ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE. I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE. I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE I. munkacsoport megbeszélések összefoglalása, eredményei

2 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés TARTALOMJEGYZÉK 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A KISTÉRSÉGI GYAKORLATBAN GAZDASÁGFEJLESZTÉS MEZŐGAZDASÁG INFORMÁCIÓÁRAMLÁS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KÉPZÉS ÉS OKTATÁS KÖZLEKEDÉS KÖRNYEZETVÉDELEM HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZMŰVELŐDÉS, SPORT, SZABADIDŐ SZELLEMI ÉLET SPORT TURIZMUS ÖNSZERVEZŐDÉSEK, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS LOBBIZÁS A TELEPÜLÉSEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TELEPÜLÉSI PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK TÉRSÉGI ÖSSZEHANGOLÁSÁN KERESZTÜL A MUNKACSOPORT MEGBESZÉLÉSEK KÖVETKEZTETÉSEI A KISTÉRSÉGI IRODA KAPACITÁSA

3 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés 1 A fenntartható fejlődés a kistérségi gyakorlatban A fenntartható fejlődés sokféle definíciója közül egyet sem kiragadva, inkább azok közös mondanivalóját és értelmét leszűrve a munkacsoport megbeszéléseken összefoglaltuk azokat a tényezőket és lehetőségeket, melyek a térségben a kedvező fejlődés irányában hatnak vagy éppen ahhoz hiányoznak. Kiinduló pontul az 1998 évben elkezdődött és azóta is folyó, különböző térségfejlesztési munkákat vettük. Megpróbáltuk elemezni, hogy az eltelt 3-4 évben milyen változások következtek be a kistérség életében, a gazdasági környezet és feltételei változásainak hatására merre mozdultak el a kistérségi prioritások. A vizsgált szektorokat és témaköröket a beszélgetés alkalmával választottuk ki a munkacsoport megbeszélésen megjelent beszélgetőpartnerek kompetenciája és érdeklődési köre alapján. A vizsgált témakörök a következők voltak: egészségügy foglalkoztatás politika gazdaságfejlesztés információáramlás és kommunikáció infrastruktúra fejlesztés (út és vasút) képzés és oktatás környezetvédelem közlekedés közművelődés mezőgazdaság önszerveződés, lobbizás turizmus Nyilvánvalóan sok érdekes és fontos kérdéskör kimaradt, azonban ezeket a tényezőket tekinthetjük a térség fejlődésének szempontjából valamilyen szempont szerint meghatározónak, mivel a megbeszélések alatt ezek foglalkoztatták leginkább a települések képviselőit. A munkacsoport megbeszélések folyamán igyekeztünk olyan mederben tartani a beszélgetést, mely a térség kapacitásaiból és kompetenciájából megoldható kérdésekre koncentrált. Kerültük az általánosságok taglalását, illetve a külső gazdasági és adminisztratív környezetet adottnak és megváltoztathatatlannak tekintettük - kivéve a lobbizás terén. Az így kialakuló véleményeket a jelen beszámolóban rögzítettük, igyekeztük az eszenciájukat visszaadni. A továbblépéshez a megbeszélések következtetéseinek fényében elemezzük kistérségben elkészült fejlesztési anyagokat, megvizsgáljuk aktualitásukat, helyességüket a fenntarthatóság szempontjából. A vizsgálat eredményeként megpróbáljuk feltárni a hiányosságokat, logikai, összeférhetetlenségi problémákat az egyes anyagok között. Kiemeljük a még hiányzó, de a térség fejlesztési elképzeléseihez elengedhetetlenül vizsgálandó témaköröket. Javaslatot készítünk 3

4 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés ezek koncepcióinak, terveinek, forgatókönyveinek elkészítéséhez, melyben megjelöljük az ezekhez megpályázható lehetséges forrásokat is. A felméréstől azt várjuk, hogy a térségi tervezés összehangolásának és aktualizálásának eredményeként a kistérség összehangoltabban és hatékonyabban tervezhesse a további közös fejlesztéseit. A hiányzó tervek, láncszemek későbbi kidolgozásával hozzájuthasson olyan fejlesztési forrásokhoz, melyeknek a tervezés alapfeltétele. Mindezek eredményéül várható az is, hogy a térségi együttműködés a települések és kistérségi szervezetek között egy fejlettebb szintre jut el, mely mindenképpen záloga lesz az uniós források sikeres megszerzésének, a versenyképes, de mindazonáltal fenntartható, tehát racionális fejlődésnek. 2 Gazdaságfejlesztés Térségi gazdaságfejlesztésről nehéz beszélni, mivel ilyen jellegű törekvés közvetlenül nem vagy csak ritkán tapasztalható. Jellemzőbb, hogy minden település a maga erejéből, egyedül próbál érvényesülni. A munkacsoport megbeszéléseken felmerült, hogy nem mindig megfelelő a kommunikáció az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek között. Ritkán kerül sor arra, hogy az önkormányzatok a települést vagy a térséget érintő kérdések megvitatásába bevonják a vállalkozókat. Felmerült, hogy ahol ez hiányzik, ott kezdeményezni lehetne egyfajta partneri viszonyt a helyi, prominens vállalkozókkal, mintegy tanácsadó, konzultáns testületként bevonva őket a helyi ügyek megvitatásába, a fejlesztési elképzelések kikristályosításába. A térségi fejlesztést, például ipari parkok vagy hasonló jellegű ipar- illetve vállalkozásfejlesztési területek kialakítását alapvetően gátolja a térségi földterületek elaprózottsága, nehézkes megszerezhetősége. Ez problémát okozhat a vonalas infrastruktúra fejlesztések esetén is. 2.1 Mezőgazdaság A kistérség mezőgazdasági potenciálja jó, főleg a kertészeti kultúrák, zöldségtermesztés bizonyul még ma is életképesnek. Aránylag jelentősnek mondható a szőlőtermesztés. Az egykori termelő szövetkezetek tevékenységének, termelő erejének feltámasztásához nem kedvező a gazdasági környezet, erre igazi realitás kistérségen belülről fakadó erőforrásokkal nincs. Hiányzik a mezőgazdasági termékekre ráépülő, potens feldolgozóipar is. Ilyen kezdeményezésekkel találkozott és foglalkozott már a kistérség, azonban itt is a tőkeerő a legnagyobb fejlesztési gát. A kistérségi mezőgazdasági struktúra a mai formájában sajnos egyoldalú. Hiányoznak a folyamatok közötti kapcsolatok, nincs egymásra épülés. Nem beszélhetünk pl. 4

5 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés melléktermék hasznosításról, mivel az állattenyésztés a térségből gyakorlatilag hiányzik. 3 Információáramlás A mai világ egyik legfontosabb versenytényezője az információ birtoklása. A térség egyik legjellemzőbb problémája ezen a téren, hogy az infrastrukturális lehetőségek ellenére sem áll rendelkezésre könnyen elérhető, rendszerezett, aktuális információ szinte semmilyen területen. A fenntartható fejlődést a hatékony információáramlás és elérhetőség nagy mértékben segítheti. A gazdasági területeken előmozdíthatja a térségi erőforrások kiaknázását, a gazdasági társaságok jobb együttműködését, melyek jelenleg sokszor nem is tudnak egymásról. Számos területen megkönnyíthetné az anyagok és szolgáltatások olcsóbb és gyorsabb beszerzését, egészséges helyi protekcionizmust alakíthatna ki egy térségi gazdasági információs rendszer. A térség rendezvényei, eseményei, szervezeteinek bemutatkozása, tevékenységük sokszor még egymás előtt is ismeretlenek maradnak, nemhogy a térség határain túl. A foglalkoztatási problémák egy részére is megoldás lehet, ha a térségben elérhető foglalkoztatási lehetőségek, igények rendezetten és könnyen elérhetővé, ismertté válnának. Ebben a kérdéskörben nem lehet fejlesztések nélkül előre lépni. A fejlesztés legnagyobb költségét nem az eszközigény jelenti, hanem az információk állandó aktualizálásának a megoldása, mely általában, témakörtől függően emberigényes feladat. Ilyen jellegű feladatokat a térségi iroda korlátozott kapacitásai miatt nem tud hatékonyan ellátni. Ezen a területen is, mint a legtöbb érintett kérdéskörben szükség lesz a települések bevonására és hatékony közreműködésére, hogy az egyes témakörök köré szerveződő információ feldolgozást és menedzselést gazdaságosan és mindenki megelégedésére lehessen végezni. Az egyes témaköröket érintő információszolgáltatást és szervezést egy-egy legkompetensebb településnek vagy néhány település alkalmi szerveződésének kell felvállalni és működtetni. 4 Foglalkoztatáspolitika A kistérségi stratégiai program már foglalkozott a foglalkoztatás kérdéseivel és abban a munkacsoport megbeszélésen elhangzott problémákhoz hasonló gondokat tár fel és próbál megoldani. Elmondható, hogy a térségben a jelenlegi foglalkoztatási viszonyok, szokások a fenntartható fejlődés elveivel ellentétes irányban hatnak. 5

6 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés A foglalkoztatáspolitika egyik legfontosabb célterülete a térségben a munkaerő helyben tartása és az ingázás csökkentése. A törekvés ellen hat, hogy az agglomerációs közlekedési infrastruktúra fejlesztésével a mobilitás is javul, tehát Budapest mintegy még közelebb kerül. Problémát jelent a bizalmatlanság. Tömeges foglalkoztatást biztosító cégek megjelenése esetén nehéz a munkaerőt helyben biztosítani, mivel a meglévő munkahelyeiket az alkalmazottak nehezen adják fel. A másik nehézséget okozó tényező a megélhetést biztosító munkalehetőségek beszűkülése faluhelyen. A mezőgazdasági potenciál újbóli kihasználása tőkeigényes lehetőség. Jelenleg nem várható, hogy a mezőgazdaságba, főleg a kisgazdaságokba jelentős tőkeerő áramoljon. Hasonló a probléma a mezőgazdasági termékek feldolgozásával is. 5 Egészségügyi ellátás Az egészségügyi ellátás fejlesztése a gyermekes családokat és a nyugdíjas korosztályt érinti leginkább. A megfelelő ellátás megszervezése és biztosítása elősegíti a helyben maradást és a munkaképes korosztály jobb kihasználását. Az alapszolgáltatás területi bővítésére főképp a kistelepüléseken szükség van, több rendelővel a lakosság elégedettebb lenne. A szakrendelések bővítése főleg az idős korosztály és a speciális igények kiszolgálása terén lenne fontos. Fejleszthető lene még az iskolai egészségügyi ellátás. 6 Képzés és oktatás A fenntartható fejlődés alapja, hogy a helyi igényeket elsősorban a helyben elérhető erőforrásokból, nyersanyagokból, javakból és szellemi kapacitásból elégítsük ki. Ennek biztosításához elengedhetetlen, hogy a helyi lehetőségeket felismerni és kiaknázni képes munkaerő és lakosság álljon rendelkezésre. A lakosság megfelelő képzése és képzettsége nélkül nem lehet spontán jól működő, tudatos és fenntartható kistérségi gazdálkodás illetve fejlődés kialakulására számítani. A térségben a helyi szakmunkás képzés hiányzik. Ezt a cégek egy része maga megoldja, kineveli ez azonban nem ellenőrizhető folyamat. A lakosság nagy része, ha szeretne sem tudna könnyen megfelelő információhoz jutni a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó tevékenységek lehetőségeiről, hogyanjáról. Jelenleg a kistérségben hiányoznak az összehangolt, naprakész, dinamikus információs rendszerek. Az iskolákban az általános vélemény szerint a térségben sem megfelelő az informatika és a nyelvi oktatás. Ezek nélkül a modern információs rendszereket lehetetlen kihasználni. 6

7 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés A térségben a tudatos szemléletformálással kapcsolatos tevékenységek nem ismertek. Ezek szervezése és egységes rendszerben történő megvalósítása, elősegítése szintén kistérségi feladat. A képzés, oktatás területén a kistérség településeinek testvérvárosi kapcsolatait is ki lehet aknázni. Ez főképp az EU-ban lévő településekkel előnyös, elősegítheti a gyorsabb felkészülést és felzárkózást. 7 Közlekedés A kistérségben továbbra is gondot jelent a sugaras közlekedés. A diagonális vonalak gyengesége vagy hiánya a nem központi gerincen lévő települések számára hátrány. Rossz a különféle tömegközlekedési módozatok közötti összehangoltság. A buszok, vonatok nem mindig a lakossági igényeknek lés elvárásoknak megfelelő menetrend és összefüggés szerint mennek. A Budapestet övező peremrészek mentén szerencsés volna egy keresztirányú buszjárat beindítása. Ennek megszervezése a jelenlegi szolgáltatók bevonása nélkül nem megy. A közúti közlekedési helyzet javítása érdekében a közös fellépés vagy lobbizás vezethet eredményre. A települések egyenként sohasem lesznek elég erősek ahhoz, hogy az elkerülő utak valóban létrejöjjenek. Egységes kistérségi konszenzusra lesz szükség ahhoz, hogy a közúti közlekedés fejlesztése az egész kistérség megelégedésére és előnyére történjen. 8 Környezetvédelem A kistérség továbbra is szenved az 1999-ben megállapított környezeti ártalmaktól. A fő ok az infrastruktúra beruházások elmaradásában, elhúzódásában kereshető. Sem a közlekedés, sem a hulladékgazdálkodás területén nem történtek meg azok a beruházások, melyek visszaszoríthatták volna a problémákat. A fenntartható fejlődés egyik legfontosabb eleme a környezeti tényezők, források kímélése és ésszerű kihasználása. Sajnos a legsúlyosabb környezeti problémák megoldása vagy enyhítése nem a kistérség befolyásán és hatáskörén múlik, hanem a külső gazdasági és adminisztratív körülmények határozzák meg. Szerencsére tervek már vannak az M0 és az elkerülő 4 út létesítéséről, illetve a kistérséget is érinti a ceglédi központú, ISPA támogatással megvalósuló 2006-ig befejeződő hulladékgazdálkodási program. 8.1 Hulladékgazdálkodás A legsúlyosabb gondot az illegális lerakások okozzák. Ez az agglomerációban jelentkezik a legélénkebben. Ennek megoldása megelőzése nem egyszerű feladat, erre a kistérség tervei szerint megpróbál pályázaton keresztül megfelelő megoldást találni. 7

8 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés A budapesti peremkerületekkel mindenképp szorosabb együttműködésre lesz szükség ehhez. Hasonló gond, hogy a szelektív gyűjtés beindulásához, bár az ISPA alatt ez tervben van, gyakorlatilag minden hiányzik. Pályázati lehetőségeket itt főképp a lakosság tudatformálására, felkészítésére kell kihasználni, mivel az eszközállományt biztosítani fogja az ISPA beruházás. Az ISPA projekt a szelektív gyűjtéshez nem biztosítja az információs rendszert. A keletkezett és szelektíven gyűjthető hulladék helyben hasznosítása a létező legolcsóbb megoldás, mivel a szállítási költségek és a lerakón történő szelektálás teszi drágává a hulladékból készült nyersanyagokat, termékeket. A megfelelő térségi információ gyűjtésével és könnyű elérhetőségével a keletkező hulladékok könnyebben "megtalálnák" a helyi feldolgozó kapacitásaikat. Jelenleg sem a lehetséges feldolgozó kapacitások, sem a keletkező hulladékok adatai nem ismertek. A térségben a keletkező szerves hulladékokat és mezőgazdasági, kertészeti kultúrákból származó zöldhulladékot, nyesedéket komposztálni lehetne. Ennek megoldására szintén rendelkezésre állnak megfelelő pályázati források, előkészítésük azonban nem kezdődött meg. 9 Közművelődés, sport, szabadidő 9.1 szellemi élet A kistérség kulturális és szellemi életének pezsdüléséhez elengedhetetlen a közművelődési és szabadidős tevékenységek választékának bővítése. A lakosság gazdasági helyzetének várható javulásával, a munkalehetőségek mellett, a helyben elérhető szabadidős tevékenységek választéka és minősége is meghatározza majd a helyben maradók és ingázók illetve a betelepülők minőségét és arányát. Ezt a folyamatot már ma is megfigyelhetjük az utóbbi időben létesülő igényes (és meglehetősen drága) lakóparkok környezetében, ahol a színvonalas kikapcsolódási lehetőségek megteremtésére is nagyon nagy hangsúlyt fektet a beruházó. Szükség lesz a térségben a differenciált helyi művelődési lehetőségek biztosítására. A kulturális létesítményeket és azok eszközállományát bővíteni kell. Helyi szinten tudatosan erősíteni és ösztönözni kell az önszerveződő "népművelő" mozgalmakat, egyesüléseket. Ezek a kulturális és szellemi bázisok sokat tehetnek egy-egy település és a kistérség megítélésének, vonzerejének javításáért és aktívan részt vállalhatnak a fejlesztésében is. Ezeket a szellemi bázisokat a kistérségben tudatosan kell segíteni és - jó értelemben véve - kihasználni. 9.2 sport A lakosság többségének a versenysport nem célja és nem tud vagy nem is akar élni a "leigazolt" sportolás adta lehetőségekkel és kötelezettségekkel. 8

9 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés Az egészséges, harmonikus életvitel kialakításához a kistérségben is nagy szükség lesz a megfelelő rekreációs és sportlehetőségek megteremtésére. A szellemi élet taglalásában leírt tényezők itt is igazak. Szükség lesz a térségben néhány olyan sportlétesítmény megteremtésére, mely kifejezetten a lakosság széles néprétegeinek igényéhez igazodik és nem a versenysportot szolgálja. Ilyenek lehetnek az uszodák, erdei tornapályák, a települési focipályák mellet megjelenő egyéb sportpályák. 10 Turizmus A turizmus a térségben nem valószínű, hogy valaha is húzóágazat szintjére emelkedjen. Mindazonáltal fontos megélhetési forrása egy olyan vállalkozói, termelői rétegnek, akik a térségen belül tevékenykednek, elsősorban a térség erőforrásait, rendelkezésre álló adottságait használják ki, és mint ilyenek a fenntartható fejlődés fontos képviselői. A kistérség adottságait a turisztikai koncepció már részletesen taglalta. Jelen elemzésben kiemelnénk azokat a turisztikai szolgáltatásokat, amelyek az említett tanulmány elkészítése óta szemmel láthatóan életképesnek bizonyultak és valószínűleg további gazdasági koncentrációt teremtenek saját ágazatukban. Az adottságok, mint közismert, két gerinc mentén használhatók ki. Az első és legfontosabb ágazat alakító tényező Budapest közelsége. A következő hasonlóan fontos jellemző a földrajzi diverzifikáció, azaz a térség aránylag kis területén belül megtalálhatók mind az alföldi, mind a dombvidéki jegyek, az elővárosi települések, a szőlőhegyek, pincefaluk és a reptér is. Ezek a tényezők elsősorban azt határozzák meg, hogy milyen jellegű turizmusnak nincs valódi létjogosultsága a térségben. Példaként: a falusi turizmus folklorisztikus hangulatát az urbánus jellemzők állandóan érezhető jelenléte alapvetően hiteltelenné teszi. Az ország számos más területe nyújt kedvezőbb körülményeket ilyen jellegű turizmus kialakulásához. A hagyományos értékekre épülő turisztikai lehetőségek azonban korántsem jelentéktelenek. Az olyan lehetőségeket rejtő vállalkozások, melyek a könnyű, közelben elérhető, városi életformát kiegészítő vagy ellensúlyozó, egyben annak hiányosságait kiegészítő kikapcsolódási lehetőségeket biztosítják láthatóan megerősödtek. Ilyenek a térségben többek közt a borturizmus, a lovas turizmus és a horgászturizmus. Mindhárom egy alapvető problémával küzd évek óta, ez az ismertség és a fejlesztő tőke hiánya. A borturizmus a monori Strázsa hegyhez és Pilishez kapcsolódik. Mindkettő a Kunsági borvidék része. A valódi kiteljesedéshez a következő adottságok hiányoznak: megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshelyek a borturizmusra épülő magas gasztronómiai szintű (a vidék értékes, igényes borait kínáló) vendéglátás a pincesorok képének javítása, infrastruktúra fejlesztés megfelelő, érdekes, tömegeket vonzó programok 9

10 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés a helyi bor illetve a helyi programok, lehetőségek ismertségének és keresettségének javítása, élénkítése - megfelelő, hatékony és megvalósítható turisztikai marketing célprogram A horgászat a helyi horgásztavakhoz kapcsolódik. Ilyenek találhatók Gombán, Péterin, Úrin, Káván és Farkasdon is. A horgásztavak alapvetően csak akkor váltanak ki igazi forgalmat, amennyiben a horgászt kísérő családnak is sikerül a tó környezetében megfelelő, tartalmas elfoglaltságot, programot kínálni. Ez jelenleg gyakorlatilag hiányzik. A horgászok részéről a tavak halállományának minősége a meghatározó. A horgásztavak ismertsége, reklámozása sem kielégítő. A fővárosban élő számos horgász így nem csábítható el ezekre a tavakra. A konferencia turizmus létjogosultsága a reptér szomszédsága miatt megkérdőjelezhetetlen. A kérdés, hogy eddig miért nem alakult ki spontán, magától? A válasz valószínűleg a megfelelő térségi szálláslehetőségek és az infrastruktúra hiányában kereshető. További akadály, hogy a repülőtér önmagában nem jelent konferencia központot. Ezek jelenleg elsősorban Budapest belső és budai negyedeire koncentrálódnak. A repülőtérre érkezők más, nemzetközi nagyvárosokhoz mérten könnyen és gyorsan eljutnak a belvárosba, így nem céljuk a repülőtér környékén szálláshelyet keresni. A konferencia turizmus kialakulásának vagy élénkülésének alapvető feltétele az, hogy a konferenciák közönségét el kell tudni igényesen szállásolni. A szálláshely és a konferencia helye könnyen, egyértelműen és gyorsan megközelíthető kell legyen. A konferencia terem infrastruktúrával jól ellátott, felszerelt hely kell legyen. Általában a legtöbb konferencia egyben a szervező reprezentációja is, így legtöbbször szempont a konferencia helyszínének környezete is. A felsorolt szempontoknak a térségben alig egy-két létesítmény felel meg (pl. Nyerges hotel). Ennek a turisztikai ágnak a felfejlesztése a térségben jelentős beruházásokat igényel. 11 Önszerveződések, kommunikáció és lobbizás A kistérségről elmondható, hogy a hazai jellemző helyzetnek megfelelően még nem sikerült elérni az igazán hatékony társulási együttműködés, együttgondolkodás szintjét. A társulás települései ritkán kezdeményeznek térségi szintű fejlesztéseket. Térségi szinten elsősorban a felülről, az FVM és egyéb minisztériumok felől jövő kötelező feladatok megvalósítása kap hangsúlyt. A társulás települési önkormányzatainál nincs a térségi ügyekért felelős, kompetens személy, ezt a funkciót legtöbbször a polgármesterek látják el. A térségi szinten folyó munkák szervezése és bonyolítása egyértelműen és kizárólag a térségi iroda feladatés felelősségi körébe tartozik, mely viszont nem rendelkezik megfelelő kapacitásokkal és személyi állománya 1999 óta nem fejlődött. 10

11 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés A térség települési önkormányzatainál rendelkezésre álló szellemi, szakmai kapacitásokat a jelen körülmények között nem lehet mozgósítani egy-egy térségi szintet érintő feladat megoldása, megszervezése érdekében. A térségi lobbizás is szervezetlen, eseti jellegű. Összefoglalóan elmondható, hogy a kistérség települései nem igazán tudnak élni a társulási közösségben rejlő előnyökkel, a szervezeti és egyéb fejlődés hiányában a gyakorlatban nehezen tudnak felülemelkedni saját településükre kiterjedő látásmódjukon. A munkacsoport megbeszélések során fény derült az alábbi igényekre, elképzelésekre, melyek megvalósítása valószínűleg átsegíthetik a térséget a fejlődés egy minőségibb szintjére A települések együttműködése a települési programok, rendezvények térségi összehangolásán keresztül A kistérség mind a 15 településén turisztikai és gazdasági szempontból is kiaknázható rendezvények, események szervezése rendszeresen, évente visszatérően előfordul. Sajnos, egy-két kivételtől eltekintve mind a mai napig nem sikerült ezeket a rendezvényeket térségi szintűvé tenni. A települési rendezvények összehangolása a következő egyértelmű előnyökkel járna: térségi szintre emelt rendezvényekre, rendezvénysorozatokra a szélesebb körű érintettség miatt sokkal könnyebb támogatási forrásokat szerezni összefogott rendszerben a különálló rendezvényeket logikailag egymáshoz lehet kapcsolni, a sorrendjüket, egymásra épülésüket úgy lehet alakítani, hogy mindig a lehető leghatékonyabb, legnagyobb potenciális látogató tömeget megmozgató esemény válhasson akár egy-egy egyszerűbb falunapból is a rendezvények egymást nem gátolják, egymástól látogatókat nem vonnak el a térség településein külön-külön rendelkezésre álló szakmai kapacitásokat, ötleteket minden rendezvény számára segítségül lehet hívni, ki lehet használni a térségi szinten rendezett események költségei fajlagosan a legalacsonyabbak a térségi szinten megszervezett promóció egy-egy eseményre vetítve olcsóbb, de biztosan színvonalasabb és szélesebb körhöz juthat el, mint egyébként térségi szintű események súlyuknál fogva jobb alkalmat adnak prominens személyiségek meghívására és ezen keresztül a lobbizásra A fentiek nem csak a turisztikai célú rendezvényekre érvényesek, hanem más szférák lehetséges együttműködésére is. Térségi szinten gyakorlatilag a legtöbb szervezet, egyesület képes lehet összefogni és összehangolni a tevékenységét, így erősítve leghatékonyabban önmagát és növelve mind a maga, mind pedig a térség ismertségét. 11

12 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés 12 A munkacsoport megbeszélések következtetései A kistérség munkacsoport megbeszéléseken résztvevő képviselői a térség fejlődésével kapcsolatban legnagyobb problémaként és gátló tényezőként egyértelműen a használható gazdasági és egyéb információ hiányát, a térség ismertségének és megítélésének javítását tartották. Jelentős kérdésként merült fel minden csoportnál a környezetvédelem és főképp a hulladékgazdálkodás problémaköre. Minden csoport felvetette továbbá a helyi oktatás, képzés ügyét is, mely főleg a szakképzés és a felsőoktatás területén hiányos. Egyértelmű problémaként tekinthető a mezőgazdaság ügye, ezt megoldani azonban térségi szinten a valóságban nem lehet. További gond a közlekedés és azon belül is főképp a tömegközlekedés és az elkerülő utak, autópályák ügye. Ezekben a kérdéskörökben egyetlen eszközként szintén a közös lobbizás marad, mivel ezek sem térségi szinten eldőlő ügyek. A megállapítások és lehetőségek figyelembe vételével az alábbi témaköröket érdemes térségi szinten belül kíméleten kezelni és javítani: a térség ismertségének növelése, térségi promóció, információ áramlás az ehhez kapcsolódó turizmus lehetőségeinek kiaknázása az oktatás, képzés és közművelődés helyzetének, színvonalának javítása a térség környezetvédelmének problémái, kiemelten a hulladékgazdálkodás A következő fázisban, a második munkacsoport megbeszélések alkalmával már célzottan ezeket a témaköröket fogjuk tárgyalni A kistérségi iroda kapacitása A témakörök a munkán túlterjedő további felvállalását, menedzselését a jelenlegi kapacitások mellett nem lehet egyedül a kistréségi irodától elvárni. Két megoldás kínálkozik: fejleszteni kell a kistérségi iroda emberállományát és kapacitásait a települési önkormányzatoknak, a maguk lehetséges szintjén részt kell vállalni a térségi ügyek bonyolításában, szervezésében. Az első megoldási lehetőség kevésbé szerencsés, mivel továbbra is fenntartaná azt az állapotot, melyben a települési önkormányzatok gyakorlatilag csak mint finanszírozó, döntéshozó és felügyelő szerv vesznek részt a kistérség életében. A második verzió sokkal fejlettebb együttműködési szintet feltételez. A munkacsoport megbeszélések során felmerült, hogy az EU elnökléséhez hasonlóan a kistérségi önkormányzatok is vetésforgóban vegyenek részt számos témakörben vagy akár a kistérség irányításában. Felmerült az a helyesnek és hatékonynak vélt lehetőség is, hogy egy-egy fejlesztési témakörben vagy feladatkörben a települési önkormányzatok legkompetensebbjei vagy legérintettebbjei alkalmi munkacsoportokat alkossanak és a kistérségi iroda segítsége mellett vállalják fel a szervezést és bonyolítást. 12

13 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - I. Munkacsoport megbeszélés Ez a rendszer valóban javítaná a térségi együttműködést. Megoldhatná a kistérségi iroda kapacitásproblémáit és lehetővé tenné, hogy a kistérség a fejlődés következő fázisába lépjen, mely túlmutat az egyes települések egyéni érdekein, miközben az egyes települések számára is egyértelműen több haszonnal jár. A rendszer alapelgondolásai a munkacsoport megbeszélésen felmerültek, de megvalósításukhoz át kell szervezni a kistérség jelenlegi működését. Kidolgozásával és bevezetésével megváltoznak, megoszlanak és dinamikussá válnak a kistérségen belüli hatáskörök és felelősségi viszonyok, módosítani kell a működési szabályokon, jelentősen javítani kell az információ gyűjtésen, szolgáltatáson és áramláson. 13

14 ÖNKORMÁNYZATOK FELKÉSZÍTÉSE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRE II. Munkacsoport megbeszélések eredményei, javaslatok

15 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - II. Munkacsoport megbeszélés, javaslatok Tartalomjegyzék 1 TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS PROBLÉMAFELVETÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK Rotációs elnöklés Kompetencia és feladat alapú bizottságok Előnyök Megvalósítás INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS ELŐNYÖK A MEGVALÓSÍTÁS MENETE Igények felmérése Egységes rendszer kidolgozása Felelősök meghatározása KÉPZÉS GONDOLATOK A FELSŐOKTATÁS HIÁNYÁRÓL A KÉPZÉSI KÍNÁLAT ALAKÍTÁSA KÉPZÉSI KAPACITÁSOK FELMÉRÉSE KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK KIAJÁNLÁSA ELŐNYÖK ISKOLÁK FELADATFINANSZÍROZÁSI PROGRAMJA HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A KISTÉRSÉGBEN A SZELEKTÍV GYŰJTÉS BEVEZETÉSE cél háttérfolyamatok feladatok forgatókönyv A kistérségben és a szomszédos kistérségekben működő, hulladékok feldolgozásával foglalkozó vállalkozások felkutatása, bevonása A szelektív gyűjtés lakossági feltételeinek megteremtése Intézmények részvétele Hulladéktermelő vállalkozások, szolgálgatók bevonása

16 Önkormányzatok felkészítése a fenntartható fejlődésre - II. Munkacsoport megbeszélés, javaslatok 1 TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS 1.1 Problémafelvetés A térségben ismételten, már évek óta visszatérő és a társulás hatékony működését gátló tényező az intenzív térségi együttműködés hiánya. Valószínűleg ezért sem véletlen, hogy a munkacsoport megbeszélések során ismét felvetődött ez a téma. A kistérségben a hazai gyakorlatnak megfelelően nem fedezhetők fel a hatékony térségi együttgondolkodás, összefogás jegyei. A társulás települései ritkán kezdeményeznek térségi szintű fejlesztéseket. Térségi szinten elsősorban a felülről, az FVM és egyéb minisztériumok által támogatott feladatok megvalósítása kap hangsúlyt a társulás életében. Már a korábbi, a térség számára elkészített fejlesztési programokban is felmerül ennek a helyzetnek a problematikája, azonban jelentős előrelépés nem történt az adott ügyben. Továbbra is elmondható, hogy a térségben nincs igazi gazdája a történéseknek. Ennek a funkciónak betöltésére, a kistérség működtetésére irányuló feladatok ellátására a kistérségi társulás irodája hivatott, amelynél azonban az elmúlt négy évben személyi bővítés nem történt, így továbbra is kapacitáshiánnyal küzd. Az iroda három alkalmazottja nem lehet kompetens minden témában, így a munkák nagy része sokszor automatikusan külső szervezetek segítségével készülnek el, gyakran önkéntelenül is figyelmen kívül hagyva a helyi érintettek véleményét. Ez utóbbi megállapítás az igazán fontos probléma, hiszen így a helyismerettel rendelkező térségi szereplők véleményét nélkülözi a program. Az így elkészült programok sokszor nem is kerülnek megvalósításra. A térségi együttműködés egyik hátráltató tényezője, hogy a társulás önkormányzatai nem igazán érintettek a társulás történéseiben, a térség szereplői nem vesznek intenzíven részt a tervek kidolgozásában, így nem is igazán érzik magukénak a térségi szinten megvalósuló programokat. A helyzetet tovább bonyolítja az a tény is, hogy a kistérségi iroda feladatai mellett hatáskörrel nem rendelkezik. Az eddigi programok elsősorban a kistérségi iroda bővítése mentén képzelték el a térségi együttműködés megerősítését. A munkacsoport megbeszélések során azonban egy új, a térség szereplői által felvetett elgondolások kerültek megfogalmazásra. 1.2 Megoldási javaslatok Rotációs elnöklés A jelenlegi forgatókönyv a kistérségi iroda kapacitásbővítéséről a hatékonyságra, a kompetencia alapú munkamegosztásra és az önkormányzatok térségi ügyekbe tör- 16

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a

G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Ország Közepe Önkormányzati Társulás G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Ország Közepe Önkormányzati Társulás G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Készítetették:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály 2014-2020 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Területfejlesztési Osztály Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Tartalomjegyzék Tartalom I. A megye jövőképe / Itthon Tolnában /...4 I. 1.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Pécs, 2009. október A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK Témavezető: Dr. Gál Zoltán Résztvevő kutatók: Dr.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében -

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - Integrált irányítás - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - A dokumentum bevezetőként szolgál egy olyan integrált irányítási rendszer -modellhez, amely azt mutatja meg, miként tudják beépíteni

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben