KOMMENTÁR TARTALOM L. Simon László: Szivarok az égen 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMENTÁR TARTALOM 2007 6. L. Simon László: Szivarok az égen 3"

Átírás

1 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM L. Simon László: Szivarok az égen 3 A Közjó és Kapitalizmus Intézet Alapítvány nyilatkozata 5 Paul Cantor: TENGEREN TÚL Közösség, hagyomány, fánk: A Simpson család (Mándi Tibor fordítása) 9 Pragmatizmus, demokrácia, totalitarizmus (Sindey Hook A közéleti vita etikája c. tanulmányát bevezeti és fordította Pápay György) 15 DISPUTA Jakab András Szalai Ákos: Levélváltás az Alkotmány-kommentárról 25 MÛHELY L. Simon László: Hagyományápolás és identitás A mûvelõdési házak hagyományõrzõ szerepérõl 41 Horkay Hörcher Ferenc: Államrezon és konzervativizmus 50 MAGYAR ALAKOK A lehetetlent meg kell kísérteni (Gyurgyák János könyvérõl ifj. Bertényi Ivánnal, Hatos Pállal és Richly Gáborral Ablonczy Balázs beszélget) 73 MESSZELÁTÓ Wintermantel Péter: Igazságtétel és nemzetépítés az apartheid utáni Dél-Afrikában 84 Bakk Miklós: Egy paradigma lebomlása Az RMDSZ és az EP-választások tanulságai 98 HONI FIGYELÕ Egedy Gergely: Konzervativizmus jobboldaliság nélkül? Az MDF esete a konzervativizmussal 109

2 K O M M E N T Á R T A R T A L O M RE:CENSOR Kollai István: Liberális konzervativizmus szlovák módra (M. R. Štefánik Konzervatív Intézet) 117 SZEMLE P. Szathmáry István: A süketnéma vakok esete a kommunista evolúcióval (Józef Mackiewicz könyvérõl) 122 Ötvös István: Egy elfelejtett per dokumentumai A Csornoky-ügy (Szûcs András könyvérõl) 125 Számunkat a léghajózás történetét ábrázoló felvételekkel illusztráltuk. Lapunk megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja KOMMENTÁR kéthavonta megjelenõ közéleti és kulturális folyóirat Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Ablonczy Balázs (fõszerkesztõ), Czibere Károly, Hatos Pál, Ötvös István, L. Simon László Fõmunkatárs: Pesti Sándor és Benkõ Levente Csongor Olvasószerkesztõ: Csillag István Kiadja a Kommentár Alapítvány (1364 Budapest, Pf.: 78.) Szerkesztõségi titkár: Zsumbera Árpád Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapterv: Artinpress Tördelés: Syrena Bt. Nyomdai elõállítás: Kapitális Nyomda, 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14. A lap megvásárolható a Lapker Rt. elárusítóhelyein. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága VIII. kerület Budapest, Orczy tér 1. Elõfizethetõ postán, kézbesítõnél, ben: faxon: (06-1) ISSN

3 K O M M E N T Á R L. Simon László SZIVAROK AZ ÉGEN Legtöbben a szivarhoz vágynak, mert semmi sem vonzóbb a férfiakra, mint a szivar. A férfiak a füstnél csak az asszonyok szerelmére adnak még többet. Két nagyon rokon fogalom ban A népkerti bazár címû írásában írta le e sorokat a magyar próza egyik legnagyobb mestere, Mikszáth Kálmán. Mikszáth 1887-tõl országgyûlési képviselõként saját szemével is láthatta, hogy a szivarozás a képviselõk körében is státusszimbólum, nem véletlen, hogy az 1885-tõl 1904-ig folyamatosan épített Parlamentben az üléstermeket körbevevõ folyosókon a pici pirrichiust vagy a szapora tribrakhiszt idézõ réz szivartartók máig megigézik a folyosói dohányzástól ugyan eltiltott, de az esztétikai finomságokra érzékeny honatyákat, valamint a kíváncsi látogatókat. A képviselõk egykor hatalmas füstfelhõket eregetve politizáltak a folyosókon, s közben az eget kémlelték, hátha valami furcsa jelet kapnak a fentiektõl. Bizony sokaknak elállhatott a lélegzete, amikor az elsõ égi szivar méltóságtelesen elrepült a törvényhozók szentélyének díszes kõcsipkéi felett, hiszen a legtöbben nem hitték el, hogy egyszer kormányozhatóvá válnak ezek a megzabolázhatatlannak, irányíthatatlannak hitt légi jármûvek. Sõt a léghajó ez idõ tájt éppen az utópikus, megvalósíthatatlan dolgok jelképévé kezdett válni, Mikszáth írásaiban is sorra ebben a szerepben tûnik fel: például 1885-ben Thaly Kálmánról azt írja, hogy kormányozhatatlan, mint a léghajó. Nagy írónk már korábban is megmosolyogta a konstruktõrök ilyen vágyait: az Aki nem akar úr lenni címû 1876-os írása szerint könnyebbnek látszott a léghajó kormányozhatását vagy a»perpetuum mobilét«fölfedezni, mint Kerecsynél még lefoglalható értéktárgyat; mert úgy állottak a dolgok, hogy mondva sem lehetett volna olyan zsidót találni a kontinensen, kitõl Kerecsy pénzt ne szedett volna föl kölcsön, olyat meg lámpással sem, kinek a kölcsönt vissza is fizette. Húsz évvel késõbb az Olcsó kerület címû cikkében is így figurázza ki az egyik kollégáját: ráismerek a szerkesztõségek öt-hat év elõtti rémére, aki akkor abban szaladgált, hogy ami eddig még soha senkinek sem sikerült, sikerült végre neki: föltalálta a kormányozható léghajót, de isten õtet úgy segélje! Kiváló regényében, A Noszty fiú esete Tóth Marival címûben is van egy elejtett mondat a kormányozható léghajó feltalálásának türelmes kivárásáról, pedig a könyv írásáig már közel tíz év telt el a nagyszerû magyar zsidó feltaláló, Schwarz Dávid halála óta. Schwarz nélkül valószínûleg hosszú évekkel, esetleg évtizedekkel késõbb született volna meg Zeppelin grófnak a Bodeni-tó vizérõl felszálló, irányítható léghajója, ami olyan fejlõdést hozott, hogy egy negyedszázadot követõen Eckener kapitány a tökéletesített Zeppelinnel 80 óra alatt repült Európából Amerikába. A merev szerkezetû, könnyûfémbõl készült, kormányozható léghajó feltalálójaként számon tartott, keszthelyi születésû Schwarzot nem sorolhatjuk a legszerencsésebb feltalálók közé, hiszen találmányával hiába ostromolta az Osztrák Magyar Monarchia hadügyminisztériumát, hiába épített Oroszországban egy prototípust, s egy darabig fölöslegesen 3

4 K O M M E N T Á R várta a német katonaság segítségét is, mindenhol kudarcot vallott. A siker hirtelen jött lehetõségét pedig a szíve nem bírta, állítólag negyvenhat éves korában a német hadügyminisztérium táviratát elolvasva kapott végzetes szívrohamot. A halálos izgalmat mindössze ez az öt szó váltotta ki: Ballongáz kész, márka kiutalva. Schwartz halála után sokan megvádolták a württembergi huszárezred lovasgenerálisát, Ferdinand von Zeppelint azzal, hogy ellopta a találmányt, de ezt már a korabeli szakírók is megcáfolták, igazolva, hogy a kormányozható léghajóval korábban is kíséretezõ gróf a magyar konstruktõr özvegyétõl vásárolta meg az alumínium borítású repülõ szivar terveit. A világot körberepülõ Zeppelinek történetérõl az elsõ magyar szakkönyv szerzõje is részletesen beszámol, Tábori Kornél 1909-ben Budapesten megjelent A levegõ hõsei Hogyan repülünk? címû könyvének ma mégis inkább a bevezetõje a legtanulságosabb olvasmány, mert megnyugodhatunk, dacára annak, hogy akkor is csak kullogtunk a világ után, lám, még mindig itt vagyunk: Ez az elsõ magyar könyv, amely az aviatikát ismerteti. Ha repülõgépeket még nem is készítenek a mi gyárainkban, legalább könyveket csinálhattak volna róluk a tudósok íróasztalain. S mi marad nekünk, a kései utódoknak, akik némi anakronizmussal veszik tudomásul, hogy szivarok és szárnyak Greguss Ferenc által is megírt világméretû versenyében éppen úgy maradtak alul az égi szivarok, miképpen a fimon dohányból sodort égõ társaik a cigarettával szemben? A korabeli képek nézegetése, s valami réveteg nosztalgikus vágy, hogy bárcsak ott ülhettünk volna annak a fiatal, Elza nevû hölgynek a társaságában, aki a harmincas éveknek az elején küldött egy itt is közzétett képeslapot Wendörfer Gézának Zentára, annak a Zeppelinnek a képével, amellyel a lap feladását követõ napon megkezdte a nagy égi utazását. De már azzal is megelégednénk, ha egyszer a nemdohányzók védelmét szolgáló törvény ellenére rágyújthatnánk egy jó magyar szivarra a parlamentben, s réz szivartartóra helyezve a kedélyesen füstölgõ barna testet, kinéznénk az ablakon, és megcsodálnánk egy, az ország háza felett elrepülõ léghajót, s közben eszünkbe jutna Mikszáth néhány sora: kéklõ szivarfüst kavarog a tükrös teremben, s ezen a füstön át mindenki nagynak, boldognak látja a jövõben ezt az országot. Graf Zeppelin léghajó a Bodeni-tó fölött (német képeslap, 1931) 4

5 K O M M E N T Á R A KÖZJÓ ÉS KAPITALIZMUS INTÉZET ALAPÍTVÁNY NYILATKOZATA Tájékoztatjuk az Olvasót, hogy 2006 nyarától folyó elõkészítõ munka után új szervezet, a Közjó és Kapitalizmus Intézet Alapítvány kezdi meg mûködését. Az alapítói nyilatkozatot az alábbiakban közzétesszük. A szöveg beszélgetéssorozat nyomán formálódott, nem egyetlen személy, hanem az alapítók közösen vállalt értékrendjét tükrözi. Nem vitairat, nem kiáltvány, hanem egy világnézeti platform kerete. Az intézet a megfogalmazott értékrend szempontjából fontos kérdésekre kíván kidolgozni a politika számára is használható válaszokat. Olyan, a tudomány belsõ normáit követõ tanulmányok, jelentések készítését kívánja támogatni, elõsegíteni, amelyek motivációjukban, megközelítésmódjukban elfogadják ezt a világnézeti, értékrendbeli alapot. Munkája eredményeit meg kívánja ismertetni az érintett szakemberekkel, döntéshozókkal, illetve az érdeklõdõ szélesebb közvéleménnyel. Az intézetet alapítók, támogatók klubjának tagjai, immár több mint ötven közgazdász, társadalomkutató rendszeres találkozókon vitatják meg a készülõ illetve elkészült tanulmányokat, jelentéseket. Az alapítványhoz további támogatókat, az intézet klubjához csatlakozni kívánókat is várunk Az alapítvány kuratóriumának tagjai: Balázs Zoltán, Csák János, Dénes Ferenc, Gál Róbert, Kata Péter, Lantos Csaba, Urbán László; ügyvivõi: Balázs Zoltán, Kata Péter, Szepesi Balázs. Hiteles intézményekkel a tisztességes gyarapodásért Van jó kapitalizmus, és Magyarországot részben ez teheti boldog és sikeres emberek közösségévé. A jó kapitalizmus az emberek szabadságára, tisztességére és bizalmára, a tudás és a teljesítmény tiszteletére, a közügyeket igazgató intézmények és szabályok elfogadottságára, hitelességére épül. Rossz az a kapitalizmus, ahol elfogadott minta mások becsapása vagy megfélemlítése révén érvényesülni, ahol a gazdagság forrása a privilégium vagy az erõfölény, ahol a közintézmények megvesztegethetõek, a szabályok kijátszhatóak, az állam kiváltságokat véd és a közpénzek magánvagyonokat gyarapítanak. Felelõsek vagyunk azért, hogy tisztességes, gyarapodó és élhetõ országot hagyjunk örökül gyermekeinknek és az õket követõ nemzedékeknek, ezért részt kell vállalnunk a közügyekbõl. Célunk, hogy feltárjuk a magyar társadalom és gazdaság problémáit, és javaslatokkal segítsük, hogy mûködésük a jó kapitalizmushoz közelítsen. Egyre általánosabb Magyarországon, hogy az értékek elõállítása és megõrzése helyett azok másoktól való megszerzését tartják a sikeres útnak. Sokan elveszettnek és cserbenhagyottnak érzik magukat, és az államtól várnak alamizsnát. Szokásaink, szabályaink és intézményeink gyakran nem érdemelnek tiszteletet, sokszor be sem tartjuk õket. Nem 5

6 K O M M E N T Á R bízunk egymásban, nem hiszünk abban, hogy összeköt és összetart minket a család és a nemzet. Értékeink tisztázására, közügyeink problémáinak feltárására, a lehetséges megoldások kidolgozására van szükség. Hiszünk benne, hogy viszonyaink higgadt és alapos elemzése, az értékekre épülõ javaslatok és a türelmes vita tehetik jobbá hazánkat. Van jó kapitalizmus A magántulajdon tisztelete és a szerzõdés szabadsága képes összehangolni a személyes céljaikat követõ polgárok döntéseit. A jó kapitalizmusban az egyént tudása és szorgalma alapján díjazzák. A tõke az érték elõállítására törekvõ munka és kreativitás gyümölcseként jön létre. Az értékek elõállítása és megõrzése, nem pedig másoktól való megszerzése az érdem. Jó kapitalizmus csak az lehet, ahol a jobb sorsúak kötelességüknek érzik az elesettek támogatását; ahol a közintézmények feladata a jog és a biztonság biztosítása, a közjót szolgáló intézmények mûködtetése, a jó szabályok fenntartása. A kiérdemelt megbecsülés az értékteremtés alapja A közösség fennmaradása, gyarapodása a korábban felhalmozott tapasztalatokon, az új kihívásoknak való megfelelést lehetõvé tévõ felismeréseken múlik. A vezetõ, a vállalkozó, a tanító és a közösség intézményeinek kiérdemelt tekintélye nélkül a közösség nem hagyományozhatja át kulturális, morális és történeti értékeit. Ezért a tudást birtokló személyek és intézmények felelõssége kiemelkedõ az ismeretek átadásában, alkalmazásában, bõvítésében. A jó intézmények elfogadottak és hitelesek A jó intézmények hitelesek az emberek elfogadják, bíznak bennük és döntéseiket betartják, stabilak hosszú távon kiszámítható keretek közé terelik a magán- és közügyek intézését, átláthatóak megismerhetõek és vitathatóak mindenki számára, akiket érintenek vagy érinthetnek, pártatlanok nem részesítenek senkit sem elõnyben vagy hátrányban társadalmi helyzetük, egyéni vágyaik vagy identitásuk miatt. Ilyen intézmények és szabályok csak akkor jönnek létre és maradnak fenn, ha az érintettek beleszólhatnak megalkotásukba, és mûködtetésük terheibõl minden haszonélvezõ vállalja a maga részét. A mindennapos kritika és használat teszi próbára õket, a tisztesség és a teljesítmény teremti meg hitelességüket és támogatottságukat. Jó intézmé- 6

7 K O M M E N T Á R nyeket csak erõs közösség alkothat és tarthat fenn. Ezért is fontos kulturális, történeti közösségeink, és a család tisztelete és megerõsítése. Az egyéni és közösségi siker egymástól elválaszthatatlan A becsület, az áldozatvállalás, a kreativitás, a teljesítmény, a kiérdemelt megbecsülés és az elfogadott szabályok és intézmények tisztelete az igazi siker alapja. Az így szerzett jólét nem szerencse, nem privilégiumok és nem az elõnyös pozíciók kihasználásának eredménye. Új értéket hoz létre, lehetõségeket teremt, és példát állít mások számára, ezért joggal érdemli ki a közösség tiszteletét. A szorgalom és a tisztesség megbecsülése nélkül az érték létrehozása helyett annak megszerzése válik általánossá. Mi a fenti gondolatok mind szélesebb körû társadalmi elfogadottságát kívánjuk elérni a gazdaság- és társadalompolitikai közbeszéd egyik meghatározó szereplõjeként, és ezért kezdeményezzük egy intézet létrehozását. Az intézet célja a szélesebb közvélemény gazdasági és társadalmi nézeteinek hosszútávú befolyásolása a fent megfogalmazott értékek mentén. Az LZ1 Zeppelin léghajó elsõ felbocsátása a Bodeni-tó felett (1900. július 2.) (Ez az elsõ út csupán 18 percig tartott, mivel az ellensúlyt mozgató mechanizmus eltörött.) 7

8 K O M M E N T Á R Zeppelin a Bodeni-tavon a hangár elõtt (1908. július 3.) Az LZ3 Zeppelin léghajót betolják a Bodeni-tavon úszó hangárjába (1908) 8

9 K O M M E N T Á R T E N G E R E N T Ú L Paul Cantor KÖZÖSSÉG, HAGYOMÁNY, FÁNK: A SIMPSON CSALÁD Amikor New York állam szenátora, Charles Schumer néhány éve meglátogatott egy helyi középiskolát, váratlan leckét kapott állampolgári ismeretekbõl. Az iskolai erõszakról beszélve a szenátor a lõfegyverekhez való hozzájutást megnehezítõ törvényt dicsérte. Egy Kevin Davis nevû diák azonban megkérdõjelezte a törvény hatékonyságát, olyan példát hozva fel, melyet minden osztálytársa ismert, csak a szenátor nem. Errõl A Simpson család egyik epizódja jut az eszembe. Homer fegyvert akar vásárolni, de már kétszer volt börtönben, és egyszer elmegyógyintézetben. Úgyhogy»potenciális veszélyforrásnak«bélyegzik. Amikor megkérdezi a fegyverbolti eladót, hogy ez mit jelent, az azt válaszolja:»egy héttel többet kell várni, mielõtt megkapja a fegyvert.«a Simpson család a maga 18 évével az amerikai televíziózás történetének legrégebben futó rajzfilmsorozata. A mûsor könnyedén veszi a földrajzi akadályokat is: nemcsak Angliában és az angolul beszélõ világ többi részében aratott nagy közönségsikert, de több mint 20 nyelvre lefordították. * Elsõre talán egyszerû szórakoztatásnak tûnik, de láthatólag hatással van az amerikaiak, különösen a fiatalok gondolkodására. Az eltelt évek során a sorozat számos komoly kérdéssel foglalkozott: a környezetvédelemmel, a bevándorlással, a melegek jogaival, a nõkkel a hadseregben, és így tovább. Mindemellett ez az egyik legszellemesebb szatirikus mûsor, amely valaha látható volt a televízió képernyõjén. A Simpson család egyaránt kifigurázza a jobb- és a baloldalt. A leggyakrabban megjelenõ helyi politikus, Quimby polgármester a Kennedyekre emlékeztetõ akcentussal beszél, és úgy viselkedik, mint egy tipikus demokrata pártpolitikus. A sorozat leggonoszabb politikai tényezõje, a Springfield városát (ahol a család él) háttérbõl irányító csoport azonban egyértelmûen republikánus. Mindent egybevetve, A Simpson család a legtöbb hollywoodi produktumhoz hasonlóan demokrata-párti és republikánus-ellenes. Mégis az egyik legmulatságosabb politikai poén a demokratákon csattant. Amikor Abe nagypapa felveszi az unokáinak szánt pénzt, Bart megkérdezi tõle: Nem csodálkoztál, hogy miért kapsz pénzt a semmiért? Abe válasza: Azt hittem, már megint a demokraták vannak kormányon. A pártpolitika kérdését félretéve, ami igazán érdekes, az A Simpson család mélyebb politikai tartalma, az, amit a sorozat az amerikai politikai életrõl a legalapvetõbb szinten mond. A mûsor a politika kérdését a családon keresztül közelíti meg, és már önmagában is politikai állásfoglalás. A Simpson család olyan problémákkal foglalkozik, amelyeket valamennyien ismerünk. A rajzolt figurák sokszor életszerûbbek, kidolgozottabbak, mint más tévékomédiákban az élõ színészek. Mindenekelõtt, a mûsorban létrehoztak egy hihetõ közösséget: az Egyesült Államok-beli Springfieldet. A sorozat úgy mutatja be * Magyarországon a Viasat3 csatornán látható a sorozat. (A Szerk.) 9

10 K O M M E N T Á R T E N G E R E N T Ú L a családot, mint ennek a nagyobb közösségnek a részét. Tulajdonképpen A Simpson család a hagyományos családmodell egyik legfontosabb ábrázolása az amerikai kultúrában. A neveket a sorozat kitalálója, Matt Groening saját oregoni szülõvárosából vette, A Simpson család az átlagos amerikai családot mutatja be: apa (Homer), anya (Marge), és 2.2 gyerek (Bart, Lisa és a kis Maggie). Sok kritikus kifogásolta, hogy a sorozat rémes szerepmodellekkel szolgál szülõknek és gyerekeknek egyaránt, és gyakran hivatkoznak a sorozat népszerûségére mint a hagyományos családi értékek hanyatlásának bizonyítékára. Ezek a kritikusok jobban tennék, ha alaposabban szemügyre vennék a mûsort, és belehelyeznék A Simpson családot a televíziótörténet kontextusába. A családi élet egyes vonásainak kifigurázása ellenére A Simpson család végeredményben a hagyományos család intézményének ünneplésérõl szól, miközben az amerikai tévésorozatok évtizedek óta igyekeznek kisebbíteni a hagyományos család fontosságát, helyette különféle más alternatívákat helyezve elõtérbe. A Simpson család érdekességét az adja, ahogy a tradicionalizmust az anti-tradicionalizmussal párosítja. Folyamatosan gúnyt ûz a hagyományos családból, de eközben folyamatosan a hagyományos család képét tárja elénk. És a hagyományos családi értékek jó része túléli a gúnyolódást, mindenekelõtt a hagyományos családnak magának az értéke. A Simpson család menõ, posztmodern, önreflektív sorozat, és a maga sajátos módján veszi védelmébe a hagyományos családot. Lényegében ezt üzeni: Vegyük az elképzelhetõ legrosszabb esetet Simpsonékat, és még az ilyen család is jobb, mint a család hiánya. Tulajdonképpen a Simpson család nem is olyan rossz. Vannak, akiket megrémiszt a gondolat, hogy a kisfiúk Bartot utánozzák, különösen a tekintéllyel, mindenekelõtt a tanári tekintéllyel szembeni tiszteletlenségét. De Bart lázadása megfelel egy nagy múltú amerikai archetípusnak az Egyesült Államokat végül is lázadók alapították. Bart Tom Sawyer és Huckleberry Finn mai változata. Ami az anyát és lányát illeti, Marge és Lisa egyáltalán nem rossz szerepmodell. Marge Simpson elkötelezett háziasszony, miközben nagyon is modern, amikor néha megpróbálja a hagyományos anyaszerepet összeegyeztetni a feminista indíttatással. Lisa kiválóan teljesít az iskolában, miközben harcos feminista és környezetvédõ. Az igazi probléma Homer. Sokan kritizálták már A Simpson családot, amiért az apát ostobának, gyengének és elvtelennek állítja be. Homerre ez mind igaz, de legalább jelen van, elérhetõ a felesége és a gyermekei számára. Persze tényleg önzõ, és saját érdekeit gyakran a családja elé helyezi ( Ó, Istenem! Ûrlények! Ne egyetek meg! Nekem feleségem és gyerekeim vannak. Egyétek meg õket! ). Mint az egyik Halloween-napi epizódból megtudjuk, eladná a lelkét az ördögnek egy fánkért (bár késõbb kiderül, hogy Homer lelke már Marge-é, így nem tudja eladni). Képtelen az élet finomabb dolgainak élvezetére, és nehezen találja meg a hangot Lisával, kivéve, amikor utóbbi meglepõen jónak bizonyul a futballmérkõzések eredményének elõrejelzésében, ami lehetõvé teszi az apjának, hogy nagyot szakítson a fogadáson Moe kocsmájában. Mi több, Homer könnyen feldühödik, és dühét a gyerekein vezeti le lásd ismételt kísérleteit Bart megfojtására. Mindezek miatt Homer rossz apának minõsül. Mégis van számos jó tulajdonsága is. Jelmondata: Az én családom, ha igaza van, ha nincs. Ez aligha filozófiai mélységû ál- 10

11 P A U L C A N T O R: K Ö Z Ö S S É G, N A G Y O M Á N Y, F Á N K: A S I M P S O N C S A L Á D láspont, de végül is ez jelenti a család mint intézmény alapját. (Ezért kell Platón Államában felszámolni a család hatalmát. Homer Simpson a filozófus-királyok ellentéte: nem ahhoz ragaszkodik, ami a legjobb, hanem ahhoz, ami az övé.) Homer még dolgozni is hajlandó, hogy eltartsa a családját, méghozzá egy atomerõmû biztonsági felügyelõjének veszélyes munkakörében, mely munkakör csak még veszélyesebb lesz attól a ténytõl, hogy õ látja el. Az egyik epizódban, amikor Lisa kétségbeesetten szeretne egy pónit, Homer másodállást vállal az ázsiai boltos Apu Nahasapeemapetilon üzletében, hogy megkeresse a póniravalót, ami kis híján az életébe kerül. A család melletti leghathatósabb kiállás a sorozatban az a rész, amelyikben a Simpson család tagjait elválasztják egymástól. Az epizód nem véletlenül Marge, a jó anya képével kezdõdik, amint éppen reggelit és uzsonnát készít a gyerekeknek. Még részletes instrukciókkal is ellátja Bartot és Lisát a szendvicsekre vonatkozóan: A salátát tartsátok külön 11:30-ig. Ezután azonban sorozatos félreértések követik egymást. Homer és Marge gyógyfürdõzni mennek, és sietségükben piszkosan hagyják a házat, mosatlan edényekkel a mosogatóban. Közben az iskolában a gyerekek bajba kerülnek. Bart tetves lett barátja, Milhouse majmától, ami miatt Skinner igazgató felteszi a kérdést: Milyen szülõk engednek meg ilyen lazaságot a fejbõr-higiénia terén? A Simpson szülõk elleni bizonyítékok tovább szaporodnak, amikor az igazgató behívatja Bart húgát. Mivel a cipõjét ellopták az osztálytársai, Lisa sáros lábbal érkezik, és ettõl úgy néz ki, mint egy Dickens-regénybõl kilépett utcagyerek. A szülõi gondatlanság eme jeleivel szembesülve az igazgató értesíti a Gyermekjóléti Bizottságot, amelynek munkatársai maguk is sokkoló élményben részesülnek, mikor hazaviszik Bartot és Lisát a rendetlen házba. A hivatal úgy dönt, hogy Marge és Homer nem alkalmasak szülõknek, és elküldik õket egy átnevelõ tanfolyamra. Közben Bartot, Lisát és Maggie-t a szomszéd család gondjaira bízzák, melynek feje az atyáskodó Ned Flanders. Flandersék testesítik meg a régimódi erkölcs és vallás szerinti tökéletes családot. Barttal ellentétben a Flanders gyerekek, Rod és Todd jó magaviseletûek és engedelmesek. A Flanders család mindenekfelett mélyen vallásos, olyannyira, hogy hitbuzgalom dolgában még a helyi lelkészen, Lovejoy tiszteletesen is túltesznek. Kedvenc idõtöltésük a Biblia olvasása, és amikor Ned felajánlja, hogy bombázósat játszik Barttal és Lisával, arra gondol, hogy a Bibliából vett kérdésekkel fogja bombázni õket. A Flanders szülõk lehet hogy szentéletûek, de szenteskedõk is. Mrs. Flanders mondja: Én nem ítélem el Homert és Marge-ot. Az a bosszúálló Isten dolga. Ned ájtatossága pedig még Lovejoy tiszteletest is kifárasztja, aki egy ponton megkérdezi tõle: Gondolt már esetleg valamelyik másik nagyobb vallásra? Nagyjából mind ugyanaz. Az epizód azonban nevetség tárgyává teszi azt a modern felfogást is, mely szerint a család társadalmi intézményként megbukott, és a mindentudó és mindenható állam beavatkozására van szükség ahhoz, hogy megfelelõen mûködjön. Amikor Homer kétségbeesetten próbálja telefonon hívni Bartot és Lisát, a következõ hivatalos üzenetet hallja: Az Ön által tárcsázott szám nem elérhetõ. Ön egy gondatlan szörnyeteg. Ki tudja legjobban felnevelni a Simpson gyerekeket? A válasz az, hogy a gyerekeknek az igazi szüleik mellett a helyük nem azért, mert azok erkölcsileg vagy szellemileg 11

12 K O M M E N T Á R T E N G E R E N T Ú L felsõbbrendûek, hanem egyszerûen azért, mert Homer és Marge az a két ember, aki a legõszintébben kötõdik Barthoz, Lisához és Maggie-hez, hiszen az õ saját gyermekeikrõl van szó. Az epizód végén Bart, Lisa és Maggie nagy örömmel visszakerül Homerhoz és Marge-hoz, kiemelve a tradicionalizmus és anti-tradicionalizmus sajátos keverékét, ami A Simpson családot jellemzi. Még akkor is, amikor a sorozat elutasítja a hagyományos valláserkölcsi alapon álló családhoz való visszatérés gondolatát, egyúttal elutasítja a családot meggyengítõ modern állami beavatkozást is. Egy másik szempont, amelybõl a sorozat különleges, hogy a vallás fontos szerepet játszik benne. Gyakran látjuk a családot templomba menni, és az egyik epizódban maga Isten szól Homerhez. A legtöbb amerikai tévémûsorból nem derül ki, hogy az amerikaiak többségükben vallásos, mi több, templombajáró emberek. A Simpson család azonban elfogadja a vallást mint az élet részét Springfieldben. Ha a sorozat ki is gúnyolja a hitbuzgalmat Ned Flanders személyében, Homeron keresztül azt sugallja, hogy valaki járhat úgy is templomba, hogy közben nem kell sem vallási fanatikusnak, sem szentnek lennie. Az egyik epizód, melynek a fõszereplõje Lovejoy tiszteletes, megértõen ábrázolja a lelkipásztori kiégés problémáját. A túlterhelt tiszteletes úgy érzi, eleget hallgatta a hívek problémáit, ezért átpasszolja a feladatot Marge Simpsonnnak, a hallgató hölgynek. A sorozat ugyanúgy kezeli a vallást, mint a családot. A Simpson család nem vallás-párti ahhoz túl cinikus, de amikor a sorozat kigúnyol valamit, azzal egyúttal el is ismeri annak fontosságát. Ugyanez a helyzet magával a kisvárosi élettel. Számos epizódban Springfieldet ellentétbe állítják Capital Cityvel, a közeli nagyvárossal, amelyre Simpsonék aggodalommal tekintenek. A sorozat természetesen kifigurázza a kisvárosi életet, de egyúttal elismeri az erényeit is. Az egyik fõ ok, amiért a diszfunkcionális Simpson család mégiscsak egész jól mûködik, az, hogy egy hagyománytisztelõ kisvárosban laknak. A család életét befolyásoló intézmények nem távoliak vagy idegenek a számukra. A Simpson gyerekek egy közeli iskolába járnak. Az iskolai barátaik nagyrészt ugyanazok, mint az otthoniak. A Simpson szülõknek nem kell megküzdeniük az érdektelen oktatási bürokráciával. Skinner igazgató és Mrs. Krabappel, a tanárnõ talán nem tökéletesek, de amikor Homer és Marge beszélni akarnak velük, elérhetõek. Ugyanez vonatkozik a springfieldi rendõrségre is. Wiggum rendõrfõnök nem valami jó a bûnüldözésben, de a város polgárai jól ismerik, néha még egy-két fánkot is megeszik Homerrel. Hasonlóképpen, Springfieldben a politika is helyi ügy. Mint a Kennedy-akcentus jelzi, Quimby polgármester gyakran demagógként viselkedik, de legalább õ Springfield saját demagógja. Amikor szavazatokat vásárol, elsõ kézbõl, a springfieldi polgároktól teszi. Ha autópályát szeretne építeni a város közepén, és ehhez szüksége van Simpson nagypapa támogatására, akkor Abe kedvenc sorozathõsérõl kell elneveznie az utat. Az atomerõmû szennyezés- és veszélyforrás, de a tulajdonosa Montgomery Burns, Springfield saját iparmágnása és önkényura. Valójában A Simpson család, minden cinizmusa ellenére, mélységesen ódivatú, amikor azokat az idõket idézi, amikor az amerikaiak még úgy érezték, hogy szoros kapcsolat fûzi õket az életüket irányító társadalmi intézményekhez, a családi élet pedig erõs szálak- 12

13 P A U L C A N T O R: K Ö Z Ö S S É G, N A G Y O M Á N Y, F Á N K: A S I M P S O N C S A L Á D kal kötõdött a nagyobb helyi közösséghez. Egy szempontból különösen anakronisztikus a helyi közösség ábrázolása: Springfieldben még a média is helyi ellenõrzés alatt áll. Az még hihetõ, hogy Simpsonék a helyi tévébõl értesülnek a hírekrõl, és hogy a riporter, Kent Brockman köztük él. Még az is elképzelhetõ, hogy a springfieldi televízió gyermekmûsora helyi készítésû, és hogy a házigazda, Krusty bohóc áruházmegnyitókon szerepeljen. De mihez kezdjünk azzal a ténnyel, hogy a világhírû Itchy & Scratchy rajzfilmsorozatot Springfieldben gyártják? Még az Itchy & Scratchy vállalatbirodalom központja is itt található. Így lehetséges, hogy amikor Marge tiltakozni akar a rajzfilmekben látható erõszak ellen, az Itchy & Scratchy fõhadiszállása elõtt tüntethet, anélkül, hogy el kellene hagynia a várost. A springfieldi polgárok közvetlen befolyással lehetnek azokra az erõkre, amelyek az életüket irányítják. A Simpson családban még az az erõ is, amely a legtöbbet tette a helyi kötõdések felszámolásáért az amerikai mindennapi életben a média, helyi ellenõrzés alá kerül. A Simpson családban Springfield úgy jelenik meg, mint egy klasszikus polisz. Pontosan annyira önellátó és autonóm, amennyire egy közösség a modern világban az lehet. Néhány évvel ezelõtt Matt Groening azt nyilatkozta, hogy a sorozat rejtett üzenete ez: azok, akik hatalmi pozícióban vannak, nem mindig az egyszerû emberek érdekeit tartják szem elõtt. A Simpson család a hatalommal szembeni bizalmatlanságról szól, különösen ami az emberektõl távoli hatalmat illeti. A sorozat egy olyan közösséget mutat be, ahol többé-kevésbé mindenki ismer mindenkit (még ha nem is mindig kedvelik egymást). Ennek a régimódi közösségi érzésnek a felidézésével sikerül valamiféle melegséget kicsiholni a posztmodern hûvösségbõl, és ez a melegség az oka a sorozat sikerének. Nem számít, mennyire diszfunkcionálisnak tûnik, a hagyományos család olyan intézmény, amely érdemes a megõrzésre. A megõrzés legjobb módját pedig nem a terapeuta állam távoli hivatalai jelentik, hanem a helyi intézményekkel való kapcsolatok helyreállítása, amiben ugyanaz az elv nyilvánul meg, amitõl a Simpson család maga is mûködik: a sajátunkhoz való ragaszkodás elve, hogy annak tudjuk a legjobban gondját viselni, ami hozzánk tartozik. A helyi kötõdések fontosságát erõsítette meg az az epizód, amely egy utópikus politikai alternatíva lehetõségét vetette fel Springfieldben. Az epizód elején Lisa felháborodik egy helyi rádióállomás által szervezett bulvárvetélkedõn, amelynek eredménye többek között egy utazó Van Gogh-kiállítás felgyújtása. Lisa dühös levelet ír a springfieldi újságnak, melyben kijelenti, hogy: Ma városunk elvesztette a civilizáltság utolsó morzsáját is. Majd Springfield kulturális hiányosságait számba véve, felrója: Van nyolc bevásárlóközpontunk, de nincs szimfonikus zenekarunk. Van 32 bárunk, de nincs alternatív színházunk. Lisa kirohanása felkelti a helyi Mensa-szervezet figyelmét, melynek tagjai Springfield kevés magas IQ-val rendelkezõ polgára (köztük Dr. Hibbert, Skinner igazgató, a Képregényboltos Srác és Frink professzor) meghívják Lisát, hogy lépjen be közéjük. Lisa példáján felbuzdulva Dr. Hibbert kihívást intéz a város életformája ellen: Miért kell olyan városban élnünk, ahol a legokosabbak nem rendelkeznek semmi hatalommal, és a legostobábbak irányítanak mindent? A Mensa-tagok megalakítják a tanult polgárok tanácsát (amit Kent Brockman késõbb intellektuális 13

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 1 ISMERET, ELMÉLET. VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 1 ISMERET, ELMÉLET. VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2007 1 Balázs Zoltán: ISMERET, ELMÉLET Valódi és hamis erkölcsi kérdések a globalizáció kapcsán 3 VITA Horkay Hörcher Ferenc: Önérdek és szolidaritás 11

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 4. LELET Alexis de Tocqueville: Emlékezések (Bevezetõ és fordítás: Ádám Péter) 13

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 4. LELET Alexis de Tocqueville: Emlékezések (Bevezetõ és fordítás: Ádám Péter) 13 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2008 4 HITEL MA Szalai Ákos: THM? Többszáz százalék 3 LELET Alexis de Tocqueville: Emlékezések (Bevezetõ és fordítás: Ádám Péter) 13 Mándi Tibor: VITA Miért

Részletesebben

KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG KOMMENTÁR

KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG KOMMENTÁR TARTALOM 2010 1 MORÁLIS VÁLSÁG Török Attila: Egyre távolabb a Jótól Folytatható-e értelmes diskurzus a magyarországi morális válságról? 3 Egedy Gergely: Politikai

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5

KOMMENTÁR TARTALOM 2006 5 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2006 5 56 A KORTÁRS EURÓPÁBAN Borhi László: Moszkva és Washington között 1956-ban 3 Fejérdy Gergely: A brüsszeli kormány reakciói 10 Kecskés D. Gusztáv:

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 2

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 2 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2008 2 VÁROSPOLITIKA Jane Jacobs: Mire való a járda? A biztonság 3 Roger Scruton: A lámpaoszlopok és a telefonfülkék jelentõségérõl 22 KATYŃ Lagzi Gábor:

Részletesebben

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2009 1. TOTÁLIS MÚLT Papp István: A párttag, a munkásõr és a rezidens Az állambiztonsági munka különleges formái 37

KOMMENTÁR TARTALOM 2009 1. TOTÁLIS MÚLT Papp István: A párttag, a munkásõr és a rezidens Az állambiztonsági munka különleges formái 37 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2009 1 L. Simon László: Az ûr hangjai 3 LELET Prohászka Lajos: Szemközt a semmivel (bevezetés: Békés Márton) 5 MÛHELY Hatos Pál: A csángó irodalom és a vereség

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 2. Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus közeledés? 11

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 2. Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus közeledés? 11 kommentar_0702_belivkesz.qxd 4/20/07 3:09 PM Page 1 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2007 2 NÉPIEK: ÚJ LÁTÓSZÖG Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

Titkok, hazugságok, demokrácia

Titkok, hazugságok, demokrácia Titkok, hazugságok, demokrácia Noam Chomsky David Barsamian interjúkötete Független Média Kiadó Cím: Susan McCallister Az eredeti interjúk 1993. XII 6., 1994. //. 1., 1994. IV. 11., 1994. V.2. Transcripts:

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL 3. szám 2007. tavasz ôsz progresszívpolitika AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL ANTHONY GIDDENS, WOLFGANG MERKEL, LENA HALLENGREN, TANYI ATTILA, JOHN MACNICOL SZAJP SZABOLCS ÚJ TÁRSADALMI SZERZÔDÉSEKKEL AZ AKTÍV

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS?

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Ha egy konzervatívot a politikai meggyőződéséről kérdezzük, könnyen kaphatjuk válaszként, hogy nincs ilyen meggyőződése, sőt, a modernitás legsúlyosabb eltévelyedésének

Részletesebben

Az információs társadalom

Az információs társadalom Az információs társadalom Az információs társadalom Az elmélettõl a politikai gyakorlatig Tankönyv Gondolat Új Mandátum, Budapest, 2007 Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen

Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen MEGHÍVÓ 3 MEGHÍVÓ Nemzetközi TEK-tábor Csillebércen Az idei, minden korábbinál nyitottabb TEK-tábort Csillebércen rendezzük augusztus 17. és 26. között. A tábori előadások és körök fő témái: a társadalomtudomány

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat Mester_borito_25.qxd 2010.02.11. 8:09 Page 1 konzervatív pedagógiai folyóirat Ára: 1100 Ft 2010. február Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 25. szám OKTATÁS ÉS POLITIKA

Részletesebben

DUSEK TAMÁS Gondolatok Hayekről, Keynesről és a Keynes-Hayek vitáról

DUSEK TAMÁS Gondolatok Hayekről, Keynesről és a Keynes-Hayek vitáról 4-3 DUSEK TAMÁS Gondolatok Hayekről, Keynesről és a Keynes-Hayek vitáról KECSKÉS PETRA Az ipari parkok fejlődési sajátosságai és értelmezési különbségei a generációk véleményének tükrében SZALKAI GÁBOR

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 XXXIV. ÉVFOLYAM Vigilia 3. SZÁM TARTALOM Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 Seiqeti Endre: Korfordulók tanúja,... 147 Saád Béla: A dialógus embere 153 Boldizsá1'

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Tompa László

A TARTALOMBÓL. Tompa László Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 94 2015. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában PhD értekezés Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában Dr. Pánovics Attila Témavezető: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens PTE ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi- és Európajogi

Részletesebben

Mit jelent a rendszerváltás?

Mit jelent a rendszerváltás? Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. április (303 321. o.) KORNAI JÁNOS Mit jelent a rendszerváltás? Kísérlet a fogalom tisztázására Az elmúlt hónapok politikai vitáiban sokszor elhangzott a kijelentés:

Részletesebben

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20 AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM-1995.3. VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ

Részletesebben

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK

MULTIKULTI SHOW VOLT TÉMÁINK MINÕSÉGI PDSZ AKADÉMIA BALATONALMÁDIBAN A NEMZETI TANÉVNYITÓ A PEDAGÓGUSOK ENNYIT KERESNEK www.pdsz.hu 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 20. MULTIKULTI SHOW VOLT A NEMZETI TANÉVNYITÓ ÉRDEKVÉDELEM JOGVÉDELEM FÜGGETLENSÉG SZOLIDARÍTÁS SZOLGÁLTATÁS TÉMÁINK MINÕSÉGI PEDAGÓGUSKÉPZÉS 4-5. OLDAL 2. oldal

Részletesebben

Tartalom. FORRÁS Idősebb Plinius: A rómaiak vallási szokásairól 209

Tartalom. FORRÁS Idősebb Plinius: A rómaiak vallási szokásairól 209 Tartalom AKTUÁLIS VALLÁS ÉS TÁRSADALOM Egyházpolitikai gondolatok 5 Poszt-szekularizmus Magyarországon 9 Egy új baloldali egyházpolitika elméleti alapvetése felé 21 IKONOGRÁFIA TANULMÁNYOK Luft Ulrich:

Részletesebben