2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester"

Átírás

1 2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP M E G H Í V Ó Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó községi ünnepségünkre március 15., csütörtök 11 óra, Arany János Általános Iskola, Battha S. u. 1., melyet felvonulás és koszorúzás követ a Szent Márton-emlékparkban. Ünnepi köszöntõt mond Fodor Zoltán polgármester, az ünnepi mûsort az Arany János Általános Iskola tanulói adják. Fodor Zoltán polgármester A közelgõ Nõnap alkalmából a képviselõ-testület férfi tagjai és a magam nevében, egy Kéri János idézettel köszöntöm településünk valamennyi hölgy tagját. Fodor Zoltán polgármester Kéri János: Nõnapi köszöntõ Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk, A nõkrõl, kiknek Életünk köszönhetjük. Ki mindent Megtesz értünk, a nõ, Dajkál, ápol, És felnevel õ. Hálánk szálljon Lányra, anyára, Ki a családot Összetartja. Szépséges nõk, Jó asszonyok, Kívánunk boldog, Víg nõnapot.

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február AKTUÁLIS Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak õrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla: «Hol volt...», majd rázuhant a mázsás, szörnyû mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva: «Nem volt». Úgy fekszik õ, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt-néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer. Kosztolányi Dezsõ fenti versével búcsúztunk immár két éve KARAI ISTVÁN-tól, Szentmártonkáta elsõ polgármesterétõl. Olyan ember volt Õ, aki a szülõi házból hozta magával azt az életszemléletet, hogy nem falakat kell építeni magunk köré, hanem hidakat, melyek összekötnek. És valóban ez jellemezte életútját! Polgármesterségének 14 éve alatt folytonosan építette az emberi, társadalmi kapcsolatokat. Folyamatosan építette az összekötõ hidakat: falun belül, a lakosokkal, falun kívül, a szomszédos településekkel és azon túl, ahol éppen lehetõsége nyílott rá. Ezek a hidak kötötték össze községünket a haladással, fejlõdéssel, megújulással. Négyévente választási vezérelvének Veres Péter író gondolatát választotta, AZ EMLÉKEZÉS HÍDJÁN KARAI ISTVÁN POLGÁRMESTER aki szépirodalmi mûveiben a munka ember- és közösségformáló erejét mutatta be. Ide kell hozni a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami jó, ami szép, ami nemes, és amit érdemes. Ebben a három sorban rejlett Karai István ars poétikája, emberi hitvallása. Szenvedélyesen küzdött mindenért, ami jó, ami szép, ami nemes, és amiért érdemes. Termékeny munkásságának ékes bizonyítékai azok az új épületek, felújítások, melyek maradandóan õrzik POLGÁR- MESTERÜNK emlékét. Ma ezek jelentik az összekötõ hidat a község és személye között. Kele Sándorné A képviselõ-testületi munka talán legfelelõsségteljesebb idõszakát éljük a község évi költségvetésének elkészítésekor. Már hetek óta folynak az elõkészítõ számítások, melyeket a célkitûzések prioritásainak figyelembe vételével végzünk. A célok meghatározásánál kikértük a lakosok véleményét a decemberi közmeghallgatáskor, valamint sort kerítettünk a vállalkozókkal egy párbeszédre is. Önkormányzatunk helyzete minden eddiginél nehezebb, mivel a 2007-es esztendõ országosan is a megszorítások éve! Az elõzõ évekhez képest jóval kevesebb az állami támogatás, nagymértékben emelkedtek és emelkedni fognak a közüzemi díjak (villany, gáz, víz) és mindezt csak tetézi az infláció mértéke. Nagy a felelõssége tehát a képviselõ-testületnek, amikor a község éves gazdálkodásáról dönt. A költségvetés készítésénél jó volna, ha nem az indulat, hanem a racionális gondolkodás vezérelne mindenkit. A 2007-es gazdasági év elé Tekintsük az önkormányzatot és az adott intézményt, valamint az önkormányzatot és a falufejlesztést a költségvetés két olyan pólusának, amelyet a párbeszéd köt össze, és a megértés, a belátás, az egészséges alku mûködteti. Be kell látni minden félnek, hogy a megszorító intézkedések községünkbe, önkormányzatunkhoz is begyûrûztek! Kevesebb pénzbõl kell gazdálkodni. Ennek ellenére a képviselõ-testületnek az a célja, hogy az intézmények megfelelõen mûködjenek, sõt fejlõdjenek! Szeretnénk, ha az alapfeladatok (iskola, óvoda, könyvtár) mellett minél több vállalt (szociális, idõsek stb.) feladatot is teljesíthetnénk (amit már a környezõ falvakban nem vagy egyre kevesebben tesznek). Ugyanakkor szeretnénk egy szebb, élhetõbb, a fejlõdés útján elinduló Szentmártonkátát! Kele Sándorné 2

3 2007. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Kedves Olvasók! Tisztelt Lakosság! Az új képviselõ-testület engem bízott meg, hogy tájékoztassam Önöket a testületi üléseken hozott döntésekrõl, javaslatokról. Örömmel teszek eleget ennek a felkérésnek, hiszen 1991-ben azzal a céllal alapítottuk a Szentmártonkátai Újság -ot, hogy az tartalmazza a képviselõ-testület munkájáról szóló beszámolókat is. Az elmúlt 4 esztendõben a lakosság részérõl sokan hiányolták is, hogy az újságban nem találtak ilyen információkat. Bízom benne, hogy a testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek alapján készített rövid tájékoztatóim eleget fognak tenni ez irányú igényeiknek, kérésüknek Kissné Pásztor Éva képviselõ 6/2007. (I. 18.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) felkéri Kissné Pásztor Évát, hogy a képviselõtestület jegyzõkönyvei alapján készítsen kivonatot, amely a Szentmártonkátai Újságban jelenik meg. 2.) felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal Felelõs: Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a képviselõ-testület január 18-án tartott ülésérõl Az ülésen 12 testületi tag jelent meg: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, dr. Hashim Mohamed Sayed, Karai Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Skoda Ferenc, Patócs István, Vajonné Baranyi Julianna, Varga Tibor Róbert képviselõk. Napirendi pontok: 1.) Menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ügyében döntés. (Az elõterjesztés a november 30-i ülésre kiküldésre került.) Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 2.) Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetõi állására pályázat kiírása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 3.) Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete I. félévi munkatervének módosítása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 4.) Hozzájárulás Tápiószõlõs és Újszilvás községek csatlakozásához a központi háziorvosi ügyelethez Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 5.) Egyebek Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester Az elsõ napirendi pont keretében, immár harmadszor, a helyi autóbusz-közlekedés ügyét tárgyalta a testület. Ismeretes, hogy a Volánbusz és a képviselõk részérõl is történt utasszámlálás, annak érdekében, hogy megfelelõ döntés születhessen. A több órás tárgyalás után a következõ határozat született: 1/2007. (I. 18.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ügyében a Volánbusz Zrt. részére évre Ft, azaz kettõmillió-egyszázezer forint támogatást nyújt, egyúttal felajánlja a es járatpár megszüntetését, a többi járatpár megtartásával. A képviselõ-testület bérletsorszámos számlálást kér. 2.) felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat által végzett utasszámlálásról, az önkormányzat által végzett költségkimutatásról, valamint hozott döntéseirõl levélben értesítse a Volánbusz Zrt.-t. Határidõ: azonnal Felelõs: Fodor Zoltán polgármester A Napközi Otthonos Óvoda egy évre megbízott vezetõje jelenleg Tóthné Túróczi Zsuzsa. Kormányrendelet rendelkezik a pályázat kiírásáról, így a következõ döntés született: 2/2007. (I. 18.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Község Önkormányzata 1.) a Napköziotthonos Óvoda (2254 Szentmártonkáta, Úttörõk u. 3.) óvodavezetõi állásának betöltésére pályázatot ír ki. A pályázatot a határozat melléklete tartalmazza. 2.) felkéri a polgármestert és a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal Felelõs: Fodor Zoltán polgármester Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Melléklet Szentmártonkáta Község Önkormányzata PÁLYÁZATOT hirdet a Napközi Otthonos Óvoda (2254 Szentmártonkáta, Úttörõk u. 3.) intézményvezetõi állásának betöltésére Az állás betöltéséhez az alábbi képesítéssel kell rendelkezni: felsõfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen elõélet, magyar állampolgárság. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát az intézmény vezetésére vonatkozó programját, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléseit (vezetési program). A pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az oklevél hiteles másolatát, vagy eredetiben történõ bemutatása szükséges. Juttatások: A bér és a pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény szerint kerül megállapításra. Az állás betöltésének idõpontja: július 1. A vezetõi megbízás 5 évre szól, június 30-ig. A pályázat benyújtási határideje: Az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételtõl számított harminc nap. A pályázatot Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete bírálja el, a véleményezési határidõ lejártát követõ harmincadik nap utáni elsõ képviselõ-testületi ülésen. A pályázatot Fodor Zoltán polgármesterhez kell benyújtani, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c címre. További felvilágosítás kérhetõ a polgármestertõl személyesen, vagy a (29) es telefonszámon. A harmadik napirendi pontnál képviselõi kérésre a testületi ülések idõpontját módosították, amely szerint az éves költségvetést február 8-án és 22-én tárgyalják. Hozzájárultak Újszilvás és Tápiószõlõs községnek a háziorvosi ügyeleti rendszerhez való csatlakozásához, amely a Többcélú Kistérségi Társulás keretében mûködik. Az Egyebek -nél többek között határozat született a szeméttelep földdel történõ befedésére, 150 ezer Ft értékben. A jegyzõnõ felhívta a figyelmet a képviselõi vagyonnyilatkozatok beadásának határidejére. Vajonné Baranyi Julianna felkérte a testületet, hogy jelenjen meg a helyi újságban, hogy azért Burgyán Benõt bízták meg az intézményekben a szennyvíz elszállításával, mert õ helyi lakos, és az adót is a községben fizeti meg. Egy másik problémát is megemlít, mely szerint nem engedik be a katolikus atyát a református iskolába, annak ellenére, hogy ez törvényellenes. A hittanóra-tartásra be kell engedni a másik felekezet hitoktatóját. A jegyzõkönyv alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva (A jegyzõkönyv megtekinthetõ a Könyvtár és Teleházban, nyitvatartási idõben.) FELHÍVÁS a tanköteles korú gyermekek általános iskolába történõ beíratására A közoktatásról szóló, évi LXXXIX. törvény 6. (2) bek., valamint a 11/1994. (VI. 8.) sz. MKM-rendelet 16. (1) bek. értelmében a 2007/2008. tanévben általános iskolai tanulmányaikat megkezdõ gyermekek beíratása Szentmártonkáta község mindkét általános iskolájában Arany János Általános Iskola, 2254 Szentmártonkáta, Battha S. utca 1 3. Székely József Református Általános Iskola, 2254 Szentmártonkáta, Mátyás király tér április 2-án (hétfõn) 8-tól 18 óráig április 3-án (kedden) 8-tól 18 óráig történik. Tankötelessé válik az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, és május 31-ig betölti 6. életévét. A szülõ kérelmére beíratható az a gyermek is, aki 6. életévét december 31-ig tölti be. A beíratáshoz a következõ okmányokra van szükség: a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek egészségügyi törzslapja, az óvodai szakvélemény. Szentmártonkáta, február 5. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 4

5 2007. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Lakosság! január 1-jétõl néhány gépjármûtípustól eltekintve, mint tehergépjármûvek, autóbuszok lényegében megszûnt a köznyelvi szóhasználattal élve súlyadónak nevezett adónem. A helyébe egy, a gépjármû (mint adótárgy) értékéhez igazodó adóteher lépett, amely az autó életkora és a motor teljesítménye alapján kerül megállapításra. A személygépkocsi-tulajdonosok számára az adó tulajdonképpen a gépjármû értékéhez, illetve korához igazodik. Az adó mértékét a forgalmi engedélybe bejegyzett teljesítmény és a gépjármû gyártási évétõl eltel idõ határozza meg, a következõk szerint: a gyártási évben és az azt követõ 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt, a gyártási évet követõ 4 7. naptári évben 260 Ft/kilowatt, a gyártási évet követõ naptári évben 200 Ft/kilowatt, a gyártási évet követõ naptári évben 160 Ft/kilowatt, a gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ években 120 Ft/kilowatt. Megmaradt viszont az önsúly szerinti adóztatás (1200 Ft/az önsúly minden megkezdett 100 kilogrammja) az autóbuszok, nyergesvontatók, lakópótkocsik esetében. Tehergépjármû, utánfutó, pótkocsi esetén az adó alapja továbbra is a saját tömeg (önsúly) + terhelhetõség (raksúly) 50%-a, az adó mértéke is változatlan, az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft évtõl szûkült a mozgáskorlátozottságra jogosultak köre. A hozzátartozó gépjármûve csak abban az esetben adómentes, ha az általa rendszeresen szállított súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorú gyermek, és vele közös háztartásban él. Személygépkocsik és motorkerékpárok esetében megszûnt a 20, 30, illetõleg 50%-os katalizátor utáni környezetvédelmi kedvezmény. Adókedvezmények január 1-tõl: 20%-os kedvezmény illeti meg azon tehergépjármûvet, autóbuszt nyergesvontató kivételével, amely után 30%, amelynek környezetvédelmi osztályba sorolási kódja: 5, 6, 7 vagy 8. 30%-os kedvezmény illeti meg azon tehergépjármûvet, autóbuszt nyergesvontató kivételével, amely után 50%, amelynek környezetvédelmi osztályba sorolási kódja: 9, 10, 11 vagy 12. Olyan motorkerékpárok után is adót kell fizetni, amelyek eddig nem voltak adókötelesek. Ilyenek a 250 cm 3 alatti, rendszámtáblával ellátott és forgalomba helyezett motorkerékpárok. Amennyiben a várható változással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, tájékoztatást a polgármesteri hivatal adóhatósági ügyintézõjénél, Száraz Tímeánál, a es telefonszámon kaphatnak. Szentmártonkáta, február 5. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Az Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal körlevele alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni kötelezõ oltása az alábbi helyeken és idõpontokban lesz: Vasútállomásnál március 10. (szombat) 8-tól 12 óráig Polgármesteri hivatalnál március 14. (szerda) 8-tól 12 óráig Vasútállomásnál március 23. (péntek) 8-tól 12 óráig Polgármesteri hivatalnál március 31. (szombat) 8-tól 12 óráig Körzeti állatorvosi rendelõkben március 20-tól április 30-ig rendelési idõben az oltás elvégeztethetõ. Kérhetõ az oltás az eb tartási helyén is, ebben az esetben az állattartónak ezen igényét legkésõbb március 30-ig be kell jelentenie a következõ telefonszámokon: KÖZÉLETI HÍREK EBOLTÁS! Dr. Kapp Péter (30) Dr. Grónás Tibor (30) Az oltás díja a MAÁOK 16/2007. sz. ügyirat alapján összevezetett ebek soroltásakor: 2700 Ft ebenként. Az oltással az érvényes rendelet értelmében az ebek féregtelenítése is megtörténik, és egyidejûleg kombinált védõoltás is kérhetõ. A rendelõben és a háznál történõ szolgáltatás ezen összeg felett külön térítésköteles. Az oltás minden három hónapos kort betöltött eb részére kötelezõ. Az oltás elmulasztása vagy illetéktelen elvégzése az oltatlan eb leölését és szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után! A házimacskák, vadászgörények nagy veszélyt jelentenek, mert bejárnak, benn élnek lakásainkban, és közvetlenül érintkeznek gyermekeinkkel, ezért oltásuk fokozottan ajánlott! Polgármesteri Hivatal Szentmártonkáta 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február KÖZÉLETI HÍREK KÉKHÍREK január 29-én a délelõtti órákban a Szentmártonkáta és Nagykáta közötti útszakaszon a viharos szél árokba borított egy teherautót. Szerencsére személyi sérülés nem történt, azonban a közlekedést hosszabb ideig akadályozta, mert a rakományt át kellett pakolni egy másik gépjármûbe. Eltûnt egy rozsdabarna, Gréti névre hallgató, fajtatiszta, ivartalanított magyar vizsla. Kérjük, aki tud valamit róla, jelezze az alábbi telefonszámon: (20) Köszönetnyilvánítás Hálásan köszönjük mindazoknak, akik KISS SÁNDORNÉ (Balla Margit) szeretõ Édesanyánk temetésén részt vettek, és sírjára virágot, koszorút hoztak. A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk, hogy KELE JÓZSEF, a Szentmártonkáta SE volt labdarúgója 66 éves korában elhunyt. Emléke velünk marad. Volt csapattársai nevében: Szûcs Károly A vitaminok fontos szerepet játszanak a szervezet életfolyamataiban, az ellenálló-képességet növelik a különbözõ betegségekkel szemben, és részt vesznek az életfunkciók folyamataiban (anyagcserében) is. Szervezetünk vitaminfelvételét részben magunk is irányíthatjuk, az ételek kiválasztásával, a zöldségfélék és más élelmiszerek megfelelõ elkészítésével. A legfontosabb vitaminok egyike az A-vitamin, megtalálható halzsírban, májban, vesében, tojássárgájában, tejben, vajban és húsokban. A szervezetünkben a sárgarépából, salátából, káposztából, a paradicsomból és a hüvelyesekbõl a máj A-vitamint állít elõ. Étkezéseinkben ezen anyagok fogyasztása rendkívülien fontos, mert ha nem fogyasztjuk elegendõ mennyiségben, akkor ezek hiányában a szem kötõhártyája kiszárad, károsodik a szaruhártya, szürkületi (esti) látásgyengeség lép fel (farkasvakság). Ilyenkor elõfordul, hogy kiszárad a bõr, szárazabb lesz a haj, törékenyebb és hamarabb õszül. Szárazabb lesz és elszarusodhat az ajak, a száj és a gyomor nyálkahártyája is. Az A-vitamin általában a növekedést elõsegítõ és a bõr szaruanyagát oldó anyag, ilyen tartalmú anyagokat használnak a bõr, a haj és a körömbetegségek gyógyítására abban az esetben, ha ezek betegségeit nem valamilyen más, meghatározott betegség idézte elõ. Túladagolása hajhullást okozhat. A B-vitamin a növények leveleiben képzõdik, s a szervezetben élõ, ártalmatlan baktériumok állítják elõ. Az állati szervezet ezt a vitamint nem tudja maga elõállítani, ezért a táplálékban levõ B1-vitaminra van utalva. A legtöbb B1-vitamint tartalmazza a máj, a marhaszív és a velõ, megtalálható a tejben és a tojásban, nagy mennyiségben fellelhetõ a hüvelyesekben és a gabonafélékben, élesztõben és a burgonyában. A legtöbb B1- vitamin a hántolatlan rizsben található. Régi megfigyelés eredménye már az, hogy akik hántolt rizst fogyasztanak hosszabb idõn át, azokon a B1-vitamin hiányának tünetei lépnek fel, idegbántalmak, csökkent bõrérzékenység, a végtagok bénulásos tünetei, és végül a szívbénulásos halál. A fárasztó fizikai munka, különösen a nagy hõségben végzett munka, B1-vitamin-hiányos tüneteket vált ki (a szervezet B1-vitamint választ ki ilyen esetekben nagy mennyiségben a vizelettel is, de izzadsággal is), gyengeség jelentkezik, késõbb bágyadtság lép fel, ernyedtség, nagy fokú fáradtság, fejfájás, aluszékonyság és fokozott szívdobogás. A vitaminokról A B1-vitamint viszketegséggel, gennyesedéssel járó bõrbetegségek gyógyítására használják, különbözõ gyógyszerek alapanyagaként. A B2-vitamin a májban, vesében, szívizomban, tojásban és az élesztõben fordul elõ. Hiánya, fõleg a kisgyermekkorban gátlóan hat a növekedésre, késõbbi korban bõrgyulladásokat, ajak-, száj- és nyelvnyálkahártya-gyulladást okozhat. A szájszöglet gyulladása és nedvezése is a B2-vitamin hiányának a jele. A B5-vitamin élesztõben, rizskorpában, a zsigerek közül, májban, szívben, a tejben, tojásban és sajtfélékben fordul elõ. Hosszan tartó hiánya hajhullást eredményez és korai õszülést is. A B6-vitamin élesztõben, májban, halban, tejben, sajtféleségekben és tojássárgájában megtalálható. Hiányakor fáradtság, bizonytalan járás, görcsös tünetek lépnek fel, a végtagok sápadtak és fájnak! A B12-vitamin hatását még nem ismerjük tökéletesen, annyi azonban bizonyos, hogy irányító szerepe van a vörös vértestek képzõdésében. Leginkább vészes vérszegénység és ideggyulladások gyógyítására használják. C-vitamint tartalmaz a feketeribizli (a levele, gyümölcse, nem az alkoholosított termék!) a citrom, narancs, zöldpaprika, paradicsom, alma, káposzta, saláta. Hiánya esetében kiszárad a bõr, alatta vérömlések keletkeznek, elõfordulhat fogínyvérzés, fogak meglazulása, csonthártya alatti vérzés. Az emberi szervezetnek, különösen fizikai megerõltetéskor, jelentõs mennyiségû C-vitaminra van szüksége, terhesség alatt, lázas, hosszan tartó betegségek esetében! (Folytatjuk!) Dr. Fikker Ede A szerzõrõl: Dr. Fikker Ede nyugalmazott orvos és neje néhány éve települtek át Erdélybõl, hogy nyugdíjas éveiket nálunk töltsék. Felesége gyógyszerész volt, aki néhány alkalommal a gyógyszertárunkban helyettesített. Bekapcsolódtak a helyi közéletbe. Aktívan részt vesznek a Községtörténeti Baráti Kör programjain. Dr. Fikker Ede a kör vezetõségi tagja is. Egészségügyi írásai már több lapban megjelentek, februártól mi is közreadunk néhányat. (A szerkesztõség) 6

7 2007. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK A Nemzeti Üdültetési Alapítvány 2007-ben is lehetõséget ad a kedvezményes üdülésre. A szociálisan rászorultak, az alacsony jövedelemmel rendelkezõ nyugdíjasok, a fogyatékkal élõk és a nagycsaládosok vehetnek részt a pályázatban. Az alapítvány kuratóriuma a pályázat feltételeirõl, az igénylés módjáról, a Üdülési csekk támogatás mértékérõl február elején döntött. Az érintettek a pályázatról az alapítvány honlapján, a internetes címen és a könyvtárban érdeklõdhetnek. Benéné Árvai Erika KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Kedves Szentmártonkátaiak! Szép emberi szokás az elõdök tisztelete, alkotásaik megbecsülése, emlékük ápolása. Jelenünket az elõzõ évszázadokban kifejtett emberi munka alapozta meg. Egy csodálatos folyamat részeseiként adjuk át mi is tapasztalatainkat, eredményeinket a jövõ számára. Régmúltunk soksok emlékkel tárggyal, eszközzel, irattal üzen nekünk. Felkutatásuk, õrzésük, gyarapításuk szent kötelességünk. E feladatot szeretnénk minél felelõsségteljesebben és eredményesebben végezni. Az érdeklõdõ szentmártonkátaiak ismerik a Községtörténeti Kiállítást, az ott õrzött sok értéket. Szeretnénk gazdagítani az immár négy helyiséget betöltõ gyûjteményt, hogy gyermekeink és unokáink mentõl több hiteles adatot kaphassanak múltunkról. Meggyõzõdésünk, hogy kedves településünk iránti szeretetünk ösztönöz bennünket, hogy kiállításunkat folyamatosan gazdagítsuk, kincseinek számát gyarapítsuk. Ezért kérjük, hogy a még fellelhetõ, talán felesleges kacatnak gondolt tárgyaikat iratokat, könyveket, gazdasági eszközöket, kézimunkákat, ruhadarabokat, fotókat szíveskedjenek a Községi Könyvtár és Teleház dolgozóinak átadni (a nyitvatartási idõ alatt), hogy azok a kiállított holmik közé kerülve, közös kincseinkké válhassanak. Hirdessék ott múltunk tiszteletét és elõdeink, õseink munkájának megbecsülését. Támogató fáradozásukat szívbõl köszöni a Községtörténeti Baráti Kör Szentmártonkáta Önkormányzatának Tisztelt Vezetõsége! Ünnepek elõtti készülõdésünk és megnövekedett kiadásaink idején kedves meglepetést ajándékoztak számunkra a kapott vásárlási utalványokkal. Köszönjük, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben is gondoltak ránk, törõdnek velünk, és lehetõség szerint segítenek bennünket. A Községtörténeti Baráti Kör nyugdíjasai Kedves Olvasó! Tisztelt Adófizetõ! Ebben az évben is lehetõség nyílik arra, hogy befizetett adójának 1%-ával alapítványunkat támogassa ban községünkben Marjos Istvánné nyugdíjas pedagógus alapítványt létesített a Szentmártonkátai Könyvtárért, amely fõ célként a könyvtári közmûvelõdési tevékenység támogatását jelölte meg. Kérjük községünk mindazon polgárait, akik befizetett adójuk 1%-ával a helyi könyvtárat kívánják támogatni, kedvezményezettként a Szentmártonkátai Könyvtárért Alapítványt jelöljék meg. Adószámunk: Ha szeretné további pénzösszeggel is támogatni alapítványunkat, a könyvtárban és a helyi takarékszövetkezetnél is befizetheti a felajánlott összeget. Köszönetet mondunk Baloghné Kovács Magdolnának, aki a kezdetektõl önzetlenül végzi az alapítvány könyvelési és adóbevallási munkálatait. Az alapítvány kuratóriuma HÍREK A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL ITT A FARSANG! JELMEZBÁL! február 22-én, csütörtökön 15 órától tartjuk az alsó tagozatosok farsangi mulatságát, melyre szeretettel meghívjuk a szülõket és a nagycsoportos óvodásokat, az óvó nénikkel és a szülõkkel együtt! Február 23-án, pénteken lesz a felsõ tagozatos tanulók farsangi mulatsága. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A hittanoktatásról Tudomásomra jutott, hogy a katolikusok lapjában megjelent egy írás, miszerint az iskolánk nem biztosítja a római katolikus tanulók számára a katolikus hittant augusztus végén valóban járt nálunk a nagykátai plébános a hittan órák miatt. Az iskola igazgatói irodájában beszélgettünk, jelen volt Simonné Bozsik Anikó igazgatóhelyettes is. Úgy egyeztünk meg Tóth András plébános úrral, megkérdezi a szülõket, ki igényli gyermekének a katolikus hittant. Felajánlottuk segítségünket, vállaltuk, hogy biztosítunk tantermet. Azóta nem volt nálunk a Plébános úr, nem is keresett minket. A református iskola eddig is szívesen fogadta a más felekezethez tartozó tanulókat, ezután is. Ha igény van a katolikus hittanra, és ezt a szülõk jelzik felénk, természetesen nincs akadálya annak, hogy a tanuló azon vegyen részt. Szvitek Jánosné igazgató 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG február KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Számítástechnika-oktatás a református iskolában Mindennapjainkban már elengedhetetlen a számítógépek használatának ismerete, akár munkahelyen, akár otthon vagyunk. Az oktatási rendszerben is kiemelt helyet kap a számítógépek részeinek oktatása, a programok elsajátítása, biztos kezelése, az internet használata stb. A Székely József Református Általános Iskola már 1998 óta beépítette nevelési-oktatási tervébe a számítástechnika tantárgy oktatását, egészen elsõ osztálytól kezdve nyolcadik osztályig. Az idegen nyelvek mellett (angol, német) iskolánk egyik fõ irányvonala, hogy a gyermek biztosan kezelje a számítógépet már alsó tagozatban is, ismerje a fontosabb programokat, a programozás alapjaiban jártas legyen, illetve hetedik osztályban megkezdõdik az ECDL-vizsgára való felkészítés, amely másfél évig tart. Az iskolák többsége csak felsõ tagozattól kezd foglalkozni számítástechnikával. Iskolánkban mindez már alsó tagozatban elkezdõdik. Az elsõ osztályba lépõk egészen negyedik osztályig megismerkednek a számítógép fõ részeivel természetesen mindez játékos formában történik, a Comenius Logo program alapjaival, amely egy gyermekek számára kifejlesztett program. Rajzoló programokkal, amelyek az egérkezelés biztonságát és a finommotorikát fejlesztik, megteszik az elsõ lépéseket a szövegszerkesztõ program ismeretében, amellyel dokumentumokat tudnak szerkeszteni; betûkirakó és -összekötõ játékokat tanulnak, amelyekkel a betûismeretük, olvasásuk is fejlõdik. Negyedik osztályban már elkezdõdik a programozás tanulása, a gyerekek életkorának megfelelõen. Év közben versenyeken mérhetik össze tudásukat a gyerekek, az elsõ és a második félévben is. A felsõ tagozatosoknak külön internet szakkör lehetõség van, de a következõ félévben a kisebbek számára is tervezünk indítani egy számítástechnika szakkört. A számítástechnika tantárgyat szinte minden tanuló a kedvenc tantárgyak között említi, illetve ennek a tantárgynak a sikerességét bizonyítja az, hogy tanulóink többsége olyan iskolát szeretne választani továbbtanuláskor, ahol a számítástechnika, programozás kiemelt helyen van. A számítástechnika-verseny eredményei Alsó tagozat: 1. Fejes Gábor 2. o. 2. Bólya Gábor 3. o. 3. Kovács Noémi 4. o. Felsõ tagozat: 1. Szántó László 8. o. 2. Szabó Árpád 8. o. 3. Morvai Attila 5. o. Molnár Ákos 7. o. Lengyel Levente informatikatanár Iskolánkban az angol nyelv tanítása már elsõ osztályban elkezdõdik. Mivel ennek a korosztálynak lételeme a játék, a mozgás, a rajzolás és más manuális tevékenység, ezért ezeket kell segítségül hívnunk, hogy jókedvvel, szívesen vegyenek részt a munkában. Két nyelv közül választhatnak tanulóink, a német és az angol. Az eredményes munkát elõsegítõ számtalan külsõ tényezõ is rendelkezésünkre áll. Fontos a csoportlétszám. Nálunk kiscsoportokban tanulnak a gyerekek, ami optimális, hiszen így hatékonyan lehet foglalkozni minden tanulóval. Jó minõségû magnók állnak rendelkezésünkre, melyek segítségével a tankönyvben olvasott szöveget jól hallják és felismerik. Egyúttal mi is fel tudjuk venni az õ beszédüket, amit azután nagy érdeklõdéssel hallgatnak vissza. A kiscsoportokban való nyelvtanulás a számítógép használatát is lehetõvé teszi az órán, és így számos tesztfeladat megoldásával mérhetik le tudásukat a diákjaink. Elsõ második osztályban játékos foglalkozást szervezünk az érdeklõdõknek angol nyelven. Olyan szóbeli elõkészítõ szakasz ez, mely szóképekkel és mondatképekkel is megismerteti a gyerekeket. Dalokat, játékokat, mondókákat szívesen tanulnak, és ezek tartósan is rögzülnek. Az ezekben szereplõ szavak, mintamondatok segítségével saját gondolataikat is képesek kifejezni, közölni. Nagyobb gyermekek már nem élik bele magukat egy szerepjátékba, mint a kicsik. A játékban olyan motiváló erõ van, amelyet a késõbbiekben már nem lehet így kamatoztatni. Ebben a korban képesek minden nehézség nélkül befogadni az idegen nyelv zenéjét, intonációját, hiszen élvezettel utánozzák a számukra idegennek, furcsának tûnõ hangokat, szavakat, mondatokat, és kedvüket lelik az ismételgetésükben. Ugyanilyen élvezetet jelent nekik a kiszámolók, versek, mondókák, énekek ismétlése is. Negyedik osztálytól nyolcadik osztályig már heti 3 órában van lehetõségük a diákjainknak a nyelvtanulásra, és ezt még heti egy alkalommal szakkörrel is kiegészíthetik, ahol számos tanórán idõhiány miatt elmaradt kiegészítõ feladatok megoldására van lehetõségük. Bathóné Kaszab Krisztina Angol szakos tanárnõ 8

9 2007. február SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A 2006/2007-es tanév elsõ félévének eredményei Iskolánk tanulói részt vesznek levelezõs tanulmányi versenyeken, és a házi versenyeken is Szépen-helyesen író verseny Alsó tagozat: 1. Vámos Dóra 4. o. 2. Kovács Emese 2. o. 3. Scsavniczki Mónika 3. o. különdíj: Farkas Vivien 4. o. Felsõ tagozat: 1. Danyi Krisztina 8. o. 2. Józsa-Teleki Gabriella Blanka 8. o. 3. Varga Gábor 6. o. különdíj: Görbe Réka 7. o. Zsoltáréneklõ verseny Alsó tagozat: 1. Scsavniczki Mónika 3. o. 2. Füzi Bernadett 3. o. 3. Varga Hajnalka 4. o. Felsõ tagozat: 1. Lakatos Erika 8. o. 2. Rezes Lajos 5. o. 3. Szabó Attila 5. o. SPORTHÍREK A Szentmártonkátai SE Nekem ezt jelenti a Karácsony rajzverseny felsõ tagozaton 1. Görbe Réka 7. o. 2. Józsa-Teleki Gabriella Blanka 8. o. 3. Danyi Krisztina 8. o. Lakiné Varga Katalin munkaközösség-vezetõ A nagycsoportos óvodások szüleinek március 5-én, hétfõn 16 órától szülõi értekezletet tartunk, melyre szeretettel várjuk az érdeklõdõ szülõket és gyerekeket. Szvitek Jánosné igazgató serdülõ csapatai a Sülysápi KSK által rendezett kispályás teremlabdarúgó-tornán vettek részt, ahol az U13 és U15 korosztály labdarúgói játszottak. Az U13-as labdarúgók ugyan helyezetlenek lettek, de õ közülük került ki a torna legjobb játékosa, PESTI GYÖRGY. Az U15-ös csapat az elõkelõ második helyezést érte el, és ezért egy nagyon szép serleget kapott. Azt hiszem, hogy ez a torna jó felkészülést biztosított a tavaszi nagypályás bajnokságra. Akik a tornán részt vettek: BORSÁNYI ÁDÁM, BATÓ LA- JOS, BESENYEI VIKTOR, FÖLDESI NORBERT, HEGE- DÛS GERGÕ, JOUNI DÁVID, JURASZIK DONÁT, SOMO- GYI LAJOS, PALKÓ ISTVÁN, PESTI GYÖRGY, LENGYEL CRISTOPHER, TATÁR MÁRK. POVÁZSON SÁNDOR edzõ ATLÉTIKAI HÍREK Budapesten az FTC futófolyosóján került megrendezésre a ( es korosztálynak kiírt) fedett pályás atlétikai verseny. A versenyszámok: 60 m-es síkfutás, 60 m-es gátfutás, távolugrás voltak. Községünket az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKO- LA három kis atlétája képviselte, nagyon nagy sikerrel. A verseny a 60 m-es síkfutás elõfutamaival kezdõdött, ahol az esélyesek hozták a formájukat, köztük a mi két fiúnk, Monori Dominik és Agócs Norbert, akik bekerülve a döntõbe, 4. és 5. helyen futottak be. A következõ versenyszám a 60 m-es gátfutás volt, ahol érmes esélyeink be is igazolódtak. Itt Agócs Norbert nagyon határozott és bátor versenyzéssel, szoros küzdelemben az elõkelõ 3. helyet szerezte meg, Monori Dominik 4. helyezést szerzett. Következett az utolsó versenyszám, a távolugrás, itt is bejött az elõrejelzés Monori Dominik esélyesnek tartottakhoz méltóan versenyzett, a jutalma a 3. hely lett. Meg kell említenem Skultéti Istvánt, aki 9 évesként indult el a nála egy évvel idõsebb korcsoportban. Az elõzõ évektõl eltérõen, most nem értékelték külön a kisebbeket, így István nem kapott érmet, pedig a versenyjegyzõkönyv alapján a távolugrást megnyerte volna. Õ is a jövõ sportolója, mint Dominik és Norbert. Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani az Agócs és Monori szülõknek a gyerekek versenyre történõ utaztatásában nyújtott segítségükért. Tisztelettel és köszönettel: Rácz Ferenc atlétikaedzõ 9

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Kanizsa József: ÉDESANYÁM, SZERETLEK Titkon mindig Csak terád gondolok. Szemedbõl Ragyognak a csillagok. Arcodról

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok!

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. ÁPRILIS ÚJSÁG Valami nemesebbért! A válságos idők k közepette, Sok minden mellett úgy, felvillant bennem -: Hátha megérnénk végre valahára, Hogy derű áramoljon

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 25. szám, 2006. december 20. Rongálják a fénysorompókat A Nagykátai Rendőrkapitányság értesítése

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 25. szám, 2006. december 20. Rongálják a fénysorompókat A Nagykátai Rendőrkapitányság értesítése Ára: 107 Ft VII. évfolyam 25. szám, 2006. december 20. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2010. február Tartalom Választási tudnivalók 2. oldal A gépjármûadóról 2. oldal Átmeneti otthon 3. oldal Kivágatjuk a

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben

ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja

ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM, 2012. OKTÓBER ÚJSÁG Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

2013.március. Nőnapi köszöntő

2013.március. Nőnapi köszöntő Ó L P ÁGASEGYHÁZA NA 2013/3 2013.március Ára: 100 Ft Nőnapi köszöntő Kedves ágasegyházi Nők, Lányok, Asszonyok, Nagymamák, Déd mamák! Nagy szeretettel és a legnagyobb Tisztelettel köszöntöm Önöket és minden

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben