PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája A szeptember 1-jétől érvényes, jóváhagyott pedagógiai programhoz kapcsolódik, az óratervek módosultak a hatályos rendeletek alapján Hatályos, szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit intézményvezető

2 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 TÖRTÉNELEM TÁRSADALOMISMERET MŰVÉSZETTÖRTÉNET IDEGEN NYELV MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA INFORMATIKA TESTNEVELÉS ÓRATERVEK... 45

3 2 1. A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI Az iskola felnőttoktatási helyi tantervében szereplő művészeti ismeretek tantárgy tananyagtartalma lefedi a művészettörténet tantárgy érettségi követelményeit. Művészeti ismeretek tantárgyat teljesítő tanulók művészettörténetből érettségi vizsgát tehetnek. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM IRODALOM TÉMAKÖRÖK ÉS TÉTELEK 1. ÉLETMŰVEK Petőfi Sándor A szerelem élménye Petőfi költészetében Petőfi látomásköltészete Petőfi tájlírája Petőfi: Az apostol Petőfi költői hitvallása Arany János Számvető versek Arany lírájában Arany balladái Őszikék Elégikus látásmód Arany lírájában és epikájában Toldi-trilógia Ady Endre Ady Endre ars poeticái Ady magyarságtudatának sajátosságai Ady költészete az 1. világháború idején Ady szerelmi költészetének sajátosságai Ady látomásszerű tájversei Babits Mihály Témák és motívumok az 1920-as évek költészetében A filozófus költő A halállal való szembenézés Babits lírájában

4 3 A prófétaszerep vállalásának problémái Jónás könyve és imája A prófétaság problémája a Petőfi, Ady és Babits lírájában A lírai én és a külvilág kapcsolatának változása Babits költői pályáján Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső költői indulása Számvető költemények Kosztolányi lírájában A novellaíró Kosztolányi Édes Anna A halál-élmény megjelenítése Ady, Babits és Kosztolányi költészetében József Attila 2. PORTRÉK József Attila tájköltészete A szerelem élménye József Attila költészetében Az anya apa gyermek motívum József Attila lírájában József Attila gondolati költészete József Attila kései költészete Balassi Bálint Balassi Bálint szerelmi költészete Balassi Bálint vitézi és istenes versei Csokonai Vitéz Mihály A stílusirányok sokfélesége Csokonai költészetében Csokonai elégikus ódái A felvilágosodás eszméi Csokonai költészetében Berzsenyi Dániel Berzsenyi Dániel elégiái Berzsenyi hazafias ódái Horatius filozófiájának tükröződése Berzsenyi és Babits költészetében Kölcsey Ferenc A nemzethalál gondolata Kölcsey költészetében A Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése A magyarság sorsáért érzett aggodalom Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty lírájában

5 4 Vörösmarty Mihály Romantikus vonások Vörösmarty költészetében Vörösmarty szerelmi lírája A haza és a haladás problémája Vörösmarty lírájában Vörösmarty költészete a szabadságharc bukása után Csongor és Tünde Mikszáth Kálmán Mikszáth novellái Mikszáth Kálmán egy regénye Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond novellái Móricz egy regénye Szabó Lőrinc Az 1920-as évek lírája Tücsökzene A huszonhatodik év Radnóti Miklós Radnóti eklogái Radnóti költészete a 2. világháború alatt Radnóti szerelmi költészete A háború élményének megjelenítése Ady, Babits és Radnóti Miklós költészetében Idill és tragikum Radnóti Miklós költészetében Weöres Sándor Játékversek, versjátékok Weöres Sándor költészetében A hosszúénekek Ottlik Géza Iskola a határon Márai Sándor Márai költészete Márai egy regénye Pilinszky János A láger-élmény megjelenítése Pilinszky költészetében Apokrif 3. LÁTÁSMÓDOK

6 5 Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem Jókai Mór Az arany ember Krúdy Gyula Krúdy novellái Krúdy egy regény Karinthy Frigyes Így irtok ti Tanár úr kérem Juhász Gyula Juhász Gyula költői portréja Az alföldi táj megjelenítése Petőfi, Ady és Juhász Gyula költészetében A tájélmény mint kifejezőeszköz Juhász Gyula lírájában Tóth Árpád Tóth Árpád költői portréja Impresszionista látásmód Kosztolányi, Juhász Gyula és Tóth Árpád lírájában Kassák Lajos Az avantgárd irányzatok hatása Kassák költészetében A ló meghal a madarak kirepülnek Németh László Németh László egy regénye Örkény István Örkény novellái Tóték Nagy László Nagy László Himnusz minden időben című verseskötete A hosszúversek Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos költői portréja Illyés Gyula Illyés Gyula költői portréja Nemes Nagy Ágnes

7 6 Nemes Nagy Ágnes költői portréja 4. KORTÁRS IRODALOM Kertész Imre: Sorstalanság Szabó Magda egy regénye Varró Dániel Bögre azúr című verseskötete Esterházy Péter egy regénye Kányádi Sándor költői portréja Mészöly Miklós egy műve Sütő András egy drámája vagy prózai műve Závada Pál egy regénye Faludy György költői portréja Orbán Ottó költői portréja Parti Nagy Lajos költői portréja 5. VILÁGIRODALOM Az antikvitás és a Biblia Homérosz: Odüsszeia Műfaji változatosság a Bibliában Ószövetség és Újszövetség A középkor és a reneszánsz A középkori egyházi és lovagi irodalom Az európai reneszánsz A középkori és a reneszánsz világnézet összehasonlítása A felvilágosodás A felvilágosodás eszméi, stílusirányzatai, 1-2 képviselője A romantika A nyugat-európai romantika Puskin: Anyegin A századfordulós modernség A francia realizmus Az orosz realizmus A 19. század második felének lírai forradalma Az avantgárd A 20. század első felének irodalma Thomas Mann Franz Kafka

8 7 Hemingway Bertolt Brecht Világirodalom a 20. század második felében Golding Orwell Dürrenmatt 6. SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET Szophoklész Antigoné című tragédiája A francia klasszicista dráma, Moliere egy drámája Shakespeare: Rómeó és Júlia Az ókori görög és a reneszánsz színház összehasonlítása Katona József: Bánk bán Madách Imre: Az ember tragédiája 7. AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI Az irodalom filmen, rádióban, televízióban, dalszövegben stb.: az adaptáció, a műfajcsere jelenségei Az irodalom a színházban Az olvasmányok iránti tömegszükséglet és a művészi színvonal/minőség összefüggései A modern mese, mítosz és kultusz a filmben. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek korunk kultúrájában A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei Egy-két tipikus műfaj jellemzőinek bemutatása Az irodalmi ismeretterjesztés főbb nyomtatott és elektronikus műfajai Az irodalmi alkotás mint képzőművészeti téma Az irodalom és a képzőművészet kapcsolata 8. REGIONÁLIS KULTÚRA A régió kulturális hagyományainak bemutatása Győr kulturális élete Győr színházi élete, a színház világának bemutatása személyes élmény/egy előadás megtekintése alapján Egy Győrhöz kötődő szerző bemutatása A régió egy neves alkotójának bemutatása A régió, a város irodalmi alkotásokban való megjelenítése

9 8 1. EMBER ÉS NYELV MAGYAR NYELVI TÉMAKÖRÖK ÉS TÉTELEK A nyelv mint jelrendszer Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya A nyelv mint az egyén, illetve mint a közösség alkotása A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói A nyelv diakrón és szinkrón változásai 2. KOMMUNIKÁCIÓ A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei. A vizuális és a nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi kommunikáció A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal. A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben. A kommunikációs folyamat tényezői és összefüggésük megértése, bizonyítása A közvetlen emberi kommunikáció néhány sajátszerűsége. A mindennapi nyilvános és magánéleti élethelyzetek néhány tipikus kommunikációs konfliktusa és lehetséges feloldásuk A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra 3. A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai néhány példával. A magyar nyelv történetének fő szakaszai. Egy nyelvtörténeti korszak jellemzése A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek. A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom főbb jellemzői. A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása példák alapján. A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése 4. NYELV ÉS TÁRSADALOM A társadalmi és területi nyelvváltozatok és a norma. A kisebbségi nyelvhasználat, nyelvi kultúra társadalmi jelentősége. A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái. A nyelvközösség helyzete és nyelvhasználata közötti összefüggés.

10 9 A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre Vizuális és nyelvi kommunikáció a reklámban 5. A NYELVI SZINTEK A beszéd, a beszédfolyamat, a beszédhang, a hangképző szervek. A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere A hangok találkozása (alkalmazkodása) és helyesírásuk. A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában. A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal. A szófajok rendszere. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók mondatbeli és szövegbeli szerepének értelmezése. A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű; tagolt, tagolatlan; egyszerű, összetett. A mondat jelentése: elsődleges és másodlagos jelentés. Az egyszerű mondat részei; felépítése. A szintagma mint nyelvi egység, az alárendelő és mellérendelő szintagmatikus szerkezet. Az állítmány és az alany. A tárgy és fajtái A határozók fogalma és kifejezőeszközei, fajtái, a magyar határozói rendszer, a határozók irányhármassága. A jelzők fogalma és fajtái, használatuk. A mondat az élőbeszédben és az írott nyelvben. A mondat és a szöveg. A mellérendelő összetett mondatok, mint logikai-tartalmi viszonyok. Az alárendelő összetett mondatok, mint a főmondat és a mellékmondatok grammatikai viszonyai. Sajátos jelentéstartalom a mellékmondatokban. A többszörösen összetett mondatok. A szókincs változásának okai, a szókészlet rétegei. A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyesírása.

11 10 6. A SZÖVEG A szöveg egységének tényezői, feltételei, elsődleges és mögöttes jelentés. A szöveg szóban és írásban. A szöveget alakító tényezők: a beszédhelyzet, a cselekvés, a szövegkörnyezet, a tudáskeret. A tájékoztató, kifejező, érvelő és felhívó szövegfunkciók. A szöveg felépítése, egységei külső körülmények: szövegméret, megjelenés. A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek. A kontextuális jelentés (pl. előre- és visszautalás, makro- és mikrostruktúra, hiányos mondat, szórend, egyeztetés). A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra és a szöveg előadására. Az ismeretközvetítő CD-ROM és az internet intertextualitásának főbb jellemzői. Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben. Szövegtípusok kommunikatív, szerkezeti, nyelvi jellemzői. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok (pl. kérvény, önéletrajz, pályázat, hivatalos levél, meghatalmazás, hozzászólás). Ismeretterjesztő szövegek jellemzői az ismeretterjesztő szövegek elemzése (pl. a címzettek, a téma, a szóhasználat, a megszerkesztettség szempontjából). A monologikus és a dialogikus szövegtípusok (pl. előadás, vita). A publicisztikai és a tájékoztató műfajok, valamint az elektronikus média hagyományos (rádió, televízió) és új közlésmódjai ( , internet stb.). Az új közlésmódok társadalmi hatása. 7. A RETORIKA ALAPJAI A retorika, mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai. Az élőbeszéd fajtái. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. Az érvelés, az érvelés beszédhelyzete és eszközei. A kulturált vitatkozás kritériumai, vita értelmezése.

12 11 Az írásbeli meggyőzés eljárásai, az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, néhány érvtípus. A spontán megnyilatkozás és a megtervezett szöveg különbsége. Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés). 8. STÍLUS ÉS JELENTÉS Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a szépirodalomban. Stílusjelenségek felismerése, értelmezése, értékelése. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján. A szóhasználati jelentés alapjai az alapjelentés, mellékjelentés, alkalmi jelentés közti viszony. Egynyelvű és kétnyelvű szótárak. Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke A stílus szerepe a jelentésteremtésben A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, értelmezése. Az eufemizmus, evokáció, anakronizmus, állandó jelző, archaizálás stb. felismerése, értelmezése. A szövegelrendezés stílushatásának felismerése, értelmezése: az egyszerűbb alakzatok fajtái és hatásuk. Tipikus kommunikációs helyzetekben létrejövő, jellemző beszélt és írott nyelvi közlésmódok: a stílusrétegek. A társalgási stílus ismérvei, minősége. A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai, stiláris kötöttségei. A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, a megjelenítés közlésértéke. Objektivitás és szubjektivitás, tény és vélemény stílusbeli különbsége a tömegkommunikációban. A tudományos és a szakmai stílus sajátosságai. Nem irodalmi és szépirodalmi szövegek stílusának összehasonlítása. A stíluskorszakokról, stílusirányzatokról szerzett ismeretek felhasználásával stílustörténeti összehasonlítások példák alapján.

13 12 TÖRTÉNELEM MT= magyar történelem, ET= egyetemes történelem, RÖV= rövidebb történelmi korszakot bemutató tétel Témakörök: 1. Gazdaság, gazdaságpolitika, életmód 2. Népesség, település, életmód 3. Egyén, közösség, társadalom 4. Modern demokráciák működése 5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 7. Szabad- problémaközpontú- témakör TÉMAKÖR- TÉTEL I. Gazdaság, gazdaságpolitika, életmód 1. Mutassa be a középkori mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanatát a.-i. században 2. A középkori kereskedelem sajátosságainak, területeinek bemutatása a.-v. században. Európa és az Európán kívüli kereskedelmi kapcsolatok, jellemző árucikkek, útvonalak, szállítási módok, pénz szerepe 3. Károly Róbert és Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikájának bemutatása. Jövedelempolitika. 4. Hasonlítsa össze a céh, a manufaktúra és a gyár termelésének alapvető jellemzőit az alábbi szempontok alapjánmunkamegosztás, technikai eszközök, dolgozók képzettsége, termelékenység 5. A nagy földrajzi felfedezések okai, feltételei, következményeinek bemutatása az alábbi források segítségével 6. Az ipari forradalom legjelentősebb területei könnyű és nehézipar, közlekedés- és néhány találmánya 7. A II. ipari forradalom kibontakozása és hatása az európai gazdaság fejlődésére. Találmányok és jelentőségük. MT ET RÖV TÖBB KORSZA KOT ÁTFOGÓ

14 13 8. A nagy gazdasági világválság kialakulása, válságmagyarázatok és megoldási kísérletek. A New Deal, Neuer Plan, keynesizmus 9. Az 1950-es évek magyarországi gazdaságpolitikájának jellegzetességei, hibái, torzulásai, eredményei. A tervgazdálkodás jellege II. Népesség, település, életmód 1. A honfoglaló magyarság társadalma, életmódja források segítségével 2. Egy középkori város jellemzőinek bemutatása (II.szd.) az alábbi szempontok alapján- szerkezet, jellegzetes épületek, mindennapi élet, lakosság helyzete, városi jog, irányítás 3. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzetének bemutatása a VI.-VII. században- három nemzet, vallási tolerancia 4. Az életmód átalakulása Európában a kora újkorban 5. Demográfiai és társadalmi változások a VIII. századi Magyarországon. 6. A parasztság helyzete a VIII. századi Magyarországon. A legfontosabb jobbágysággal kapcsolatos rendeletek 7. Mutassa be az ipari forradalom teremtette változásokat, ellentmondásokat az alábbi szempontok alapján- életmódváltozás, környezetszennyezés, elszegényedés, nyomor, rabszolgamunka 8. A technikai fejlődés hatása a környezetre és az életmódra a II. ipari forradalom korábanközéposztályosodás, reklám, megtakarítás, szabadidő, városiasodás 9. Az alábbi források segítségével mutassa be a dualizmus korának demográfiai, társadalmi változásait és a nemzetiségiek helyzetét 10. A mellékelt források segítségével mutassa be Budapest világvárossá fejlődését III. Egyén, közösség, társadalom 1. Gróf Széchenyi István életútja, társadalomalakító tevékenysége 2. Mutassa be a nők szerepének, helyzetének megváltozását a. század első felében 3. Mutasson rá a modern életforma néhány jellegzetességére a. század első felébenmozi, autó, szórakozás, stb. 4. Gróf Teleki Pál életútja, tevékenysége, döntéseinek mechanizmusa

15 14 5. Horthy Miklós életútja, korszakformáló egyénisége, jelkép szerepe 6. Zsidótörvények és holocaust Magyarországon 7. Demográfiai és társadalmi változások, folyamatok Magyarországon a. század második felében 8. A hazai romák helyzete- oktatás, lakhatás, egészségügy, foglalkoztatottság. A diszkrimináció fogalma IV. Modern demokráciák működése 1. Az amerikai alkotmány létrejötte, gyökerei, ellentmondásai, eszmeisége 2. A választójog kérdése Magyarországon között. Melyek voltak a választójog kiszélesítésének legfontosabb állomásai? 3. Milyen okokkal magyarázhatók a polgári demokráciák válsága a két világháború között? 4. Miként jellemezhetők a népi demokráciák politikai viszonyai? Miért tekinthetők egy köztes állomásnak a polgári demokráciák és a sztálinista diktatúrák között? 5. A rendszerváltás tartalma és következményei- államforma, szabadságjogok, függetlenség, új intézmények 6. Az állampolgári jogok és kötelességek. Jogegyenlőség. V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 1. A középkori egyház intézményrendszere. A kereszténység főbb tanításai. Az egyház szerepe a középkori művelődésben és mindennapokban. 2. A reformáció főbb irányzatainak bemutatása források segítségével. A katolikus megújulás és az ellenreformáció. 3. A reformáció és ellenreformáció jelentkezése, hatásai Magyarországon 4. A humanizmus és reneszánsz főbb jellemzői, területei. A katolikus reneszánsz- a barokk művészet 5. A barokk kor szellemisége. Zarándoklatok és a barokk búcsújárás kibontakozása, Mária kultusz Magyarországon a VII.-VIII. században 6. A felvilágosodás legjelentősebb gondolatainak bemutatása- források

16 15 segítségével 7. Mutassa be a I. század uralkodó eszméit az alább mellékelt források segítségével 8. Milyen szerepet játszott a náci ideológia Németország két világháború közötti megerősödésében. Mutassa be az egyénre gyakorolt hatását az alábbi források segítségével! 9. Mutassa be a revíziós gondolatkör főbb elemeit, megjelenési formáit, területeit a két világháború közötti Magyarországon! VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 1. Róma háborúinak társadalmi és politikai következményei a köztársaság korában. A hadsereg szerepének megerősödése. 3. A Habsburg- magyar- török háborúk jellemzői, eredményei a VI.-VII. században. A Szent Liga létrejötte, szerepe. 4. A keleti kérdés és a Balkán konfliktus létrejöttének tényezői a I. század második felében. A nagyhatalmi átrendeződés főbb elemei ennek tükrében. 5. Gyarmati terjeszkedés és nagyhatalmi konfliktusok Afrikában a I. században. 6. Mi jellemezte Magyarország külpolitikáját a két világháború között? 7. Mutassa be az első világháborút lezáró békerendszer határmódosító hatásait, és következményeit. A kisállamiság problémái Közép-Kelet Európában. 8. Mi jellemezte a szövetséges nagyhatalmak viszonyát a II. világháború alatt? Voltak-e jelei a háború utáni ellentéteknek? 9. Hasonlítsa össze az USA külpolitikáját az I. és II. világháború után az alábbi források alapján! 10. A hidegháborús konfliktus kialakulása, korszakai és jellegzetességei a mellékelt források alapján. VII. Szabad- problémaközpontú- témakör Az amerikai történelem mozgatórugói V.-I. század 1. Észak-Amerika meghódítása és gyarmatosításának kezdetei a V.-VIII. században 3. Melyek voltak a hosszú amerikai I. század fejlődésének fő tényezői? 4. Az USA második forradalma és a

17 16 rekonstrukciós korszak megoldandó problémái Mely fejlődési tényezők szerepe emelkedik ki az USA első két ipari forradalmában?

18 17 TÁRSADALOMISMERET Témakör Követelmények TÁRSADALOMISMERET A társadalmi szabályok Jogi alapismeretek Az egyén és a jog Ügyeink intézése Állampolgári ismeretek Intézményrendszer A család és a felnőtté válás A társadalmi együttélés alapvető szabályai, eredetük és rendeltetésük, változásaik. Szokás, hagyomány, illem, erkölcs és jog közötti viszony. Alapvető jogok és kötelességek, különös tekintettel az emberi, gyermeki és diákjogokra és kötelességekre. A családi és közösségi élet erkölcsi és jogi dilemmái. Tájékozódás az ügyek intézésében: annak ismerete, hogy milyen problémával hogyan és hova lehet fordulni. A Magyar Köztársaság állam- és közigazgatási intézményrendszere, az alkotmányosság és a demokrácia alapelvei. A mai Magyarország és az Európai Unió országainak politika intézményrendszere. Az európai integráció kérdései. A családtervezés, a családi munkamegosztás, a háztartás és a családi költségvetés kérdései; családi konfliktushelyzetek. A család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak átalakulása, a szexuális viselkedésben és a nemi szerepekben bekövetkezett változások a globalizáció korában. A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai a harmadik világban, a népesség csökkenésének és elöregedésének problémái hazánkban és más európai országokban.

19 18 Kultúra és közösség A társadalmi viszonyok Társadalmi problémák A helyi társadalom Az új gazdasági és társadalmi világrend Kultúra és globalizáció Hitek és remények A technológiaigazdasági fejlődés hatása a mindennapi életre Az életmód átalakítása A növekedés határai A társadalom, kultúra, természeti és társadalmi környezet fogalmai. A nemzet, állam, etnikum, többség és kisebbség fogalmainak jelentése, a magyar nemzettudat néhány sajátossága. Társadalmi problémák azonosítása. Jogok és kötelességek, szerepek és konfliktusok a munka világában. A gazdasággal kapcsolatos alapfogalmak: megélhetés, szükségletek, termelés, fogyasztás, csere, érdek, pénz, piac. Szegénység és gazdagság. A technológiafüggő életmód jelentése, a fogyasztó szabadsága és kiszolgáltatottsága. Az ökonómiai és ökológiai összefüggések. A helyi társadalommal kapcsolatos kérdések, konfliktusok. A technológiai-gazdasági fejlődés dinamikája és világnézeti előfeltevései. A szabadság, a jólét, a társadalmi igazságosság és a technológiai modernizáció összefüggései. Az informatikai és távközlési rendszerek hatásai a tanulásra és a tapasztalatszerzésre, valamint a személyközi érintkezés átalakulására. Az ezredforduló szellemi és vallási helyzete. A munkába lépés, pályaválasztás lehetőségei, a munkavállalói stratégiák a mai gazdaságban. A munka világának átalakulása. Mentálhigiénés problémák és beilleszkedési zavarok a felnőtté válás életszakaszában. A bioszféra-válság társadalmi és gazdasági összefüggései. A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés

20 19 A fenntartható fejlődés B GAZDASÁGI ISMERETEK A vállalkozás, vállalkozó természeti környezetre gyakorolt hatásai. A technológiai és gazdasági szemléletváltás szükségessége és lehetőségei. A fenntartható társadalom politikai és gazdasági alapelvei. A vállalkozások fő ismérvei (kockázat, innováció, piac- és nyereségorientáció). A vállalkozókra jellemző tulajdonságok. A vállalkozások szerepe, jelentősége a magyar gazdaságban A gazdasági környezet A marketing alapjai Vállalkozások finanszírozása A főbb gazdasági szereplők (kis-, közép-, nagyvállalatok, multinacionális vállalatok). A tulajdonformák. A vállalkozási formák fő jellemzői. A gazdasági körforgás folyamata (háztartások - cégek - kormányzat). A pénz kialakulása, jellemzői. Bankrendszer. A fő makrogazdasági mutatók (GDP, GNP). A gazdasági növekedés, stagnálás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, infláció, külső, belső egyensúly, infrastruktúra fogalma - néhány hazai példa és adat. A piac fogalma és jelentősége, a kereslet-kínálat törvényszerűségei. A marketingszemlélet és a stratégiai gondolkodás lényege. A szegmentáció fogalmát és a célpiac behatárolásának jelentősége. A swot analízis és a marketingmix elemeinek ismerete. A saját forrás és az idegen forrás meghatározása példák segítségével. A hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak: kamat, futamidő, fedezet, saját erő. A tőzsde, részvény, kötvény fogalma.

21 20 Fogyasztó a piacgazdaságban Nemzetközi kereskedelem A PSZICHOLÓGIA A test és a lélek, az emberi én és a tudat A kognitív funkciók A beszéd és a kommunikáció A motiváció, az érzelmek és az akarat Fogyasztás, beruházás, megtakarítás a háztartásban. A megtakarítás formái. Szükségletek, preferenciák, a szükségletek rangsorolása (Maslow). A fogyasztó jogai. A külkereskedelem jelentősége és a nemzetközi kereskedelem korlátozó eszközei (vám, kvóták, szubvenció, dömping). Hazánk részvétele a nemzetközi gazdasági szervezetekben (IMF, Világbank, GATT-WTO). Az Európai Unió gazdasági szervezetei. Az EU fő gazdaságszervező elvei (szabad munkaerő- és tőkeáramlás, egységes valuta). A lelki jelenségek és a személyiség szervi alapjai. Az én és a tudat fogalmainak legfontosabb értelmezései. Az emberi érzékelés és észlelés legfontosabb sajátosságainak ismerete. A legfontosabb megismerő funkciók (figyelem, emlékezet, gondolkodás) és az azokra vonatkozó kutatási eredmények ismerete. A nyelv társadalomban szerepének ismerete. A verbális és nem verbális kommunikáció legfontosabb jellegzetességei. A kommunikáció, tömegkommunikáció társadalmi hatása. A motiváció szerepe, fajtái és megnyilvánulási módjai az állatok és emberek életében. Az emberi szexualitás, utódgondozás, valamint az agresszív viselkedés motivációs háttere.

22 21 A szocializáció folyamata a személyiség és a társas jelenségek Lelki egészség és betegség A gyermek fejlődésének legfontosabb állomásai. A legfontosabb társas hatások (azonosulás, konformizmus, szociális tanulás) ismerete. A normalitás és abnormalitás kulturális meghatározottsága, a testi és lelki egészség értelmezései. A devianciák, az antiszociális viselkedés és lelki betegségek fajtái, feltételezett háttere, a korrekció lehetséges módjai.

23 22 MŰVÉSZETTÖRTÉNET A altétel stíluskorszakok, alkotók, stílusirányzatok, művészetföldrajzi egységek Öskori festészet Egyiptomi vallási és hatalmi rendszer, építészet Mezopotámiai építészet Görög szobrászat Római építészet Az iszlám kultúra és vallás Bizánci festészet Román építészet Romantika építészete Gótikus festészet, szobrászat Reneszánsz festészet, szobrászat Barokk építészet, festészet Klasszicizmus építészete, festészete A realizmus festészete Impresszionista festők Európai és magyar szecessziós építészet A z avantgárd törekvések a szürrealizmusban Az op-art és a pop-art művészeti törekvése. B altétel konkrét műelemzés Georg Raphael Donner: Szent Márton és a koldus c. szobra M.S. mester Mária és Erzsébet találkozása c. festmény Szinnyei Merse Pál: Majális c. festménye Jáki templom Bakócz-kápolna Madarász Viktor: Hunyadi László siratása c. festmény Garamszentbenedeki úrkoporsó Kolozsváry testvérek Szent György szobra Reimsi székesegyház Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus c. festmény Kovács Margit: Madonna - kerámiái Szent László hermája Magyar koronázási ékszerek Rippl-Rónai József: Piacsek bácsi festménysorozata Mükeriosz triász Lechner Ödön Iparművészeti Múzeum

24 23 Ferenczy István: Pásztorlányka c. szobra Dávid: Horatiusok esküje Géricault: A Medúza tutaja c. festmény Munkácsí Mihály: Tépéscsinálókl c. festménye C altétel képző- vagy iparművészeti technika bemutatása Pasztell technika Táblakép készítés Rézkarc-technika Freskókészítés Akvarell-technika Rézmetszés technika Gobelinkészítés Sziluett-eljárás Hímzéstechnika Intarziakészítés Mozaik-eljárás Fametszés technika Olajfestés technika Üvegfestés-eljárás Kerámia készítés Litográfia készítés Tűzzománc-technika Stukkó Viaszvesztéses eljárás Linóleummetszés

25 24 IDEGEN NYELV A szóbeli vizsga célja: Annak mérése, hogy a vizsgázó képes-e az adott szinten gondolatait idegen nyelven szóban kifejezni és a kommunikációs szándékoknak megfelelő beszélgetést folytatni. A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív (beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre. A vizsgarész rövid bevezető társalgással kezdődik, amelynek célja az, hogy a vizsgázó ráhangolódjon az idegen nyelv használatára. Az itt elhangzottakat nem értékeljük Az első feladat során a vizsgáztató három -különböző témakört érintő- kérdést tesz fel, amelyekre a vizsgázónak néhány mondatban kell válaszolnia, ill. rövid társalgást folytatnia a vizsgáztatóval. A második feladat, a szerepjáték során a vizsgázónak a mindennapi élet helyzeteihez hasonlító szituációkban kell részt vennie, amelyben partnere a vizsgáztató. A vizsga feladata az, hogy az előre meghatározott helyzetben, a meghatározott cél elérése érdekében különböző kommunikációs szándékok felhasználásával beszélgetést folytasson. A harmadik feladatban, az önálló témakifejtésben a vizsgázónak egy adott, hétköznapi témáról kell gondolatait, véleményét részletesen és összefüggően kifejtenie. A témakifejtést képek és néhány, írásban megadott irányító szempont segítik. Értékelés: Az értékelés központilag kidolgozott analitikus skála alapján történik, amely tartalmazza az értékelési szempontok részletes leírását is. Személyes vonatkozások, család l.) A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai, személyes tervei 2.) A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, családi munkamegosztás Ember és társadalom 3.) Baráti kör. A másik ember külső és belső jellemzése 4.) Ünnepek, családi ünnepek 5.) Öltözködés, divat Környezetünk

26 25 6.) Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 7.) A lakóhely története, nevezetességei 8.) A városi és vidéki élet összehasonlítása, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 9.) Időjárás 10.) Környezetvédelem: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? Az iskola 11.) Saját iskolánk bemutatása, sajátosságok, iskolai hagyományok 12.) Tantárgyak, órarend, tanulmányi munka. A nyelvtanulás szerepe, fontossága A munka világa 13.) Pályaválasztás, továbbtanulás, munkába állás Életmód 14.) Napirend, időbeosztás 15.) Az egészséges életmód (a helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe) 16.) Gyakori betegségek, sérülés, baleset, gyógykezelés Szabadidő, művelődés, szórakozás 17.) Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 18.) Színház, mozi, koncert, kiállítás 19.) Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 20.) Olvasás, rádió, tévé, videó Utazás, turizmus 21.) A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 22.) Nyaralás itthon, illetve külföldön 23.) Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 24.) Az egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai Tudomány és technika 25.) A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

27 26 KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZEREPEK Helyzet Szerep 1.) Áruházban, üzletben, piacon vevő 2.) Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 3.) Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 4.) Hivatalokban ügyfél 5.) Campingben, panzióban, szállodában vendég 6.) Iskolában tanuló, iskolatárs 7.) Kulturális intézményekben, sportlétesítményben vendég, látogató 8.) Országhatáron turista 9.) Orvosnál beteg, kísérő 10.) Szolgáltató egységekben vendég, ügyfél (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, bank, posta, cipész, gyógyszertár, vasút stb) 11.) Szünidei munkahelyén munkavállaló 12.) Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 13.) Telefonbeszélgetésekben hívó és hívott fél 14.) Tömegközlekedési eszközökön utas, útitárs (vasúton, buszon, taxiban, repülőn, hajón)

28 27 MATEMATIKA 1.) Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok Halmazok Halmazműveletek, számosság, részhalmazok Véges halmazok elemeinek száma Matematikai logika Kombinatorika Gráfok 2.) Számelmélet, algebra Alapműveletek A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek Oszthatóság, számrendszerek Racionális és irracionális számok, valós számok Hatvány, gyök, logaritmus Betűkifejezések, nevezetes azonosságok Arányosság, százalékszámítás Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek. Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek Négyzetgyökös egyenletek Abszolútértékes egyenletek Exponenciális és logaritmikus egyenletek Trigonometrikus egyenletek Egyszerű első és másodfokú egyenlőtlenségek Egyszerű egyismeretlenes egyenlőtlenség-rendszerek Számtani-mértani közép 3.) Függvények Egyváltozós valós függvények

29 28 A függvények grafikonja, függvény-transzformációk A függvények jellemzése Sorozatok Számtani és mértani sorozatok Kamatos kamat 4.) Geometria, koordinátageometria, trigonometria Elemi geometria Térelemek A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok Geometriai transzformációk Egybevágósáig transzformációk Hasonlósági transzformációk Síkbeli és térbeli alakzatok, kerülete, területe, felszíne, térfogata Háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör Forgáshenger, forgáskúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp Vektorok Műveletek vektorokkal, vektorok skaláris szorzata, vektorműveletek koordinátákkal Trigonometria Hegyesszögek szögfüggvényei, szinusz-és koszinusztétel Koordinátageometria Pontok, vektorok Egyenes Kör 5.)Valószínűség-számítás, statisztika Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók A valószínűség-számítás elemei A klasszikus modell Binomiális eloszlás

30 29 FIZIKA I. Mechanika II. Hőtan Egyenesvonalú mozgások Körmozgás A harmonikus rezgőmozgás A dinamika alaptörvényei Pontszerű és merev testegyensúlya Mechanikai, munka, energia, teljesítmény, hatásfok Hőtágulás Gáztörvények A hőtan fő tételei Halmazállapot-változások III. Elektromágnesség Elektrosztatikai alapjelenségek, az elektrosztatikai mező jellemző mennyiségei Az elektromos egyenáram Időben állandó mágneses mező jellemzése Az elektromágneses indukció A fény visszaverődése és törése, a teljes visszaverődés Optikai lencsék és képalkotásuk IV: Atomfizika, magfizika Az anyag részecsketermészete Radioaktivitás Az atom szerkezete, atommodellek Az atomenergia felszabadítása Sugárvédelem V. Gravitáció, csillagászat Gravitációs kölcsönhatás, súly, súlytalanság A Naprendszer, Kepler törvényei

31 30 BIOLÓGIA 1.Bevezetés a biológiába 1.A biológia tudománya 2.Az élet jellemzői 3.Fizikai kémiai ismeretek 2. Egyed alatti szerveződési szintek 1.Szervetlen és szerves alkotók 2.Anyagcsere 3.Sejtalkotók 3. Egyed szerveződési szintje 1.Nem sejtes rendszerek 2.Önálló sejtek 3.Többsejtűség 4.Szövetek,szervek,szervrendszerek 4. Emberi szervezet 1.Homeosztázis 2.Kültakaró 3.Mozgás 3.Táplálkozás 4.Légzés 5.Anyagszállítás 6.Kiválasztás 7.Szabályozás 8.Szaporodás, egyedfejlődés 5. Egyed feletti szerveződési szintek 1.Populáció 2.Életközösségek 3.Bioszféra 4.Ökoszisztéma

32 31 5.Környezet- és természetvédelem 6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 1.Molekuláris genetika 2.Mendeli genetika 3.Populációgenetika 4.Bioszféra evolúciója

33 32 FÖLDRAJZ 1. Térképi ismeretek 1.1. A térképi ábrázolás 1.2. Térképi gyakorlatok 1.3. Az űrtérképezés 2. Kozmikus környezetünk 2.1. A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben 2.2. A Nap és kísérői 2.3. A Föld és mozgásai 2.4. Űrkutatás az emberiség szolgálatában 3. A geoszférák földrajza 3.1. A kőzetburok Földtörténet A Föld szerkezete és fizikai jellemzői A kőzetburok szerkezete A kőzetlemez-mozgások okai és következményei A hegységképződés A kőzetburok (litoszféra) építőkövei A Föld nagyszerkezeti egységei A földfelszín formálódása 3.2. A levegőburok A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete A levegő felmelegedése A légnyomás és a szél Az általános légkörzés Víz a légkörben Az időjárás és az éghajlat 3.3. A vízburok földrajza A vízburok kialakulása és tagolódása A világtenger A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk

34 A felszín alatti vizek A komplex vízgazdálkodás elemei A jég és felszínformáló munkája 3.4. A talaj 3.5. A geoszférák kölcsönhatásai 4. A földrajzi övezetesség 4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség 4.3. A forró övezet 4.4. Mérsékelt övezet Meleg-mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg-mérsékelt öv 4.5. A hideg övezet 4.6. A függőleges földrajzi övezetesség 5. A népesség- és településföldrajz 5.1. A népesség földrajzi jellemzői 5.2. A települések földrajzi jellemzői 6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 6.1. A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai 6.2. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 6.3. A világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai 6.4. A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása 6.5. A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése 7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, ország csoportok és országok 7.1. A világgazdasági pólusok 7.2. A világgazdaság peremterületei 7.3. Egyedi szerepkörű ország csoportok és országok 8. Magyarország földrajza 8.1. A Kárpát-medence természet- és társadalom-földrajzi sajátosságai 8.2. Magyarország természeti adottságai

35 Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői 8.4. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmigazdasági képe 8.5. Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és társadalom-földrajzi képe 8.6. Magyarország környezeti állapota 9. Európa regionális földrajza 9.1. Európa általános természetföldrajzi képe 9.2. Európa általános társadalom-földrajzi képe 9.3. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 9.4. Észak-Európa 9.5. Nyugat-Európa 9.6. Dél-Európa 9.7. Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalom-földrajzi képe 9.8. Kelet-Európa természet- és társadalom-földrajzi vonásai 10. Európán kívüli földrészek földrajza A kontinensek általános természet- és társadalom-földrajzi képe Ázsia Általános földrajzi kép Országai Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó országai Nyugat-Ázsia, arab világ Ausztrália és Óceánia Afrika általános földrajzi képe Amerika Általános földrajzi képe Országai 11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei A környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem

36 35 KÉMIA I. Általános kémia 1.1 Atomszerkezet 1.2 Kémiai kötések 1.3 Molekulák, összetett ionok 1.4 Anyagi halmazok 1.5 Kémiai átalakulások II. Szervetlen kémia 2.1 Hidrogén 2.2 Nemesgázok 2.3 Halogén elemek és vegyületeik 2.4 Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 2.5 A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 2.6 A széncsoport elemei és vegyületeik 2.7 Fémek III. Szerves kémia 3.1. A szerves vegyületek általános jellemzői 3.2. Szénhidrogének 3.3. Halogéntartalmú szénhidrogének 3.4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 3.5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 3.6. Szénhidrátok 3.7. Fehérjék 3.8. Nukleinsavak 3.9. Műanyagok Energiagazdálkodás IV. Kémiai számítások 4.1. Az anyagmennyiség 4.2. Gázok 4.3. Oldatok elegyek keverékek összetétele 4.4. Számítások képlettel és a kémiai egyenlettel kacsolatban

37 Termokémia 4.6. Kémiai egyensúly 4.7. Kémhatás 4.8. Elektrokémia

38 37 INFORMATIKA Infokommunikáció Az infokommunikációs eszközök ismerete. A kommunikáció elmélete. A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése. A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatározása, megkeresése, felhasználása. Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több résztvevővel. A legújabb két- vagy több résztvevős kommunikációs lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. A publikálás módszereinek megismerése, szabályai Önálló információszerzés Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata Az információs társadalom A modern információs társadalom jellemzői Az információforrások hitelességének értékelése. Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. A publikálás szabályainak megismerése. Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak ismerete. Az adatvédelmi alapfogalmak és az információhitelesség megőrzés technikáinak ismerete. Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak feltérképezése

39 38 A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában Az informatikai eszközök használata Hardveres alapismeretek A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A Neumann-elv A (személyi) számítógép részei és jellemzői: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek, ház, tápegység, alaplap. A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése, hálózatok. A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai. Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. Digitalizáló eszközök. A számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai. Analóg és digitális jelek, adatok bináris ábrázolásai. Szoftver alapismeretek Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése Állományok típusai, keresés a háttértárakon Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem. A szoftver és a hardverkarbantartó (segéd) programjai: víruskeresés és vírusirtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem

40 39 Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. Szövegszerkesztés Szövegszerkesztési alapok A szövegszerkesztő menürendszere Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása Szövegbevitel, szövegjavítás Karakterformázás Bekezdésformázás Felsorolás, számozás Tabulátorok használata Oldalformázás Élőfej, élőláb. Stílusok alkalmazása. Szövegjavítási funkciók Keresés és csere Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés Helyesírás ellenőrzés Táblázatok, grafikák a szövegben Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés Körlevélkészítés Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, valamint formázásuk Táblázatkezelés Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása A táblázatkezelő használata A táblázatkezelő menürendszere, a táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása. A táblázatok felépítése Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap.

41 40 Adatok a táblázatokban Adattípusok, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás. A cellahivatkozások használata, képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény. Táblázatformázás Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése Karakter-, cella- és tartomány formázások és cellák és tartományok másolása. Táblázatok, szövegek, diagramok Egyszerű táblázat készítése Formázási lehetőségek megismerése, alkalmazása. Diagramtípus kiválasztása, diagramok létrehozása. Problémamegoldás táblázatkezelővel A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása. Függvények használata. Statisztikai számítások Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. Az adatok grafikus szemléltetése. Weblap készítés Weblap készítése Web-szerkesztővel, publikáláshoz kapcsolatos ismeretek. Prezentáció és grafika Prezentáció Az alkalmazott program munkakörnyezetének beállítása. A program menürendszere Prezentációs anyag elkészítése és formázása (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció) Adatbázis kezelés Az adatbázis-kezelés alapfogalmai Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. Adatbázis létrehozása. Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. Adatbázis feltöltése. Adatbázisok létrehozása, karbantartása

42 41 Alapvető adatbázis-kezelési műveletek Lekérdezések, függvények használata Keresés, válogatás, szűrés, rendezés űrlapok használata, jelentések. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel Algoritmus leíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata. Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékenység tervezése Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben. Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata. Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése Elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. Néhány típusalgoritmus vizsgálata, Információs hálózati szolgáltatások Elektronikus levelezési rendszer használata Állományok átvitele, WWW Kereső rendszerek Távoli adatbázisok használata Elektronikus kereskedelem Elektronikus ügyintézés Az információs társadalom Adatvédelmi fogalmak ismerete. Az információforrások hitelességének értékelése. Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése. Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése

43 42 Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való megismerkedés Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában Könyvtári informatika A könyvtár fogalma, típusai. A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. Könyvtárlátogatás. Nyomtatott dokumentumok Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók. A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasználása a tanulásban. A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. Katalógus önálló használata. Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való önálló használata. Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. Információkeresési stratégiák ismerete. Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és ismeretterjesztő művekből. Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus információhordozókból. Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómunkával.

44 43 TESTNEVELÉS I. OLIMPIATÖRTÉNRT 1. Az olimpiai játékok rövid története 2. Magyar sportolók az olimpiákon II. A HARMONIKUS TESTI FEJLŐDÉS 1. A testi fejlődés jellemzése éves kor között III. TESTI KÉPESSÉGEK 1. Kondicionális képességek 2. Koordinációs képességek IV. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 1. A testalkat 2. A csontvázrendszer-a csontrendszer egészségtana 3. Az izomrendszer-az izomrendszer egészségtana 4. A tápanyagok: szénhidrátok, fehérjék, zsírok, vitaminok 5. A légzőrendszer egészségtana 6. A keringési rendszer egészségtana 7. A szenvedélybetegségek V. GIMNASZTIKA 1. Jelentősége és alkalmazási területei 2. Mozgásanyaga VI. ATLÉTIKA 1. Az atlétika mozgásanyagának csoportosítása és azok jellemzői 2. A fizikai törvényszerűségek érvényesülése az egyes mozgásfajtáknál VII. TORNA 1. Talajelemek ismertetése, segítségadás 2. Szergyakorlatok elemeinek ismertetése, segítségadás 3. Versenyszabályok VIII. KŰZDŐSPORT, ÖNVÉDELEM

45 44 1. A grundbirkózás szabályai 2. Küzdőjátékok I. ÚSZÁS 1. A vízben végzett mozgások hatása az emberi szervezetre 2. Az úszás higiénéje 3. Úszásnemek és technikájuk: gyors, hát, mell 4. A vízből mentés alapszabályai, fajtái, előgyakorlatai 5. Versenyszabályok. TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTÁGAK 1. A természet erőinek hatása az emberi szervezetre 2. Fajtái és rövid jellemzésük I. KÉZILABDA 1. Kézilabdára előkészítő testnevelési játékok 2. A kézilabdázás technikája: labdás és labdanélküli elemek 3. A kézilabdázás taktikája 4. A játék legfontosabb szabályai II. LABDARÚGÁS 1. Labdarúgással kapcsolatos testnevelési játékok 2. A labdarúgás technikája: labdás és labdanélküli elemek 3. A labdarúgás taktikája 4. A játék legfontosabb szabályai III. KOSÁRLABDA 1. A kosárlabdázás kialakulása, történeti fejlődése 2. A kosárlabdázás technikája: labdás és labdanélküli elemek 3. A kosárlabdázás taktikája 4. A játék legfontosabb szabályai IV. RÖPLABDA 1. Röplabdára előkészítő testnevelési játékok 3. A röplabdázás alapérintései 2. A játék legfontosabb szabályai

46 45 2. ÓRATERVEK A 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben, felmenő rendszerben. SZAKKÖZÉPISKOLA-KÖZISMERETI ÓRATERV Szakközépiskolai óraterv az egyéb szolgáltatások szakmacsoportra SZAKKÖZÉPISKOLA-ÁGAZATI SZAKKÉPZÉSI ÓRATERVEK Gyakorló kozmetikus kimenettel Gyakorló fodrász kimenettel SZAKKÖZÉPISKOLA-RÁÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉSI ÓRATERVEK Fodrász SZAKISKOLA SZAKKÉPZÉS Kozmetikus Közismereti óraterv valamennyi szakmacsoportra Elektromos gép-és készülékszerelő Elektronikai műszerész Villanyszerelő Női szabó GIMNÁZIUMI FELNŐTTOKTATÁS Nappali Esti Levelező

47 46 Szakközépiskolai közismereti óraterv Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Biológia egészségtan Földrajz Szakmai tárgyak Művészetek* Óraterv szakközépiskola Informatika Testnevelés és sport Osztályfőnöki Rendelkezésre álló órakeret Heti ok 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf Ének-zene 1 Rajz

48 Gyakorló kozmetikus képzés szakmai óraterve szeptember 1-től.

49 Gyakorló fodrász képzés szakmai óraterve szeptember 1-től.

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Radasics Csaba

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Radasics Csaba BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2015. Radasics Csaba 1. Bevezetés a biológiába - A biológia tudománya (vizsgálati szempontok, vizsgálati módszerek, rendszerezés egységei) - Az élet jellemzői,

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné A középszintû érettségi vizsga témakörei (szóbeli) Magyar irodalom (Színház és drámatörténet) 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné 2. Az angol reneszánsz színház kialakulása

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A Életművek 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre magyarság versei 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

A középszintű érettségi vizsga témakörei

A középszintű érettségi vizsga témakörei A középszintű érettségi vizsga témakörei 7. számú melléklet Magyar nyelv témakörei: 1.1. Ember és nyelv 1.2. Kommunikáció 1.2.1. A jel, a jelrendszer 1.2.2. Nyelvi és vizuális kommunikáció 1.2.3. A nyelvhasználat

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei 3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei Tartalomjegyzék: I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 I.1. MAGYAR NYELV... 2 I.2. IRODALOM... 3 II. TÖRTÉNELEM... 4 III. MATEMATIKA... 5 IV. IDEGEN NYELV...

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

5. számú melléklet: A kétszintű érettségi vizsga témakörei. Magyar nyelv és irodalom

5. számú melléklet: A kétszintű érettségi vizsga témakörei. Magyar nyelv és irodalom 5. számú melléklet: A kétszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom 1. Magyar nyelv Ember és nyelv Kommunikáció A magyar nyelv története Nyelv és társadalom A nyelvi szintek A szöveg A

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 1. Mechanika Newton törvényei Mozgásformák Munka, energia Folyadékok és gázok mechanikája 2. Hőtan, termodinamika Hőtágulás Állapotjelzők, termodinamikai

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1. Kedves Érettségizők! OROSZ NYELV Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Középszintű érettségi vizsga 2012. május-június Tételcímek (Vb 12a vizsgabizottság) IRODALOM 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre szerelmi

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csergő Vilmosné munkaközösség-vezető

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos, 2013. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖZÉPSZINTŰ

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörök

Magyar nyelv és irodalom középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörök Magyar nyelv és irodalom középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörök Magyar nyelvi középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörök Kommunikáció A nyelv, mint kommunikáció Pragmatika Nyelvi és vizuális

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása - Szövegszerkesztés A

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

HELYI TANTERV II. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

HELYI TANTERV II. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK HELYI TANTERV II. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK II. ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI... 3 II.1. Matematika... 3 II.2. Magyar nyelv és irodalom... 4 II.3. Történelem... 5 II.4. Német nyelv, angol nyelv... 5 II.5. Közgazdaság-marketing

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

A középszintő érettségi vizsga témakörei tantárgyanként

A középszintő érettségi vizsga témakörei tantárgyanként A középszintő érettségi vizsga témakörei tantárgyanként Német nemzetiségi nyelv és irodalom Német nyelv 1. Mindennapok és a család 2. A fiatalok és a felnıttek világa 3. Iskola és mővelıdés 4. Sport és

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila II. PORTÉK: Balassi Bálint Berzsenyi Dániel Mikszáth Kálmán Radnóti Miklós III.

Részletesebben

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam Batthyány Kázmér Gimnázium, 2004. 1 TARTALOM 11.osztály (222 óra)... 3 1. Gondolkodási műveletek (35 óra)... 3 2. Számelmélet, algebra (64 óra)... 3 3. Függvények,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója

Felvételi tájékoztatója A DIENES LÁSZLÓ GÖRÖGKATOLIKUS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. Felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanévre Pályaválasztási felelősök: Varga Tamásné

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom

Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 1. Irodalomelméleti alapfogalmak Műnemek jellemzése, műfajok besorolása Alapfogalmak: fikcionalitás, intertextualitás, műnem, műfaj 2. Mitológia: görög

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI

A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI A 2009-2010. TANÉV OSZTÁLYOZÓ ÉS JAVÍTÓ VIZSGA IDİPONTJA ÉS EGYES TANTÁRGYAK TÉMAKÖREI (Az alábbiakban fel nem tüntetett, a vizsgán szereplı tantárgyak témakörei kifejezetten a tanév során tanult tananyagra

Részletesebben

9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI

9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI Érettségi felkészítés: Az iskola a vizsgakövetelmények szerinti teljes körű felkészítési kötelezettséget a következő

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz (111 óra, 148 óra, 185 óra) A tanmenetben olyan órafelosztást adunk, amely alkalmazható mind a középszintû képzés (heti 3 vagy heti 4 óra), mind az emelt szintû képzés

Részletesebben