MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI"

Átírás

1 Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti ismereteinek átfogó bemutatása. 2. A tantárgyi program: A kommunikáció fajtái; a tömegkommunikáció fogalma, fajtáinak osztályozása, csoportosítása; a személyközi kommunikációval való összevetése; a tömegkommunikáció alapeszközei: televízió, rádió, sajtó és egyéb vizuális eszközök; a média belső törvényszerűségei; a média és a nyelvhasználat összefüggései; a tömegkommunikáció funkciói;. szerepe a közvélemény kialakításában és polarizálásában; a média mint hatalmi tényező; hatása a nyelvre és a gondolkodásra; a tömegkommunikáció műfajai. 3. Évközi ellenőrzés módja: dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Balázs Géza Újságírás, rádiózás. Haza és Haladás Alapítvány kiadása. Budapest Balázs Géza Médiaműfajok. Magyar Rádió Részvénytársaság Oktatási Osztálya. Budapest McQuail, Denis A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó. Budapest Róka Jolán Kommunikációtan. Századvég Kiadó. Budapest Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Typotex Kiadó. Budapest.

2 Tantárgy neve: Alkalmazott pszichológia Tantárgy kódja: MD 1005 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 2+0 Félévi követelmény: Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve és beosztása: Vassné dr. Figula Erika Tantárgyfelelős tanszék kódja: TK 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg az alapvető pszichológiai jelenségeket és azok alkalmazásának lehetőségeit a gyakorlatban. Szerezzenek ismereteket az emberi viselkedés alapjairól, a személyiség dinamikájáról, az emberi kapcsolatrendszerek működéséről és a kommunikáció sajátosságairól. 2. Tantárgyi program: A pszichológia kialakulásának előzményei, története. A pszichológia tárgya, főbb tevékenységi területei, pszichológiai iskolák. Az emberi megismerés alapjelenségei I. A viselkedés biológiai alapjai. Az emberi megismerés alapjelenségei II. A személyiség ösztönző rendszere. A személyiség fogalma, strukturális megközelítése. A személyiség dinamikája és egyensúlyának biztosítása. Motiváció, teljesítmény, siker-kudarc orientáltság. Szociálpszichológia alapkérdései; társas megismerés, benyomás szerveződés, társas kapcsolatok. Társas befolyásolás és csoportfolyamatok; meggyőzés, konform viselkedés, csoportdöntés. Vezetés elméletek. Emberi kapcsolat rendszerek-interakció, kommunikáció. A kommunikáció alapjai, verbális és non-verbális kommunikáció, csoportközi viszonyok. A pszichológia alkalmazási területei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): évközi vagy év végi zárthelyi dolgozat(ok) 5. Az értékelés módszere: kollokvium szakirodalom 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3 5 db): Bagdy Emőke, Klein Sándor szerk. (2006.) Alkalmazott pszichológia. EDGE Kft, Budapest. E. R. Smith, D. M. Mackie (2004.) Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Elliot Aronson (2001): A társas lény. KJK-ERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest. Forgács József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó Kft.

3 Oláh Attila, Bugán Antal (2001): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

4 Tantárgy neve: Beszédtechnika és retorika Tantárgy kódja: MD 1002 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám (elm+gyak): 0+2 Gy Előfeltétel: Dr. Pethő József A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: Az igényes, jól érthető és meggyőző szóbeli kommunikációhoz szükséges képességek fejlesztése. A hallgatók legyenek képesek jó kiejtéssel, kiművelt beszédhangon, gazdag kifejezőkészséggel, hatékonyan közölni gondolataikat a hallgatósággal, azaz váljanak jobb előadókká! 2. A tantárgyi program: A beszéd élettani alapjai. A beszédhangok képzése, osztályozása. A verbális kommunikáció technikai alapjai, a szupraszegmentális tényezők: hangsúly, hanglejtés (hangfekvés, hangköz, hangmenet), beszédszünet, hezitáció, beszédtempó. A magánhangzók és mássalhangzók helyes ejtése a magyar és idegen eredetű közszavakban és tulajdonnevekben; a hangkapcsolatok helyes kiejtése. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó. Bp

5 Gáspári László: Retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp Hernádi Sándor: Beszédművelés. Tankönyvkiadó. Bp Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák K., Bp Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Bp

6 Tantárgy neve: Dramaturgiai ismeretek Tantárgy kódja: MD 1014 Meghirdetés féléve: 2. Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: Dr. Karádi Zsolt PhD. A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: a tantárgy hallgatói kapjanak alapvető információkat a dramaturgia történetéből, illetve olvassanak elméleti dramaturgiai szövegeket. Ezen ismeretek birtokában legyenek képesek drámai művek, drámai szituációk elemzésére. 2. A tantárgyi program: a dramaturgia fogalma, fajtái, az elméleti dramaturgia. Arisztotelész dramaturgiája Lessing és a Hamburgi dramaturgia Diderot munkássága A modern dramaturgia Bécsy Tamás modelljei A modern dráma 3. Évközi ellenőrzés módja: írásbeli 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, félévi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli kötetek, filmrészletek, DVD-k, DVD-lejátszó, projektor 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Arisztotelész: Poétika. Bp Lessing: Laokoón Hamburgi dramaturgia. Bp Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Bp Dramaturgiai olvasókönyv. Szerk: Dúró Győző, Nánay István. Bp

7 Tantárgy neve: Forgatókönyv és szinopszis írása I. Tantárgy kódja: MD 1015 Meghirdetés féléve: 3 Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: Dr. Karádi Zsolt PhD A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató legyen képes valamely gondjaira bízott rendezvény forgatókönyvének elkészítésére, ezáltal a rendezvény sikerének alapfeltétele megteremtésére. Ehhez általános ismereteket kell szereznie dramaturgia, szerkesztés, történetalakítás stb. területén. 2. A tantárgyi program: a forgatókönyv fogalma a szinopszis fogalma a treatment fogalma forgatókönyvek tanulmányozása, olvasása dramatrurgiai alapismeretek megszerzése tájékozódás a könyvtárban írásgyakorlat szinopszis írása forgatókönyvrészletek 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat + forgatókönyvrészlet 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli szakkönyvek, internet, laptop, projektor 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Dramaturgiai olvasókönyv. Szerk: Dúró Győző-Nánay István. Bp Hogyan írjunk treatmentet? Krigler Gábor: Hogyan írjunk tévésorozatot? Akadémiai Kiadó. Bp Krigler Gábor: Treatment és szinopszis. magyar.film.hu William Goldman: Mit is hazudtam? Bp

8 Tantárgy neve: Forgatókönyv és szinopszis írása II. Tantárgy kódja: MD 1016 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: MD 1015 (Forgatókönyv és szinopszis I.) Dr. Karádi Zsolt PhD A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató legyen képes valamely gondjaira bízott rendezvény forgatókönyvének elkészítésére, ezáltal a rendezvény sikerének alapfeltétele megteremtésére. Ehhez általános ismereteket kell szereznie dramaturgia, szerkesztés, történetalakítás stb. területén. A kurzus a korábbi Forgatókönyv és szinopszis I. kurzusra épül. 2. A tantárgyi program: forgatókönyvek tanulmányozása, olvasása dramatrurgiai gyakorlat dialógus- és jelenetírás kreatív írás szinopszis írása forgatókönyv írási technikák mások munkájának elemzése forgatókönyvírás 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat + forgatókönyvrészlet 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli szakkönyvek, internet, laptop, projektor 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Dramaturgiai olvasókönyv. Szerk: Dúró Győző-Nánay István. Bp Goldman, William: Mit is hazudtam? Bp Hogyan írjunk treatmentet? Krigler Gábor: Hogyan írjunk tévésorozatot? Akadémiai Kiadó. Bp Krigler Gábor: Treatment és szinopszis. magyar.film.hu Tóth Róbert: Hogyan írjunk közönségfilmet? Bp

9 Tantárgy neve: Gazdasági és pénzügyi alapismeretek Tantárgy kódja: MD1020 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: - Dr. Egri Imre főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: KO 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók megismerik a gazdasági élet alapfogalmait, alapfolyamatait, a gazdasági szervezetek formáit, céljait, a gazdasági szervezetek között kapcsolatok rendszerét, a termelés, a piac, a pénz alapfogalmait. 2. A tantárgyi program: Az emberi szükséglet. A termelés. A piac. A pénz. A pénz kialakulása. A bankrendszer. A gazdasági élet szervezetei. A háztartás. A non-profit szervezetek. Közüzemek. A vállalkozás. Az állam és funkciói; az állam gazdasági, szociális szerepe. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 db. zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont 5. Az értékelés módszere: Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus Közgazdaságtan, KJK. Bp. Duleba-Egri-Hegedűs Gazdasági ismeretek, munkafüzet, Krúdy Kiadó. Nyíregyháza.

10 Tantárgy neve: Kommunikációelmélet Tantárgy kódja: MD 1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A kommunikáció elméletének és gyakorlatának szélesebb körű szemléletét, a tágabb értelemben vett kommunikációs kultúra bemutatását kívánja megvalósítani oly módon, hogy az segítsen a mindennapi kommunikáció tudatossá tételében. 2. A tantárgyi program: A kommunikáció fogalma, fontosabb kutatástörténeti állomásai; az emberi és állati kommunikáció; az emberi beszéd kialakulása; a verbális és nem verbális kommunikáció technikai alapjai; a szakmai, közéleti, tudományos kommunikáció. A Shannon Weaverelmélet. A nyelvi kommunikáció alaptényezői. A verbális nyelv mint kód; viszonylagos állandóság, gazdaságosság, a redundancia. A Jakobson-féle kommunikációs alapfunkciók, egyéb kommunikációs modellek. A nyelv gondolatalkotó funkciója. A gondolkodási képességek szerepe a nyelvi kommunikációban. A szókincs mint a nyelv kultúrahordozó és közvetítő eszköze. A szókincs fejlődésének, fejlesztésének szerepe a kommunikációban. A beszédaktus-elmélet. 3. Évközi ellenőrzés módja: dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Buda Béla (2000): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Egyesület, Budapest ; ~ phtml

11 Fercsik Erzsébet Raátz Judit (2006): Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest. Fercsik Erzsébet Raátz Judit (1993): Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó. Budapest. Szabó Katalin (2000): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest. Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. Budapest.

12 Tantárgy neve: Kultúraközi kommunikáció Tantárgy kódja: MD1030 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: OR 1. A tantárgy elsajátításának célja: A kultúrák közötti kommunikációhoz szükséges ismeretek megalapozása. A hallgató legyen képes tájékozódni az európai és távoli kultúrák megítélésében alkalmazott sztereotípiák között. Ismerje meg alaposabban az európai kultúrák sajátosságait, különös tekintettel a hétköznapi életben használatos nemzetkarakterológiai jegyekkel. Az ünnepek és szokások ismeretének szemiotikai és kognitív leírása segíti a közszereplők szóbeli és viselkedésbeli fellépését. 2. A tantárgyi program: A kultúraközi kommunikáció szemiotikai sajátosságai. Sztereotípiák, stigmák és a nemzetkarakterológia. Azonosságtudat és idegenek megítélése. Viselkedési szokások: angolszász országok, Nyugat-Európa német nyelvű országai, északi országok, újlatin világ, szláv népek, arab országok, távol-keleti kultúrák. Hagyományok és viselkedéskultúra. Vallási és szociálpolitikai háttérismeretek. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projektek készítése, bemutatása, zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi osztályzat, gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli, szóbeli Szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, oktatási segédanyagok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Terri Morrison, Wayne A. Conaway, Geroge A. Borden: Meghajlás vagy kézfogás? Budapest: Alexandra, Hidasi Judit: Szavak, jelek, szokások. Budapest: Windsor Kiadó, Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Nyíregyháza: Krúdy Kiadó, 2005.

13 Máté János: Így tárgyalok üzletről. Budapest: Gondverő Könyvkiadó, Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikáció. Nyíregyháza: Krúdy Kiadó, 2004.

14 Tantárgy neve: Kutatásmódszertan Tantárgy kódja: MD 1041 Meghirdetés féléve: 3. Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: Dr. Pethő József A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: Alapvető kutatásmódszertani ismeretek nyújtása, elsajátíttatása a hallgatókkal a tanulmányok során és a későbbiekben szükséges tudományos igényű írásbeli és szóbeli feladatok megoldásához. 2. A tantárgyi program: A tudományos megismerés sajátosságai. A kutatások főbb típusai; alapkutatás és alkalmazott kutatás. A tudományos kutatás szokásos menete, témavázlat/kutatási terv, az adatgyűjtés módszerei, kvantitatív (adatsorok, grafikonok, táblázatok) és kvalitatív (leírás, elemzés, összehasonlítás) módszerek, az eredmények értelmezése, általánosítása, hasznosítása. Az eredmények közzététele; a tudományos írások felépítése; a szabályos idézés és a plágium. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projektek készítése, bemutatása, zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy Félévközi osztályzat, gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli, szóbeli Szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, oktatási segédanyagok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Budapest: Perfekt Kiadó Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. Gödöllő-Budapest: Szent István Egyetem

15 Tantárgy neve: Médiatechnikai eszközök Tantárgy kódja: MD1045 Meghirdetés féléve: 3. félév Kreditpont: 4 Óraszám: 0+3 Gy Előfeltétel: nincs Fazekas Sándor A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg a tömegtájékoztatás rendszerét, a hagyományos és az elektronikus kommunikációs eszközöket. Megismertetni a kurzus résztvevőivel a stábmunka fázisait. A hallgatók szerezzenek jártasságot a technikai eszközök használatában. A kurzus végére képesek legyenek önálló rövidfilm elkészítésére. 2. Tantárgyi program: Ismerkedés a televízió stúdióval. Általános felvételtechnikai gyakorlat. A film formanyelv alapvető elemei (képkeret, kompozíciók, svenk, fhart, stb.). Alapvető kameragyakorlatok, a film formanyelv technikai elemeinek begyakorlása A stábmunka, stábok, stábokban betöltött szerepkörök. Interjú-, riportkészítés (operatőri, riporteri, technikusi feladatok gyakorlása). Elkészült interjúk elemzése stábban betöltött szerepkör alapján. A kreált élő televízió-adás lebonyolítása, adáslebonyolító stábon belüli szerepkörök kipróbálása (műsorvezető, kameraman, hang technikus, feliratozó, archívanyag-technikus) Feladat: Egy előre meghatározott élő műsor megszerkesztése, közvetítése, felkonferálása; és az előző órákon előre elkészített, megvágott anyagokból készült konzervekkel színesítése. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat eredményes megírása és egy kombinált gyakorlati feladat határidőre történő elkészítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy, vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, gyakorlati Szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): Hartai László Muhi Klára (2006): Mozgókép és médiaismeret 1-2. Korona Kiadó Kft. Budapest Balázs Géza - Szayly József - Szilágyi Árpád (2005): Médiaismeret. Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete Budapest Hartai László - Muhi Klára (2004): Mozgóképkultúra és médiaismeret. Pauz Westermann Könyvkiadó Kft. Budapest Médiaismeret (fordította: Bényei Judit, sorozatszerkesztő: Hartai László, a szöveget gondozta: Elseesser Claudia) Korona Kiadó Kft. Zsolt Péter- Médiaháromszög (2001) EU-Synergon Kiadó Budapest

16

17 Tantárgy neve: Médiaelemzés, médiakritika Tantárgy kódja: MD 1042 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám: 0+3 Gy Előfeltétel: Dr. Pethő József A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A magyar írott és elektronikus sajtó elemző és kritikus megközelítése által olyan ismeretek, készségek kialakítása a hallgatókban, amelyeket később gyakorlati munkájukban is hatékonyan alkalmazni tudnak. 2. A tantárgyi program: Demokrácia, nyilvánosság és média összefüggései. A média a mai kutatások tükrében. Az egyházak és a média. A média nyelvhasználatáról. Meghatározott témák, témakörök médiabeli megjelenésének követése, elemzése team- és egyéni munkában. 3. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy Félévközi osztályzat, gyakorlati jegy 4. Az értékelés módszere: Írásbeli, szóbeli 5. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló Szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, oktatási segédanyagok 6. Az értékelés módszere: Írásbeli, szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló Szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, oktatási segédanyagok 8. Kötelező, illetve ajánlott irodalom:

18 Zöldi László (szerk.): Általános médiaismeret. Budapest Pécs: Dialóg Campus Kiadó Terestyéni Tamás (szerk.): Médiakritika. Tanulmányok a média kritikai megközelítéseinek témaköréből. Budapest: Osiris MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport Enyedi Nagy Mihály (szerk.): Médiakönyv. Budapest: Enamiké

19 Tantárgy neve: Médiaműfajok I. Tantárgy kódja: MD 1043 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Pethő József A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: Megismertetni a hallgatókat a szövegműfajok osztályozásának alapkérdéseivel és az írott és az elektronikus média fő műfajaival. 2. A tantárgyi program: A szövegtípusok és a műfajok fogalma, osztályozási lehetőségek. A nyomtatott és elektronikus médiumok sajátosságai. A tájékoztató műfajcsalád, a hír helye a tömegkommunikációban, a hír jellemzői, a hírérték, a hír erkölcsisége, az objektivitás. A riport és az interjú, a riportok fajtái, az interjú története és fajtái. A publicisztikai műfajcsalád, a publicisztika helye a sajtóban, a vezércikk szerepe és átalakulása, a jegyzet, a glossza, a kommentár, a belső cikk, a nyílt levél. A kritikai műfajok, a kritika funkciója, fajtái, a kritika az írott és elektronikus médiában. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy Vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Bernáth László (szerk.): Új műfajismeret. Budapest: Sajtóház Lap- és Könyvkiadó Kft H. Varga Gyula: Műfaj és/vagy szövegfajta a médiában. In: H. Varga Gyula (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIV. Kommunikáció és szövegkutatás. Eger: Líceum Kiadó Szerdahelyi István: Műfajelmélet mindenkinek. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1997

20 Tantárgy neve: Médiaműfajok II. Tantárgy kódja: MD 1044 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám: 2+0 Gy Előfeltétel: Dr. Pethő József A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A Médiaműfajok I. tanegységben tanult ismertek bővítése, elsősorban a mai média gyakorlatának tanulmányozásával, műfajelemzésekkel és kreatív gyakorlatokkal. 2. A tantárgyi program: Különböző műfajokhoz tartozó szövegek elemzése a műfaji sajátosságok szempontjából. Összehasonlító műfajelemzések. Kreatív gyakorlatok: műfaji átalakítások, szövegalkotás: ugyanaz a téma különböző műfajokban stb. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy Félévközi jegy, gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 7. szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 8. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Balázs Géza: Médiaműfajok. Budapest: Magyar Rádió Részvénytársaság Oktatási Osztálya Szirmai Éva: A sajtóműfajok elmélete. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó

21 Tantárgy neve: Munka- és balesetvédelem Tantárgy kódja: MD1019 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: Dr. Ormos László főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: EA 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók legyenek jártasak a munkavédelmi eljárások alkalmazásában, az előírások ellenőrzésében. 2. Tantárgyi program A munkavédelem fogalma, a baleset fogalma, a biztonságtechnika és a munkavédelem eszközrendszere. Munkaélettan, munkaegészségtan. Légzés, vérkeringés, energiaszükséglet. Hő-, só- és vízháztartás. A munkavédelem jogi és igazgatási rendszere. A munkavédelem szervezése, irányítása, ellenőrzése. Ergonómiai alapismeretek: munkaeszközök és munkahelyek kialakításának előírásai. A villamosság biztonságtechnikája: az elektromos áram élettani hatásai, érintésvédelmi osztályok és megoldások. Villámvédelem. A nyomástartó edények biztonságtechnikája: kialakítások, előírások, biztonsági szerelvények. Biztonsági felszerelések, egyéni védőeszközök. Tűzvédelem: a tűz kialakulásának feltételei. A tűzoltás módjai és eszközei. Tűzveszélyességi osztályok. A környezetvédelem feladata, eszközei. Emisszió, imisszió, határértékek. Mérési eljárások és mérőeszközök. 3. Évközi ellenőrzés módja: Két zárthelyi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi pontszám: két zárthelyi dolgozat Szóbeli: max pont max. 50 pont 5. Az értékelés módszere: félévközi teljesítmény segédanyagok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom Dr. Walz: Munkavédelem, Gödöllő, 1986

22 Tantárgy neve: Műsorstruktúra Tantárgy kódja: MD1013 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: - Dr. Jeney István A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a műsorszerkesztés és a tervezés gyakorlatával és alkalmazott formáival, illetve hogy milyen elvek határozzák meg egy műsorszolgáltató műsorrácsát. A tantárgy célja, hogy bemutassa az elektronikus média létező, és újjáalakuló struktúráit, vizsgálja a média szerepét a közgondolkodás tematizálásában. Bemutatja az elektronikus média műsorszerkesztési modelljeit. A tantárgy foglalkozik a technikai alapkérdésekkel is. 2. A tantárgyi program: A műsorszerkesztés fogalma, szabálya, bevezetés a műsorszerkesztés alapjaiba. A formai és tartalmi szerkesztés elvei. Az elektronikus média műsorstruktúrája. A műsorszerkesztés típusai. Az agresszív és a biztonsági műsorszerkesztés. A műsorstruktúra kialakításának jogi szabályozása, a szerkesztő felelőssége. A struktúra felépítése, az éves, negyedéves, havi, heti műsortervezés módszertana, műsorsávok, a sávokra jellemző műsorok. A tervezés folyamata, gyakorlati feladatok, struktúra kidolgozások. Az elkészült adástükrök, forgatókönyv vázlatok leadása, megtárgyalása. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zh-k írása, gyakorlati feladatok értékelése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli számonkérés, prezentáció Tankönyvek, tanulmányok, nemzetközi és hazai irányelvek, jogszabályok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom, jogszabályok: 2007/65/EK Irányelv évi VI. tv. A médiatörvény Újságírói etikai kódex D. Mc.Quail: A tömegkommunikáció elmélete, Budapest, Osiris, Domokos Lajos: Press a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete.

23 Gálik Mihály: A közönség panasza. In: Jel-Kép, 1996/3-4, Budapest Horváth János: Televíziós ismeretek, Budapest, Média Hungária, Mészáros Zoltán: Rádiózni (egy) helyben. In: Magyarország Médiakönyve, 2000, Budapest Sajtókönyvtár: Műfajismeret, Budapest, MÚOSZ, 1997 Szíjártó Imre: A rádiós és televíziós hírműsorok szerkezetéről. In: Jel-Kép, 2000/4. sz. Szirmai Éva: A sajtóműfajok elmélete, Szeged, SZTE, 1996 Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai, Budapest, Osiris, 2006

24 Tantárgy neve: Prezentációs technikák Tantárgy kódja: MD1026 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám (elm+gyak): 0+2 Gy Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: Megismertetni a hallgatókkal a jövőbeli munkaterületükön leggyakrabban használt és alkalmazott, az adott időszakban korszerű bemutatókészítő program jelentőségét, használatának gyakorlatát. 2. A tantárgyi program: A tantárgy tartalmazza egy korszerű bemutatókészítő program készségszintű használatának elsajátításához szükséges ismeretanyagát. A hallgató alapvető feladata a bemutatott prezentációs program megismerése és bemutatók készítése a program segítségével, felhasználva a már korábban elsajátított elektronikus kommunikációs ismereteket (informatikai alapismeretek, szövegszerkesztés). A hallgató a tananyag keretein belül megtanulja a bemutatókészítő program felépítését, különböző animációs hatások, sémák, különböző fájltípusok prezentációban való alkalmazását, hanganyagok, hanghatások felhasználását olyan webes dokumentumok készítéséhez, melyeket weblapként is tudnak alkalmazni. 3. Évközi ellenőrzés módja: Bemutató készítése meghatározott témakörökben, gyakorlati feladatok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: házi feladat, az órai munka, két írásbeli dolgozat számítógép, internet, multimédiás eszközök, segédanyag; bemutatókészítő szoftver 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Benkő Tiborné-Benkő László: Amit az Excel, PowerPoint, Accessről tudni érdemes (Média Books Kiadó, 2002.) Kis András Schneider Ferenc: PowerPoint-Excel-Access (Üzleti élet, Bp )

25 Jókúti György: Prezentáció (Kossuth Kiadó, 2003.) Microsoft Office XP lépésről lépésre (CD melléklettel, SZAK Kiadó, 2002.)

26 Tantárgy neve: Protokoll és etikett Tantárgy kódja: MD1003 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám (elm+gyak) 0+2 Gy Előfeltétel: - Dr. Mohácsi Márta A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK 1. A tantárgy elsajátításának célja: Olyan magatartási és viselkedési szabályok megismerése, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi életben. A magánéleti és munkahelyi protokoll alapszabályai és azok alkalmazhatósága. Az öltözködés szabályai. A megjelenéskultúra szempontjai. Rangsorolás, ültetési rendek. Gasztronómia jelentősége. Az otthoni és a hivatali vendéglátás. Rendezvényszervezés. Az EU- tagországok protokoll gyakorlatának főbb jellemzői. 2. A tantárgyi program: Viselkedéskultúra alapjai - a legfontosabb alapfogalmak. Tegezés, magázás, megszólítás. Köszönés, bemutatkozás, kézfogás. Öltözködés. Telefonálás, névjegykártya. Virág, ajándék. Nemzeti jelképek használata. Dohányzás. Biológiai megnyilvánulások. Munkahelyi és magánéleti protokoll. Étkezéses és ültetéses alkalmak. 3. Évközi ellenőrzés módja: A szemináriumon való rendszeres részvétel. Ppt-s prezentáció egy választott ország protokoll szokásairól. A félév végén protokoll teszt írás. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: A hallgató elsajátította-e a gyakorlati és elméleti készségeket, amelyeket formális vagy informális úton megszerzett. Írásbeli, szóbeli. Szakirodalom, multimédia, rövid jegyzetek.

27 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Bácskai István (2005): Protokoll. A Magyar Protokollosok Klubja Országos Egyesület Gondolat Kiadó Bp. Dr. Sille István (2003): Illem, etikett, protokoll. KJK-KERSZÖV Kiadó Bp. Görög Ibolya (2000): Protokoll az életem. Atheneum Kiadó Bp. Ottlik Károly (2004): Protokoll. Panoráma Kiadó Bp. Wolf, Inge (1995): Nagy illemkódex. Trivium Kiadó Bp.

28 MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Tantárgy neve: Public relations Tantárgy kódja: MD1004 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám (elm+gyak): 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szakál Zoltán A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK 2. A tantárgy elsajátításának célja: hogy a hallgatók tisztában legyenek a közönségkapcsolatok fogalmi rendszerével, különbséget tudjanak tenni marketing PR és klasszikus PR tevékenység között, illetve képesek legyenek gyakorlati szinten ilyen tevékenységet végezni. 3. A tantárgyi program: A public relation fogalma, célrendszere. Történeti áttekintés. A marketing és a PR kapcsolata. A szolgáltatott információ menedzselése. A PR részleg feladatai. A PR eszközei. Az imázs és formálása. Médiakapcsolatok. Sajtóközlemény, interjúadás. Belső PR, kormányzati és közösségi kapcsolatok. Szponzorálás, rendezvényszervezés, visszacsatolás a PR-ben. Kríziskommunikáció. 4. Évközi ellenőrzés módja: 2 db. zárthelyi dolgozat megírása, esettanulmány írása 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy a zárthelyi dolgozatokból, valamint az esettanulmány értékelése a félév elfogadásához, és kollokvium vizsgajegy 6. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 8. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Nyárády G. - Szeles P Public relations I.-II., Perfekt Kiadó, Budapest. Pelejtei T Public relations, Magánkiadás, Budapest. Szeles P PR a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Nyelv- és stílusgyakorlat I. egyik idegen nyelven GI1201 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 4 Óraszám: 1+3 - Nagyné

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben