Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak"

Átírás

1 Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak as 2013 tanév I. félév Óra: szerda Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Tanszékvezető főiskolai docens Regionális és Környezetgazdaságtan Tanszék

2 Témakörök A kommunikáció alapfogalmai Társadalmi kommunikációs formák Kommunikációs formák rendszerezése A közvetlen és közvetett kommunikáció ismérvei Üzleti kommunikáció Szóbeli és írásbeli hivatalos kommunikációs formák Viselkedésformák kommunikatív aspektusai A marketingkommunikáció fogalomrendszere Public Relations tevékenység Imázs és hírnévmenedzsment

3 A kommunikáció alapfogalmai Kommunikáció közzététel, gondolatok közlése a hll hallgatókkal tókkl (latin: communicatio) Tevékenység lényege: tájékoztatás információcsere visszacsatolás Kommunikáció fogalma: mindenféle rendszer belső információáramlását jelenti az emberi szférától távol eső mikor- és makroszférában egyaránt. Kommunikáció definíciói: FS tankönyv 14. old. ( A fogalmat a mai napig nem sikerült egységesen meghatározni.)

4 A kommunikáció alapfogalmai Kommunikáció információelméleti megközelítésben: minden amiben információtovábbítás történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben vagy kódban van kifejezve. (pl. atomok, ionok, molekulák, stb.) de a tudomány mégis elkülönítette a kommunikáció fogalmát az élő szervezetekre, az állatvilágra és az emberre.

5 A kommunikáció alapfogalmai A kommunikáció mai egyszerű definíciója: A tájékozódás megosztása az információs jelek között. információtovábbítás (a címzetteknek) A kommunikáció az érzékelésen alapszik Közvetlen közeli jelenségeket: kéz (tapintás), orr (szaglás), nyelv (ízlelés) Távoli jelenségeket: fül (hallás), szem (látás) Az érzékszervek állapota befolyásolja a kommunikáció működését. Az emberek esetében a látásnak és a hallásnak van kiemelkedő szerepe (vizuális ás akusztikus jelek ezek felfogására és közlésére é vagyunk a legalkalmasabbak. lk l k

6 A kommunikáció alapfogalmai Az emberi kommunikáció a nyelvhasználat révén a legösszetettebb. A nyelv olyan verbális jelrendszer, ami tanulással elsajátítható. A beszéd tkp. Kulturális termék, az ember fejlődéstörténete során alakult ki. A nem verbális csatornák (mimika, tekintet, gesztusok, testtartás, térköz-szabályozás, kulturális szignálok) többnyire inkább örökletesek.

7 A kommunikáció alapfogalmai A kommunikáció pedagógiai megközelítése: pedagógiai céloknak alárendelt többnyire tervszerű, intézményesült, előkészített kommunikáció a nevelő és a növendék között, közvetlen személyes kapcsolat útján. A kommunikáció pszichológiai megközelítésben: mindazon folyamatok, amelyek egy adó v. küldő (initiator), egy vevő v. befogadó (recipient) és egy kommunikációs ió csatorna, hír v. üzenet (message) általános hatáselemeit tartalmazzák. initiator message recipient

8 A kommunikáció alapfogalmai A kommunikáció fajtái: Információelméleti-kibernetikai kommunikáció (információátadás mindenféle rendszerben) Technikai kommunikáció (információátadás ember alkotta rendszerekben,,p pl. telefon, számítógép) Társadalmi kommunikáció (emberek közötti személyes érintkezés a technikain túl az emberi szférában) Biológiai kommunikáció (élő szervezetek rendszereiben történő információcsere, pl: sejtkommunikáció, öröklési anyagcsere, stb.)

9 A kommunikáció alapfogalmai A kommunikáció jellemzői: 1. Szükségszerű ű (akkor is kommunikálunk, k ha nem teszünk semmit) 2. Kölcsönös (az egyik fél megnyilvánulása a másik fél megnyilvánulásának lá á szükségszerű ű feltétele) flé l) 3. Tudati jelenség (a tudat kódol és dekódol) 4. Folyamatjellegű (vki, vkiről, vmit, vmilyen célból, vmilyen módon, vkinek, vmilyen eredménnyel el akar mondani) 5. Közös jegyek (adó, vevő és csatorna) 6. Célirányos (befolyásolás, ami lehet nyílt v. rejtett) 7. Irányultsága: közvetlen (térben és/vagy időben jelen vannak) vagy közvetett (térben és/vagy időben távol vannak) 8. Eszköz (és érzékszervi) csatornaigényes 9. Társadalmi méretek szerint eltérő (személyes, csoport, tömeg) 10. Eltérő sajátosságok (verbális és non-verbális)

10 A kommunikáció alapfogalmai A kommunikáció alapfunkciói: INFORMÁCIÓS funkció: tájékoztatás, tények közlése és ezek magyarázata ÉRZELMI funkció: érzelmek kifejezése, ami a belső feszültséget oldja MOTIVÁCIÓS funkció: meggyőzés, rá bírás, befolyásolás, bátorítás ELLENŐRZÉSI f k ió k iká ió ELLENŐRZÉSI funkció: a kommunikáció partner indítékainak feltárása

11 A kommunikáció alapfogalmai A kommunikáció további funkciói: Tájékoztatás Szocializáció Motiváció Vita és eszmecsere Oktatás-nevelés Kulturális fejlődés Szórakoztatás Integrálás

12 Társadalmi kommunikáció Társadalmi kommunikáció: A kommunikáció hierarchikus, egymásra épülő, nem alá-fölé rendelt rendszerének a csúcsán a társadalmi kommunikáció áll. A társadalmi kommunikáció rendszerében erkölcsi, művészeti, világnézeti, vallási, oktatási politikai, ik i gazdasági és tömegkommunikációs ió intézmények, é szervezetek kommunikációs megnyilvánulásit értelmezzük. A társadalom intézményeinek különböző kommunikatív megnyilvánulási formái alkotják a társadalmi kommunikáció szervezeti rendszerét. A társadalmi jelrendszerek változatosak, de legfontosabb közülük a NYELV, ami az emberi társadalom terméke, az emberi kommunikáció legfőbb eszköze: Beszélt nyelv: beszédhangokból áll Vizuális nyelv: képi összetevőkből áll Írott nyelv: írásjegyekből áll Zenei nyelv: zenei hangokból áll

13 Társadalmi kommunikáció A társadalmi kommunikáció rendszerei: 1. Nem formális közvetlen kommunikáció: személyek között elsődleges csoportokban, nem intézményesített, kölcsönös, a primitív társadalmakra jellemző. 2. Közvetlen jellegű személyes érintkezések: személyek közötti, de már intézményesített, az adó és a vevő ő kapcsolata formalizált, aszimmetrikus, pl. iskola 3. Közvetett tt jellegű ű társadalmi kapcsolatok: k az adó/közlő oldaláról formalizált, centralizált, míg a fogadó oldaláról nincs formalizáció,,pl. tömegkommunikáció

14 Társadalmi kommunikáció Humán/emberi kommunikáció (az irányultsága szerint): Közvetlen kommunikáció Azonos helyen Azonos időben (személyközi, közvetlen, face to face) Van lehetőség visszacsatolásra! térbeli és időbeli eltolás nélkül Közvetett/mediális kommunikáció Nem azonos helyen és/vagy időben tér és/vagy időbeli eltolással, MÉDIUM-okon keresztül jut el az információ a befogadóhoz

15 Humán kommunikáció Közvetlen emberi kommunikáció VERBÁLIS kommunikáció ká (35%) A tartalom, tempó, kifejezőkészség utalhat az adó érzelmi/tudati i állapotára. á Különböző csoportok/társadalmi osztályok eltérő nyelvhasználata lh ált jll jellemző. ő NON-VERBÁLIS kommunikáció (65%) Lehet tudatos (direkt) és spontán (indirekt) hangsúly, hanglejtés, mimika, testbeszéd, stb.

16 Humán kommunikáció Közvetlen emberi kommunikáció ió eszközei: Egyéni eszközök: Vita, párbeszéd, interjú, előadás Csoportos eszközök: Rendezvények, konferenciák, kiállítások, fórumok, prezentációk, találkozók, értekezletek, ünnepségek

17 Humán kommunikáció Közvetett/mediális kommunikáció M Kibocsát Kódol Dekódol Befogad M: Médium, az információ közvetítő eleme Visszacsat. Zaj Válasz

18 Humán kommunikáció Közvetett/mediális kommunikáció TELEkommunikáció: Egymástól távol lévő személyek közötti kommunikáció, például telefonon (időben azonos, de térben elválik) TÖMEGkommunikáció k é bé ál i i lá á d l i kevésbé változatos, nincs visszacsatolás, társadalmi formális szervezet kezdeményezi, intézményesített!

19 Humán kommunikáció Tömegkommunikáció: ká A tömegkommunikáció alanyai a társadalmi egységek meghatározott típusai (rétegek, osztályok) Nem intézményesített tömegkommunikáció nem létezik. A közlések nyilvánosan terjesztett eszközökön (a médiumokon) keresztül indirekt módon/úton jutnak el egyoldalú módon a szétszórt publikumhoz/tömeghez. Pl. televízió, rádión keresztül. Az interaktív televíziózás ma már a visszacsatolást is lehetővé teszi a tömegkommunikációban.

20 Humán kommunikáció Az intézményes kommunikáció segítségével g befolyásolni lehet az egyéni tudatot és a közvéleményt (a tömegtudatot). Az intézményes kommunikáció szegmentálja az elérni kívánt csoportokat Demográfiai i jll jellemzők alapján (nem, életkor, családi állapot, etnikum, stb.) Földrajzi elhelyezkedés alapján (földrész, ország, megye, vidék, város, üdülőkörzet, külváros, stb.) Társadalmi, pszichológiai jellemzők alapján (társadalmi osztály, szociális helyzet, életmód, szokások) Viselkedési és magatartási szokások alapján (a tömegtájékoztatási eszközök használatának gyakorisága)

21 Humán kommunikáció Tömegkommunikáció alrendszerei: (amelyek az információkat közleményekké alakítják) Információgyűjtő alrendszer (hírügynökségek, tudósítók, hálózatok) Feldolgozó alrendszer (szerkesztőségek, stúdiók) Kisugárzó rendszerek (stúdiók, állomások)

22 Humán kommunikáció Köznapi és hivatalos kommunikáció fajtái: Személyes magánbeszélgetés Nyilvános hivatalos beszéd Ül Üzleti Szervezetek kommunikációja Közlemények megszerkesztésének szempontjai: Térbeli meghatározás Időbeli meghatározás Induktív v. deduktív logikai rend Pszichológiai vonalvezetés A problémamegoldás rendje Az oksági rend kommunikáció

23 Kommunikációs formák rendszerezése A kommunikáció és közérdekű és nyilvánossági aspektusai: Közérdekű dimenzió: KÖZ: mindenkire tartozik (tartozhat) MAGÁN: csak az adott személyek körére tartozik Nyilvánossági dimenzió: NYILVÁNOS: bárki számára hozzáférhető NEM NYILVÁNOS: nem férhető hozzá bárki számára

24 Kommunikációs formák rendszerezése Pl. Híres emberek magánélete a pletykalapokban NYILVÁNOS Pl. sajtóvita az EU- csatlakozásról MAGÁN KÖZ Pl. Baráti magánbeszélgetés SZEMÉLYES Pl. parlamenti zárt ülés (nem nyilvános)

25 Kommunikációs formák rendszerezése A médiumok idő- és térviszonylatai és a hozzáférés: IDŐ (x) TÉR (z) HOZZÁFÉRHETŐSÉG (y) Nyilvános Múlt (y) (z) Távolsági (közvetett) (x) Jelen Helyi (közvetlen) Személyes

26 Kommunikációs formák rendszerezése

27 Kommunikációs formák rendszerezése Médiasíkok: 1. TÉR HOZZÁFÉRHETŐSÉG 2. IDŐ Ő HOZZÁFÉRHETŐSÉG ÁÉ Ő É 3. TÉR IDŐ

28 Kommunikációs formák rendszerezése Médiasík: 1. TÉR HOZZÁFÉRHETŐSÉG TÉR KÖZVETLEN KÖZVETETT (helyi) (távolsági) HOZZÁFÉRHETŐSÉG NYILVÁNOS Sajtótájékoztatók Közvetítés tudósítás a sajtótájékoztatóról SZEMÉLYES Párbeszéd Kiközvetítés (pl. lehallgatás)

29 Kommunikációs formák rendszerezése Médiasík: 2. IDŐ HOZZÁFÉRHETŐSÉG IDŐ KÖZVETLEN KÖZVETETT (valós idejű) (késleltetett) HOZZÁFÉRHETŐSÉG NYILVÁNOS Színházi előadás Színházi előadás felvételről SZEMÉLYES Párbeszéd Üzenetrögzítő visszahallgatása

30 Kommunikációs formák rendszerezése Médiasík: 3. TÉR IDŐ IDŐ TÉR KÖZVETLEN KÖZVETETT (helyi) (távolsági) KÖZVETLEN (valós idejű) Személyes csevegés Telefonbeszélgetés KÖZVETETT (késleltetett, konzerv) Magnóhallgatás, DVD Koncert lejátszása felvételről

31 Kommunikációs formák rendszerezése A kommunikáció áramlása: Boardcasting: szélessávú nyilvános fórumok Narrowcasting: keskenysávú személyes beszélgetés é

32 Üzleti kommunikáció Üzleti kommunikáció: az üzleti kommunikáció modelljében a lényeg nem tér el a kommunikáció általános modelljétől, a különbség abban rejlik, hogy mi az üzenet, vagyis a hír tartalma, amit az adó közvetíteni kíván a vevőnek. Az üzleti kommunikáció nem más, mint hír üzleti célú áramoltatása gazdasági/üzleti környezetben.

33 Üzleti kommunikáció Az üzleti kommunikáció módja, az információátadás változatai: Kommunikációs formák Közvetlen Közvetett tt Beszéd Testbeszéd Nyomtatott Elektronikus

34 Üzleti kommunikáció Az üzleti tárgyalás sikere a kommunikáció hatékonyságától függ. VERBÁLIS kommunikáció (35%) A tartalom, tempó, kifejezőkészség utalhat az adó érzelmi/tudati állapotára. A nyelv és annak alkalmazása (beszéd és írás). Különböző csoportok/társadalmi osztályok eltérő nyelvhasználata jellemző. NON-VERBÁLIS kommunikáció (65%) Az írott szó vagy beszéd határain túl. Lehet tudatos (direkt) és spontán (indirekt) (pl. hangsúly, hanglejtés, mimika, testbeszéd, stb.) A non verbális kommunikáció kiegészítheti, megerősítheti és megcáfolhatja a mondanivalót. Kulturális eltérések jellemzik

35 Non-verbális kommunikáció A verbális közléseket csaknem minden esetben kíséri non-verbális kommunikáció, ami nem csak a verbális kommunikációval együtt értelmezhető, hanem önmagában is alkalmas a non-verbális kommunikáció számos érzelem, hangulat, indulat, stb. kifejezésére. Míg a szóbeli információ adás-vétele egyértelműen tudatos tevékenység, addig a non-verbális megnyilvánulások csak (kisebb) részben tudatosak.

36 Non-verbális kommunikáció A non-verbális kommunikáció/üzenetváltás ió/ü áltá legtipikusabb módjai (lehet vokális, vagy nem vokális): I. Testmozgás (kinezikus viselkedés) II. Testi jellemzők III. Taktilis (érintkezéses) viselkedés IV. Paranyelv vokális csatorna V. Proxemika térközszabályozás VI. Készítmények, kulturális szignálok VII. Környezeti tényezők VIII. Kronemika (kommunikáció időtartama)

37 Non-verbális kommunikáció I. Testmozgás (kinezikus viselkedés): Gesztusok (egész test részt vesz) Fj Fej, test és végtagok mozdulatai dl (Fej, kar, kéz, ujjak, láb) Arckifejezések kf k (mimika, mosoly, homlokráncolás, orrcimpatágulás) Szem mozgása pislogás, tekintet, (hivatalos, társasági és bizalmas nézés, tekintet iránya és időtartama, pupillatág. Testtartás (álló és ülő testhelyzet, beszéd közbeni mozgás)

38 Non-verbális kommunikáció II. Testi jellemzők (részben adottság) Fizikum Testalkat Megjelenés (első benyomás) Test és lehelet szagok Testmagasság Testsúly Bőr és hajszín

39 Non-verbális kommunikáció III. Taktilis kommunikáció (érintkezéses viselkedés) azonnali, múlékony és kölcsönös Simogatás Ütés Üdvözlés Búcsúzás Kézbentartás Mások mozdulatainak irányítása Szexuális indíttatású közlések

40 Non-verbális kommunikáció IV. Paranyelv vokális csatorna (hangnem, hanghordozás, hangsúly), a mondanivaló formai jegyei, a paranyelv alkotóelemei: Hangtulajdonságok (ritmus, beszédtempó, hangképzés, rezonancia) Hangkiadás sajátosságai (nevetés, sírás, sóhajtás, köhögés, csuklás, tüsszentés, horkolás, stb.) Hangbéli módosítók (intenzitás: halk hangos, hangbéli különállók: hm, aha, öö, ee, stb.) + Szöveg nélküli hangadás + A hangok utalnak a beszélő: nemére, korára, vérmérsékletére, temperamentumára, pszichés vagy akár fizikai állapotára. + nem minden testünkből jövő hang vokális

41 Non-verbális kommunikáció V. Térközszabályozás proxemika Intim zóna (15-45 cm) bizalmas távolság á Személyes zóna ( cm) a mindennapos társalgás tere Társasági/társadalmi zóna (1,2-3,6, m) hivatalos beszélgetés zónája 3 lépés távolság Nyilvános szereplés zónája (3,6-7,5 m) előadások, bemutatók

42 Non-verbális kommunikáció VI. Készítmények, kulturális szignálok Árulkodnak a következőkről: népesség, foglalkozás, vagyoni helyzet, csoportokhoz való tartozás, életvitel, életfelfogás, ízlés, viselkedéskultúra, önismeret Öltözködés, ruházat Öltözék-kiegészítők (kendők, szemüveg, övek, jelvények, ékszerek-bizsuk) Hajviselet Ápoltság Díszítő kozmetika (kozmetikumok, fedő és szépítőszerek) Parfümök, illatszerek

43 Non-verbális kommunikáció VII. Környezeti tényezők tárgyi környezet, tárgyi kultúra elemei (munkahelyi környezet, félfogadó pult stb. fontosak) Épület Belső díszítés Megvilágítás Szagok/illatok Színek Hőmérséklet Háttérzajok Cselekvésnyomok

44 Non-verbális kommunikáció VIII. Kronemika a kommunikációs folyamat időviszonylatait vizsgálja Üdvözlés köszönés búcsú (pl. kínosan indul, gyorsan lezáródik, stb.) Korlátozott idő jut egymásra Tárgyalási idő

45 Verbális kommunikáció Verbális kommunikációs alaphelyzetek (szereplők és szerepek alapján): Belső (intraperszonális) Személyközi (interperszonális) Csoportos Nyilvános Tömeg- Kommunikációs Szóbeli Belső beszéd Párbeszéd Társalgás Vitatkozás Előadás Szónoklat Rádió,TV Írásbeli Könyv Napló Levél ( ) Fórum Hivatalos Jegyzet Dolgozat levél Újság

46 Szóbeli verbális kommunikáció Beszéd jellemzői: hangmagasság (rezgés), hangszín, hangerő hangfekvés, kiejtés, hangsúly utal: lelki állapot, fizikális állapot tanulni kell, mint az írást, csak sokkal előbb az írott szöveg javítható, a kimondott szó nem vonható vissza Szabályos szándékos viselkedés

47 Szóbeli verbális kommunikáció A verbális megnyilvánulás részei: A rögtönzés művészete Előkészületi szakasz (szóbeli, írásbeli tartalmi és formai): Témakijelölés Anyaggyűjtés Elrendezés (időtartam, szerkezet, adatok, ábrák, ák tételek, bizonyítékok, logikai rend) Átadási szakasz (prezentáció és lebonyolítás fázisai): Megérkezés Megjelenés Fellépés Beszéd Tagolás: Bevezetés (10%) Tárgyalás(80%) Befejezés(10%)

48 Szóbeli hivatalos kommunikációs formák Tárgyalás (kétszemélyes, csoportos, delegációs) Előadás (szónoklat) Vita Megbeszélés (2 személyes) Értekezlet

49 Szóbeli hivatalos kommunikációs formák Üzleti tárgyalás Többnyire egyenrangú, alkalmi, eltérő érdekeltségű felek önkéntes kommunikációja, melynek célja kölcsönös előnyök és engedmények nyújtása mellett kölcsönös előnyök és haszon biztosítása megállapodás Fajtái: Kétszemélyes Csoportos Delegációs (előkészületi szakasz lebonyolítás) Szakaszai: Felderítés Ajánlattétel Alku Megállapodás Megállapodás rögzítése

50 Szóbeli hivatalos kommunikációs formák Előadás Hallgatóság előtti nyilvános szereplés, melynek célja, hogy a hallgatóság minél jobban megértse, sőt megjegyezze az előadás tartalmát. Előkészület: Tartalmi: téma, szöveg, logikai rend, stb. Formai: technika, prezentáció, fűtés, stb. Átadás fázisa: bevezetés (10%) tárgyalás (80%) befejezés (10%) További jellemzők: Érzelmi tartalom (személyes kötődés) Részösszefoglalások Jegyzetelhető legyen (adott esetben) Lankadó figyelem fenntartása (vicc, anekdota, szónoki kérdés, hatásszünetek) Lehet spontán, tervezett (de azon belül spontán) és felolvasott

51 Szóbeli hivatalos kommunikációs formák Vita Azonos színvonalú szakismeretekkel rendelkező rendelkezők dlk problémamegoldásra ldá irányú kommunikációja. iój Minden résztvevőnek többé-kevésbé eltérő véleménye van Cél a konszenzus elérése Állandó elemek: érvek Vezetni, moderálni kell Mi d ki k l h tő é t k ll bi t ít i Mindenkinek azonos lehetőséget kell biztosítani a véleménye kifejtésére

52 Szóbeli hivatalos kommunikációs formák Kétszemélyes megbeszélés Főnök beosztott Mellérendelt (állandó) munkatársi viszony Mellérendelt időszakos (egy feladatra kiterjedő) munkatársi viszony A fenti viszonyok meghatározzák a kommunikáció stílusát. Tartalmi elemek: Feladat ismertetése Megoldási javaslattok összegyűjtése Feltételek értékelése Határidő, értékelés módja

53 Szóbeli hivatalos kommunikációs formák Értekezlet A szóbeli hivatalos kommunikáció legelterjedtebb formája. A vezetői munkában nélkülözhetetlen l Hatékonyság A sikeres értekezlet t feltételeit l biztosítani i kell: Az értekezlet céljának kijelölése (döntéshozatalra, döntéselőkészítésre, informálódás, ötletgyűjtésre, problémamegoldásra, tanácsadásra) A célt minden résztvevővel ismertetni kell Időpont, helység, technikai feltételek, résztvevők értesítése, napirendek Értekezletvezető ő (felkészülés, levezetés, problémák megoldása)

54 Írásbeli hivatalos kommunikációs formák Mi a célja? Ki olvassa? Magánélet Hivatalos (pontos, rövid, helyes, világos, célratörő) Szépirodalom és tudományos ismeretterjesztés Sajtó (tömegkommunikáció) reklám

55 Írásbeli hivatalos kommunikációs formák Munkaterv Jelentés Jegyzőkönyv Szakmai önéletrajz Kérvény

56 Írásbeli hivatalos kommunikációs formák Munkaterv Munkafolyamat leírása: napi, heti, havi, féléves, stb. intervallumokra bontott lebonyolítás íá Tartalmi elemei: Feladatokat végző személyes és felelősök Részfeladatok Határidők Tárgyi feltételek Értékelés Elérhetőségek A forgatókönyv is egyfajta fj munkaterv.

57 Írásbeli hivatalos kommunikációs formák Jelentés Típusai: Esszé, értekezés, kutatási jelentés, műszaki jelentés, vezetői jelentés, stb. Elkészítésének a fázisai: Előkészület (téma, cél, olvasók igényei) Adatgyűjtés (szakirodalmak, tények, értékelése, beszélgetések, é interjúk, konzultációk, stb.) b) Rendszerezés (szakaszok, fejezetek, logikai rend) Illusztráció (képek, ábrák, diagramok, grafikonok) k) Formába öntés (írásos megfogalmazás, tartalomjegyzék, bevezetés, tárgyalás, összegzés, mellékletek, címlap, címoldal, stb.)

58 Írásbeli hivatalos kommunikációs formák Jegyzőkönyv A megbeszélés, tárgyalás, értekezlet, és egyéb hivatalos szóbeli kommunikációs formák lezárásaként készül, az elhangzottak és a megállapodások pontos rögzítése, ami a későbbiekben (ha a résztvevők aláírták) jogi dokumentumként funkcionál. Tartalmi és formai elemeit be kell tartani.

59 Írásbeli hivatalos kommunikációs formák Szakmai önéletrajz Adott időpontban meghatározott céllal rögzíti a legfontosabb adatszerű információkat az adott személyről. Cél: munkába állás, munkakör változtatás, szakmai munkásság bemutatása Típusai: amerikai típusú, funkcionális, kronologikus (vagy éppen kombinált) Mellékletei: Bizonyítványok Fényképek Publikációs jegyzék

60 Írásbeli hivatalos kommunikációs formák Kérvény Levelezéssel történő információcsere, kapcsolatfelvétel. Egyéni érdekekkel összefüggő ő hivatalos levél, amivel olyat kérünk, (magunknak, vagy hozzánk közel álló személynek) ami egyébként (automatikusan) nem illet(i) meg. Legyen rövid, lényegre törő! Sokszor meghatározott hivatalos formátumban szükséges beadni.

61 Public Relations (PR) tevékenység

62 A szervezet és környezetének kapcsolata Szervezet fogalma: Emberek hozzák létre különböző társadalmi, gazdasági, kulturális funkciók ellátására. á á Két vagy több személy rendszeres, szabályozott módon (tudatosan) együtt dolgozik valamilyen jelentős feladat megoldásán. Szervezetek fajtái: Profitorientált szerveztek Nem profitorientált szervezetek PR Kormányzati/államigazgatási szervek 62

63 A szervezet és környezetének kapcsolata A szervezet és környezete: 1. Piaci környezet (beszerzési és értékesítési környezet, tőke és pénzpiaci környezet) 2. Tudományos-technikai környezet 3. Társadalmi-gazdasági környezet (politika, hatalom, intézményrendszer) 4. Kulturális környezet (magatartás és viselkedés sajátosságai) 5. Kommunikációs/média környezet 6. A környezeti szegmensek kölcsönhatásai 63

64 A szervezet és környezetének kapcsolata A környezethez való alkalmazkodás szempontjai: Milyen csoportokkal vagyunk kapcsolatban? Miért vagyunk velük kapcsolatban? Egyoldalú vagy kétoldalú-e ez a kapcsolat? Milyen a kapcsolat gyakorisága? Mennyire fontos ez a kapcsolat? Milyen eszközökkel ökk tartjuk tj fent ezt a kapcsolatot? Hogyan tudunk új kapcsolatokat k teremteni? 64

65 A szervezet és környezetének kapcsolata A szervezet érintettjei (stakeholderek): Belső érintettek: tulajdonosok, menedzserek, alkalmazottak l k Külső érintettek: fogyasztók, szállítók, versenytársak, stratégiai i partnerek, állami intézmények, helyi önkéntes közösségek, (+) természeti ti környezet Példa egy szervezet érintettjeire: Könyvkiadó szerzők, nyomdák, sajtó, kormány, tulajdonosok, kiadói alvállalkozók, bank(ok), könyvesboltok, olvasók, stb. 65

66 A szervezet és környezetének kapcsolata Egy szervezet sokféle kapcsolatot tart fenn érintettjeivel, és tkp. minden tagja része (és fllő felelőse) is ennek a kapcsolatnak. k Nem csak a tervszerű kommunikáció az amelyen keresztül kötődik egy szervezet az érintettjeihez, hanem minden tagjának spontán megnyilvánulása is. A szervezet kommunikációja lehet : 1. Tudatos: magatartás többé kevésbé tudatosan kontrolált viselkedés 2. Spontán: viselkedés a viselkedésnek léteznek nem tudatos komponensei 66

67 A szervezet és környezetének kapcsolata A szervezet totális táli kommunikációja: iój céginformáció, sajtókapcsolatok, reklám, szponzorálás, Public Affairs (lobbizás), pénzügyi információk, befektetői kapcsolatok, vezetői képességfejlesztés, tanuló szervezet, piaci információk, formatervezés, belső tájékoztatás és kommunikáció, személyi kapcsolatok hálózata, értékelések, esemény- és válságkezelés, kockázatmenedzsment, arculat, a külvilág szemmel tartása, vállalkozói értelmiség 67

68 A PR mint szervezeti funkció A vállalat funkciói (POSRDCORB-rendszer): 1. Tervezés (Planning) 2. Szervezés (Organizing) 3. Személyzeti tevékenység (Stuffing) 4. Irányítás, utasítás (Directing) PR 5. Koordinálás (COordinating) 6. Tájékozódás és tájékoztatás (Reporting) 7. Pénzügyek, költségvetés (Budgeting) 68

69 A PR korszerű felfogása A PR kifejezésnek nincs megfelelő (általánosan elfogadott) magyar megfelelője. Használatos kifejezések: pl. közönségkapcsolatok, közvélemény-formálás, kapcsolatápolás, kapcsolatszervezés, kapcsolatépítés, bizalomépítés. 300 ezer nyelv és nyelvjárás létezik, de csak 2 nyelven fordították le a PR-t. (Thai és német) Máshol mindenhol az angol Public Relations kifejezés rövidítését a PR-t használják, mert egy fordítás sem fejezte ki a szakma összetettségét. Mai napig több mint 200 definíció született világszerte a PR-ra, melynek a következő indokai vannak: Interdiszciplinaritás Sokrétű tevékenység Sokféle kommunikációs célnak való megfelelés A PR tartalma az idők folyamán sűrűn és sokat változott (nem mindegy, hogy az adott definíció mikor született, a különbségek sokszor ebből adódnak). 69

70 A PR korszerű felfogása Néhány a legismertebb definíciók közül (Nyárádi Szeles: Public Relations I old.) Az MPRSZ PR definíciója (Magyar Public Relations Szövetség, 2000): Kölcsönös előnyökön alapuló kommunikáció és a kapcsolatok tudatos szervezése, melynek célja az egyének, szervezetek és környezetük közötti megértés, valamint bizalom megteremtése és fenntartása fenntartása. 70

71 Public Relations a szervezetben Corporate PR Szervezeti kommunikáció: A PR alapvető ő feladata fld a szervezet egészének é a megjelenítése különböző közvélemény-szegmensekben, illetve a velük folytatott kétirányú kommunikációs kapcsolat kialakítása, működtetése és fejlesztése. tudatos komm. tevékenység magatartás spontán komm. Tevékenység é viselkedés Minden amit a szervezet tesz, gyárt, szolgáltat, mond (tettei és szavai) a szervezet totális kommunikációjának a részei. A szervezeti kommunikációnak a szervezet minden tagja a része. A PR tevékenységterületei: 1) Belső PR 2) Külső PR 71

72 A PR tevékenységterületei 1) Belső PR (Company feeling): Érintettek: a szervezet vezetése, a dolgozók (és az egyes szervezeti egységek) és a tulajdonosok. Belső ő kommunikációs ió kapcsolatok: k Vezetői alkalmazotti kapcsolatok Vezetői vezetői kapcsolatok (hatékony szervezetirányítás) Alkalmazotti alkalmazotti kapcsolatok (hatékonyságnövelés, informális kapcsolatok szerepe) Vezetői érdekképviseleti kapcsolatok (konszenzusteremtés, konfliktusok kezelése) Tulajdonosi vezetői kapcsolatok Belső szervezeti kapcsolatok (egységek g között) Szervezeti PR arculatgondozás belülről. 72

73 Belső PR Belső PR feladatok: Megfelelő információ kidolgozása a vállalati stratégiáról (hogy az üzlettársak és alkalmazottak hatékonyan részt vehessenek a vállalkozás fejlesztésében) A különböző szektorok/részlegek által eredményekről szóló információk terítése Rendszeres és folyamatos társasági/vállalati kommunikáció biztosítása, amely mindig időszerű, pontos és egyértelmű A belső kapcsolatok csatornaként történő felhasználása, a vélemények é és információk iók összegyűjtése Krízis és válsághelyzetben történő kommunikáció megvalósítása, annak érdekében, hogy alkalmazottak ne kívülről jövő (esetlegesen torz, vagy hamis) információkból iókból tájékozódjanak. k Monitoring-rendszer biztosítása a menedzsment számára ahhoz, hogy a vezetők elemezni tudják a belső közösség kulcsfontosságú kérdésekről k alkotott véleményét. é é 73

74 A PR tevékenységterületei 2) Külső PR (Corporate Communication): Érintettek: a külső környezet minden érintett érdekcsoportja (külső stakeholderek) Külső kommunikációs kapcsolatok: Pénzügyi kapcsolatok Szakmai kapcsolatok Médiakapcsolatok Ágazati kapcsolatok k Marketing PR Közügyek kezelése Fogyasztói és ügyfélkapcsolatok Társadalmi ügyek kezelése Válságkommunikáció 74

75 A PR tevékenységterületei Pénzügyi kapcsolatok (Financial Relations): Befektetési kapcsolatok Pénzügyi/szervezeti kapcsolatok Részvényesi kapcsolatok Szakmai kapcsolatok (Professional Relations): Szakmai szervezetek Szakmai intézmények Tudományos és oktatási intézmények Médiakapcsolatok (Press Relations): Újságírói kapcsolatok Kiadói és szerkesztőségi kapcsolatok 75

76 A PR tevékenységterületei Ágazati kapcsolatok (Industry Relations): Hasonló területen tevékenykedő cégek Versenytársak Marketing PR (Marketing PR): Minden ami értékesítés-ösztönzés tö é Közügyek kezelése (Public Affairs): Kormányzati kapcsolatok Önkormányzati kapcsolatok Érdekképviseleti kapcsolatok Civil és NGO kapcsolatok Kisebbségi kapcsolatok k 76

77 A PR tevékenységterületei Fogyasztó és ügyfélkapcsolatok l k (Customer Relations): Fogyasztói és ügyfélkapcsolatok kialakítása fenntartása és gondozása Társadalmi ügyek kezelése (Issue Management): Kritikus hatást gyakoroló ügyek alakításában és megoldásában való részvétel CSR Válságkommunikáció (Crisis Management): Válságokhoz kapcsolódó kommunikáció és kapcsolatteremtés 77

78 PR szakember szakmai feladatai Újságot olvas Tévét néz Rádiót hallgat Beszélget az emberekkel Egyszerűen Sam Black A környezet kipuhatolása A vezetés kommunikációs aspektusainak kialakítása Kutatás: közvélemény, image, arculat, kultúra, reklám, stb. Sjók Sajtókapcsolatok k ápolása és fejlesztése fjl Kiadói tevékenység Prezentációk Reprezentációk Belső tájékoztatás PR eszközök kialakítása és karbantartása Protokolláris feladatok 78

79 PR szakember szakmai feladatai Gyakorlati feladatok szakmai feladatcsoportonként: Szakmai irányítással á kapcsolatos feladatok csoportja Belső PR-feladatok Rendezvényszervezői feladatok Nyomtatványokkal kapcsolatos feladatok Sajtószervezéssel kapcsolatos feladatok Produkciós feladatok Public Relations akciókhoz kapcsolódó eseti feladatok Kapcsolatszervezéshez tartozó feladatok 79

80 Imázs és hírnévmenedzsment Hírnév (reputation): (+) híres, népszerű ( ) hírhedt A vállalat hírnevét általános becslésként definiáljuk, amelyet a vállalat összetevői eredményeznek. Tisztán objektív (indulati) vagy emocionális reakció/attitűd a vállalat nevére. A hírnév összetevői: közismertség közvélekedés köztisztelet/közmegbecsülés Híres az, akit ismerünk, becsülünk és szeretünk. erősen pozitív tartalmú viszonyulás 80

81 Imázs és hírnévmenedzsment Hírnév Közismertség Közvélekedés Közmegbecsülés Minél több szereplés. Széles körű publicitás. Elsősorban a média teremti. Aki nem ismert, híressé sem válhat. Amit MONDASZ Mit gondol és mit hisz a közvélemény. Okot és tartalmat biztosít az emberek viselkedésének. IMAGE Amit MÁSOK MONDNAK rólad Tettek, tevékenységek é k és teljesítmények számítanak. A ismertség mellett a fogalom alanyát meg is becsülik. Amit TESZEL 81

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata A szervezet és környezetének kapcsolata Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium Emberi erőforrások szak 2010 2011 es tanév II. félév Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens Szervezet

Részletesebben

Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje

Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje Nagy Angelika A FELNÕTTKÉPZÉSI SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA ÉS MARKETINGJE SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net 1 Összeállította: Zsíros Viktória Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net Jóváhagyta: Jakubinyi László Alapítvány elnöke Miskolc, 2011,január 20 2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés I/1.

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet

Személyes vezetés Egyetemi jegyzet 2011 Személyes vezetés Egyetemi jegyzet Dr. Komor Levente Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Tartalomjegyzék 1. A változó vezetés felfogás... 4 1.1 A

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak KULTURÁLIS RENDEZVÉNY MINT PR ESZKÖZ A FOR-PROFIT ÉS NONPROFIT

Részletesebben

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak Szervezeti kommunikáció modul hallgatói kézikönyv Herendy Csilla Ph.D és Kriskó Edina 1 Tartalom I.) Integritás és szervezeti kommunikáció... 4 I.1 Mit

Részletesebben

A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE

A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Képzés Levelező Tagozat Public Relations Szakirány A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE Készítette:

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

különös tekintettel a katasztrófavédelemnél

különös tekintettel a katasztrófavédelemnél PR stratégiák a rendvédelmi szerveknél különös tekintettel a katasztrófavédelemnél (tanulmány) Budapest 2011 Jelige: Franklin 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A téma aktualitása és a témaválasztás indokai...

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány A KAPCSOLAT-MENEDZSMENT FELFOGÁSA ÉS SZERVEZETI GYAKORLATA (MARKETING-PR

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kónyáné Tömpe Lívia. PR folyamatok tervezésének szempontjai. A követelménymodul megnevezése: Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a

MUNKAANYAG. Kónyáné Tömpe Lívia. PR folyamatok tervezésének szempontjai. A követelménymodul megnevezése: Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a Kónyáné Tömpe Lívia PR folyamatok tervezésének szempontjai A követelménymodul megnevezése: Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a A követelménymodul száma: 0063-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor PR tevékenység A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-036-50 PR TEVÉKENYSÉG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK NÖVELÉSÉRE

A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK NÖVELÉSÉRE 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Marketing szakirány A DIAGEO BELSŐ PR TEVÉKENYSÉGÉNEK SZEREPE ÉS HATÁSA A DOLGOZÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE, IDENTITÁSUK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Borosán Beáta. A PR. A PR lényege. A PR eszközrendszere. A külső és belső PR. Az arculat és az image. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Borosán Beáta. A PR. A PR lényege. A PR eszközrendszere. A külső és belső PR. Az arculat és az image. A követelménymodul megnevezése: Borosán Beáta A PR. A PR lényege. A PR eszközrendszere. A külső és belső PR. Az arculat és az image A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A követelménymodul száma: 0062-06 A tartalomelem

Részletesebben

SZIE - GTK JEGYZETEK. Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens.

SZIE - GTK JEGYZETEK. Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens. SZIE - GTK JEGYZETEK Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens Gödöllő 2009 SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MARKETING INTÉZET A kézirat

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÖZPONT A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN INFORMÁCIÓ-ELMÉLETI DOLGOZAT Készítette: Dr. Szilágyiné Gálos

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

O l d a l 1. Szerkesztette: Lipusz Péter 2014 semmilyen jog nincs fenntartva

O l d a l 1. Szerkesztette: Lipusz Péter 2014 semmilyen jog nincs fenntartva O l d a l 1 1. Az intézmény külső és belső kapcsolatrendszere (a kapcsolatrendszer szabályozása az SzMSz-ben, külső és belső kapcsolatok, az iskola és óvoda PR-tevékenysége, a honlap szerepe és jogszabályok

Részletesebben

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre?

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre? 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A kommunikáció fogalma 2. A verbális kommunikáció 2.1. A nyelv és a beszéd 2.1.1. Az artikuláció 2.1.2. A hangerő 2.1.3. A hanglejtés 2.1.4. A gyorsaság, a tempó 2.1.5. A

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZAT. Petrás Gábor

ZÁRÓDOLGOZAT. Petrás Gábor ZÁRÓDOLGOZAT Petrás Gábor DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA SPORTKOMMUNIKÁTOR SZAK ZÁRÓDOLGOZAT DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG BELSŐ ÉS KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓJA PETRÁS GÁBOR 2012 Dunaújvárosi Főiskola sorszám: F-073-KTI/2012

Részletesebben

D.A.R. Investeste în oameni! Befektetés az emberekbe

D.A.R. Investeste în oameni! Befektetés az emberekbe UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben