MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI"

Átírás

1 Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti ismereteinek átfogó bemutatása. 2. A tantárgyi program: A kommunikáció fajtái; a tömegkommunikáció fogalma, fajtáinak osztályozása, csoportosítása; a személyközi kommunikációval való összevetése; a tömegkommunikáció alapeszközei: televízió, rádió, sajtó és egyéb vizuális eszközök; a média belső törvényszerűségei; a média és a nyelvhasználat összefüggései; a tömegkommunikáció funkciói;. szerepe a közvélemény kialakításában és polarizálásában; a média mint hatalmi tényező; hatása a nyelvre és a gondolkodásra; a tömegkommunikáció műfajai. 3. Évközi ellenőrzés módja: dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Balázs Géza Újságírás, rádiózás. Haza és Haladás Alapítvány kiadása. Budapest Balázs Géza Médiaműfajok. Magyar Rádió Részvénytársaság Oktatási Osztálya. Budapest McQuail, Denis A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó. Budapest Róka Jolán Kommunikációtan. Századvég Kiadó. Budapest Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Typotex Kiadó. Budapest.

2 Tantárgy neve: Alkalmazott pszichológia Tantárgy kódja: MD 1005 Meghirdetés féléve: 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 2+0 Félévi követelmény: Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve és beosztása: Vassné dr. Figula Erika Tantárgyfelelős tanszék kódja: TK 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg az alapvető pszichológiai jelenségeket és azok alkalmazásának lehetőségeit a gyakorlatban. Szerezzenek ismereteket az emberi viselkedés alapjairól, a személyiség dinamikájáról, az emberi kapcsolatrendszerek működéséről és a kommunikáció sajátosságairól. 2. Tantárgyi program: A pszichológia kialakulásának előzményei, története. A pszichológia tárgya, főbb tevékenységi területei, pszichológiai iskolák. Az emberi megismerés alapjelenségei I. A viselkedés biológiai alapjai. Az emberi megismerés alapjelenségei II. A személyiség ösztönző rendszere. A személyiség fogalma, strukturális megközelítése. A személyiség dinamikája és egyensúlyának biztosítása. Motiváció, teljesítmény, siker-kudarc orientáltság. Szociálpszichológia alapkérdései; társas megismerés, benyomás szerveződés, társas kapcsolatok. Társas befolyásolás és csoportfolyamatok; meggyőzés, konform viselkedés, csoportdöntés. Vezetés elméletek. Emberi kapcsolat rendszerek-interakció, kommunikáció. A kommunikáció alapjai, verbális és non-verbális kommunikáció, csoportközi viszonyok. A pszichológia alkalmazási területei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): évközi vagy év végi zárthelyi dolgozat(ok) 5. Az értékelés módszere: kollokvium szakirodalom 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3 5 db): Bagdy Emőke, Klein Sándor szerk. (2006.) Alkalmazott pszichológia. EDGE Kft, Budapest. E. R. Smith, D. M. Mackie (2004.) Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Elliot Aronson (2001): A társas lény. KJK-ERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest. Forgács József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Könyvkiadó Kft.

3 Oláh Attila, Bugán Antal (2001): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

4 Tantárgy neve: Beszédtechnika és retorika Tantárgy kódja: MD 1002 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám (elm+gyak): 0+2 Gy Előfeltétel: Dr. Pethő József A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: Az igényes, jól érthető és meggyőző szóbeli kommunikációhoz szükséges képességek fejlesztése. A hallgatók legyenek képesek jó kiejtéssel, kiművelt beszédhangon, gazdag kifejezőkészséggel, hatékonyan közölni gondolataikat a hallgatósággal, azaz váljanak jobb előadókká! 2. A tantárgyi program: A beszéd élettani alapjai. A beszédhangok képzése, osztályozása. A verbális kommunikáció technikai alapjai, a szupraszegmentális tényezők: hangsúly, hanglejtés (hangfekvés, hangköz, hangmenet), beszédszünet, hezitáció, beszédtempó. A magánhangzók és mássalhangzók helyes ejtése a magyar és idegen eredetű közszavakban és tulajdonnevekben; a hangkapcsolatok helyes kiejtése. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó. Bp

5 Gáspári László: Retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp Hernádi Sándor: Beszédművelés. Tankönyvkiadó. Bp Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Múzsák K., Bp Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Bp

6 Tantárgy neve: Dramaturgiai ismeretek Tantárgy kódja: MD 1014 Meghirdetés féléve: 2. Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: Dr. Karádi Zsolt PhD. A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: a tantárgy hallgatói kapjanak alapvető információkat a dramaturgia történetéből, illetve olvassanak elméleti dramaturgiai szövegeket. Ezen ismeretek birtokában legyenek képesek drámai művek, drámai szituációk elemzésére. 2. A tantárgyi program: a dramaturgia fogalma, fajtái, az elméleti dramaturgia. Arisztotelész dramaturgiája Lessing és a Hamburgi dramaturgia Diderot munkássága A modern dramaturgia Bécsy Tamás modelljei A modern dráma 3. Évközi ellenőrzés módja: írásbeli 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy, félévi jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli kötetek, filmrészletek, DVD-k, DVD-lejátszó, projektor 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Arisztotelész: Poétika. Bp Lessing: Laokoón Hamburgi dramaturgia. Bp Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Bp Dramaturgiai olvasókönyv. Szerk: Dúró Győző, Nánay István. Bp

7 Tantárgy neve: Forgatókönyv és szinopszis írása I. Tantárgy kódja: MD 1015 Meghirdetés féléve: 3 Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: Dr. Karádi Zsolt PhD A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató legyen képes valamely gondjaira bízott rendezvény forgatókönyvének elkészítésére, ezáltal a rendezvény sikerének alapfeltétele megteremtésére. Ehhez általános ismereteket kell szereznie dramaturgia, szerkesztés, történetalakítás stb. területén. 2. A tantárgyi program: a forgatókönyv fogalma a szinopszis fogalma a treatment fogalma forgatókönyvek tanulmányozása, olvasása dramatrurgiai alapismeretek megszerzése tájékozódás a könyvtárban írásgyakorlat szinopszis írása forgatókönyvrészletek 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat + forgatókönyvrészlet 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli szakkönyvek, internet, laptop, projektor 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Dramaturgiai olvasókönyv. Szerk: Dúró Győző-Nánay István. Bp Hogyan írjunk treatmentet? Krigler Gábor: Hogyan írjunk tévésorozatot? Akadémiai Kiadó. Bp Krigler Gábor: Treatment és szinopszis. magyar.film.hu William Goldman: Mit is hazudtam? Bp

8 Tantárgy neve: Forgatókönyv és szinopszis írása II. Tantárgy kódja: MD 1016 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: MD 1015 (Forgatókönyv és szinopszis I.) Dr. Karádi Zsolt PhD A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató legyen képes valamely gondjaira bízott rendezvény forgatókönyvének elkészítésére, ezáltal a rendezvény sikerének alapfeltétele megteremtésére. Ehhez általános ismereteket kell szereznie dramaturgia, szerkesztés, történetalakítás stb. területén. A kurzus a korábbi Forgatókönyv és szinopszis I. kurzusra épül. 2. A tantárgyi program: forgatókönyvek tanulmányozása, olvasása dramatrurgiai gyakorlat dialógus- és jelenetírás kreatív írás szinopszis írása forgatókönyv írási technikák mások munkájának elemzése forgatókönyvírás 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat + forgatókönyvrészlet 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli szakkönyvek, internet, laptop, projektor 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Dramaturgiai olvasókönyv. Szerk: Dúró Győző-Nánay István. Bp Goldman, William: Mit is hazudtam? Bp Hogyan írjunk treatmentet? Krigler Gábor: Hogyan írjunk tévésorozatot? Akadémiai Kiadó. Bp Krigler Gábor: Treatment és szinopszis. magyar.film.hu Tóth Róbert: Hogyan írjunk közönségfilmet? Bp

9 Tantárgy neve: Gazdasági és pénzügyi alapismeretek Tantárgy kódja: MD1020 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: - Dr. Egri Imre főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: KO 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók megismerik a gazdasági élet alapfogalmait, alapfolyamatait, a gazdasági szervezetek formáit, céljait, a gazdasági szervezetek között kapcsolatok rendszerét, a termelés, a piac, a pénz alapfogalmait. 2. A tantárgyi program: Az emberi szükséglet. A termelés. A piac. A pénz. A pénz kialakulása. A bankrendszer. A gazdasági élet szervezetei. A háztartás. A non-profit szervezetek. Közüzemek. A vállalkozás. Az állam és funkciói; az állam gazdasági, szociális szerepe. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 db. zárthelyi dolgozat (2x15 pont) és 1 db beadandó feladat (20 pont) határidőre történő leadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A félévi követelmények 51% fölötti teljesítése. Elérhető max. pontszám: 100 pont. Beadandó feladat: 20 pont I. zárthelyi: 15 pont II. zárthelyi: 15 pont Kollokvium: 50 pont 100 pont 5. Az értékelés módszere: Félévközi teljesítmény (50 pont) + kollokvium (50 pont). Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus Közgazdaságtan, KJK. Bp. Duleba-Egri-Hegedűs Gazdasági ismeretek, munkafüzet, Krúdy Kiadó. Nyíregyháza.

10 Tantárgy neve: Kommunikációelmélet Tantárgy kódja: MD 1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A kommunikáció elméletének és gyakorlatának szélesebb körű szemléletét, a tágabb értelemben vett kommunikációs kultúra bemutatását kívánja megvalósítani oly módon, hogy az segítsen a mindennapi kommunikáció tudatossá tételében. 2. A tantárgyi program: A kommunikáció fogalma, fontosabb kutatástörténeti állomásai; az emberi és állati kommunikáció; az emberi beszéd kialakulása; a verbális és nem verbális kommunikáció technikai alapjai; a szakmai, közéleti, tudományos kommunikáció. A Shannon Weaverelmélet. A nyelvi kommunikáció alaptényezői. A verbális nyelv mint kód; viszonylagos állandóság, gazdaságosság, a redundancia. A Jakobson-féle kommunikációs alapfunkciók, egyéb kommunikációs modellek. A nyelv gondolatalkotó funkciója. A gondolkodási képességek szerepe a nyelvi kommunikációban. A szókincs mint a nyelv kultúrahordozó és közvetítő eszköze. A szókincs fejlődésének, fejlesztésének szerepe a kommunikációban. A beszédaktus-elmélet. 3. Évközi ellenőrzés módja: dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Buda Béla (2000): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Egyesület, Budapest ; ~ phtml

11 Fercsik Erzsébet Raátz Judit (2006): Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest. Fercsik Erzsébet Raátz Judit (1993): Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó. Budapest. Szabó Katalin (2000): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest. Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212. Budapest.

12 Tantárgy neve: Kultúraközi kommunikáció Tantárgy kódja: MD1030 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: Csekéné dr. Jónás Erzsébet egyetemi tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: OR 1. A tantárgy elsajátításának célja: A kultúrák közötti kommunikációhoz szükséges ismeretek megalapozása. A hallgató legyen képes tájékozódni az európai és távoli kultúrák megítélésében alkalmazott sztereotípiák között. Ismerje meg alaposabban az európai kultúrák sajátosságait, különös tekintettel a hétköznapi életben használatos nemzetkarakterológiai jegyekkel. Az ünnepek és szokások ismeretének szemiotikai és kognitív leírása segíti a közszereplők szóbeli és viselkedésbeli fellépését. 2. A tantárgyi program: A kultúraközi kommunikáció szemiotikai sajátosságai. Sztereotípiák, stigmák és a nemzetkarakterológia. Azonosságtudat és idegenek megítélése. Viselkedési szokások: angolszász országok, Nyugat-Európa német nyelvű országai, északi országok, újlatin világ, szláv népek, arab országok, távol-keleti kultúrák. Hagyományok és viselkedéskultúra. Vallási és szociálpolitikai háttérismeretek. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projektek készítése, bemutatása, zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi osztályzat, gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli, szóbeli Szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, oktatási segédanyagok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Terri Morrison, Wayne A. Conaway, Geroge A. Borden: Meghajlás vagy kézfogás? Budapest: Alexandra, Hidasi Judit: Szavak, jelek, szokások. Budapest: Windsor Kiadó, Cs. Jónás Erzsébet: Ismerkedjünk a szemiotikával! Nyíregyháza: Krúdy Kiadó, 2005.

13 Máté János: Így tárgyalok üzletről. Budapest: Gondverő Könyvkiadó, Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikáció. Nyíregyháza: Krúdy Kiadó, 2004.

14 Tantárgy neve: Kutatásmódszertan Tantárgy kódja: MD 1041 Meghirdetés féléve: 3. Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: Dr. Pethő József A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: Alapvető kutatásmódszertani ismeretek nyújtása, elsajátíttatása a hallgatókkal a tanulmányok során és a későbbiekben szükséges tudományos igényű írásbeli és szóbeli feladatok megoldásához. 2. A tantárgyi program: A tudományos megismerés sajátosságai. A kutatások főbb típusai; alapkutatás és alkalmazott kutatás. A tudományos kutatás szokásos menete, témavázlat/kutatási terv, az adatgyűjtés módszerei, kvantitatív (adatsorok, grafikonok, táblázatok) és kvalitatív (leírás, elemzés, összehasonlítás) módszerek, az eredmények értelmezése, általánosítása, hasznosítása. Az eredmények közzététele; a tudományos írások felépítése; a szabályos idézés és a plágium. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projektek készítése, bemutatása, zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy Félévközi osztályzat, gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli, szóbeli Szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, oktatási segédanyagok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Budapest: Perfekt Kiadó Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. Gödöllő-Budapest: Szent István Egyetem

15 Tantárgy neve: Médiatechnikai eszközök Tantárgy kódja: MD1045 Meghirdetés féléve: 3. félév Kreditpont: 4 Óraszám: 0+3 Gy Előfeltétel: nincs Fazekas Sándor A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK 1. A tantárgy elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg a tömegtájékoztatás rendszerét, a hagyományos és az elektronikus kommunikációs eszközöket. Megismertetni a kurzus résztvevőivel a stábmunka fázisait. A hallgatók szerezzenek jártasságot a technikai eszközök használatában. A kurzus végére képesek legyenek önálló rövidfilm elkészítésére. 2. Tantárgyi program: Ismerkedés a televízió stúdióval. Általános felvételtechnikai gyakorlat. A film formanyelv alapvető elemei (képkeret, kompozíciók, svenk, fhart, stb.). Alapvető kameragyakorlatok, a film formanyelv technikai elemeinek begyakorlása A stábmunka, stábok, stábokban betöltött szerepkörök. Interjú-, riportkészítés (operatőri, riporteri, technikusi feladatok gyakorlása). Elkészült interjúk elemzése stábban betöltött szerepkör alapján. A kreált élő televízió-adás lebonyolítása, adáslebonyolító stábon belüli szerepkörök kipróbálása (műsorvezető, kameraman, hang technikus, feliratozó, archívanyag-technikus) Feladat: Egy előre meghatározott élő műsor megszerkesztése, közvetítése, felkonferálása; és az előző órákon előre elkészített, megvágott anyagokból készült konzervekkel színesítése. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat eredményes megírása és egy kombinált gyakorlati feladat határidőre történő elkészítése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy, vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, gyakorlati Szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db): Hartai László Muhi Klára (2006): Mozgókép és médiaismeret 1-2. Korona Kiadó Kft. Budapest Balázs Géza - Szayly József - Szilágyi Árpád (2005): Médiaismeret. Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete Budapest Hartai László - Muhi Klára (2004): Mozgóképkultúra és médiaismeret. Pauz Westermann Könyvkiadó Kft. Budapest Médiaismeret (fordította: Bényei Judit, sorozatszerkesztő: Hartai László, a szöveget gondozta: Elseesser Claudia) Korona Kiadó Kft. Zsolt Péter- Médiaháromszög (2001) EU-Synergon Kiadó Budapest

16

17 Tantárgy neve: Médiaelemzés, médiakritika Tantárgy kódja: MD 1042 Meghirdetés féléve: 4. Óraszám: 0+3 Gy Előfeltétel: Dr. Pethő József A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A magyar írott és elektronikus sajtó elemző és kritikus megközelítése által olyan ismeretek, készségek kialakítása a hallgatókban, amelyeket később gyakorlati munkájukban is hatékonyan alkalmazni tudnak. 2. A tantárgyi program: Demokrácia, nyilvánosság és média összefüggései. A média a mai kutatások tükrében. Az egyházak és a média. A média nyelvhasználatáról. Meghatározott témák, témakörök médiabeli megjelenésének követése, elemzése team- és egyéni munkában. 3. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy Félévközi osztályzat, gyakorlati jegy 4. Az értékelés módszere: Írásbeli, szóbeli 5. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló Szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, oktatási segédanyagok 6. Az értékelés módszere: Írásbeli, szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló Szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, oktatási segédanyagok 8. Kötelező, illetve ajánlott irodalom:

18 Zöldi László (szerk.): Általános médiaismeret. Budapest Pécs: Dialóg Campus Kiadó Terestyéni Tamás (szerk.): Médiakritika. Tanulmányok a média kritikai megközelítéseinek témaköréből. Budapest: Osiris MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport Enyedi Nagy Mihály (szerk.): Médiakönyv. Budapest: Enamiké

19 Tantárgy neve: Médiaműfajok I. Tantárgy kódja: MD 1043 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Pethő József A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: Megismertetni a hallgatókat a szövegműfajok osztályozásának alapkérdéseivel és az írott és az elektronikus média fő műfajaival. 2. A tantárgyi program: A szövegtípusok és a műfajok fogalma, osztályozási lehetőségek. A nyomtatott és elektronikus médiumok sajátosságai. A tájékoztató műfajcsalád, a hír helye a tömegkommunikációban, a hír jellemzői, a hírérték, a hír erkölcsisége, az objektivitás. A riport és az interjú, a riportok fajtái, az interjú története és fajtái. A publicisztikai műfajcsalád, a publicisztika helye a sajtóban, a vezércikk szerepe és átalakulása, a jegyzet, a glossza, a kommentár, a belső cikk, a nyílt levél. A kritikai műfajok, a kritika funkciója, fajtái, a kritika az írott és elektronikus médiában. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy Vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Bernáth László (szerk.): Új műfajismeret. Budapest: Sajtóház Lap- és Könyvkiadó Kft H. Varga Gyula: Műfaj és/vagy szövegfajta a médiában. In: H. Varga Gyula (szerk.): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIV. Kommunikáció és szövegkutatás. Eger: Líceum Kiadó Szerdahelyi István: Műfajelmélet mindenkinek. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1997

20 Tantárgy neve: Médiaműfajok II. Tantárgy kódja: MD 1044 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám: 2+0 Gy Előfeltétel: Dr. Pethő József A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A Médiaműfajok I. tanegységben tanult ismertek bővítése, elsősorban a mai média gyakorlatának tanulmányozásával, műfajelemzésekkel és kreatív gyakorlatokkal. 2. A tantárgyi program: Különböző műfajokhoz tartozó szövegek elemzése a műfaji sajátosságok szempontjából. Összehasonlító műfajelemzések. Kreatív gyakorlatok: műfaji átalakítások, szövegalkotás: ugyanaz a téma különböző műfajokban stb. 3. Évközi ellenőrzés módja: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Félévközi jegy Félévközi jegy, gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 7. szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 8. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Balázs Géza: Médiaműfajok. Budapest: Magyar Rádió Részvénytársaság Oktatási Osztálya Szirmai Éva: A sajtóműfajok elmélete. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó

21 Tantárgy neve: Munka- és balesetvédelem Tantárgy kódja: MD1019 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 0+2 Gy Előfeltétel: Dr. Ormos László főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: EA 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók legyenek jártasak a munkavédelmi eljárások alkalmazásában, az előírások ellenőrzésében. 2. Tantárgyi program A munkavédelem fogalma, a baleset fogalma, a biztonságtechnika és a munkavédelem eszközrendszere. Munkaélettan, munkaegészségtan. Légzés, vérkeringés, energiaszükséglet. Hő-, só- és vízháztartás. A munkavédelem jogi és igazgatási rendszere. A munkavédelem szervezése, irányítása, ellenőrzése. Ergonómiai alapismeretek: munkaeszközök és munkahelyek kialakításának előírásai. A villamosság biztonságtechnikája: az elektromos áram élettani hatásai, érintésvédelmi osztályok és megoldások. Villámvédelem. A nyomástartó edények biztonságtechnikája: kialakítások, előírások, biztonsági szerelvények. Biztonsági felszerelések, egyéni védőeszközök. Tűzvédelem: a tűz kialakulásának feltételei. A tűzoltás módjai és eszközei. Tűzveszélyességi osztályok. A környezetvédelem feladata, eszközei. Emisszió, imisszió, határértékek. Mérési eljárások és mérőeszközök. 3. Évközi ellenőrzés módja: Két zárthelyi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Félévközi pontszám: két zárthelyi dolgozat Szóbeli: max pont max. 50 pont 5. Az értékelés módszere: félévközi teljesítmény segédanyagok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom Dr. Walz: Munkavédelem, Gödöllő, 1986

22 Tantárgy neve: Műsorstruktúra Tantárgy kódja: MD1013 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: - Dr. Jeney István A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a műsorszerkesztés és a tervezés gyakorlatával és alkalmazott formáival, illetve hogy milyen elvek határozzák meg egy műsorszolgáltató műsorrácsát. A tantárgy célja, hogy bemutassa az elektronikus média létező, és újjáalakuló struktúráit, vizsgálja a média szerepét a közgondolkodás tematizálásában. Bemutatja az elektronikus média műsorszerkesztési modelljeit. A tantárgy foglalkozik a technikai alapkérdésekkel is. 2. A tantárgyi program: A műsorszerkesztés fogalma, szabálya, bevezetés a műsorszerkesztés alapjaiba. A formai és tartalmi szerkesztés elvei. Az elektronikus média műsorstruktúrája. A műsorszerkesztés típusai. Az agresszív és a biztonsági műsorszerkesztés. A műsorstruktúra kialakításának jogi szabályozása, a szerkesztő felelőssége. A struktúra felépítése, az éves, negyedéves, havi, heti műsortervezés módszertana, műsorsávok, a sávokra jellemző műsorok. A tervezés folyamata, gyakorlati feladatok, struktúra kidolgozások. Az elkészült adástükrök, forgatókönyv vázlatok leadása, megtárgyalása. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zh-k írása, gyakorlati feladatok értékelése 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli számonkérés, prezentáció Tankönyvek, tanulmányok, nemzetközi és hazai irányelvek, jogszabályok 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom, jogszabályok: 2007/65/EK Irányelv évi VI. tv. A médiatörvény Újságírói etikai kódex D. Mc.Quail: A tömegkommunikáció elmélete, Budapest, Osiris, Domokos Lajos: Press a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete.

23 Gálik Mihály: A közönség panasza. In: Jel-Kép, 1996/3-4, Budapest Horváth János: Televíziós ismeretek, Budapest, Média Hungária, Mészáros Zoltán: Rádiózni (egy) helyben. In: Magyarország Médiakönyve, 2000, Budapest Sajtókönyvtár: Műfajismeret, Budapest, MÚOSZ, 1997 Szíjártó Imre: A rádiós és televíziós hírműsorok szerkezetéről. In: Jel-Kép, 2000/4. sz. Szirmai Éva: A sajtóműfajok elmélete, Szeged, SZTE, 1996 Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai, Budapest, Osiris, 2006

24 Tantárgy neve: Prezentációs technikák Tantárgy kódja: MD1026 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám (elm+gyak): 0+2 Gy Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának célja: Megismertetni a hallgatókkal a jövőbeli munkaterületükön leggyakrabban használt és alkalmazott, az adott időszakban korszerű bemutatókészítő program jelentőségét, használatának gyakorlatát. 2. A tantárgyi program: A tantárgy tartalmazza egy korszerű bemutatókészítő program készségszintű használatának elsajátításához szükséges ismeretanyagát. A hallgató alapvető feladata a bemutatott prezentációs program megismerése és bemutatók készítése a program segítségével, felhasználva a már korábban elsajátított elektronikus kommunikációs ismereteket (informatikai alapismeretek, szövegszerkesztés). A hallgató a tananyag keretein belül megtanulja a bemutatókészítő program felépítését, különböző animációs hatások, sémák, különböző fájltípusok prezentációban való alkalmazását, hanganyagok, hanghatások felhasználását olyan webes dokumentumok készítéséhez, melyeket weblapként is tudnak alkalmazni. 3. Évközi ellenőrzés módja: Bemutató készítése meghatározott témakörökben, gyakorlati feladatok megoldása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy 5. Az értékelés módszere: házi feladat, az órai munka, két írásbeli dolgozat számítógép, internet, multimédiás eszközök, segédanyag; bemutatókészítő szoftver 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Benkő Tiborné-Benkő László: Amit az Excel, PowerPoint, Accessről tudni érdemes (Média Books Kiadó, 2002.) Kis András Schneider Ferenc: PowerPoint-Excel-Access (Üzleti élet, Bp )

25 Jókúti György: Prezentáció (Kossuth Kiadó, 2003.) Microsoft Office XP lépésről lépésre (CD melléklettel, SZAK Kiadó, 2002.)

26 Tantárgy neve: Protokoll és etikett Tantárgy kódja: MD1003 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám (elm+gyak) 0+2 Gy Előfeltétel: - Dr. Mohácsi Márta A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK 1. A tantárgy elsajátításának célja: Olyan magatartási és viselkedési szabályok megismerése, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi életben. A magánéleti és munkahelyi protokoll alapszabályai és azok alkalmazhatósága. Az öltözködés szabályai. A megjelenéskultúra szempontjai. Rangsorolás, ültetési rendek. Gasztronómia jelentősége. Az otthoni és a hivatali vendéglátás. Rendezvényszervezés. Az EU- tagországok protokoll gyakorlatának főbb jellemzői. 2. A tantárgyi program: Viselkedéskultúra alapjai - a legfontosabb alapfogalmak. Tegezés, magázás, megszólítás. Köszönés, bemutatkozás, kézfogás. Öltözködés. Telefonálás, névjegykártya. Virág, ajándék. Nemzeti jelképek használata. Dohányzás. Biológiai megnyilvánulások. Munkahelyi és magánéleti protokoll. Étkezéses és ültetéses alkalmak. 3. Évközi ellenőrzés módja: A szemináriumon való rendszeres részvétel. Ppt-s prezentáció egy választott ország protokoll szokásairól. A félév végén protokoll teszt írás. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: A hallgató elsajátította-e a gyakorlati és elméleti készségeket, amelyeket formális vagy informális úton megszerzett. Írásbeli, szóbeli. Szakirodalom, multimédia, rövid jegyzetek.

27 7. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Bácskai István (2005): Protokoll. A Magyar Protokollosok Klubja Országos Egyesület Gondolat Kiadó Bp. Dr. Sille István (2003): Illem, etikett, protokoll. KJK-KERSZÖV Kiadó Bp. Görög Ibolya (2000): Protokoll az életem. Atheneum Kiadó Bp. Ottlik Károly (2004): Protokoll. Panoráma Kiadó Bp. Wolf, Inge (1995): Nagy illemkódex. Trivium Kiadó Bp.

28 MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Tantárgy neve: Public relations Tantárgy kódja: MD1004 Meghirdetés féléve: 3. Óraszám (elm+gyak): 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szakál Zoltán A tantárgyfelelős tanszék kódja: AK 2. A tantárgy elsajátításának célja: hogy a hallgatók tisztában legyenek a közönségkapcsolatok fogalmi rendszerével, különbséget tudjanak tenni marketing PR és klasszikus PR tevékenység között, illetve képesek legyenek gyakorlati szinten ilyen tevékenységet végezni. 3. A tantárgyi program: A public relation fogalma, célrendszere. Történeti áttekintés. A marketing és a PR kapcsolata. A szolgáltatott információ menedzselése. A PR részleg feladatai. A PR eszközei. Az imázs és formálása. Médiakapcsolatok. Sajtóközlemény, interjúadás. Belső PR, kormányzati és közösségi kapcsolatok. Szponzorálás, rendezvényszervezés, visszacsatolás a PR-ben. Kríziskommunikáció. 4. Évközi ellenőrzés módja: 2 db. zárthelyi dolgozat megírása, esettanulmány írása 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): félévközi jegy a zárthelyi dolgozatokból, valamint az esettanulmány értékelése a félév elfogadásához, és kollokvium vizsgajegy 6. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok szakirodalom, internet, multimédiás eszközök, segédanyag 8. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Nyárády G. - Szeles P Public relations I.-II., Perfekt Kiadó, Budapest. Pelejtei T Public relations, Magánkiadás, Budapest. Szeles P PR a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest.

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: SD 1008 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3. Óraszám: 2+0 Számonkérés: Előfeltétel:

TANTÁRGYLEÍRÁS. A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: SD 1008 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3. Óraszám: 2+0 Számonkérés: Előfeltétel: A tömegkommunikáció elmélete SD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó Ferenc éza A tantárgyfelelős tanszék kódja: TK A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek 090-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogász osztatlan képzés szabadon választott 2. A tantárgy neve: Középfokú nyelvvizsgára előkészítő,

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Stilisztika. Stíluselemzések 1. MAB2501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi konzultációs óraszám (elm.+gyak.) 9 (elmélet) kollokvium

Részletesebben

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

3. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi

3. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói projekt készítése, bemutatása; zárthelyi Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel: - Dr. Szabó G. Ferenc főiskolai tanár TK A kommunikáció elméletének

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Moderátor felsőfokú szakképzés Média moderátor elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKON ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BabeşBolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politikai, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet Újságíró Intézet

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában PSU1117 Félévi kontakt óraszám 9 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens A kurzus célja, felkészíteni

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK (0 + kb. 12 ) FÕ NYELVI KÉSZSÉG olvasott értése: 1 gazdasági illetve mezőgazdasági + 1 közös (környezet) SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ funkcionális, informatív,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben