GiB8! Egészségesen a szakmai életben az egészségkompetencia, mint min ségfaktor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GiB8! Egészségesen a szakmai életben az egészségkompetencia, mint min ségfaktor"

Átírás

1 A BéKSZI projektcsapata: Baukó Anita Eszter Marton József Molnárné Iván Éva Sári Erika Róza Szabados Edit Szlatki Dániel GiB8! Egészségesen a szakmai életben az egészségkompetencia, mint minségfaktor november szeptember 30. DE/11/LLP-LdV/TOI/ Az Európai Bizoság támogatást nyújto ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerz nézeteit tükrözi, és az Európai Bizoság nem tehet felelssé az abban foglaltak bárminem felhasználásért. További információ a projektrl: h p://bgz-gib8.eu

2 Oktatói kézikönyv További információ a projektrl: hp://bgz-gib8.eu

3 Tartalomjegyzék Elszó az oktatói kézikönyvhöz téma: Általános egészség téma: Stresszkezelés téma: Táplálkozás téma: Mozgás téma: Függségek téma: Veszélyek felismerése Elszó az egészséges táplálkozás témakörhöz óra: Az egészséges táplálkozás alapjai óra: Ideális testsúly meghatározása óra: Egy élelmiszer, többféle tápanyag óra: Ismerjük meg a gabonaféléket! óra: Ismerjük meg a gyümölcsöket! óra: Ismerjük meg a zöldségeket! óra: Vezérfonal a napi étrend összeállításához óra: Összefoglalás DVD melléklet: Az egészséges táplálkozás tananyagai

4 Elszó az oktatói kézikönyvhöz 5

5 ELSZÓ AZ OKTATÓI KÉZIKÖNYVHÖZ Projektötlet A fenntarthatóság és a pozitív jövkép iránti igényre való válaszként, a demográfiai változással a hátterében az egészségmegrzés témát feltétlenül el kell helyezni az európai szakoktatásban.ígyatanulókhosszútávonképeseklesznek munkaképességükmegrzésére. Témák térképe : Egészségirányzat, mint átfogó téma az európai képzésben 6. Téma Veszélyek felismerése 5. Téma Függségek 4. Téma Mozgás Szakmai követelmények ÁLLNI JÁRNI ÜLNI EMELNI 1. Téma Általános egészség 2. Téma Stresszkezelés 3. Téma Táplálkozás Háttér/probléma Aképzésésszakképzésirányultságánakmeghatározásánálnagyonfontosszerepenjátszanaka kulcskompetenciákfejlesztéseésatanulásieredményekatanulásifolyamatban. Akövetkezkompetenciaterületekérintettek:kommunikáció,szervezés,csoportmunka,média, interkulturalitás és nyelv. Az egészségirányzat mint kulcskompetencia is itt nagyon fontos szerepetjátszik. A szakerigény biztosítása érdekében a szakmai képzésnek (és továbbképzésnek) nemzeti és európaiszintenehhezigazodnikellésmegkellfelelniamunkaerpiacfolyamatosváltozásának ésminségikövetelményekhez. A demográfiai változás, a folyamatosan változó betegségspektrum és az ebbl adódó ökonómiai konzekvenciák az egészségmegrzést és megelzést egy meghatározó és jövre irányuló területként határozzák meg a szakképzésben. Az egyre magasabb élethossz miatt fontos a diákokat érzékennyé kell tenni az egészségmegrz életmódra a munka világában. Ezáltal kialakítanak maguknak egy viselkedésrepertoárt, amely segítségével a szakmai és a magánéletbenegészségesekmaradnakésegyszabadésegészségeséletettudjanakélni. Gazdaságiszempontbólazegészségegyreinkábbkulcsfontosságúfaktorráválikazinnovációés produktivitás területén. Ha Európa a világpiacon konkurenciaképes akar maradni, akkor az egészséget,minttémátmindenéletszakaszbanintegrálnikell. Aszakképzésbenlévfiataloknaklehetségetkelladniaszámukrarelevánsegészségtémakörök megismerésére. Afiatalokhajlamosakazegészségrekároséletmódra,aképzésidejealattmagaspszichikaiés fizikaiterhelésnekvannakkitévepl.stressz,szokatlantestiterhelések.aszakképzésbenflega kezd szakmásoknál fontos, hogy megismerjék az új terhelések kezelésének módját és lehetségetkapjanakújviselkedésmódokkialakítására. Az általános képzésben és vállalatoknál már foglalkoznak az egészségmegrzéssel, de a szakképzésbenennekatémánakkevésjelentségetvan. A projektnek az a célja, hogy szakképzésben fejlesztend kulcskompetenciákat az egészségmegrzéskompetenciájávalbvítse. Projektcél/várt eredmények/termékek Projektcélok: aszakoktatókéstanulókegészségkompetenciájánakfejlesztése,amunkaképességnövelésea hosszúszakmaiéletben Az egészséghez kapcsolódó témák szakmákat átfogó beépítése a tanmenetekbe a teljes szakképzésiidtvégigkísérve az európai együttmködés ersítése a személyes és szociális kompetenciát fejleszt témák integrálásánálatanmenetekbe(pl.:egészség/táplálkozás) európai szakképz intézmények együttmködésének ersítése az innovatív tanmenetek beépítésébenésmegvalósításábanagyakorlatban(európaigyakorlat/egyesületiképzések)

6 Az egészségfejlesztés fontos téma, a társadalomban egy szemléletváltás megy végbe, amely nemabetegséget,hanemazegészségethelyezieltérbe. Azegészségarizikófaktorokésvédekezésifaktorokegyensúlya,amelyakkorkövetkezik be,amikorabels(testiéspszichikai)ésaküls(szociálisésanyagi)igényeketkitudjuk elégíteni.azegészségegystádium,amelyjóérzéstéséletörömötad. A betegségnél a rizikó és a védekezési faktorok nincsenek egyensúlyban, akkor következik be, ha nem sikerül kielégíteni a bels és küls igényeket. A betegség egy olyanstádium,amelyhatássalvanajóérzésreésazéletörömre Hurrelmann(2000) Az egészség egy teljesítményorientált, motivált és produktív munka elfeltétele. Ezért az egészségfejlesztésmindencégnekmeghatározócéljakell,hogylegyen,hiszenamunkaerképzi acéghumántkéjét és 1987ben Aaron Antonovsky ennek a célnak lefektette az elméleti alapját a szalutogenézis egészségmodellel.arramutatrá,hogyazemberekhogyantudnakterhelések ellenére egészségesek maradni és a figyelmet egészségmegrz és fejleszt faktorok felé irányítja. Egy másik kiindulási pontot az egészségügyi világszervezet Ottawacharta dokumentuma szolgáltatja. Ebben arra mutatnak rá, hogy az embereknek meg kell adni a lehetségetarra,hogyönállóbbandöntsenekazegészségüktekintetében,ésersítenitudjákaz egészségüket.(ottawacharta1986) Ezért az egészségfejlesztés nem csak az egészségszektor felelssége, hanem a társadalom minden szintje és minden ember minden életterületét érinti. A munka, mint a fiatal felntteknekfontoséletterületeazegészségforrásávákell,hogyváljon.kutatásieredmények aztmutatják,hogyaegészségfejlesztésnagycégeknél/vállalatoknálegyrejobbanintegrálódika cégek életébe. A kis illetve középvállalatok nagy információigényt mutatnak munkahelyi egészségfejlesztéstekintetében.(beckésschnaben2010,zelfeletal.2011) Asettingkezdeményezés Az egészségfejlesztést az emberek mindennapi életénél és tevékenységeinél kell kezdeményezni, hogy igazán hatékony legyen. Az egészségügyi-világszervezet (WHO) meghatározó stratégiaként a setting-kezdeményezést ajánlja, hogy különleges célcsoportokat iselérjenek. A Setting egy életkörnyezet, amelyben bizonyos emberek hosszabb ideig együtt élnek, tanulnak,dolgoznakilletvefogyasztanak. Minden ember különböz settingekbe tartozik: a magán környezet pl.: család vagy sportegyesület,amunkavilágábanpl.:képzésihely/iskolailletvemunkahely. Ennekastratégiánakkülönbözelnyeivannak: azadottcélcsoportkönnyenelérhet Azegészségfejlesztintézkedésekcélzottanacélcsoportigényeihezigazodnak A csoport tagjaiban új gondolatok fogalmazódnak meg, beszélgetéseket kezdeményeznek egymássaléstámogatjákegymást. 8 3 A setting azokra a körülményekre fókuszál, amelyekben az emberek élnek, tanulnak, dolgoznak és fogyasztanak. Felismerték azt a jelenséget, hogy az egészségügyi problémák a szociális,ökonómiaiésszemélyeséletvitelegymásravalókölcsönhatásábólerednek. A setting egy szociális rendszer, amely magába foglalja a környezet befolyásoló tényezit az egyénre és egyidejleg egy olyan rendszer, amely a betegség és az egészség feltételeit meghatározza. A mindennapi munka, tanulási és életfeltételek nagymértékben befolyásolják az egyén egészségügyi fejldését és egészségügyi értékeket, attitdöket és viselkedési módokat formálnak.asettingkezdeményezéstháromszintenhatározzákmeg: egyegészségesfizikai,pszichoszociáliskörnyezetmegteremtése azegészségfejlesztésintegrálásaaképzésbe,nevelésbeésamindennapokba bekapcsolódásmássettingekbeéshálózatokba Az iskola/szakképzés setting kezdeményezés egyikfeladata,hogyminélhamarabbmegszólítsa a jöv fiatal munkaerit, tudatosítsa bennük az egészségfejlesztés, illetve az elsdleges megelzésfontosságát,másrésztaszemélyesegészségügyikompetenciák,tudáséskészségek fejlesztésénekelsegítése. ICF: A nemzetközi Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) az egészségügyi világszervezetegycsoportosításimódja Ez a csoportosítási mód ehhez a projekthez használható, hiszen lehetvé teszi okokozati összefüggésekbemutatását. AzICFegynemzetköziésszakmákatátívelnyelvezetethasznál,amikülönösenfontoshiszena kialakultinterdiszciplinárismunkaterületpedagógusok,terapeuták,érintettekéshozzátartozók számáraishasznossáésérthetvékelltenni. ICF Testi funkciók, testfelépítés Környezeti tényezk anyagi Szociális Magatartáshoz Lehetség az egészség és betegség egy komplex szemléletére Egészségprobléma (egészségzavarvagybetegség) tevékenységek Személyes tényezk életkor,nem Motiváció Életstílus részesedés 9 4

7 Atevékenységekalpontjaiakövetkezk: atanuláséstudásfelhasználása kommunikáció általánosfeladatokéskövetelmények A tevékenységekkel kapcsolatos követelményeknél általános nehézségek mutatkoznakpl.:mindennapistresszkezelés,afizikaiigénybevételkezelése Ehheztartoznakakulcskompetenciákpl.:pontosság,ráhangolódásafeladatokat, munkaakarat, felelsségtudat, cél és eredményirányultság, alaposság és rendszeretet Astresszkezeléspéldájánlátható,hogynemcsaktevékenységszintjéhez,hanem egy megváltozott részvételi szinthez való vonatkoztatás mutatható ki. A kézikönyvbenatestimködéséstestalkatterületjátszikfontosszerepet,hanem aneurobiológiaiésfiziológiaihatásokis.nemutolsósorbanakörnyezetifaktorok változására is ki kell térni, mint pl.: szakért segítség igénybevétele, munka, idszervezésváltoztatása interperszonáliskapcsolatokésinterakciók önellátás,mobilitás Fontoséletterületek,mintpéldáulközösségszociálisésállampolgáriélet tudatosérzékelés tudásgyakorlatihasználataamunkában egyéb Szakmai követelmények: ÁLLNI, JÁRNI, ÜLNI, EMELNI: a fogalmazvány megújítása és a tevékenységekbesorolásaazicfszerint: AzállnijárniülniemelnikifejezésekazICFszerintkülönböztevékenységekhezsorolhatóak. Milyek készségek szükségesek a járáshoz? Pl.: Izomfeszülés, egyenes testtartás, izomtónus tárgyak emelésénél a karok használata, figyelem összpontosítása a környezetre, cselekvés tervezése. Ezek azok a tipikus kategóriák, amelyeket elemezni kell, ha az adott tevékenység kivitelezésenehézségbeütközik.azergoterápiaésafizioterápiaittsegítségetnyújthat. Egészségtudományos koncepciók (ICF+ szalutogenézis) elnyben részesített stratégiákkal (settingkezdeményezés) való összekapcsolása, szakmák új orientálódása követelményterületekre (állni, járni, ülni és emelni) és kitekintés az egyéni cselekvési területekre (általános egészség, mozgás, táplálkozás, stressz, függségek és veszélyek felismerése) új és innovatív tanítási elgondoláshoz vezethet. Ez lehetvé teszi összetett és egyszertartalmakátadásátésmindenszakmaszámára. Személyes tényezket, mint pl.: életkor, nem, szociális helyzet, élettapasztalat (kritikus élethelyzetek, szocioökonómiai helyzet) az ICF nem csoportosít. De ezek a tényezk ersen befolyásoljákaszemélyjellegét(megkülönböztetünksegítilletvehátráltatótényezket),ezért ebbenafogalmazványbanfontosszerepetkapnak

8 ÚTMUTATÓ TANÁROK ÉS SZAKOKTATÓK KÉPZÉSÉHEZ Egészségkompetenciafejlesztéseképzésekmegszervezésénektervezése Azergoterápiaamindennapiproblémákleküzdésévelfoglalkozik.Ezalattaszemélyikészségek, a befolyásoló környezeti tényezk az aktív az egészséget megersít és értelmes élet összjátékátértjük. A GiB8 projekt négy európai országban az egészségkompetencia fejlesztésére irányuló innovatívkezdeményezéstültetiátaszakképzéskülönbözterületeire.(awannseeiskolában gyakorlatbantesztelve) A cél az egészség, mint kulcskompetencia tantárgyakat átível fejlesztése és a szakoktatók módszertaniképzése. Aszakoktatókszakmaikompetenciáifejlesztéseiscél,hogyfelkeltsékatanulókérdekldéséta témairántésazegészségkompetenciátbetudjáképíteniatananyagba. Aközvetlencélcsoportotaképzésértfelelsökköre(szakoktatók,tanárokésmenedzserek)és atanulók a közvetett célcsoportot a kamarák, politikai felelsök, szakmai egyesületek, egészségpénztárakésegyébérintettekalkotják. Módszertani tervezet: AkézikönyvtervezeteéstartalmaaKMK(2000)ajánlásaiésáltalánosmódszertanitervezetek figyelembevételévelkészült. A fontos tartalmak a Klafki módszertani elemzés alapján (a jelen és a jöv fontossága, példaszerség és tematikus felépítés) lettek meghatározva. Így nem csak számos összetett szakmaiproblémákkerültekeltérbe,hanemazéletéstársadalommalösszefüggésbehozható jelenségek. AKMKcélkéntakülönbözképzésiterületekenaszakmai cselekvés-kompetenciáthatározta meg.eztnégyrészkompetenciáraosztja:szak,módszer,önésszociáliskompetencia AzICFmintegészségtudományos tervezetképezteatevékenységekalapját:járni,állni,ülniés emelni. A személyre irányultság a tanuló személyiségfejldését helyezi eltérbe és a célja a szak, módszer,személyesésönkompetenciafejlesztése. AzegészségtudományosterületrlaztaWHOsettingkezdeményezésetámogatja. Alapveten egy cselekvésorientált módszertan meghatározó, amely cselekv, felderít tanítástervezéstsegítel. A tanári kézikönyv felépítése ÁLLNIJÁRNIÜLNIEMELNI Fejezetek általánosegészség stresszkezelés táplálkozás mozgás függségek veszélyekfelismerése források 2.rész:feladatok Módszertani/didaktikai utalások Azátláthatóságérdekébenmindenfejezetnekazonosafelépítése. Fejezet:Pl:egészségestáplálkozás Téma:zöldségekcsoportosítása Tanóra tartalma:ismerjükmegazöldségeket! Célok/kompetenciák: ismeretekazöldségekrl Célcsoport:12.évfolyam Tanítási egység:1 id tartalom módszer eszközök kompetencia 1 5p. Témabevezetése Csoportmunka/part nermunka PowerPoint Flipchart 2 Információk rendszerezése

9 Tananyag Azegészségkompetenciafejlesztéséhezdidaktikaiutalásokésóratervekmellétananyagokiskészültek,melyeketaz adottcélcsoportegyéniigényeitésaszervezésikereteketfigyelembevévelehetkiválasztaniésfelhasználni. Olyan információk is megtalálhatóak, melyek csak az oktató számára készültek (pl.: táplálkozási zavarok), de a legtöbbrészközvetlenülatanulókkalhasználható. Általános magyarázat A kompetencia az egyén képességét jelöli az ismeretei, készségei, személyes, szociális és módszertani képességeifelhasználásáramunkailletvetanulásihelyzetekbenésaszemélyesfejldésben.ebbenazesetben Általános egészség ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉG Gesund akompetenciaszóalattcselekvésikompetenciátértünk Forrás: Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen, 2009 Egészség: stabil önértékelés, pozitívviszonyasajáttesthez, barátságésszociáliskapcsolatok, jólmködkörnyezet, értelmesmunkaésmegfelelmunkafeltételek, használhatótudásazegészségrléshozzáférhetségamegelzés lehetségeihez, élhetjelenésamegalapozottreményegyélhetjövreazalapfeltételeiaz egészségnek WHO

10 Milyen egészséges vagyok? És válaszoljon a kérdésekre: Saját megítélésem az egészségrl: Jelölje meg a skálán 1-10 között: YxÄtwtà Egészség Mennyire egészségfejleszt az életmódja? Önálló munka: id: 15 perc Válaszoljon a következ kérdésekre! egyáltalán nem egészséges nagyon egészséges Miért ítélte magát így? Ki vagy mi határozza meg, hogy betegek vagy egészségesek vagyunk? Hogyan jelenik meg az egészség? Mi teszi az embert beteggé? Hol van az egészség és a betegség közötti határ? Mikor vagyunk betegek ill. egészségesek? Tudjuk fejleszteni az egészségünket? Ha igen, hogyan? 1. a) Mit tett múlt héten az egészégének megrzésének érdekében? b) Milyen területeken elégedett magával és milyen területeken szeretne aktívabbá válni? Mitl maradunk egészségesek?. Az egészségfejlesztés kifejezés jelentését az egészségügyi világszervezet (WHO) nemzetközi konferenciáján 1986-ban Ottawában (Kanada) határozták meg. Az egészségfejlesztés alapfeltétele egy erteljesebb önmeghatározás a saját egészséggel kapcsolatban és az egészség ersítése. c) Mi motiválta önt? d) Voltak akadályok? Ha igen, hogyan küzdötte le ezeket? Az Ottawa-Charta definíciója szerint Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek, egészségük fokozottabb kézbentartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy megfogalmazza és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és környezetével változzék, vagy alkalmazkodjon ahhoz. Az egészséget tehát, mint a mindennapi élet erforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettség. Az egészségfejlesztés kivitelezéséhez az Ottawa-charta 3 alapvet stratégiát fogalmaz meg - érdekek képviselete - képességfejlesztés - hálózatosodás és tudás átadása A WHO öt elsdleges területet határoz meg az aktív egészségfejlesztés megvalósítására: Egy egészségfejleszt politika létrehozása Egészségfejleszt munka és életkörnyezet megtermése Társadalmi egészségmegrz akciók támogatása Személyes kompetenciák fejlesztése Egészségszolgáltatások újraorientálód ása Az egészségfejlesztés a tájékoztatás és az egészségre vonatkozó képzés bevonásával a személyes képességek és szociális készségek fejlesztését támogatja. Ezáltal az embereknek segítséget nyújt mindennapjaik megváltoztatásában, és támogatja ket abban, hogy nagyobb hatással legyenek a saját egészségükre és környezetükre. 2. a) Múlt héten veszélyeztette-e valamivel az egészségét? b) Miért tette ezt, pedig tudja, hogy egészségtelen? c) Milyen akadályba ütközik ennek a szokásnak a leküzdése? Minek kellene történni, hogy leküzdje ezt az az akadályt? d) Milyen céljai vannak? 3. Ön számára mit jelent az egészség? 16 17

11 YxÄtwtà 4-5 fs csoport: 20 perc Az egészség definíciója Egészségfejleszt faktorok zöld lapok Vitassák meg a következ kérdívek eredményét! Vannak hasonlóságok illetve különbségek? Milyen faktorok vannak hatással az egészségre? egészségkárosító faktorok piros lapok feladat 1: feladat 2: feladat 3: Olvassa el az egészség különböz definícióit Olvassa el ket még egyszer és jelölje azokat a részeket, amelyek önnek különösen fontosak Melyik definíció kitl származik? Olvassa el a forrásokat és rendelje hozzá a definíciókhoz, majd ellenrizze a megoldást. Nehéz vagy könny volt a döntés? Milyen okai lehettek? feladat 4: Értékelje a definíciókat egy 0-3-ig terjed skálán (0: nem értek egyet, 1: részben egyetértek, 2: nagymértékben, 3: teljesen egyetértek). Írja be az értékeket a rangsor oszlopba feladat 5: fogalmazza meg a saját egészség definícióját Források B =háziorvos D = Homfeldt, pedagógus, 1987 E = kilencéves tanuló, 1978 F = Nohl, pedagógus, 1948 G = Parsons, szociológus, 1979 H = újságcikk, 1990 I = Schaefer, biológus, 1986 J = Schopenhauer, filozófus, 1836 K = egyetemi hallgató, 1984 M = világegészségügyi szervezet, 1948 N =világegészségügyi szervezet, 1986 Vitassák meg a következ témát! Miért válik az egészség egyre fontosabb témává? definíciók 1 Az egészség a teljes testi és szellemi egyensúly jelenléte és nem csak a betegség hiánya 2 Az egészség optimális feltételeket teremt a saját célok effektív megvalósításához 3 Az egészség a szervek hallgatása 4 Az egészség a biológiai rendszer zavarának sikeres leküzdése 5 Az egészséges élet a siker örömében és a társadalom boldogságában jelenik meg. 6 Az egészség nem fontos célként, hanem a mindennapi élet részeként értend 7 Az egészséget az értelem és intuíció egyensúlyba hozására és megtartására való személyes törekvésként értelmezzük vagy a két agyféltekére vonatkoztatva: mindkét félteke egyenl arányú használata. 8 A boldogságunk 10-ed része az egészségen alapszik: vele minden élvezet, hiányában kín. 11 Az egészség az, ha csak este kell ágyba menni 12 Az egészség a legfbb kincsünk és a legdrágább is 13 Az egészség az, ha valaki megengedheti magának a betegséget kitl származik rangsor Ellen Wilke in: Ulrich Barkholz / Georg Israel / Peter Paulus / Norbert Posse: Gesundheitsförderung in der Schule. Ein Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Soest 1997, S. 50 f

12 Saját definícióm Az egészség és a betegség következményeinek aktuális értelmezése: Bio-psycho-szociális modell (ICF): ICF Lehetség az egészség és betegség egy komplex szemléletére Egészségprobléma (egészségzavarvagybetegség) Testi funkciók, testfelépítés tevékenységek részesedés (I) megoldás 1 = M WHO, = G Parsons, szociológus, = B háziorvos, = I Schaefer, biológus, = F Nohl, pedagógus, = N WHO, = Homfeldt, pedagógus, = J Schopenhauer, filozófus, = E kilencéves tanuló, = H újsácikk, = K egyetemi hallgató, 1984 Ellen Wilke in: Ulrich Barkholz / Georg Israel / Peter Paulus / Norbert Posse: Gesundheitsförderung in der Schule. Ein Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Soest 1997, S. 54 Szólások Milyen szólások jutnak eszébe az egészségrl? Válasszon ki egy szólást, amelyik legjobban tetszik és vitassa meg a társával! Környezeti tényezk anyagi Szociális Feladat: Magatartáshoz í Melyek a gátló illetve fejleszt faktorok? Ön hová teszi a súlypontot? Ön számára mi különösen fontos? Személyes tényezk életkor,nem Motiváció Életstílus A tisztaság fél egészség. Az engedetlen beteg kegyetlenné teszi az orvost. Begyógyul a seb, de megmarad a sebhely. Fejedet hidegbe, lábadat melegbe, hasadat hígan, úgy élsz vígan. Hosszú betegségnek halál a vége. Nem kell a nyavalyáért követet küldeni. Rövid a torkosság, hosszú a betegség. Tanulatlan orvos kész hóhér. Jobb egészségesen szegénynek lenni, mint betegen gazdagnak. Nem mindig az orvos a hibás, ha meghal a beteg. Az ember személyisége és testi állapota közé nem lehet egyenlségjelet tenni. Ember és ember között sem az intelligencia, sem a származás nem jelent olyan mélyreható különbséget, mint az, hogy beteg-e valaki vagy egészséges. Csak úgy rizheted meg az egészségedet, ha azt eszed, amit nem kívánsz, azt iszod, amit nem szeretsz, és azt teszed, amit nem akarsz. Egy csipet megelzés többet ér, mint száz mázsa gyógyítás

13 áéäxz Megelzés A tevékenységeket különbözképpen tudjuk csoportosítani: idpont szerint elsdleges, másodlagos és harmadlagos prevenció cél szerint: viselkedés és viszony prevenció stratégia és területek szerint yxätwtà Csoportosítsa a megelzés formáit idpont szerint egészségfejlesztés elsdleges megelzés másodlagos megelzés harmadlagos megelzés Látásvizsgálat Koleszterinvizsgálat Diéta Légszennyezettségi vizsgálat Kötelez biztonsági öv használat az autóban Éves fogászati ellenrzés HIV-teszt Vérnyomás-ellenrzés Gyümölcs-zöldségfogyasztás napi öt alkalommal Tiszta ivóvíz biztosítása Vércukorvizsgálat Joga Védoltás Felvilágosítás az egészséges életmódról Betegek hozzátartozóinak tanácsadása 22 23

14 Viselkedés prevenció Olyan stratégiák, amelyek segítségével egészségfejleszt viselkedésmintákat ersítünk és egészségkárosító viselkedésmintákat háttérbe szorítunk. Módszerként fként a tájékoztatást használjuk. Viszony prevenció Az egészségre káros befolyásoló tényezket változtatjuk Ezek az intézkedések fként politikai illetve jogi természetek és a legtöbb esetben az állam és intézményei vezetik be. A kiindulópont gyakran egy egészségre káros hatás feltérképezése (dohányzási tilalom vendéglátó egységekben) A megelzés egyéni területei A megelzés legfontosabb célja a betegség, fogyatékosság és id eltti elhalálozás megelzése. Másodlagos cél a felesleges kezelési költségek illetve gyógyászat elkerülése. Az egyén legfontosabb egészségfejleszt területei: mozgási szokások, táplálkozás, stresszkezelés, függséget okozó cikkek fogyasztása. Ezeket a területeket különböz médiák segítségével a tudatosítják az emberekben Az egészségfejleszt programokon való részvételre különböz reklámokkal buzdítanak. Mozgási szokások Megelzési elv: Mozgáshiány csökkentése Megelzés viselkedés- és megfelel mozgásprogramok segítségével Táplálkozás Megfelel táplálkozás Túlsúly csökkentése illetve elkerülése Stresszkezelés Személyes kompetenciák fejlesztése a terhelés kezelésére és stressz okozta egészségrizikó elkerülése Függséget okozó szerek fogyasztása 24 25

15 YxÄtwtà Egészség.. E G É S Z S Fejezetek/Óratervek Fejezet: általános egészség Téma 1: az egészség fontossága Tanóra tartalma: bevezetés a témába Téma 2: az egészség egyéni szemszögbl Tanóra tartalma: az egészséghez való viszonyulás Téma 3: egészségpolitikai aspektusok Tanóra tartalma: Ottawa-Charta Téma 4: az egészség és betegség viszonyítási rendszerei Tanóra tartalma: betegség értelmezése Téma 5: egészségfejlesztés és prevenció Tanóra tartalma: fogalmak meghatározása É G

16 28 Fejezet:általánosegészség Téma: rávezetés az egészséges életmódra A tanóra tartalma: Óraterv Célok/fejlesztend kompetenciák: külsbefolyásolásitényezktudatosításaasajátcselekedeteinkre Célcsoport:12.évfolyam Tanulási egység:1(tanóra) id tartalom módszer didaktikai eszközök kompetencia 1. 10p. rávezetésatémára tanárieladás irányítottbeszélgetés fénykép Szólásmondásazegészség témához Szakmaikompetencia 2. 5p p p p. Mennyireérzemmagam egészségesnek? információcsereakérdésekrla partnerrel információcsereafeladatlap eredményeinekkülönbségérl önállómunka párosmunka feladatlap:saját egészségünk meghatározása Személyikompetencia: asajátviselkedésátgondolása reflektálás szociáliskompetencia: empátiamásemberekérzelmei iránt irányítottbeszélgetés Annakaszemléletmódnaka tudatosítása,hogyazegészségnek különféleaspektusaivannak sajáttudásazegészségrl közösmunka beszélgetés/kérdívek 1 Óraterv Fejezet:általánosegészség Téma: az egészség egyéni aspektusai A tanóra tartalma: Célok/kompetenciák: küls befolyásolási tényezk tudatosítása a saját cselekedeteinkre Célcsoport:12.évfolyam Tanulási egység:1(tanóra) id tartalom módszer didaktikai eszközök bevezetés:sajátegészségtudat rövidmagyarázat,majdönállómunka Feladatlap: 1. 15p. mennyire egészségtudato sanél? Azegészségrekihatójótékonyés csoportosmunka(410fegy Színespapír(zöld, 20p. károstényezkgyjtése csoportban) piros)tollak 2. információcsereakülönbségekrlill. azazonosságokról 4. 10p. Kérdés:Miértválikazegészség egyreközpontibbtémává? beszélgetés/vita Színes papírkártyáka táblán kompetencia Szakmaikompetencia befolyásolásitényezk azonosítása azegészségrlkialakított személyesvélemények megbeszélésecsoportban információgyjtés szemléletmódkitágítása egészséggelkapcsolatos tapasztalatokaziskolában ésamunkahelyen 29 2

17 Stresszkezelés AWHOastressztésakimerültségetaXXI.századlegnagyobbveszélyforrásánakminsítette. A stressz fogalma a 80as évek eleje óta került be a köznyelvbe és ma az általános szókincsünkrésze. Akövetkeztanegységekbenrámutatunk,hogyazúgynevezett EUstressz fontosszerepet töltbe.mindenembernekszükségevanpozitívstresszre,hogyfitmaradjon.apozitívstressz fejlesztiamotivációt,azelégedettségetésazegészséget. A stressz fogalma olyan tapasztalatok összességét jelenti, amely zavaró vagy pezsdít hatássallehetazegyénre.astressztésastresszérzéstfejfájás,levertség,szédülés,émelygés, izomgörcs,szívverés,alvászavaréssokegyébkísérheti. Stressz A leckék áttekintése Téma1:amunkaill.tanulókörnyezetkialakítása Téma2:stresszkezelésösztönzéssel Téma3:stresszkezeléstestiszinten Téma4:stresszésstresszkezelés,pozitívésnegatívstressz Téma5:fáradásésimmungyengeség Téma6koncentrációzavarésalvászavar Téma7:atanár,mintpéldaképstresszkezelvagystresszkiváltó? Téma8:stresszkezelésösztönzéssel,játék Téma9:stresszkezelésösztönzéssel,tartalom:hasilégzés A stressz negatív hatással lehet a koncentrációs képességre, döntéshozatalra, problémamegoldóképességre. Akövetkeztanegységekbenhangsúlytfektetünkastresszfelismeréséreéskezelésére. Ebbenazösszefüggésbenastressztésastresszlevezetésétabetegségszintjénkezeljük,az olyan gyakorlatokat, mint autogén tréning, QuiGong, joga a professzionális csoportok számáratartjukfent

18 Tanárisegédlet Téma 3: stresszkezelés testi szinten (fiatalok) A stresszt a szakirodalom egy testszellem reakcióként definiálja, amely a stresszort a célszerv sztresszokoztabetegségévelhozzaösszefüggésbe. A stresszt okozó ingerek pszichikai és fizikai betegségekhez vezetnek, illetve felelsek a kialakulásukért. A testnek az a része van legjobban kitéve ennek a veszélynek, amely a leggyengébb. A stressz megkeresi a célszervet. A stresszt okozók két kategóriába sorolhatók 1. biokémiai stresszorok 2. pszichoszociális stresszorok Astresszreakcióháromnagyidegpályábóláll: 1. neuronális: vegetatív idegrendszer 2. neuroendokrin: hormonok kibocsátása, adrenalin, noradrenalin 3. hipofízis és az idegendrogánok funkciója A célszerv stressz okozta feszültsége és a tünetek Acélszervekazemberekazonszervei,amelyekastresszreakciószomatikuscéljáváválnak.Haafent említettkategóriátadottkéntvesszük,akkoracélszervekszáma,melyekstressznekvannakkitéve nagyonmagas. Kognitív:koncentrációsgyengeség,emlékezetzavar,gondolatizavartság Emocionális:düh,gyász,depresszió,emocionálissokk Testi:ersizzadás,beszédzavar,szívverés,magasvérnyomás,gyorslélegzetvétel Viselkedés:megváltozotttáplálkozásiszokások,atestápoláselhanyagolása,hosszúhallgatás Táplálkozás Atáplálkozásalégzésmellettazéletünkalappillére. Atestünkalapfunkcióimködéséhezenergiára,vízre,ásványianyagokraésvitaminokravan szükségünk. Ezeknekazanyagoknakakiegyensúlyozottnapibevitelebiztosítjaateljesítképességetésaz egészséget. Atáplálkozásésazegyrecsökkenfizikaiterheléskövetkeztébensajnosatestettúlterheljük, ez azt jelenti, hogy úgy táplálkozunk, mintha minden nap élelemszerzés céljából vadászni indulnánkéskényelmiszempontbóla gyorskonyhátfastfood otválasztjuk. Nemvesszükafáradtságot,hogyfrissalapanyagokbólegészségesenéskiegyensúlyozottan táplálkozzunk. Hiszünk a készételek reklámjainak és a gyógyszeripar ígéreteinek az egészségestáplálékésdiétáktekintetében. Pedig nagyon egyszer minden nap frisset fzni és a testi igényeknek megfelelen táplálkozni. Napi5alkalommalkellzöldségetésgyümölcsöt,heti1alkalommalhúst,heti2alkalommal tengerihalatéstejtermékeket,teljeskirlésgabonakészítményeketfogyasztani. Ilyenösszeállításnála fasfood ésazédességhetiegyalkalommalengedélyezett,defontos, hogymegtartsukazideálistestsúlyunkat. Hakeringésibetegségben,cukorbetegségbenszenvedünk,illetvetúlsúlyosakvagyunk,vagy érzékenyekvagyunkbizonyosélelmiszerekre,amegfeleltáplálkozásenyhíthetiatüneteket ésagyógyszerekhasználatátisháttérbelehetszorítani. Ademográfiaifejldésmiattegyrehosszabbideigkelldolgoznunk,ezértatestünketaz egészségesésváltozatostáplálkozássegítségévelamunkaerpiacrészérerendelkezésrekell bocsátani. Csakegyegészségestestéslélekképesidskorbanisteljesíteni. A tanári segédletek olyan betegségekrl adnak tájékoztatást, mint pl.: túlsúly, cukorbetegség, anorexia és élelmiszerérzékenység, és segítséget nyújtanak a helyes táplálkozáskialakításában. Stresszkezelés 1. stressztokozókkerülése 2. kognitívújraértékelés 3. feszültségkerülése 4. stresszreakciókverbáliskifejezése

19 Célcsoport:12.évfolyam Fejezet:egészségestáplálkozás Téma 7:táplálkozástan Tanóra tartalma:segédletanapiétkezésösszeállításához Célok: ismeretekanapiétkezésösszeállításához Tanegység:1 Óraterv kompetenciák didaktikai módszer id tartalom módszer információkhelyes értelmezése, beszédkészség,figyelem fejlesztése számítógép, projektor,tábla témabevezetése frontálismunkaatanárvezetésévelés adiákokaktívrészvételével 1. 5p gyakorlatorientált feladatértelmezés, elzetestudásaktiválása, segítkészség, kompromisszumkészség, rendszerezkészség fejlesztése szövegek, flipchart,színes filctollak csoportmunkaatanársegítségével szövegekfeldolgozásaahelyesnapi étkezésekösszeállításatémában 2. 10p 35 Fejezet III Téma 1 bevezetés Téma 2:táplálkozástan Tanóra tartalma:azideálistestsúlymegállapítása Téma 3:táplálkozástan Tanóra tartalma:egyélelmiszertöbbtápanyag Téma 4:tudásazélelmiszerekrl Tanóra tartalma:ismerjükmegagabonaféléket! Téma 5:gyümölcsökcsoportosítása Tanóra tartalma:ismerjükmegagyümölcsöket! Téma 6:zöldségekcsoportosítása Tanóra tartalma:ismerjükmegazöldségeket! Téma 7:táplálkozástan Tanóra tartalma:segédletanapiétkezésösszeállításához Téma 8:táplálkozástan Tanóra:összefoglalás Téma 9:túlsúly Tanóra tartalma:túlsúlyelkerülése Téma 10:cukorbetegség Tanóra tartalma:táplálkozáscukorbetegségbenszenvedknek 34

20 frontálismunkaatanárvezetésévelés adiákokaktívrészvételével egymástóltanulás,szakmai kommunikációskészség fejlesztése, gyakorlatorientált feladatértelmezés feldolgozottszövegekbemutatása 3. 10p frontálismunkaatanárvezetésévelés adiákokaktívrészvételével figyelemfejlesztése, információkhelyes értelmezése számítógép, projektor,power Point feladatbemutatása:egy mintaétrendbemutatása 4. 5p gyakorlatorientált feladatértelmezés, elzetestudásaktiválása, segítkészség, kompromisszumkészség, rendszerezkészség fejlesztése csoportmunka szövegek, táblázat, flipchart,színes filctollak, laptop,internet segédanyagokfelhasználásával étrendösszeállítása 5. 5p általánosértelmezés fejlesztése, véleménynyilvánítás fejlesztése étrendekbemutatása frontálismunkaatanárvezetésévelés adiákokaktívrészvételével 6. 7p tudásmegfelelhasználata tanóraértékelése frontálismunkaatanárvezetésévelés adiákokaktívrészvételével 7. 3p Forrás: GalambosnéGoldfingerErzsébet:Élelmiszeralapismeretek HorváthPéter:Táplálkozástan EgészségesÉletmódsorozat:Helyesételtársítás,Gyógyhatásúételek(Kossuthkiadó) 2 Óraterv Fejezet:egészségestáplálkozás Téma: cukorbetegség Tanóra tartalma:táplálkozáséscukorbetegség Célok: élelmiszeralapismeretekéscukorbetegség Célcsoport:1.3évfolyam Tanegység:2óra id tartalom módszer didaktikai eszköz kompetencia 1. 5p p 15 p 15 p 5 p 45 p Miazegészséges táplálkozás? Mia cukorbetegség? élelmiszerek elemzése lehetséges kalóriaszegény ételekkidolgozása cukorbetegeknek házifeladat bemutatása házifeladat értékelése tanulók megismerikmiaz eladás egészséges táplálkozás eladás tanárisegédlet ismeretszerzésa cukorbetegség fajtáiról csoportmunka élelmiszercsomagolások tanulók megismerika különböz cukorfajtákat, rostanyagokatésa lassanemészthet élelmiszereket irányított csoportmunka tápanyagtáblázat BMIkiszámolásaaz igényelt kalóriabevitelhez ismeretszerzés: 1.szénhidrátok, zsírok 2.zsírfogyasztás csökkentése 3.BEkiszámítása napimenü összeállítása önállómunka tápanyagtáblázat következtetések levonásaa megfelelétrend összeállításához 36 37

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Egészségvédő viselkedés. Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba

Egészségvédő viselkedés. Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba Egészségvédő viselkedés Orvosi pszichológia I. Előadás Hamvai Csaba 2012.03.02. Kérdések 1. Mi a koherencia (Antonovsky)? 2. Mik a szívós személyiség ismérvei? 3. Mi a belső kontroll? Miről lesz szó? Az

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt!

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető Budapest, 2014. október 21. IBS A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY SZEREPE?

MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY SZEREPE? MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY SZEREPE? Az energiaegyensúly és szerepe a testtömegkontrollban (soványság, túlsúly, elhízás, különböző fizikai aktivitásformák energiaszükséglete) ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. 5. sz. melléklete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve. sz. melléklete . diagram Leggyakrabban említett probléma: rossz minőségű utak és járdák,% 9,% 8,% 7,% 6,%,%,%,%,%,%,% 9,% 6,%

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és hatékonyságának fejlesztése a Klapka György Szakközép és

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

KÉPZK KÉPZÉSE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZ KARON Dr. Farkas Éva egyetemi docens

KÉPZK KÉPZÉSE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZ KARON Dr. Farkas Éva egyetemi docens ÚJ KIHÍVÁSOK A FELNTTKÉPZÉSBEN Mellearn szekció Korszer felsoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsoktatásban Budapest, 2012. október 15. KÉPZK KÉPZÉSE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZ

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1.1. A verseny részei Első forduló Második forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész Szóbeli versenyrész 180 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:...

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... 10. sz. melléklet Tanmenet A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... Ssz. Témakörök Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1.

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben