CSENGERSIMA OM:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENGERSIMA OM: 201048"

Átírás

1 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM:

2 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert emberré azonban igen. Poszler György BEVEZETÉS Ennek a pedagógia programnak az a célja, hogy a közoktatásról szóló törvényben meghatározott feladatok megvalósításának módját határozza meg. Ennek megfelelıen tartalmazza: - Az intézmény mőködését érintı jogszabályokat - A mővészeti iskolában folyó nevelés és oktatás céljait, funkcióit - A tehetségkutatást és gondozást a mővészeti iskolában - Versenyek, fesztiválok, találkozók pedagógiai funkcióját - Tanulóink munkájának, szorgalmának értékelését, ellenırzését - A mővészeti iskola magasabb évfolyamába lépés feltételét - Az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján a mővészeti iskola egyes tanszakain, azon belül évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelezı és választható tantárgyak rendszerét, azok óraszámait, az elıírt tanagyagot és követelményeit - Az intézmény tanszakainak fıbb jellemzıit, feladatait Figyelembe veszi: - A fenntartó elvárásait - A mővészeti iskola alapító okiratát - A tanulók és a szülık jogos igényeit - Társadalmi elvárásokat Épít: - A mővészeti iskola és a kihelyezett tagozatok hagyományaira - A települések oktatási intézményeinek mővészeti nevelésére - A kialakult kulturális tevékenységre, különös tekintettel az amatır mővészeti csoportok tevékenységére - A tantestület tagjaira Az alapfokú mővészeti iskola a zenemővészet, táncmővészet, képzı- és iparmővészet, valamint a színmővészet területei iránt érdeklıdı tanulóink számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejezı képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Amióta iskola van, mindig is odafigyeltek a pedagógusok a tehetséges gyerekekre, megpróbáltak számukra külön lehetıségeket biztosítani a fejlıdéshez. A kutatások azonban világszerte azt 2

3 bizonyították, hogy nem elég csak a nyilvánvalóan tehetséges gyerekekkel foglalkoznunk külön programban, hanem fontos az iskoláskor kezdetétıl alapozni a tehetségek kibontakozását. Annál több tehetséges gyerek fog megjelenni, minél hatékonyabban végezzük ezt a széleskörő alapozó és feltáró munkát. Az alapfokú mővészetoktatás olyan fejlesztı pedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történı képességfejlesztésen van. A tananyag a különbözı mővészeti területek azon alapvetı tartalmait foglalja magába, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képzı- és iparmővészeti, valamint a szín- és bábmővészeti mőveltség megalapozásához. A tananyag, eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezıképességeinek fejlesztésében. A mővészetoktatás, a készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlıdési jellemzıihez igazítja. Az alapfokú mővészetoktatás valamennyi hazai intézményében az alapvetı szakosított pedagógiai tartalmaknak egységesen és arányosan kell érvényesülni. A mővészeti iskolák a központilag elfogadott és kiadott tantervi irányelvek alapján dolgoznak. Az egységesítést szolgáló közös alapra építjük pedagógiai programunkat és tantervünket, melyeket a helyi igények és célok figyelembe vételével fogalmaztunk meg, minél szélesebb lehetıséget biztosítva gyermekeink ez irányú érdeklıdésének. 3

4 1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK MEGFOGALMAZÁSA " Kultúrát nem lehet örökölni. Az elıdök kultúrája egy kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, amiért megdolgozunk, esetleg megszenvedünk." Kodály Zoltán A mővészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetıségét. Alapja a nemzeti és egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. Fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megırzésében, a különbözı kultúrák iránti nyitottság kialakításában. A mővészetek sajátos közlésformái, kifejezésmódjai - zene, mozgás, képzımővészet - az emberiség által használt "közös nyelv". Elsajátítása segítséget nyújt az európai humanista értékrend elfogadásához, az Európához tartozásunk erısítéséhez. A mővészet egyike azoknak a mőveltségi területeknek, amely a közös nyelv birtokában nagyobb nehézségek nélkül képes más népek hagyományainak, kultúrájának megismerésére. A mővészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerően tapasztalhatják meg a mővészeti stílusok és irányzatok sokszínőségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zenemővészetben, táncmővészetben, képzı- és iparmővészetben, valamint a színmővészetben és bábmővészetben ötvözıdnek Feltárja a mővészet megörökítı, átörökítı szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. Feladatunk: megalapozni a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. Az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által hozzájárulni az akarati, az alkotó- alakító cselekvıképesség fejlesztéséhez 2. AZ ISKOLA HELYZET MEGHATÁROZÁSA AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉT ÉRINTİ JOGSZABÁLYOK Az oktatást érintı alapvetı törvények: - Nkt CXC törvény, - A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet - A szakképzésrıl szóló évi CLXXXVII. Törvény - Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérıl szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, - Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, - a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIL. Törvény, 4

5 - a nevelési-oktatási intézményék mőködésérıl szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet, és a 16/1998-as, valamint 8/2000. (V.24.) OM-rendelet módosítás, - az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérıl és kiadásáról szóló 32/1999. (VIII.18.) OM-rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM-rendelet, ill. 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel ( kompetencia alapú oktatás) - az országos szakértıi és országos vizsgáztatási névjegyzékrıl és szakértıi tevékenységrıl szóló 42/1992. (X. 13.) OM-rendelet, - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl szóló 11/1999. (III. 5.) OM-rendelettel módosított 5/1998. (II. 18.) MKM-rendelet, - a mővelıdési intézmények nevérıl, elnevezésérıl és névhasználatáról szóló 9/1999. (IV. 30.) MM-rendelet, - a közoktatásról szóló évi LXXIL. Törvény végrehajtásárıl rendelkezı 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet, - az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) valamint az annak végrehajtásáról szóló intézkedésre 138/1992. (X. 8.), mindezek egybeszerkesztve a Munka Törvénykönyvével, - az 1/1998. (VII. 24.) a nevelési-oktatási intézmények eszközjegyzéke, valamint a pedagógus továbbképzésérıl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. Sz. rendeletek. - A szakképzésrıl szóló évi XVI. És az évi LXXXIV. Törvényekkel módosított évi LXXVI. Törvény. - Az Országos képzési jegyzékrıl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet Az oktatás szabályozását, az intézmény mőködését közvetlenül érintı jogszabályok mellett fontos az önkormányzatokról, az éves költségvetésrıl a pedagógus továbbképzésrıl és az államháztartásról szóló jogszabályok ismerete is. A mővészeti oktatás helye a magyar oktatási intézmények rendszerében A rendszerváltás döntı fordulatot hozott ezen a területen is. Az as Oktatási Törvény, a magyar közoktatás részeként ismeri el, az alapfokú mővészetoktatási intézményt. Maga az új megnevezés mővészetoktatás már jelzi a fejlıdés új irányát is, hiszen a zeneiskolák egyre nagyobb számban fordultak a más mővészeti ágak felé is, így pl.: a képzı és iparmővészet és elsısorban a táncmővészet felé. Kísérleti tantervek jelentek meg ezeknek a tárgyaknak az oktatására, mellek aztán rohamosan terjedtek az országban. A mővészetek semmihez nem fogható embernevelı szerepe fontos az országnak, a helyi közösségeknek, a szülıknek, a gyerekeknek. Az ilyen iskolák nem csak azokat a gyerekeket alakítják, akik az óráikat látogatják, hanem teljes környezetükre hatással vannak. Az iskola szellemisége, saját iskolánk alapvetı pedagógiai célkitőzései Az elıbbiekben vázolt nemes és jövıt meghatározó céloknak és feladatoknak jelen kell lenniük minden magyar mővészetoktatási intézményben, de különösen fontosak 5

6 a mi iskolánk számára. Tantestületünk tagjai hisznek, és képviselnek olyan alapvetı pedagógiai elveket, mint: - a mővészet embernevelı, értékközvetítı szerepe, hatása, - a tanuló személyiségének kibontakoztatása, - a foglalkozás során az egyéni képességek figyelembevétele, fejlesztése, - példaadással való nevelés. Munkánk során ezeket figyelembe véve törekszünk arra, hogy a tudás elsajátítása mellett, a hozzánk járó gyerekek egész személyiségét fejlesszük. Nyissuk ki szemüket a mővészetekre, teremtsünk olyan közeget, ahol a mővészetek szeretete természetes, értékes tulajdonság. Munkánk középpontjában két dolog áll: - a gyermek személyiségének a fejlesztése a mővészeten keresztül, - értékközvetítés. Ennek a két célnak az eléréséért tevékenykedünk. A mikéntjére sok lehetıség adódik, mely függ a tantestület a tanulók összetételétıl, és bizonyos mértékig függ az anyagi lehetıségektıl is. A célok azonban világosak, melyek mentén tevékenykedni kívánunk. Az iskola Jogi státusza: Gazdálkodása: Önálló jogi személy Önálló gazdálkodó 1. A költségvetési szerv neve: Free Dance Alapfokú Mővészeti Iskola és Szakiskola 2. A költségvetési szerv székhelye: 4743 Csengersima Kodály köz 2. Az intézmény telephelyei: 4441 Szorgalmatos, Közép u Tiszalök, Kossuth u Gacsály, Petıfi u Méhtelek, Sport u Rozsály, Kossuth u Csenger, Ady E. u Nyírlugos, Debreceni u Nagyecsed, Rózsás u Nagyecsed, Rákóczi u Vaja, Leiningen u Nyírtass, Árpád u Kisvárda, Mártírok útja 8. 6

7 4400 Nyíregyháza Család u Nyíregyháza - Oros, Zsurló u A költségvetési szerv alapítója: Krétakör Oktatási és Kulturális Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány 4551 Nyíregyháza - Oros, Zsurló u A költségvetési szerv fenntartója: Krétakör Oktatási és Kulturális Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány 5. A költségvetési szerv ellátandó alaptevékenysége, évfolyamok száma Alapfokú mővészeti oktatás:12 évfolyam zenemővészeti ág, képzı és iparmővészeti ág, táncmővészeti ág, színmővészeti és bábmővészeti ág, Szakiskolai képzés: évfolyamon oktatás nevelés Felzárkóztató oktatás 0,5 évfolyamos szakképzés Számítógép kezelı (- használó) 2 évfolyamos Gépíró, szövegszerkesztı 1 évfolyamos Kerti munkás 6. A költségvetési szerv típusa: többcélú intézmény (összetett iskola) 7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 3. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA Pedagógiai alapelveink: - A pedagógiai légkör kialakításában a nevelı vezetı, irányító, kezdeményezı szerepe érvényesül, a növendék aktivitásának kibontakozásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében; - Az alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzıi egyfelıl az igényesség, másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság; - Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetıségét; - A harmonikus személyiségfejlıdés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-akarati jellemzıket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk; - A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív környezeti hatásokat (motivációs tényezıket: kíváncsiság, érdeklıdés, tudásvágy, szorgalom, kitartás, becsvágy) biztosítunk; - A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás képességét; 7

8 - Alapvetı értéknek tekintjük a szőkebb és tágabb hazához való kötıdés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások megismerését; - Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelı tovább tanulási irány, illetve életpálya kiválasztását; Az iskolánkban folyó nevelı-oktató munka pedagógiai céljai: - Az iskola elsıdleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, másodlagos célja a társas kapcsolatok értékeire való nevelés, szeretet, elfogadás, megbecsülés, az emberi méltóság tisztelete. - A tanítási-tanulási folyamat során strukturált tudást közvetítünk: az ismeretek megszerzésének, a megértés, az alkalmazás, a magasabb mővészeti szintő illetve új körülményekhez való alkalmazkodás képességének kialakításával (kreativitás); - A személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés, a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, esztétikai). - A tanulási tevékenység közben és a tanulók közösségi élete során fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttmőködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, segítıkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját; toleranciáját. - Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll, hogy továbbfejlesszük minden egyes gyermekben személyiségének saját értékeit; - Törekszünk arra, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom; - Biztosítjuk a tehetséges növendékeink számára a kognitív, érzelmi és szociális szükségleteket. kognitív: lehetıség az önálló, önirányított tanulásra, lehetıség tapasztalatszerzésre, hatékony tanulási készségek kialakítására; érzelmi: bátorítás az elmélkedésre, kérdésfeltevésre, kockázatvállalásra; szociális: tolerancia, empátia, szolidaritás, felelısség másokért, készség a konfliktusok kezelésére; - Pedagógiánk alapvetı célja egyrészt, hogy a különbözı érdeklıdéső, eltérı értelmi, érzelmi, testi fejlettségő, szociokulturális háttérrel rendelkezı növendékeinket - képességüknek és tehetségüknek megfelelıen készítsük fel a továbbtanulásra és a konstruktív életvezetésre. Másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink képesek legyenek a mővészetek befogadására, értésére és mővelésére, minél több mővészeti ág iránti érdeklıdésre, nyitottságra. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka feladatai - Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon, az egyéni képességek kibontakoztatása; - Fejleszteni kell a növendékek felelısségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását; 8

9 - Erısíteni kell a humánus magatartásmintákat, szokásokat, a jellem formálásával szolgálni a gyermek személyiségének érését; - Ki kell alakítani növendékeinkben a közösségi magatartás elemi szabályait. - Fogékonnyá kell tenni gyermekeinket saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. - Erısíteni kell az Európához való tartozás tudatát és egyetemes értelemben is késztetni más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére; A nevelı-oktató munkánk pedagógiai eljárásai - Kiskorú növendékeknél fokozatosan vezetjük át ıket a játékközpontú cselekvésekbıl az iskolai tanulás tevékenységeibe; - Mintákat adunk az ismeretszerzéshez (aktív részvétel az ismeretszerzésben), a feladat- és problémamegoldáshoz; - Fejlesztjük a növendékek kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükrıl, követjük érési folyamatukat, személyre szóló, fejlesztı értékelést adunk róluk; - Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, megismertetjük, gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat; - Erısítjük a kortárskapcsolatokat; - Az iskolában folyó nevelı-oktató munka mérési, ellenırzési, értékelési és minıségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelıen elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. Nevelı-oktató munkánk pedagógiai módszerei, eszközei A pedagógiai eszközök megválasztásában kitüntetett szempont: - minden gyermek számára, az életkori jellemzık figyelembe vételével, képességének, érdeklıdésének, valamint távolabbi céljainak megfelelı programokat, tevékenységi formákat biztosítani; Arra törekedünk, hogy nevelési módszereink: - a nevelés céljainak és feladatainak megvalósulását szolgálják; - a tanulók aktivitásának és önálló tevékenységének kibontakozására irányuljanak; - segítsék a közösségi szervezés eredményességét; - megválasztásakor vegyük figyelembe a tanulók személyiségét, annak megbecsülését, tiszteletét, egyéni és életkori sajátosságokat; - legyenek rugalmasak, mindig együttesen, rendszerként fejtsék ki hatásukat; - formálják a tanulók valósághoz való viszonyát. Intézménytípusunkban az alábbi csoportosításban az alábbi nevelési módszereket, eszközöket alkalmazzuk: A) A meggyızés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei; B) A tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenırzésértékelés, játékos módszerek, gyakorlás; C) A magatartásra ható módszerek: 9

10 - ösztönzı módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés, dicséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás - kényszerítı módszerek: felszólítás, eltanácsolás - gátlást kiváltó módszerek, melyek a nevelés sikerét veszélyeztetı körülmények kizárását célozzák: ellenırzés, figyelmeztetés, elmarasztalás A nevelési módszerek különbözı formái, változatai közül az alábbiakat alkalmazzuk leginkább: a) nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés, mely lehet: szabad vagy irányított, spontán vagy tervezett, egyéni vagy csoportos; b) nem nyelvi (non verbális) eszközök: mimika, szemmozgás, tekintet, testhelyzet, mozdulatok Oktatási módszereink, eszközeink Az oktatási módszereink sajátos, tervszerő pedagógiai eljárások, amelynek lényeges jegyei - a nevelés és oktatás céljából való meghatározottság; - az oktatási tartalomtól való meghatározottság; - a nevelı munkájának eredıje, - vagy a nevelı és a tanulók közös munkájából származik, - vagy a tanuló önálló munkájából fakadó eljárás; - az oktatási folyamat minden mozzanatában a nevelınek egy-egy konkrét didaktikai feladatot kell megvalósítania. Oktatási módszerek 1. Szóbeli közlés Elbeszélés, leírás, elıadás, közlés, megbeszélés 2. Bemutatás Szemléltetés, kísérlet 3. Tanulók önállómunkája Önálló megfigyelés, kísérlet, gyakorlatitevékenység, csoportos vagy páros feladatok, kooperatív tevékenység 4. Ismeretek alkalmazása Gyakorlás, ismétlés, 5. Ismeretek számonkérése Ellenırzés, értékelés, önellenırzés 6. Projektoktatás: tananyagot vagy annak egyrészét feldolgozhatja olyan témaegységekre, amelyeknek középpontjában a mindennapi élet valamely, a tanulók által megtervezhetı és kivitelezhetı feladata áll. a tanulók produktív, gyakorlati jellegő tevékenysége a tevékenység tudatos kapcsolódása a társadalmi valósághoz. A projektoktatás technikái 10

11 Tanulói kezdeményezésre épülı technikák Beszélgetés Vita kezdeményezése Felidézés,élmény beszámoló Problémafelvetés Ötletbörze Programválasztás Kreativ mőhelymunkák választása Önálló adatgyőjtés Új útvonalak kitalálása Eredeti helyszínek felkeresése Együttmőködésre késztetı technikák Játékok (népi, szerepjáték, dramatizálás) Bábozás Dramatikus helyzetgyakorlatok Győjtés (illatok, szagok, hangok) Céhalapítás Csoportalakias (névválasztás, címer- es zászlókészítés) Vetélkedı, verseny Alkotás Kreativ felfedeztetı, kutató technikák Szakirodalom feltárása Interjú az adatközlıkkel Poszter készítése Kiállítás rendezése Papírkészítés,vízvizsgálat Vizsgálódás es mintavétel Képeslapkészítés Térképkészítés,térképhasználat Hangtérkép Tantúra Projektszakaszok - Témaválasztás, célmeghatározás - Tervezés, szervezés Célok és feladatok megfogalmazása A komplex téma kezelhetı egységekre bontása Tanulócsoportok megszervezése A munkavégzés helyszíneinek kiválasztása Munkaformák meghatározása - tanulói tevékenység - Kivitelezés Adatgyőjtés A téma feldolgozása Menet közben szükséges korrigálás / visszacsatolások alapján A produktum összeállítása - A projekt / produktum bemutatása 11

12 - A projekt értékelése, tanulságok összegzése Projektoktatás parancs szavai Hagyományos iskola Figyelmesen hallgass! Kövesd a tanárt! Engedély nélkül ne mozogj az osztályban! Engedély nélkül ne beszélj! Engedély nélkül ne nevess a tanórán! Igyekezz példamutatóan dolgozni! Igyekezz felülmúlni a többieket! segíteni! Ne segíts az osztálytársaidnak! Ne vedd igénybe osztálytársaid segítségét! Ne segíts az osztálytársaidnak! Projektoktatás Érdekeljen a munkád! Légy önálló! Légy szabad, kísérletezz és kutass! Vitass meg dolgokat a többiekkel! Örülj a munkádnak! Igyekezz a legjobbnak lenni! Igyekezz az egész osztálynak Különösen a gyengéknek segíts! Fogadd el az erısebbek segítségét! Különösen a gyengéknek segíts! A belsı értékelés lehetséges szempontjai Mi tetszett a legjobban és a legkevésbé az érintetteknek? Mit sikerült elérni a közös tervhez képest? Milyen problémák, konfliktusok hátráltatták a munkát? Milyen szervezési problémák adódtak? Hogyan lettek úrrá a problémákon, konfliktusokon? Milyen tılük független körülmények nehezítették a munkát? Milyen változtatásokra van szükség a következı projekt sikere érdekében? Mi legyen a tárgyi eredményeinek a sorsa? A személyiség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiséget a biológiai tényezık (öröklés) és a környezeti, nevelési hatások - egymással szoros kölcsönhatásban - együttesen határozzák meg. A környezeti hatások befolyásolják, hogy az adottságból mi, mikor és miképpen valósul meg. Ezen tényezık között a legjelentısebb a nevelés-oktatás személyiségformáló hatása. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok négy területre bonthatók: a) az értelem kimővelésére ( kognitív kompetencia) b) segítı életmódra nevelésre (szociális kompetencia) c) egészséges és kulturált életmódra nevelésre (személyes kompetencia) d) a szakmai képzés alapozására (speciális kompetencia) 12

13 Az alapfokú mővészetoktatás ezen területek gondozására nem azonos súllyal biztosít lehetıséget. Képzési rendszerünkben az elsı és a negyedik terület kap nagyobb hangsúlyt. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét a pedagógiai alapelvekbıl, célokból, feladatokból, eljárásokból és eszközökbıl vezetjük le. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplıinek együttmőködésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés célja, feladata Az iskola a család után a második szocializációs szintér, ezért a gyerekek személyiségformálásában jelentıs a szerepe. Olyan készségek fejlesztésérıl van szó, amelynek a pedagógus ismeretközlı tevékenységében kell megjelennie, az éppen adott tanulói csoporthoz, az érintett tanulók életkorához, személyiségéhez, felkészültségéhez igazítva. Közösségfejlesztı tevékenységünk célja a személyiségfejlesztése mellett, a tanulók sikeres szocializációja. Célunk, hogy pedagógusaink vegyék figyelembe az életkori jellemzıket, éljenek a tudatosítás, az értelmi ráhatás eszközeivel. Segítsék a tanulóinkat az értékek és a normák közötti eligazodásban. Tegyenek különbséget a magatartási zavar és az életkorból adódó viselkedésforma között. A gyermekek alkalmazkodás képességének fejlesztése. Feladataink - Követendı (példaértékő) viselkedésminta közvetítése a pedagógus részérıl. - A gyerekek életkorának, fogalmi szintjének figyelembe vétele az erkölcsi normák megfogalmazásában, az ezen alapuló viselkedésminták, jártasságok, készségek kialakításában. - Az elfogadott érzelmi kifejezési formák megismertetése. Az indulatok megfelelı mederbe tartásának és levezetésének gyakoroltatása, alkalmazása. - Az egymás közötti, valamint a felnıttekkel szembeni kulturált beszéd, emberhez méltó kommunikáció elsajátíttatása, megkövetelése. - Törekszünk a harmonikus tanár-diák viszony kialakítására, amelynek eredménye a kamasz személyiségfejlıdésének helyes irányba terelése. - A meggyızésre épülı vitakészség kialakítására, toleranciára nevelés. - Önismeretre nevelés, elıítéletek felismerésének képessége - Nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó csoportközösség, a társas kapcsolatok kialakítása. - Együttmőködni tudó közösségek szervezése. - Hagyomány ápolás a Mővészetoktatás keretein belül. Az iskola szereplıinek együttmőködése Célunk a folyamatos, kétoldalú információcsere, a tájékoztatás és tájékozódás, a partnerkapcsolatok erısítése. Feladatunk a kapcsolattartás hagyományos formáinak megtartása, esetleges bıvítése és rendszeres alkalmazása. Az iskola szereplıinek együttmőködését a Kapcsolattartás formái és rendje címő fejezetben fejtjük ki részletesen. 13

14 A kiemelt figyelmet igénylı tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje, a tanulók esélyegyenlıségét szolgáló intézkedések A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység Törekszünk arra, hogy a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdı tanulókat a számukra legmegfelelıbb módon segítsük nehézségeik leküzdésében. A nevelési tevékenység sokoldalúsága az egyik feltétele a hatékonyságnak. A sajátos nevelési igényő tanulóink integrált (a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban történı) nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatellátás fejlesztése során a következı célokat igyekszünk egyidejőleg érvényre juttatni: A sajátos nevelési igényő tanulók számára optimális feltételeket biztosítsunk a mővészetoktatásban. A nem fogyatékos gyermekeknek, tanulóknak, akiknek oktatásba való bekapcsolódása beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségük vagy szociális helyzetük miatt indokolt megfelelı nevelési-oktatási forma bíztosítása. Nélkülözhetetlen a tanulók alapos ismerete (családi háttér, személyes élettörténet, releváns személyek az életében, társas kapcsolatai). A gyermek megnyilvánulásait nem egyszerően zavaró körülménynek tekintjük, hanem jelzésként, tünetként kezeljük. A beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdı tanulók és a problémás magatartású nehezen nevelhetı gyerekek esetében fı feladatunk: a gyerek bekapcsolása az osztály életébe. Alkalmazott módszereink: egyénre szabott fejlesztés (tanulóval való külön foglalkozás, a tanuló számára érdekes vagy játékos feladat adása, padtárs kiválasztása, páros- és csoport munkában való foglalkoztatás), az osztálytársak bevonása, a magatartási probléma közös, órán történı megbeszélése, a család megnyerése, együttmőködésre való kérés, Nevelési tanácsadás igénybevétele A tanulók szociális helyzetébıl és fejlettségébıl eredı hátrányok ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató felkészítést szervezünk. Versenyek, fesztiválok, kiállítások szervezése, melynek keretei között a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlıdésének elısegítése, a többi tanulóhoz történı felzárkóztatása, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, a többi tanulóval együtt, csoportban folyik. 14

15 A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEK Intézménytípusunk alapvetı funkciója: A tehetségek gondozása, veleszületett vagy szerzett képességeik továbbfejlesztése, megtalálni számukra azt az utat", amelyen elmélyülten és eredményesen törhetnek elıre és az átlagosat túlhaladó teljesítményekre képesek. A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltérnek az átlagtól. A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az eredetiség. A kreatív gyermekekre általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, belsı teljesítménykényszer, nagyfokú autonómia, önbizalom, szabad kommunikációra törekvés, csökkentett mértékő alkalmazkodás, az elnyomás és a korlátozás elleni védekezés, a szociális korlátok áthágása jellemzı. A tehetséggondozásban nincs egy igazi út, amely minden gyermek számára járható. Az, hogy milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel vagy csoporttal foglalkozni csak bizonyos információk birtokában lehetséges megtervezni. Ezek: - az érintett gyerek, gyerekek kora - milyen szinten állnak, mit tudnak? - milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük? - mit tud a pedagógus szakmailag nyújtani? - mennyiben lehet számítani a családi háttér támogatására? - milyen feltételrendszer mellett dolgozik a pedagógus? - mennyi idıt és energiát tud és akar befektetni ebbe a munkába a pedagógus? - milyen elismerés és kik részérıl várható, a nevelı extra teljesítményéért? Módszerek Mindezek tisztázása után a növendék(ek), szülık bevonásával a lehetséges módszereket közösen megválaszthatjuk. Ezek: 1. Zenei tagozaton: a B" tagozatra irányítás 2. évfolyamtól Egyéb mővészeti tanszakokon: az ún. minıségi" csoportba irányítás (egyénenként eltérı idıben) kimagasló tehetségek esetében. 2. Évugratás, vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden nehézség nélkül képes elsajátítani a gyermek. 3. Gazdagítás, dúsítás: hogy a tanévi anyagot rövidebb idı alatt sikerül feldolgozni és a fennmaradó idıben a növendékek egyéni fejlesztı programokkal foglalkoznak. Tevékenységi formák A mővészi képességek (rajz, zene, tánc, színmővészet) rendszerint korán megmutatkoznak, de a motivációs akarati tényezıktıl, a környezet serkentı-gátló hatásától is függ, hogy lesz-e belılük mővészi tehetség. A tehetségek megmutatkozásának, bizonyításának, a tehetség mértékének megállapítására alkalmas tevékenységi formák az alábbiak: 15

16 Zenei tagozatokon: - munkaközösségi szinten történı bemutatkozás, a növendék haladásának figyelemmel kísérése, - vizsgaelıadások: tanszaki tanárok elıtt; - növendékhangversenyek: szülık, tantestület, kortársaik elıtt; - rendszeres külsı rendezvényeken (hangverseny, egyéb mősoros esten) való részvétel; - meghívott vendégtanárok elıtti bemutatkozás; - szakmai találkozásokon való megmutatkozás; - zenei táborokban való részvétel; - versenyeken való rendszeres szereplés: helyi, városkörzeti, megyei, országos, nemzetközi; - iskolai, városi rendezvényeken, ünnepségeken történı fellépés. Egyéb mővészeti tanszakokon: - pályázatokon, versenyeken (rajz, festészet, grafika, tánc, színjátszás) való részvétel; - hagyományırzı tevékenység megalapozása, és megtartása; - külsı rendezvényeken, fesztiválokon (más iskolai, városi, külföldi) való szereplés (tánc, színjátszás); - gálaesteken, jótékonysági, iskolai rendezvényeken történı fellépések (tánc, színjátszás); - bekapcsolódás a települések életébe; - helyi tárlatokon való bemutatkozás (festészet, rajz, tőzzománc); - szaktáborokban való részvétel; - nyílt nap szervezése. A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információközvetítésbıl áll, sokkal inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó tökéletesítésre ösztönöz az egyén saját képességeit, készségeit illetıen A tehetséggondozás feltételei: - a tehetségek kutatása, felismerése; - megfelelı tárgyi-technikai feltételek biztosítása; - napi kapcsolattartás az azonos növendéket oktatók-nevelık között; - olyan oktatási légkör biztosítása, amely leküzdi a kreativitással szembeni akadályokat (pl.: az elmagányosodás érzését, kortársak megvetését, hibáktól való szorongás érzését, stb.); - a kreatív pedagógusok, melyek nélkül eredményesen nem lehet tehetségeket nevelni-oktatni. A tanári munka professzionális szakma. Azt a pluszt, amitıl sokan alkotó mővészetnek is tekintik - a pedagógus személyisége adja hozzá. Felelıssége abban áll, hogy a reá bízott minden ember egyedi és megismételhetetlen. A szakmát mívelık személyisége és erkölcsi arculata oly mértékig feltétele a sikeres pályafutásnak, mint a szaktudásuk". 16

17 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élı nemzetiség kultúrájának megismerést szolgáló tananyag A nemzetiséghez nem tartozó tanulók a célnyelvi civilizáció tanítási órán ismerik meg a településen élı nemzetiségek kultúráját, az alábbi területekre fordítva kiemelt figyelmet. a) A kisebbség nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája nyelvhasználati sajátosságok, beleértve a nyelvjárásokat, nyelvváltozatokat; vizuális kultúra (építészeti emlékek, képzı-, ipar-, nép-, filmmővészet); ének-, zenei és tánckultúra (zenei örökség, színház, tánc és játék); hagyományok, régi és új szokások, kulturális javak, mesterségek, gazdasági élet, ünnepek és jelképek; szociológiai és település-földrajzi viszonyok. b) A kisebbség történelemformáló és kultúraformáló szerepe, civilizációja a kisebbség magyarországi történelme és irodalma, az anyanemzet, nyelvi (anya)országi történelem és irodalom korszakai, az anyanemzet, illetve a nyelvi (anya)országok földrajza; az oktatás-, kultúrtörténet, jelenkor; a kisebbségek más országokban élı csoportjai. c) Kisebbségi és állampolgári jogok a kisebbségek jogai, hazai és nemzetközi jogrendszer; a kisebbségek intézményrendszere; nemzetközi kapcsolatok. A tanulók vegyenek részt a településen mőködı nemzetiségi önkormányzat által szervezett, az általános iskolai korosztálynak megfelelı programokon (pl. táncház, kézmőves foglalkozás, ünnepségek, stb.) 4. A KÉPZÉS RENDJE Beiskolázás Korhatára: 6. évet betöltött, 22 évet be nem töltött tanuló. Képzési idı 12 év (maximálisan) A képzés szakaszai ( tagolódása ) - elıképzı: 2 év - alapfok: 6 év - továbbképzı: 4 év 17

18 Tanszakok - zenemővészeti ág billentyős tanszak: zongora, vonós tanszak: hegedő, fafúvós tanszak: furulya, akkordikus tanszak: gitár, kamarazene tanszak: kórus, kamarazene - táncmővészeti ág néptánc tanszak társastánc tanszak moderntánc tanszak - színmővészeti - bábmővészeti ág színjáték tanszak - képzı- és iparmővészeti ág képzımővészeti tanszak grafika és festészet tanszak fotó és film tanszak A képzés formái Zenei tanszakokon: - hangszeres képzésnél egyéni oktatás - szolfézs és kötelezı tárgyak esetén csoportos oktatás Egyéb mővészeti tanszakokon: - valamennyi tanszakon csoportos oktatás A csoportalakítás szempontjai Zenei tanszakokon: általában azonos évfolyamú növendékek alkotnak csoportot. Csoporthatár (törvényi); 8 fı (átlaglétszám) - 15 fı (max. létszám). Egyéb mővészeti tanszakokon: a jelentkezık számának függvényében, lehet homogén vagy heterogén a csoport, a korosztályok figyelembe vételével. Csoporthatár (törvényi): 10 fı (átlaglétszám) - 22 fı (max. létszám). A mindenkori törvényi elıírásoknak megfelelıen változhat a csoport létszáma. A nevelési-oktatási intézmény a fenntartó engedélyével eltérhet az átlag és a maximális létszámtól, azonban nem lépheti át a törvény által engedélyezett kereteket. Az osztályokra megállapított létszámot legfeljebb 20 százalékkal lehet átlépni a nevelési év, illetıleg a tanítási év indításánál. A képzés kimenetei a) mővészeti alapvizsga: az alapfok befejeztével. b) mővészeti záróvizsga: a továbbképzı befejeztével 18

19 5. TANULÓI JOGVISZONY Belépés Tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel, jelentkezés alapján történik. Mindkettırıl az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A növendékek felvétele Új növendékek esetében évente három alkalmat is biztosítunk a felvételi vizsgára: elıször: a törvény által elıírt idıintervallumban, március 1. és április 30-a között az önkormányzat által kiírt idıpontban; másodszor: minden év május utolsó hetében; harmadszor: a tanévkezdés elsı hetében. Az intézményben tanulókat és azok szüleit május utolsó hetében nyilatkoztatjuk (írásban) a tanulmányok folytatásáról. Ezen dokumentum birtokában tudjuk felvételi keretszámunkat megállapítani. A felvételre jelentkezıket bizottság minısíti, majd javaslatot tesz az igazgatónak a kérelem elbírálásához és arra, hogy melyik évfolyamra vegyék fel. A felvétel eredményérıl (írásban vagy szóban) értesítjük a tanulót, vagy a szülıt, gondviselıt. Ha a tanuló az intézmény magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelmérıl a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. Az iskola körzeten kívüli tanulókat is felvehet, a jogszabályban meghatározott létszámnormák figyelembe vételével. Továbbhaladás, magasabb évfolyamra lépés feltételei - Az alapfokú mővészeti iskola felsıbb évfolyamába az a növendék léphet, aki a közvetlenül megelızı osztály minimális követelményeinek eleget tett, fıtárgyból és kötelezı tárgyból eredményes vizsgát tett és mindezekrıl bizonyítványt kapott. Ha bármilyen elfogadható ok miatt a tanuló a beszámolón nem vett részt, osztályzatát a hangszeres tanár ill. szaktanár állapítja meg. - Elégtelen érdemjegy esetén a tanuló évfolyamot ismételhet. - A növendék az adott évfolyamra elıírt követelményeket egy tanévnél rövidebb idı alatt is teljesítheti, vagy egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben is teljesítheti (Kt. 71. (3) bek.). Ebben az esetben osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. (11/1994 (VI. 8) MKM r. 24. (3) bek.). - Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelıtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen (11/1994. (VI.8.) MKM r. 20 (6) c, d). 19

20 - Felmentés vagy egyéb ok miatt a tanuló szolfézs (kötelezı tárgy) és fıtárgyi évfolyama egymástól eltérı is lehet. Ezt a bizonyítványba és a törzslapon is fel kell tüntetni. Ebben az esetben a felsıbb osztályba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe venni. - A" tagozatról B" tagozatra (zenei tanszakokon) ill. minıségi csoportba (néptánc, rajz) irányítható a növendék az adott tanszaki munkaközösség ill. a szaktanár (rajz)javaslata alapján. - Ha a tanuló már teljesítette a kötelezı tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a kötelezıen választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni. - A növendék az utolsó alapfokú évfolyam ill. továbbképzı évfolyam befejezését követıen alap- valamint záróvizsgát tehet. Mővészeti alapvizsgát elıször azoktól a tanulóktól lehet megkövetelni a továbbhaladás feltételeként, akik a 2000/2001. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú mővészetoktatási intézmény elsı alapfokú évfolyamán (11/1994 (VI. 8) 51 (3) bek.). - Az alap- és záróvizsgát a jogszabályban meghatározottak szerint tanszakonként mővészeti áganként kell meghatározni és elvégezni. Évfolyamismétlés - Évfolyamismétlésre akkor kerül sor, ha a tanuló az iskola meghatározott évfolyamáról nem lép tovább, hanem újrakezdi, mert nem teljesítette az évfolyam követelményeit, vagy igazolt és igazolatlan mulasztásai meghaladják az összesített óraszám 30 százalékát. Ez esetben a tanulói jogviszony folyamatos. - A tanuló részére az iskola igazgatója engedélyezheti az iskola évfolyamának megismétlését abban az esetben is, ha egyébként sikeresen teljesítette az adott évfolyam követelményeit, és magasabb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülı kérésére az iskola igazgatója dönt. (1-4. évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését.) A tanulói jogviszony megszőnése - Az alapfokú mővészeti iskolában akkor szőnik meg a tanuló jogviszonya, ha a szülı illetve a nagykorú tanuló bejelenti, hogy kimarad az iskolából. A megszőnés a bejelentésben megjelölt napon történik. - Megszőnik továbbá a jogviszony az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a növendék nem tesz mővészeti alapvizsgát, illetve ha nem tesz záróvizsgát, akkor az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján. 6. AZ ISKOLA ÉLET- ÉS MUNKARENDJE Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon - rendezvények hiányában - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtıl való eltérés - iskolai rendezvények, szülıi értekezletek, tanulói összejövetelek - alkalmával. Egyéb esetekben az igazgató ad engedélyt kérelem alapján a nyitva tartásra. 20

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai A T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatai és célkitűzései Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelveink: A nevelés

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA

A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA 2004 Bevezető gondolatok A zenei nevelést mint Kodály is vallotta 9 hónappal a születés előtt kell elkezdeni. Fontos kérdés,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. E l ı t e r j e s z t é s a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratai felülvizsgálatára telephely, tanszak bıvítés

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola KÖTELEZŐEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 201048 2015. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben