6. Vidéklogisztikai előtanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. Vidéklogisztikai előtanulmány"

Átírás

1 6. Vidéklogisztikai előtanulmány 6.1. Mit értsünk vidéklogisztikán? Azonnal szögezzük le, hogy a jelen tanulmány alapján kezelt vidéklogisztika fogalma nem azonos a city (városi) logisztikával, amely alapvetően azzal foglalkozik, hogy a város ellátását (mindennel, ami a városi emberek megélhetéséhez szükséges) miképpen oldják meg a megadott kritériumok mellett. A citylogisztika a városi áruszállítás összehangolását a kereskedő cégek között, továbbá a közös raktározási feladatok ellátását foglalja magában. Ez a konszolidált megoldás jól szolgálja a történelmi városrészek megóvását, illetve a környezeti terhelés csökkentését. A kisebb forgalom következtében kisebb a balesetveszély, csökken a tehergépjárműforgalomnak a személygépkocsi-forgalomra gyakorolt lassító, akadályozó hatása. Mivel a magas és emelkedő telekárak, üzleti bérleti díjak miatt a belvárosi üzletek, áruházak esetében egyre kevesebb áru helyszíni raktározására nyílik lehetőség, a citylogisztikai központból viszonylag rövid idő alatt megoldható az üzletek megbízható, gyors áruutánpótlása. Az áruterítés mellett a citylogisztikai központba (CLK) visszatérő gépkocsikkal visszaszállíthatók az üres egységrakomány-képző eszközök, továbbá az üres és/vagy elhasznált csomagolóeszközök, hulladékok. Ugyan a logisztikaoktatás időközben a citylogisztika fogalmát kiszélesítette a városról általában a településekre, és településlogisztikának nevezte azt el, de tartalma alig különbözik a citylogisztika fogalmától. A Budapesti Corvinus Egyetem pl. a következő megfogalmazásban mutatja be az általános településlogisztikát: A tárgy a település térbeli pozíciójából, szerepköréből adódó gazdasági feladataihoz, működtetéséhez szükséges készletek, illetve működése során keletkező hulladékok szállítási, tárolási és rakodási feladatainak tervezésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységekkel, illetve ezeknek a település egészének közlekedési-szállítási rendszerébe illesztésével foglalkozik. Ezen belül a település szerkezet (terület-felhasználás) és közlekedési, szállítási hálózatok kölcsönhatása, az európai integrált közlekedési rendszerek, regionális, és helyi rendszerek kapcsolata a településszerkezettel. A szállításból és raktározásból adódó forgalmi terhelések hatása a település környezetére. A modal point fogalma. A kombinált fuvarozás területi igényei a településben, konténer terminálok, raktárbázisok, eszközváltási zónák. Többfunkciós közlekedési területek. Forgalmi - szállítási övezetek a városon belül. A csillapított forgalmú és gyalogos övezetek szállítási tárolási feltételei, központi övezetek kereskedelmi létesítményeinek áru ellátása. Gazdasági övezetek kialakítása a település szerkezetén belül, különös tekintettel, az ezzel járó szállítási igények és a településszerkezet kölcsönhatására. (kereskedelmi - ipari parkok, közraktárak, üzemanyag-tároló telepek, stb.) 1 1 honlap A logisztika ott van mindenütt, rombol vagy hasznot hajt! 1/8

2 Mint látjuk, nincs a tevékenységét és a célját illetően jelentősebb különbség a kettő fogalom között. A citylogisztikát azonban ezzel a fogalmi meghatározással nem lehetett minden településre kiterjeszteni, hiszen az angol city szó magyarul azt jelenti: nagyobb város, nagyváros. Az én vidéklogisztikám lényege, hogy a logisztika szakmai ismereteit felhasználva megvizsgálja egy település és az ott élők életét, működését, és hogy felderítse, hogy az ott élőknek milyen lehetőségeik vannak a saját és a közösségük életminőségének a javítására bevételi és kiadási oldalról. A település lakói először egyénileg érjenek el olyan bevételmaximumot, amellyel nincsenek másokra utalva, a plusz bevételt szerző tevékenység számukra ne, vagy csak minimális mértékben járjon további pénzkiadással. Használjanak ki a saját életterükben minden lehetőséget, amely a saját, a családjuk és a település minden résztvevője megélhetését a lehető legnagyobb mértékben segíti. A következő lépésben a közösség egyéni tagjai között alakuljon ki olyan együttműködés, amely az összes résztvevőt segíti az egyéni céljaik elérésében a közös cél elérésén keresztül. Tekintve, hogy az önzetlenség kevésbé fér össze a magyar mentalitással, belső elszámoló rendszer létrehozása célszerű. Egy klíring rendszerű, településen belüli elszámolás oldhatja fel a pénznélküliség problémáját (tárgyalása később). Az ábra a település csere-kapcsolati rendszerét mutatja, a településen belül és azon kívül. A kör nemcsak a település földrajzi határát jelképezi, hanem egy fontos választóvonalat is. A körön kívüli világgal a kapcsolat csak megközelítőleg determinálható, abban az értelemben, hogy a település résztvevői milyen termékeket, szolgáltatásokat vesznek igénybe ebből a világból. A logisztika ott van mindenütt, rombol vagy hasznot hajt! 2/8

3 A körön belül ez a csere-kapcsolati rendszer azonban teljes egészében meghatározható, vagy nagymértékben elvihető ebbe az irányba. A településen megjelenő szükségletek és kiadások felmérhetők, összesíthetők és ez által determinálhatók. Számszerűen is meghatározhatóvá válik, hogy a körön belül kik, miből, mennyit, mikor használnak fel, és az is, hogy kik, miből, mennyit, mikor tudnak feleslegként felkínálni. És eljutunk ahhoz az alapkérdéshez, hogy a körön (a településen) belül elérhető-e az a gazdaságos üzemméret az ott felmért adatok alapján, amely a logisztika alapvető tézise. A másik kérdés, amire megkeressük a választ a vidéklogisztikámban az, hogy a település szereplőinek összefogásából eredő erő mennyiben és hol használható fel arra, hogy a körön kívüli szállítókkal, szolgáltatókkal szemben kedvezőbb cserepozíciót érjenek el. Harmadsorban pedig azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan, milyen módon vonjuk be a körön kívül levőket a körön belüliek szolgáltatásainak, áruinak igénybe vételére, annak érdekében, hogy a körön belül élők jövedelmi viszonyai ezáltal is javuljanak úgy, hogy ebből a másod- és harmadrendű szükségleteiket is kielégíthessék, és újra SZABADOK LEGYENEK Logisztikai alapismeretek Ahhoz, hogy érteni tudjuk a település és a logisztika összekapcsolását, néhány logisztikai alapfogalommal meg kell ismerkednünk. A logisztikát, mint költségkonfliktust vizsgálva megállapítható, hogy minden településen vannak állandó és változó költségei az ott élőknek, az egyéneknek, családoknak, csoportoknak, vállalkozásoknak és az önkormányzatnak egyaránt. Vannak igényeik, fogyasztásaik, amelyek települési összesítésben elérhetnek egy olyan optimális teljesítményküszöböt (gazdaságos üzemméretet), amely már alkalmas arra, hogy egy vagy több helyi vállalkozást a helyi igények, fogyasztások kielégítésével életben tartson, ezzel a településen belül tartva a vállalkozásokat, a munkahelyeket, a bevételeket és a kiadásokat. Az önkormányzat elérheti, hogy munkahelyeket kínáljon a településen. Ezeket a munkahelyeket a helyben alapított vállalkozások adhatják. A vállalkozások gazdaságosan, de legfőképpen gazdaságilag stabilan működhetnek, mivel a helyi szükségletek kielégítésén alapulva adott lehet a gazdaságos üzemméretük. Ez csak akkor lehetséges, ha a település szereplői hajlandóak a közös cél érdekében erre a determinációra. Hajlandóak arra, hogy az igényeiket (szolgáltatások) és a fogyasztásaikat (áruk) önkéntesen feltárják, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen adatokat a közös cél érdekében nyilvántartsák, összesítsék és felhasználják a településen belül. Vannak lehetőségeik, ismereteik, tudásuk, gyakorlati tapasztalataik, települési adottságaik, amelyekkel a településen kívül élőket is odavonzhatják fizető félként, hogy ezzel tovább emelhessék azt a teljesítményt, amely a vállalkozásokban a gazdaságos üzemméret túllépéséhez szükséges. A logisztika ott van mindenütt, rombol vagy hasznot hajt! 3/8

4 A vidéklogisztikám végső eredménye egy olyan módon funkcionáló település, ahol az emberek egyénileg és közösségbe szerveződve elérik, hogy az egyén és a település is élni tud, prosperál, és a település az életminőség európai normáit tűzheti ki célul. És most nézzük meg, hogy milyen költségekről beszélünk, amikor állandó és változó költségekről szólunk. Bármilyen tevékenységről legyen is szó, egyik sem menekülhet a költségek elől. Legtöbbször azonban a költségismeret kimerül abban a tudásban, hogy az bérköltség, villanyszámla, élelem, üzemanyagköltség stb.. Az említett és a még nem említett többi költségnek van egy fontos tulajdonsága: Ezek a költségek vagy együtt mozognak a teljesítménnyel, vagy attól függetlenek maradnak egy bizonyos teljesítményszintig. E viselkedésük alapján a költségeket alapvetően két csoportra oszthatjuk. (Mielőtt megtennénk, felhívom a figyelmet, hogy itt nem adózási, és nem számviteli költségcsoportosításról van szó, hanem kifejezetten logisztikairól.) Az állandó költségek Azokat a költségeket, amelyek mértéke, mozgása, változása közvetlenül nem függ a teljesítmények változásától, mozgásától állandó költségeknek nevezzük. Tovább finomítva: olyan költségek, amelyek csak egy bizonyos termelési vagy értékesítési volumen (teljesítményszint) után változnak, de nem változnak lineárisan a teljesítménnyel együtt (lásd az ábrát). Ft Állandó költség Teljesítmény T Az állandó költség tehát a teljesítménytől függetlenül megjelenik, akkor is, ha nem produkálunk semmilyen teljesítményt. Ebből a szempontból ez a legdrágább költség. Minden tevékenységnek más és más az állandó költsége. A logisztika ott van mindenütt, rombol vagy hasznot hajt! 4/8

5 A túlélés sikere abban áll, hogy miképpen lehet az állandó költségeket csökkenteni. A csökkentés relatív kell, hogy legyen: a cél ugyanazt a teljesítményt kevesebb állandó költséggel elérni, vagy ugyanazzal az állandó költséggel nagyobb teljesítményt produkálni! Lássunk néhány példát a könnyebb megértés kedvéért: - az iroda, vagy az üzem bérleti díja, vagy az amortizáció költsége akkor is felmerül, ha még nem termeltünk, nem adtunk el semmit, - a gépkocsi leasing díja, biztosítása, hatósági adói akkor is léteznek, ha a gépkocsi egyetlen kilométert sem tett meg az adott hónapban, ugyanannyi, ha csak egy személy használja, vagy ha minden férőhely ki van használva, - a dolgozók fix bére és közterhei akkor is kifizetendők, ha pl. anyaghiány, iskolai szünet stb. miatt nem folyik munkavégzés, - az iskola, óvoda fenntartási költségei akkor is jelentkeznek, ha délután, hétvégén, nyáron, nem működnek, - a lakást akkor is fűtik, ha csak egy ember lakja, és akkor is, ha egy egész család. Az állandó költség akkor is állandó, ha azt nem minden hónapban kell megfizetni. Nem az határozza meg az állandóságát, hogy havi rendszerességgel kell-e fizetni, vagy sem, hanem az, hogy a teljesítménytől függetlenül létezik, nincs közvetlen kapcsolat a költség és a teljesítmény között, azaz a költség és a teljesítmény korrelációja 0. (Korreláció: kölcsönös megfelelés, összefüggés két vagy több dolog között.) Az állandó költség a termelés, értékesítés hosszú időtartamán, több termelési, kereskedelmi cikluson keresztül épül be a termék értékébe A változó költségek A teljesítménnyel arányosan változó költségeket soroljuk ide. Nem attól változók ezek a költségek, hogy az egyik hónapban fizetjük, a másikban nem, hanem attól, hogy a teljesítménnyel arányosak, követik a teljesítményváltozást. Akkor is változó a költség, ha egy összegben fizetjük ki azt, és csak később használjuk fel pl. az alapanyagot, vagy adjuk el a beszerzett árut. A költség a teljesítményváltozást követi, a teljesítménytől függően létezik, szoros a kapcsolat a költség és a teljesítmény között, azaz a költség és a teljesítmény korrelációja 1. A változó költség azonnal beépül a termék értékébe, közvetlenül ráosztható a teljesítmény egységére. Néhány példa: - a gépkocsi üzemanyagköltsége a futással arányosan növekedik, - az eladásra beszerzett árut egy tételben fizettük ki, de ha többet vettünk volna, többet kellett volna fizetnünk (a mennyiségi engedménnyel most nem számolunk), - a dolgozók teljesítménybére a megtermelt termék mennyiségével arányosan változik, - több a telefonköltség, ha többet telefonálunk, - több a takarmány költsége, ha több állatot etetünk, - több az élelem költsége, ha többet fogyasztunk stb.. A logisztika ott van mindenütt, rombol vagy hasznot hajt! 5/8

6 Lássuk az ábrát! Ft Költség Teljesítmény Az ábrában az elmélet szerint együtt haladnának a vonalak, de a valóságban különböző engedmények jelenhetnek meg a költségeknél, ezért nincs teljes párhuzamosság (a vidéklogisztikámban ezeknek az engedményeknek fontos szerepe lesz). Az adott logisztikai vizsgálatban mindig el kell döntenünk, hogy melyik költség minősül állandónak és melyik változónak. Egy költség egyik esetben lehet állandó, a másikban változó. Továbbá tudnunk kell, hogy az egyes költségek melyik költséghelyhez tartoznak. Mindez azonban csak látszólag egyszerű feladat Az abszolút és a fajlagos költségek Az abszolút költség az, amit egy megfigyelési időszak végén kiszámoltunk, vagy egy mért teljesítménymennyiségre elköltöttünk. Például a gépkocsi összes havi költsége Ft volt. Vagy a vásárolt élelem havi Ft volt. A fajlagos költség azt jelenti, hogy a költségeket valamilyen teljesítményegységre fajlagoljuk, vagyis ráosztjuk arra a teljesítményegységre, amellyel kapcsolatban felmerültek. Ha a gépkocsi km-t futott az adott hónapban, akkor a fajlagos költsége Ft / km, azaz 138, 94 Ft/km. Az élelmezés költsége pl Ft/ családtag. Mind az állandó, mind pedig a változó költségeket fajlagolhatjuk. Sőt. El sem kerülhetjük a fajlagolást, vagyis a teljesítményegységre ráosztást, mert a nélkül nem tudjuk megtenni a szükséges összehasonlítást a különböző probléma-megoldások költségei között a logisztikában, így a vidéklogisztikámban sem. T A logisztika ott van mindenütt, rombol vagy hasznot hajt! 6/8

7 A gazdaságos üzemméret fogalma Korábban láthattuk, hogy a költségek miképpen változnak a teljesítmény függvényében. Ezen teljesítményeket egy üzem produkálja. Az üzem szót a logisztikában általánosan értelmezzük. Az "üzem" mindig az, amit vizsgálunk. Pl. üzem az egyén, ha csak az ő teljesítményeit vizsgáljuk. De üzem a család, a csoport. Üzem lehet egy cég szállítási részlege. Üzem a cég telephelye. Üzem egy iskola, vagy egy óvoda. Vagy üzem az egész önkormányzat. Vagyis ezek nem mások, mint költséghelyek. Minden üzemnek megvannak a maga állandó és változó költségei, és megvan a maga teljesítménye. Ha változik az üzem teljesítménye, akkor az üzemnek az abszolút és a teljesítményegységre fajlagolt költségei is változnak. Az alternatívák összehasonlításában mindig van egy közös küszöbteljesítmény (gazdaságos üzemméret), amely alatt az egyik, és amely felett a másik megoldás a kedvezőbb összköltségű. Az összehasonlításhoz tehát két feltétel szükséges: - a statisztikai adatok a település összes felhasználásairól, - valamint az, hogy az összehasonlítás ugyanazon teljesítményegységre történjen. Ezért szükséges, hogy a település igényei (bevételei, kiadásai) felmérésre kerüljenek, mivel ebből lehet az adott település gazdaságos üzemméreteit kikalkulálni. A vidéklogisztikámban mindig ezeket a teljesítményküszöböket keressük. Ha az üzem teljesítménye eléri ezt a küszöbértéket, akkor e felett gazdaságos a működtetése, ha nem éri el, akkor az üzem nem gazdaságos méretű és semmiképpen nem lehet nyereséges. Ha ez alatt a küszöb alatt működtetjük, csak és kizárólag veszteséget fog termelni. A logisztika folyamatorientált, vagyis folyamatokat tervezünk a cél elérése érdekében. EGY-EGY ILYEN FOLYAMAT EGY-EGY ÜZEMNEK FELEL MEG! Eddig arról szóltunk, hogy egy üzemnek vannak teljesítményei, amelyekre a költségeket fajlagolni kell, hogy összehasonlíthassuk az egyes folyamatokat, üzemeket. Ezek a teljesítmények azonban nem mind hasznosak, vannak és lesznek mindig holt teljesítmények is (pl. egy iskola nyáron nem üzemel). Különösen az önkormányzatnak vannak olyan költségei, amelyekhez semmilyen teljesítmény sem köthető, mint pl. segélyek, közvilágítás stb.. Hogyan lehet a logisztikában értelmezni a különbséget a hasznos és a holt teljesítmény között? A logisztika ott van mindenütt, rombol vagy hasznot hajt! 7/8

8 Tekintve, hogy a logisztikában az összköltség minimalizálása a cél, a költségek és a bevételek oldaláról kell a különbséget feltárnunk. Mind a hasznos, mind pedig a holt teljesítményeknek megvannak a maguk költségei. Ebben egyformák. De a holt teljesítménynek sem közvetlenül, sem pedig közvetve nem lesz bevételvonzata, haszna! Csak és kizárólag költsége. E területen lényegében négy feladatunk van: 1. Mindig kutatni kell, hogy hol találunk holt teljesítményeket, és: szüntessük meg azokat, szervezzük ki a tevékenységet, vagy adjuk el mások számára ezt a teljesítményt. 2. Csökkentsük az állandó költségek arányát oly módon, hogy: vétel vagy beruházás helyett béreljünk, vegyük meg a szolgáltatást másoktól, amíg a saját üzem el nem éri a gazdaságos méretét, szervezzük ki a tevékenységet. 3. Az állandó költségeket váltsuk ki változó költségekkel úgy, mint: bérlet, alvállalkozók igénybe vétele, stb.. 4. Majd csökkentsük az összköltséget! A gazdaságos üzemméret kialakításánál mindig az állandó költség jelenti a veszélyt. Ennek a nagysága határozza meg, hogy mekkora hasznos teljesítményt kell produkálnia az üzemnek a veszteség elkerülése érdekében, amelynek a fedezeti hányada legalább küszöbként betakarja az állandó költségeket. A vidéklogisztikám első lépése felmérni ezeket a teljesítményeket. A felmérésben ezek a teljesítmények azonosak a település résztvevőinek már meglévő elsőrendű szükségleteivel: az általuk felhasznált szolgáltatások értékével és a fogyasztásaik mennyiségével. Ezek összesítése már ad olyan értékeket, amelyek alapján kiszámítható, meghatározható, hogy a településen belül milyen vállalkozások indíthatók be biztosan, nyereséges módon. Ezek elsősorban olyan helyi szükségleteket elégítenek majd ki, amelyek stabilan életben tartják a vállalkozásokat. A logisztika ott van mindenütt, rombol vagy hasznot hajt! 8/8

A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly

A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Kállay László A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció 2005. május Kállay László A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS SZERVEZETE H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Telefon: (82)-428-048 Fax: (82)-429-699 E-mail: keller_gabor@t-online.hu Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Hatásvizsgálati kézikönyv I. kötet: Hatásvizsgálat elemzőknek Készítette: Major Klára A kézikönyv az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001- Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása projekt Hatásvizsgálati

Részletesebben

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS 3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS Kertesi Gábor Varian 1. fejezete alapján 3.1 Bevezető A mikroökonómiával való ismerkedést a közgazdasági elemzés egy példájával kezdjük. Az elméletet

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA

A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A TEKNO POINT KERESKEDELMI VÁLLALAT LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÁSI SZÍNVONALA Készítette: Budai

Részletesebben

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL

AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ INGATLANPIAC PÉNZÜGYI SZEMMEL Készítette: Kocsis Erika Budapest,

Részletesebben

PORTAL írásos oktatási segédanyag

PORTAL írásos oktatási segédanyag Teherszállítás városon belül 1 Előszó a tananyag használatához: A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-book Dr. Pulay

Részletesebben

III. MELLÉKLET: Marketing terv

III. MELLÉKLET: Marketing terv 1 III. MELLÉKLET: 2 Jelen esetben egy új üzletág, egy új közszolgáltatás, azaz a kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása a cél, melyhez a stratégiai és marketing terv az útitervet jelentheti.

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

ALAPFOGALMAKTÓL. (Vállalkozási ismeretek kezdőknek) AZ ÜZLETI TERVIG. Készült a PHARE HU0105-03 számú projekt keretében. Eger, 2004.

ALAPFOGALMAKTÓL. (Vállalkozási ismeretek kezdőknek) AZ ÜZLETI TERVIG. Készült a PHARE HU0105-03 számú projekt keretében. Eger, 2004. ALAPFOGALMAKTÓL AZ ÜZLETI TERVIG (Vállalkozási ismeretek kezdőknek) Készült a PHARE HU0105-03 számú projekt keretében Eger, 2004. ALAPFOGALMAKTÓL AZ ÜZLETI TERVIG (VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK KEZDŐKNEK) Kézikönyv

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Francsovics István. A mezőgazdasági vállalkozások. forrásszerkezetének összefüggései

Francsovics István. A mezőgazdasági vállalkozások. forrásszerkezetének összefüggései Francsovics István A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének összefüggései Agrárközgazdaságtani és Vidékfejlesztési Tanszék Témavezető: Dr. Módos Gyula Francsovics István 1 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele III. kötet Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele Dr. Csutora Mária ISBN 963 503 261 7 A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele 2. oldal Cím: A vállalati környezetvédelmi költségek

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT VERNYIK MÓNIKA 2010

DIPLOMADOLGOZAT VERNYIK MÓNIKA 2010 DIPLOMADOLGOZAT VERNYIK MÓNIKA 2010 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK STRATÉGIAI TERVEZÉSE HASONLÓSÁGELEMZÉSSEL

Részletesebben

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb 1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb megállapításait, fejtse ki a témával kapcsolatos saját véleményét!

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007.

Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007. Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Tanulási egység :... 7 1. A kereskedelem... 7 1.1.

Részletesebben

A biogázok elterjedése előtt álló akadályok és korlátok Magyarországon 2011-ben. Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet

A biogázok elterjedése előtt álló akadályok és korlátok Magyarországon 2011-ben. Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet A biogázok elterjedése előtt álló akadályok és korlátok Magyarországon 2011-ben Dr. Csete Jenő ny. egyetemi docens Dr. Szunyog István egyetemi adjunktus Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Előzmények

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

PDF Create! 5 Trial. www.nuance.com POSTALOGISZTIKA WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF. Dr. Potóczki György

PDF Create! 5 Trial. www.nuance.com POSTALOGISZTIKA WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF. Dr. Potóczki György WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA WSUF Dr. Potóczki György POSTALOGISZTIKA Budapest 2012 Tartalomjegyzék oldal I. ELŐSZÓ...3 II. A LOGISZTIKÁRÓL ÁLTALÁBAN, A POSTALOGISZTIKA POZICIONÁLÁSA...5 III. IV. ORSZÁGOS

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben