszkedéshez. Feladatok - Olvasás-írás elsajátításához szükséges készségek és képességek egyénre szabott fejlesztése. - Fejlessze tovább az elemi szintű fogalmi gondolkodást. - A kialakított képességeit segítséggel tudja használni életközegében való tájékozódásban, környezete megismerésében. Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám Éves óraszám ök ök Évfolyamok Alapkészségek kialakítása x x x x x x Térorientációs gyakorlatok x x x x x x Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás- x íráskészség megalapozása A finommozgások előkészítése az x íráshoz Szem-kéz koordinációjának fejlesztése x Betűtanítás x x x x x x Olvasás x x x x x x Írás x x x x x x Értő olvasás x x x 9

10 3. évfolyam Beszédfejlesztés (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika fejlesztése a beszédszervek további ügyesítése ( ajak- nyelv gyakorlatok ) zöngés zöngétlen hangok megfigyelése ( nyakra tett kézzel ) tárgyak tárgyképek nevéből az első hang kiemelése. Ritmusfejlesztés: ritmusok letapsolása, kopogása, szavak ritmizálása, ritmikus sorok kirakása tárgyakkal, képekkel, a kirakott sorminta leutánzása 2 elemből. Szókincsbővítés, fogalmi szint fejlesztése: tárgyak, tárgyképek csoportosítása, azonos keresése: szín méret, forma csoportosítás ( minta és megnevezés alapján ). Több részre ( 3-4 ) vágott kép összeállítása képről irányított kérdésekkel mondatalkotás. Anyanyelvi, irodalmi élmények: rövid mesék meghallgatása, lejátszása, dramatizálással, bábokkal verbális emlékezet fejlesztése. Térorientációs gyakorlatok Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás-, íráskészség megalapozása Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Íráselemek tanítása Betűtanítás. a,i,í,m,u,ú,t,e,o,ó. Olvasás Írás Elől, hátul, függőleges- vízszintes fogalmának érzékeltetése. Lateralitás: bal- jobb tudatosítása, begyakorlása. Tárgyak sorbarendezése balról jobbra sor eleje, vége, közepe fogalom kialakításának megkezdése, gyakorlása. Helyes testtartás kialakítása. Ujjgyakorlatok bal jobb irányok megkülönböztetése síkban. A helyes írószertartás elsajátítása, a laza csuklómozgás beidegzése. Íráselemek. Soralkotások két elemből balról jobbra. Képolvasás: sorok, oszlopok olvasása. Álló egyenes, fekvő egyenes, ferde egyenes, c vonal, körvonal ismétlése Csészevonal, kapuvonal, fecskevonal, cseppvonal, hurokvonal vázolása, átírása utánzással. Írásjelek írása sorközbe, majd segítséggel vonalrendszerbe Hangkihallási gyakorlatok. Hang egyeztetése ajakállással, a magánhangzók érzékeltetése. Szógyűjtés adott hanggal. Hangelválasztás szókezdő helyzetben. Hang felismerése szavakban hanghelyzetek, jelölésük eleje, vége. Hang és betű egyeztetése. Adott betű keresése betűsorban. Adott betűhöz tárgyképek gyűjtése. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel ( egytagú 2 betűs szavak, kéttagú 4 betűs szavak ). Szótagolás gyakorlása vízszintes és függőleges sorokban. Betű időtatama. Versek, mondókák tanulása. A tanult betűk írása: az írott betűforma tanítása átírás, utánzás, vázolás után. Sorközbe, majd vonalrendszerbe írás. Másolásuk tábláról. Betűk írása diktálásra. Kétbetűs szótagok másolása írottról. Az időtartam jelölése írásban 10

11 Követelmény Mutasson fel a tanuló mérhetően folyamatos fejlődést a kommunikációs készségében, tudjon egyszerű kérdésekre rövid mondattal válaszolni. Önállóan tudjon 2 elemből sormintát leutánozni. Tudjon tárgyakat sorbarendezni balról jobbra. Irányítással tudja írni az íráselemeket. Segítséggel ismerje fel a tanult betűket, 2 betűt vonjon össze. Segítséggel tudja másolni a tanult betűket. 4. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Betűtanítás s,l,á,v,p,z,ö,ő,n,k,. Olvasás Írás (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika további fejlesztése. Hallási differenciáló gyakorlatok: zöngés, zöngétlen gyakorlása. Különböző hanghelyzetek felismerése: szó eleje, vége, közepe. Ritmus fejlesztés: Többtagú szavak letapsolása, kopogása. Szókincsbővítés: fogalmi szint fejlesztése. 3 4 képből álló képsor kirakása, szógyűjtés, mondatalkotás. Mondókák, versek tanulása az alkalmakhoz kapcsolódva. Kijelentések és kérdések beszédünkben. Párbeszéd. A tanult téri helyzeteket ismerje fel, nevezze meg. Irányok transzformálása síkra. Hangkihallási gyakorlatok. Hang egyeztetése ajakállással, a magánhangzók érzékeltetése. Szógyűjtés adott hanggal. Hangelválasztás szókezdő helyzetben. Hang felismerése szavakban hanghelyzetek, jelölésük eleje, vége. Hang és betű egyeztetése. Adott betű keresése betűsorban. Adott betűhöz tárgyképek gyűjtése. Hiányzó betűk, szótagok pótlása. Hárombetűs szavak kirakása másolás után, majd diktálásra. Mondatkezdő betűk, nevek jelölése pirossal. Mondatvégi írásjel: a pont, kérdőjel. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel 3 betűs szavak olvasása, értelmezése. Mondatok egyeztetése képpel. Adott szóval mondatalkotás. Szótagolás gyakorlása vízszintes és függőleges sorokban. Tőmondatok olvasása és értelmezése. Betű időtartamának érzékeltetése az olvasásban. A tanult betűk írása: az írott betűforma tanítása átírás, utánzás, vázolás után. Sorközbe, majd vonalrendszerbe írás. Másolásuk tábláról. Betűk írása diktálásra. Szótagok, szavak másolása írottról. Betűk 2 betűs szavak, szótagok írása diktálás után. Az időtartam jelölése írásban 9

12 Követelmény Legyenek képesek segítséggel felismerni az adott hangot a szóban. Tudják letapsolni a szavakat. Tudjanak az adott szóval mondatot alkotni, segítséggel. A tanult téri helyzeteket irányítással ismerjék fel, nevezzék meg. Egyéni képességeiknek megfelelően ismerjék fel a tanult betűket. A tanult betűket másolják. Segítséggel, képességeiknek megfelelően olvassanak össze két, három betűből álló szavakat, szótagokat. Tudjanak rövid verset, vagy mondókát elmondani kevés segítséggel. 5. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Betűtanítás b,ü,ű,r,c,g,sz,j,gy,cs, d,h. Olvasás Írás (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika további fejlesztése. Helyes artikuláció, időtartam, hangsúly, hangerő, hanglejtés. Szókincsbővítés: több képből álló képsor kirakása, szógyűjtés. Mondatalkotás képekről. A kijelentés, kérdés ismétlése, a felszólítás fogalma példákon keresztül. Párbeszédes feladatok. A tanult téri helyzeteket ismerje fel, nevezze meg, folyamatos gyakorlása. Irányok transzformálása a síkra- közel, távol, itt-ott. Hangkihallási gyakorlatok. Hang egyeztetése ajakállással, a magánhangzók érzékeltetése. Szógyűjtés adott hanggal. Hangelválasztás szókezdő helyzetben. Hang felismerése szavakban hanghelyzetek, jelölésük eleje, vége, közepe. Hang és betű egyeztetése. Adott betű keresése betűsorban. Adott betűhöz tárgyképek gyűjtése. Hiányzó betűk, szótagok pótlása. Hárombetűs, két szótagú szavak kirakása. Írása másolás után, majd diktálásra. Mondatkezdő betűk, nevek jelölése pirossal. Mondatvégi írásjel: a pont, kérdőjel, felkiáltójel. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel 3 betűs, két szótagú szavak olvasása, értelmezése. Rövid mondatok olvasása. Mondatok egyeztetése képpel. Adott szóval mondatalkotás. Szótagolás gyakorlása vízszintes és függőleges sorokban. Tőmondatok olvasása és értelmezése. Betű időtartamának érzékeltetése az olvasásban. A tanult betűk írása: az írott betűforma tanítása átírás, utánzás, vázolás után. Sorközbe, majd vonalrendszerbe írás. Másolásuk tábláról.. Szótagok, szavak, rövid mondatok másolása írottról. Betűk 2, 3 betűs szavak, szótagok írása diktálás után. Az időtartam jelölése írásban. Mondatkezdő nagybetűk, nevek helyett piros betűk írása. Mondatvégi írásjelek alkalmazása segítséggel. 12

13 Követelmény Egyéni képességeiknek megfelelően helyesen artikuláljanak beszédük közben. Szókincsük gyarapodjon. Használják lehetőség szerint csak irányítással a téri orientáció elnevezéseit, és alkalmazzák is őket. Ismerjék fel a tanult betűket, olvassák össze azokat. Az elsajátított olvasási szintnek megfelelően szavakat, rövid mondatokat olvassanak segítséggel. Másolásra írják a betűk írott alakjait, szavakat. Lehetőség szerint diktálás után betűket, szavakat írjanak. Segítséggel egyeztessék a nyomtatott és az írott formáját a tanult betűknek. Tudjanak verset, mondókát mondani. Párbeszédes helyzetben kijelentést, kérdést, felkiáltást fogalmazzanak meg a pedagógus irányításával. 6. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Betűtanítás ny,zs,ty,ly,dz,dzs Olvasás (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika további fejlesztése. Hallásdifferenciálás. Személyi adatok gyakorlása. Mondatok bővítése, pontosítása: mi, mit, hol, hová kérdésekre válaszoló szavakkal. A helyes ragok, jelek, képzők használata. A főnévi ragokat és jeleket azok megjelenési sorrendjében gyakoroltatjuk. Tárgy, helyviszony a cselekvésben. Beszédünkben a felkiáltás és az óhajtás. Élethelyzetek segítségével gyakorlás. A tanult téri helyzeteket ismerje fel, nevezze meg, folyamatos gyakorlása. Irányok transzformálása a síkra- közel, távol, itt-ott, ideoda. Hangkihallási gyakorlatok. Hang egyeztetése ajakállással, a magánhangzók érzékeltetése. Szógyűjtés adott hanggal. Hangelválasztás szókezdő helyzetben. Hang felismerése szavakban hanghelyzetek, jelölésük eleje, vége, közepe. Hang és betű egyeztetése. Adott betű keresése betűsorban. Adott betűhöz tárgyképek gyűjtése. Hiányzó betűk, szótagok pótlása. Hárombetűs, két szótagú szavak kirakása. Írása másolás után, majd diktálásra. Mondatkezdő betűk, nevek jelölése pirossal. Mondatvégi írásjel: a pont, kérdőjel, felkiáltójel. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel 3 betűs, két szótagú szavak olvasása, értelmezése. Rövid mondatok olvasása. Mondatok egyeztetése képpel. 5-6 képből álló képsor értelmezése, sorba rakása a szöveg eseményének megfelelően. Cím adás az eseményekhez. Összetett mondat, a de, pedig, és, mert szavak használata. Szótagolás gyakorlása Betű időtartamának érzékeltetése az olvasásban. A mondatvégi írásjelnek megfelelő olvasás a pedagógus irányításával. 13

14 Írás Értő olvasás A tanult betűk írása: az írott betűforma tanítása átírás, utánzás, vázolás után. Sorközbe, majd vonalrendszerbe írás. Másolásuk tábláról.. Szótagok, szavak, rövid mondatok másolása írottról, írottra. Betűk 2, 3 betűs szavak, szótagok írása diktálás után. Az időtartam jelölése írásban. Mondatkezdő nagybetűk, nevek helyett piros betűk írása. Mondatvégi írásjelek alkalmazása segítséggel. Rövid szavak másolása nyomtatottról írottra. Ismerkedés a betűrenddel. Rövid történet, olvasmány elolvasása, értelmezése. Ismerkedés a könyvtárral. Követelmény Lehetőség szerint hibátlan artikulációval fogalmazzák meg bővített mondataikat. Használják megfelelően a tárgy és a helyhatározó ragjait. Segítséggel tudják elmondani személyi adataikat. A téri helyzetek megfelelő használata. Egyéni képességeiknek megfelelően ismerjék fel, és az olvasásban, írásban alkalmazzák a tanult betűket. Másoljanak írottról írottra szavakat, segítséggel rövid mondatokat. Diktálás után írják a betűket, látási, hallási előkészítés után a szavakat. Verset, mondókát szívesen mondjanak. 14

15 7. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Olvasás (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika további fejlesztése. Hallásdifferenciálás. Személyi adatok gyakorlása. Mondatok bővítése, pontosítása: mikor, milyen kérdésekre válaszoló szavakkal. A helyes ragok, jelek, képzők használata. A főnévi ragokat és jeleket, azok megjelenési sorrendjében gyakoroltatjuk. Időhatározó a cselekvésben. A melléknév: tulajdonságok gyűjtése. Beszédünk tartalma, a kifejező szándéka szerint. Cselekvést jelentő szavak. Élethelyzetek segítségével gyakorlás. A tanult téri helyzeteket ismerje fel, nevezze meg, folyamatos gyakorlás. Irányok transzformálása a síkra- közel, távol, itt-ott, ideoda, eleje, vége, közepe. Önálló alkalmazás. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel 3 betűs, két szótagú szavak olvasása, értelmezése. Rövid mondatok olvasása. Mondatok egyeztetése képpel. 7-8 képből álló képsor értelmezése, sorba rakása a szöveg eseményének megfelelően. Cím adás az eseményekhez. Összetett mondat, a de, pedig, és, mert szavak használata. Szótagolás gyakorlása Zárt szótagok, mássalhangzó torlódásos szavak olvasása. Betű időtartamának érzékeltetése az olvasásban. A mondatvégi írásjelnek megfelelő olvasás a pedagógus irányításával. Írás Szótagok, szavak, rövid mondatok másolása írottról, írottra. Betűk 2, 3 betűs szavak, szótagok írása diktálás után. Az időtartam jelölése írásban. Mondatkezdő nagybetűk, nevek helyett piros betűk írása Mondatvégi írásjelek alkalmazása segítséggel. Rövid szavak másolása nyomtatottról írottra. Mondatok tollbamondásának előkészítése. Betűrend. Képeslap megírása, megszólítás. Értő olvasás Rövid történet, olvasmány elolvasása, értelmezése. Olvasmányok feldolgozása. Könyvtárhasználat. Betűtanítás A tanult betűk alakjának vázolása, a már tanult módon. Nagybetűk:C,CS,O,Ó Ö,Ő,Z,ZS,U,Ú,Ü,Ű,V, G,GY,J,I,Í,H,K, Követelmény Fokozódó önállósággal használják személyi adataikat. Igyekezzenek a térben önállóan tájékozódni. Egyéni képességeiknek megfelelően ismerjék fel a tanult betűket, kapcsolják és írják őket. Használják beszédükben az időhatározó ragjait. Tudjanak cselekvést és tulajdonságot jelentő szavakat gyűjteni, segítséggel ismerjék fel azokat. Próbálkozzanak bővített mondatokban beszélni. Az olvasott szöveget segítséggel mondják, játsszák el. 15

16 Egyéni képességüknek megfelelően másoljanak írottról írottra. Megfelelő előkészítés után rövid szavakat írjanak tollbamondásra. 8. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Olvasás (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika további fejlesztése. Hallásdifferenciálás. Személyi adatok gyakorlása. Mondatok bővítése, pontosítása. Hogyan, hány, mennyi kérdésekre válaszoló szavak. A helyes ragok, jelek, képzők használata. A főnévi ragokat és jeleket, azok megjelenési sorrendjében gyakoroltatjuk. Részeshatározó, eszközhatározó. Birtokjel használata beszédünkben. A tanult téri helyzeteket ismerje fel, nevezze meg, folyamatos gyakorlás. Irányok transzformálása a síkra- közel, távol, itt-ott, ideoda, eleje, vége, közepe. Önálló alkalmazás. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel 3 betűs, két szótagú szavak olvasása, értelmezése. Rövid mondatok olvasása. Mondatok egyeztetése képpel. 7-8 képből álló képsor értelmezése, sorba rakása a szöveg eseményének megfelelően. Cím adás az eseményekhez. Összetett mondat, a de, pedig, és, mert szavak használata. Szótagolás gyakorlása. Zárt szótagok, mássalhangzó torlódásos szavak olvasása. Betű időtartamának érzékeltetése az olvasásban. A mondatvégi írásjelnek megfelelő olvasás a pedagógus irányításával. Írás Szótagok, szavak, rövid mondatok másolása írottról, írottra. Betűk 2, 3 betűs szavak, szótagok írása diktálás után. Az időtartam jelölése írásban. Mondatkezdő nagybetűk, nevek helyett piros betűk írása Mondatvégi írásjelek alkalmazása segítséggel. Rövid szavak másolása nyomtatottról írottra. Mondatok tollbamondásának előkészítése. Betűrend. Rövid levél írása. Címzés. Nyomtatványok kitöltése. Személyi adatok leírása. Értő olvasás Rövid történet, olvasmány elolvasása, értelmezése. Olvasmányok feldolgozása. Az olvasás megszerettetése. Könyvtárhasználat. Betűtanítás Nagybetűk: T,F,P,B,R,N,M,A,Á,S,SZ,E,É,L,LY,D,DZ,D ZS A tanult betűk alakjának vázolása, a már tanult módon. Alkalmazásuk mondatkezdéskor és tulajdonnevek írásakor. 16

17 Követelmény Beszédük, kommunikációjuk legyen érthető, a lehetőségüktől függően nyelvtanilag helyes. A tanulók egyéni képességeinek megfelelő olvasási- írási készség maximális elérése. A térbeli viszonyok gyakorlati alkalmazásának és megfogalmazásának maximális teljesítése, az egyéni képességek kibontakoztatásával. Az elsajátított olvasási technika használata a hétköznapi életben való tájékozódásra. A személyi adatok egyéni fejlettségi szintnek megfelelő, önálló alkalmazása. Az egyéni képességeinek megfelelően legyenek képesek a hétköznapi életben előforduló írásbeli feladatok elvégzésére. 17

18 Számolás- mérés előkészítése 1-2. évfolyam Célok Alakítson ki a tanulóknál olyan elemi ismereteket, amelyek szűkebb környezetükben eljuttatja az érzékeléstől, észleléstől a tárgyfogalmak kialakulásához. A tárgyakkal végzett cselekvések alapozzák és alakítsák elemi gondolkodási funkcióit, elemi számfogalmát. Feladatok Keltse fel a tanulók érdeklődését a szűkebb környezetükben megfigyelhető tárgyak jelenségek iránt. Készítse elő a tanulókat a tárgyak legegyszerűbb mennyiségi, téri, alaki kiterjedésbeli helyzetének elemi szintű megértéséhez. Fejlessze forma érzékelésüket, motorikájukat, tapintásukat. Fejlesztendő területek Mozgásfejlesztés Testsémafejlesztés Percepciófejlesztés Finommotorika fejl. Nagymozgások Egyensúlyfejlesztés Testrészek megnevezése Térorientáció Szem-kéz koordináció Szem-láb koordináció Lateralitás Keresztcsatorna Téri irányok Verbális fejlesztés Finommotorika Grafomotoros fejlesztés Rész- egész viszonya Rövid idejű memória fejlesztés Kinesztétikus fejlesztés Vízuális észlelésés figyelem, auditív észlelés. Térpercepció oldaliság formaészlelés Nonverbális kifejezések. Vízuális emlékezet Szerialitás Auditiv észlelés fejlesztés Hallási figyelem Szerialitás Verbális fejlesztés, figyelemfejlesztés Beszédészlelés fejlesztés Emlékezetfejlesztés Rövid idejű memória Rész egész viszonya Kinesztétikus észlelés Vizuo-akusztikus koordináció Főfogalom kiakítása Formák differenciálása Különbözőség Formaállandóság Azonosság Formaegyeztetés Azonosság felismerése Vizuális észlelés Rész- egész viszonya Alakállandóság Szem-kéz koordináció Figyelemfejlesztés A pár fogalom kialakítása Téri irány fejlesztés 18

19 Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám 2 2 Éves óraszám ök Elemi tapasztalatok a tárgyak x x kiterjedéséről, formai tulajdonságairól Térbeli tájékozódás x x Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások x x 1. évfolyam Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól Térbeli tájékozódás Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek Együttműködéssel figyelje meg, mutassa meg, rakosgassa a kicsi, nagy kerek és szögletes tárgyakat. Együttműködéssel figyelje meg, mutassa meg az alatta, fölötte, mellette, előtte térbeli helyzeteket. Együttműködve gyakorolják a fel és le irányokat. Együttműködéssel figyelje meg, mutassa meg a sok, kevés, semmi határozatlan halmazokat. Határozatlan halmazok alkotása tárgyakkal. Határozatlan halmazok viszonyítása.( nagy mennyiségi különbség esetén ) Sok, kevés, semmi mennyiségtartalma tárgyakkal. 19

20 2. évfolyam Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól Térbeli tájékozódás Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek Számfogalom kialakításának előkészítése Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, rakosgassa a kicsi, nagy, kerek, szögletes, ugyanolyan, rövid-hosszú, egyforma tárgyakat. Együttműködéssel figyelje meg, mutassa meg az alatta, fölötte, mellette, előtte térbeli helyzeteket. Értelmezze a cselekvése során a mellé, elé, mögé, alá, fölé, közé helyzeteket. Együttműködve gyakorolják a fel és le irányokat. Együttműködéssel figyelje meg, mutassa meg a sok, kevés, semmi határozatlan halmazokat. Határozatlan halmazok alkotása tárgyakkal. Határozatlan halmazok viszonyítása.( nagy mennyiségi különbség esetén ) Sok, kevés, semmi, több kevesebb, ugyanannyi mennyiségtartalma tárgyakkal. Határozott halmazok összehasonlítása: számolás nélkül párosítással. Számfogalom kialakítása a 3-as számkörben. Vonalelemek írása, a helyes vonalvezetés gyakorlása, számjegyek írásának előkészítése. Álló, fekvő, ferde egyenes, c vonal, karika. Követelmény Segítséggel bizonyítsa, hogy a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól elemi tapasztalatok birtokába jutott. Az elemi térviszonyokról kialakult ismereteit segítséggel alkalmazza. Segítséggel tudjon cselekvésbe ágyazottan mennyiségeket összehasonlítani. Segítséggel tudjon határozatlan halmazokat alkotni tárgyakkal, azokat tudja egymáshoz viszonyítani. Segítséggel, képességéhez mérten írja az íráselemeket. 20

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA

HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 865 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ, INTEGRÁLT ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉSE, OKTATÁSA HELYI TANTERV 866 Az 1993. évi közoktatási törvény 121. 29. pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája. 9-10. évfolyam

HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája. 9-10. évfolyam HELYI TANTERV Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája 9-10. évfolyam Készítette: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Játékra nevelés Évfolyam: 1-4.

Játékra nevelés Évfolyam: 1-4. Játékra nevelés Évfolyam: 1-4. Cél A személyiséget kibontakoztatni, az alkalmazkodóképesség fejlődése pozitív érzelmi légkörű, játékos szituációkon keresztül. A játék folyamán környezetét, a tárgyakat,

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola rehabilitációs és habilitációs tevékenysége

PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola rehabilitációs és habilitációs tevékenysége TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI TÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA Rehabilitációs, habilitációs program 2009. Király Ida igazgató 1 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Az 1993. évi LXXIX-es törvény 30.. (1), (2) alapján intézményünk

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Különleges bánásmódot igénylő tanulók 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Különleges bánásmódot igénylő tanulók TARTALOM 1.1 Különleges bánásmódot igénylő tanuló az, aki ------------------------------------------------2 1.2

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4.

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. Budapest,2013. március 1 0 4 1 B u d a p e s t, S z i g e t i J ó z s e f u. 1-3. O M : 034873 TARTALOM Magyar nyelv és irodalom... 2 Angol nyelv...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik - 1 - A Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi Kossuth u.25-27.) a TÁMOP 3.1.4. pályázat részeként, Jó gyakorlatok átvételében is részt vesz, erre építve intézményi szintű innovációkat vezet be. Az

Részletesebben