2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - szakirányhoz - tartozó tárgyak esetén az eltérések megemlítése)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - szakirányhoz - tartozó tárgyak esetén az eltérések megemlítése)"

Átírás

1 Filozófiatörténet Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 2. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG vagy HG dr. Janka Ferenc főiskolai tanár A filozófiai oktatás általános célja, hogy a hallgatókban felébressze a magukkal hozott köznapi és az iskolákban elsajátított szaktudományos létértelmezésen túl az egész eredetére, mibenlétére és céljára vonatkozó rendszeres, tudományos színvonalú kérdezés igényét. Sajátos célja, hogy eljuttassa a gondolkodást saját korlátainak felismerésére. a) A görög filozófia: milétoszi természetbölcselők, pythagoreusok filozófiája. b) Efezoszi Hérakleitosz és az eleaták. c) A mechanikusok: Empedoklész, Démokritosz. d) A minőség filozófiája: Anaxagorasz, Apollóniai Diogenész. e) A szofisták és a szkepticizmus. f) A klasszikus görög filozófia: Szókratész, Platón, Arisztotelész g) Hellenista filozófiai rendszerek: sztoicizmus, epikureizmus, szinkretizmus, újplatonizmus h) Az első keresztény bölcselők, a patrisztika századai i) A skolasztika fejlődése, az egyetems fogalmak vitája, arab és zsidó bölcselet, a skolasztika virágkora: Albertus Magnus, Aquinói Szent Tamás, Duns Scotus j) A nominalizmus és a misztika Zárthelyi SH Atlasz, Filozófia, Budapest NYÍRI Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, Budapest KECSKÉS Pál: A bölcselet története, Budapest HOSSZÚ Lajos - BOLBERITZ Pál: Bölcselettörténet I-II, Budapest (főiskolai jegyzet) 1

2 Filozófiai Antropológia Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Janka Ferenc főiskolai tanár A filozófiai antropológia tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a filozófia alapkérdéseit, az ember természetét, viselkedésének alapjait a transzcendetalitás és a halhatatlanság fogalmát, problémáját. a) A filozófia alapkérdése, a filozófiai antropológia meghatározása b) Animális lét és szellem c) Transzcendentalitás d) A szellemiség jellegzetessége e) Az ember mint fenomén f) Az ember természete f) Az emberi viselkedés alapjai: agresszió és kötődés, a hármas dimenzió g) Az ember világi léte, tevékenysége h) Az ember történelmi léte, történetfilozófia i) A társadalmi lét alapformái és konfliktusai j) A vallási legitimáció, az elidegenedés és a kivetítés problémája, a vallás humanizáló ereje k) Az emberi szexualitás szaktudományos, történelmi megközelítése és antropológiai reflexiója l) család, társadalom, állam, emberiség m) A test és lélek kérdése n) A halhatatlanság problémája Zárthelyi NYÍRI Tamás: Antropológiai vázlatok, Budapest NYÍRI Tamás: Az ember a világban, Budapest NYÍRI Tamás: Filozófiai antropológia, 1988 (egyetemi jegyzet) ANZENBACHER, Arno: bevezetés a filozófiába, Budapest BOLBERITZ Pál: Isten, ember, vallás, Budapest SOLTÉSZ János: "Az emberi lét legfontosabb kérdései a filozófiai antropológia fényében I- II", in Athanasiana 1-2 ( ) 2

3 3

4 Filozófiai Istentan Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Janka Ferenc főiskolai tanár A teodícea, filozófiai istentan tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a különböző valláskritikákat és ateista rendszereket. a) Az istentan története. b) Valláskritikák, ateista rendszerek. c) Szisztematikus filozófiai istentan. Zárthelyi TURAY Alfréd: Istenkereső filozófusok, Budapest BOLBERITZ Pál: Isten, ember, vallás, Budapest WEISSMAHER Béla: Filozófiai Istentan, Budapest ANZENBACHER, Arno: Bevezetés a filozófiába, Budapest SCHNEIDER, Theodor (szerk): A dogmatika kézikönyve, Budapest 1996 II. JÁNOS PÁL: Fides et ratio, Budapest

5 Filozófia szigorlat Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 3. Kreditpont 3 Összóraszám (elm + gyak) szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) HG1 201, HG1 203, és HG1 202 vagy HG2 204 dr. Janka Ferenc főiskolai tanár A Filozófiatörténet és speciális filozófiai témák összefoglaló tematika alapján történő számonkérése átfogó filozófiai szemlélet megerősítése érdekében. A szigorlati követelmény az egyes félk tematikáját követi, tehát: HG1 201, HG1 203, és HG1 202, vagy HG2 204 Szigorlat A kötelező és ajánlott irodalom, mely az egyes félkben szerepelt, nyújtja a számonkérendő tudásanyagot. 5

6 Ószövetségi bevezetés I. Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Gánicz Endre főiskolai tanársegéd Az ószövetségi bevezetés célja, hogy megismertesse a hallgatókkal Izrael történetét, a Pentateuchus kutatását, valamint a Deuteronomisztikus könyveket és a 8. századi prófétákat, valamint az általuk írott ószövetségi szentírási könyveket. a) Általános bevezető b) Izrael története a Kr. e. 2. zred második felétől c) A Teremtés, Kivonulás, Leviták, Számok és a Második Törvénykönyv azaz a TÓRA bemutatása d) Józsue, Bírák, Sámul 1. és 2. könyve, Királyok 1 és 2. könyve e) Ámosz, Ozeás, Mikeás, Izaiás próféta könyve Zárthelyi RÓZSA Huba: Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest Soggin, Alberto J., Bevezetés az ószövetségbe, Budapest

7 Ószövetségi bevezetés II Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 2.. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG Gánicz Endre főiskolai tanársegéd Az ószövetségi bevezetés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a prófétai könyvekkel és bölcseleti irodalommal. a) Náhum, Szofoniás, Abdeus, Jeremiás könyve b) Ezekiel, Deutero-Izaiás c) Aggeus, Zakariás, Trito-Izaiás, Malakeus, Zakariás, Joel és Jónás könyve d) Zsoltárok, Jób, Példabeszédek, Rút, Énekek éneke, Prédikátor, Siralmak, Eszter, Dániel, Ezdrás, Hehemiás, krónika 1és 2. könyve e) Báruk, jeremiás levelei, Tóbiás, Judit 1-2 Makkabeus, Bölcsesség, Sírák, eszter és Dániel könyve Zárthelyi RÓZSA Huba: Bevezetés az Ószövetségbe, Budapest Soggin, Alberto J., Bevezetés az ószövetségbe, Budapest

8 Újszövetségi bevezetés-pál apostol levelei Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Gánicz Endre főiskolai tanársegéd Az újszövetségi bevezetés az újszövetségi szentírás könyvei létrejöttének idejét, helyét, körülményeit tárgyalja, figyelmet szentelve az egyes könyvek tartalmára, sajátos mondanivalójára. a) A jeruzsálemi ősegyház és Palesztina története Jeruzsálem pusztulásáig b) 1-2. Tesszalonikiekhez írt levél c) Kolosszeiekhez írt levél d) Efezusiakhoz írt levél e) Filemonhoz írt levél f) Filippiekhez írt levél g) 1-2 Korintusiakhoz írt levél h) Galatákhoz írt levél i) Rómaiakhoz írt levél j) Timóteushoz írt levél k) Tituszhoz írt levél Zárthelyi TARJÁNYI Béla: Újszövetségi alapismeretek I. Az ősegyház élete (Pál apostol levelei), Budapest Benyik György, Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete I-II. Szeged,

9 Újszövetségi bevezetés - Az ősegyház tanítása Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 4. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG Gánicz Endre főiskolai tanársegéd A tantárgy célja Jézus Krisztus életének, tanításának bemutatása, az evangéliumok megismertetése és a szinoptikus kérdés értelmezése. a) Jézus élete (időpont és környezet) b) Jézus tanítása c) Az emberek válasza Jézus tanítására d) Szinoptikus evangéliumok (Máté, Márk, Lukács) e) Apostolok Cselekedetei f) A Katolikus levelek (János 3 levele, Péter 2 levele, Júdás és Jakab levele) g) János evangéliuma h) zsidóknak írt levél i) Jelenések könyve Zárthelyi TARJÁNYI Béla: Újszövetségi alapismeretek II. Jézus örömhíre (Az ősegyház tanítása), Budapest Benyik György, Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete I-II. Szeged,

10 Ószövetségi exegézis - teremtéstan, pátriárkák Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 5. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG és HG Gánicz Endre főiskolai tanársegéd A tantárgy célja az ószövetségi szentírás egyes könyveinek exegetikai elemzése, mely segíti a könyvek mondanivalójának megértését a hallgatók számára. a) A Ter 1-11 műfaja, szerkezete, keletkezése b) Ókori kelet irodalmának a világ és az ember teremtését bemutató alkotásainak elemzése c) Pátriarkai történetek műfaja, eredete és keletkezése d) Ter 14; 15; 18,1-15;21,1-8; 22 Zárthelyi RÓZSA Huba: Kezdetkor teremtette Isten, Budapest RÓZSA Huba: Ószövetségi exegézis: Pátriárkák, Budapest

11 Ószövetségi exegézis - Üdvösségközvetítők az Ószövetségben Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 6. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG Gánicz Endre főiskolai tanársegéd A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az ószövetségi üdvösségvárás kérdését a mai biblikus kutatásban, s ezzel együtt kitekintést nyerjenek arra vonatkozóan, hogy az Újszövetségben hogyan jelennek meg ezek a szövegek Jézus személyére és üdvözítő művére vonatkoztatva. a) Királyi Messiás - Iz 7,1-17; 9,1-6; 11,1-6; Mik 5,1-5; Zak 9,9-10 b) Jahve szenvedő szolgája - Iz 42, ; 52,13-53,12 c) Emberfia - Dán 7. Zárthelyi RÓZSA Huba: Üdvösségközvetítők az ószövetségben I. A kiráyi Messiás, budapest RÓZSA Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben II. Az Úr szenvedő Szolgája; Emberfia, Budapest

12 Újszövetségi exegézis - Evangéliummagyarázatok Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 7. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG és HG Gánicz Endre főiskolai tanársegéd A tantárgy célja az evangéliummagyarázatok - találkozástörténetek, csodák és példabeszédek által - során közelebb hozni a hallgatókhoz Jézus tanításának és tetteinek értelmét. a) Zakeus története b) Jézus Simon házában c) Jézus Názáretben d) Jézus és a gazdag e) Az emmauszi tanítványok története f) A szántóföldbe rejtett kincs g) Az ünnep, amelyet az apa fiainak rendezett h) Konkoly a búza között i) Az irgalmas szamiritánus története j) A bíró és az özvegy k) Munkások a szőlőben l) Példabeszéd az ünnepi ebédről m) Jézus meggyógyít egy siketnémát n) Jézus feltámasztja az özvegy egyetlen fiát o) Jézus meggyógyít egy megszállott fiút p) Jézus tanítványai a viharban r) Jézus szombaton meggyógyít egy beteg asszonyt q) Jézus a kánai menyegzőn Zárthelyi TARJÁNYI Béla: Evangéliummagyarázatok I. Találkozások, Budapest TARJÁNYI Béla: Evangéliummagyarázatok II. Példabeszédek, Budapest TARJÁNYI Béla: Evangéliummagyarázatok IIII. Csodák, Budapest

13 Újszövetségi exegézis - Örömhír MK evangéliuma szerint Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 8. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG1 107 Gánicz Endre főiskolai tanársegéd Márk evangéliumának exegetizálása, mely által a hallgatók számára érthetőbbé tehető az Örömhír gondolata a) Az örömhír kezdete (Mk1,1) b) Az előfutár: Illés visszatér (Mk1,2-8) c) Jézus az Isten Fia (Mk 1,9-11) d) Új Ádám, új paradicsom (Mk1,12-13) e) isten uralma elkezdődött (Mk1,14-15) Zárthelyi TARJÁNYI Béla: Újszövetségi szentírásmagyarázat I. Az örömhír Márk evangélista szerint, Budapest Szentírásmagyarázat az Egyházban, A Pápai Biblikus Bizottság dokumentuma (Jeromos füzetek ) 13

14 Szentírástudományi szigorlat Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 7. Kreditpont 3 Összóraszám (elm + gyak) - Szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) HG 1 105, HG 1 107, és HG vagy HG Gánicz Endre főiskolai tanársegéd A tantárgy célja a Szentírástudománnyal kapcsolatos legfontosabb ismeretek szinopszisba látása, és ennek számonkérése, mind a bevezetés mind a magyarázatok szempontjából, összefoglaló tematika alapján. Bevezetés az Ószövetségbe, Bevezetés az Újszövetségbe, Ószövetségi Exegézis és Újszövetségi Exegézis. A konkrét követelmény HG1 101, HG1 102, HG1 13, HG1 104, HG1 105, HG1 107, és HG1 106, vagy HG1 108 tantárgyak kiemelt témakörei alapján. Szigorlat Az egyes félk kötelező és ajánlott irodalma 14

15 Egyháztörténelem - Ókor Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Janka György főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az egyház történetét, legfontosabb eseményeit. felhívja a hallgatók figyelmét a liturgia alakulására, a bűnbánati és fegyelmi élet változásaira. a) Az egyház keletkezésének történeti kerete: hellenizmus, romanitás, zsidóság b) Jézus Krisztus és az egyház, az ősegyház kora, terjedés, szervezet c) Keresztényellenes perek, üldözések d) Apologéták és működésük e) Az első századok eretnekségei f) A gnózis és az antognosztikus polémia g) Az egyház istentiszteleti élete és megszentelő tevékenysége h) Bűnbánati fegyelem és erkölcsi élet i) Az egyházszervezet továbbfejlődése j) A kereszténység végleges győzelme és ennek következményei k) Nagy Konstantin egyházpolitikája l) Az arianizmus, a niceai zsinat m) Szentháromságtani viták, a konstantinápolyi zsinat n) A IV. század görög és latin egyházatyái és teológiájuk o) Viszályok, vallási, társadalmi viták a IV- V. században p) nesztoriosz és az efezusi zsinat q) Monofizitizmus és a khalkedoni dogma r) Az "újkhalkedoni korszak" s) Pelagius és Ágoston sz) istentiszteleti élet, megszentelő tevékenység, bűnbánati fegyelem a IV-VII. században t) Szerzetesség az ókorban u) Missziós tevékenység a germánok, frankok, britek között v) Az iszlám kialakulása és terjedése Zárthelyi SZÁNTÓ Konrád: A katolikus egyház története I. kötet ADRIÁNYI Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, München LENZENWEGER, J-STOCKMEIER, P. (Hrsg.): Geschichte der katolischen Kirche, Graz

16 R. KOTTJE-B. MOELLER: Ökumenische Kirchengeschichte, Mainz, Bd A. FRANZEN: Kis Egyháztörténet, Szeged H. JEDIN: A zsinatok története, Budapest TÖRÖK József: Egyetemes egyháztörténelem, Budapest

17 Egyháztörténelem - Középkor Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 2. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG dr. Janka György főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az egyház történetét, legfontosabb eseményeit. felhívja a hallgatók figyelmét a liturgia alakulására, a bűnbánati és fegyelmi élet változásaira. a) A kereszténység elterjedése egész Európában b) Egyházi állam és a "Sacrum Imperium Romanun" c) "Saeculum obscurum d) Képrombolás és a keleti egyházszakadás e) magyarság és kereszténység f) Egyházi tudományok és művelődés g) Liturgikus élet, egyházfegyelem, valláserkölcsi élet h) Szerzetesség és a cluny-i reform i) VII. Gergely és reformmozgalma, az invesztitúra-harc j) A pápaság küzdelmei a Staufiakkal k) III. Ince theokratikus pápasága l) Magyar egyház az Árpád-házi királyok alatt m) Keresztes hadjáratok n) Missziós tevékenység, egyházkormányzat, középkori szerzetesség o) Eretnekség, inknvizíció, egyházi tudományosság, misztika, kultúra p) Liturgikus élet, megszentelő tevékenység, egyházfegyelem, valláserkölcsi élet q) Avignon-i fogság, a nagy nyugati szakadás r) A konstanzi zsinat s) Basel-Ferrara-Firenzei zsinat és az unió sz) Reneszánsz pápák t) Magyar egyház a vegyesházi királyok alatt u) Tudományos és irodalmi tevékenység v) A kései középkor liturgikus élete, bűnbánati fegyelme és valláserkölcsi élete Zárthelyi SZÁNTÓ Konrád: A katolikus egyház története I. kötet ADRIÁNYI Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, München LENZENWEGER, J-STOCKMEIER, P. (Hrsg.): Geschichte der katolischen Kirche, Graz R. KOTTJE-B. MOELLER: Ökumenische Kirchengeschichte, Mainz, Bd

18 A. FRANZEN: Kis Egyháztörténet, Szeged H. JEDIN: A zsinatok története, Budapest TÖRÖK József: Egyetemes egyháztörténelem, Budapest

19 Egyháztörténelem - Újkor Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Janka György főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az egyház történetét, legfontosabb eseményeit. felhívja a hallgatók figyelmét a liturgia alakulására, a bűnbánati és fegyelmi élet változásaira. a) Luther fellépése és tanai b) Zwingli c) Kálvin d) Hitújítás Angliában e) A reformáció elterjedése Európában és Magyarországon f) A Trienti Zsinat g) A tridentinum megvalósítása: - a reformpápák és főpapok; - a barokk szentek és szerzetesrendek h) A katolikus megújulása teológiai tudománya és lelkisége i) Az újkori hitterjesztés története j) A pápaság és az egyház helyzete k) a gallikanizmus l) Janzenizmus m) Febronianizmus n) A katolikus egyház Magyarországon között Zárthelyi SZÁNTÓ Konrád: A katolikus egyház története II. kötet ADRIÁNYI Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, München LENZENWEGER, J-STOCKMEIER, P. (Hrsg.): Geschichte der katolischen Kirche, Graz R. KOTTJE-B. MOELLER: Ökumenische Kirchengeschichte, Mainz, Bd BALOGH - GERGELY: Egyházak az újkori Magyarországon, Budapest 1996, I-II. GEGELY - KARDOS - ROTTLER: Az egyházak Magyarorszáűgon, Budapest A. FRANZEN: Kis Egyháztörténet, Szeged H. JEDIN: A zsinatok története, Budapest TÖRÖK József: Egyetemes egyháztörténelem, Budapest

20 20

21 Egyháztörténelem - új- és legújabbkor Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 4. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG dr. Janka György főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az egyház történetét, legfontosabb eseményeit. felhívja a hallgatók figyelmét a liturgia alakulására, a bűnbánati és fegyelmi élet változásaira. a) A francia forradalom és az egyház b) A katolikus restauráció c) A liberalizmus és hatásai d) IX. Pius pápasága ( ) e) A pápaság 1878 és 1922 között f) A két világháború korának pápái g) A legújabbkori egyház Európában és Magyarországon h) A katolikus egyház a szocialista világrendszerben i) A II. Vatikáni Zsinat j) XXIII. János és VI. Pál pápasága k) Az egyház napjainkban Zárthelyi SZÁNTÓ Konrád: A katolikus egyház története II. kötet ADRIÁNYI Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, München LENZENWEGER, J-STOCKMEIER, P. (Hrsg.): Geschichte der katolischen Kirche, Graz R. KOTTJE-B. MOELLER: Ökumenische Kirchengeschichte, Mainz, Bd BALOGH - GERGELY: Egyházak az újkori Magyarországon, Budapest 1996, I-II. GEGELY - KARDOS - ROTTLER: Az egyházak Magyarorszáűgon, Budapest A. FRANZEN: Kis Egyháztörténet, Szeged H. JEDIN: A zsinatok története, Budapest TÖRÖK József: Egyetemes egyháztörténelem, Budapest

22 22

23 Egyháztörténelem szigorlat Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 4. Kreditpont 3 Összóraszám (elm + gyak) - Szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) HG 1 302, HG1 304 dr. Janka György főiskolai tanár Az Egyház történelméről, megismert eseményeiről átfogó látásmód bizonyítása kiemelt témakörök alapján. Az Egyháztörténelem szigorlat követelményeit a lehallgatott félk tartalmazzák: HG1 301, HG1 302, HG1 303, HG1 304 szigorlat Az ajánlott és a kötelező irodalom megtalálható az egyes félk leírásában. Ezekből történik a témakörök kijelölése is. 23

24 Fundamentális teológia - Vallástan Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Seszták István főiskolai tanársegéd A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse az alapvető hittani ismeretekkel, s ezek által megalapozza teológiai tanulmányaikat, elsősorban a dogmatikai tantárgy megértését segítve ezzel elő. a) Vallás, vallásosság: a vallás fogalma, vallásbölcselet, valláspszichológia, keresztény vallási jelenségek a vallásfenomenológia tükrében b) A vallástörténet főbb vonásai, a világvallások Zárthelyi ELŐD István: Vallásosság és vallás, Budapest VÁRNAI Jakab: Alapvető hittan IV. Hit, tudás és megismerés, Budapest

25 Fundamentális teológia - Kinyilatkoztatás Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 2. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG Seszták István főiskolai tanársegéd Az alapvető hittani ismeretek megismertetésl megalapozni a dogmatika tantárgy tanítását. a) A kinyilatkoztatás és a hit: A kinyilatkoztatás fogalma, lehetősége, ténye b) Tulajdonságai, a Szentírás, a szenthagyomány, a dogma, dogmafejlődés, a hit Zárthelyi KONCZ Lajos: A kinyilatkoztatás és a hit teológiája, KRÁNITZ Mihály: Alapvető hittan IV. Hit, tudás és megismerés, Budapest

26 Fundamentális teológia - Krisztológia Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Seszták István főiskolai tanársegéd A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megértesse, hogy a krisztológiai vizsgálódás jelenti a teológiai gondolkodás középpontját. A félév célja, hogy mindenkit elvezessen a hitvallás megfogalmazására, miszerint: Jézus, Krisztus, az Isten Fia. A Krisztus-esemény vizsgálata: hermeneutikai kérdése, az Isten-Országa kifejezés vizsgálata (a jézusi igehirdetés központi fogalma), az első hitvallás megfogalmazásához alapul szolgáló gondolatok vizsgálata Zárthelyi WIENDENHOFER, S., "Egyháztan", in Schneider, Th (szerk.): A dogmatika kézikönyve I, Budapest KASPER, W.,: Jézus a Krisztus, Budapest

27 Fundamentális teológia - Egyháztan Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 4. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG Seszták István főiskolai tanársegéd A félév során a tantárgy célja, hogy a hallgatókban tudatosítsa a II. Vatikáni Zsinat megújult egyházképét és egyházfogalmát. a) Az Egyház krisztusi eredet b) az Egyház alapítása c) Teológiatörténet folyamán kialakult egyházképek d) A II. Vatikáni Zsinat megújult egyházszemlélete e) Az Egyház mint "communio" f) Az Egyház alapfunkciói és alaptulajdonságai Zárthelyi WIENDENHOFER, S., "Egyháztan", in Schenider, Th. (szerk.): A dogmatika kézikönyve II, Budapest 1öö8. VÁRNAI, Jakab: Egyháztani szöveggyűjtemény, Szeged

28 Dogmatika - Krisztológia Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 5. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Sivadó Csaba főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az az Ószövetség várakozását az üdvösségre, valamint az újszövetségi krisztológiákat. a) Az Ószövetség várakozása az üdvösségra b) A názáreti Jézus földi története és halálos sorsa c) Az Újszövetség tanúságtétele a feltámadásról, Újszövetségi krisztológiák d) krisztológiai típusok a Nikaia előtti időben e) a Nikaiai Zsinat döntése Canterbury Szent Anzelm és Aquinói Szent Tamás krisztológiája f) Újkori és XX. századi krisztológiák g) A krisztológia szisztematikus tárgyalása - Mai értelmezési kísérletek Zárthelyi KESSLER, Hans: "Krisztológia", in Schneider, Th. (szerk.): A dogmatika kézikönyve I., Budapest VANYÓ, László: Az ókeresztény kor dogmatörténete I-II., Budapest FILA, Béla: Krisztus Misztériuma, Budapest MEYENDORFF, John: Christ in Eastern Christian Thougth, New York

29 Dogmatika - Kegyelemtan, eszkatológia Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 6. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG dr. Sivadó Csaba főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a kegyelemtan ószövetségi alapjait, valamint az eszkatológia bibliai alapjait. a) A kegyelemtan megközelítése, ószövetségi alapjai b) Jézus Krisztus: isten megszemélyesült kegyelme c) A kegyelemtan dogmatörténeti fejlődése a keresztény ó- és középkorban d) A Trentói Zsinat és napjaink kegyelemtana e) A Szentháromságos Isten önközlésének kegyelmi jellege f) A kegyelem közlése és megvalósulás g) Az eszkatológia megközelítése, bibliai alapjai h) A végidővárás változásának fejlődése a különböző korokban i) A hermeneutikai szempontok az eszkatológiában j) Az egyetemes remény a Bibliában k) A halottak föltámadása Jézus Krisztus tanításában l) Az egyetemes remény és ítélet, valamint a feltámadás dogmatörténeti fejlődése m) A halál szisztematikus értelmezése n) Föltámadás, ítélet, tisztulás, beteljesedés Zárthelyi FILA, Béla: A kegyelem beteljesedése, Budapest NOCKE, F.J.: "Eszkatológia", in Schneider, Th. (szerk.): A dogmatika kézikönyve II., Budapest VANYÓ, László: Az ókeresztény kor dogmatörténete I-II., Budapest

30 Dogmatika - Istentan, Szentháromságtan Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 7. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Sivadó Csaba főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatók számára felvesse a mai emberek kérdéseit, elsősorban az istenkérdést, azokra válaszokat keresve. a) Az Ószövetség népe és Istene, Jahve b) Izrael népének sokszínű Istentapasztalata c) Az ószövetségi istenhit szisztematikus távlatban d) A Jézus korabeli zsidóság törekvései az istenhittel kapcsolatban e) A teológia és a krisztológia újszövetségi összekapcsolódása f) Az istentan dogmatörténeti szempontjai és szisztematikus reflexiója g) Szentháromságtani megközelítések h) A Szentháromság kinyilatkoztatásának ószövetségi előtörténete i) A Szentháromság kinyilatkoztatása az Újszövetségben k) A Szentháromságtan dogmatörténeti szempontjai l) A szentháromságtani terminológia kialakulása, fejlődése m) A kappadókiai atyák és Nyugat pszichológiai szentháromságtana n) A Szentháromságtan hermeneutikája o) Isten hármas egysége önközlésének ökonómiájában p) Az üdvtörténeti és az immanens Szentháromság q) A három isteni személy lényegi egysége, mint a vonatkozások valósága r) A szentháromsági eredések és a személyi sajátosságok, belső eredések üdvtörténeti küldések s) A hármas-egy isten titka és a hit élete Zárthelyi SATTLER, Dorothea - SCHNEIDER Theodor: "Istentan", in Schneider, Th. (szerk.): A dogmatika kézikönyve I., Budapest WERBICK, Jürgen: "Szentháromságtan", in Schneider, Th. (szerk.): A dogmatika kézikönyve II., Budapest FILA Béla: Isten misztérium, Budapest

31 FILA Béla: A Szentháromság titka, Budapest

32 Dogmatika - Teremtéstan, Mariológia Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 8. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG dr. Sivadó Csaba főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a teremtéshit irodalmi kifejezésmódjait, valamint a teremtéstan dogmatörténeti fejlődését. a) A zsidó-keresztény teremtéshit irodalmi kifejezésmódjai b) A teremtés és a megváltás Jézus tanításában c) Alapvető megjegyzések a bibliai teremtéstanhoz d) A bibliai teremtéstan központi tartalmai e) A teremtéstan dogmatörténeti fejlődése az ókorban és a középkorban f) Az újkor világképe g) Isten teremtő tevékenysége h) Az ember, a világ és annak beteljesedése i) A mariológia biblikus alapjai j) A mariológia dogmatörténeti fejlődése k) Mária mint theotokosz, Mindenkor szűz l) Mária mint az áteredő bűn szeplőjétől megőrzött és a mennybe felvett Istenanya m) A Keleti egyház mariológiai szempontjai Zárthelyi SATTLER, Dorothea - SCNHEIDER Theodor: "Teremtéstan", in Schneider, T. (szerk.): A dogmatika kézikönyve I., Budapest MÜLLER, Alois - SATTLER, Dorothea: "Mariológia", in Schneider, T. (szerk.): A dogmatika kézikönyve II., Budapest MEYENDORFF, John: Byzantine Theology - historical trends and doctrinal themes, New York

33 33

34 Ókeresztény irodalom Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Sivadó Csaba főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az ókeresztény írókat, műveiket és az ókeresztény irodalmat. a) A patrológia fogalma, felosztása b) hellenizmus, rómaiság, zsidóság, őskereszténység c) Gnoszticizmus, Szentírás és az egyházi tanítóhivatal d) Római Szent Kelemen és Antióchiai Szent Ignác e) Didakhé; Barnabás levél és a Hermász Pásztora f) Pszeudoepigrafák, apokrifek g) Szent Jusztinosz és Szent Iréneusz h) Ókeresztény teológiai iskolák; Alexandriai Kelemen i) Órigenész Zárthelyi HOLLÓS János: Patrológia, Budapest VANYÓ László: Az Ókeresztény egyház és irodalma, I-XV., Budapest QUASTEN J: Patrology I-III., Utrech-Antwerpen

35 Ókeresztény irodalom Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 2. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG dr. Sivadó Csaba főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az ókeresztény írókat, műveiket és az ókeresztény irodalmat. a) Tertulliánusz b) Cesareai Euszébiosz és az ókori történetírás c) Szerzetesség kialakulása és teológiai irodalma d) Arianizmus és Szent Athanáz e) A kappadókiai atyák f) Jeruzsálemi Szent Kürillosz, Tarzoszi Diodorosz és Mopszvesztai Theopdorosz g) Aranyszájú Szent János, Küroszi Theodorétosz h) Szent Ambrus, Szent Hilárius i) Szent Jeromos és Szent Ágoston Zárthelyi HOLLÓS János: Patrológia, Budapest VANYÓ László: Az Ókeresztény egyház és irodalma, I-XV., Budapest QUASTEN J: Patrology I-III., Utrech-Antwerpen

36 Morálteológia - Alapfogalmak Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 5. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Soltész János főiskolai tanár A tantárgy célja a morálteológia kialakulásának, fejlődésének tárgyalása, valamint a hallgatókkal megismertetni a morálteológiai alapfogalmakat, a Krisztusi, egyházi és társadalmi törvények életünkre gyakorolt hatását. a) Az erkölcsteológia kialakulása, fogalma, módszere, érvelési módja b) Istenképiség és keresztény hivatás c) Az erkölcsi személyiség alapvonása, személyes cselekvés fogalma, tudatossága, szándékossága, minősítése d) A szabad döntés értelmezése, a cselekvés akadályai e) Az erkölcsi törvény fogalma, a természetes erkölcsi törvény; A Tóra és Krisztus törvénye, egyházi és társadalmi törvények f) A lelkiismeret fogalma, értelmezése, felosztása, a bizonytalan és beteg lelkiismeret, morális szisztémák g) A bűn fogalma, fajai forrásai és következménye h) Az erények, a Szentlélek ajándékai és a karizmák Zárthelyi BODA László: A keresztény erkölcs alapkérdései, Budapest 1993 BÖCKLE, F: A morálteológia alapfogalmai, Bécs KIRÁLY Ernő: A keresztény élethivatás, Budapest HÄRING, Bernhard: Das Gesetz Christi, München HÄRING, Bernhard: Frei in Christus, Freiburg

37 37

38 Morálteológia -Erények Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 6. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG dr. Soltész János főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a keresztény erények: hit, remény, szeretet fogalmát, s azok bibliai-teológiai értelmezését. a) A keresztény hit fogalma, bibiliai-teológiai értelmezése b) A keresztény hit megvédése, megvallása, misszió, evangelizáció c) A keresztény hit ökumenikus kinyilvánítása d) Az üdvözítő hit és az ellene irányuló bűnök e) A keresztény remény értelmezése, az Egyház mint a remény tanúja, a bátorság és a remény kapcsolata, a remény elleni bűnök f) A keresztény szeretet fogalma, normája, dilemmái, megnyilvánulása a családban és az emberi közösségben g) Az irgalmasság cselekedetei, az ellenségszeretet, bűnök a szeretet ellen h) A megtérés fogalma és szemtségi karaktere Zárthelyi BODA László: Isten országa közöttünk, Budapest RAHNER, Karl: Hit, Szeretet, Remény, Budapest-Luzern PIEPER, J.: A négy sarkalatos erény, Budapest KIRÁLY Ernő: A keresztény élethivatás, Budapest HÄRING, Bernhard: Das Gesetz Christi, München HÄRING, Bernhard: Frei in Christus, Freiburg

39 39

40 Morálteológia - Életetika Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 7. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Soltész János főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az élettel kapcsolatos kérdéseket, felkeltse érdeklődésüket a bioetika és a vele kapcsolatos problémák iránt. a) Az igazságosság erénye, a tulajdon fogalma, megsértése, a jóvátétel kérdése b) A személyi kibontakozás, az aszkézis és a böjt c) Egészség, betegség, halál d) Az élettel kapcsolatos felelősség: gyilkosság, öngyilkosság, önvédelem, háború e) A nemiség erkölcsi problémái, a keresztény házasság értelmezése f) A házasság termékenysége, családtervezés, abortusz, sterilizáció, mesterséges megtermékenyítés, béranyaság g) A nemiség és a házasság tévutai, devianciák Zárthelyi BODA László: Emberré lenni, vagy birtokolni?, Budapest KIRÁLY Ernő: A keresztény élethivatás, Budapest HÄRING, B.: Krisztus törvénye, Pannonhalma-Róma GAIZLER Gy.: A bioetika alapkérdései, Budapest II. JÁNOS PÁL: Evangelium vitae, Enciklika, Róma A Katolikus Egyház Katekizmusa, Budapest

41 41

42 Morálteológia - Vallásosság Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 8. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG dr. Soltész János főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a keresztény vallásosságot, az ezzel szemben álló bűnöket, és az elhanyagolásából származó problémákat. a) A keresztény vallásosság fogalma, alapvető megnyilvánulásai, a "szent" értéke b) A vallásos személyiség főbb jellemvonásai c) Az áldozatbemutatás fogalma, a keresztény kultusz csúcsa d) A kultikus ünneplés teológiája és gyakorlata e) Az imádság fogalma, fajtái, problémái f) A vallásosság különleges megnyilvánulásai: a fogadalom és az eskü g) A vallásosság elhajlásai: a hiszékenység (bálványimádás, babona, spiritizmus, horoszkópok, New Age) és a vallásosság elhanyagolása (káromkodás, átkozódás, szentségtörés, simónia) Zárthelyi BODA László: Adjátok meg Istennek, ami Istené, Budapest KIRÁLY Ernő: A keresztény élethivatás, Budapest HÄRING, B.: Krisztus törvénye, Pannonhalma-Róma KÖVÉR A.: Út, Igazság, Élet, Budapest A Katolikus Egyház Katekizmusa, Budapest GÁL Péter: New Age, Budapest

43 43

44 Kánonjog Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 7. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Makláry Ákos óraadó Az Egyházi Törvénykönyv alapján megismertetni a hallgatókkal a házasságjoggal kapcsolatos előírásokat. a) Az Egyházi Törvénykönyv szerkezete b) Általános szabályok, a törvény fogalma, kötelező ereje, a jogszokás c) Az Egyház hierarchikus felépítése, a római pápa, a püspökök testülete, a püspökök szinódusa, a bíborosok, a római kúria, a megyéspüspök, a részegyházak d) Az Egyház megszentelő feladata (szentésgjog) e) Communicatio in sacris, keresztség, bérmálás, eucharisztia, bűnbánat, betegek kenete, szent rend f) Házassájogi fogalmak, a házassági jogképesség, az érvénytelenítő akadályok, a házasság formája, a házasság érvényesítése Zárthelyi ERDŐ Péter: Egyházjog, Budapest HOLLÓS János: A keleti kánonjog III., Nyíregyháza (kézirat) HOLLÓS János: Körlevelekben közölt rendelkezések, , Nyíregyháza 1979 SZABÓ Péter: bevezetés a keleti kánonjogba, Nyíregyháza (kézirat) 44

45 Kánonjog II. Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 8. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) HG1 701 Makláry Ákos óraadó 7. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Az Egyházi Törvénykönyv alapján megismertetni a hallgatókkal a Katolikus Egyház Szentségeivel kapcsolatos előírásokat. 8. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - a) Az Egyház megszentelő feladata (szentésgjog) b) Communicatio in sacris, keresztség, bérmálás, eucharisztia, bűnbánat, betegek kenete, szent rend c) Házassájogi fogalmak, a házassági jogképesség, az érvénytelenítő akadályok, a házasság formája, a házasság érvényesítése 9. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, Zárthelyi 10. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai 11. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés ERDŐ Péter: Egyházjog, Budapest HOLLÓS János: A keleti kánonjog III., Nyíregyháza (kézirat) HOLLÓS János: Körlevelekben közölt rendelkezések, , Nyíregyháza 1979 SZABÓ Péter: bevezetés a keleti kánonjogba, Nyíregyháza (kézirat) 12. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és 45

46 Lelkiélet teológiája Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 1. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 15 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Obbágy Lászlós főiskolai tanár A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a lelki életet, annak fejlődését és a különböző lelkiségi mozgalmakat. a) Istenhez fordulás b) A keresztény aszkézis fő vonásai c) A Lélek gyümölcsei Zárthelyi 46

47 Lelkiélet teológiája Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 2. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 15 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HG dr. Obbágy László főiskolai tanár a) Szemelvények a lelkiség történetéből b) A keresztény ókor c) A XVI. század lelkisége d)a XX. század lelkisége e) Szent művészet Zárthelyi 47

48 Szakmódszertan - Kateketika Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 5. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Obbágy László főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy felkészítse a hallgatókat a hittanórák megtartásához szükséges elméleti tudásra. a) A kateketika alapfogalmai b) A katekétaképz(őd)és súlypontjai c) a Szentírás kateketikai struktúrái d) A katekézis története e) A katekézis mai irányvonalai f) A katekézis résztvevői g) Milyen utat építhet a család a hit felé? h) A katekéta személyisége i) Katekézis és a hit fejlődése kisgyermekkortól a felnőtté válásig j) felnőttek katekézise k) Hittankönyveink Zárthelyi RÉDLY Elemér: Kateketika, Budapest TARJÁNYI Zoltán: Kateketika I-II., Budapest

49 Szakmódszertan - Kateketika Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 6. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 30 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HG9 807 dr. Obbágy Lászlós főiskolai tanár a) A katekézis katekumenális jellege b) A hitoktatás gyakorlati kérdései c) Alapelvek a hitoktatás tananyagának elrendezésében d) Tanterv, tanmenet, óravázlat e) A hitoktatás módszertana f) A katekézis egyes feladatai g) A hitoktatás nyelve, a vallási fogalmak megalapozása h) A katekézis i) Az imádságra nevelés j) A biblikus hitoktatás k) felkészítés a szentségek vételére l) Liturgia és katekézis m) Erkölcsi nevelés n) Az egyháztörténelem tanítása n) Ökumenimzus és katekézis o) Szenvedés, szembesülés, katekézis Zárthelyi RÉDLY Elemér: Kateketika, Budapest TARJÁNYI Zoltán: Kateketika I-II., Budapest

50 Szakmódszeratan - Kateketika szeminárium Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 6. Kreditpont 1 Összóraszám (elm + gyak) 15 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Obbágy László főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy elősegítse a hallgatók számára a hittanórákra való minél alaposabb felkészülést, és segítséget nyújtson a hittanórák megtartásához. A hallgatók a félév folyamán óravázlatok segítségl készülnek a hittanórákra, hsopitálnak, illetve tanítási gyakorlatokat végeznek. Zárthelyi 50

51 Szakmódszertan - Pasztorális teológia Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 8. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 15 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Obbágy László főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a lelkipásztorkodás teológiáját, a szentségkiszolgáltatás előírásait, valamint az egyházközösségek feladatait. a) A lelkipásztori teológia b) A szentségi lelkipásztorkodás teológiai alapelvei c) A szentségkiszolgáltatás alapvető előírásai d) Az egyes szentségekkel kapcsolatos lelkipásztori megfontolások e) Egyház, lelkipásztorkodás, evangelizáció f) Az evangelizáció munkatársai g) Az egyházközség h) A megszólítottak Zárthelyi 51

52 Szakmódszertan - integrált Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 5. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) TK9 010 vagy TK9 253 vagy TK9 360 vagy TK9 203 vagy TK9 040 vagy TK9 300 Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Obbágy László főiskolai tanár részleteit lásd a meghirdető szaknál 52

53 Szakdolgozat Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 6. Kreditpont 5 Összóraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) Témavezető 53

54 Szakdolgozat Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 7. Kreditpont 5 Összóraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) Témavezető 7. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései 8. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - 9. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, 10. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai 11. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés 12. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és 54

55 Szakdolgozat Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 8. Kreditpont 5 Összóraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) Témavezető 55

56 Nyári gyakorlat Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 6 Kreditpont Összóraszám (elm + gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Obbágy László főiskolai tanár A nyári kateketikai-pedagógiai gyakorlat általános célja, hogy az elméletben elsajátított kateketikai és pedagógiai ismereteket a hallgató a gyakorlati megvalósítás során is lássa, tapasztalja, tanulja, gyakorolja. A specifikus célkitűzés kettős. Célunk egyrészt a nyári táborok fontosságának, kateketikai-pedagógiai jelentőségének tudatosítása, a gyakorlati megvalósítás örömeinek és buktatóinak megismertetése, megtapasztalása. A gyakorlat második része, amelyre augusztus végén kerül sor, a tanév előkészítésének pedagógiai és kateketikai feladataival történő ismerkedést, ennek gyakorlati vetületei elsajátítását tűzi ki célul. a. Részvétel egy egyhetes nyári tábor szervezésében és lebonyolításában. A tábor lehet egyházközségi vagy egyházmegyei, illetve egyházi iskolai szervezésű. b. Bekapcsolódás a tanév előkészítésének pedagógiai és kateketikai feladataiba iskolai, illetve parókiai szinten. a. Igazolás a tábort szervező iskolától, parókiától, egyházmegyei köz-ponttól. b. Igazolás a gyakorlatot biztosító helyszíntől (iskola, illetve egyházközség). 56

57 57

58 Hitoktatói rekollekció Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 1-8. Kreditpont Összóraszám (elm + gyak) aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) Szabó B. Sándor főiskolai lelkész, kollégiumi igazgató A hallgatók lelki fejlődésének elősegítése, tapasztalt előadók vezetésl. Az alapvető szellemi és erkölcsi értékek megismerésén túl, azok elfogadására indíttatást kapjanak. A közösség által megerősítve, a helyes keresztény öntudat kialakítására törekedjenek. A Bibliára épülő, a hit és az erkölcs dolgaiban utat mutató gondolatok gyűjteménye. Jelenléti ív aláírása NEMESHEGYI Péter: Istentől Istenhez Fiatalok világa NASZÁLYI Emil: Szomjazlak Istenem Csoportos beszélgetéshez alkalmas terem 58

59 Konzultációs megbeszélés Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 1,3,5,7 Kreditpont Összóraszám (elm + gyak) aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) Szabó B. Sándor főiskolai lelkész, kollégiumi igazgató Az egyéni beszélgetések felszínre hozzák a szívben feszülő kérdéseket és segítenek a válaszok megtalálásában. Ugyanakkor e beszélgetések célja, hogy a saját nehézségein túl kialakuljon a másokra is odafigyelő magatartás; azért, hogy a majdan rábízott közösséget eredményesen tudják szolgálni. Az önismeret s az emberi problémák megismerésére szolgáló tárgykörök, a pedagógia és a pszichológia eszközeinek felhasználásával. Jelenléti ív aláírása MOHÁS Lívia: Találkozás önmagunkkal, Budapest MOHÁS Lívia: Mit tudsz önmagadról?, Budapest lelki beszélgetésre alkalmas szoba 59

60 Filozófiatörténet Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 4 Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) dr. Janka Ferenc főiskolai tanár A filozófiai oktatás általános célja, hogy a hallgatókban felébressze a magukkal hozott köznapi és az iskolákban elsajátított szaktudományos létértelmezésen túl az egész eredetére, mibenlétére és céljára vonatkozó rendszeres, tudományos színvonalú kérdezés igényét. Sajátos célja, hogy eljuttassa a gondolkodást saját korlátainak felismerésére. a) A reneszánsz bölcselete. b) René Descartes ( ) racionalizmusa. c) G. W. Leibniz ( ) filozófiája. d) Az empirizmus D. Hume ( ) filozófiájában. e) A felvilágosodás eszmevilága. f) Immanuel Kant ( ) filozófiája I-II. g) Georg Wilhelm Friedrich Hegfel ( ) filozófiája I-II. h) Soren Kirkegaard ( ) filozófiája i) Ludwig Feuerbach ateista antropológiája j) A történelmi és a dialektikus materializmus. k) Friedrich Nietzsche nihilizmusa. l) K. Jaspers egzisztencializmusa. m) Martin Heidegger egzisztencializmusa. n) A transzcendentális módszer és a transzcendentális filozófiai rendszerek. o) A perszonalizmus. Zárthelyi KECSKÉS Pál: A bölcselet története, Budapest NYÍRI Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, Budapest HOSSZÚ - BOLBERITZ: Bölcselettörténet I-II. SH Atlasz, Filozófia, Budapest HIRSCHBERGER, Johannes: Die Geschichte der Philosophie I-II., Freiburg-Basel-Wien REALE, Giovanni - ANTISERI, Dario: Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, Brescia

61 1 terem 61

62 Filozófiai szeminárium Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 3. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HG vagy HG Dr. Janka Ferenc főiskolai tanár 7. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A hallgatók filozófiai készségének fejlesztése a szemináriumi módszer segítségl. A hallgató legyen képes szemelvények alapján filozófiai problémák felismerésére, szabatos megfogalmazására és megoldási lehetőségek felvázolására. Specifikus cél annak vizsgálata, hogy a keresztény hitnek lehet-e, s ha igen, miként lehet filozófiai relevanciája. 8. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - 1. Platón, 2. Arisztotelész, 3. Plótinosz, 4. Szent Ágoston, 5. Pszeudo Dionüsziosz Areopagita, 6. Damaszkuszi Szent János: keresztény esztétika (ikontisztelet), 7. Szent Anzelm, 8. Aquinói Szent Tamás, 9. Nicolaus Cusanus, 9. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, Zárthelyi dolgozat 10. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai 11. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés KECSKÉS Pál: A bölcselet története, Budapest NYÍRI Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, Budapest HOSSZÚ - BOLBERITZ: Bölcselettörténet I-II. ANZENBACHER, Arno: Bevezetés a filozófiába, Budapest SCHNEIDER, Theodor (szerk): A dogmatika kézikönyve, Budapest A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola épületében (Bethlen G. u. 7.) a 4-es számú tanterem 62

63 63

64 Filozófia szeminárium Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 4. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HG Dr. Janka Ferenc főiskolai tanár A hallgatók filozófiai készségének fejlesztése a szemináriumi módszer segítségl. A hallgató legyen képes szemelvények alapján filozófiai problémák felismerésére, szabatos megfogalmazására és megoldási lehetőségek felvázolására. Specifikus cél annak vizsgálata, hogy a keresztény hitnek lehet-e, s ha igen, miként lehet filozófiai relevanciája. 1. Descartes, 2. Kant, 3. Hegel, 4. Kierkegaard, 5. Feuerbach, 6. Nietzsche, 7. Marx, 8. Freud, 9. Fromm, 10. Heidegger, 11. Rahner, 12. A II. Vatikáni zsinat antropológiája, 13. A Fides et ratio Zárthelyi KECSKÉS Pál: A bölcselet története, Budapest NYÍRI Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, Budapest HOSSZÚ - BOLBERITZ: Bölcselettörténet I-II. ANZENBACHER, Arno: Bevezetés a filozófiába, Budapest SCHNEIDER, Theodor (szerk): A dogmatika kézikönyve, Budapest 1996 II. JÁNOS PÁL: Fides et ratio, Budapest

65 A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola épületében (Bethlen G. u. 7.) a 4-es számú tanterem 65

66 Szentírástudományi szeminárium Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 3. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HG1 101 vagy HG1 103 Gánicz Endre főiskolai tanársegéd 7. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A Szentírástudomány szeminárium általános célja az, hogy lehetőséget biztosítson az Ószövetségi Szentírás első öt könyve részletesebb megismerésére. 8. A tantárgy tartalma (Tárgykörök megnevezése, rövid ismertetése. Több szakhoz - A Pentateuchus-kritika története; Elbeszélésformák a Pentateuchusban; A Pentateuchus forrásai és hagyományai. 9. Évközi ellenőrzés módja (önálló dolgozatok, feladatbeadások, rajzok, zárthelyik, Zárthelyi dolgozat, önálló dolgozat 10. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai 11. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek és/vagy irodalomjegyzéke szerző(k), cím, megjelenés Rózsa Huba, Az ószövetség keletkezése, Budapest Soggin, Alberto J., Bevezetés az ószövetségbe, Budapest A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola épületében (Bethlen g. u. 7) a 4-es számú tanterem, és 1 darab írásvetítő 66

67 Szentírástudományi szeminárium Tantárgy kódja HG Meghirdetés fél 4. Kreditpont 2 Összóraszám (elm + gyak) 30 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) HG2 110 Gánicz Endre főiskolai tanársegéd A Szentírástudomány szeminárium azt tűzi ki célul, hogy lehetőséget biztosítson a tágabb értelemben vett bibliai archeológia segítségl az Ó- és az Újszövetség korában élő zsidó nép hétköznapi, közösségi és vallási életének a társadalmi körülmények és viszonyok tükrében való vizsgálatára. A bibliai régiség és a bibliai archeológia fogalma; A bibliai kelet földrajza és etnográfiája; Magánélet és család; A közélet; Társadalmi rendszer; Vallási régiségek; Vallási és politikai pártok. zárthelyi dolgozat, önálló dolgozat Rebić, Adalbert, Bibliai régiségek, Szeged, Allerhand, J., A zsidóság története, Budapest Benyik György, Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete I-II. Szeged, 67

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

A katolikus hittanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003. tanévtől, felmenő rendszerben

A katolikus hittanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003. tanévtől, felmenő rendszerben A katolikus hittanár szak kredit alapú szakmai tanterve a 2002/2003. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: KATOLIKUS HITTANÁR Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

Katolikus teológusképzés Magyarországon

Katolikus teológusképzés Magyarországon BENYIK GYÖRGY Katolikus teológusképzés Magyarországon Bevezetés A teológusképzés és a papképzés az ősegyházban nem tartozott szorosan össze. A szerzetes- és teológusképzés jóval közelebb állt egymáshoz,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Dr. Egresits Ferenc Dogmatika tankör 1, Az Istenről szóló beszéd /teológia/ nehézségei és lehetőségei a 2. és 3. évezred határán 2, A felvilágosodás révén elindított

Részletesebben

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA Evangélikus Közlöny 45 A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot adjon arról, hogy rendelkezik

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Isten útján - 7. évfolyam

Isten útján - 7. évfolyam Isten útján - 7. évfolyam (Dogmatika, Erkölcstan) Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott tanmeneteket lásd a Hittansuli honlapon a Tanároknak/Tanmenetek menüpontban.

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Ókortudományi Intézet, Filozófia Intézet VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2015) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC

MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HIT- ÉS ERKÖLCSTAN HELYI TANTERV A 7-12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE MISKOLC 2007. Hit- és erkölcstan a 7-12. évfolyam részére 1 A református hit- és erkölcstan

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV

EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV EVANGÉLIKUS HITTAN HELYI TANTERV 7. osztály Órakeret: 72 óra Tankönyv: Tanuló közösségben, A konfirmációi oktatás kézikönyve, Luther Kiadó, Budapest, 2008; Biblia, Evangélikus Énekeskönyv, Zarándokének

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály

Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály óraszám: 1 óra/hét = 36 óra/év Felhasznált tankönyv: Dávidné Bajor Ágota-N.Székely Noémi-Vizvárdy Rita SSS: Gyere velem hoz!, Ecclesia Szövetkezet, Budapest-Vác 2014.

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS BA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS BA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS BA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE Az A évvel kezdők ajánlott tanterve Ez a tanterv érvényes azokra a hallgatókra, akik 2014 szeptemberében vagy azt követően kezdték meg a szakon

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

A kiengesztelődés szentségének nehézségei

A kiengesztelődés szentségének nehézségei XII. Erdélyi Tudományos Diákköri konferencia Kolozsvár, 2009. május 15-17 A kiengesztelődés szentségének nehézségei Vezető tanár: Dr. Holló László előadótanár Babes Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus

Részletesebben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben Programfüzet 2008 Helyszínek elérhetőségei: MEGBÉKÉLÉS HÁZA 5309 Berekfürdő Berek tér 19. Tel.: 59/ 319-011, 319-315 Fax: 59/ 319-223 e-mail:

Részletesebben

Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés

Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés PPEK 832 Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés Kereszty Rókus Jézus Krisztus Krisztológiai alapvetés Mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám :

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : Bevezetés a filozófiába helyi tanterve 1 12. évfolyam Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : 32 óra fél óra Célok és feladatok: A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok

Részletesebben

Tételsor a IX. osztályos diákok számára

Tételsor a IX. osztályos diákok számára Tételsor a IX. osztályos diákok számára 1. Ábrahám meghívása és Kánaánba való utazása 2. A királyok hadjárata és Ábrahám találkozása Melkizedekkel 3. A szövetség megerősítése Ábrahámmal 4. Az Ábrahámmal

Részletesebben

Reuss András Kiátkozás? Megjelent: Credo (6) 2000/1-2, 25-28.

Reuss András Kiátkozás? Megjelent: Credo (6) 2000/1-2, 25-28. Reuss András Kiátkozás? Megjelent: Credo (6) 2000/1-2, 25-28. Átokoldás, kiátkozások visszavonása 1 a tömegtájékoztatás ismételten ezekkel a kifejezésekkel tolmácsolta a közvélemény számára a múlt év október

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

KATEKETIKA. Thorday Attila óravázlata a PPKE HTK hallgatói számára

KATEKETIKA. Thorday Attila óravázlata a PPKE HTK hallgatói számára ALAPVETŐ KATEKETIKA Thorday Attila óravázlata a PPKE HTK hallgatói számára Kulcsfogalmak...3 Egyháztani alapvetés: az Egyház küldetésének tagolódása...3 1. szint: Az E. küldetésének alapvető és végső célja...3

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK

11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK 11. LECKE: MINDENNAPI KÍSÉRTÉSEINK Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1-2. (Isten utat mutat a mindennapokban) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Török István: Dogmatika, Amsterdam,

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

Térkép és vetülettan I-II.

Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy neve Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy kódja FDB1303; FDB1304 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 2. AZ ISTEN ÁLTAL ADOTT KÖNYVTÁR: A BIBLIA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai Lexikon, Budapest, 1995; Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret,

Részletesebben

OM azonosító - Sorszám / Év

OM azonosító - Sorszám / Év LECKEKÖNYV a tanuló aláírása OM azonosító - Sorszám / Év / az intézmény neve a tanuló törzskönyvi száma: tanulói azonosítója: a leckekönyv tulajdonosa név aki községben/városban megyében, országban 19

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

Kántor alapképzés. alapképzés / 6 félév / megszerzendő kreditek száma: 180 kredit

Kántor alapképzés. alapképzés / 6 félév / megszerzendő kreditek száma: 180 kredit I. Tudnivalók a szakról: Kántor alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke: Kántor alapképzés / 6 félév

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș -Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Római Katolikus Pasztorálteológiai Intézet Gyulafehérvár

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Diakónus az ókeresztény közösségben

Diakónus az ókeresztény közösségben Boros István Diakónus az ókeresztény közösségben Amikor a II. Vatikáni zsinat az állandó diakónusról akár mint a hierarchia legalsó fokán állóról és annak liturgikus feladatáról 1, akár mint igehirdetőről

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

(Németh Tibor Györgyfordítása)

(Németh Tibor Györgyfordítása) 59. Évfolyam V IG ILIA [anu.i r LUKÁCS LÁSZLÓ: Ez az egyház hite 1 JOSEPH RATZINGER: CHRISTOPH SCHÖNBORN: PÁPAI LAJOS: TÖRÖK JÓZSEF: LAOOCSI GÁSPÁR: BÉKÉS GELLÉRT: VERES ANDRÁS: AZ ÚJ VILÁGKATEKIZMUSRÓl

Részletesebben

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 1-12. évfolyam

KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N. tantárgy. 1-12. évfolyam KATOLIKUS KERETTANTERV H I T T A N tantárgy 1-12. évfolyam HITTAN TANTÁRGY A hittan kerettantervet a Catechesi Tradendae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos Hitoktatási Bizottság által

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT IV. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1401L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 2 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

ETIKA. 11. évfolyam. Tematikai egység címe

ETIKA. 11. évfolyam. Tematikai egység címe ETIKA 11. évfolyam Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értelmének megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének megerősítésével

Részletesebben

Budapest Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A VATIKÁN ÉS A PROTOKOLL

Budapest Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A VATIKÁN ÉS A PROTOKOLL Budapest Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia Szakirány A VATIKÁN ÉS A PROTOKOLL Készítette: Tóth Eszter Budapest, 2005. Tartalomjegyzék

Részletesebben

kötelező Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Köv. Kredit Tárgyfelelős, oktató(k) Tárgykód Előfeltétel Megjegyzés

kötelező Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Köv. Kredit Tárgyfelelős, oktató(k) Tárgykód Előfeltétel Megjegyzés 1. oldal Mérnök informatikus BSc képzés mintatanterve - 2014. ősz Alapozás Természettudományi alapismeretek k1 Matematikai alapok 0 2 0 A 0 Dr. Vágó Zsuzsa P-ITMAT-0000 - k1 Matematikai analízis I. 3 2

Részletesebben

Audio-CD katalógus. Újdonságaink

Audio-CD katalógus. Újdonságaink Audio-CD katalógus Újdonságaink Ádámok és Évák A kortárs pszichológia felismerései nőkről és férfiakról c. sorozat előadó: Végh József 1. A két nem gondolkodik és kommunikál 2. A két nem párt választ 3.

Részletesebben

1. korszak: Az egyház intézményének szerveződése az első Pünkösdtől az I. Nikaiai Zsinatig GERMANIA NORICUM D A C I A I T A L I A MOESIA

1. korszak: Az egyház intézményének szerveződése az első Pünkösdtől az I. Nikaiai Zsinatig GERMANIA NORICUM D A C I A I T A L I A MOESIA 1. korszak: Az egyház intézményének szerveződése az első Pünkösdtől az I. Nikaiai Zsinatig Az első Pünkösd I. Nikaiai Zsinat Kr. u. 30/33 325 1) Az egyház terjedésének földrajzi és politikai színtere Az

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév

Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév Tanulmányi Tájékoztató 2012/2013. tanév II. félév i jogi szakjogász és i jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szakok Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara 2011. év szeptemberétől

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Második házasság a katolikus egyházban? Megfontolások az elváltakról.

Második házasság a katolikus egyházban? Megfontolások az elváltakról. Copyright, Somfai B. 2001 Második házasság a katolikus egyházban? Megfontolások az elváltakról. I. Ez a kérdés egyre gyakrabban fölmerül baráti társaságban, felnőttek hitoktatásában vagy ifjúsági csoport-találkozókon.

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben