Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő"

Átírás

1 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedély nélkül nem megengedett, a benne szereplő információkat csak a minőségirányítási rendszer működéséhez lehet felhasználni! Jelen szabályozás kinyomtatott formátumú változata csak akkor használható, ha annak hatálybalépési dátuma megegyezik az elektronikus dokumentumtárban tárolt törzspéldányéval!

2 TARTALOM: 1. Általános rendelkezések A hatálya A KSZ megkötésére, módosítására, illetve felmondására irányadó szabályok Az érdekképviseleti szervezet(ek) és a munkáltató kapcsolatrendszere Sztrájkra vonatkozó szabályok: A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje A munkáltatói jogkör tartalmi elemei: A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje: A közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszűnése, megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Vezetői tevékenység a közalkalmazotti jogviszony keretében A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése Végkielégítés A munkavégzés szabályai Az alkalmazás egészségügyi feltételei Munkavégzésre alkalmas állapot Munkahelyi jelenlét igazolása Változó munkahelyen történő alkalmazás Átirányítás További munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony Minősítés Összeférhetetlenség Orvosi, szervezeti titoktartás szabályai A munkáltató érdekében álló képzés, továbbképzés, tanulmányi szerződés A kiküldetés szabályai és az azt teljesítő közalkalmazott költségtérítése A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés A munkarend, a munkaidő és a pihenőidő A munkarend A munkaidő A munkaidő beosztása Rendkívüli munkavégzés Ügyelet Készenlét Pihenőidő A rendes szabadság A betegszabadság Fizetés nélküli szabadság...22 Kiadás dátuma: Változat: /34.

3 6. A közalkalmazott előmeneteli és illetmény rendszere A munka díjazása Előmeneteli rendszer Illetményrendszer Bérpótlékok Rendkívüli munkavégzésért járó pótlék Az ügyelet, készenlét díjazása Jutalmazás - kitüntetés Béren kívüli juttatások Munkahelyi étkeztetés Orvos-Nővérszállás Illetményelőleg Lakásépítés és vásárlás támogatása Az Intézet gépjárművének igénybevétele közalkalmazottak részére A közalkalmazott és a munkáltató kártérítési felelőssége A közalkalmazott kártérítési felelőssége Leltárhiányért való felelősség A kár összegének meghatározása A kár megtérítése A munkáltató kártérítési felelőssége A munkaügyi jogvita...34 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...34 Kiadás dátuma: Változat: /34.

4 Jelen t kötötték egyrészről a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5-9., képv.: Dr. Vörös Ibolya), mint munkáltató, másrészről az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szövetsége Pápai Alapszervezete (8500 Pápa,Jókai u. 5-9), Magyar Orvos Szövetség helyi szervezete, mint érdekképviseleti szervezet - a közalkalmazottak jóváhagyásával a Kjt. 12/A. (5) bek. szerint - a mai napon az alábbi feltételek mellett. 1. Általános rendelkezések Ez a (a továbbiakban: KSZ) a munkáltatói és a munkavállalói jogok rendezett biztosítására és a kötelezettségek teljesítésének elősegítésére jött létre A hatálya Személyi hatálya: KSZ hatálya kiterjed a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelővel közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi fő és részfoglalkozású illetve másodállású vagy mellékfoglalkozású közalkalmazottra, függetlenül attól, hogy a KSZ-t megkötő érdekképviseleti szervezetnek tagja-e. Hatálya kiterjed továbbá a KSZ-t kötő érdekképviseleti szervekre, illetve tagságukra Időbeli hatálya: A KSZ-t a felek határozatlan időre kötik meg A KSZ megkötésére, módosítására, illetve felmondására irányadó szabályok A KSZ-t a munkáltató részéről a főigazgató, mint az Intézet egyszemélyi vezetője, a közalkalmazottak részéről az EDDSZ Pápai Alapszervezetének helyi elnöke és a Magyar Orvos Szövetség helyi szervezetének vezetője - a Kjt. 12/A. (5) bek. szerinti közalkalmazotti jóváhagyással.. írja alá A KSZ módosítását a szerződő felek bármelyike kezdeményezheti A Kollektív szerződést módosítani kell, ha jogszabály megváltozása miatt szabályai jogellenessé váltak A KSZ-t módosítani lehet - a kötelező módosítás kivételével - a szerződő felek egyező akaratának megléte esetén. A módosításra a szerződés előkészítésére előírt eljárási szabályokat kell alkalmazni, ennek értelmében KSZ-t megkötő felek a módosítások tervezetét közösen készítik elő. Az eredeti aláírásokkal ellátott, sorszámozott módosítást a szerződés eredeti példányához csatoltan kell megőrizni A KSZ, illetve a módosítás tervezetét az érdekképviseleti szervezet bizalmi testületeinek közvetítésével kell a közalkalmazottakkal ismertetni, megvitatni. A nem tag közalkalmazottak vitában való részvételét úgy kell biztosítani, hogy a tervezetet 1-1 példányban az osztályokon és részlegeken rendelkezésre kell bocsátani, ezáltal lehetőséget adni arra, hogy az abban foglaltakat mindenki megismerhesse Ha a módosításra a szerződés jogszabályba ütköző rendelkezése miatt kerül sor, a módosítás tervezetét elegendő a szerződéskötő érdekképviseleti szerv(ek) Szakszervezeti Bizottságával megtárgyalni A KSZ módosítására vonatkozó tárgyalásokra, valamint a KSZ felmondására írásban kell indoklással ellátott jognyilatkozatot tenni. Kiadás dátuma: Változat: /34.

5 A KSZ végrehajtását, a jogok gyakorlását, a kötelezettségek teljesítését a szerződő felek évente egy alkalommal ellenőrzik. Ekkor kerülhet sor - az időközben a körülményekben beállott változásokra is tekintettel - a KSZ felülvizsgálatára. A jogszabályi változásokat a mellékleteken is át kell vezetni A érdekképviseleti szervezet köteles a munkajogi védettségben részesülő tisztségviselők neveit a munkáltatóval írásban közölni, változás esetén erről 5 napon belül a munkáltatót értesíteni A KSZ-t bármelyik szerződő fél e szerződésből adódó lényeges kötelezettségszegés, illetve a módosításra vonatkozó tárgyalások eredménytelensége esetén írásban mondhatja fel három hónapos felmondási határidővel. A felmondási jogot azonban a KSZ megkötését követő 6 hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja. Ha a KSZ-t több érdekképviseleti szerv együttesen kötötte, a felmondás jogát eltérő megállapodás hiányában bármelyik szerződést kötő fél gyakorolhatja illetve a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapodhatnak Az érdekképviseleti szervezet(ek) és a munkáltató kapcsolatrendszere Az érdekképviseleti szervezet és a munkáltató köteles együttműködni egymással. a) Az érdekképviseleti szervezet tájékoztatási joga: az érdekképviseleti szervezet jogosult tagjai anyagi, szociális, kulturális, valamint élet és munkakörülményeit érintő jogokról és kötelezettségekről a tagjait tájékoztatni, ehhez igénybe veheti az intézményi információs rendszert és igénybe veheti térítés nélkül tájékoztatók, körlevelek sokszorosítása és azok tagjaihoz történő eljuttatása érdekében. b) Az érdekképviseleti szervezet tájékozódási joga: az érdekképviseleti szervezet jogosult információt kérni az a.) pontban meghatározott tájékoztatáshoz. A tájékoztatásra, illetve információra vonatkozó igény írásbeli közlését követően a főigazgató a lehetőségek függvényében - de legkésőbb 10 munkanap alatt gondoskodik a kért adatszolgáltatásról. c) Az érdekképviseleti szervezet ellenőrzési joga: az érdekképviselet jogosult ellenőrizni a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását. d) Ha a munkáltatói intézkedés a közalkalmazottak közül több, mint 30 főt közvetlenül érint, akkor az intézkedés tervezetéről 10 munkanappal előbb az érdekképviseleti szervezet képviselőjét tájékoztatni kell. Rendkívüli - halaszthatatlan - intézkedések esetén az intézmény vezetője az érdekképviseleti szervezet képviselőjének azonnali tájékoztatása mellett elrendelheti az intézkedés végrehajtását. e) Az érdekképviseleti szervezet - amennyiben a munkáltatói állásponttal, vagy annak indoklásával nem ért egyet - érdekegyeztető tárgyalást kezdeményezhet. A tárgyalást a kezdeményezéstől számított 5 munkanapon, halaszthatatlan intézkedés esetén 3 munkanapon belül kell lefolytatni. f) A jogellenes munkáltatói intézkedés esetén követendő eljárásra az MT a rendelkezései az irányadóak. Kiadás dátuma: Változat: /34.

6 g) Az érdekképviseleti szervezet jogosult az intézmény ebédlőjét - 48 órával előzetesen bejelentve h után érdekképviseleti tevékenység, rendezvény céljaira igény bevenni. h) A szakszervezeti tisztségviselő számára munkaidőkedvezmény mértékére és igénybevételére az MT 25. -ának rendelkezései az irányadóak Sztrájkra vonatkozó szabályok: A sztrájkjogot - a munkajog általános szabályaival megegyezően - csak rendeltetésszerűen szabad gyakorolni. A sztrájk alkalmazása fekvő és járó betegellátás egyetlen szervezeti egységében sem veszélyeztetheti az életet, egészséget, vagy a testi épséget közvetlenül és súlyosan A munkáltató és a dolgozók közötti együttműködési kötelezettség a sztrájkjog gyakorlása során is fennáll, így az érdekképviseleti szervezet köteles haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót, ha munkáltatói intézkedés vagy mulasztás miatt sztrájkveszélyt, vagy munkalassítás lehetőségét észleli, illetve, ha demonstrációt szervez Ad-hoc sztrájkbizottság hozható létre, amennyiben a munkáltató és az érdekképviseleti szervek között az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Az ad-hoc sztrájkbizottság megalakítása a főigazgató egyidejű tájékoztatása mellett történik. Az intézményi ad-hoc sztrájkbizottságot az érdekképviseleti szervek vezető testületei működtetik ideiglenes jelleggel A sztrájkban való részvétel önkéntes arra, illetve a részvételtől való tartózkodásra senki sem kényszeríthető A sztrájk alatt is biztosítani kell a még elégséges szintű ellátást, erről legkésőbb 48 órával a sztrájk megkezdése előtt az érdekképviselet meghatalmazott bizottsága és a munkáltató egyeztető eljárás keretében állapodnak meg. Megállapodás hiányában az Intézetben minden fekvő betegellátó és diagnosztikai osztályon, valamint a központi műtőben, intézeti gyógyszertárban és a központi sterilizálóban megerősített ügyeleti szolgálatot, járóbetegellátásban, valamint a sürgősségi osztályon megerősített ügyeleti szolgálatot, a gazdasági - műszaki ellátást, élelmezési, mosodai feladatok ellátását, műszaki ügyeletet, gépkocsi vezetői ügyeletet kell biztosítani Az Intézetben a sztrájkkal egyenértékű és azonos súlyú figyelmeztetésnek kell tekinteni az intézeti dolgozók, illetve egy-egy részleghez tartozók többségének egy adott intézkedés ellen írásban történt tiltakozását A szolidaritási sztrájk kizárólag írásbeli tiltakozás formájában kezdeményezhető. Az egyeztető eljárás alatt 2 óra időtartamot meg nem haladó egyszeri figyelmeztető sztrájk tartható A munkalassítás következtében jelentkező működési elégtelenség nem jelentheti az ellátás drasztikus csökkentését és jelentős anyagi kár előidézését sem okozhatja A sztrájkról, egyszeri sztrájkról, illetve munkalassításról - a résztvevő területekről és a tiltakozás időtartama alatt nyújtott szolgáltatásokról - az érintetteket (lakosságot és intézeti közvéleményt) megfelelő időben és részletességgel tájékoztatni kell. A tájékoztatásra jogosult mind a szakszervezet, mind a munkáltató. A tájékoztatás formáját a célszerűségnek megfelelően szabadon megválaszthatják. Kiadás dátuma: Változat: /34.

7 A sztrájkkal töltött időre a besorolás szerinti bér időarányos része csak abban az esetben illeti meg a dolgozót, ha : - a sztrájkra az (1-9) bek. leírtak maradéktalan betartása mellett került sor; - a sztrájk időtartama alatt a dolgozók az előírt helyen tartózkodnak és jelenlétüket a munkahelyi vezető igazolta. 2. A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje 2.1. A munkáltatói jogkör tartalmi elemei: 1. csoport: - Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése; - Munkabér megállapítása munkába álláskor - Vezetői megbízás, és visszavonás - Tanulmányi szerződés kötése - Fizetés nélküli szabadság engedélyezése - Fegyelmi eljárás - Kirendelés más közintézetbe - Kártérítésre kötelezés 2. csoport: - Szervezett továbbképzésre (külföldi tanulmányútra, kongresszusra) küldés - javaslattétel az 1. csoporthoz tartozó munkáltatói elemekhez 3. csoport: - Egyetértési jog az osztályvezető főnővérek, vezető asszisztensek kinevezésénél - Javaslattétel az 1. és 2. csoporthoz tartozó munkáltatói elemekhez 2.2. A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje: Munkakörök, munkaköri csoportok - orvos-igazgató - ápolási igazgató - gazdasági igazgató - osztályvezető főorvosok, - szakmacsoport-vezető főorvosok - diagnosztikai egységek osztályvezető főorvosok - gondozóintézetek vezető főorvosai - önálló szakrendelések vezetői - osztályvezető főgyógyszerész - egyéb felsőfokú végzettségű beosztottak - minőségügyi vezető - belső-ellenőr - igazgatási és humánpolitikai osztályvezető - informatikai és kontrolling osztályvezető Munkáltatói jogkör gyakorlója főigazgató - beosztott orvosok főigazgató orvos-igazgató Munkáltatói jogkör elemei csoport 1. csoport 2. csoport Kiadás dátuma: Változat: /34.

8 3. A közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszűnése, megszüntetése 3.1. A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása A közalkalmazotti jogviszony a munkáltató által határozatlan időre történő kinevezéssel és annak a közalkalmazott által történő elfogadásával jön létre Közalkalmazotti jogviszony helyettesítés céljából vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására határozott időre történő kinevezéssel is létesíthető, amelynek az időtartama azonban az 5 évet nem haladhatja meg, a hosszabbítás esetét is ideértve. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell: - a munkáltató megnevezését, székhelyét; - a közalkalmazotti jogviszonyba lépő munkavállaló személyi adatait, - a kinevezéssel létesített határozatlan (határozott) időre szóló közalkalmazotti jogviszony kezdetét (végét); - az esetleges próbaidőre történő utalást; - az esetleges gyakornoki időre történő utalást; - a közalkalmazott besorolását (besorolási és fizetési fokozat), a besorolás alapjául szolgáló közalkalmazotti jogviszony idejét; - a közalkalmazott illetményét (alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék); - a következő magasabb besorolási és fizetési fokozatba lépés időpontját; - képesítési előírásokat (esetleges mentesítést, képesítés megszerzésére történő kötelezést); - a közalkalmazott munkakörét; - a közalkalmazott munkavégzésének helyét; - a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését (csak abban az esetben, ha erről a munkáltató nem rendelkezett külön írásos formában); - a közalkalmazott munkaidejét; - a munkavégzésre vonatkozó előírásokat, irányadó munkarendet; - utalást arra, hogy a kinevezésben nem szabályozott kérdésekre az Mt., a Kjt., a kapcsolódó jogszabályok és a kollektív szerződés rendelkezései az irányadóak; - a kinevezés keltezését és hitelesítését (a munkáltató aláírása és pecsétje); - a közalkalmazott nyilatkozatát arról, hogy a kinevezést elfogadja keltezéssel és aláírással; - értesítési záradékot arról, hogy a kinevezési okiratból kik kapnak hiteles másolatot Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő megállapítása kötelező. A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónapot meghaladó, de legfeljebb négy hónapig terjedő próbaidő is kiköthető A próbaidő tartama alatt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti a közalkalmazotti jogviszonyt Nem kell próbaidőt megállapítani kivéve, ha a közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazott nem megfelelt minősítése miatt a Kjt. erejénél fogva szűnt meg és az újabb közalkalmazotti viszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező - a) áthelyezés, b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott időjű kinevezés, c) azonos felek közötti újabb kinevezés esetén A közalkalmazotti jogviszonyt csak írásba foglalt közös megegyezéssel lehet módosítani. Kiadás dátuma: Változat: /34.

9 Gyakornoki idő: Az E-H. fizetési osztályba sorolt, a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő, három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. Nem kell gyakornoki időt kikötni egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéshez kötött munkakörök betöltése esetén a 356/2008. (XII.31.) Korm. rend. 6. (1-3.) bek. szerint Vezetői tevékenység a közalkalmazotti jogviszony keretében A magasabb vezetői illetve vezetői feladat ellátása önálló munkakörben kinevezéssel (kinevezett vezető), illetőleg a magasabb vezető illetve vezető megbízással (megbízott vezető) történik. A magasabb vezető illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. A közalkalmazott magasabb vezető, illetve vezető beosztással bízható meg. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. A megbízás határozatlan időre szól, melyet indoklási kötelezettség nélkül, - de a közalkalmazott kérelmére indoklási kötelezettség mellett - a munkáltató bármikor visszavonhat a jogok rendeltetésszerű gyakorlása elvével összhangban. A magasabb vezető valamint vezető beosztás ellátásról a közalkalmazott írásban lemondhat A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony megszűnik: a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, b) a közalkalmazott halálával, c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint d) a Kjt. 22. (16) bekezdésében és Kjt. 25/A. (1) bekezdésében meghatározott esetben, e) a prémiumévek programban történő részvétel esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: a) közös megegyezéssel b) áthelyezéssel, amennyiben a Kjt. szabályozása ezt megengedi c) lemondással d) rendkívüli lemondással e) felmentéssel f) azonnali hatállyal a próbaidő alatt vagy a Kjt. 27. (2) bekezdése szerint g) elbocsátással h) rendkívüli felmentéssel a gyakornoki idő alatt. Kiadás dátuma: Változat: /34.

10 Közös megegyezés, áthelyezés A közös megegyezéssel és az áthelyezéssel történő megszüntetés lehetséges a kinevezést követően bármely időpontban. Ilyen esetekben - lehetőség szerint - meg kell állapodni minden vitás kérdésben és követelésben, így különösen a szabadság megváltása, kiadása, illetve az 13. havi külön juttatás kifizetése kérdésében, és meg lehet állapodnia munkavégzés alóli felmentés időpontjában. Lemondás, rendkívüli lemondás A közalkalmazott a határozatlan idejű jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti két hónap lemondási idővel, amely lemondási idő alatt a közalkalmazott a munkáltató eltérő döntése hiányában munkavégzésre köteles Rendkívüli lemondással a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát akkor szüntetheti meg, ha a munkáltató a) a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntetőeljárás megindítására nyitva álló elévülési idő alatt lehet gyakorolni. Felmentés A felmentés a munkáltató rendelkezésére álló olyan egyoldalú munkajogi aktus, amellyel a Kjt-ben meghatározott feltételek mellett megszüntetheti a közalkalmazotti jogviszonyt. A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt a Kjt a alapján a Kjt. 30/A. - 30/B. -ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták; b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség; c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően; d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (37/B. ) illetve e) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezheti. A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. Kiadás dátuma: Változat: /34.

11 Ha a c) pontban meghatározott alkalmatlanság a közalkalmazott munkavégzésével vagy magatartásával függ össze, a felmentés előtt lehetőséget kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összeg körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el Felmentés esetén a felmentési idő legalább 60 nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve a Kjt. 30. (1) bek.-nek c.) pontján alapul (alkalmatlanság vagy nem megfelelő munkavégzés), a felmentési idő 30 nap. A hatvan napos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időtől függően 5 év után 1 hónappal 10 év után 2 hónappal 15 év után 3 hónappal 20 év után 4 hónappal 25 év után 5 hónappal 30 év után 6 hónappal meghosszabbodik. A magasabb vezető és a vezető beosztásúak felmentési ideje a fentiek 1,5-szerese, de a 8 hónapot nem haladhatja meg Végkielégítés Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya a) felmentés; b) rendkívüli lemondás, vagy c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha felmentésére - az egészségügyi okot kivéve - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt került sor. Nem jár továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül (Kjt. 37/B. ) A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a közalkalmazott a pontban meghatározott időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezzen. A végkielégítés mértékének számítására a Kjt. mindenkori szabályozása az irányadó A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább 3 év: egy havi, 5 év: két havi, 8 év: három havi, 10 év: négy havi, 13 év: öt havi, 16 év: hat havi, 20 év: nyolc havi átlagkeresetének megfelelő összeg A végkielégítés így meghatározott mértéke négy havi átlagkereset összegével emelkedik, ha a közalkalmazott az öregségi nyugdíjra való jogosultság (37/B. a) pont), vagy korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül válik végkielégítésre jogosulttá. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a Kiadás dátuma: Változat: /34.

12 közalkalmazottat, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült A végkielégítés mértéke a pontban foglaltak kétszeresének megfelelő összeg, ha a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli lemondás folytán szűnt meg A végkielégítés összegének a felére jogosult a közalkalmazott, ha felmentésére vagy közalkalmazotti jogviszonyának a Kjt. 25. (1) bek. c.) pontja szerinti (a munkáltató jogutód nélküli megszűnése) megszűnésére azért került sor, mert a munkáltató által felajánlott, a Kjt. 30/A. -a szerinti munkakörbe helyezéséhez szükséges kinevezés módosításához illetőleg áthelyezéséhez nem járult hozzá, kivéve ha a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg Az alkalmazás egészségügyi feltételei 4. A munkavégzés szabályai A kinevezés elfogadása előtt a közalkalmazott köteles a munkáltató által megjelölt orvosi vizsgálatokon átesni, mely a munkáltató foglalkozás egészségügyi szakorvosánál térítésmentesen vehető igénybe A szervezeti egység vezetője, illetve az Intézet Munkavédelmi Szabályzata kötelező időszakos orvosi vizsgálatot írhat elő Munkavégzésre alkalmas állapot A közalkalmazott köteles a) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni; b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni; c) munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő; d) munkáját személyesen ellátni Munkára alkalmas állapotnak kell tekinteni, ha a közalkalmazott a) szellemi és fizikai teljesítőképessége birtokában van, nem áll alkohol vagy egyéb bódultságot okozó szer hatása alatt, illetve nem beteg vagy sérült, b) a részére előírt orvosi vizsgálaton részt vett, és megfelel a munkavégzés követelményeinek, c) munkakörére előírt szakmai és biztonságtechnikai ismereteknek bizonyítottan birtokában van, d) rendelkezik a munkavégzéshez előírt, a munkáltató által biztosított védőeszközökkel. Kiadás dátuma: Változat: /34.

13 Minden munkahelyen, de különösen a fokozott balesetveszéllyel járó munkahelyeken, illetve munkakörökben (pl. műhelyek, laboratóriumok, gépkocsivezetők stb.), a munkára képes állapotot a szervezeti egység vezetője, a munkavédelmi megbízott, illetve kérésükre az üzemorvos ellenőrizheti Amennyiben a közalkalmazott munkakörének ellátására képtelen, vagy munkára képes állapotát illetően kétség merül fel, munkahelyi vezetője nem állíthatja munkába A közalkalmazottnak a munkából való ideiglenes kizárásáról a szervezeti egység vezetője vagy a munkavédelmi megbízott dönt. Az indokolt munkából való ideiglenes kizárás időtartamára munkabér nem jár, igazolatlan mulasztásnak minősül Amennyiben a kötelezően előírt védőfelszerelést a munkáltató nem biztosítja, a munkát a közalkalmazott megtagadhatja, erre az időre illetmény jár Valamennyi közalkalmazott részére kötelező a munkaköri leírás, melyet a szervezeti egység vezetője készít el. A munkaköri leírás tudomásul vételét, illetve átvételét a közalkalmazott aláírásával igazolja Munkahelyi jelenlét igazolása Az Intézet valamennyi közalkalmazottja munkában töltött idejét személyesen köteles jelenléti íven adminisztrálni. A jelenléti íven naponta dokumentálni kell a munka megkezdésének és befejezésének időpontját, az esetleges távollét okát és idejét, az ügyeleti és a készenléti szolgálatot és ezen bejegyzéseket el kell látni kézjegyével A jelenléti ív pontos vezetésének megtörténtéért és az abban szereplő adatok valódiságáért az osztály- és részlegvezető felelős A szervezeti egységek kijelölt felelősei a tárgyhót követő első napon a lezárt jelenléti ívet, továbbá a változó bérek számfejtéséhez szükséges dokumentumokat kötelesek eljuttatni a bérügyi csoporthoz Változó munkahelyen történő alkalmazás Változó munkahelyen foglalkoztatottnak minősülő munkakörök: - A szakambulanciával rendelkező osztályok orvosi munkakörei; - Diagnosztikai osztályok orvosi munkakörei, egyéb diplomás- és szakdolgozói munkakörök, - Valamennyi műszaki munkakör; - Valamennyi (fizikai és nem fizikai) szakdolgozói munkakör; (szakképzett és szakképzetlen) A változó munkahelyen történő alkalmazás tényét a kinevezésen fel kell tüntetni Átirányítás A közalkalmazott - különösen indokolt esetben -, a munkáltató működésével összefüggő okból ideiglenesen, eredeti munkaköre helyett vagy eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó munkát is köteles végezni. Ez azonban beosztására, képzettségére, Kiadás dátuma: Változat: /34.

14 korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel nem járhat A közalkalmazott a bekezdés szerinti munkavégzés esetén a ténylegesen végzett munka alapján jogosult díjazásra. Ez azonban az eredeti munkaköre szerinti átlagkereseténél nem lehet kevesebb A munkakörbe nem tartozó munkavégzés valószínű tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. Az ilyen munka nem haladhatja meg naptári évenként a negyvennégy munkanapot További munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony Másodállást saját munkahelyén a munkáltatónál - a közalkalmazott nem vállalhat. Ha a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, köteles azt a munkáltatójának írásban bejelenteni. A munkáltató - eltérő megállapodás hiányában - a jogviszony létesítését akkor tilthatja meg, illetve a közalkalmazottat a jogviszony megszüntetésére akkor kötelezheti, ha a további jogviszony a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti, és így az Mt. 3. (5) bekezdésébe ütközik. A bejelentésnek tartalmaznia kell a munkavégzési tevékenység formáját, tárgyát, az elvégzendő munkát, napi, heti időigényét, várható időtartamát. Az egészségügyi dolgozó által egy héten valamennyi jogviszony, így a szabadfoglalkozás keretében, egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozás tagjaként, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban, egyházi személyként, önkéntes segítőként végezhető egészségügyi tevékenység együttes időtartama 6 havi átlagban nem haladhatja meg a heti 60 órát. Továbbá az egészségügyi tevékenység időtartama egy naptári napon a 12 órát akkor sem haladhatja meg, ha az egészségügyi tevékenység végzésére párhuzamosan több, vagy több fajta jogviszony keretében kerül sor Minősítés A közalkalmazottat a Kjt ában foglaltak szerint kell minősíteni, amelynek célja a közalkalmazott munkavégzésének tényeken és ténymegállapításokon alapuló, átfogó értékelése. A közalkalmazott minősítését a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles elvégezni, és annak eredményét írásban a közalkalmazott részére átadni. A gyakornoki idő alatti alkalmatlan minősítés esetén a közalkalmazott jogviszonya a Kjt. erejénél fogva megszűnik. 4.8.Összeférhetetlenség A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ha az munkakörével összeférhetetlen. A munkakörrel összeférhetetlen tevékenység engedély nélküli folytatása, mely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti, megalapozza a rendkívüli felmentést A munkavégzésre irányuló további jogviszony nem engedélyezhető, ha az a közalkalmazotti jogviszonyból eredő alapkötelezettségek teljesítését veszélyezteti, vagy ha a munkavégzésre a közalkalmazott munkáltatójával gazdasági vagy egyéb elszámolási kapcsolatban álló munkáltatónál kerül sor. Kiadás dátuma: Változat: /34.

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás I. fejezet I. Az átmeneti foglalkoztatási megállapodásra vonatkozó szabályok (Mt. 30-41/A. ) Az átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY I. ÉVFOLYAM 14. szám 2009. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ sé g: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Bu da pest, Hold

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről

Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről Tájékoztató az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 1. számú módosítás hatályának kiterjesztéséről A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény [Mt.] 34. -ának (1) bekezdése alapján a szociális

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án.

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződés Budapest, 1992. június (Az 1993. évi egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

Munkaviszony, munkaszerződés

Munkaviszony, munkaszerződés A munkaszerződés megkötéséhez, munkaviszony létesítéséhez, béren kívüli juttatásokhoz, valamint gyeshez, gyedhez kapcsolódó olvasói kérdések és szakértői válaszok Tartalom Munkaviszony, munkaszerződés...

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

I.ELŐADÁS. Kjt jogforrása: törvény, kormány- és miniszteri rendelet, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat

I.ELŐADÁS. Kjt jogforrása: törvény, kormány- és miniszteri rendelet, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat Munka Törvénykönyve 1992/XXII.tv (Mt) Közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 1992/XXXIII.tv. (Kjt) Köztisztviselők jogállásáról szóló tv. 1992/XXIII.tv. (Ktv) I.ELŐADÁS Munkajog: Az idegen munkaerő alkalmazása

Részletesebben

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 1. STABIL KAPCSOLATRENDSZER A kollektív szerződés mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket szolgálja, mert segíti

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2001. Bevezetés Jelen Kollektív Szerződés létrejött egyrészről a Hungarocamion Nemzetközi Autóközlekedési Rt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.), továbbiakban munkáltató, másrészről

Részletesebben