MATEMATIKA 5-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA 5-8. évfolyam"

Átírás

1 MATEMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak megfelelő szinten biztosítani a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához szükséges matematikai ismereteket és eszközöket. A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést, alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a problémamegoldás örömét és szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulását. Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságának fejlesztésére, a pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az igényes kommunikáció kialakítására, a gondolatok érvekkel való alátámasztásának fejlesztésére. Az 5. osztályba lépéskor nagyobb szerepet kap az ismétlésre épülő rendszerezés. Különös figyelmet kell fordítani a fogalmak kialakítására, elmélyítésére, s ez nem nélkülözheti a színes et, változatos cselekvéseket. A kísérletezés, a játék szerepe nem szűnhet meg a felsős évfolyamokon sem. A fentiek és az életkori sajátosságok figyelembevétele indokolja, hogy a felső tagozat első két évfolyamán tananyagban és időráfordításban is lényegesen nagyobb szerepet kap a számtan-algebra témakör, mint a további két évfolyamon. A megfelelően kialakított számfogalom, a bővülő számkörben végzett műveletek értése és begyakorlottsága, vagyis a számlálási és a számolási kompetencia biztonságos megalapozása feltétele a további eredményes munkának. Az általános iskola felső tagozatán egyre nagyobb szerepet kap az elemző gondolkodás fejlesztése, a problémamegoldás mellett az igazolások keresése, egyszerűbb következtetések megértése, észrevétele, önálló megfogalmazása. Különböző területekről érkező, más és más módon megfogalmazott információk önálló értelmezésével és az ismeretek megtanulásával fokozatosan el kell sajátítani - és alkalmazni is tudni kell - a deduktív út egyszerűbb, legelemibb formáit. Eközben nem csökken az induktív út jelentősége sem a felső tagozaton. Miközben ebben a szakaszban a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik, addig jelentős részük továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Éppen ezért hangsúlyt kell helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, különböző módokon való rögzítésére, értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére. A matematika tanításának-tanulásának a felső tagozaton is jellemzője a felfedeztetés, a probléma felvetésétől a megoldásig vezető néha tévedésektől sem mentes útnak az egyre önállóbb bejárása. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldásnak, az egyszerű algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte konkrét helyzetekben végezzük, majd erre építve - az életkori sajátosságok figyelembevételével - általánosítunk. A tanulási folyamatnak legyen jellemzője a fokozatos absztrahálás mellett a gyakori konkretizálás, az általánosítás mellett a specializálás. A matematika a lehetőségekhez igazodva támogassa az elektronikus eszközök (zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számítógép, internet, stb.) információhordozók célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák megoldásának egyszerűsítésében, vagyis járuljon hozzá a digitális kompetencia megerősítéséhez. Az általános iskolai matematikai nevelés adjon biztos alapot a középfokú tanulmányok folytatásához. Az 5. és 6. évfolyamon a rendelkezésre álló időkeret százalékát nem szakrendszerű oktatás keretében kell felhasználni. Ennek konkrét megvalósítási módjáról az iskolák döntenek. Fejlesztési követelmények A matematikai nevelés fontos terepe a kulcskompetenciák kialakításának. A problémamegoldó, a kritikai, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, valamint az információ komplex kezelésének kompetenciái beépülnek minden matematikai tevékenységbe. A jó módszerekkel történő matematika-tanítás a kommunikációs képesség fejlesztése mellett az együttműködési képességet is fejleszti. A matematika tanterv tananyagtartalma biztosítja, hogy a Nat kiemelt fejlesztési feladatai tanításunkban megjelenjenek: különböző alkalmazásokban, matematikatörténeti érdekességekhez kapcsolódva, projektfeladatok kapcsán a természettudományos kompetencia, a gazdasági kérdésekben való tájékozódás 1

2 képessége, környezeti nevelés, a hon-és népismeret, az Európához és a nagyvilághoz, való kapcsolódás szemlélete fejlődik. A tanulók jelentős hányada ezen négyéves időszak során jut el a konkréttól az elvontabb gondolkodáshoz. Ez a fejlődési folyamat alapvetően befolyásolja a fejlesztéshez kapcsolódó követelmények meghatározását. Az elsajátított matematikai fogalmak, ismeretek alkalmazása A matematikai szemlélet Az időszak első részében a számtan-algebra témakörben a gyakorlati kel alakítjuk a számfogalmat, majd az egyre bővülő számkörben dolgozunk. Az alapműveletek körében törekedjünk az egyre biztosabb műveletfogalom kialakítására, a számolási készség továbbfejlesztésére. Az újonnan bevezetett műveletek megértéséhez, elvégzéséhez, gyakorlásához különböző zsebszámológépet is használhatunk. A matematika elemi fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a mindennapi életben is alkalmazzuk. A változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejlesztjük a függvény-szemléletet, megismerkedünk a gyakorlatban előforduló egyszerű függvényekkel, grafikonokkal. Geometriában eszközök felhasználásával fejlesszük a síkban való tájékozódást és a térszemléletet. Tevékenységgel juttatjuk el a tanulókat az egyszerű geometriai transzformációk megismeréséhez, használatához. Ennek segítségével alakítható ki a későbbiekben a dinamikus geometriai szemlélet. A matematika tanításában a matematikai logika bizonyos elemeit ( és, vagy, nem, minden, van olyan ) tudatosan használjuk. Az időszak vége felé egyszerű sejtések igazolásakor ill. cáfolásakor a ha akkor típusú következtetések is belépnek tanításunkba. Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban Nagy súlyt fektetünk a szövegértő képesség fejlesztésére, szöveg alapján nyitott mondatok felírására, s ezek (módszeres) próbálkozással, következtetéssel majd algebrai úton történő megoldására. A későbbiekben matematikai szövegek értelmezésével, elemzésével segítjük a diszkussziós képesség fejlesztését, a többféle megoldás keresését. A modellalkotás a matematizálás fontos eszköze, segítséget nyújt a problémák megoldásához. Kellő figyelmet fordítunk a mindennapi gyakorlatban fontos mérések és szerkesztések elvégzésére. Így érjük el, hogy a szemléletesen kialakított kerület, terület, felszín, térfogat fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakorlatban. Különböző feladatok segítségével érttetjük meg, hogy vannak biztos és lehetetlen események, ill. olyanok, amelyeknek bekövetkezése lehetséges. Fokozatosan kialakítjuk a valószínűség szemléletes fogalmát. Az egyes témákban szerepeltetett különböző nehézségű problémák természetesen nyújtják a differenciálás lehetőségét. Az információs és a kommunikációs kompetenciák fejlesztése Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása A matematikai ismeretszerzésben hosszú ideig nagy szerepet játszik az induktív módszer, de ezen tanítási időszakban is mutatunk már néhány lépéses bizonyítást, deduktív következtetést is. Fontos, hogy ne csak a matematikából, hanem a mindennapi életből is szerepeltessünk állításokat, melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt elemezzük. Ily módon juttatjuk el őket sejtések és szabályszerűségek megfogalmazásához. A különböző feladatokban a tanulók által végeztetett csoportosítás, osztályozás, sorbarendezés, a bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása fejleszti a matematika különböző területein és más témakörökben is fontos halmazszemléletet. A különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok segítségével megérttetjük a tanulókkal a modellek alkalmazásának szerepét. Kezdettől fogva adatok gyűjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány lépéses elemi algoritmusok alkalmazásával kifejlesztjük az adatsokaságok elemzésének, jellemzésének, ábrázolásának képességét, a statisztika legalapvetőbb elemeinek megismerését. Mindezzel elérjük, hogy a tanulók képesek lesznek néhány lépéses algoritmusokat önállóan is készíteni. A tankönyvek, feladatgyűjtemények, statisztikai-zsebkönyv, majd lexikonok, kisenciklopédiák használatára meg kell tanítanunk diákjainkat. Lehetőség szerint multimédiás eszközökkel is ismertessük meg a tanulókat. Ezek interaktív módon való használata aktivizálja a tanulókat, segíti a tanulásukat, fejleszti a matematikai szemléletüket. Pozitív motivációval felkelthetjük érdeklődésüket a matematikai érdekességek, a matematika története iránt. Felhívhatjuk a figyelmet néhány magyar ill. más nemzetiségű neves matematikus életére és munkásságára például a tanított anyaghoz kapcsolódóan. 2

3 Helyes tanulási szokások fejlesztése A tanulókat hozzászoktatjuk, hogy számítások, mérések előtt becsléseket végezzenek, s a feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék. Az előbb felsoroltak s a gyakorlati számításoknál elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával is el kell érnünk, hogy a tanulók reális eredményeket fogadjanak el. Hozzászoktatjuk a tanulókat, hogy a feladatok megoldása előtt megoldási tervet, egyes esetekben vázlatrajzot készítsenek. El kell érnünk, hogy a megoldást le is tudják írni. A leírás szabatosságára, a lényeg kiemelésére tanítjuk a tanulókat az általános iskola utolsó éveiben. A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelően elvárható pontossággal használtatjuk az anyanyelvet ill. a szaknyelvet, s fokozatosan bővítjük a jelölésrendszert. A fogalmak tartalmi megismerése, megértése megelőzi azok definiálását. Az általános iskola felsőbb évfolyamain a tanult definíciók alkalmazására is sor kerül. Különböző eljárások, s egyes tételek eszközként való felhasználását feladatmegoldásban fontos fejlesztési területnek tekintjük. Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció állandó fejlesztése folyamatos feladatunk. A közölt óraszámok tájékoztató jellegűek, és nem töltik ki a teljes évi óraszámot. A szabadon hagyott órákra tervezhetők a témazáró dolgozatok, és a szaktanár a csoport szükséglete szerint használhatja fel őket. Éves óraszám: 148 óra Heti óraszám: 4 óra 5. évfolyam Gondolkodási módszerek (folyamatos, beépül a teljes tananyagba) Az elsajátítás képességének A matematika tanulási módszereinek megismerése.(olvasott tankönyvi szöveg feldolgozása, lényeg kiemelése, házi feladatok célszerű elkészítési módjai) A gondolkodási módszerek követelményei a többi témában konkretizálódnak. Pozitív motiváció kialakítása. Kommunikációs készség A nyelv logikai elemeinek helyes használata nem csak matematikai tartalmú állításokban. Valószínűségi és statisztikai szemlélet Értő-elemző olvasás fejlesztése, kapcsolatok felismerése, lejegyzése egyszerű szimbólumokkal. Tervezés, ellenőrzés igényének megalapozása. Halmazszemlélet Kombinatorikus gondolkodás Könyvtárhasználat. Összehasonlításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl.: egyenlő; kisebb; nagyobb; több; kevesebb; nem; és; vagy; minden, van olyan). Konkrét példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására. Változatos tartalmú szövegek értelmezése. Megoldások megtervezése, eredmények ellenőrzése. Konkrét dolgok adott szempont(ok) szerinti rendezése, rendszerezése. Néhány elem sorbarendezése. 3

4 Számtan, algebra (60 óra) Számfogalom mélyítése, a számkör bővítése. Kombinatorikus gondolkodás fejlesztése számok kirakásával. Műveletfogalom kiterjesztése, mélyítése. Számolási készség fejlesztése a kibővített számkörben. Önellenőrzés igényének és képességének a Fegyelmezettség, következetesség Becslési készség Következtetési képesség Értő-elemző olvasás, önálló problémamegoldó képesség Természetes számok milliós számkörben, egészek, törtek, tizedes törtek. Negatív szám értelmezése. Törtek kétféle értelmezése. Ellentett, abszolútérték. Alaki érték, helyi érték. Tízes alapú számrendszer. Kettes alapú számrendszer. Műveletek szóban (fejben) és írásban, szemléltetés számegyenesen: - természetes számok körében: osztók, többszörösök - összeadás, kivonás az egészek és a pozitív törtek körében; - szorzás, osztás pozitív törtek és tizedes törtek esetében természetes számokkal (0 szerepe a szorzásban, osztásban); - szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, rel. Műveleti sorrend. Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Egyszerű elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, lebontogatással, ellenőrzés behelyettesítéssel. Arányos következtetések (pl.: szabványmértékek átváltása), egyszerű szöveges feladatok. A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása. A tízes számrendszer biztos ismerete. Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése. Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén. Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel. Összefüggések, függvények, sorozatok (12 óra) Helymeghatározás, adott Számegyenes, szám-intervallumok tulajdonságú pontok keresése. ábrázolása, ábráról való leolvasása. Tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben. Összefüggés-felismerő képesség Táblázatok, grafikonok értelmezése, az ábra alapján mennyiségek közötti összefüggés megkeresése, Helymeghatározás konkrétgyakorlati szituációkban. A Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer. Egyszerű lineáris kapcsolatok táblázata abban hiányzó elemek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján -, grafikonja. Összeg, különbség, szorzat, hányados változásai. 4 Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.

5 lejegyzése. Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat készítése. A függvényszemlélet előkészítése. Ismert szabály alapján elemek meghatározása, illetve ismert elemek esetén szabály(ok) megfogalmazása. Több megoldás keresése. H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Sorozat megadása a képzés szabályával néhány elemével. Geometria, mérés (32 óra) Térszemlélet fejlesztése, testek készítése. Halmazszemlélet Tulajdonságok (pl. szimmetria) megfigyelése. Körző, vonalzók helyes használata, két vonalzóval párhuzamosok, merőlegesek rajzolása. Problémamegoldó képesség fejlesztése szerkesztésekkel. Testek építése, tulajdonságaik. Testek csoportosítása adott tulajdonságok alapján. Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója. Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás. Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) szemléletes fogalma, tulajdonságok vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, adott tulajdonságú pontok keresése. Kör, gömb szemléletes fogalma, előfordulásuk a gyakorlati életben. Két ponttól egyenlő távolságra lévő pontok. Szakaszfelező merőleges. Szakasz másolása, adott távolságok felmérése. Felezőmerőleges szemléletes fogalma. A szögmérő helyes használata. A szög fogalma, mérése, szögfajták. Tapasztalatgyűjtés kerület, terület, felszín és térfogat számításában. Számolási készség Mérések a gyakorlatban. Mérőeszközök használata. A becslés képességének Téglalap (négyzet) kerülete, területe; téglatest (kocka) felszíne és térfogata választott egységekkel, szabványmértékegységekkel. Számításos feladatok. Szabványmértékegységek és átváltásuk: hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg. Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben. Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei. Valószínűség, statisztika (8 óra) A valószínűségi és statisztikai szemlélet A megfigyelőképesség, elemző képesség A számolási készség Valószínűségi játékok és kísérletek. Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Oszlopdiagram készítése. Egyszerű grafikonok értelmezése, elemzése. Átlagszámítás néhány adat esetén. Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. Szabadon felhasználható óraszám: 28 óra Felmérések: 8 óra 5

6 Éves óraszám: 129,5 óra Heti óraszám: 3,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 6. évfolyam Gondolkodási módszerek (Folyamatos, beépül a teljes tananyagba) Az elsajátítás képességének A matematika tanulási módszereinek tovább Pozitív motiváció kialakítása. Matematikatörténeti érdekességek. Kommunikációs készség Könyvtárhasználat, informatikai eszközök igénybevétele. A gondolkodási módszerek követelményei a többi témakörben konkretizálódnak. A nyelv logikai elemeinek helyes használata. Valószínűségi és statisztikai szemlélet Szövegértelmező és szövegalkotó képesség Mindennapi tapasztalatok alapján matematikai modell alkotása. Tervezés, ellenőrzés igényének kialakítása. Halmazszemlélet Kombinatorikus gondolkodás Lehetőségek rendszerezett felsorolása. Számtan, algebra (51 óra) A műveletfogalom mélyítése, kiterjesztése. A számolási készség fejlesztése gyakorlati feladatokon keresztül is. A becslési készség Összehasonlításhoz, viszonyításhoz szükséges kifejezések értelmezése, használata (pl.: egyenlő; kisebb; nagyobb; több; kevesebb; legalább; legfeljebb; nem; és; vagy; minden, van olyan). Konkrét példák a biztos, a lehetséges és a lehetetlen bemutatására Változatos tartalmú szövegek értelmezése, készítése. Megoldások megtervezése, eredmények ellenőrzése. Konkrét dolgok adott szempont(ok) szerinti rendezése, rendszerezése. Néhány elem kiválasztása, elemek sorba rendezése különféle módszerekkel. A racionális számok. A számok reciprokának fogalma. Műveletek racionális számkörben: - szorzás, osztás törttel, tizedestörttel; - alapműveletek negatív számokkal. Műveleti tulajdonságok, a helyes műveleti sorrend. (Vásárlással, kertépítéssel, lakás berendezésével, időjárással, stb. kapcsolatos számítások) Becslés a törtek körében is. 10 egész kitevőjű hatványai és használatuk átváltásoknál. Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban. Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel. A bizonyítási igény felkeltése. Egyszerű oszthatósági szabályok (2- vel, 5-tel, 10-zel, 4-gyel, 25-tel, 100- zal). 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság. 6

7 Racionális számok többféle megjelenítése, többféle leírása. H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Két szám közös osztói, közös többszöröseik. Törtek egyszerűsítése, bővítése. Egyenes és fordított arányosság felismerése gyakorlati jellegű feladatokban és a természettudományos tárgyakban. A következtetési képesség Ellenőrzési igény kialakítása. Egyenes és, fordított arányosság. A százalék fogalma, alap, százalékláb, százalékérték Egyszerű százalékszámítás arányos következtetéssel. (pl. bevásárlás, takarékosság, napirend) Elsőfokú egy-ismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. A megoldások ábrázolása számegyenesen. Szöveges feladatok megoldása. A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel. Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel. Összefüggések, függvények, sorozatok (6 óra) A gyakorlati életből vett Változó mennyiségek közötti egyszerű példákban a kapcsolatok, ábrázolásuk derékszögű kapcsolatok felismerése, koordinátarendszerben. lejegyzése, ábrázolása. Példák elsőfokú függvényekre. A függvényszemlélet Példák konkrét sorozatokra., Geometria, mérés (21 óra) Sík és térszemlélet Alakzatok síkban, térben. A szimmetria felismerése a természetben, művészetben. Ismert alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése. Példák egyszerű transzformációkra. A tengelyes tükrözés. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben. A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata. Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése. Körző, vonalzó és a szögmérő használata. Megoldási terv készítése. Mérések, számítások a bővült számkörben. A térszemlélet fejlesztése térbeli analógiák keresésével. Háromszögek, négyszögek elemi tulajdonságai és speciális fajtái. A kör, körrel kapcsolatos fogalmak. Szögmásolás, szögfelezés. Téglalapok szerkesztése. Adott egyenesre merőleges szerkesztése. Sokszögek kerülete. Testek építése. Téglatestek hálója, felszíne, térfogata. Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése. Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása. Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. 7

8 Valószínűség, statisztika (6 óra) Valószínűségi és statisztikai szemlélet Rendszerszemlélet Megfigyelőképesség, elemző képesség Adatok gyűjtése környezetünkből. Valószínűségi játékok és kísérletek. Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Kördiagram. Adatok értelmezése, jellemzése, ábrázolása (például a leggyakoribb adat, szélső adatok). Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése. Számolási készség Átlagszámítás néhány adat esetén. Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. Szabadon felhasználható óraszám: 20,5 óra Felmérések: 6 óra 8

9 7. évfolyam Éves óraszám: 111 óra Heti óraszám: 3 óra Orientáció éves óraszám: 37 óra Heti óraszám: 1 óra Gondolkodási módszerek (4 óra + folyamatosan beépül a teljes tananyagba) Pozitív motiváció kialakítása. Kommunikációs készségek Matematikatörténeti érdekességek a tananyaghoz kapcsolva. Könyvtár és elektronikus eszközök felhasználása információk gyűjtésére, feldolgozására. (3 óra) A nyelv logikai elemeinek helyes használata. Az és, vagy, ha, akkor, nem, van olyan, minden kifejezések jelentése. Egyszerű ( minden, van olyan típusú) állítások igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán. Gondolatok (állítások, feltételezések, választások, stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlése. Egyszerű állítások igazságának eldöntése. A halmazszemlélet Példák konkrét halmazokra: részhalmaz, kiegészítő halmaz, unió, metszet. Szövegelemzés, lefordítás a matematika nyelvére, ellenőrzés. A kombinatorikus gondolkodás Tapasztalatszerzés az összes eset rendszerezett felsorolásában. Szöveges feladatok megoldása. Változatos kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel. Sorbarendezés, kiválasztás néhány elem esetén. Sorbarendezés, kiválasztás legfeljebb 4 elem esetén. Számtan, algebra (40 óra) Műveletek gyakorlása a racionális számkörben. Zsebszámológépek használata. A bizonyítási igény Következtetési képesség fejlesztése összetettebb feladatokban. Műveletek a racionális számok körében (rendszerezés). A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre. A hatványozás azonosságai konkrét példákon. Normálalak. Arány, aránypár, arányos osztás gyakorlati esetekben. Százalékszámítási és egyszerű kamatszámítási feladatok. (pl. árképzés, gazdaságosság, termékek anyag-összetétele, időbeosztás) 1 (10 óra) Alapműveletek helyes elvégzése kis abszolútértékű egészek, törtek, tizedestörtek körében egyszerű esetekben. 10 pozitív egész kitevőjű hatványai, 10-nél nagyobb számok normálalakja. Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása egyszerű konkrét feladatokban. Egyszerű százalékszámítási feladatok.

10 Matematikatörténeti érdekességek megismerése. Mindennapi szituációk összefüggéseinek leírása a matematika nyelvén, képletek értelmezése. Tapasztalatgyűjtés a mérlegelvvel kapcsolatban. Prímszám, prímtényezős felbontás. Két szám legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse. Egyszerű oszthatósági szabályok (3- mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel, 6-tal). Egyszerű algebrai egész kifejezések, helyettesítési értékük. Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, mérlegelvvel. Osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, néhány közös többesének megkeresése. Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek megoldása. Szövegértelmezés. Szöveges feladatok megoldása. Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel is. Összefüggések, függvények, sorozatok (14 óra) Táblázatok, grafikonok Két halmaz közötti hozzárendelések készítése konkrét megjelenítése konkrét esetekben. hozzárendelések esetén. Egyértelmű hozzárendelések Tájékozódás a síkon a ábrázolása a derékszögű derékszögű koordinátarendszerben. koordinátarendszer segítségével. Lineáris függvények. Példák nem lineáris függvényekre (pl.: 1/x függvény). (10 óra) Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal egyszerű esetekben. Számolási készség fejlesztése a racionális számkörben. Sorozatok vizsgálata (számtani sorozat). Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése. Geometria (33 óra) Fejlesztés a gyakorlati mérések, és a mértékegységváltások helyes elvégzésében. Állítások megfogalmazása, és igaz vagy hamis voltának eldöntése. Megoldási terv készítése kerület-, területszámítási feladatoknál. Transzformációs szemlélet Mértékegységek átváltása konkrét gyakorlati példák kapcsán a kibővült számkörben. Háromszögek magasságvonala, területe. Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe. Kör kerülete, területe. Szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek). Középpontos tükrözés. Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban. 2 (2 óra) Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése a szabványos mértékegységeinek ismerete. Háromszögek területének kiszámítása. Adott pont középpontos tükörképének megszerkesztése. Szögfelező szerkesztése.

11 Szabályos sokszögek. Szerkesztési eljárások gyakorlása. Nevezetes szögek szerkesztése. Háromszög szerkesztése alapesetekben. A háromszög egybevágósági esetei. Háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztések. A bizonyítási igény felkeltése. A háromszög belső és külső szögeinek összege. A négyszögek belső szögeinek összege. Háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összege. Térszemlélet Három- és négyszögalapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója, tulajdonságai, felszíne, térfogata. Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése. Valószínűség, statisztika (7 óra) Valószínűségi és statisztikai szemlélet Statisztikai adatok elemzése, értelmezése. Valószínűségi kísérletek egyszerű konkrét példák esetében. Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma, tulajdonságai. Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése. (3 óra) A gyakoriság fogalma. Egyszerű grafikonok olvasása, készítése. Szabadon felhasználható órakeret (7 óra) (9 óra) Felmérések (6 óra) 3

12 8. évfolyam Éves óraszám: 111 óra Heti óraszám: 3 óra Orientáció éves óraszám: 37 óra Heti óraszám: 1 óra Gondolkodási módszerek (4 óra + folyamatosan beépül a teljes tananyagba) Az igényes szóbeli és írásbeli Gondolatok helyes szóbeli és írásbeli közlés kifejezése. A bizonyítási igény A matematikai bizonyítás Ellenpéldák szerepe a előkészítése: sejtések, kísérletezés, cáfolásban. módszeres próbálkozás, cáfolás. (1 óra) Szabatos, pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás. Könyvtár és egyéb informatikai eszközök használata. Szövegelemzés, értelmezés, lefordítás a matematika nyelvére. Az ellenőrzés, önellenőrzés igényének Rendszerszemlélet A tanult ismeretek közötti összefüggések felismerése, azok értő alkalmazása Kombinatorikus gondolkodás Híres magyar matematikusok. Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése. Elemek halmazokba rendezése, halmazok elemeinek felsorolása konkrét példák kapcsán. A tanult halmazműveletek alkalmazása konkrét feladatokban. Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása változatos módszerekkel (fadiagram, táblázatok készítése). Szövegértelmezés egyszerű esetekben. A tanult halmazműveletek felismerése két egyszerű, konkrét halmaz esetén. Sorbarendezés, kiválasztás legfeljebb 4-5 elem esetén, az összes eset felsorolása. Számtan, algebra (35 óra) A rendszerező képesség Számítások egyszerűsítése például azonosságok felismerésével. Zsebszámológépek alkalmazása. A helyettesítési érték célszerű kiszámítása. Racionális szám fogalma (véges, végtelen tizedestörtek), példák nem racionális számra, négyzetgyök fogalma. A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata. Műveletek racionális számkörben. Eredmények becslése. Algebrai egész kifejezések, egyszerű képletek átalakításai. Szorzattá alakítás kiemeléssel egyszerű esetekben. Algebrai egész kifejezések szorzása egyszerű esetekben. (10 óra) Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben. Egyszerű algebrai egész kifejezések, helyettesi értékének kiszámítása. Ellenőrzés igényének Elsőfokú illetve elsőfokúra Elsőfokú egyenletek megoldása. 1

13 H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a visszavezethető egyszerű egyenletek, elsőfokú egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz, megoldáshalmaz. Szövegértelmezés, lefordítás a matematika nyelvére. Szöveges feladatok megoldása. (pl. gazdaságossági számítások, adó kiszámítása, termékek összetétele, közlekedési problémák) Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. Összefüggések, függvények, sorozatok (14 óra) A függvényszemlélet Táblázatok, grafikonok készítése konkrét függvények esetén. Grafikus megoldási módszerek alkalmazása (lehetőség szerint számítógépen is). Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben. x x 2 ; x x Konkrét, egyszerű feltételnek eleget tevő pontok a koordinátarendszerben. Egy-ismeretlenes egyenletek grafikus megoldása. Sorozatok és vizsgálatuk (mértani sorozat). Kamatos kamat számítása egyszerű konkrét adatokkal. (10 óra) x a x+b függvény és ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén. Geometria (23 óra) A halmazszemlélet és a térszemlélet Zsebszámológép használata. A tanultak alkalmazása más tantárgyak és a mindennapi élet problémáinak megoldása során. A transzformációs szemlélet A bizonyítási igény Számolási készség Valószínűség, statisztika (7 óra) Valószínűségi és statisztikai szemlélet Adatsokaságban való eligazodás képességének A tanult testek áttekintése, ismerkedés a forgáskúppal, gúlával, gömbbel. Eltolás a síkban. Vektor, mint irányított szakasz. Két vektor összege, különbsége. Középpontos nagyítás és kicsinyítés konkrét arányokkal. Szerkesztési feladatok. Pitagorasz tétele. Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző területeiről. Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma. Adathalmazok elemzése (módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk. Grafikonok készítése, elemzése. (5 óra) Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok felszíne és térfogata. Adott pont eltolása adott vektorral. Kicsinyítés és nagyítás felismerése hétköznapi szituációkban. Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül). (3 óra) Relatív gyakoriság. Leggyakoribb és középső adat meghatározása kisszámú konkrét adathalmazban. Grafikonok készítése, olvasása egyszerű esetekben. Szabadon felhasználható órakeret (22 óra) Felmérések (6 óra) (8 óra) 2

14 Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata. Az iskola pedagógiai programjában meghatározott módon értékeljünk. című fejezet felsorolja azokat a kiemelt területeket, amelyekben a tanulóknak fejlődést kell elérniük. Ebben az alapvető ismeretelemek mellett olyan tanulói képességekkel összefüggő szerepelnek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulók a következő évfolyam tananyagát sikeresen elsajátíthassák. A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők: - Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, lejegyzése, rendszerezése, fogalmak felismerése, és alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása. - Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, transzformációs képességek. - Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és írásbeli kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése, mindennapos élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja. - Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, személyekről, problémákról. A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók tevékenységének értékelése a tanulói ismeretek,, szóbeli és írásbeli értékelése alapján történhet: - Diagnosztikus mérések (a mérések olyan információt szolgáltatnak, amelyek elemzése segítséget nyújthat a tanárnak a hiányosságok feltárásához, a hibák korrigálásához, a problémák jó megoldásának megtalálásához). - Témazáró dolgozatok, felmérések (Az összeállításánál egyik fontos szempont legyen, hogy a kitűzött feladatok megoldása beleférjen a tervezett időkeretbe. A felmérést különböző nehézségű feladatokból célszerű összeállítani. Legyen köztük az adott téma alapvető ismereteire közvetlenül épülő, valamint gyakorolt típusfeladat és olyan feladat is, amelyik megoldása megfelelő nehézségű akadály elé állítja a matematikából tehetségesebb, jól felkészült tanulókat is.) - Az írásbeli beszámolók más formái lehetnek a perces röpdolgozatok, valamint az otthoni munkára építő házi dolgozat (kutatómunka összegezése, projekt feladat beszámolója). - A szóbeli felelet lehet egy-egy probléma megoldása, kiselőadás tartása pl. matematikatöténeti érdekességekről, feladatok ismertetése matematikai lapok tartalmából. (pl. ABACUS) Az értékelés alapelvei a következetesség, a humánum, a kölcsönös bizalom legyenek. Ezzel az értékelés is megerősítheti a pozitív motivációt. Az egyéni értékelés összegzésének összetevői: - Különféle tevékenységi formákban mutatott aktivitás, a társakkal való együttműködés képessége alapján. - Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli) és ennek értékelése. - Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének írásbeli, szóbeli értékelése. - Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése. 1

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült Helyi tanterv Matematika 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV

MATEMATIKA HELYI TANTERV MATEMATIKA HELYI TANTERV Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

A matematika tantárgy helyi tanterve

A matematika tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A matematika tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Borsi Erzsébet Szakmailag

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet -+2.2.03 változatához 5-6. a

Részletesebben

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban.

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Matematika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára heti óraszám éves óraszám 9. 10. 11. 12. 3 cs 4 4 4 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban) Témakörök Gondolkodási

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai

Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Matematika helyi tanterv

Matematika helyi tanterv Matematika helyi tanterv 1 Tartalomjegyzék Matematika helyi tanterv... 1 1 Tartalomjegyzék... 1 2 Bevezetés... 1 2.1 Helyi tanterv :4+4+4+4 óra... 4 2.1.1 9. évfolyam... 5 2.1.2 10. évfolyam... 16 2.1.3

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyama számára Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Matematika Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket a helyi tantervben szereplő ajánlati

Részletesebben

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Alapdokumentumok: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben