ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY"

Átírás

1 ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1

2 Tantárgyi rendszer és óraszámok 3 Olvasás-írás előkészítése 1-2. évfolyam 4 Olvasás-írás elemei 3-8. évfolyam 9 Számolás-mérés előkészítése 1-2. évfolyam 18 Számolás-mérés elemei 3-8. évfolyam 21 Önkiszolgálás 1-2. évfolyam 33 Környezet- és egészségvédelem 5-8. évfolyam 36 Mozgásnevelés 1-6. évfolyam 43 Testnevelés 7-8. évfolyam 55 Játékra nevelés 1-2. évfolyam 60 Ének-zene, ritmusfejlesztés 1-8. évfolyam 63 Ábrázolás-alakítás 1-8. évfolyam 69 Beszédfejlesztés és környezetismeret 1-6. évfolyam 74 Társadalmi ismeretek és gyakorlatok 7-8. évfolyam 84 Életvitel és gondozási ismeretek 3-8. évfolyam 87 Informatika évfolyam 95 2

3 Tantárgyi rendszer és óraszámok az értelmileg akadályozott tanulók számára 1-8. évfolyam Az évfolyamok óraszámai Olvasás-írás előkészítése Olvasás-írás elemei Beszédfejlesztés és környezetismeret Társadalmi ismeretek és gyakorlatok Számolás-mérés előkészítése Számolás-mérés elemei Önkiszolgálás Életviteli és gondozási ismeretek Ábrázolás-alakítás Ének-zene ritmusfejlesztés ,5 1,5 1,5 1 1 Játékra nevelés Mozgásnevelés Testnevelés Környezet- és egészségvédelem Informatika Kötelező óraszám ,5 22,5 22, Rehabilitációs órák Az évfolyamok óraszámai Logopédia Gyógytorna A témakörök tartalmi feldolgozásánál valamint a tanulókkal szemben alkalmazott követelményeknél megjelenő tevékenységi szintek magyarázata: Együttműködéssel: A tevékenységek közben passzív közreműködő, nem ellenkezik, mozdulataival igyekszik segíteni. Segítséggel: A tevékenysége végzése közben a felnőtt aktív közreműködésére, segítségére, támogatására van szükség. Részfolyamatokat önállóan is elvégez. Irányítással: Felnőtt felügyelete mellett, szóbeli útmutatás, tanácsadás vagy nonverbális jelek mellett végzi a tevékenységet. Önállóan: A felnőtt jelenlétében végzett tevékenység, de nincs verbális útmutatás. 3

4 Olvasás-írás előkészítése Célok 1-2. évfolyam Az olvasás- írás elsajátításához szükséges alapkészségek fejlesztése: az érzékelés és észlelés (vizuális, akusztikus, mozgásos és szeriális ) a figyelem az emlékezet gondolkodás a verbális kifejezőkészség területén ( alaki és tartalmi ) és a rész-egész viszony készségfejlesztésre Feladatok A tanulók képességeinek figyelembevételével folyamatosan alakítsa ki a tantárgy tanításához szükséges alapkészségeket. A készségek kialakításánál építsen a tantárgyi koncentrációra: Feladatai legyenek változatosak, keltse fel a tanulók érdeklődését, alkalmazkodjon értelmi képességeikhez és életkori sajátosságaikhoz. Fejlessze az íráshoz szükséges finommozgásokat. Alapozza meg a tanulói jellemvonások kialakulását (rendszeresség, pontosság, társak megbecsülése). Segítse a feladathoz való pozitív hozzáállást, feladatok elfogadását, a feladattartást. Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám 2 2 Éves óraszám ök Évfolyamok A finommozgások előkészítése az íráshoz x x Alapkészségek kialakítása: sorrendiség, rész-egész viszony x x Emlékezet, gondolkodás, figyelemfejlesztés x x Szem-kéz koordinációjának fejlesztése x x Térorientációs gyakorlatok x x Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgatás-, íráskészség megalapozása x 4

5 A beszédbeli elmaradás csökkentése beszédhibák javítása szókincsbővítés mondatalkotás hangsúlyos, ritmikus beszéd mesereprodukálás ragok, jelek használata Vizuomotoros készség fejlesztése Testséma és az egyensúlyérzékelés fejlesztése Iránydifferenciálás Téri tájékozódás Vizuális észlelés fejlesztése Szem-kéz koordinációja Alakállandóság Alak, háttér felfogás fejlesztése Vizuális megfigyelő és elemző képesség fejlesztése Finommotorika és a taktilis érzékelés fejlesztése Hallásfejlesztés Beszédészlelés, beszédértés fejlesztés 5

6 1. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás-, íráskészség megalapozása Finommozgások előkészítése az íráshoz Szem-kéz koordinációjának fejlesztése (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika fejlesztése: Légzésgyakorlatok utánzással, a helyes légzéstechnika kialakítása Hallásdifferenciáló készség fejlesztése: Játékos hangutánzások utánzással, segítséggel (állathangok, társak hangja, a környezet tárgyainak hangja) Egyszerű hangforrások felismerése Ritmus fejlesztése együttműködéssel Egyszerű mondókák, versek mozgással, játékkal kísérése Szókincsbővítés segítséggel Az őt körülvevő közvetlen környezetben lévő személyek, tárgyak kiválasztása megnevezés alapján Kommunikációs készségfejlesztés segítséggel, játékos formában Szituációs- és szerepjátékokban a mindennapi tevékenységek lejátszása Téri relációk felismerése, létrehozása Relációs fogalmak: alá-fölé, alatt, fölött, előtt, mellett Irányok: fel-le. Segítséggel forma alakítás, mozgással (járás, futás), padlóra rajzolt alakzatok körbemozgása, majd lefedése tárgyakkal Ismerkedés a tárgyakkal: a tapintással érzékelhető tulajdonságok megismerése együttműködéssel (forma, szilárdság) Együttműködéssel labda gurítása, dobása, elkapása. Golyó, gyöngy, gomb, apró tárgyak összegyűjtése dobozba, rakosgatás Soralkotás: balról jobbra iránytartással Függőleges irányú soralkotás tárgyakkal iránytartással (fentről lefelé) Festés: szivaccsal, tenyérrel, ecsettel Homokba, padlóra rajzolás Nyomdázás krumplival 6

7 2. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás-, íráskészség megalapozása Finommozgások előkészítése az íráshoz Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Emlékezet, gondolkodás, figyelemfejlesztés (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika fejlesztése: Légzéstechnika további gyakorlása, játékos ajak és nyelvgyakorlatok, szívógyakorlat Magánhangzók felismerése szájállásról Hallásdifferenciáló készség fejlesztése: Egyszerű hangforrások felismerése, megkülönböztetése Szótagok utánmondása játék közben, segítséggel Rövid-hosszú, halk-hangos differenciálása Ritmusfejlesztés: Mondókák, versek, kiszámolók letapsolása, kopogása, gyors-lassú Szókincsbővítés: tárgyak, tárgyképek kiválasztása megnevezés alapján (emelkedő elemszámmal) Tőmondatok alkotása cselekvéshez kötötten, azonos keresése segítséggel (elszórt tárgyak közül azonos tárgyak keresése) Képes lottó, képes dominó, egyszerű, kétfelé vágott képek összeillesztése Anyanyelvi, irodalmi élmények: versek, mondókák együttes elmondása mozgással, mozgásos játékkal kísérése Képeskönyvek nézegetése Mesék: 2-3 epizódból álló egyszerű mesék meghallgatása Kommunikációs készségfejlesztés segítséggel Szituációs- és szerepjátékokban a mindennapi tevékenységek lejátszása, a szabályok alkalmazása, betartása Lateralitás: szívdobogás-bal Bemutatkozás: jobb (segítséggel) Relációs fogalmak: előtte, közben, mögötte, utána Vonalvezetési gyakorlatok segítséggel homokban, padlón- krétával, zsírkrétával. A helyes ceruzafogás kialakítása. Álló-fekvő, C-vonal, karika vázolgatásának gyakorlása. Írómozgás: balforgású csigavonal, fészek rajza. Átírás, csőbeírás, vonalfolytatás. Lendületes írásmozgás átírással. Helyes testtartás kialakítása. Tapintással érzékelhető tulajdonságok megismerése (hideg-meleg, sima-érdes) Gyurmázás: gömbölyítés-lapítás, hengerítés, nyújtás, segítséggel ujjtorna csipegetések, ujj-mondókák Gyöngyfűzés szabadon, segítséggel gombolás, toronyépítés kockából. Tárgyak pörgetése. Soralkotások kétféle elemből (elejevége fogalmának kialakítása, balról jobbra). Segítséggel rövid szavak utánmondása, tárgyak megfigyelése, megnevezése, letakarás után a hiányzó tárgy megnevezése (1-2) tárgy. Rövid versek, mondókák tanulása együttmondással. 7

8 Követelmény A beszédszervi gyakorlatok végzésénél legyenek együttműködők. Legyenek képesek állathangok utánzására, társai és környezetében levő tárgyak hangjainak felismerésére. Irányított, csoportos tevékenységbe kapcsolódjanak be. A feladatok elvégzésénél legyenek kitartóak, türelmesek. A szabályokat igyekezzenek betartani. Segítséggel használják a különböző íráseszközöket. Tudják vázolni az álló egyenest, fekvő egyenest, c vonalat, karikát. Gyakorolják a helyes ceruzafogást. Ismerjék fel a soralkotás ritmusát, próbálják meg utánozni azt. (segítséggel). Ismerkedjenek az irányokkal: fentről le, balról jobbra utánzással alkalmazzák. A téri relációkat megnevezésük alapján segítséggel alkalmazzák. Legyenek képesek a tanult mondókákat, verseket, dalokat a csoport tagjaival együtt elmondani. 8

9 Olvasás-írás elemei 3-8. évfolyam Célok Az olvasás-írás elsajátításához szükséges készségek és képességek folyamatos fejlesztése: - A fogalmi gondolkodás megalapozása. - Könnyen érthető, rövid szöveg elolvasása, értelmezése, néhány egyszerű gondolat leírása. - Az elsajátított olvasási technikával olyan képességek kialakítása, amelyek hozzásegítik a kommunikációs eszközök használatához, a mindennapi életbe való beilleszkedéshez. Feladatok - Olvasás-írás elsajátításához szükséges készségek és képességek egyénre szabott fejlesztése. - Fejlessze tovább az elemi szintű fogalmi gondolkodást. - A kialakított képességeit segítséggel tudja használni életközegében való tájékozódásban, környezete megismerésében. Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám Éves óraszám ök ök Évfolyamok Alapkészségek kialakítása x x x x x x Térorientációs gyakorlatok x x x x x x Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás- x íráskészség megalapozása A finommozgások előkészítése az x íráshoz Szem-kéz koordinációjának fejlesztése x Betűtanítás x x x x x x Olvasás x x x x x x Írás x x x x x x Értő olvasás x x x 9

10 3. évfolyam Beszédfejlesztés (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika fejlesztése a beszédszervek további ügyesítése ( ajak- nyelv gyakorlatok ) zöngés zöngétlen hangok megfigyelése ( nyakra tett kézzel ) tárgyak tárgyképek nevéből az első hang kiemelése. Ritmusfejlesztés: ritmusok letapsolása, kopogása, szavak ritmizálása, ritmikus sorok kirakása tárgyakkal, képekkel, a kirakott sorminta leutánzása 2 elemből. Szókincsbővítés, fogalmi szint fejlesztése: tárgyak, tárgyképek csoportosítása, azonos keresése: szín méret, forma csoportosítás ( minta és megnevezés alapján ). Több részre ( 3-4 ) vágott kép összeállítása képről irányított kérdésekkel mondatalkotás. Anyanyelvi, irodalmi élmények: rövid mesék meghallgatása, lejátszása, dramatizálással, bábokkal verbális emlékezet fejlesztése. Térorientációs gyakorlatok Vonalvezetési gyakorlat, iránymozgás-, íráskészség megalapozása Szem-kéz koordinációjának fejlesztése Íráselemek tanítása Betűtanítás. a,i,í,m,u,ú,t,e,o,ó. Olvasás Írás Elől, hátul, függőleges- vízszintes fogalmának érzékeltetése. Lateralitás: bal- jobb tudatosítása, begyakorlása. Tárgyak sorbarendezése balról jobbra sor eleje, vége, közepe fogalom kialakításának megkezdése, gyakorlása. Helyes testtartás kialakítása. Ujjgyakorlatok bal jobb irányok megkülönböztetése síkban. A helyes írószertartás elsajátítása, a laza csuklómozgás beidegzése. Íráselemek. Soralkotások két elemből balról jobbra. Képolvasás: sorok, oszlopok olvasása. Álló egyenes, fekvő egyenes, ferde egyenes, c vonal, körvonal ismétlése Csészevonal, kapuvonal, fecskevonal, cseppvonal, hurokvonal vázolása, átírása utánzással. Írásjelek írása sorközbe, majd segítséggel vonalrendszerbe Hangkihallási gyakorlatok. Hang egyeztetése ajakállással, a magánhangzók érzékeltetése. Szógyűjtés adott hanggal. Hangelválasztás szókezdő helyzetben. Hang felismerése szavakban hanghelyzetek, jelölésük eleje, vége. Hang és betű egyeztetése. Adott betű keresése betűsorban. Adott betűhöz tárgyképek gyűjtése. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel ( egytagú 2 betűs szavak, kéttagú 4 betűs szavak ). Szótagolás gyakorlása vízszintes és függőleges sorokban. Betű időtatama. Versek, mondókák tanulása. A tanult betűk írása: az írott betűforma tanítása átírás, utánzás, vázolás után. Sorközbe, majd vonalrendszerbe írás. Másolásuk tábláról. Betűk írása diktálásra. Kétbetűs szótagok másolása írottról. Az időtartam jelölése írásban 10

11 Követelmény Mutasson fel a tanuló mérhetően folyamatos fejlődést a kommunikációs készségében, tudjon egyszerű kérdésekre rövid mondattal válaszolni. Önállóan tudjon 2 elemből sormintát leutánozni. Tudjon tárgyakat sorbarendezni balról jobbra. Irányítással tudja írni az íráselemeket. Segítséggel ismerje fel a tanult betűket, 2 betűt vonjon össze. Segítséggel tudja másolni a tanult betűket. 4. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Betűtanítás s,l,á,v,p,z,ö,ő,n,k,. Olvasás Írás (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika további fejlesztése. Hallási differenciáló gyakorlatok: zöngés, zöngétlen gyakorlása. Különböző hanghelyzetek felismerése: szó eleje, vége, közepe. Ritmus fejlesztés: Többtagú szavak letapsolása, kopogása. Szókincsbővítés: fogalmi szint fejlesztése. 3 4 képből álló képsor kirakása, szógyűjtés, mondatalkotás. Mondókák, versek tanulása az alkalmakhoz kapcsolódva. Kijelentések és kérdések beszédünkben. Párbeszéd. A tanult téri helyzeteket ismerje fel, nevezze meg. Irányok transzformálása síkra. Hangkihallási gyakorlatok. Hang egyeztetése ajakállással, a magánhangzók érzékeltetése. Szógyűjtés adott hanggal. Hangelválasztás szókezdő helyzetben. Hang felismerése szavakban hanghelyzetek, jelölésük eleje, vége. Hang és betű egyeztetése. Adott betű keresése betűsorban. Adott betűhöz tárgyképek gyűjtése. Hiányzó betűk, szótagok pótlása. Hárombetűs szavak kirakása másolás után, majd diktálásra. Mondatkezdő betűk, nevek jelölése pirossal. Mondatvégi írásjel: a pont, kérdőjel. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel 3 betűs szavak olvasása, értelmezése. Mondatok egyeztetése képpel. Adott szóval mondatalkotás. Szótagolás gyakorlása vízszintes és függőleges sorokban. Tőmondatok olvasása és értelmezése. Betű időtartamának érzékeltetése az olvasásban. A tanult betűk írása: az írott betűforma tanítása átírás, utánzás, vázolás után. Sorközbe, majd vonalrendszerbe írás. Másolásuk tábláról. Betűk írása diktálásra. Szótagok, szavak másolása írottról. Betűk 2 betűs szavak, szótagok írása diktálás után. Az időtartam jelölése írásban 9

12 Követelmény Legyenek képesek segítséggel felismerni az adott hangot a szóban. Tudják letapsolni a szavakat. Tudjanak az adott szóval mondatot alkotni, segítséggel. A tanult téri helyzeteket irányítással ismerjék fel, nevezzék meg. Egyéni képességeiknek megfelelően ismerjék fel a tanult betűket. A tanult betűket másolják. Segítséggel, képességeiknek megfelelően olvassanak össze két, három betűből álló szavakat, szótagokat. Tudjanak rövid verset, vagy mondókát elmondani kevés segítséggel. 5. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Betűtanítás b,ü,ű,r,c,g,sz,j,gy,cs, d,h. Olvasás Írás (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika további fejlesztése. Helyes artikuláció, időtartam, hangsúly, hangerő, hanglejtés. Szókincsbővítés: több képből álló képsor kirakása, szógyűjtés. Mondatalkotás képekről. A kijelentés, kérdés ismétlése, a felszólítás fogalma példákon keresztül. Párbeszédes feladatok. A tanult téri helyzeteket ismerje fel, nevezze meg, folyamatos gyakorlása. Irányok transzformálása a síkra- közel, távol, itt-ott. Hangkihallási gyakorlatok. Hang egyeztetése ajakállással, a magánhangzók érzékeltetése. Szógyűjtés adott hanggal. Hangelválasztás szókezdő helyzetben. Hang felismerése szavakban hanghelyzetek, jelölésük eleje, vége, közepe. Hang és betű egyeztetése. Adott betű keresése betűsorban. Adott betűhöz tárgyképek gyűjtése. Hiányzó betűk, szótagok pótlása. Hárombetűs, két szótagú szavak kirakása. Írása másolás után, majd diktálásra. Mondatkezdő betűk, nevek jelölése pirossal. Mondatvégi írásjel: a pont, kérdőjel, felkiáltójel. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel 3 betűs, két szótagú szavak olvasása, értelmezése. Rövid mondatok olvasása. Mondatok egyeztetése képpel. Adott szóval mondatalkotás. Szótagolás gyakorlása vízszintes és függőleges sorokban. Tőmondatok olvasása és értelmezése. Betű időtartamának érzékeltetése az olvasásban. A tanult betűk írása: az írott betűforma tanítása átírás, utánzás, vázolás után. Sorközbe, majd vonalrendszerbe írás. Másolásuk tábláról.. Szótagok, szavak, rövid mondatok másolása írottról. Betűk 2, 3 betűs szavak, szótagok írása diktálás után. Az időtartam jelölése írásban. Mondatkezdő nagybetűk, nevek helyett piros betűk írása. Mondatvégi írásjelek alkalmazása segítséggel. 12

13 Követelmény Egyéni képességeiknek megfelelően helyesen artikuláljanak beszédük közben. Szókincsük gyarapodjon. Használják lehetőség szerint csak irányítással a téri orientáció elnevezéseit, és alkalmazzák is őket. Ismerjék fel a tanult betűket, olvassák össze azokat. Az elsajátított olvasási szintnek megfelelően szavakat, rövid mondatokat olvassanak segítséggel. Másolásra írják a betűk írott alakjait, szavakat. Lehetőség szerint diktálás után betűket, szavakat írjanak. Segítséggel egyeztessék a nyomtatott és az írott formáját a tanult betűknek. Tudjanak verset, mondókát mondani. Párbeszédes helyzetben kijelentést, kérdést, felkiáltást fogalmazzanak meg a pedagógus irányításával. 6. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Betűtanítás ny,zs,ty,ly,dz,dzs Olvasás (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika további fejlesztése. Hallásdifferenciálás. Személyi adatok gyakorlása. Mondatok bővítése, pontosítása: mi, mit, hol, hová kérdésekre válaszoló szavakkal. A helyes ragok, jelek, képzők használata. A főnévi ragokat és jeleket azok megjelenési sorrendjében gyakoroltatjuk. Tárgy, helyviszony a cselekvésben. Beszédünkben a felkiáltás és az óhajtás. Élethelyzetek segítségével gyakorlás. A tanult téri helyzeteket ismerje fel, nevezze meg, folyamatos gyakorlása. Irányok transzformálása a síkra- közel, távol, itt-ott, ideoda. Hangkihallási gyakorlatok. Hang egyeztetése ajakállással, a magánhangzók érzékeltetése. Szógyűjtés adott hanggal. Hangelválasztás szókezdő helyzetben. Hang felismerése szavakban hanghelyzetek, jelölésük eleje, vége, közepe. Hang és betű egyeztetése. Adott betű keresése betűsorban. Adott betűhöz tárgyképek gyűjtése. Hiányzó betűk, szótagok pótlása. Hárombetűs, két szótagú szavak kirakása. Írása másolás után, majd diktálásra. Mondatkezdő betűk, nevek jelölése pirossal. Mondatvégi írásjel: a pont, kérdőjel, felkiáltójel. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel 3 betűs, két szótagú szavak olvasása, értelmezése. Rövid mondatok olvasása. Mondatok egyeztetése képpel. 5-6 képből álló képsor értelmezése, sorba rakása a szöveg eseményének megfelelően. Cím adás az eseményekhez. Összetett mondat, a de, pedig, és, mert szavak használata. Szótagolás gyakorlása Betű időtartamának érzékeltetése az olvasásban. A mondatvégi írásjelnek megfelelő olvasás a pedagógus irányításával. 13

14 Írás Értő olvasás A tanult betűk írása: az írott betűforma tanítása átírás, utánzás, vázolás után. Sorközbe, majd vonalrendszerbe írás. Másolásuk tábláról.. Szótagok, szavak, rövid mondatok másolása írottról, írottra. Betűk 2, 3 betűs szavak, szótagok írása diktálás után. Az időtartam jelölése írásban. Mondatkezdő nagybetűk, nevek helyett piros betűk írása. Mondatvégi írásjelek alkalmazása segítséggel. Rövid szavak másolása nyomtatottról írottra. Ismerkedés a betűrenddel. Rövid történet, olvasmány elolvasása, értelmezése. Ismerkedés a könyvtárral. Követelmény Lehetőség szerint hibátlan artikulációval fogalmazzák meg bővített mondataikat. Használják megfelelően a tárgy és a helyhatározó ragjait. Segítséggel tudják elmondani személyi adataikat. A téri helyzetek megfelelő használata. Egyéni képességeiknek megfelelően ismerjék fel, és az olvasásban, írásban alkalmazzák a tanult betűket. Másoljanak írottról írottra szavakat, segítséggel rövid mondatokat. Diktálás után írják a betűket, látási, hallási előkészítés után a szavakat. Verset, mondókát szívesen mondjanak. 14

15 7. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Olvasás (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika további fejlesztése. Hallásdifferenciálás. Személyi adatok gyakorlása. Mondatok bővítése, pontosítása: mikor, milyen kérdésekre válaszoló szavakkal. A helyes ragok, jelek, képzők használata. A főnévi ragokat és jeleket, azok megjelenési sorrendjében gyakoroltatjuk. Időhatározó a cselekvésben. A melléknév: tulajdonságok gyűjtése. Beszédünk tartalma, a kifejező szándéka szerint. Cselekvést jelentő szavak. Élethelyzetek segítségével gyakorlás. A tanult téri helyzeteket ismerje fel, nevezze meg, folyamatos gyakorlás. Irányok transzformálása a síkra- közel, távol, itt-ott, ideoda, eleje, vége, közepe. Önálló alkalmazás. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel 3 betűs, két szótagú szavak olvasása, értelmezése. Rövid mondatok olvasása. Mondatok egyeztetése képpel. 7-8 képből álló képsor értelmezése, sorba rakása a szöveg eseményének megfelelően. Cím adás az eseményekhez. Összetett mondat, a de, pedig, és, mert szavak használata. Szótagolás gyakorlása Zárt szótagok, mássalhangzó torlódásos szavak olvasása. Betű időtartamának érzékeltetése az olvasásban. A mondatvégi írásjelnek megfelelő olvasás a pedagógus irányításával. Írás Szótagok, szavak, rövid mondatok másolása írottról, írottra. Betűk 2, 3 betűs szavak, szótagok írása diktálás után. Az időtartam jelölése írásban. Mondatkezdő nagybetűk, nevek helyett piros betűk írása Mondatvégi írásjelek alkalmazása segítséggel. Rövid szavak másolása nyomtatottról írottra. Mondatok tollbamondásának előkészítése. Betűrend. Képeslap megírása, megszólítás. Értő olvasás Rövid történet, olvasmány elolvasása, értelmezése. Olvasmányok feldolgozása. Könyvtárhasználat. Betűtanítás A tanult betűk alakjának vázolása, a már tanult módon. Nagybetűk:C,CS,O,Ó Ö,Ő,Z,ZS,U,Ú,Ü,Ű,V, G,GY,J,I,Í,H,K, Követelmény Fokozódó önállósággal használják személyi adataikat. Igyekezzenek a térben önállóan tájékozódni. Egyéni képességeiknek megfelelően ismerjék fel a tanult betűket, kapcsolják és írják őket. Használják beszédükben az időhatározó ragjait. Tudjanak cselekvést és tulajdonságot jelentő szavakat gyűjteni, segítséggel ismerjék fel azokat. Próbálkozzanak bővített mondatokban beszélni. Az olvasott szöveget segítséggel mondják, játsszák el. 15

16 Egyéni képességüknek megfelelően másoljanak írottról írottra. Megfelelő előkészítés után rövid szavakat írjanak tollbamondásra. 8. évfolyam Beszédfejlesztés Térorientációs gyakorlatok Olvasás (munkaműveletek, tevékenységek) Beszédtechnika további fejlesztése. Hallásdifferenciálás. Személyi adatok gyakorlása. Mondatok bővítése, pontosítása. Hogyan, hány, mennyi kérdésekre válaszoló szavak. A helyes ragok, jelek, képzők használata. A főnévi ragokat és jeleket, azok megjelenési sorrendjében gyakoroltatjuk. Részeshatározó, eszközhatározó. Birtokjel használata beszédünkben. A tanult téri helyzeteket ismerje fel, nevezze meg, folyamatos gyakorlás. Irányok transzformálása a síkra- közel, távol, itt-ott, ideoda, eleje, vége, közepe. Önálló alkalmazás. Összeolvasás a tanult betűkkel. Hangösszevonási gyakorlatok. Összeolvasási gyakorlatok vízszintes és függőleges sorokban. Összeolvasás: az új hang a szótag elején, a szótag végén, szóközben. Szavak egyeztetése a tárgyképpel 3 betűs, két szótagú szavak olvasása, értelmezése. Rövid mondatok olvasása. Mondatok egyeztetése képpel. 7-8 képből álló képsor értelmezése, sorba rakása a szöveg eseményének megfelelően. Cím adás az eseményekhez. Összetett mondat, a de, pedig, és, mert szavak használata. Szótagolás gyakorlása. Zárt szótagok, mássalhangzó torlódásos szavak olvasása. Betű időtartamának érzékeltetése az olvasásban. A mondatvégi írásjelnek megfelelő olvasás a pedagógus irányításával. Írás Szótagok, szavak, rövid mondatok másolása írottról, írottra. Betűk 2, 3 betűs szavak, szótagok írása diktálás után. Az időtartam jelölése írásban. Mondatkezdő nagybetűk, nevek helyett piros betűk írása Mondatvégi írásjelek alkalmazása segítséggel. Rövid szavak másolása nyomtatottról írottra. Mondatok tollbamondásának előkészítése. Betűrend. Rövid levél írása. Címzés. Nyomtatványok kitöltése. Személyi adatok leírása. Értő olvasás Rövid történet, olvasmány elolvasása, értelmezése. Olvasmányok feldolgozása. Az olvasás megszerettetése. Könyvtárhasználat. Betűtanítás Nagybetűk: T,F,P,B,R,N,M,A,Á,S,SZ,E,É,L,LY,D,DZ,D ZS A tanult betűk alakjának vázolása, a már tanult módon. Alkalmazásuk mondatkezdéskor és tulajdonnevek írásakor. 16

17 Követelmény Beszédük, kommunikációjuk legyen érthető, a lehetőségüktől függően nyelvtanilag helyes. A tanulók egyéni képességeinek megfelelő olvasási- írási készség maximális elérése. A térbeli viszonyok gyakorlati alkalmazásának és megfogalmazásának maximális teljesítése, az egyéni képességek kibontakoztatásával. Az elsajátított olvasási technika használata a hétköznapi életben való tájékozódásra. A személyi adatok egyéni fejlettségi szintnek megfelelő, önálló alkalmazása. Az egyéni képességeinek megfelelően legyenek képesek a hétköznapi életben előforduló írásbeli feladatok elvégzésére. 17

18 Számolás- mérés előkészítése 1-2. évfolyam Célok Alakítson ki a tanulóknál olyan elemi ismereteket, amelyek szűkebb környezetükben eljuttatja az érzékeléstől, észleléstől a tárgyfogalmak kialakulásához. A tárgyakkal végzett cselekvések alapozzák és alakítsák elemi gondolkodási funkcióit, elemi számfogalmát. Feladatok Keltse fel a tanulók érdeklődését a szűkebb környezetükben megfigyelhető tárgyak jelenségek iránt. Készítse elő a tanulókat a tárgyak legegyszerűbb mennyiségi, téri, alaki kiterjedésbeli helyzetének elemi szintű megértéséhez. Fejlessze forma érzékelésüket, motorikájukat, tapintásukat. Fejlesztendő területek Mozgásfejlesztés Testsémafejlesztés Percepciófejlesztés Finommotorika fejl. Nagymozgások Egyensúlyfejlesztés Testrészek megnevezése Térorientáció Szem-kéz koordináció Szem-láb koordináció Lateralitás Keresztcsatorna Téri irányok Verbális fejlesztés Finommotorika Grafomotoros fejlesztés Rész- egész viszonya Rövid idejű memória fejlesztés Kinesztétikus fejlesztés Vízuális észlelésés figyelem, auditív észlelés. Térpercepció oldaliság formaészlelés Nonverbális kifejezések. Vízuális emlékezet Szerialitás Auditiv észlelés fejlesztés Hallási figyelem Szerialitás Verbális fejlesztés, figyelemfejlesztés Beszédészlelés fejlesztés Emlékezetfejlesztés Rövid idejű memória Rész egész viszonya Kinesztétikus észlelés Vizuo-akusztikus koordináció Főfogalom kiakítása Formák differenciálása Különbözőség Formaállandóság Azonosság Formaegyeztetés Azonosság felismerése Vizuális észlelés Rész- egész viszonya Alakállandóság Szem-kéz koordináció Figyelemfejlesztés A pár fogalom kialakítása Téri irány fejlesztés 18

19 Óraszámok Évfolyamok Heti óraszám 2 2 Éves óraszám ök Elemi tapasztalatok a tárgyak x x kiterjedéséről, formai tulajdonságairól Térbeli tájékozódás x x Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások x x 1. évfolyam Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól Térbeli tájékozódás Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek Együttműködéssel figyelje meg, mutassa meg, rakosgassa a kicsi, nagy kerek és szögletes tárgyakat. Együttműködéssel figyelje meg, mutassa meg az alatta, fölötte, mellette, előtte térbeli helyzeteket. Együttműködve gyakorolják a fel és le irányokat. Együttműködéssel figyelje meg, mutassa meg a sok, kevés, semmi határozatlan halmazokat. Határozatlan halmazok alkotása tárgyakkal. Határozatlan halmazok viszonyítása.( nagy mennyiségi különbség esetén ) Sok, kevés, semmi mennyiségtartalma tárgyakkal. 19

20 2. évfolyam Elemi tapasztalatok a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól Térbeli tájékozódás Mennyiségek felismerése, összehasonlítások, viszonyítások, mennyiségekkel végzett műveletek Számfogalom kialakításának előkészítése Segítséggel figyelje meg, mutassa meg, rakosgassa a kicsi, nagy, kerek, szögletes, ugyanolyan, rövid-hosszú, egyforma tárgyakat. Együttműködéssel figyelje meg, mutassa meg az alatta, fölötte, mellette, előtte térbeli helyzeteket. Értelmezze a cselekvése során a mellé, elé, mögé, alá, fölé, közé helyzeteket. Együttműködve gyakorolják a fel és le irányokat. Együttműködéssel figyelje meg, mutassa meg a sok, kevés, semmi határozatlan halmazokat. Határozatlan halmazok alkotása tárgyakkal. Határozatlan halmazok viszonyítása.( nagy mennyiségi különbség esetén ) Sok, kevés, semmi, több kevesebb, ugyanannyi mennyiségtartalma tárgyakkal. Határozott halmazok összehasonlítása: számolás nélkül párosítással. Számfogalom kialakítása a 3-as számkörben. Vonalelemek írása, a helyes vonalvezetés gyakorlása, számjegyek írásának előkészítése. Álló, fekvő, ferde egyenes, c vonal, karika. Követelmény Segítséggel bizonyítsa, hogy a tárgyak kiterjedéséről, formai tulajdonságairól elemi tapasztalatok birtokába jutott. Az elemi térviszonyokról kialakult ismereteit segítséggel alkalmazza. Segítséggel tudjon cselekvésbe ágyazottan mennyiségeket összehasonlítani. Segítséggel tudjon határozatlan halmazokat alkotni tárgyakkal, azokat tudja egymáshoz viszonyítani. Segítséggel, képességéhez mérten írja az íráselemeket. 20

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 1/2. számú melléklet HELYI TANTERV KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK A KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLÁI SZÁMÁRA 1-8. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON HOMOK

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON HOMOK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON HOMOK Értelmileg akadályozottak 1-8. évfolyam HELYI TANTERVE Készült: 2008. május

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI MIKLÓS UTCA 5. SZÁM TEL.: 52/561-847; FAX.: 52/561-850 HELYI TANTERV 1-8. ÉVFOLYAM 1

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Általános iskola 1-8. évfolyam

Általános iskola 1-8. évfolyam HELYI TANTERV Koncz Dezs Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejleszt Speciális Szakiskola Zalaszentgrót Általános iskola 1-8. évfolyam 1. A helyi tanterv legfontosabb

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Írás 1. tanmenet, A. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Írás 1. tanmenet, A Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

Matematikai kompetencia fejlesztése. Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya

Matematikai kompetencia fejlesztése. Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya Matematikai kompetencia fejlesztése Összeállította: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya Matematikai kompetencia Készségek Gondolkodási képességek Kommunikációs képességek Tudásszerző képességek Tanulási képességek

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

matematikai eszközök

matematikai eszközök MATEMATIKA A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata felkelteni

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

LOGIKA 1-4. évfolyam

LOGIKA 1-4. évfolyam Logika 1-4 osztályban 1. LOGIKA 1-4. évfolyam Logika 1-4 osztályban 2. Logika 1-4 osztályban Általánosságban a tantárgyból Iskolánkban ezt a tantárgyat a kerettantervi rendelet szabadon tervezhető óráiból

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180

Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180 Kerettanterv MATEMATIKA 2. évfolyam Heti óraszám: 5 Éves óraszám: 180 A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Batizi Pócsi Györgyné Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Hány darab? 5. modul

Hány darab? 5. modul Hány darab? 5. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Hány darab? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Tapasztalati úton ismerkedés az adat fogalmával. Tapasztalatszerzés az

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Pedagógiai program. VI. kötet

Pedagógiai program. VI. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VI. kötet Középsúlyos

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 2. MODUL: TANGRAMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004 TÁJÉKOZTATÓ Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning /D004 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeri : ismeri a mennyiség fogalmát. ismeri a számok nagyságrendjét, ismeri

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

Matematika programterv. nyújtott első évfolyam. első év. 120 óra

Matematika programterv. nyújtott első évfolyam. első év. 120 óra Matematika programterv nyújtott első évfolyam első év 120 óra Átdolgozta: Nagy Istvánné Jóváhagyta: Nagy Gábor Kőszeg, 2009. december TÉMAKÖR Tulajdonságok, relációk, állítások ( 1. modul ) Tájékozódjunk,

Részletesebben