PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETEK Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája A szeptember 1-jétől érvényes, jóváhagyott pedagógiai programhoz kapcsolódik, az óratervek módosultak a hatályos rendeletek alapján Hatályos, szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit intézményvezető

2 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 TÖRTÉNELEM TÁRSADALOMISMERET MŰVÉSZETTÖRTÉNET IDEGEN NYELV MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA INFORMATIKA TESTNEVELÉS ÓRATERVEK... 45

3 2 1. A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI Az iskola felnőttoktatási helyi tantervében szereplő művészeti ismeretek tantárgy tananyagtartalma lefedi a művészettörténet tantárgy érettségi követelményeit. Művészeti ismeretek tantárgyat teljesítő tanulók művészettörténetből érettségi vizsgát tehetnek. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM IRODALOM TÉMAKÖRÖK ÉS TÉTELEK 1. ÉLETMŰVEK Petőfi Sándor A szerelem élménye Petőfi költészetében Petőfi látomásköltészete Petőfi tájlírája Petőfi: Az apostol Petőfi költői hitvallása Arany János Számvető versek Arany lírájában Arany balladái Őszikék Elégikus látásmód Arany lírájában és epikájában Toldi-trilógia Ady Endre Ady Endre ars poeticái Ady magyarságtudatának sajátosságai Ady költészete az 1. világháború idején Ady szerelmi költészetének sajátosságai Ady látomásszerű tájversei Babits Mihály Témák és motívumok az 1920-as évek költészetében A filozófus költő A halállal való szembenézés Babits lírájában

4 3 A prófétaszerep vállalásának problémái Jónás könyve és imája A prófétaság problémája a Petőfi, Ady és Babits lírájában A lírai én és a külvilág kapcsolatának változása Babits költői pályáján Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső költői indulása Számvető költemények Kosztolányi lírájában A novellaíró Kosztolányi Édes Anna A halál-élmény megjelenítése Ady, Babits és Kosztolányi költészetében József Attila 2. PORTRÉK József Attila tájköltészete A szerelem élménye József Attila költészetében Az anya apa gyermek motívum József Attila lírájában József Attila gondolati költészete József Attila kései költészete Balassi Bálint Balassi Bálint szerelmi költészete Balassi Bálint vitézi és istenes versei Csokonai Vitéz Mihály A stílusirányok sokfélesége Csokonai költészetében Csokonai elégikus ódái A felvilágosodás eszméi Csokonai költészetében Berzsenyi Dániel Berzsenyi Dániel elégiái Berzsenyi hazafias ódái Horatius filozófiájának tükröződése Berzsenyi és Babits költészetében Kölcsey Ferenc A nemzethalál gondolata Kölcsey költészetében A Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése A magyarság sorsáért érzett aggodalom Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty lírájában

5 4 Vörösmarty Mihály Romantikus vonások Vörösmarty költészetében Vörösmarty szerelmi lírája A haza és a haladás problémája Vörösmarty lírájában Vörösmarty költészete a szabadságharc bukása után Csongor és Tünde Mikszáth Kálmán Mikszáth novellái Mikszáth Kálmán egy regénye Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond novellái Móricz egy regénye Szabó Lőrinc Az 1920-as évek lírája Tücsökzene A huszonhatodik év Radnóti Miklós Radnóti eklogái Radnóti költészete a 2. világháború alatt Radnóti szerelmi költészete A háború élményének megjelenítése Ady, Babits és Radnóti Miklós költészetében Idill és tragikum Radnóti Miklós költészetében Weöres Sándor Játékversek, versjátékok Weöres Sándor költészetében A hosszúénekek Ottlik Géza Iskola a határon Márai Sándor Márai költészete Márai egy regénye Pilinszky János A láger-élmény megjelenítése Pilinszky költészetében Apokrif 3. LÁTÁSMÓDOK

6 5 Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem Jókai Mór Az arany ember Krúdy Gyula Krúdy novellái Krúdy egy regény Karinthy Frigyes Így irtok ti Tanár úr kérem Juhász Gyula Juhász Gyula költői portréja Az alföldi táj megjelenítése Petőfi, Ady és Juhász Gyula költészetében A tájélmény mint kifejezőeszköz Juhász Gyula lírájában Tóth Árpád Tóth Árpád költői portréja Impresszionista látásmód Kosztolányi, Juhász Gyula és Tóth Árpád lírájában Kassák Lajos Az avantgárd irányzatok hatása Kassák költészetében A ló meghal a madarak kirepülnek Németh László Németh László egy regénye Örkény István Örkény novellái Tóték Nagy László Nagy László Himnusz minden időben című verseskötete A hosszúversek Szilágyi Domokos Szilágyi Domokos költői portréja Illyés Gyula Illyés Gyula költői portréja Nemes Nagy Ágnes

7 6 Nemes Nagy Ágnes költői portréja 4. KORTÁRS IRODALOM Kertész Imre: Sorstalanság Szabó Magda egy regénye Varró Dániel Bögre azúr című verseskötete Esterházy Péter egy regénye Kányádi Sándor költői portréja Mészöly Miklós egy műve Sütő András egy drámája vagy prózai műve Závada Pál egy regénye Faludy György költői portréja Orbán Ottó költői portréja Parti Nagy Lajos költői portréja 5. VILÁGIRODALOM Az antikvitás és a Biblia Homérosz: Odüsszeia Műfaji változatosság a Bibliában Ószövetség és Újszövetség A középkor és a reneszánsz A középkori egyházi és lovagi irodalom Az európai reneszánsz A középkori és a reneszánsz világnézet összehasonlítása A felvilágosodás A felvilágosodás eszméi, stílusirányzatai, 1-2 képviselője A romantika A nyugat-európai romantika Puskin: Anyegin A századfordulós modernség A francia realizmus Az orosz realizmus A 19. század második felének lírai forradalma Az avantgárd A 20. század első felének irodalma Thomas Mann Franz Kafka

8 7 Hemingway Bertolt Brecht Világirodalom a 20. század második felében Golding Orwell Dürrenmatt 6. SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET Szophoklész Antigoné című tragédiája A francia klasszicista dráma, Moliere egy drámája Shakespeare: Rómeó és Júlia Az ókori görög és a reneszánsz színház összehasonlítása Katona József: Bánk bán Madách Imre: Az ember tragédiája 7. AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI Az irodalom filmen, rádióban, televízióban, dalszövegben stb.: az adaptáció, a műfajcsere jelenségei Az irodalom a színházban Az olvasmányok iránti tömegszükséglet és a művészi színvonal/minőség összefüggései A modern mese, mítosz és kultusz a filmben. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek korunk kultúrájában A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei Egy-két tipikus műfaj jellemzőinek bemutatása Az irodalmi ismeretterjesztés főbb nyomtatott és elektronikus műfajai Az irodalmi alkotás mint képzőművészeti téma Az irodalom és a képzőművészet kapcsolata 8. REGIONÁLIS KULTÚRA A régió kulturális hagyományainak bemutatása Győr kulturális élete Győr színházi élete, a színház világának bemutatása személyes élmény/egy előadás megtekintése alapján Egy Győrhöz kötődő szerző bemutatása A régió egy neves alkotójának bemutatása A régió, a város irodalmi alkotásokban való megjelenítése

9 8 1. EMBER ÉS NYELV MAGYAR NYELVI TÉMAKÖRÖK ÉS TÉTELEK A nyelv mint jelrendszer Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya A nyelv mint az egyén, illetve mint a közösség alkotása A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói A nyelv diakrón és szinkrón változásai 2. KOMMUNIKÁCIÓ A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei. A vizuális és a nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi kommunikáció A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs folyamattal. A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben. A kommunikációs folyamat tényezői és összefüggésük megértése, bizonyítása A közvetlen emberi kommunikáció néhány sajátszerűsége. A mindennapi nyilvános és magánéleti élethelyzetek néhány tipikus kommunikációs konfliktusa és lehetséges feloldásuk A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra 3. A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai néhány példával. A magyar nyelv történetének fő szakaszai. Egy nyelvtörténeti korszak jellemzése A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek. A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom főbb jellemzői. A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása példák alapján. A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése 4. NYELV ÉS TÁRSADALOM A társadalmi és területi nyelvváltozatok és a norma. A kisebbségi nyelvhasználat, nyelvi kultúra társadalmi jelentősége. A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái. A nyelvközösség helyzete és nyelvhasználata közötti összefüggés.

10 9 A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre Vizuális és nyelvi kommunikáció a reklámban 5. A NYELVI SZINTEK A beszéd, a beszédfolyamat, a beszédhang, a hangképző szervek. A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere A hangok találkozása (alkalmazkodása) és helyesírásuk. A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában. A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal. A szófajok rendszere. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók mondatbeli és szövegbeli szerepének értelmezése. A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű; tagolt, tagolatlan; egyszerű, összetett. A mondat jelentése: elsődleges és másodlagos jelentés. Az egyszerű mondat részei; felépítése. A szintagma mint nyelvi egység, az alárendelő és mellérendelő szintagmatikus szerkezet. Az állítmány és az alany. A tárgy és fajtái A határozók fogalma és kifejezőeszközei, fajtái, a magyar határozói rendszer, a határozók irányhármassága. A jelzők fogalma és fajtái, használatuk. A mondat az élőbeszédben és az írott nyelvben. A mondat és a szöveg. A mellérendelő összetett mondatok, mint logikai-tartalmi viszonyok. Az alárendelő összetett mondatok, mint a főmondat és a mellékmondatok grammatikai viszonyai. Sajátos jelentéstartalom a mellékmondatokban. A többszörösen összetett mondatok. A szókincs változásának okai, a szókészlet rétegei. A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyesírása.

11 10 6. A SZÖVEG A szöveg egységének tényezői, feltételei, elsődleges és mögöttes jelentés. A szöveg szóban és írásban. A szöveget alakító tényezők: a beszédhelyzet, a cselekvés, a szövegkörnyezet, a tudáskeret. A tájékoztató, kifejező, érvelő és felhívó szövegfunkciók. A szöveg felépítése, egységei külső körülmények: szövegméret, megjelenés. A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek. A kontextuális jelentés (pl. előre- és visszautalás, makro- és mikrostruktúra, hiányos mondat, szórend, egyeztetés). A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra és a szöveg előadására. Az ismeretközvetítő CD-ROM és az internet intertextualitásának főbb jellemzői. Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben. Szövegtípusok kommunikatív, szerkezeti, nyelvi jellemzői. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok (pl. kérvény, önéletrajz, pályázat, hivatalos levél, meghatalmazás, hozzászólás). Ismeretterjesztő szövegek jellemzői az ismeretterjesztő szövegek elemzése (pl. a címzettek, a téma, a szóhasználat, a megszerkesztettség szempontjából). A monologikus és a dialogikus szövegtípusok (pl. előadás, vita). A publicisztikai és a tájékoztató műfajok, valamint az elektronikus média hagyományos (rádió, televízió) és új közlésmódjai ( , internet stb.). Az új közlésmódok társadalmi hatása. 7. A RETORIKA ALAPJAI A retorika, mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai. Az élőbeszéd fajtái. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. Az érvelés, az érvelés beszédhelyzete és eszközei. A kulturált vitatkozás kritériumai, vita értelmezése.

12 11 Az írásbeli meggyőzés eljárásai, az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cáfolat, néhány érvtípus. A spontán megnyilatkozás és a megtervezett szöveg különbsége. Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés). 8. STÍLUS ÉS JELENTÉS Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a szépirodalomban. Stílusjelenségek felismerése, értelmezése, értékelése. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján. A szóhasználati jelentés alapjai az alapjelentés, mellékjelentés, alkalmi jelentés közti viszony. Egynyelvű és kétnyelvű szótárak. Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke A stílus szerepe a jelentésteremtésben A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése, értelmezése. Az eufemizmus, evokáció, anakronizmus, állandó jelző, archaizálás stb. felismerése, értelmezése. A szövegelrendezés stílushatásának felismerése, értelmezése: az egyszerűbb alakzatok fajtái és hatásuk. Tipikus kommunikációs helyzetekben létrejövő, jellemző beszélt és írott nyelvi közlésmódok: a stílusrétegek. A társalgási stílus ismérvei, minősége. A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai, stiláris kötöttségei. A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, a megjelenítés közlésértéke. Objektivitás és szubjektivitás, tény és vélemény stílusbeli különbsége a tömegkommunikációban. A tudományos és a szakmai stílus sajátosságai. Nem irodalmi és szépirodalmi szövegek stílusának összehasonlítása. A stíluskorszakokról, stílusirányzatokról szerzett ismeretek felhasználásával stílustörténeti összehasonlítások példák alapján.

13 12 TÖRTÉNELEM MT= magyar történelem, ET= egyetemes történelem, RÖV= rövidebb történelmi korszakot bemutató tétel Témakörök: 1. Gazdaság, gazdaságpolitika, életmód 2. Népesség, település, életmód 3. Egyén, közösség, társadalom 4. Modern demokráciák működése 5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 7. Szabad- problémaközpontú- témakör TÉMAKÖR- TÉTEL I. Gazdaság, gazdaságpolitika, életmód 1. Mutassa be a középkori mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanatát a.-i. században 2. A középkori kereskedelem sajátosságainak, területeinek bemutatása a.-v. században. Európa és az Európán kívüli kereskedelmi kapcsolatok, jellemző árucikkek, útvonalak, szállítási módok, pénz szerepe 3. Károly Róbert és Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikájának bemutatása. Jövedelempolitika. 4. Hasonlítsa össze a céh, a manufaktúra és a gyár termelésének alapvető jellemzőit az alábbi szempontok alapjánmunkamegosztás, technikai eszközök, dolgozók képzettsége, termelékenység 5. A nagy földrajzi felfedezések okai, feltételei, következményeinek bemutatása az alábbi források segítségével 6. Az ipari forradalom legjelentősebb területei könnyű és nehézipar, közlekedés- és néhány találmánya 7. A II. ipari forradalom kibontakozása és hatása az európai gazdaság fejlődésére. Találmányok és jelentőségük. MT ET RÖV TÖBB KORSZA KOT ÁTFOGÓ

14 13 8. A nagy gazdasági világválság kialakulása, válságmagyarázatok és megoldási kísérletek. A New Deal, Neuer Plan, keynesizmus 9. Az 1950-es évek magyarországi gazdaságpolitikájának jellegzetességei, hibái, torzulásai, eredményei. A tervgazdálkodás jellege II. Népesség, település, életmód 1. A honfoglaló magyarság társadalma, életmódja források segítségével 2. Egy középkori város jellemzőinek bemutatása (II.szd.) az alábbi szempontok alapján- szerkezet, jellegzetes épületek, mindennapi élet, lakosság helyzete, városi jog, irányítás 3. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzetének bemutatása a VI.-VII. században- három nemzet, vallási tolerancia 4. Az életmód átalakulása Európában a kora újkorban 5. Demográfiai és társadalmi változások a VIII. századi Magyarországon. 6. A parasztság helyzete a VIII. századi Magyarországon. A legfontosabb jobbágysággal kapcsolatos rendeletek 7. Mutassa be az ipari forradalom teremtette változásokat, ellentmondásokat az alábbi szempontok alapján- életmódváltozás, környezetszennyezés, elszegényedés, nyomor, rabszolgamunka 8. A technikai fejlődés hatása a környezetre és az életmódra a II. ipari forradalom korábanközéposztályosodás, reklám, megtakarítás, szabadidő, városiasodás 9. Az alábbi források segítségével mutassa be a dualizmus korának demográfiai, társadalmi változásait és a nemzetiségiek helyzetét 10. A mellékelt források segítségével mutassa be Budapest világvárossá fejlődését III. Egyén, közösség, társadalom 1. Gróf Széchenyi István életútja, társadalomalakító tevékenysége 2. Mutassa be a nők szerepének, helyzetének megváltozását a. század első felében 3. Mutasson rá a modern életforma néhány jellegzetességére a. század első felébenmozi, autó, szórakozás, stb. 4. Gróf Teleki Pál életútja, tevékenysége, döntéseinek mechanizmusa

15 14 5. Horthy Miklós életútja, korszakformáló egyénisége, jelkép szerepe 6. Zsidótörvények és holocaust Magyarországon 7. Demográfiai és társadalmi változások, folyamatok Magyarországon a. század második felében 8. A hazai romák helyzete- oktatás, lakhatás, egészségügy, foglalkoztatottság. A diszkrimináció fogalma IV. Modern demokráciák működése 1. Az amerikai alkotmány létrejötte, gyökerei, ellentmondásai, eszmeisége 2. A választójog kérdése Magyarországon között. Melyek voltak a választójog kiszélesítésének legfontosabb állomásai? 3. Milyen okokkal magyarázhatók a polgári demokráciák válsága a két világháború között? 4. Miként jellemezhetők a népi demokráciák politikai viszonyai? Miért tekinthetők egy köztes állomásnak a polgári demokráciák és a sztálinista diktatúrák között? 5. A rendszerváltás tartalma és következményei- államforma, szabadságjogok, függetlenség, új intézmények 6. Az állampolgári jogok és kötelességek. Jogegyenlőség. V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 1. A középkori egyház intézményrendszere. A kereszténység főbb tanításai. Az egyház szerepe a középkori művelődésben és mindennapokban. 2. A reformáció főbb irányzatainak bemutatása források segítségével. A katolikus megújulás és az ellenreformáció. 3. A reformáció és ellenreformáció jelentkezése, hatásai Magyarországon 4. A humanizmus és reneszánsz főbb jellemzői, területei. A katolikus reneszánsz- a barokk művészet 5. A barokk kor szellemisége. Zarándoklatok és a barokk búcsújárás kibontakozása, Mária kultusz Magyarországon a VII.-VIII. században 6. A felvilágosodás legjelentősebb gondolatainak bemutatása- források

16 15 segítségével 7. Mutassa be a I. század uralkodó eszméit az alább mellékelt források segítségével 8. Milyen szerepet játszott a náci ideológia Németország két világháború közötti megerősödésében. Mutassa be az egyénre gyakorolt hatását az alábbi források segítségével! 9. Mutassa be a revíziós gondolatkör főbb elemeit, megjelenési formáit, területeit a két világháború közötti Magyarországon! VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 1. Róma háborúinak társadalmi és politikai következményei a köztársaság korában. A hadsereg szerepének megerősödése. 3. A Habsburg- magyar- török háborúk jellemzői, eredményei a VI.-VII. században. A Szent Liga létrejötte, szerepe. 4. A keleti kérdés és a Balkán konfliktus létrejöttének tényezői a I. század második felében. A nagyhatalmi átrendeződés főbb elemei ennek tükrében. 5. Gyarmati terjeszkedés és nagyhatalmi konfliktusok Afrikában a I. században. 6. Mi jellemezte Magyarország külpolitikáját a két világháború között? 7. Mutassa be az első világháborút lezáró békerendszer határmódosító hatásait, és következményeit. A kisállamiság problémái Közép-Kelet Európában. 8. Mi jellemezte a szövetséges nagyhatalmak viszonyát a II. világháború alatt? Voltak-e jelei a háború utáni ellentéteknek? 9. Hasonlítsa össze az USA külpolitikáját az I. és II. világháború után az alábbi források alapján! 10. A hidegháborús konfliktus kialakulása, korszakai és jellegzetességei a mellékelt források alapján. VII. Szabad- problémaközpontú- témakör Az amerikai történelem mozgatórugói V.-I. század 1. Észak-Amerika meghódítása és gyarmatosításának kezdetei a V.-VIII. században 3. Melyek voltak a hosszú amerikai I. század fejlődésének fő tényezői? 4. Az USA második forradalma és a

17 16 rekonstrukciós korszak megoldandó problémái Mely fejlődési tényezők szerepe emelkedik ki az USA első két ipari forradalmában?

18 17 TÁRSADALOMISMERET Témakör Követelmények TÁRSADALOMISMERET A társadalmi szabályok Jogi alapismeretek Az egyén és a jog Ügyeink intézése Állampolgári ismeretek Intézményrendszer A család és a felnőtté válás A társadalmi együttélés alapvető szabályai, eredetük és rendeltetésük, változásaik. Szokás, hagyomány, illem, erkölcs és jog közötti viszony. Alapvető jogok és kötelességek, különös tekintettel az emberi, gyermeki és diákjogokra és kötelességekre. A családi és közösségi élet erkölcsi és jogi dilemmái. Tájékozódás az ügyek intézésében: annak ismerete, hogy milyen problémával hogyan és hova lehet fordulni. A Magyar Köztársaság állam- és közigazgatási intézményrendszere, az alkotmányosság és a demokrácia alapelvei. A mai Magyarország és az Európai Unió országainak politika intézményrendszere. Az európai integráció kérdései. A családtervezés, a családi munkamegosztás, a háztartás és a családi költségvetés kérdései; családi konfliktushelyzetek. A család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak átalakulása, a szexuális viselkedésben és a nemi szerepekben bekövetkezett változások a globalizáció korában. A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai a harmadik világban, a népesség csökkenésének és elöregedésének problémái hazánkban és más európai országokban.

19 18 Kultúra és közösség A társadalmi viszonyok Társadalmi problémák A helyi társadalom Az új gazdasági és társadalmi világrend Kultúra és globalizáció Hitek és remények A technológiaigazdasági fejlődés hatása a mindennapi életre Az életmód átalakítása A növekedés határai A társadalom, kultúra, természeti és társadalmi környezet fogalmai. A nemzet, állam, etnikum, többség és kisebbség fogalmainak jelentése, a magyar nemzettudat néhány sajátossága. Társadalmi problémák azonosítása. Jogok és kötelességek, szerepek és konfliktusok a munka világában. A gazdasággal kapcsolatos alapfogalmak: megélhetés, szükségletek, termelés, fogyasztás, csere, érdek, pénz, piac. Szegénység és gazdagság. A technológiafüggő életmód jelentése, a fogyasztó szabadsága és kiszolgáltatottsága. Az ökonómiai és ökológiai összefüggések. A helyi társadalommal kapcsolatos kérdések, konfliktusok. A technológiai-gazdasági fejlődés dinamikája és világnézeti előfeltevései. A szabadság, a jólét, a társadalmi igazságosság és a technológiai modernizáció összefüggései. Az informatikai és távközlési rendszerek hatásai a tanulásra és a tapasztalatszerzésre, valamint a személyközi érintkezés átalakulására. Az ezredforduló szellemi és vallási helyzete. A munkába lépés, pályaválasztás lehetőségei, a munkavállalói stratégiák a mai gazdaságban. A munka világának átalakulása. Mentálhigiénés problémák és beilleszkedési zavarok a felnőtté válás életszakaszában. A bioszféra-válság társadalmi és gazdasági összefüggései. A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés

20 19 A fenntartható fejlődés B GAZDASÁGI ISMERETEK A vállalkozás, vállalkozó természeti környezetre gyakorolt hatásai. A technológiai és gazdasági szemléletváltás szükségessége és lehetőségei. A fenntartható társadalom politikai és gazdasági alapelvei. A vállalkozások fő ismérvei (kockázat, innováció, piac- és nyereségorientáció). A vállalkozókra jellemző tulajdonságok. A vállalkozások szerepe, jelentősége a magyar gazdaságban A gazdasági környezet A marketing alapjai Vállalkozások finanszírozása A főbb gazdasági szereplők (kis-, közép-, nagyvállalatok, multinacionális vállalatok). A tulajdonformák. A vállalkozási formák fő jellemzői. A gazdasági körforgás folyamata (háztartások - cégek - kormányzat). A pénz kialakulása, jellemzői. Bankrendszer. A fő makrogazdasági mutatók (GDP, GNP). A gazdasági növekedés, stagnálás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, infláció, külső, belső egyensúly, infrastruktúra fogalma - néhány hazai példa és adat. A piac fogalma és jelentősége, a kereslet-kínálat törvényszerűségei. A marketingszemlélet és a stratégiai gondolkodás lényege. A szegmentáció fogalmát és a célpiac behatárolásának jelentősége. A swot analízis és a marketingmix elemeinek ismerete. A saját forrás és az idegen forrás meghatározása példák segítségével. A hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak: kamat, futamidő, fedezet, saját erő. A tőzsde, részvény, kötvény fogalma.

21 20 Fogyasztó a piacgazdaságban Nemzetközi kereskedelem A PSZICHOLÓGIA A test és a lélek, az emberi én és a tudat A kognitív funkciók A beszéd és a kommunikáció A motiváció, az érzelmek és az akarat Fogyasztás, beruházás, megtakarítás a háztartásban. A megtakarítás formái. Szükségletek, preferenciák, a szükségletek rangsorolása (Maslow). A fogyasztó jogai. A külkereskedelem jelentősége és a nemzetközi kereskedelem korlátozó eszközei (vám, kvóták, szubvenció, dömping). Hazánk részvétele a nemzetközi gazdasági szervezetekben (IMF, Világbank, GATT-WTO). Az Európai Unió gazdasági szervezetei. Az EU fő gazdaságszervező elvei (szabad munkaerő- és tőkeáramlás, egységes valuta). A lelki jelenségek és a személyiség szervi alapjai. Az én és a tudat fogalmainak legfontosabb értelmezései. Az emberi érzékelés és észlelés legfontosabb sajátosságainak ismerete. A legfontosabb megismerő funkciók (figyelem, emlékezet, gondolkodás) és az azokra vonatkozó kutatási eredmények ismerete. A nyelv társadalomban szerepének ismerete. A verbális és nem verbális kommunikáció legfontosabb jellegzetességei. A kommunikáció, tömegkommunikáció társadalmi hatása. A motiváció szerepe, fajtái és megnyilvánulási módjai az állatok és emberek életében. Az emberi szexualitás, utódgondozás, valamint az agresszív viselkedés motivációs háttere.

22 21 A szocializáció folyamata a személyiség és a társas jelenségek Lelki egészség és betegség A gyermek fejlődésének legfontosabb állomásai. A legfontosabb társas hatások (azonosulás, konformizmus, szociális tanulás) ismerete. A normalitás és abnormalitás kulturális meghatározottsága, a testi és lelki egészség értelmezései. A devianciák, az antiszociális viselkedés és lelki betegségek fajtái, feltételezett háttere, a korrekció lehetséges módjai.

23 22 MŰVÉSZETTÖRTÉNET A altétel stíluskorszakok, alkotók, stílusirányzatok, művészetföldrajzi egységek Öskori festészet Egyiptomi vallási és hatalmi rendszer, építészet Mezopotámiai építészet Görög szobrászat Római építészet Az iszlám kultúra és vallás Bizánci festészet Román építészet Romantika építészete Gótikus festészet, szobrászat Reneszánsz festészet, szobrászat Barokk építészet, festészet Klasszicizmus építészete, festészete A realizmus festészete Impresszionista festők Európai és magyar szecessziós építészet A z avantgárd törekvések a szürrealizmusban Az op-art és a pop-art művészeti törekvése. B altétel konkrét műelemzés Georg Raphael Donner: Szent Márton és a koldus c. szobra M.S. mester Mária és Erzsébet találkozása c. festmény Szinnyei Merse Pál: Majális c. festménye Jáki templom Bakócz-kápolna Madarász Viktor: Hunyadi László siratása c. festmény Garamszentbenedeki úrkoporsó Kolozsváry testvérek Szent György szobra Reimsi székesegyház Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus c. festmény Kovács Margit: Madonna - kerámiái Szent László hermája Magyar koronázási ékszerek Rippl-Rónai József: Piacsek bácsi festménysorozata Mükeriosz triász Lechner Ödön Iparművészeti Múzeum

24 23 Ferenczy István: Pásztorlányka c. szobra Dávid: Horatiusok esküje Géricault: A Medúza tutaja c. festmény Munkácsí Mihály: Tépéscsinálókl c. festménye C altétel képző- vagy iparművészeti technika bemutatása Pasztell technika Táblakép készítés Rézkarc-technika Freskókészítés Akvarell-technika Rézmetszés technika Gobelinkészítés Sziluett-eljárás Hímzéstechnika Intarziakészítés Mozaik-eljárás Fametszés technika Olajfestés technika Üvegfestés-eljárás Kerámia készítés Litográfia készítés Tűzzománc-technika Stukkó Viaszvesztéses eljárás Linóleummetszés

25 24 IDEGEN NYELV A szóbeli vizsga célja: Annak mérése, hogy a vizsgázó képes-e az adott szinten gondolatait idegen nyelven szóban kifejezni és a kommunikációs szándékoknak megfelelő beszélgetést folytatni. A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó milyen mértékben és milyen minőségben képes szóbeli tranzakcióra és interakcióra, amelynek egyaránt részét képezik a receptív és a produktív (beszédértés, beszédkészség) készségek. A vizsgázónak képesnek kell lennie mind az önálló témakifejtésre, mind a beszélgetésben való interaktív részvételre. A vizsgarész rövid bevezető társalgással kezdődik, amelynek célja az, hogy a vizsgázó ráhangolódjon az idegen nyelv használatára. Az itt elhangzottakat nem értékeljük Az első feladat során a vizsgáztató három -különböző témakört érintő- kérdést tesz fel, amelyekre a vizsgázónak néhány mondatban kell válaszolnia, ill. rövid társalgást folytatnia a vizsgáztatóval. A második feladat, a szerepjáték során a vizsgázónak a mindennapi élet helyzeteihez hasonlító szituációkban kell részt vennie, amelyben partnere a vizsgáztató. A vizsga feladata az, hogy az előre meghatározott helyzetben, a meghatározott cél elérése érdekében különböző kommunikációs szándékok felhasználásával beszélgetést folytasson. A harmadik feladatban, az önálló témakifejtésben a vizsgázónak egy adott, hétköznapi témáról kell gondolatait, véleményét részletesen és összefüggően kifejtenie. A témakifejtést képek és néhány, írásban megadott irányító szempont segítik. Értékelés: Az értékelés központilag kidolgozott analitikus skála alapján történik, amely tartalmazza az értékelési szempontok részletes leírását is. Személyes vonatkozások, család l.) A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai, személyes tervei 2.) A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, családi munkamegosztás Ember és társadalom 3.) Baráti kör. A másik ember külső és belső jellemzése 4.) Ünnepek, családi ünnepek 5.) Öltözködés, divat Környezetünk

26 25 6.) Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 7.) A lakóhely története, nevezetességei 8.) A városi és vidéki élet összehasonlítása, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 9.) Időjárás 10.) Környezetvédelem: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? Az iskola 11.) Saját iskolánk bemutatása, sajátosságok, iskolai hagyományok 12.) Tantárgyak, órarend, tanulmányi munka. A nyelvtanulás szerepe, fontossága A munka világa 13.) Pályaválasztás, továbbtanulás, munkába állás Életmód 14.) Napirend, időbeosztás 15.) Az egészséges életmód (a helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe) 16.) Gyakori betegségek, sérülés, baleset, gyógykezelés Szabadidő, művelődés, szórakozás 17.) Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 18.) Színház, mozi, koncert, kiállítás 19.) Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 20.) Olvasás, rádió, tévé, videó Utazás, turizmus 21.) A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 22.) Nyaralás itthon, illetve külföldön 23.) Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 24.) Az egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai Tudomány és technika 25.) A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

27 26 KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZEREPEK Helyzet Szerep 1.) Áruházban, üzletben, piacon vevő 2.) Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 3.) Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 4.) Hivatalokban ügyfél 5.) Campingben, panzióban, szállodában vendég 6.) Iskolában tanuló, iskolatárs 7.) Kulturális intézményekben, sportlétesítményben vendég, látogató 8.) Országhatáron turista 9.) Orvosnál beteg, kísérő 10.) Szolgáltató egységekben vendég, ügyfél (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, bank, posta, cipész, gyógyszertár, vasút stb) 11.) Szünidei munkahelyén munkavállaló 12.) Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 13.) Telefonbeszélgetésekben hívó és hívott fél 14.) Tömegközlekedési eszközökön utas, útitárs (vasúton, buszon, taxiban, repülőn, hajón)

28 27 MATEMATIKA 1.) Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok Halmazok Halmazműveletek, számosság, részhalmazok Véges halmazok elemeinek száma Matematikai logika Kombinatorika Gráfok 2.) Számelmélet, algebra Alapműveletek A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek Oszthatóság, számrendszerek Racionális és irracionális számok, valós számok Hatvány, gyök, logaritmus Betűkifejezések, nevezetes azonosságok Arányosság, százalékszámítás Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek. Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek Négyzetgyökös egyenletek Abszolútértékes egyenletek Exponenciális és logaritmikus egyenletek Trigonometrikus egyenletek Egyszerű első és másodfokú egyenlőtlenségek Egyszerű egyismeretlenes egyenlőtlenség-rendszerek Számtani-mértani közép 3.) Függvények Egyváltozós valós függvények

29 28 A függvények grafikonja, függvény-transzformációk A függvények jellemzése Sorozatok Számtani és mértani sorozatok Kamatos kamat 4.) Geometria, koordinátageometria, trigonometria Elemi geometria Térelemek A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok Geometriai transzformációk Egybevágósáig transzformációk Hasonlósági transzformációk Síkbeli és térbeli alakzatok, kerülete, területe, felszíne, térfogata Háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör Forgáshenger, forgáskúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp Vektorok Műveletek vektorokkal, vektorok skaláris szorzata, vektorműveletek koordinátákkal Trigonometria Hegyesszögek szögfüggvényei, szinusz-és koszinusztétel Koordinátageometria Pontok, vektorok Egyenes Kör 5.)Valószínűség-számítás, statisztika Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók A valószínűség-számítás elemei A klasszikus modell Binomiális eloszlás

30 29 FIZIKA I. Mechanika II. Hőtan Egyenesvonalú mozgások Körmozgás A harmonikus rezgőmozgás A dinamika alaptörvényei Pontszerű és merev testegyensúlya Mechanikai, munka, energia, teljesítmény, hatásfok Hőtágulás Gáztörvények A hőtan fő tételei Halmazállapot-változások III. Elektromágnesség Elektrosztatikai alapjelenségek, az elektrosztatikai mező jellemző mennyiségei Az elektromos egyenáram Időben állandó mágneses mező jellemzése Az elektromágneses indukció A fény visszaverődése és törése, a teljes visszaverődés Optikai lencsék és képalkotásuk IV: Atomfizika, magfizika Az anyag részecsketermészete Radioaktivitás Az atom szerkezete, atommodellek Az atomenergia felszabadítása Sugárvédelem V. Gravitáció, csillagászat Gravitációs kölcsönhatás, súly, súlytalanság A Naprendszer, Kepler törvényei

31 30 BIOLÓGIA 1.Bevezetés a biológiába 1.A biológia tudománya 2.Az élet jellemzői 3.Fizikai kémiai ismeretek 2. Egyed alatti szerveződési szintek 1.Szervetlen és szerves alkotók 2.Anyagcsere 3.Sejtalkotók 3. Egyed szerveződési szintje 1.Nem sejtes rendszerek 2.Önálló sejtek 3.Többsejtűség 4.Szövetek,szervek,szervrendszerek 4. Emberi szervezet 1.Homeosztázis 2.Kültakaró 3.Mozgás 3.Táplálkozás 4.Légzés 5.Anyagszállítás 6.Kiválasztás 7.Szabályozás 8.Szaporodás, egyedfejlődés 5. Egyed feletti szerveződési szintek 1.Populáció 2.Életközösségek 3.Bioszféra 4.Ökoszisztéma

32 31 5.Környezet- és természetvédelem 6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 1.Molekuláris genetika 2.Mendeli genetika 3.Populációgenetika 4.Bioszféra evolúciója

33 32 FÖLDRAJZ 1. Térképi ismeretek 1.1. A térképi ábrázolás 1.2. Térképi gyakorlatok 1.3. Az űrtérképezés 2. Kozmikus környezetünk 2.1. A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben 2.2. A Nap és kísérői 2.3. A Föld és mozgásai 2.4. Űrkutatás az emberiség szolgálatában 3. A geoszférák földrajza 3.1. A kőzetburok Földtörténet A Föld szerkezete és fizikai jellemzői A kőzetburok szerkezete A kőzetlemez-mozgások okai és következményei A hegységképződés A kőzetburok (litoszféra) építőkövei A Föld nagyszerkezeti egységei A földfelszín formálódása 3.2. A levegőburok A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete A levegő felmelegedése A légnyomás és a szél Az általános légkörzés Víz a légkörben Az időjárás és az éghajlat 3.3. A vízburok földrajza A vízburok kialakulása és tagolódása A világtenger A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk

34 A felszín alatti vizek A komplex vízgazdálkodás elemei A jég és felszínformáló munkája 3.4. A talaj 3.5. A geoszférák kölcsönhatásai 4. A földrajzi övezetesség 4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség 4.3. A forró övezet 4.4. Mérsékelt övezet Meleg-mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg-mérsékelt öv 4.5. A hideg övezet 4.6. A függőleges földrajzi övezetesség 5. A népesség- és településföldrajz 5.1. A népesség földrajzi jellemzői 5.2. A települések földrajzi jellemzői 6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 6.1. A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai 6.2. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 6.3. A világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai 6.4. A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása 6.5. A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése 7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, ország csoportok és országok 7.1. A világgazdasági pólusok 7.2. A világgazdaság peremterületei 7.3. Egyedi szerepkörű ország csoportok és országok 8. Magyarország földrajza 8.1. A Kárpát-medence természet- és társadalom-földrajzi sajátosságai 8.2. Magyarország természeti adottságai

35 Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői 8.4. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmigazdasági képe 8.5. Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és társadalom-földrajzi képe 8.6. Magyarország környezeti állapota 9. Európa regionális földrajza 9.1. Európa általános természetföldrajzi képe 9.2. Európa általános társadalom-földrajzi képe 9.3. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 9.4. Észak-Európa 9.5. Nyugat-Európa 9.6. Dél-Európa 9.7. Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalom-földrajzi képe 9.8. Kelet-Európa természet- és társadalom-földrajzi vonásai 10. Európán kívüli földrészek földrajza A kontinensek általános természet- és társadalom-földrajzi képe Ázsia Általános földrajzi kép Országai Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó országai Nyugat-Ázsia, arab világ Ausztrália és Óceánia Afrika általános földrajzi képe Amerika Általános földrajzi képe Országai 11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei A környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem

36 35 KÉMIA I. Általános kémia 1.1 Atomszerkezet 1.2 Kémiai kötések 1.3 Molekulák, összetett ionok 1.4 Anyagi halmazok 1.5 Kémiai átalakulások II. Szervetlen kémia 2.1 Hidrogén 2.2 Nemesgázok 2.3 Halogén elemek és vegyületeik 2.4 Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 2.5 A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 2.6 A széncsoport elemei és vegyületeik 2.7 Fémek III. Szerves kémia 3.1. A szerves vegyületek általános jellemzői 3.2. Szénhidrogének 3.3. Halogéntartalmú szénhidrogének 3.4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 3.5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 3.6. Szénhidrátok 3.7. Fehérjék 3.8. Nukleinsavak 3.9. Műanyagok Energiagazdálkodás IV. Kémiai számítások 4.1. Az anyagmennyiség 4.2. Gázok 4.3. Oldatok elegyek keverékek összetétele 4.4. Számítások képlettel és a kémiai egyenlettel kacsolatban

37 Termokémia 4.6. Kémiai egyensúly 4.7. Kémhatás 4.8. Elektrokémia

38 37 INFORMATIKA Infokommunikáció Az infokommunikációs eszközök ismerete. A kommunikáció elmélete. A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése. A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatározása, megkeresése, felhasználása. Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több résztvevővel. A legújabb két- vagy több résztvevős kommunikációs lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. A publikálás módszereinek megismerése, szabályai Önálló információszerzés Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata Az információs társadalom A modern információs társadalom jellemzői Az információforrások hitelességének értékelése. Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. A publikálás szabályainak megismerése. Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak ismerete. Az adatvédelmi alapfogalmak és az információhitelesség megőrzés technikáinak ismerete. Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak feltérképezése

39 38 A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában Az informatikai eszközök használata Hardveres alapismeretek A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A Neumann-elv A (személyi) számítógép részei és jellemzői: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek, ház, tápegység, alaplap. A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése, hálózatok. A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai. Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. Digitalizáló eszközök. A számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai. Analóg és digitális jelek, adatok bináris ábrázolásai. Szoftver alapismeretek Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése Állományok típusai, keresés a háttértárakon Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem. A szoftver és a hardverkarbantartó (segéd) programjai: víruskeresés és vírusirtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem

40 39 Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. Szövegszerkesztés Szövegszerkesztési alapok A szövegszerkesztő menürendszere Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása Szövegbevitel, szövegjavítás Karakterformázás Bekezdésformázás Felsorolás, számozás Tabulátorok használata Oldalformázás Élőfej, élőláb. Stílusok alkalmazása. Szövegjavítási funkciók Keresés és csere Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés Helyesírás ellenőrzés Táblázatok, grafikák a szövegben Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés Körlevélkészítés Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, valamint formázásuk Táblázatkezelés Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása A táblázatkezelő használata A táblázatkezelő menürendszere, a táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása. A táblázatok felépítése Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap.

41 40 Adatok a táblázatokban Adattípusok, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás. A cellahivatkozások használata, képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény. Táblázatformázás Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése Karakter-, cella- és tartomány formázások és cellák és tartományok másolása. Táblázatok, szövegek, diagramok Egyszerű táblázat készítése Formázási lehetőségek megismerése, alkalmazása. Diagramtípus kiválasztása, diagramok létrehozása. Problémamegoldás táblázatkezelővel A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása. Függvények használata. Statisztikai számítások Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. Az adatok grafikus szemléltetése. Weblap készítés Weblap készítése Web-szerkesztővel, publikáláshoz kapcsolatos ismeretek. Prezentáció és grafika Prezentáció Az alkalmazott program munkakörnyezetének beállítása. A program menürendszere Prezentációs anyag elkészítése és formázása (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció) Adatbázis kezelés Az adatbázis-kezelés alapfogalmai Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. Adatbázis létrehozása. Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. Adatbázis feltöltése. Adatbázisok létrehozása, karbantartása

42 41 Alapvető adatbázis-kezelési műveletek Lekérdezések, függvények használata Keresés, válogatás, szűrés, rendezés űrlapok használata, jelentések. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel Algoritmus leíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata. Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékenység tervezése Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben. Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata. Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése Elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. Néhány típusalgoritmus vizsgálata, Információs hálózati szolgáltatások Elektronikus levelezési rendszer használata Állományok átvitele, WWW Kereső rendszerek Távoli adatbázisok használata Elektronikus kereskedelem Elektronikus ügyintézés Az információs társadalom Adatvédelmi fogalmak ismerete. Az információforrások hitelességének értékelése. Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése. Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése

43 42 Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való megismerkedés Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában Könyvtári informatika A könyvtár fogalma, típusai. A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. Könyvtárlátogatás. Nyomtatott dokumentumok Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók. A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasználása a tanulásban. A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. Katalógus önálló használata. Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való önálló használata. Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. Információkeresési stratégiák ismerete. Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és ismeretterjesztő művekből. Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus információhordozókból. Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómunkával.

44 43 TESTNEVELÉS I. OLIMPIATÖRTÉNRT 1. Az olimpiai játékok rövid története 2. Magyar sportolók az olimpiákon II. A HARMONIKUS TESTI FEJLŐDÉS 1. A testi fejlődés jellemzése éves kor között III. TESTI KÉPESSÉGEK 1. Kondicionális képességek 2. Koordinációs képességek IV. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 1. A testalkat 2. A csontvázrendszer-a csontrendszer egészségtana 3. Az izomrendszer-az izomrendszer egészségtana 4. A tápanyagok: szénhidrátok, fehérjék, zsírok, vitaminok 5. A légzőrendszer egészségtana 6. A keringési rendszer egészségtana 7. A szenvedélybetegségek V. GIMNASZTIKA 1. Jelentősége és alkalmazási területei 2. Mozgásanyaga VI. ATLÉTIKA 1. Az atlétika mozgásanyagának csoportosítása és azok jellemzői 2. A fizikai törvényszerűségek érvényesülése az egyes mozgásfajtáknál VII. TORNA 1. Talajelemek ismertetése, segítségadás 2. Szergyakorlatok elemeinek ismertetése, segítségadás 3. Versenyszabályok VIII. KŰZDŐSPORT, ÖNVÉDELEM

45 44 1. A grundbirkózás szabályai 2. Küzdőjátékok I. ÚSZÁS 1. A vízben végzett mozgások hatása az emberi szervezetre 2. Az úszás higiénéje 3. Úszásnemek és technikájuk: gyors, hát, mell 4. A vízből mentés alapszabályai, fajtái, előgyakorlatai 5. Versenyszabályok. TERMÉSZETBEN ŰZHETŐ SPORTÁGAK 1. A természet erőinek hatása az emberi szervezetre 2. Fajtái és rövid jellemzésük I. KÉZILABDA 1. Kézilabdára előkészítő testnevelési játékok 2. A kézilabdázás technikája: labdás és labdanélküli elemek 3. A kézilabdázás taktikája 4. A játék legfontosabb szabályai II. LABDARÚGÁS 1. Labdarúgással kapcsolatos testnevelési játékok 2. A labdarúgás technikája: labdás és labdanélküli elemek 3. A labdarúgás taktikája 4. A játék legfontosabb szabályai III. KOSÁRLABDA 1. A kosárlabdázás kialakulása, történeti fejlődése 2. A kosárlabdázás technikája: labdás és labdanélküli elemek 3. A kosárlabdázás taktikája 4. A játék legfontosabb szabályai IV. RÖPLABDA 1. Röplabdára előkészítő testnevelési játékok 3. A röplabdázás alapérintései 2. A játék legfontosabb szabályai

46 45 2. ÓRATERVEK A 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben, felmenő rendszerben. SZAKKÖZÉPISKOLA-KÖZISMERETI ÓRATERV Szakközépiskolai óraterv az egyéb szolgáltatások szakmacsoportra SZAKKÖZÉPISKOLA-ÁGAZATI SZAKKÉPZÉSI ÓRATERVEK Gyakorló kozmetikus kimenettel Gyakorló fodrász kimenettel SZAKKÖZÉPISKOLA-RÁÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉSI ÓRATERVEK Fodrász SZAKISKOLA SZAKKÉPZÉS Kozmetikus Közismereti óraterv valamennyi szakmacsoportra Elektromos gép-és készülékszerelő Elektronikai műszerész Villanyszerelő Női szabó GIMNÁZIUMI FELNŐTTOKTATÁS Nappali Esti Levelező

47 46 Szakközépiskolai közismereti óraterv Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Etika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Biológia egészségtan Földrajz Szakmai tárgyak Művészetek* Óraterv szakközépiskola Informatika Testnevelés és sport Osztályfőnöki Rendelkezésre álló órakeret Heti ok 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf Ének-zene 1 Rajz

48 Gyakorló kozmetikus képzés szakmai óraterve szeptember 1-től.

49 Gyakorló fodrász képzés szakmai óraterve szeptember 1-től.

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom 2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 II. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 18 III. TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 23 IV. INFORMATIKA ÉRETTSÉGI

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2015. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom

A középszintű érettségi vizsga témakörei. A magyar nyelv és irodalom A középszintű érettségi vizsga témakörei A magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 1. Ember és nyelv 2. Kommunikáció 3. A magyar nyelv története 4. Nyelv és társadalom 5. A nyelvi szintek 6. A szöveg 7.

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA.

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR

F ü g g e l é k. 7. bh) Angol, német és olasz nyelv. Vizsgaszintek TÉMAKÖR F ü g g e l é k 7. bg) Választható érettségi vizsgatárgyak, melyekből iskolánk közép- vagy emelt szinten kötelezően vállalja a tanulók érettségi vizsgára való felkészítését: belügyi rendészeti ismeretek,

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata

A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata A Horváth Mihály Gimnázium osztályozó és javítóvizsga szabályzata 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 20. -a alapján: Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

: i verstani alapfogalmak,,

: i verstani alapfogalmak,, 1. : i verstani alapfogalmak,, 9, irodalom:, irodalom: A Biblia tan, 10, irodalom:, irodalom: 11, irodalom:, irodalom: j, Gogol/ 1. 12, irodalom:, irodalom: re 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Részletesebben

Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom

Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 2 Történelem és társadalomismeret... 5 Angol... 9 Matematika... 10 Fizika... 12 Földrajz... 13 Biológia... 14 Kémia... 15 Informatika...

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei Magántanulók, osztályozó vizsgák időpontja a 2014/2015-ös tanévben Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok! Az osztályozó vizsgára való jelentkezés, illetve a vizsga időpontja a következő: I. félévben Jelentkezés

Részletesebben

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

4. melléklet Középszintő érettségi vizsga témakörei

4. melléklet Középszintő érettségi vizsga témakörei 4. melléklet Középszintő érettségi vizsga témakörei 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Történelem 3. Matematika 4. Angol nyelv 5. Német nyelv 6. Olasz nyelv 7. Kémia 8. Biológia 9. Fizika 10. Informatika 11.

Részletesebben

Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja

Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja Az Árpád Gimnázium nevelőtestülete pedagógiai programját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben