GiB8! Egészségesen a szakmai életben az egészségkompetencia, mint min ségfaktor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GiB8! Egészségesen a szakmai életben az egészségkompetencia, mint min ségfaktor"

Átírás

1 A BéKSZI projektcsapata: Baukó Anita Eszter Marton József Molnárné Iván Éva Sári Erika Róza Szabados Edit Szlatki Dániel GiB8! Egészségesen a szakmai életben az egészségkompetencia, mint minségfaktor november szeptember 30. DE/11/LLP-LdV/TOI/ Az Európai Bizoság támogatást nyújto ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerz nézeteit tükrözi, és az Európai Bizoság nem tehet felelssé az abban foglaltak bárminem felhasználásért. További információ a projektrl: h p://bgz-gib8.eu

2 Oktatói kézikönyv További információ a projektrl: hp://bgz-gib8.eu

3 Tartalomjegyzék Elszó az oktatói kézikönyvhöz téma: Általános egészség téma: Stresszkezelés téma: Táplálkozás téma: Mozgás téma: Függségek téma: Veszélyek felismerése Elszó az egészséges táplálkozás témakörhöz óra: Az egészséges táplálkozás alapjai óra: Ideális testsúly meghatározása óra: Egy élelmiszer, többféle tápanyag óra: Ismerjük meg a gabonaféléket! óra: Ismerjük meg a gyümölcsöket! óra: Ismerjük meg a zöldségeket! óra: Vezérfonal a napi étrend összeállításához óra: Összefoglalás DVD melléklet: Az egészséges táplálkozás tananyagai

4 Elszó az oktatói kézikönyvhöz 5

5 ELSZÓ AZ OKTATÓI KÉZIKÖNYVHÖZ Projektötlet A fenntarthatóság és a pozitív jövkép iránti igényre való válaszként, a demográfiai változással a hátterében az egészségmegrzés témát feltétlenül el kell helyezni az európai szakoktatásban.ígyatanulókhosszútávonképeseklesznek munkaképességükmegrzésére. Témák térképe : Egészségirányzat, mint átfogó téma az európai képzésben 6. Téma Veszélyek felismerése 5. Téma Függségek 4. Téma Mozgás Szakmai követelmények ÁLLNI JÁRNI ÜLNI EMELNI 1. Téma Általános egészség 2. Téma Stresszkezelés 3. Téma Táplálkozás Háttér/probléma Aképzésésszakképzésirányultságánakmeghatározásánálnagyonfontosszerepenjátszanaka kulcskompetenciákfejlesztéseésatanulásieredményekatanulásifolyamatban. Akövetkezkompetenciaterületekérintettek:kommunikáció,szervezés,csoportmunka,média, interkulturalitás és nyelv. Az egészségirányzat mint kulcskompetencia is itt nagyon fontos szerepetjátszik. A szakerigény biztosítása érdekében a szakmai képzésnek (és továbbképzésnek) nemzeti és európaiszintenehhezigazodnikellésmegkellfelelniamunkaerpiacfolyamatosváltozásának ésminségikövetelményekhez. A demográfiai változás, a folyamatosan változó betegségspektrum és az ebbl adódó ökonómiai konzekvenciák az egészségmegrzést és megelzést egy meghatározó és jövre irányuló területként határozzák meg a szakképzésben. Az egyre magasabb élethossz miatt fontos a diákokat érzékennyé kell tenni az egészségmegrz életmódra a munka világában. Ezáltal kialakítanak maguknak egy viselkedésrepertoárt, amely segítségével a szakmai és a magánéletbenegészségesekmaradnakésegyszabadésegészségeséletettudjanakélni. Gazdaságiszempontbólazegészségegyreinkábbkulcsfontosságúfaktorráválikazinnovációés produktivitás területén. Ha Európa a világpiacon konkurenciaképes akar maradni, akkor az egészséget,minttémátmindenéletszakaszbanintegrálnikell. Aszakképzésbenlévfiataloknaklehetségetkelladniaszámukrarelevánsegészségtémakörök megismerésére. Afiatalokhajlamosakazegészségrekároséletmódra,aképzésidejealattmagaspszichikaiés fizikaiterhelésnekvannakkitévepl.stressz,szokatlantestiterhelések.aszakképzésbenflega kezd szakmásoknál fontos, hogy megismerjék az új terhelések kezelésének módját és lehetségetkapjanakújviselkedésmódokkialakítására. Az általános képzésben és vállalatoknál már foglalkoznak az egészségmegrzéssel, de a szakképzésbenennekatémánakkevésjelentségetvan. A projektnek az a célja, hogy szakképzésben fejlesztend kulcskompetenciákat az egészségmegrzéskompetenciájávalbvítse. Projektcél/várt eredmények/termékek Projektcélok: aszakoktatókéstanulókegészségkompetenciájánakfejlesztése,amunkaképességnövelésea hosszúszakmaiéletben Az egészséghez kapcsolódó témák szakmákat átfogó beépítése a tanmenetekbe a teljes szakképzésiidtvégigkísérve az európai együttmködés ersítése a személyes és szociális kompetenciát fejleszt témák integrálásánálatanmenetekbe(pl.:egészség/táplálkozás) európai szakképz intézmények együttmködésének ersítése az innovatív tanmenetek beépítésébenésmegvalósításábanagyakorlatban(európaigyakorlat/egyesületiképzések)

6 Az egészségfejlesztés fontos téma, a társadalomban egy szemléletváltás megy végbe, amely nemabetegséget,hanemazegészségethelyezieltérbe. Azegészségarizikófaktorokésvédekezésifaktorokegyensúlya,amelyakkorkövetkezik be,amikorabels(testiéspszichikai)ésaküls(szociálisésanyagi)igényeketkitudjuk elégíteni.azegészségegystádium,amelyjóérzéstéséletörömötad. A betegségnél a rizikó és a védekezési faktorok nincsenek egyensúlyban, akkor következik be, ha nem sikerül kielégíteni a bels és küls igényeket. A betegség egy olyanstádium,amelyhatássalvanajóérzésreésazéletörömre Hurrelmann(2000) Az egészség egy teljesítményorientált, motivált és produktív munka elfeltétele. Ezért az egészségfejlesztésmindencégnekmeghatározócéljakell,hogylegyen,hiszenamunkaerképzi acéghumántkéjét és 1987ben Aaron Antonovsky ennek a célnak lefektette az elméleti alapját a szalutogenézis egészségmodellel.arramutatrá,hogyazemberekhogyantudnakterhelések ellenére egészségesek maradni és a figyelmet egészségmegrz és fejleszt faktorok felé irányítja. Egy másik kiindulási pontot az egészségügyi világszervezet Ottawacharta dokumentuma szolgáltatja. Ebben arra mutatnak rá, hogy az embereknek meg kell adni a lehetségetarra,hogyönállóbbandöntsenekazegészségüktekintetében,ésersítenitudjákaz egészségüket.(ottawacharta1986) Ezért az egészségfejlesztés nem csak az egészségszektor felelssége, hanem a társadalom minden szintje és minden ember minden életterületét érinti. A munka, mint a fiatal felntteknekfontoséletterületeazegészségforrásávákell,hogyváljon.kutatásieredmények aztmutatják,hogyaegészségfejlesztésnagycégeknél/vállalatoknálegyrejobbanintegrálódika cégek életébe. A kis illetve középvállalatok nagy információigényt mutatnak munkahelyi egészségfejlesztéstekintetében.(beckésschnaben2010,zelfeletal.2011) Asettingkezdeményezés Az egészségfejlesztést az emberek mindennapi életénél és tevékenységeinél kell kezdeményezni, hogy igazán hatékony legyen. Az egészségügyi-világszervezet (WHO) meghatározó stratégiaként a setting-kezdeményezést ajánlja, hogy különleges célcsoportokat iselérjenek. A Setting egy életkörnyezet, amelyben bizonyos emberek hosszabb ideig együtt élnek, tanulnak,dolgoznakilletvefogyasztanak. Minden ember különböz settingekbe tartozik: a magán környezet pl.: család vagy sportegyesület,amunkavilágábanpl.:képzésihely/iskolailletvemunkahely. Ennekastratégiánakkülönbözelnyeivannak: azadottcélcsoportkönnyenelérhet Azegészségfejlesztintézkedésekcélzottanacélcsoportigényeihezigazodnak A csoport tagjaiban új gondolatok fogalmazódnak meg, beszélgetéseket kezdeményeznek egymássaléstámogatjákegymást. 8 3 A setting azokra a körülményekre fókuszál, amelyekben az emberek élnek, tanulnak, dolgoznak és fogyasztanak. Felismerték azt a jelenséget, hogy az egészségügyi problémák a szociális,ökonómiaiésszemélyeséletvitelegymásravalókölcsönhatásábólerednek. A setting egy szociális rendszer, amely magába foglalja a környezet befolyásoló tényezit az egyénre és egyidejleg egy olyan rendszer, amely a betegség és az egészség feltételeit meghatározza. A mindennapi munka, tanulási és életfeltételek nagymértékben befolyásolják az egyén egészségügyi fejldését és egészségügyi értékeket, attitdöket és viselkedési módokat formálnak.asettingkezdeményezéstháromszintenhatározzákmeg: egyegészségesfizikai,pszichoszociáliskörnyezetmegteremtése azegészségfejlesztésintegrálásaaképzésbe,nevelésbeésamindennapokba bekapcsolódásmássettingekbeéshálózatokba Az iskola/szakképzés setting kezdeményezés egyikfeladata,hogyminélhamarabbmegszólítsa a jöv fiatal munkaerit, tudatosítsa bennük az egészségfejlesztés, illetve az elsdleges megelzésfontosságát,másrésztaszemélyesegészségügyikompetenciák,tudáséskészségek fejlesztésénekelsegítése. ICF: A nemzetközi Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) az egészségügyi világszervezetegycsoportosításimódja Ez a csoportosítási mód ehhez a projekthez használható, hiszen lehetvé teszi okokozati összefüggésekbemutatását. AzICFegynemzetköziésszakmákatátívelnyelvezetethasznál,amikülönösenfontoshiszena kialakultinterdiszciplinárismunkaterületpedagógusok,terapeuták,érintettekéshozzátartozók számáraishasznossáésérthetvékelltenni. ICF Testi funkciók, testfelépítés Környezeti tényezk anyagi Szociális Magatartáshoz Lehetség az egészség és betegség egy komplex szemléletére Egészségprobléma (egészségzavarvagybetegség) tevékenységek Személyes tényezk életkor,nem Motiváció Életstílus részesedés 9 4

7 Atevékenységekalpontjaiakövetkezk: atanuláséstudásfelhasználása kommunikáció általánosfeladatokéskövetelmények A tevékenységekkel kapcsolatos követelményeknél általános nehézségek mutatkoznakpl.:mindennapistresszkezelés,afizikaiigénybevételkezelése Ehheztartoznakakulcskompetenciákpl.:pontosság,ráhangolódásafeladatokat, munkaakarat, felelsségtudat, cél és eredményirányultság, alaposság és rendszeretet Astresszkezeléspéldájánlátható,hogynemcsaktevékenységszintjéhez,hanem egy megváltozott részvételi szinthez való vonatkoztatás mutatható ki. A kézikönyvbenatestimködéséstestalkatterületjátszikfontosszerepet,hanem aneurobiológiaiésfiziológiaihatásokis.nemutolsósorbanakörnyezetifaktorok változására is ki kell térni, mint pl.: szakért segítség igénybevétele, munka, idszervezésváltoztatása interperszonáliskapcsolatokésinterakciók önellátás,mobilitás Fontoséletterületek,mintpéldáulközösségszociálisésállampolgáriélet tudatosérzékelés tudásgyakorlatihasználataamunkában egyéb Szakmai követelmények: ÁLLNI, JÁRNI, ÜLNI, EMELNI: a fogalmazvány megújítása és a tevékenységekbesorolásaazicfszerint: AzállnijárniülniemelnikifejezésekazICFszerintkülönböztevékenységekhezsorolhatóak. Milyek készségek szükségesek a járáshoz? Pl.: Izomfeszülés, egyenes testtartás, izomtónus tárgyak emelésénél a karok használata, figyelem összpontosítása a környezetre, cselekvés tervezése. Ezek azok a tipikus kategóriák, amelyeket elemezni kell, ha az adott tevékenység kivitelezésenehézségbeütközik.azergoterápiaésafizioterápiaittsegítségetnyújthat. Egészségtudományos koncepciók (ICF+ szalutogenézis) elnyben részesített stratégiákkal (settingkezdeményezés) való összekapcsolása, szakmák új orientálódása követelményterületekre (állni, járni, ülni és emelni) és kitekintés az egyéni cselekvési területekre (általános egészség, mozgás, táplálkozás, stressz, függségek és veszélyek felismerése) új és innovatív tanítási elgondoláshoz vezethet. Ez lehetvé teszi összetett és egyszertartalmakátadásátésmindenszakmaszámára. Személyes tényezket, mint pl.: életkor, nem, szociális helyzet, élettapasztalat (kritikus élethelyzetek, szocioökonómiai helyzet) az ICF nem csoportosít. De ezek a tényezk ersen befolyásoljákaszemélyjellegét(megkülönböztetünksegítilletvehátráltatótényezket),ezért ebbenafogalmazványbanfontosszerepetkapnak

8 ÚTMUTATÓ TANÁROK ÉS SZAKOKTATÓK KÉPZÉSÉHEZ Egészségkompetenciafejlesztéseképzésekmegszervezésénektervezése Azergoterápiaamindennapiproblémákleküzdésévelfoglalkozik.Ezalattaszemélyikészségek, a befolyásoló környezeti tényezk az aktív az egészséget megersít és értelmes élet összjátékátértjük. A GiB8 projekt négy európai országban az egészségkompetencia fejlesztésére irányuló innovatívkezdeményezéstültetiátaszakképzéskülönbözterületeire.(awannseeiskolában gyakorlatbantesztelve) A cél az egészség, mint kulcskompetencia tantárgyakat átível fejlesztése és a szakoktatók módszertaniképzése. Aszakoktatókszakmaikompetenciáifejlesztéseiscél,hogyfelkeltsékatanulókérdekldéséta témairántésazegészségkompetenciátbetudjáképíteniatananyagba. Aközvetlencélcsoportotaképzésértfelelsökköre(szakoktatók,tanárokésmenedzserek)és atanulók a közvetett célcsoportot a kamarák, politikai felelsök, szakmai egyesületek, egészségpénztárakésegyébérintettekalkotják. Módszertani tervezet: AkézikönyvtervezeteéstartalmaaKMK(2000)ajánlásaiésáltalánosmódszertanitervezetek figyelembevételévelkészült. A fontos tartalmak a Klafki módszertani elemzés alapján (a jelen és a jöv fontossága, példaszerség és tematikus felépítés) lettek meghatározva. Így nem csak számos összetett szakmaiproblémákkerültekeltérbe,hanemazéletéstársadalommalösszefüggésbehozható jelenségek. AKMKcélkéntakülönbözképzésiterületekenaszakmai cselekvés-kompetenciáthatározta meg.eztnégyrészkompetenciáraosztja:szak,módszer,önésszociáliskompetencia AzICFmintegészségtudományos tervezetképezteatevékenységekalapját:járni,állni,ülniés emelni. A személyre irányultság a tanuló személyiségfejldését helyezi eltérbe és a célja a szak, módszer,személyesésönkompetenciafejlesztése. AzegészségtudományosterületrlaztaWHOsettingkezdeményezésetámogatja. Alapveten egy cselekvésorientált módszertan meghatározó, amely cselekv, felderít tanítástervezéstsegítel. A tanári kézikönyv felépítése ÁLLNIJÁRNIÜLNIEMELNI Fejezetek általánosegészség stresszkezelés táplálkozás mozgás függségek veszélyekfelismerése források 2.rész:feladatok Módszertani/didaktikai utalások Azátláthatóságérdekébenmindenfejezetnekazonosafelépítése. Fejezet:Pl:egészségestáplálkozás Téma:zöldségekcsoportosítása Tanóra tartalma:ismerjükmegazöldségeket! Célok/kompetenciák: ismeretekazöldségekrl Célcsoport:12.évfolyam Tanítási egység:1 id tartalom módszer eszközök kompetencia 1 5p. Témabevezetése Csoportmunka/part nermunka PowerPoint Flipchart 2 Információk rendszerezése

9 Tananyag Azegészségkompetenciafejlesztéséhezdidaktikaiutalásokésóratervekmellétananyagokiskészültek,melyeketaz adottcélcsoportegyéniigényeitésaszervezésikereteketfigyelembevévelehetkiválasztaniésfelhasználni. Olyan információk is megtalálhatóak, melyek csak az oktató számára készültek (pl.: táplálkozási zavarok), de a legtöbbrészközvetlenülatanulókkalhasználható. Általános magyarázat A kompetencia az egyén képességét jelöli az ismeretei, készségei, személyes, szociális és módszertani képességeifelhasználásáramunkailletvetanulásihelyzetekbenésaszemélyesfejldésben.ebbenazesetben Általános egészség ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉG Gesund akompetenciaszóalattcselekvésikompetenciátértünk Forrás: Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen, 2009 Egészség: stabil önértékelés, pozitívviszonyasajáttesthez, barátságésszociáliskapcsolatok, jólmködkörnyezet, értelmesmunkaésmegfelelmunkafeltételek, használhatótudásazegészségrléshozzáférhetségamegelzés lehetségeihez, élhetjelenésamegalapozottreményegyélhetjövreazalapfeltételeiaz egészségnek WHO

10 Milyen egészséges vagyok? És válaszoljon a kérdésekre: Saját megítélésem az egészségrl: Jelölje meg a skálán 1-10 között: YxÄtwtà Egészség Mennyire egészségfejleszt az életmódja? Önálló munka: id: 15 perc Válaszoljon a következ kérdésekre! egyáltalán nem egészséges nagyon egészséges Miért ítélte magát így? Ki vagy mi határozza meg, hogy betegek vagy egészségesek vagyunk? Hogyan jelenik meg az egészség? Mi teszi az embert beteggé? Hol van az egészség és a betegség közötti határ? Mikor vagyunk betegek ill. egészségesek? Tudjuk fejleszteni az egészségünket? Ha igen, hogyan? 1. a) Mit tett múlt héten az egészégének megrzésének érdekében? b) Milyen területeken elégedett magával és milyen területeken szeretne aktívabbá válni? Mitl maradunk egészségesek?. Az egészségfejlesztés kifejezés jelentését az egészségügyi világszervezet (WHO) nemzetközi konferenciáján 1986-ban Ottawában (Kanada) határozták meg. Az egészségfejlesztés alapfeltétele egy erteljesebb önmeghatározás a saját egészséggel kapcsolatban és az egészség ersítése. c) Mi motiválta önt? d) Voltak akadályok? Ha igen, hogyan küzdötte le ezeket? Az Ottawa-Charta definíciója szerint Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek, egészségük fokozottabb kézbentartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy megfogalmazza és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és környezetével változzék, vagy alkalmazkodjon ahhoz. Az egészséget tehát, mint a mindennapi élet erforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettség. Az egészségfejlesztés kivitelezéséhez az Ottawa-charta 3 alapvet stratégiát fogalmaz meg - érdekek képviselete - képességfejlesztés - hálózatosodás és tudás átadása A WHO öt elsdleges területet határoz meg az aktív egészségfejlesztés megvalósítására: Egy egészségfejleszt politika létrehozása Egészségfejleszt munka és életkörnyezet megtermése Társadalmi egészségmegrz akciók támogatása Személyes kompetenciák fejlesztése Egészségszolgáltatások újraorientálód ása Az egészségfejlesztés a tájékoztatás és az egészségre vonatkozó képzés bevonásával a személyes képességek és szociális készségek fejlesztését támogatja. Ezáltal az embereknek segítséget nyújt mindennapjaik megváltoztatásában, és támogatja ket abban, hogy nagyobb hatással legyenek a saját egészségükre és környezetükre. 2. a) Múlt héten veszélyeztette-e valamivel az egészségét? b) Miért tette ezt, pedig tudja, hogy egészségtelen? c) Milyen akadályba ütközik ennek a szokásnak a leküzdése? Minek kellene történni, hogy leküzdje ezt az az akadályt? d) Milyen céljai vannak? 3. Ön számára mit jelent az egészség? 16 17

11 YxÄtwtà 4-5 fs csoport: 20 perc Az egészség definíciója Egészségfejleszt faktorok zöld lapok Vitassák meg a következ kérdívek eredményét! Vannak hasonlóságok illetve különbségek? Milyen faktorok vannak hatással az egészségre? egészségkárosító faktorok piros lapok feladat 1: feladat 2: feladat 3: Olvassa el az egészség különböz definícióit Olvassa el ket még egyszer és jelölje azokat a részeket, amelyek önnek különösen fontosak Melyik definíció kitl származik? Olvassa el a forrásokat és rendelje hozzá a definíciókhoz, majd ellenrizze a megoldást. Nehéz vagy könny volt a döntés? Milyen okai lehettek? feladat 4: Értékelje a definíciókat egy 0-3-ig terjed skálán (0: nem értek egyet, 1: részben egyetértek, 2: nagymértékben, 3: teljesen egyetértek). Írja be az értékeket a rangsor oszlopba feladat 5: fogalmazza meg a saját egészség definícióját Források B =háziorvos D = Homfeldt, pedagógus, 1987 E = kilencéves tanuló, 1978 F = Nohl, pedagógus, 1948 G = Parsons, szociológus, 1979 H = újságcikk, 1990 I = Schaefer, biológus, 1986 J = Schopenhauer, filozófus, 1836 K = egyetemi hallgató, 1984 M = világegészségügyi szervezet, 1948 N =világegészségügyi szervezet, 1986 Vitassák meg a következ témát! Miért válik az egészség egyre fontosabb témává? definíciók 1 Az egészség a teljes testi és szellemi egyensúly jelenléte és nem csak a betegség hiánya 2 Az egészség optimális feltételeket teremt a saját célok effektív megvalósításához 3 Az egészség a szervek hallgatása 4 Az egészség a biológiai rendszer zavarának sikeres leküzdése 5 Az egészséges élet a siker örömében és a társadalom boldogságában jelenik meg. 6 Az egészség nem fontos célként, hanem a mindennapi élet részeként értend 7 Az egészséget az értelem és intuíció egyensúlyba hozására és megtartására való személyes törekvésként értelmezzük vagy a két agyféltekére vonatkoztatva: mindkét félteke egyenl arányú használata. 8 A boldogságunk 10-ed része az egészségen alapszik: vele minden élvezet, hiányában kín. 11 Az egészség az, ha csak este kell ágyba menni 12 Az egészség a legfbb kincsünk és a legdrágább is 13 Az egészség az, ha valaki megengedheti magának a betegséget kitl származik rangsor Ellen Wilke in: Ulrich Barkholz / Georg Israel / Peter Paulus / Norbert Posse: Gesundheitsförderung in der Schule. Ein Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Soest 1997, S. 50 f

12 Saját definícióm Az egészség és a betegség következményeinek aktuális értelmezése: Bio-psycho-szociális modell (ICF): ICF Lehetség az egészség és betegség egy komplex szemléletére Egészségprobléma (egészségzavarvagybetegség) Testi funkciók, testfelépítés tevékenységek részesedés (I) megoldás 1 = M WHO, = G Parsons, szociológus, = B háziorvos, = I Schaefer, biológus, = F Nohl, pedagógus, = N WHO, = Homfeldt, pedagógus, = J Schopenhauer, filozófus, = E kilencéves tanuló, = H újsácikk, = K egyetemi hallgató, 1984 Ellen Wilke in: Ulrich Barkholz / Georg Israel / Peter Paulus / Norbert Posse: Gesundheitsförderung in der Schule. Ein Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, Soest 1997, S. 54 Szólások Milyen szólások jutnak eszébe az egészségrl? Válasszon ki egy szólást, amelyik legjobban tetszik és vitassa meg a társával! Környezeti tényezk anyagi Szociális Feladat: Magatartáshoz í Melyek a gátló illetve fejleszt faktorok? Ön hová teszi a súlypontot? Ön számára mi különösen fontos? Személyes tényezk életkor,nem Motiváció Életstílus A tisztaság fél egészség. Az engedetlen beteg kegyetlenné teszi az orvost. Begyógyul a seb, de megmarad a sebhely. Fejedet hidegbe, lábadat melegbe, hasadat hígan, úgy élsz vígan. Hosszú betegségnek halál a vége. Nem kell a nyavalyáért követet küldeni. Rövid a torkosság, hosszú a betegség. Tanulatlan orvos kész hóhér. Jobb egészségesen szegénynek lenni, mint betegen gazdagnak. Nem mindig az orvos a hibás, ha meghal a beteg. Az ember személyisége és testi állapota közé nem lehet egyenlségjelet tenni. Ember és ember között sem az intelligencia, sem a származás nem jelent olyan mélyreható különbséget, mint az, hogy beteg-e valaki vagy egészséges. Csak úgy rizheted meg az egészségedet, ha azt eszed, amit nem kívánsz, azt iszod, amit nem szeretsz, és azt teszed, amit nem akarsz. Egy csipet megelzés többet ér, mint száz mázsa gyógyítás

13 áéäxz Megelzés A tevékenységeket különbözképpen tudjuk csoportosítani: idpont szerint elsdleges, másodlagos és harmadlagos prevenció cél szerint: viselkedés és viszony prevenció stratégia és területek szerint yxätwtà Csoportosítsa a megelzés formáit idpont szerint egészségfejlesztés elsdleges megelzés másodlagos megelzés harmadlagos megelzés Látásvizsgálat Koleszterinvizsgálat Diéta Légszennyezettségi vizsgálat Kötelez biztonsági öv használat az autóban Éves fogászati ellenrzés HIV-teszt Vérnyomás-ellenrzés Gyümölcs-zöldségfogyasztás napi öt alkalommal Tiszta ivóvíz biztosítása Vércukorvizsgálat Joga Védoltás Felvilágosítás az egészséges életmódról Betegek hozzátartozóinak tanácsadása 22 23

14 Viselkedés prevenció Olyan stratégiák, amelyek segítségével egészségfejleszt viselkedésmintákat ersítünk és egészségkárosító viselkedésmintákat háttérbe szorítunk. Módszerként fként a tájékoztatást használjuk. Viszony prevenció Az egészségre káros befolyásoló tényezket változtatjuk Ezek az intézkedések fként politikai illetve jogi természetek és a legtöbb esetben az állam és intézményei vezetik be. A kiindulópont gyakran egy egészségre káros hatás feltérképezése (dohányzási tilalom vendéglátó egységekben) A megelzés egyéni területei A megelzés legfontosabb célja a betegség, fogyatékosság és id eltti elhalálozás megelzése. Másodlagos cél a felesleges kezelési költségek illetve gyógyászat elkerülése. Az egyén legfontosabb egészségfejleszt területei: mozgási szokások, táplálkozás, stresszkezelés, függséget okozó cikkek fogyasztása. Ezeket a területeket különböz médiák segítségével a tudatosítják az emberekben Az egészségfejleszt programokon való részvételre különböz reklámokkal buzdítanak. Mozgási szokások Megelzési elv: Mozgáshiány csökkentése Megelzés viselkedés- és megfelel mozgásprogramok segítségével Táplálkozás Megfelel táplálkozás Túlsúly csökkentése illetve elkerülése Stresszkezelés Személyes kompetenciák fejlesztése a terhelés kezelésére és stressz okozta egészségrizikó elkerülése Függséget okozó szerek fogyasztása 24 25

15 YxÄtwtà Egészség.. E G É S Z S Fejezetek/Óratervek Fejezet: általános egészség Téma 1: az egészség fontossága Tanóra tartalma: bevezetés a témába Téma 2: az egészség egyéni szemszögbl Tanóra tartalma: az egészséghez való viszonyulás Téma 3: egészségpolitikai aspektusok Tanóra tartalma: Ottawa-Charta Téma 4: az egészség és betegség viszonyítási rendszerei Tanóra tartalma: betegség értelmezése Téma 5: egészségfejlesztés és prevenció Tanóra tartalma: fogalmak meghatározása É G

16 28 Fejezet:általánosegészség Téma: rávezetés az egészséges életmódra A tanóra tartalma: Óraterv Célok/fejlesztend kompetenciák: külsbefolyásolásitényezktudatosításaasajátcselekedeteinkre Célcsoport:12.évfolyam Tanulási egység:1(tanóra) id tartalom módszer didaktikai eszközök kompetencia 1. 10p. rávezetésatémára tanárieladás irányítottbeszélgetés fénykép Szólásmondásazegészség témához Szakmaikompetencia 2. 5p p p p. Mennyireérzemmagam egészségesnek? információcsereakérdésekrla partnerrel információcsereafeladatlap eredményeinekkülönbségérl önállómunka párosmunka feladatlap:saját egészségünk meghatározása Személyikompetencia: asajátviselkedésátgondolása reflektálás szociáliskompetencia: empátiamásemberekérzelmei iránt irányítottbeszélgetés Annakaszemléletmódnaka tudatosítása,hogyazegészségnek különféleaspektusaivannak sajáttudásazegészségrl közösmunka beszélgetés/kérdívek 1 Óraterv Fejezet:általánosegészség Téma: az egészség egyéni aspektusai A tanóra tartalma: Célok/kompetenciák: küls befolyásolási tényezk tudatosítása a saját cselekedeteinkre Célcsoport:12.évfolyam Tanulási egység:1(tanóra) id tartalom módszer didaktikai eszközök bevezetés:sajátegészségtudat rövidmagyarázat,majdönállómunka Feladatlap: 1. 15p. mennyire egészségtudato sanél? Azegészségrekihatójótékonyés csoportosmunka(410fegy Színespapír(zöld, 20p. károstényezkgyjtése csoportban) piros)tollak 2. információcsereakülönbségekrlill. azazonosságokról 4. 10p. Kérdés:Miértválikazegészség egyreközpontibbtémává? beszélgetés/vita Színes papírkártyáka táblán kompetencia Szakmaikompetencia befolyásolásitényezk azonosítása azegészségrlkialakított személyesvélemények megbeszélésecsoportban információgyjtés szemléletmódkitágítása egészséggelkapcsolatos tapasztalatokaziskolában ésamunkahelyen 29 2

17 Stresszkezelés AWHOastressztésakimerültségetaXXI.századlegnagyobbveszélyforrásánakminsítette. A stressz fogalma a 80as évek eleje óta került be a köznyelvbe és ma az általános szókincsünkrésze. Akövetkeztanegységekbenrámutatunk,hogyazúgynevezett EUstressz fontosszerepet töltbe.mindenembernekszükségevanpozitívstresszre,hogyfitmaradjon.apozitívstressz fejlesztiamotivációt,azelégedettségetésazegészséget. A stressz fogalma olyan tapasztalatok összességét jelenti, amely zavaró vagy pezsdít hatássallehetazegyénre.astressztésastresszérzéstfejfájás,levertség,szédülés,émelygés, izomgörcs,szívverés,alvászavaréssokegyébkísérheti. Stressz A leckék áttekintése Téma1:amunkaill.tanulókörnyezetkialakítása Téma2:stresszkezelésösztönzéssel Téma3:stresszkezeléstestiszinten Téma4:stresszésstresszkezelés,pozitívésnegatívstressz Téma5:fáradásésimmungyengeség Téma6koncentrációzavarésalvászavar Téma7:atanár,mintpéldaképstresszkezelvagystresszkiváltó? Téma8:stresszkezelésösztönzéssel,játék Téma9:stresszkezelésösztönzéssel,tartalom:hasilégzés A stressz negatív hatással lehet a koncentrációs képességre, döntéshozatalra, problémamegoldóképességre. Akövetkeztanegységekbenhangsúlytfektetünkastresszfelismeréséreéskezelésére. Ebbenazösszefüggésbenastressztésastresszlevezetésétabetegségszintjénkezeljük,az olyan gyakorlatokat, mint autogén tréning, QuiGong, joga a professzionális csoportok számáratartjukfent

18 Tanárisegédlet Téma 3: stresszkezelés testi szinten (fiatalok) A stresszt a szakirodalom egy testszellem reakcióként definiálja, amely a stresszort a célszerv sztresszokoztabetegségévelhozzaösszefüggésbe. A stresszt okozó ingerek pszichikai és fizikai betegségekhez vezetnek, illetve felelsek a kialakulásukért. A testnek az a része van legjobban kitéve ennek a veszélynek, amely a leggyengébb. A stressz megkeresi a célszervet. A stresszt okozók két kategóriába sorolhatók 1. biokémiai stresszorok 2. pszichoszociális stresszorok Astresszreakcióháromnagyidegpályábóláll: 1. neuronális: vegetatív idegrendszer 2. neuroendokrin: hormonok kibocsátása, adrenalin, noradrenalin 3. hipofízis és az idegendrogánok funkciója A célszerv stressz okozta feszültsége és a tünetek Acélszervekazemberekazonszervei,amelyekastresszreakciószomatikuscéljáváválnak.Haafent említettkategóriátadottkéntvesszük,akkoracélszervekszáma,melyekstressznekvannakkitéve nagyonmagas. Kognitív:koncentrációsgyengeség,emlékezetzavar,gondolatizavartság Emocionális:düh,gyász,depresszió,emocionálissokk Testi:ersizzadás,beszédzavar,szívverés,magasvérnyomás,gyorslélegzetvétel Viselkedés:megváltozotttáplálkozásiszokások,atestápoláselhanyagolása,hosszúhallgatás Táplálkozás Atáplálkozásalégzésmellettazéletünkalappillére. Atestünkalapfunkcióimködéséhezenergiára,vízre,ásványianyagokraésvitaminokravan szükségünk. Ezeknekazanyagoknakakiegyensúlyozottnapibevitelebiztosítjaateljesítképességetésaz egészséget. Atáplálkozásésazegyrecsökkenfizikaiterheléskövetkeztébensajnosatestettúlterheljük, ez azt jelenti, hogy úgy táplálkozunk, mintha minden nap élelemszerzés céljából vadászni indulnánkéskényelmiszempontbóla gyorskonyhátfastfood otválasztjuk. Nemvesszükafáradtságot,hogyfrissalapanyagokbólegészségesenéskiegyensúlyozottan táplálkozzunk. Hiszünk a készételek reklámjainak és a gyógyszeripar ígéreteinek az egészségestáplálékésdiétáktekintetében. Pedig nagyon egyszer minden nap frisset fzni és a testi igényeknek megfelelen táplálkozni. Napi5alkalommalkellzöldségetésgyümölcsöt,heti1alkalommalhúst,heti2alkalommal tengerihalatéstejtermékeket,teljeskirlésgabonakészítményeketfogyasztani. Ilyenösszeállításnála fasfood ésazédességhetiegyalkalommalengedélyezett,defontos, hogymegtartsukazideálistestsúlyunkat. Hakeringésibetegségben,cukorbetegségbenszenvedünk,illetvetúlsúlyosakvagyunk,vagy érzékenyekvagyunkbizonyosélelmiszerekre,amegfeleltáplálkozásenyhíthetiatüneteket ésagyógyszerekhasználatátisháttérbelehetszorítani. Ademográfiaifejldésmiattegyrehosszabbideigkelldolgoznunk,ezértatestünketaz egészségesésváltozatostáplálkozássegítségévelamunkaerpiacrészérerendelkezésrekell bocsátani. Csakegyegészségestestéslélekképesidskorbanisteljesíteni. A tanári segédletek olyan betegségekrl adnak tájékoztatást, mint pl.: túlsúly, cukorbetegség, anorexia és élelmiszerérzékenység, és segítséget nyújtanak a helyes táplálkozáskialakításában. Stresszkezelés 1. stressztokozókkerülése 2. kognitívújraértékelés 3. feszültségkerülése 4. stresszreakciókverbáliskifejezése

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 1.1. Az egészségfejlesztési tervezés módszere... 9 1.1.1. Az

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Szerzők: Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Dr. Müller Anetta Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte.

A nyomdai munkálatokat a Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) végezte. SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Mveldésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztje: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztették: Kedves Tímea és Varga Zsuzsanna

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar A tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényezk vizsgálata az általános iskola 6 7. osztályos tanulói körében az iskolai alulteljesítés

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program

Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Egészséges Bács-Kiskunért komplex emberi erőforrás fejlesztési program Kecskemét, 2015. január Tartalom 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN

ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK A SZERVEZETEK GYAKORLATÁBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Az emberi erforrások társadalmi-gazdasági összefüggései program ALTERNATÍV KONFLIKTUSMEGOLDÁSI LEHETSÉGEK

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Küldetésnyilatkozat 4 1.2. Az iskola múltja, jelene 5 1.3. Az intézmény adatai 6 1.4. Az intézmény

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE KÉZIKÖNYV A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ Budapest, 2005. Készült az ILO/UNDCP projekt kiadványa alapján A

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier Mentálhigiéné sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier A mentálhigiéne szó a köznyelvben a lelki egészséget jelenti. A fogalomnak két nagy értelmezési

Részletesebben

A kivitelez építiparban foglalkoztatott. munkavállalók életminségének vizsgálata

A kivitelez építiparban foglalkoztatott. munkavállalók életminségének vizsgálata Az Építipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából A kivitelez építiparban foglalkoztatott munkavállalók életminségének vizsgálata Készítette: Székely András Brokerwatch Bt. 2007.12.31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció

Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.................................................................

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben