JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft ÁPRILIS 20. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM"

Átírás

1 L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft ÁPRILIS 20. TARTAL oldal JOGSZABÁLYOK 1/2006. (II. 17.) r. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl /2006. (II. 17.) r. Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) rendelet módosításáról HATÁROZAT 1017/2006. (II. 15.) Korm. h. A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány alapító okiratának módosításáról KÖZLEMÉNYEK A Habakukk a Gyermekekért Alapítvány közhasznúsági jelentése... Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb állásaira... Pályázati felhívás óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra... oldal Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl és a közlemények közzétételének módjáról A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások JOGSZABÁLYOK Az oktatási miniszter 1/2006. (II. 17.) rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl A szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, a szakképesítésért felelõs miniszterrel, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével, valamint a Közbeszerzések Tanácsa elnökével (a továbbiakban: szakképesítésért felelõs miniszter) egyetértésben a következõket rendelem el: Országos Képzési Jegyzék 1. Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) e rendelet 1. ú mellékleteként kiadom. 2. E rendelet 2. ú mellékleteként kiadom a szakképesítések OKJ-be történõ felvételéhez, az OKJ-ben szereplõ szakképesítés módosításához, illetõleg szakképesítésnek az OKJ-bõl történõ törléséhez szükséges elõlapot. Szakképesítés OKJ-be történõ felvételének, az OKJ-ben szereplõ adatai módosításának, illetõleg az OKJ-bõl történõ törlésének rendje 3. (1) Szakképesítés OKJ-be történõ felvételét, az OKJ-ben szereplõ adatainak módosítását, valamint szakképesítésnek az OKJ-bõl történõ törlését a szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményezheti az Szt. 5. (2) bekezdésének a) pontja alapján az oktatási miniszternél. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott felvételre, módosításra, törlésre irányuló javaslatot a szakképesítésért felelõs miniszterhez kell benyújtani, illetve azt saját maga is kezdeményezheti (saját kezdeményezés).

2 1138 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9. (3) A javaslattevõ a képzés szerint érdekelt gazdasági kamarával, illetve szakmai kamarával, a munkaadói, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel, a munkaügyi központokkal, valamint egyéb szervezetekkel és intézményekkel a szakképesítésre vonatkozó gazdasági, munkaerõpiaci igény megalapozottsága érdekében történt szakmai egyeztetés után nyújthatja be a javaslatot. (4) A javaslathoz a következõket kell csatolni: a) az e rendelet 2. ú mellékletében szereplõ kitöltött elõlapot, b) az OKJ-be történõ felvétel és az OKJ-ben szereplõ szakképesítés adatainak módosítása esetében elemzést arról, hogy milyen a tervezett szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének a viszonya a meglévõ OKJ szakképesítéshez (milyen megfelelések, azonosságok, eltérések vannak), a szakképesítés jogszabályi megjelentetésre alkalmas szakmai és vizsgakövetelményét, c) az OKJ-be történõ felvétel és az OKJ-ben szereplõ szakképesítés adatainak módosítása esetében a megalapozott gazdasági, munkaerõpiaci igényre vonatkozó különösen a gazdasági kamarától, illetve szakmai kamarától, a munkaadói, munkavállalói érdekképviseleti szervezetektõl, a munkaügyi központoktól, egyéb szakmai szervezetektõl és intézményektõl, a szakképzõ intézményektõl és fenntartóiktól, és a felnõttképzést folytató intézmények beolóinak feldolgozott adatbázisából származó, a 2. ú mellékletben szereplõ egyéb adatokat tanúsító okmányokat, továbbá a szakképesítés felvételére, módosítására vonatkozó támogató írásos nyilatkozatokat, amennyiben a javaslattevõ nem a gazdasági kamara, illetve a szakmai kamara, úgy a kamara támogató írásos nyilatkozatát is, d) a szakképesítés OKJ-bõl történõ törlése esetében arra vonatkozó adatokat és igazolásokat a c) pont szerint, hogy a szakképesítés tekintetében a gazdasági, a munkaerõpiaci igény legalább három éve megszûnt. (5) A szakképesítésért felelõs miniszter a javaslatot a (4) bekezdésben meghatározott okmányokkal együtt szakmai véleményezésre megküldi a Nemzeti Szakképzési Intézetnek (a továbbiakban: NSZI), az Szt. 4. (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott, az OKJ folyamatos fejlesztésére és korszerûsítésére létrejött szakmacsoportos bizottságnak (a továbbiakban: OKJ bizottság) és a Nemzeti Felnõttképzési Intézetnek (a továbbiakban: NFI) is. Az NSZI, az OKJ bizottság és az NFI a szakképesítésért felelõs miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos véleményét, a javaslatnak az NSZI-be, az OKJ bizottsághoz, illetõleg az NFI-be való megérkezésétõl ított harminc napon belül alakítja ki. (6) A szakképesítésért felelõs miniszter az NSZI, az OKJ bizottság, valamint az NFI szakmai véleménye figyelembevételével a javaslatról a vélemények megérkezésétõl ított harminc napon belül dönt. (7) A szakképesítésért felelõs miniszter a javaslatot elutasítja, ha a szakképesítésre vonatkozó gazdasági, munkaerõpiaci igény nem megalapozott, vagy a szakmai és vizsgakövetelmény nem felel meg az Szt. 10. (1) bekezdésében elõírtaknak, illetõleg ha a javaslattevõ a (4) bekezdésben meghatározott okmányokat a hiánypótlásra történõ felhívást követõen nem csatolja. (8) Ha a javaslat az OKJ-bõl törölt szakképesítés a (4) bekezdés a) c) pontjai szerint alátámasztott újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelõs miniszter az (5) bekezdés szerinti vélemények kikérése nélkül is döntést hozhat. (9) Ha a javaslat felsõfokú szakképesítés felvételére irányul, akkor a szakképesítésért felelõs miniszter az (5) bekezdés szerinti vélemények kikérése nélkül, harminc napon belül dönt. 4. (1) A szakképesítésért felelõs miniszter az elfogadott javaslatot, illetve saját kezdeményezését (a továbbiakban együtt: Kezdeményezés) a 3. (4) bekezdésben meghatározott okmányokkal, valamint újrafelvételre vagy törlésre irányuló kérelem kivételével az NSZI, az OKJ bizottság és az NFI véleményével együtt a döntést követõ nyolc napon belül megküldi az oktatási miniszternek. (2) Az oktatási miniszter a beérkezett Kezdeményezést a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével nyolc napon belül továbbítja az Országos Szakképzési Tanács (a továbbiakban: OSZT) részére. (3) Az OSZT az oktatási miniszter által megküldött Kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a Kezdeményezésnek az OSZT Titkárságához való megérkezését követõen az OSZT ügyrendje szerint de legfeljebb harminc napon belül alakítja ki. (4) Az OSZT javaslata alapján az oktatási miniszter a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel, valamint a szakképesítésért felelõs miniszterrel egyetértésben elrendeli a Kezdeményezésben szereplõ szakképesítés OKJ-be történõ felvételét, az OKJ-ben szereplõ szakképesítés módosítását, vagy a szakképesítésnek az OKJ-bõl történõ törlését. (5) Amennyiben az OSZT a Kezdeményezést nem támogatja, az oktatási miniszter az OSZT határozatát követõ nyolc napon belül felülvizsgálatra visszaküldi azt a szakképesítésért felelõs miniszternek. (6) Ha a Kezdeményezés felsõfokú szakképesítés felvételére irányul, az oktatási miniszter az 5. -ban foglaltak figyelembevételével kezdeményezi az OKJ kiegészítését az OSZT véleményének egyidejû kikérése mellett. 5. Az OKJ kiegészítésének, módosításának megjelentetésére akkor kerülhet sor, ha a szakképesítés felvétele a vál-

3 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1139 tozó gazdasági, munkaerõpiaci körülményekhez alkotó módon alkalmazkodni képes munkaerõ képzését és fejlesztését szolgáló igények gyorsabb kielégítése érdekében történik, valamint a felvételre törvény, kormányrendelet alapján kerül sor, továbbá ha a jegyzékbõl törölt szakképesítések újrafelvételére kerül sor. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a (2) (4) bekezdésekben foglalt kivételekkel a április 1-jét követõen megkezdett szakképzésre kell felmenõ rendszerben alkalmazni. (2) Az iskolai rendszerû szakképzés esetében tanulót a 2006/2007. tanévben a április 1-jétõl hatályos OKJ elõírásai szerint a szakképzési évfolyamra beiskolázni akkor lehet, ha az ahhoz illeszkedõ szakmai és vizsgakövetelmények és központi programok (felsõfokú szakképzés esetén képzési programok) kiadásra kerültek, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. (3) Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetében a résztvevõvel képzési szerzõdést a április 1-jétõl hatályos OKJ elõírásai szerint akkor lehet kötni, ha a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye kiadásra került. (4) Az OKJ-ben szereplõ szakképesítés megszerzésére történõ felkészítés a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a mindenkori hatályos szakmai és vizsgakövetelmények kiadásától kezdõdhet; b) az iskolai rendszerû szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelõs miniszter által jóváhagyott központi programok (tantervek) kiadását követõen kezdhetõ meg. (5) A április 1-jét megelõzõen megkezdett szakképzés eredményes befejezését követõ szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényesek, azok államilag elismert szakképesítést igazolnak. (6) A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a (1) bekezdés 21. pontjában elõírt, a meglévõ szakképesítéssel betölthetõ munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhetõ szakképesítésnek kell tekinteni azt a szakképesítést, amelynek megszerzéséhez jogszabály szakmai elõképzettséget ír elõ. (7) A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezõk közül az OKJ-ben szereplõ 33-as azonosító mal kezdõdõ szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzését január 1-jétõl azoktól kell megkövetelni, akik az 1998/1999-es tanévet követõen fejezték be az általános iskola nyolcadik osztályát. (8) A szeptember 1-je elõtt megkezdett szakképzés esetében az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) rendelet mellékleteként kiadott OKJ-ben szereplõ 54-es azonosító mal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsõfokú szakképesítést, illetõleg a szeptember 1-jétõl felmenõ rendszerben megkezdett szakképzés esetében az OKJ-ben szereplõ 54-es azonosító mal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt û szakképesítést igazolnak. 7. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) rendelet 1. -a, a, továbbá az 1., 3. és 4. ú melléklete, b) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) rendelet a, továbbá az 1 2. ú melléklete, c) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) rendelet módosításáról szóló 14/2005. (V. 26.) rendelet, d) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) rendelet módosításáról szóló 29/2005. (X. 28.) rendelet a és 4. -a. Jelmagyarázat Dr. Magyar Bálint s. k., oktatási miniszter 1. ú melléklet az 1/2006. (II. 17.) rendelethez Az Országos Képzési Jegyzék Az OKJ szakképesítéseinek azonosító a 15 jegybõl áll, amely az 1. és 3. oszlop jegyeibõl áll össze. Az egyes oszlopok értelmezése a következõ: 1. oszlop A szakképesítés azonosító a Az 1 2. jegy a szakképesítés je A szakképesítés jei a következõk (a meghatározások után a megfelelõ ISCED ek kerültek megjelölésre): 21 Fizikai munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító alapû szakképesítés, amely nem igényel befejezett iskolai végzettséget. (2CV) 31 Fizikai munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító középû szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) vagy a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épül. (3CV)

4 1140 OKTATÁSI KÖZLÖNY Fizikai munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító középû szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra vagy a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épül. (3CV) 51 Jellemzõen fizikai munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító középû szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai elõképzettségre vagy a középiskola befejezõ évfolyamának elvégzésére épül. (4CV) 52 Fizikai vagy szellemi munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító középû szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai elõképzettségre vagy érettségi vizsgára épül. (4CV) 54 Jellemzõen szellemi munkát igénylõ munkakör betöltésére jogosító emelt û szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai elõképzettségre vagy érettségi vizsgára épül. (4CV) 55 Érettségi vizsgára épülõ felsõfokú szakképesítések. (5BCV) 61 Felsõfokú iskolai végzettségre épülõ szakképesítések. (5ACV) 3 5. jegy a szakképesítés tanulmányi területe = 3 jegy 1 Oktatás 140 Általános oktatási ismeretek 2 Humán tudományok és mûvészetek 211 Képzõ- és iparmûvészet 212 Zene- és elõadó-mûvészet 213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek 215 Kézmûvesség 223 Anyanyelvi képzés 3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések 321 Újságíró- és riporterképzés 322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés 340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok) 341 Nagy- és kiskereskedelem 342 Marketing és reklám 343 Pénzügy, bank és biztosítás 344 Könyvelés és adózás 345 Menedzsment és igazgatás 346 Titkársági és irodai munka 347 Munkahelyi ismeretek 4 Matematika, ítástechnika, egyéb természettudományos képzések 462 Statisztika 481 Számítástechnikai képzések 482 Számítástechnikai alkalmazások 5 Mûszaki, ipari és építõipari képzések 520 Általános mûszaki képzés 521 Gépgyártás, mûszer- és fémipar 522 Energetika, elektromosság 523 Elektronika és automatizálás 524 Vegyipar 525 Gépjármûvek, hajók, repülõgépek gyártása 541 Élelmiszergyártás 542 Textil-, ruha-, cipõ- és bõripari képzések 543 Fa-, papír-, mûanyag-, üvegfeldolgozás 544 Bányászat és kitermelõipar 581 Építészet és várostervezés 582 Építõipar, vízi, közlekedési stb. építés 6 Mezõgazdaság 621 Növénytermesztés és állattenyésztés 622 Kertészet 623 Erdõgazdálkodás 624 Halgazdálkodás 641 Állatorvosi kisegítõk képzése 7 Egészségügy és szociális gondoskodás 720 Egészségügy (általános programok) 723 Ápolás, gondozás 724 Fogászati laboratóriumi technológia 725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák 726 Terápia és rehabilitáció 761 Gyermek- és ifjúságvédelem 762 Szociális munka és tanácsadás 8 Szolgáltatások 810 Személyi szolgáltatások (általános programok) 811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás 812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás 813 Sportok 814 Háztartási szolgáltatások 815 Fodrászat és szépségápolás 841 Szállítási szolgáltatások 850 Környezetvédelem (általános programok) 851 Környezetvédelmi technológiák 852 Természeti környezet és élõvilág 853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások 861 Személyi és vagyonvédelem 862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem 863 Honvédelem 6 7. jegy az azonos û és tanulmányi területû szakképesítések sora = oszlop Szakképesítés e A ek mellett felsõindexbe került ok jelentése: 1: A szakképzés megkezdésének feltétele hatósági képzés és vizsga során megszerzett vezetõi engedély (közúti jármû kategóriára), illetõleg gépkezelõi jogosítvány (meghatározott géptípusra). 2: Mûvészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai évfolyamok ozása megegyezik az általános mûveltséget megalapozó, illetve az érettségire felkészítõ ismereteket nyújtó évfolyamok ozásával; a 7. oszlopban az évfolyamok a a nem párhuzamos oktatás szakképzési évfolyamainak át jelenti; az adott szakképesítésnél az

5 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1141 iskolarendszeren kívüli képzésre vonatkozó, a szakképesítés sajátosságait figyelembe vevõ további feltételeket, illetve az egyéni felkészülés lehetõségét a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg. 3: Az adott szakképzés megkezdésének feltétele: középfokú (középû) szakmai képzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség. 4: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felelõsségi körébe tartozó mester szakmák. 5: Azon szakképesítéseket jelöli, amelyekre ráépülnek a Magyar Agrárkamara felelõsségi körébe tartozó mester szakmák. 3. oszlop A szakképesítés köre 8. jegy az alap-szakképesítést jelzi: 1 = igen, 0 = nem 9. jegy a rész-szakképesítést jelzi: 1 = igen, 0 = nem 10. jegy az elágazást jelzi: 1 = igen, 0=nem 11. jegy a ráépülést jelzi: 1 = igen, 0=nem jegy a rész-szakképesítés vagy az elágazás vagy a ráépülés je = (amennyiben a jegyek 0, úgy ez a két jegy is 0.) jegy az azonos û rész-szakképesítés, elágazás és ráépülés sora = 01.. (amennyiben a jegyek 0, úgy ez a két jegy is 0.) Alap-szakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, munkakör ellátására képesít. Rész-szakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít. Elágazás: A szakképesítés részeként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, amely kötelezõen választandó modullal/modulokkal együtt munkakör ellátására képesít. Ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, hogy mely modulok/szakképesítés/rész-szakképesítés/elágazás moduljaira épül, meghatározza, hogy mely modulokból épül fel, újabb munkakör ellátására képesít. 4. oszlop Szakmacsoport A ok jelentése 1 21-ig a szakmacsoportok sora és elnevezése: 1. Egészségügy 2. Szociális szolgáltatások 3. Oktatás 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció 5. Gépészet 6. Elektrotechnika-elektronika 7. Informatika 8. Vegyipar 9. Építészet 10. Könnyûipar 11. Faipar 12. Nyomdaipar 13. Közlekedés 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 15. Közgazdaság 16. Ügyvitel 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 18. Vendéglátás-idegenforgalom 19. Egyéb szolgáltatások 20. Mezõgazdaság 21. Élelmiszeripar 5. oszlop Jegyzékbe kerülés éve 6. oszlop Kizárólag iskolai rendszerben megszerezhetõ szakképesítések 7. oszlop A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális idõtartama Az év és az óra együttes feltüntetése azt jelzi, hogy az adott szakképesítés iskolai rendszerben és iskolarendszeren kívül is oktatható. Ahol csak az óra adott, ott iskolarendszeren kívül oktatható a szakképesítés, ha központi program nem került kiadásra. A kizárólag iskolai rendszerben oktatható szakképesítések esetében a maximális képzési idõ évben van megadva. 8. oszlop A FEOR a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerébõl. 9. oszlop A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter Rövidítések jelmagyarázata i = kizárólag iskolai rendszerû szakképzésben megszerezhetõ szakképesítés; BM = belügyminiszter; EüM = egészségügyi miniszter; FVM = földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter; FMM = foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter; HM = honvédelmi miniszter; GKM = gazdasági és közlekedési miniszter; ICSSZEM = ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter; IM = igazságügy-miniszter; IHM = informatikai és hírközlési miniszter; KT = Közbeszerzések Tanácsa elnöke; KvVM = környezetvédelmi és vízügyi miniszter; KSH = Központi Statisztikai Hivatal elnöke; NKÖM = nemzeti kulturális örökség minisztere; = oktatási miniszter; PM = pénzügyminiszter; TNM = regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter.

6 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Ápoló év Ápolási asszisztens 4600 óra Csecsem - és gyermekszakápoló 1200 óra Epidemiológiai szakápoló 1200 óra Feln tt anaeszteziológiai és intenzív óra szakápoló Foglalkozásegészségügyi szakápoló óra 3212 EüM Gyermek anaeszteziológiai és óra intenzív szakápoló Nefrológiai szakápoló 1200 óra Onkológiai szakápoló 1200 óra Pszichiátriai szakápoló 1200 óra Sürg sségi szakápoló 1200 óra Boncmester óra 5320 EüM Egészségügyi asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens Audiológiai szakasszisztens 1200 óra EEG szakasszisztens 1200 óra Egészségügyi operátor 1200 óra Fizioterápiás szakasszisztens 1200 óra EüM Gyógyszerkiadó szakasszisztens 1200 óra Hallásakusztikus 1200 óra Kardiológiai és angiológiai óra szakasszisztens Klinikai fogászati higiénikus 1200 óra Pulmonológiai, allergológiai óra szakasszisztens Szemészeti szakasszisztens 1200 óra Egészségügyi gyakorlatvezet óra 3419 EüM Egészségügyi kártev irtó-fert tlenít Egészség r-fert tlenít 1200 óra 5. Egészségügyi kártev irtó EüM szakmunkás Fert tlenít sterilez Egészségügyi gázmester 1200 óra Egészségügyi menedzser óra 2229 EüM Egészségügyi technológus Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens i 3232 EüM Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus Fogtechnikus és fülilleszték-készít év EüM 3000 óra Fülilleszték-készít Kórszövettani, szövettani asszisztens Citológiai szakasszisztens 3 év 9. Elektronmikroszkópos EüM óra szakasszisztens Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens Massz r Gyógymassz r EüM 1800 óra Sportmassz r Ment ápoló EüM Betegszállító 2400 óra M téti asszisztens Gipszmester M t ssegéd EüM Endoszkópos asszisztens M t technikus M téti szakasszisztens 1200 óra Ortopédiai eszközkészít Ortopédiai kötszerész és f z készít EüM Ortopédiai m szerész Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó 800 óra 1142 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

7 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens Egészségügyi laboráns 2,5 év 2500 óra Kémiai laboratóriumi szakasszisztens EüM Mikrobiológiai szakasszisztens Hematológiai, transzfúziológiai óra szakasszisztens Humángenetikai szakasszisztens 600 óra Radiográfus CT, MRI szakasszisztens 500 óra Intervenciós szakasszisztens 500 óra EüM Nukleáris medicina szakasszisztens 500 óra Sugárterápiás szakasszisztens 500 óra UH szakasszisztens 500 óra Rehabilitációs tevékenység terapeuta év óra 3239 EüM Gyógyfoglalkoztató Gyógyúszás foglalkoztató 900 óra Szülészn i 3 év 3242 EüM Csecsem - és gyermeknevel gondozó i 3316 ICsSzEM Gyermekgondozó-nevel Gyermek- és ifjúsági felügyel Házi id szakos gyermekgondozó ICsSzEM Gyermekotthoni asszisztens Kisgyermekgondozó, -nevel Ifjúságsegít i 3313 ICsSzEM Jelnyelvi tolmács Relé jelnyelvi tolmács óra 3717 ICsSzEM Társalgási jelnyelvi tolmács Nevel szül óra 3314 ICsSzEM Szociális gondozó Fogyatékosok gondozója 1400 óra Szociális gondozó és ápoló Gerontológiai gondozó óra 3311 ICsSzEM Pszichiátriai gondozó 600 óra Szenvedélybeteg-gondozó 600 óra Szociális gondozó, szervez 600 óra Szociális segít Rehabilitációs nevel segít Szociális asszisztens ICsSzEM Foglalkoztatásszervez 600 óra Mentálhigiénés asszisztens 600 óra Szociokulturális animátor 600 óra Szociális, gyermek- és ICsSzEM ifjúságvédelmi ügyintéz 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1143

8 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület év Családpedagógiai mentor óra Gyógypedagógiai asszisztens Értelmileg sérült szak Halláskárosodott szak Látássérült szak Mozgássérült szak Tanulmányi, magatartási és beilleszkedési zavarok szak Képzési szakasszisztens i Óvodai dajka óra Pedagógiai asszisztens óra Sportedz Sportoktató (sportágankénti elágazással) 1000 óra Fitness-wellness asszisztens BM-EüM Sportedz sportágankénti elágazással Rekreációs mozgásprogram-vezet 1000 óra Sportszervez, -menedzser óra 3716 BM Alkalmazott fotográfus óra Artista m vész Artista NKÖM B rm ves Bútorm ves óra Dekorat r 2; Címfest óra Számítógépes dekorat r Díszlet- és jelmeztervez asszisztens óra Díszm kovács 2; óra Divat- és stílustervez óra Egyházzenész Kántor-énekvezet 3 év Kántor-kórusvezet 4000 óra Kántor-orgonista Fest Általános fest óra Díszít fest Filmtechnikus óra 5349 NKÖM Hangmester, hangtechnikus Gipszmintakészít Grafikus Alkalmazott grafikus óra Képgrafikus Jazz-zenész Jazz-énekes 3 év Jazz-zenész a hangszer 4000 óra megjelölésével Kaszkad r szakért óra 3729 NKÖM Kaszkad r Keramikus 2; Kerámiakészít 3500 óra Klasszikus zenész Hangkultúra szak Klasszikus zenész év 49. (a hangszer megjelölésével) óra Magánénekes Zeneelmélet-szolfézs szak Zeneszerzés szak Kommunikátor Intézményi kommunikátor i Sajtótechnikus Sportkommunikátor Könyvm ves óra Közm vel dési szakember I Közm vel dési menedzser óra 3713 NKÖM Kulturális menedzser 1144 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

9 Szakmacsoport Sor Szakképesítés azonosító a tanulmányi terület 1. Szakképesítés e sor alapszakképesítés részszakképesítés elágazás ráépülés Rész-szakképesítés Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Elágazás Közm vel dési szakember II Hanglemez-bemutató 360 óra NKÖM Kulturális rendezvényszervez Közösségfejleszt 300 óra Moderátor i Mozgóképgyártó Hangosító Világosító Felvételvezet Hangasszisztens óra 5342 NKÖM Rendez asszisztens Segédoperat r Szinkronasszisztens Vágóasszisztens Mozgóképgyártó szakasszisztens Audiovizuális szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens i 5342 NKÖM- Televízióm sor gyártó szakasszisztens Mozgóképi animációs filmkészít Animációsfilm-rajzoló 3500 óra Mozgóképterjeszt óra 5119 NKÖM Mozgókép-forgalmazó M emlékfenntartó technikus NKÖM M tárgyvédelmi asszisztens óra Népi kézm ves Kosárfonó Csipkekészít Fajátékkészít Fam ves Fazekas Gyékény-, szalma-, és csuhéjtárgykészít NKÖM Kézi és gépi hímz Kosárfonó és fonottbútor-készít Sz nyegszöv Takács Népi játék és kismesterségek oktatója a tevékenységi kör 300 óra megjelölésével Népzenész Népi énekes 3 év Népzenész a hangszer 4000 óra megjelölésével Ötvös 2; Aranym ves Cizell r Drágak foglaló óra Ezüstm ves Fémm ves Lánckészít Pantomim m vész óra 2639 NKÖM Pantomimes 3 év Porcelánfest óra Porcelánfest és -tervez asszisztens óra Rendezvénytechnikus óra Segédkönyvtáros óra 3711 NKÖM Könyvtári asszisztens Segédlevéltáros óra 3712 NKÖM Levéltári kezel, iratkezel, irattáros Szakrestaurátor Könyv- és papírrestaurátor 70. Múzeumi gy jtemény- és óra 2613 NKÖM raktárkezel Múzeumi preparátor Szerkeszt munkatársa óra 3715 NKÖM Könyvkiadói szerkeszt munkatársa Ráépülés sor sor sor Jegyzékbe kerülés éve Kizárólag iskolai rendszerben oktatható A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális id tartama FEOR A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1145

10 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Színész I. (segédszínész) Bábkészít Bábszínész 3 év Színész II. (segédszínész) NKÖM 3000 óra Szórakoztató táncos Vers- és prózamondó el adóm vész Színháztechnikus Színházi berendez Színházi gépkezel NKÖM Színházi m szaki vezet 400 óra Világítástechnikus 400 óra Szobrász Bronzm ves és szoborönt Díszít szobrász 3500 óra K szobrász Szórakoztató zenész I Szórakoztató zenész II. 3 év NKÖM Szórakoztató zenész a hangszer 3000 óra megjelölésével Táncos Klasszikus balett-táncos Kortárs táncos Modern táncos 3500 óra Néptáncos Színházi táncos Textilm ves Kézinyomó Kéziszöv Kézm ves 3500 óra Textilrajzoló és modelltervez asszisztens Újságíró I Fotóriporter Lapkiadói újságíró-szerkeszt munkatársa Rádióm szerkeszt munkatársa NKÖM Televízióm szerkeszt munkatársa Újságíró II Rádióm vezet, konferanszié Televízióm vezet, konferanszié Üvegm ves Üvegfest, ólmozottüveg készít 3500 óra Vésnök Vésnök a tevékenységi kör óra megjelölésével Vetít gépész óra 5344 NKÖM Zománcm ves óra 1 év Atomer m vi gépész óra 1 év Atomer m vi karbantartó óra Bányaipari technikus Geológiai technikus KvVM Külszíni bányaipari technikus Mélym velési bányaipari technikus Bányászati gépkezel Bányászati szállítóberendezés kezel je óra Szilárdásvány-kitermel gép kezel je CNC-forgácsoló óra 7423 Cs -távvezeték üzemeltet (olaj, óra 8299 gáz) Élelmiszeripari gép és rendszerüzemeltet Cukoripari gépkezel Csomagológép-kezel Dohánytermékgyártási gépkezel óra 8111 FVM Élelmiszeripari gépkezel Élelmiszeripari készülék kezel je Növényolaj-gyártógép kezel je Palackozógép-kezel 1146 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

11 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Energetikai operátor óra Energetikus 1 év Létesítményi energetikus KvVM 1000 óra Megújuló energiaforrás energetikus Épít - és anyagmozgató-gépész technikus óra Emel gép-ügyintéz Épít - és szállítógép-szerel Épületgépész technikus Épületgépészeti cs hálózat- és berendezés-szerel Duguláselhárító Karbantartó, cs szerel M anyagcs -szerel T zvédelmi eszköz- és rendszerszerel, karbantartó Energiahasznosító berendezés szerel je Gázfogyasztóberendezés- és cs hálózat-szerel Központif tés- és cs hálózat-szerel Vízvezeték- és vízkészülék-szerel Épületlakatos Épületmechanikai szerel Erd gazdasági gépkezel Erdészeti felkészít gép kezel je Erdészeti kötélpálya kezel je Erdészeti közelít gép kezel je óra 8312 FVM Erdészeti rakodógép kezel je Többfunkciós fakitermel gép kezel je Er m vi kazángépész óra Er m vi turbinagépész óra 8222 Er m vi villamosberendezés óra 8222 üzemeltet je Fegyverm szerész óra Vadászpuska m ves FVM 400 óra Felvonó- és mozgólépcs -ellen r óra 7623 TNM Felvonószerel Felvonó és mozgólépcs karbantartószerel óra TNM Személyszállítógép üzemeltet je Szórakoztatóipari berendezésüzemeltet Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltet Darabológép-kezel óra Fémipari megmunkálógép-kezel Fémnyomó Fémtömegcikkgyártó Finommechanikai gépkarbantartó, óra 7442 gépbeállító Finommechanikai m szerész Mérlegm szerész Orvosi m szerész Gáz- és tüzeléstechnikai m szerész Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártósori gépkezel, gépszerel Finomgyártósori gépkezel, gépszerel Gépi felülettisztító Gyártósori munkás Iparitermék-bontó Kézigépes megmunkáló Autógyártó Háztartási gépgyártó Gépi forgácsoló Esztergályos Fogazó FVM F részipari szerélez Köször s Marós, horizontos 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1147

12 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Gépipari min ségellen r óra Géplakatos Gépbeállító Hegeszt Eljárás szerinti hegeszt k Hegeszt -vágó gép kezel je H kezel óra H technikai berendezéskezel Ipari olaj- és gáztüzel -berendezés kezel je Kisteljesítmény kazán f t je (max. 2 tonna) óra Kompresszorkezel H központ és -hálózatkezel H téstechnikai berendezéskezel Kazángépész (12 tonna felett) Kazánkezel (2-12 tonna között) H t - és klímaberendezés-szerel, karbantartó Ipari anyagvizsgáló (eljárás óra 3193 megjelölésével) Ipari nemesfém-megmunkáló Kéményvizsgáló BM Kéménysepr Késes, köször s, kulcsmásoló Gépi gravírozó óra Kulcsmásoló Kohászati anyagel készít óra Fémhulladék-el készít Kohászati gépkezel Színesfémkohászati gépkezel óra Vaskohászati gépkezel Korrózió elleni véd bevonat készít je Fest berendezés kezel je Galvanizáló óra M anyagbevonat-készít T zihorganyzó Külszíni bányász K bányász, ásványel készít óra Külfejtéses bányam vel Légtechnikai rendszerszerel Kéményszerel Légtechnikai hálózat szerel Melegüzemi technikus Önt technikus Színesfémkohászati technikus Vaskohászati technikus Mez - és erd gazdasági gépésztechnikus FVM Erd gazdasági gépésztechnikus Mez gazdasági gépésztechnikus M szaki termékmin sít óra Olajbányász Mélyfúró Fluidumkitermel technikus 800 óra Mélyfúró technikus 800 óra Olvasztár óra Optikai m szerész óra Öntészeti mintakészít óra Önt Kokilla- és nyomásos önt Önt forma-készít óra Öntvény- és bugatisztító Precíziós önt Robbantómester Pirotechnikus óra Bányászati robbantómester Épületrobbantó-mester Szerkezetlakatos Lemezlakatos Szerkészít Szikraforgácsoló Színesfém-feldolgozó OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

13 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Színesfémkohász óra Üzemeltet gépésztechnikus Élelmiszeripari gépszerel, karbantartó FVM Élelmiszeripari gépésztechnikus Vegyipari gépésztechnikus Vájár óra Vas- és acélfeldolgozó Folyamatos önt óra Gépi kovács Hengerész Vegyi- és kalorikusgép szerel és karbantartó Ipari olaj- és gáztüzel berendezés szerel je, üzembehelyez je Automatikai m szerész PLC programozó Automatikai technikus 800 óra Elektrolakatos és villamossági óra 7445 szerel Elektromechanikai m szerész Elektromos gép- és készülékszerel Elektronikai m szerész Szórakoztatóelektronikai m szerész Elektronikai technikus Er sáramú elektrotechnikus Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerel Háztartásigép-szerel Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerel Köt - és varrógép m szerész Varrógépm szerész Másoló- és irodagép m szerész Mechatronikai m szerész Mechatronikai szerel Mechatronikai technikus 800 óra Órás óra Orvosi elektronikai technikus EüM Orvostechnikai elektrom szerész Távközlési és informatikai hálózatszerel IHM Távközlési kábelszerel Távközlési m szerész IHM Antenna szerel Távközlési technikus Távközlési üzemeltet Beszédátviteli rendszerszaktechnikus Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerszaktechnikus 2500 óra 2,5 év IHM Elektronikus m sorközl és tartalomátviteli rendszerszaktechnikus Gerinchálózati rendszerszaktechnikus Villamoshálózat-szerel, -üzemeltet óra Elektromos alállomás üzemeltet Villamos-távvezeték épít, szerel, óra 8221 karbantartó Villanyszerel év Kábelszerel 3000 óra Érintésvédelmi szabványossági óra 161. felülvizsgáló Er sáramú berendezések óra szabványossági felülvizsgálója FAM szerel 200 óra Villámvédelmi felülvizsgáló 800 óra Adatbázis adminisztrátor Adatbázistervez óra 3133 IHM Adatelemz 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1149

14 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Általános rendszergazda i 3139 IHM CAD-CAM informatikus IHM Számítógépes m szaki rajzoló Informatikai alkalmazásfejleszt Infokommunikációs alkalmazásfejleszt 165. Információrendszer-elemz és IHM tervez Internetes alkalmazásfejleszt Szoftverfejleszt Informatikai rendszergazda IT keresked Számítástechnikai szoftverüzemeltet Informatikai hálózattelepít és üzemeltet IHM Informatikai m szerész IT biztonság technikus Számítógéprendszer-karbantartó Szórakoztatótechnikai m szerész Webmester Informatikai statisztikus és gazdasági i 3139 IHM-KSH tervez Informatikus Gazdasági informatikus Infostruktúra menedzser Ipari informatikai technikus IHM M szaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus Térinformatikus IT kommunikációs szolgáltató IT mentor óra 3139 IHM Közösségi informatikai szolgáltató Oktatási kommunikációtechnikus Multimédia-alkalmazás fejleszt Designer E-játék fejleszt óra 3139 IHM E-learning tananyagfejleszt Multimédiafejleszt Tartalommenedzser Számítógép-szerel, -karbantartó IHM Telekommunikációs asszisztens i 3139 IHM Web-programozó i 3131 IHM Farmakológus szakasszisztens i 3129 Finomvegyipari géprendszer üzemeltet je óra 8134 Finomvegyipari gép- és készülékkezel Gumiipari technológus év Gumitermékgyártó óra K olaj- és vegyipari géprendszer üzemeltet je 177. K olaj- és vegyipari gép- és óra készülékkezel Nyomástartóedény-gépész Laboratóriumi technikus Általános laboráns Élelmiszeripari laboráns Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns Általános vegyipari laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus 178. Élelmiszermin sít laboratóriumi FVM-KvVM technikus Gyógyszeripari laboratóriumi technikus Környezetvédelmi és vízmin ségi technikus Mez gazdasági laboratóriumi technikus Farmakológus 400 óra Gombatoxikológus 200 óra 1150 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

15 Szakmacsoport Sor Szakképesítés azonosító a tanulmányi terület 1. Szakképesítés e sor alapszakképesítés részszakképesítés elágazás ráépülés Rész-szakképesítés Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Elágazás M anyagfeldolgozó géprendszer üzemeltet je Fröccsönt gép-kezel H re keményed m anyagok feldolgozója 1 év M anyag hegeszt óra M anyag h formázó M anyagextruder-kezel M anyagfóliatermék-készít M anyaghabtermék-gyártó Papírgyártó és -feldolgozó óra Papíripari alapanyaggyártó Sugárzásmér óra Vegyipari technikus Gyógyszerhatóanyag gyártó Gyógyszer-készítménygyártó Vegyi-, m anyag- és gumiipari anyagkezel Vegyianyaggyártó Biotechnológus, technikus 600 óra Drog- és toxikológiai technikus 600 óra Gáz- és olajipari technikus 600 óra Papíripari technikus 600 óra Vegyipari min ségbiztosítási óra technikus Vegyipari technológus Felületvédelmi technológus i Vegyipari méréstechnológus Ács, állványozó év Állványozó 3000 óra Bels építési szerkezet- és burkolatszerel 3 év Árnyékolástechnikai szerel 3000 óra Szárazépít Betonelemgyártó óra Burkoló Hidegburkoló 3 év Melegburkoló 3000 óra Parkettás Cs vezetéképít óra Építési m szaki ellen r I óra 3192 TNM Építési m szaki ellen r II Építményszerkezet-szerel óra Darukötöz Építményszigetel H - és hangszigetel Vízszigetel Építményzsaluzat-szerel óra Zsaluzóács Épít - és anyagmozgató gép kezel je Emel gépkezel Energiaátalakító-berendezés kezel je Építési anyagel készít gép kezel je óra 8321 GKM Földmunkagép-kezel Targoncavezet Útépít gép-kezel Könny gépkezel Nehézgépkezel Épít anyagipari technikus Épít anyagipari min ségellen r 600 óra Épület- és építménybádogos Fest, mázoló és tapétázó Mázoló, lakkozó 3 év Plakátragasztó óra NKÖM Szobafest Tapétázó M emléki díszít, fest 1200 óra Ingatlanfenntartó, karbantartó óra 197. Sportterem- és sportlétesítményüzemeltet óra Ipari alpinista óra Kályhás Cserépkályha-készít Kandallóépít Ráépülés sor sor sor Jegyzékbe kerülés éve Kizárólag iskolai rendszerben oktatható A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális id tartama FEOR A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1151

16 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Kemencekezel, -éget óra Kerámiaipari gépkezel óra Finomkerámiagyártó gép kezel je Korrózióvédelmi technikus Véd bevonatkészít K faragó, m köves és épületszobrász K faragó, épületszobrász NKÖM M k készít Sírk készít M emléki díszít szobrász 1200 óra K m ves Beton- és vasbetonkészít Építési kisgépkezel 3 év Építményvakoló k m ves óra NKÖM Épületfalazó k m ves Gépi vakoló M emléki helyreállító 1200 óra Magasépít technikus Mélyépít technikus Mész- és cementterméket gyártó gép óra 8145 kezel je Tet fed Nádtet készít Úszómunkagép-kezel óra 8324 GKM Üveges és képkeretez óra Képkeretez Üveggyártó óra Üvegipari gépkezel Vízépít technikus Víziközm -épít KvVM Vízépítési búvár 500 óra Vízkútfúró óra 8325 KvVM B rdíszm ves év Táskajavító 3000 óra Cipész, cip készít, cip javító év Cip fels rész-készít óra Cip összeállító Ortopédiai cipész 800 óra Fonó, köt és nemsz tt-termék gyártó Fonó Köt Nemsz tt-termék gyártó Kalapos, sapka- és keszty készít óra Kalapos, sapkakészít Keszty s Könny ipari géprendszer üzemeltet je Könny ipari gépkezel óra Rostnövényfeldolgozó Sepr - és kefegyártó Sz r- és tollfeldolgozó Könny ipari technikus 4 Könny ipari gyártásközi és termékmin ség ellen r Textil- és ruhaipari technikus Szabász óra Szabó Fehérnem -készít Lakástextil-készít Munkaruha- és véd ruha-készít 3 év Textiltermék-összeállító óra Csecsem - és gyermekruha-készít Férfi szabó N i szabó Szíjgyártó és nyerges B rtárgykészít Szíjgyártó Szöv óra 7313 Sz cs, sz rme- és b rkonfekcionáló óra B rruha készít, javító 1152 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

17 Szakmacsoport Sor Szakképesítés azonosító a tanulmányi terület 1. Szakképesítés e sor alapszakképesítés részszakképesítés elágazás ráépülés Rész-szakképesítés Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Elágazás Textilszínez, -kikészít óra Tímár, b rkikészít Sz rmeipari megmunkáló, óra sz rmefest Vegytisztító, kelmefest, mosodás óra Bútorasztalos Asztalosipari szerel 3 év Fa- és bútoripari gépkezel óra Faesztergályos Fatermékgyártó Épületasztalos Famegmunkáló FVM F részipari gépkezel Fa- és bútoripari technikus Bútoripari technikus Fafeldolgozó technikus Kádár, bognár Bognár Kádár Kárpitos év Bútorkárpitos óra GKM Járm kárpitos 800 óra Kiadvány- és képszerkeszt óra Korrektor 600 óra NKÖM Nyomdai médiaszerkeszt 600 óra Tipográfus 600 óra Könyvköt Kötészeti gépkezel Nyomdai gépmester Gyorsnyomdai gépkezel Nyomdai gépkezel Nyomdaipari technikus Nyomóforma-készít Nyomtatványfeldolgozó Író- és irodaszergyártó, papírtermékkészít óra Papírfeldolgozó Szita-, tampon- és filmnyomó óra Autóelektronikai m szerész GKM Gépjárm riasztó-szerel Autószerel Autóbontó Autókarbantartó és -ápoló Autómosógép-kezel GKM 1 év Autótechnikus 1000 óra Gázautószerel 300 óra Gumiabroncs-javító és óra 7525 GKM kerékkiegyensúlyozó Hajózási technikus Fedélzetmester belvízi hajón GKM Matróz belvízi hajón Matróz-gépkezel belvízi hajón Haszongépjárm vezet Autóbuszvezet óra 8357 GKM Tehergépkocsi-vezet Járm fényez GKM Karosszérialakatos GKM Kishajóépít, -karbantartó Kishajó-karbantartó GKM Kishajóépít és -karbantartó 1 év technikus 1000 óra Közlekedésautomatikai m szerész GKM 1 év Közlekedésautomatikai technikus 1000 óra Közlekedésépít technikus Hídépít és -fenntartó technikus GKM Útépít és -fenntartó technikus Vasútépít és -fenntartó technikus Ráépülés sor sor sor Jegyzékbe kerülés éve Kizárólag iskolai rendszerben oktatható A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális id tartama FEOR A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1153

18 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Közlekedésüzemvitel-ellátó Menetjegyellen r Menetjegypénztáros Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó GKM Légi közlekedésüzemvitel-ellátó Szállítmányozási ügyintéz Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó Közútkezel óra 5219 GKM Útjavító Légiutas-kísér GKM Repül téri utaskísér Motor- és kerékpárszerel Kerékpárszerel GKM Motorkerékpár-szerel Repül gépm szerész GKM Repül gépsárkány-szerel GKM Repül gép-szerel GKM 1 év Repül géptechnikus 1000 óra 1 év Repül téri földi kiszolgáló GKM 1000 óra Targonca- és munkagépszerel óra 7439 GKM Útépít óra 7641 GKM Térburkoló Vasúti járm szerel Kocsivizsgáló Dízelmotoros vasúti járm szerel je GKM Vasúti villamosjárm szerel je Vasúti vontatott járm szerel je 1 év Vasútijárm -technikus 1000 óra Vasúti pályamunkás GKM Vonalgondozó Vasúti vontatási-áramellátási rendszerszerel óra 7449 GKM Vasúti vontatásihálózat-szerel Vasútüzemvitel-ellátó Hálókocsikalauz Jegyvizsgáló Vasúti raktárnok Vonat fel- és átvev Forgalmi szolgálattev Vasúti árufuvarozási pénztáros GKM Vasúti személyfuvarozási pénztáros 1 év Vasúti árufuvarozási technológus 1000 óra 1 év Vasúti forgalmi technológus 1000 óra Vasúti személyfuvarozási 1 év technológus 1000 óra Csatornam -kezel Csatornakarbantartó KvVM Csatornaüzemi gépkezel Fürd üzemi gépész év KvVM Fürd üzemi gépkezel 1000 óra Hulladékfelvásárló óra 5115 KvVM Hulladéktelep-kezel Elektronikai hulladékválogató, feldolgozó óra 5359 KvVM Hulladékfeldolgozógép-kezel Hulladékgy jt és -szállító Hulladékválogató és -feldolgozó Ipari környezetvédelmi technikus Energetikai környezetvéd Hulladékgazdálkodó 267. Környezetvédelmi berendezés óra 3126 KvVM üzemeltet je Környezetvédelmi méréstechnikus Nukleáris energetikus Környezet- és természetvédelmi technikus KvVM-FVM Agrárkörnyezetvédelmi megbízott Természetvédelmi megbízott 1154 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

19 Szakmacsoport Sor Szakképesítés azonosító a tanulmányi terület 1. Szakképesítés e sor alapszakképesítés részszakképesítés elágazás ráépülés Rész-szakképesítés Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Elágazás Települési környezetvédelmi technikus 1 év 269. Települési környezetvédelmi KvVM óra ügyintéz Településüzemeltet és -fenntartó Víz- és szennyvíztechnológus Szennyvíztechnológus KvVM Víztechnológus Vízkárelhárító óra 5379 KvVM Vízm kezel Hidroforkezel KvVM Vízgépkezel Vízügyi technikus KvVM Adótanácsadó óra 2512 PM Adóügyi ügyintéz Államháztartási szakügyintéz Adóigazgatási szakügyintéz i 3605 PM Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéz Banki befektetési termékértékesít óra 3635 PM Befektetési szakért óra 3635 PM Biztosítási tanácsadó óra 3634 PM Biztosításközvetít Független biztosításközvetít óra 3626 PM Függ biztosításközvetít Jogvédelmi biztosításközvetít 1 év Közbeszerzési referens KT 1000 óra Mérlegképes könyvel Mérlegképes könyvel államháztartási szakon Mérlegképes könyvel egyéb szervezeti szakon óra 3606 PM Mérlegképes könyvel pénzügyi szakon Mérlegképes könyvel vállalkozási szakon Munkaer piaci szervez, elemz ,5 év FMM Munkaer piaci szolgáltató, ügyintéz 600 óra Nonprofit menedzser óra 3910 PM Nonprofit ügyintéz Okleveles adószakért Okleveles adószakért adóellen rzési szakon óra 2512 PM Okleveles forgalmiadó-szakért Okleveles jövedelemadó-szakért Okleveles nemzetköziadó-szakért Okleveles pénzügyi revizor óra 2518 PM Pénzügyi és viteli szakellen r Pénzügyi és viteli szakellen r adózási szakon Pénzügyi és viteli szakellen r államháztartási szakon Pénzügyi és viteli szakellen r információrendszerek szakon óra 3606 PM Pénzügyi és viteli szakellen r pénzügyi szervezeti szakon Pénzügyi és viteli szakellen r vállalkozási szakon Pénzügyi és viteli szakellen r vám szakon 1,5 év Pénzügyi-viteli ügyintéz PM 1500 óra Pénzügy r óra 3522 PM Statisztikai szervez, elemz ,5 év KSH Statisztikai és gazdasági ügyintéz 1500 óra Szakképesített bankreferens óra 3631 PM Személyügyi gazdálkodó és fejleszt óra 2523 FMM Személyügyi ügyintéz Társadalombiztosítási és bérügyi szakel adó óra 3604 FMM Bérügyintéz Társadalombiztosítási ügyintéz Ráépülés sor sor sor Jegyzékbe kerülés éve Kizárólag iskolai rendszerben oktatható A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális id tartama FEOR A szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter 9. OKTATÁSI KÖZLÖNY 1155

20 Országos Képzési Jegyzék 2006 Szakképesítések köre Szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A szakképesítés A szakmai és azonosító a Kizárólag Jegyzékbe megszerzéséhez vizsgakövetelmény Szakképesítés Szakmacsoport rendszerben iskolai FEOR Sor alap- rész- éve képzés maximális feljogosított kerülés szükséges meghatározására e tanulmányi sorszászászá oktatható szak- képesítés képesítés szak- elágazás ráépülés id tartama miniszter terület Üzleti szakügyintéz Banki szakügyintéz Értékpapírpiaci szakért Gazdálkodási menedzserasszisztens i 3619 PM Pénzügyi szakügyintéz Projektmenedzser-asszisztens Számviteli szakügyintéz 1,5 év Vállalkozási ügyintéz PM 1500 óra Valutapénztáros és valutaügyintéz óra 4211 PM Kifizet helyi pénztáros Vám- és jövedéki ügyintéz Jövedéki ügyintéz óra 3522 PM Vámügyintéz Ellen rzési és min ségbiztosítási óra 297. munkatárs Min ségbiztosítási auditor 250 óra Hatósági és közigazgatási ügyintéz 1 év Migrációs ügyintéz II óra 3602 BM-KvVM Nyilvántartási és okmányügyintéz Településfejlesztési szakel adó Migrációs ügyintéz I. 400 óra Idegennyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéz Emberi er forrás ügyfélkapcsolati szakügyintéz Európai üzleti asszisztens FMM IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéz Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéz Irodai asszisztens év Gépíró óra Gépíró, szövegszerkeszt Jegyz könyvvezet, beszédleírógyorsíró óra Jogi asszisztens i 3511 Személyes ügyfélszolgálati óra 302. asszisztens Közszolgáltatási ügyintéz 600 óra Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Számítógépes adatrögzít óra Telefonkezel Telemarketing asszisztens 0,5 év Ügyfélkapcsolati vezet óra Ügyintéz titkár Idegennyelvi titkár 600 óra Iskolatitkár 600 óra Ügyviteli szakügyintéz Gazdasági idegennyelv levelez i Titkárságvezet Autó- és motorkerékpár-keresked óra 5111 GKM- Autó- és motorkerékpár-eladó, kölcsönz Becsüs Drágak -meghatározó óra 3627 Becsüs a szakirány megjelölésével Bolti eladó Bútor- és lakástextil-eladó Cip eladó Élelmiszer- és vegyiáru-eladó óra Porcelán- és vasedény-eladó Ruhaeladó Zöldség-gyümölcs eladó Fényképész és fotótermékkeresked Eseményrögzít óra Filmlaboráns 1156 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9.

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 9. szám 13213 III. Kormányrendeletek A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szakképesítés OKJ száma. Megye. Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő

Szakképesítés OKJ száma. Megye. Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Megye Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés megnevezése Támogatási kategória Javaslattevő Bács-Kiskun 34-543-01 Abroncsgyártó Bács-Kiskun 34-582-01 Ács Bács-Kiskun 51-481-01 Adatbázis kezelő Bács-Kiskun

Részletesebben

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület igen adatbázis adminisztrátor 544820100000000

Részletesebben

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre Szakképzés Név Kód Képzési terület Adható e többletpont a képzési területen? (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...5 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ELŐSZÓ Tisztelt Partnerünk! 2013. évi képzési tájékoztatónk ajánlásával munkatársaim

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 106. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 9., csütörtök 106. szám Tartalomjegyzék 216/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 102703 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. A rész

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7.

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7. Tartalomjegyzék I. Összehasonlító és gazdasági adatok I/1.-I/7. mellékletek... 2 II. Munkaerőpiaci adatok II/1.- II/8. mellékletek... 9 III. Oktatási adatok III/1.- III/5. mellékletek... 19 IV. Iskolázottsági

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2015. (.) NGM rendelete A nemzetgazdasági miniszter /2015. (.) NGM rendelete az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

Farkas Péter Az OKJ tartalmának, a jegyzékben szereplő szakképesítések összetételének, bemeneti követelményeinek változása 1993 2007 között

Farkas Péter Az OKJ tartalmának, a jegyzékben szereplő szakképesítések összetételének, bemeneti követelményeinek változása 1993 2007 között Farkas Péter Az OKJ tartalmának, a jegyzékben szereplő szakképesítések összetételének, bemeneti követelményeinek változása 1993 2007 között Az iskolarendszerben oktatott szakképesítések a kilencvenes évek

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

FEOR '08 a tantárgyak tekintetében

FEOR '08 a tantárgyak tekintetében FEOR '08 a tantárgyak tekintetében MUNKAKÖR A FEOR SZERINT SZÜKSÉGES TANTÁRGY (ha ebben jó vagy érdemes a szakmában gondolkodni) GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK 11 Törvényhozók,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 106. szám 17859 13. Hatályát veszti az R. a) 19. (9) bekezdése, b) 21. (4) (12) bekezdése, c) 27/C. (5) bekezdése. 14. Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Kerékgyártó László: A szakiskola 9. és 10. évfolyamának fejlődéstörténete az eredeti változat részletesebb

Részletesebben

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 2008 november TANULJON VELÜNK! Folyamatosan induló szakképzéseink: mérlegképes könyvelõ pénzügyi-számviteli ügyintézõ adótanácsadó társadalombiztosítási ügyintézõ társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

Képzési területek egységes osztályozási rendszere 2003

Képzési területek egységes osztályozási rendszere 2003 Képzési területek egységes osztályozási rendszere 2003 Központi Statisztikai Hivatal, 2003 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai főosztályának Főosztályvezető:

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben