1.1 A drámaképzés fejlesztendő kompetenciái A fejlesztendő képességek A drámaképzés speciális tantárgyainak órái*...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1 A drámaképzés fejlesztendő kompetenciái... 372 1.2 A fejlesztendő képességek... 373 1.3 A drámaképzés speciális tantárgyainak órái*..."

Átírás

1 Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola drámaképzés Helyi tanterv Gimnáziumi specializáció szerkesztette: Tóth Zoltán dráma munkaközösségvezető Pécs, június 15.

2 helyi tanterv drámaképzés 371 A II. KÖTET tartalomjegyzéke 1. A drámaképzés céljai Drámaképzés főtárgyai Drámaképzés tárgyai Felvételi eljárás sajátosságai a drámatagozatos gimnáziumi képzés esetében A drámatagozatos képzés speciális eszközigényei Részletes tartalomjegyzék 1. A drámaképzés céljai A drámaképzés fejlesztendő kompetenciái A fejlesztendő képességek A drámaképzés speciális tantárgyainak órái* Drámaképzés főtárgyai évfolyam, első félév évfolyam, második félév évfolyam, első félév évfolyam, második félév Vers-és prózamondás főtárgy évfolyam évfolyam Klasszikus színjáték tárgy Drámaképzés tárgyai Zeneismeret tárgy Ének-Zene tárgy Kreatív zene Bábjáték tárgy Beszédgyakorlat Drámatörténet Kreatív mozgás (testnevelés tantárgyhoz kapcsolódóan) Rajz és vizuális kultúra Felvételi eljárás sajátosságai a drámatagozatos gimnáziumi képzés esetében A drámatagozatos képzés speciális eszközigényei

3 helyi tanterv drámaképzés 372 a színjáték céljától, melynek föladata most és eleitől fogva az volt és az marad, hogy tükröt tartson mintegy a természetnek; hogy felmutassa az erények önábrázatát, a gúnynak önnön képét, és maga az idő, a század testének tulajdon alakját és lenyomatát Hamlet A drámaképzés céljai A drámaképzés fő célkitűzése, hogy a diákjai nyitottá, önmagukért és egymásért felelősséget vállaló emberekké váljanak, úgy, hogy tudatosan figyeljünk arra, hogy mindnyájan sajátos tapasztalatokkal rendelkező autonóm lények. A tanulási folyamat során a dráma pedig nem más, mint a művészet és a körülöttünk lévő világ megismerésének és megértésének eszköze. Az oktatás keretében folyó drámai képzés lehetőséget biztosít a színházi és drámai nevelésre, valamint a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismeretek gyarapítására művészeti kifejező készségeik kialakításra, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és alkalmazására. Az oktatás célja továbbá, hogy különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanulók érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók szocializációjának folyamatát. Így a tanulási folyamat egyben szocializációs folyamat is. A tanulók kreatív zene és mozgás, valamint vers és próza, beszédgyakorlat, drámajáték és színjáték órákon sajátítják el ezen képességeket. A harmadévtől tanulhatnak színháztörténetet, bábozást, kreatív és klasszikus színjátékot, valamint médiaismeretet. A közismereti tantárgyakat gimnáziumi keretek között tanulják tanulóink. Fontos hangsúlya van a tanórákon kívüli foglakozásoknak is, ahol ismereteket szerezhetnek a város művészeti és kulturális intézményeiről. Megismerkednek társadalmi események, közösségi színterek, sportesemények keretében zajló rendezvényekkel, szertartásokkal. 1.1 A drámaképzés fejlesztendő kompetenciái A képzés képességstruktúrai elemei igen összetett képet mutatnak, így az alapkészségek közül fejlesztendő kompetenciák a következők: megértés és beszéd A gondolkodási képességek közül: kreatív gondolkodás, a döntéshozatali képesség, a problémamegoldás, előrelátás, érvelés A személyes képességstruktúrai elemei közül pedig: felelősség, önértékelés, együttműködés, A képzésünk módszertana előtérbe helyezi az elemzés, a szintézis, a következtetés, az okkeresés, az összehasonlítás, az értékelés, a bizonyítás és érvelés területeit, úgy, hogy valós életszerű helyzetekhez köthető, alkalmazható minőségi iskolai tudás alakuljon ki. Az ehhez vezető úton hármas egységet képeznek a következők: 1. Intelligens tudás (tudástranszfer kialakítása- tudás új szituációkban való alkalmazása, más területekre történő átvitele) 2. Eszközjellegű tudás (tartalom és a tartalom közvetítése) 3. Alkalmazható tudás (Megértés és alkalmazás, változás kezelésének képessége)

4 helyi tanterv drámaképzés 373 Az így kialakítandó tudás kompetenciái a következők: Komplexitás kezelésére való képesség (pl.: nyitott és bizonytalan helyzetek kezelése) Perceptív képességek (pl.: releváns és nem releváns dolgok közötti különbség észlelése) Normatív kompetenciák (pl.: szabályok és azok felismerése) Kooperatív kompetenciák (pl.: bizalom és gyanakvás közötti mozgás képessége) Narratív kompetenciák (közlés és visszaadás képessége) Személyes és szociális kompetenciák (önazonosítás; rendszerű helyzetek kezelése; relációk és erőviszonyok felismerése; együttműködés; szabályok megfelelő használata és értelmezése; kulturális különbségek felismerése és ezek alapjáni rendalkotás képessége;) Munkakompetenciák (rugalmasság, kreativitás, kezdeti önállóság, döntéshozatal, kritikus szemlélet, felelősségtudat, lehetőségek feltárása, cselekvőképesség, hibából való tanulás, etikus hozzáállás, kapcsolattartás, kapcsolatépítés) 1.2 A fejlesztendő képességek A fejlesztendő képességek három fő komponense képzésünkban a figyelem, kommunikáció és a gondolkodás, ezeken belül a következő tényezők kiemelten fontos szerepet töltenek be: Figyelem: Koncentráció tudatos feladatkezelés Megosztottság több folyamat akár együttes kezelése Tartósság hosszú folyamatok koncentrált kezelése Kommunikáció: Elbeszélés és annak leírása Tudakozódás verbális kutatás; dráma, mint kérdéstechnika Véleménynyilvánítás Gondolkodás: Általánosítás képességének felismerése elsajátítása Analízisre megismerése és használata Ítéletalkotás Összefüggés keresése és összehasonlítás készítése Következetés alkotásának képessége Konkretizálás Fogalomalkotás Színtézis Kreatív gondolkodás A kijelölt hármas egységet segíti és azokkal egységet kell, hogy alkosson az észlelés és szociális alkalmazkodás. Ezen képességek kapcsolódása szükséges és elengedhetetlen, hiszen úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint a tudat a tudatalattihoz. Így az észlelésben fontos, hogy szerepet kapjon: Beszéd-, forma-, mozgás-, tér- észlelés fejlesztése A státuszhelyzetek és szerepek felismerése Adott szituációban betöltött saját szerep felismerése Szituációs és helyzet kapcsolati rendszerének felismerése míg a szociális alkalmazkodásban: Figyelmesség Fegyelmezettség Együttműködés Egymás segítése Segítség elfogadása Tolerancia A drámaképzésben ezen képességek kijelölt területe az érzelmi intelligencia, ahol a diákok képessé válnak felismerni és megnevezni saját érzelmi állapotunkat; megérteni a kapcsolatot az érzelmeik, gondolataik és tetteik között, úgy, hogy közben az érzelmeik kezelésének a képességével is felruháztatnak. Képességet kapnak arra, hogy tudatosan olyan érzelmi állapotba kerüljünk, amely produktivitáshoz és sikerességhez vezet. (Az önmotiválás képessége.), valamint arra, hogy mások érzéseit láthassák.

5 1.3 A drámaképzés speciális tantárgyainak órái* helyi tanterv drámaképzés 374 Tantárgyak drámajáték vers- és prózamondás beszédgyakorlat kreatív színjáték / klasszikus színjáték bábjáték zeneismeret kreatív zene rajz és víz. kult. kreatív mozgás (testnevelés nélkül) heti 2 2 éves heti 2 2 éves heti 1 1 éves heti 4 4 éves heti 3 3 éves heti 1 1 éves heti éves heti 2 éves 74 heti éves * A képzés szerkezete eltér a szakképző évfolyamokétól, az alább nem részletezett tantárgyak részletes tantervei az általános tantárgyi leírásokban megtalálhatóak (pl.: mozgóképkultúra és médiaismeret).

6 2. Drámaképzés főtárgyai helyi tanterv drámaképzés Drámajáték évfolyam heti 2 óra A tantárgy tanításnak célja A drámajáték főtárgy célja, hogy különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanulók érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók szocializációjának folyamatát. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül tanulótársaival együtt drámai és színházi produktumok létrehozatalára. Követelmények A tantárgy elvégzését követően a tanulók legyenek képesek: figyelmük tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára bizalom átélésére, az empatikus képességek működtetésére társas helyzetekben érzelmi emlékek felszínre hozása és a szerepjátékokban való kreatív alkalmazásra érzékeny kapcsolatteremtésre és azok megtartására tiszta kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásra pontos és érzékletes társas és egyéni szerepjátékokra dramatizálásra tér kreatív használatára összetett művészeti üzenetek közlésére ismerjék: saját testük adta lehetőségeket verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat és az ehhez tartózó eszköztárakat figyelmük tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett feladatvégzést társaik, önmaguk és a felnőtt világ megfigyelésének módjait empátiás képességek szerepét társas helyzetekben, és másokkal való kapcsolatukban érzelmi emlékezet szerepét a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta lehetőségeket, használatuk lehetséges módjait 9. évfolyam, első félév A képzés ismertesse meg a tanulókkal: érzékszervek jelentőségét kezdet és vég fogalma játék örömét, a csoportos szerepjátékokban való részvételt képzet és emlék szerepét az érzelmek kifejezésének verbális és nonverbális jellemzőit tér és helyszín fogalmát, használatát figyelem-összpontosítás fontosságát

7 Fejlessze a tanulók: érzékszerveik működését megfigyelő és utánzókészség figyelem összpontosító képesség szókincs, kifejező-, beszéd- és mozgáskészségét együttműködési képességét együttműködő képességét figyelem-összpontosító képességét helyi tanterv drámaképzés 376 Ösztönözze a tanulókat: verbális és mozgásos önkifejezésre közvetlen környezet megfigyelésére, megismerésére társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására kreatív játékos tevékenységre Biztosítson lehetőséget: kiscsoportos kreatív munkavégzésre közös játék örömének megtapasztalására A tanulók legyenek képesek: differenciált pontos érzékelésre önálló verbális és nonverbális kifejezésre az érzékszervi finomításokkal elért készségük birtokában egyszerű képzettársításra képzettársítások érzelmi megközelítésére szerepjátékokban való csoportos részvételre az adott tér használata és abban való mozgás felidézett érzelmek kifejezése ismerjék: az emlék fogalmát az érzelmek nonverbális és verbális kifejezésének jellemzőit tér és helyszín fogalma figyelem-összpontosítás jelentőségét érzelmek megjelenítésének módjait Tananyag Bemelegítő játékok: csapatjátékok, versenyjátékok lazító és feszítő gyakorlatok érzékelést fejlesztő játékok kapcsolatteremtő és bizalomjátékok Fantáziajátékok: játék elképzelt tárgyakkal játék elképzelt személyek megjelenítésével játék elképzelt és valóságos helyzetek megjelenítésével játék különböző hangulat-felidéző gesztusok, motívumok alapján játék különböző érzelem-felidéző gesztusok, motívumok alapján Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált koncentrációs és memória-gyakorlatok: csapatjáték, versenyjáték térkihasználó gyakorlatok térkitöltő gyakorlatok térérzékelő gyakorlatok Koncentrációs gyakorlatok: megfigyelésre és utánzásra ösztönző gyakorlatok mozgásos, szöveges és relaxációs gyakorlatok

8 helyi tanterv drámaképzés 377 érzékszervvel kapcsolatos játékok tükörgyakorlatok Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok: szemkontaktussal érintéssel kézfogással hanggal vakvezető játékok Improvizációs játék: Mimetikus improvizációk Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel Szituációs játékok (befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások reprodukciója, a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával) 9. évfolyam, második félév A képzés ismertesse meg a tanulókkal: az empátia, azaz az együttérző beleélés szükséges voltát az empátiára építő elemző gondolkodás lényegét, használatát szavak nélküli közlések jelentőségét nonverbális kommunikáció csatornáinak működését belső feszültség élményét és fogalmát különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének lehetséges módjait konfliktus és feszültség fogalmát, különbözőségét a színpadi tér kreatív használatának jelentőségét Fejlessze a tanulók: alakulóban lévő empátiás készségét verbális és nonverbális kommunikációs készségét fantáziáját és kreativitását drámai érzékenységét fogalmi gondolkodását elemző gondolkodási képességét morális érzékenységét helyzetfelismerési és megfigyelési képességét problémamegoldó érzékenységét Ösztönözze a tanulókat: őszinte megnyilvánulásra elfogadó együttműködésre érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára maguk és környezetük tudatos megfigyelésére kritikus és önkritikus gondolkodásra problémák erőszakmentes kezelésére különböző közlésformát differenciált használatára Biztosítson lehetőséget: kialakulóban lévő önkifejezési szándékok megvalósítására fantázia fejlesztésére nem kívánt viselkedési formák kezelésére, visszaszorítására életkorukra jellemző problémák játékos feldolgozására az együttműködés fontosságának és különböző módjának megtapasztalására

9 helyi tanterv drámaképzés 378 A tanulók legyenek képesek: feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására nonverbális kommunikációs csatornák használatára aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban művészi jellegű üzenetek közlésére különböző helyzetek kritikus és önkritikus elemzésére konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására pontos és hiteles szóbeli és nem szóbeli önkifejezésre drámai szöveg konfliktusának elemzésére ismerjék: az empátia, az együttérző beleélés fogalmát, élményét a szavak nélküli közlések jelentőségét különböző élethelyzetekben nonverbális kommunikációs csatornák működési mechanizmusát belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben feszültség fogalmát, jelentőségét a konfliktus, mint a drámai cselekmény egyik mozgatórugóját különböző élethelyzeteik és morális problémáik dramatikus feldolgozásának lehetséges módozatait egy-egy drámai szöveg többféle értelmezését Tananyag Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok az arc, tekintet, gesztusok kifejező képességét fejlesztő játékok, gyakorlatok érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal üzenetek küldése tekintettel és gesztusokkal Fantáziajátékok tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak élőlények megszemélyesítése, beszéltetése belső képek megjelenítése mozgással, szóban és különböző vizuális eszközökkel Improvizációs játékok szituációs játékok feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése értelmezése látott vagy halott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése kiscsoportos improvizációkban Beszéd és mozgásgyakorlatokon alapuló improvizációs játékok életjátékok jelenetek konfliktus, ki nem mondott konfliktus megadásával szerepjátékok megadott témára nem azt mondom, amit gondolok nem azt teszem, amit gondolok monológok különböző élethelyzetekben hétköznapi szituációk feldolgozó páros jelenetek 10. évfolyam, első félév A képzés ismertesse meg a tanulókkal: az érzelmi emlékezet felszínre hozásának élményét a személyes érzelmek és gondolatok közti szoros kapcsolat a felszínre hozott érzelmek által keletkezett gesztusok, mimikák, mozgássorok rögzítésének módját a szimbólum fogalmát, illetve a szimbólumot mint a gondolatok és fogalmak kifejezőjét és a hangulatok, érzések felidézőjét a kontraszt fogalmát, az ellentétek tudatos, jelentését hangsúlyozó és jelentésteremtő használatát

10 Fejlessze a tanulók: megismerő, önismerő képességét személyiségének pozitív és negatív jellemvonásait akaraterejét asszociációs képességét konstruktivitását elemző gondolkodását kritikai és önkritikai képességét Ösztönözze a tanulókat: az én -en kívüli tapasztalatok befogadására önálló döntéshozatalra szimbólumok keresésére és kreatív használatára hiteles, őszinte színpadi jelenlétre előrevivő, építő gondolkodásra Biztosítson lehetőséget: a feszültségteli helyzetek elemzésére, analizálására más csoportok munkájának beható megismerésére színházi és mozgásszínházi előadások megtekintésére helyi tanterv drámaképzés 379 A tanulók legyenek képesek: az előző évfolyam követelményeire az empátiás készségből fakadó érzések, gondolatok és személyes érzések közötti kapcsolat felismerésére a felszínre hozott érzelmek keltette gesztusok, mimikák, mozgássorok rögzítésére, kreatív alkalmazására a szimbólum fogalmát, kreatív alkalmazását az ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentéstömörítő alkalmazására ismerjék: az érzelmi emlékek felszínre hozásának módját az empátiás készségből fakadó érzések, gondolatok és a személyes érzések, gondolatok közötti kapcsolatot a felszínre hozott érzelmek keltette gesztusok, mimikák, mozgássorok rögzítését és kreatív alkalmazását a szimbólumok fogalmát, kreatív alkalmazását a kontraszt fogalmát, tudatos alkalmazását Tananyag Fantáziajátékok irodalmi művek címe képzőművészeti alkotások előzménye kevésbé ismert irodalmi művek folytatása, befejezése szimbolikus tárgyak használata tárgyak nem rendeltetésszerű használata Beszéd és mozgásgyakorlatok figurateremtő hang- és artikulációs gyakorlatok érzelemkifejező hangbéli és gesztusnyelvi eszközöket fejlesztő gyakorlatok fizikai koncentrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok Improvizációs gyakorlatok versek indulati tartalmaira épülő improvizációk versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk

11 szimbolikus mozgásból építkező improvizációk zenés etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával) státuszjátékok rögtönzések ellentétek megadásával drámarészletek mögöttes tartalmának kibocsátása helyi tanterv drámaképzés évfolyam, második félév A képzés ismertesse meg a tanulókkal: az előző félévek során tanultak kreatív alkalmazásának lehetőségét az egy-egy színpadi előadás létrejöttét megalapozó és elősegítő munkaformákat a színházi forma kiválasztását a gondolatok érzelmek erősítéséhez a színházi formanyelv alapelemeinek tudatos alkalmazását egy adott drámai szöveg megközelítésében Fejlessze a tanulók: kreativitást, eredeti gondolkodást, kombináló készséget drámai érzékenységet színházi fogékonyságát kritikai és önkritikai képességét más művészetek iránti fogékonyságát önállóságát, magabiztosságát Ösztönözze a tanulókat: kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra, konstruktív együttműködésre drámai művek olvasására színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerése önálló, magabiztos megnyilvánulásra Biztosítson lehetőséget: színházzal rokon művészeti tevékenység gyakorlására nyilvánosság előtti fellépésre A tanulók legyenek képesek: az előző félévek követelményeire a megismert munkaformákban felismeri a színházi alkalmazhatóságot a munkaformák tudatos alkalmazása egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében részvételre egy adott színpadi mű feldolgozásának előkészítésében ismerjék: az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét a munkaformák színházi alkalmazhatóságát egy-egy munkaforma tudatos kiválasztását és alkalmazását a színpadi improvizációkban rejlő lehetőséget Értékelési mód Az első évfolyamon nem javasolt vizsga tartása. Ugyanígy nem szükséges és nem javasolt, hogy az említett évfolyamon a tanulók közönség előtti munkára kapjanak értékelést. Ezzel együtt nem zárható ki annak a lehetősége, hogy kötetlenebb formában számot adjanak nyílt nap keretében, műhelymunka bemutató tudásukról. A tanulók értékelése a következőkből tevődhet össze:

12 helyi tanterv drámaképzés 381 a főtárgyat irányító tanár(ok) folyamatos szóbeli értékelése a főtárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés a tanév végén szervezett nyilvános tanszaki bemutató, csak 10. évfolyamon lehetséges A tanszaki bemutató során a tanulók a főtárgyat irányító tanár(ok) irányításával olyan csoportos és egyéni kreatív gyakorlatokat végezhetnek, amelyek kapcsolódnak az év során tanultakhoz. Ekkor javasolt, hogy a bemutató végén a tanár szóban is értékelje az egyes tanulók egész éves, illetve a tanszaki bemutató során tapasztalt aktivitását, ismeretszintjét, képességeinek fejlődési ívét. 2.2 Vers-és prózamondás főtárgy évfolyam heti 2 óra csoportbontásban A tantárgy tanításnak célja A vers-és prózamondás tantárgy célja, hogy, fejlessze a tanulók érzelmi, értelmi, viszonyát a versben és prózában megfogalmazott mondanivalóhoz, hogy felfedezze magában e műfajokban rejlő azonosságokat. Megtanulja az érzelmek gondolatok érzelmi és technikai megjelenítésének lehetőségeit. Megtanulja különböző korok, különböző stílusok előadásának lehetséges módozatait, így a gyerekverseket, népdalokat, klasszikus magyar és külföldi költők, meséket-történetek, novellákat, egyperceseket, betlehemes játékokat stb.. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a vers és próza értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül tanulótársaival együtt közös, valamint egyéni produktumok létrehozatalára. Követelmények A tantárgy elvégzését követően a tanulók legyenek képesek: figyelmük tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére ismerjék: saját verbalitásuk lehetőségeit tudatosan használják az érzelmi és gondolati megjelenítéshez légzési, artikulációs, ritmikus képességeiket, dinamikai képességüket. Legyenek tisztába pódiumon való megjelenés követelményeivel figyelmük tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett feladatvégzést 9. évfolyam A képzés ismertesse meg a tanulókkal: érzékszervek jelentőségét A hangképző szervek funkcióit a hangképző szervek funkcionális használatát képzet és emlék szerepét az érzelmek kifejezésének verbális jellemzőit a legrégebbi korok versstílusait Fejlessze a tanulók: érzékszerveik működését megfigyelő és kifejező készségét figyelem összpontosító képesség együttműködő képességét (szavalókórus) Ösztönözze a tanulókat: közvetlen környezet megfigyelésére, megismerésére a saját élményeik versben való felfedezésére a vers megközelítésének sokrétűségére

13 helyi tanterv drámaképzés 382 Biztosítson lehetőséget: Egyéni és közös feladatvégzésre A tanulók legyenek képesek: A szöveg pontos elsajátítására A gondolati egységek elkülönítésére és összekapcsolására A hangsúlyok mondanivalóhoz igazítására A helyes dinamikai, ritmikai, eszközök megválasztására Megfelelő érzelmi hatások kidolgozására Csoportos versmondásra ismerjék: A beszéd technikai szükségleteit az érzelmek verbális kifejezésének jellemzőit a műfaji stílusokat figyelem-összpontosítás jelentőségét Tananyag Beszéd lazító és feszítő gyakorlatok légző gyakorlatok hanggyakorlatok Artikulációs gyakorlatok, játékok Ritmus és tempó gyakorlatok Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok 1. csapatjáték, versenyjáték 2. térkihasználó gyakorlatok 3. térkitöltő gyakorlatok Vers-és prózatananyag Memoriterek: Pál apostol szeretethimnusza 23. zsoltár Antigoné Sok van mi csodálatos sor egy szabadon választott dialógusból (Antigoné-Iszméné, Antigoné- Kreón, Iszméné- Kreón, Kreón-Heimón) Romeo és Júlia sor egy szabadon választott dialógusból Mercutio monológ júlia monológ, rómeó monológ LXI., LXVI., LXXV., LXXXIX., CX., CXXIX., CL. Shakespeare szonettek Tartuffe Dorina monológja Tartuffe Orgon dialógus Babits: jónás könyve I.I Petőfi: A helység kalapácsa I.I. Weöres Sándor: Az éjszaka képei Nagy László: Táncbéli táncszók Társadalmi ünnepek műsorszerkesztés perc) Márc. 15., Október.,október 23., Karácsony A tanulók év elején leadott memoriter vállalása (Az általuk megadott versek)

14 helyi tanterv drámaképzés 383 Vizsga: Egyéni: A fentiek könyv nélkül történő elmondása (húzott tétel alapján) Az elmondott versen a tanuló bemutatja beszédtechnikai képességeit: tempók, hangszínek, stílusok, artikuláció, dinamika, átélés. Közös: A helység kalapácsa és a Jónás könyve kijelölt részeinek közös un. szavalókórusban történő előadása 10. évfolyam A képzés ismertesse meg a tanulókkal: A tudatos lazítás technikáját A test tónusának kontrolálást A tudatos tagolás szükségességét A hétköznapi beszédhelyzetek módozatait Fejlessze a tanulók: Artikulációs készségét A karakteres artikulációt A ritmus és tempó helyes megválasztását Ösztönözze a tanulókat: önálló mondanivaló kifejezésére egyéni látásmód kialakítására a belső érzelmi világának megjelenítésre hiteles, őszinte interpretációra előrevivő, építő gondolkodásra Biztosítson lehetőséget: különböző érzelmek megjelenítésére feszültség teli helyzetek elemzésére, analizálására más értelmezések beható megismerésére közönség előtti megjelenésre A tanulók legyenek képesek: az előző évfolyam követelményeire az empátiás készségből fakadó érzések, gondolatok és személyes érzések közötti kapcsolat felismerésére ismerjék: az érzelmi emlékek felszínre hozásának módját az empátiás készségből fakadó érzések, gondolatok és a személyes érzések, gondolatok közötti kapcsolatot a különféle versek gondolati összekapcsolásának módját a tudatos szerkesztés kritériumait Tananyag Vers és próza vizsgakövetelmények Memoriterek: Batsányi: A franciaországi változásokra /epigramma) Catullus: Gyűlölök és szeretek (epigramma) Janus Pannonius: Búcsú Váradtól Saját epigramma megírása Kazinczy: A nagy titok, Írói érdem

15 helyi tanterv drámaképzés 384 Csokonai: Tartózkodó kérelem A Reményhez Monológ a Karnyóné c. színdarabból Burtns: Korai még Ha mennél hideg szélben Puskin: Anyegin lányok: III. fejezet Fiuk: VIII. fejezet Kölcsey: Himnusz Huszt Vörösmarty: Szózat Csongor és Tünde Lányok: Tünde monológ (tetszés szerint) Az Éj monológja (tetszés szerint, min.20 sor) Tünde- Ilma dialóg (tetszés szerint, legalább 25 sor Fiúk: A három vándor 6 monológjából legalább egy tetszés szerint Csongor monológ (tetszés szerint) Ördögök trialóg (tetszés szerint, legalább 30 sor) Csongor Balga dialóg (tetszés szerint, legalább 25 sor) Petőfi: Forradalmi versek: Föltámadott a tenger, vagy Forradalom, vagy Csatadal (szabadon választva) Családi versek: István öcsémhez, vagy Kedves vendégek,vagy Szülőimhez Tájversek: Szerelmes versek: Az alföld vagy János Vitéz (5.) vagy Tél végén Zsuzsikához (Kicsinke szőke kisleányka) vagy Csaplárné a betyárt szerette vagy Szeptember végén A XIX.sz. költői Arany Jánoshoz Babits M.: Téli dal József A. : Csak az olvassa versemet, Kései sirató Tóth Á.: A holdkóros apród története Radnóti M.: razglednicák Kosztolányi D.: Már megtanultam Egy-egy Berók László, Csorba Győző, Pákolitz István, Karafiath Orsolya és Nagy László vers Szerkesztett műsor a pódiumon: (dramaturgiai összefüggések a szerkesztésben, hatás-dramaturgia az előadásban, perces műsor szerkesztése, rendezése, bemutatása) Értékelési mód évfolyam Egyéni A tananyag gyakorlati tudásának bemutatása (légzéstechnika, nyelvtörők stb.) A memoriterek szövegtudásának bizonyítása. A versek érzelmi és gondolati megjelenítése, a technikai tudás érvényre juttatása az előadásban. Az elmondott versen a tanuló bemutatja beszédtechnikai képességeit: tempók, hangszínek, stílusok, artikuláció, dinamika, átélés. Az egyéni vizsgaanyag írásbeli leadása, elektronikus megjelentetése az iskola honlapján. A közös A tananyag e célra kijelölt verseinek a szavalókórus szerű megjelenítése. A tanszaki bemutató során a tanulók a főtárgyat irányító tanár (ok) irányításával olyan csoportos és egyéni bemutatót tartanak, amelyek kapcsolódnak az év során tanultakhoz. Ekkor javasolt, hogy a bemutató végén a tanár szóban is értékelje az egyes tanulók egész éves, illetve a tanszaki bemutató során tapasztalt aktivitását, ismeretszintjét, képességeinek fejlődési ívét stb.

16 helyi tanterv drámaképzés Kreatív színjáték heti 4 órában 11. vagy 12 évfolyamon A tantárgy tanításának célja A kreatív színházi gyakorlat készségfejlesztő színházi gyakorlat, melyben a foglalkozások célja, hogy a tanulók saját élményeken keresztül érzékeljék, s az értelmi megértés mellett érzelmileg is átélhetően fogadják be és mutassák fel a szűkebb és a tágabb környezetüket egy adott művészeti alkotás szűrőjén keresztül egy új produktumban. Az alkalmazott drámajátékok az érzékszervek tudatos használatát, a tér- és időérzék, a koncentráció, a koordináltság fejlődését segítik. a csoportjátékok, a színjátékos gyakorlatok hozzájárulnak az egyén társadalmi énjének alakulásához, a nyitott személyiség kialakulásához. A fentiek együttesen egy olyan - a művészi attitűdhöz hasonló - alkotói állapot létrejöttét teszik lehetővé, amelynek tudatos megélésével a megtanult eszköztár a színházi előadás létrehozása mellett a tanuló életének minden szegmentumában hasznosíthatóak lesznek. Követelmények A tantárgy elvégzését követően a tanulók legyenek képesek: A színjáték dramaturgiai jellemzőinek felismerésére Műelemzésre, mint a színpadi megjelenítés szolgálata A színpadi mozdulat és megszólalás értő használatára A színjátszóból alkotótárssá való válásra A jelenetek kidolgozására és összefűzésére A színjáték akusztikus és vizuális kidolgozására A motívumok építő szerepének használatára A színjáték egész szerkezetének tudatos kezelésére A jelenetek rögzítésére és javítására A tanulók által készített bábok és maszkok alkalmazására drámamunkában, improvizációban Népi hagyományok dramatikus feldolgozására Lírai, epikai és drámai alkotások tolmácsolására Színházi előadások létrehozásában való alkotó részvételre Követelmény: Egy közös színházi produktum készítése Értékelés: A tanulók kötetlen formában számot adnak nyílt nap keretében, műhelymunka bemutató tudásukról. A tanulók értékelése a következőkből tevődhet össze: a főtárgyat irányító tanár(ok) folyamatos szóbeli értékelése a főtárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés a tárgyat hallgatók önértékelésből a tanév végén szervezett nyilvános tanszaki bemutató értékeléséből A tanszaki bemutató során a tanulók a főtárgyat irányító tanár(ok) irányításával olyan csoportos és egyéni kreatív gyakorlatokat végezhetnek, amelyek kapcsolódnak az év során tanultakhoz, valamint bemutatják az elkészült produkciót. Ekkor javasolt, hogy a bemutató végén a tanár szóban is értékelje az egyes tanulók egész éves, illetve a tanszaki bemutató során tapasztalt aktivitását, ismeretszintjét, képességeinek fejlődési ívét. 2.4 Klasszikus színjáték tárgy heti 4 órában 11. vagy 12 évfolyamon A tantárgy tanításának célja: A tanulók ismerjék meg a hagyományosan színpadra kerülő színjátékokat: A darabválasztás Szereposztás

17 helyi tanterv drámaképzés 386 Olvasópróba Elemző próba Rendelkező próba Ismétlő próba Próba díszletben Próba jelmezben Világító próba Összpróba Főpróbák Nyilvános főpróba Bemutató előadás Követelmények: A tanulók legyenek tisztába a kor (amiben élünk) a lehetőségek (amivel anyagiakban, szellemiekben rendelkezünk) és a választott dráma összhangjával. Arra a kérdésre tudják a választ: mit akarunk mondani, kinek, kikkel, milyen eszközökkel? Legyenek tisztában a kitűzött cél és az adott lehetőségek determinált összefüggéseivel. A rendelkezésre álló színészállományból kire milyen szerepet osztunk és miért? Az olvasópróba a darab tartalmi és előadás-módbeli megjelenítéséről adjon képet. Az elemző próbákon a mondanivaló összefüggései és a szereplők egymáshoz való viszonya kerüljön megvilágításra. Itt essen szó a dramaturgiai szerkezetről is. A rendelkező próbákon tisztázódjon a szereplők térbeli viszonyai, egymáshoz való viszonyuk, saját személyiségük fejlődés, az ezekhez tartozó kifejező eszközök megválasztása. Az ismétlő próbákon rögződjenek a legfontosabb járások, cselekvések. A díszlet és jelmez próbák adjanak lehetőséget a figurák jellemének további kibontásához, felépítéséhez. A világító próbán a szituációk hangulati árnyalása Az összpróbák a leendő előadás tempójának, ritmusának kialakítása,a hangsúlyok kiemelése, az összjáték automatizmussá érlelése A főpróbák a leendő előadás előadásszerű megjelenítése A nyilvános főpróba a közönséggel való találkozás tapasztalatainak beépítése. A tanulóknak egyéni teljesítményükön túl a csapat munka, az egymáshoz való alkalmazkodás, az empátia,az improvizáció és más tantárgyakban már elsajátított készségek célszerű használatával is tisztába kell lenniük. Tananyag: 1. félév. Egy klasszikus színjáték színpadra állítása: Szophoklész, Shakespeare, Moliere, Csehov, magyar drámák. 2. félév Zenés játékok, abszurd drámák, mai magyar drámák színpadra állítása. Értékelés: A tanulók kötetlen formában számot adnak nyílt nap keretében, műhelymunka bemutató tudásukról. A tanulók értékelése a következőkből tevődhet össze: a főtárgyat irányító tanár(ok) folyamatos szóbeli értékelése a főtárgyhoz kapcsolódó időszakos írásbeli értékelés a tárgyat hallgatók önértékelésből a tanév végén szervezett nyilvános tanszaki bemutató értékeléséből A tanszaki bemutató során a tanulók a főtárgyat irányító tanár(ok) irányításával olyan csoportos és egyéni kreatív gyakorlatokat végezhetnek, amelyek kapcsolódnak az év során tanultakhoz, valamint bemutatják az elkészült produkciót. Ekkor javasolt, hogy a bemutató végén a tanár szóban is értékelje az egyes tanulók egész éves, illetve a tanszaki bemutató során tapasztalt aktivitását, ismeretszintjét, képességeinek fejlődési ívét.

18 helyi tanterv drámaképzés Drámaképzés tárgyai 3.1 Zeneismeret tárgy heti 1 órában 9-10 évfolyamon táncművészeti tagozatos tanulókkal közösen A tantárgy célja, feladata: klasszikus zenei alapismeretek elsajátítása Követelmények a tantárgy elvégzése után: A tanuló ismerje: a zenei hang tulajdonságait, az énekhang fajtáit a különböző hangszereket, hangjuk felismerését a különböző ritmusképleteket, ütemfajtákat a leggyakoribb zenei szakkifejezéseket az egyes zenetörténeti stíluskorszakokat, azok legfőbb jellemzőit az adott stíluskorszakokon belül a különböző műfajokat, előadói apparátusukat a zene és a többi művészeti ág kapcsolatát és egymásra való hatását a zene és tánc kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását Tananyag: 9. évfolyam Magyar népzene szerint: gyermekjátékok, párosítók, lakodalmas énekek, katonadalok, rabénekek, panaszdalok, betyárdalok, siratók, keservesek, balladák, táncdallamok Ünnepkörök szerint: karácsony, pünkösd, napfordulók Népszokások megismertetése Magyar műzene a XII-XVII. századig magyar gregoriánum, gregorián jellegű népdalok Tinódi, Balassi, a Kájoni- és a Vietorisz-kódex, Lőcsei tabulatúrás könyv Európai műzene a középkortól a barokkig gregoriánum, trubadúrok, minnesängerek, táncok reneszánsz egyházi és világi műfajok: motetták, misék, chansonok, madrigálok; vokális műfajok jellegzetességei, hangfajok, a kor hangszerei, viseletmódja és táncai korabarokk szerzők és jelentőségük: Monteverdi, Schütz, Purcell; színpadi műfajok kialakulása a nagybarokk: Bach, Vivaldi, Händel, Rameau; hangszeregyüttesek, zenei műfajok; a francia balett 10. évfolyam A bécsi klasszicizmus Új hangszerek, új hangzás Új műfajok, új hangszeregyüttesek, új zenélési alkalmak Mozart színpadi művei Magyar műzene a XVII-XIX. században melodiáriumok Pálóczi ötödfélszáz énekei a verbunkos Bihari, Csermák, Lavotta Erkel Ferenc Liszt Ferenc Európai zene a romantikától a XX. századig Opera: Weber, Wagner, Rossini, Verdi, Wagner Nemzeti romantika: Brahms, Mendelssohn, Csajkovszkij, Dvořák, Grieg, Sibelius új hangszerek, hangszeregyüttesek megjelenése Új utak keresése

19 az orosz Ötök Debussy, Ravel; hangszerelés, zenekari hangzás a francia Hatok Richard Strauss, Stravinsky, Bartók az operett Az újvilág zenéje tangó, charleston, swing és társai jazz és következményei Gershwin, Bernstein a musical helyi tanterv drámaképzés 388 Az értékelés módja A tanulók munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérni: Teljesítményüket 1-5-ig terjedő osztályzattal kell értékelni: szóban, felelés, kiselőadás formájában, írásban, dolgozat formájában, egy-egy témakör írásbeli kidolgozásával. A tanulók tudását félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban megjelenő 1-5-ig terjedő osztályzattal kell értékelni. 3.2 Ének-Zene tárgy heti 1 órában 9. évfolyam A tantárgy célja, feladata: különböző stíluskorszakokban és műfajokban való jártasság és énekes készség kialakítása Követelmények a tantárgy elvégzése után: A tanuló legyen képes: magyar népdalok tiszta és élményszerű önálló előadására különböző stíluskorszakokból egyszólamú dalok önálló éneklésére különböző stíluskorszakokból többszólamú művek éneklésére többedmagával Ismerje: a hangfajokat, a zenei hang tulajdonságait a különböző stíluskorszakok sajátosságait, vokális zenéjének előadói praktikáit a különböző stíluskorszakok jelentősebb színpadi műveit, zeneszerzőit Tananyag rövid leírása: (az anyag szorosan kapcsolódik a zeneismeret tárgyhoz) 1. félév magyar népdalok stílusok, témakörök, népszokások szerint magyar gregoriánum Tinódi históriás énekek Balassi-énekek ad notam vokális darabok a Kájoni-kódexből trubadúr énekek reneszánsz többszólamú vokális darabok Shakespeare-dalok Dowland, Morley Monteverdi, Purcell színpadi darabjainak részletei Bach zenéjéből korálok, közismert részletek (pl. Parasztkantáta) 2. félév 1. Klasszikus kánonok Mozart legismertebb dalai, operaáriái

20 helyi tanterv drámaképzés Dalok a Sárospataki melodiáriumból Pálóczi ötödfélszáz énekeiből Liszt és a magyar nóta 3. romantikus dallamok (Verdi, Puccini) operett-részletek angolszász zenekultúra romantikától napjainkig viktoriánus idők az újvilág zenéje: Gilbert és Sullivan, Gershwin, Bernstein, Webber Értékelés módja és szempontjai: írásbeli dolgozat, jól megfelelt megfelelt - nem felelt meg 3.3 Kreatív zene heti 2 órában a 10. évfolyamon heti 1 órában a évfolyamokon A kreatív-zene foglalkozásokon a zene és a dráma folyamatának közös elemeiből indulunk ki a vokális és a hangszeres improvizáció eszközeivel. Mivel a diákok zenei előtanulmányai és felkészültsége igen különböző, ezért az egyén és a csoport szempontjából is fontos hogy a foglalkozások során és a produkciókban mindenki képességeihez mérten kapjon feladatot, ill. lehetőséget. A legfontosabb minden évfolyamon fejlesztendő készségek: oldott önálló zenei kifejezés improvizáció ritmikai és dallami készség stílusérzékenység alkotó- és kifejezőkészség Elvárások a 10. évfolyamon Központi téma: a zenei eszközök és azok alkalmazásának megismerése A hangok tulajdonságainak - ritmus, hangmagasság, dinamika, hangszín - gyakorlati megismerése.ritmus készség fejlesztő játékok, függetlenítő gyakorlatok, (versek-ritmus kísérettel ill. osztinátókkal;,,hangszeres helykereső stb.) A zenei hatásmechanizmus gyakorlati megismerése és tudatosítása. A zene és a ritmus dramaturgiája. Központi téma: a hangok és effektusok dramaturgiája Drámai kategóriák jelentése a zeneművészetben ezek tapasztalása, tudatosítása Zenei jellemzési lehetőségek megismerése, alkalmazása A zenei és színházi műfajok, stílusok formanyelvének összehasonlítása Elvárások a 11. évfolyamon Központi téma: a zene, mint a dráma alkalmazott művészete A zenei jelenségek szerepe a drámában A dráma zenei ritmusa, különböző vokális technikák alkalmazási lehetőségei Dalok dramatizálása Zenés színpadi ismeretek (a barokk operától a rock-operáig) Elvárások a 12. évfolyamon Összefoglalás Adott színjátékkal, történelmi, művészeti korral adekvát, a stíluskorszaknak megfelelő hangszeres és dalanyag válogatása, megtanulása Önálló kísérőzene készítése A zene dramaturgiai elemeire épülő jelenet, vagy előadás létrehozása.

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

Művészetek. Célok és feladatok

Művészetek. Célok és feladatok Művészetek Célok és A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

ÉNEK ZENE. Célok és feladatok

ÉNEK ZENE. Célok és feladatok ÉNEK ZENE Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják és cselekvéseik

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. alapján 9-10. évfolyam 2 A TANTERV HELYI VONATKOZÁSAI Az iskola

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola helyi tanterv Ének zene 5.-8. évfolyam heti 1 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók. (29. oldal) Készítette: Lórántfi Mónika 2013 Az ének-zene

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Kerettanterv. Ének-zene a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. Kapcsolódó kompetenciák

Kerettanterv. Ének-zene a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. Kapcsolódó kompetenciák Kerettanterv Ének-zene a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára Kapcsolódó kompetenciák I. Tiszta, kifejező éneklés 1. Zenei nevelésünk elsősorban vokális elemekre épül. 2. A tiszta, szép éneklés képessségének

Részletesebben

Ének-zene 5-8. évfolyam

Ének-zene 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Ének-zene 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az ének-zene tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ÉNEK A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV ÉNEK A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA ÉNEK ZENE Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat A szabályozás szerint a gimnázium 9 10. évfolyamán kötelező tantárgy az ének-zene, míg a 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály 3/1. sz. melléklet Tanterv 1-4.osztály Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője az alapozás. Négyéves időtartama két kisebb, eltérő

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Szurdokpüspöki Általános Iskola A Szurdokpüspöki Általános Iskola magyar nyelv és irodalom helyi tanterve az Apáczai Kiadó által készített ajánlás átvételével készült.

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA...

HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA... 4 ISKOLÁNK CÉLJÁRÓL, FELADATÁRÓL... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 11 MAGYAR

Részletesebben

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta: Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Tartalom MAGYAR... 4 1. évfolyam... 7 2. évfolyam... 21 3. évfolyam... 34 4. évfolyam... 48 MATEMATIKA... 62 1. évfolyam... 68 2.

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet HELYI TANTERV 2014 Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 1.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben