NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról"

Átírás

1 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású, hogy a Magyar Köztársaság elnöke október 3-ára tőzte ki a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választását. Ugyanezen a napon kerül sor a települési kisebbségi önkormányzati képviselık megválasztására is. Szavazni reggel 6 órától 19 óráig, csak személyesen, a lakóhely szerinti szavazókörben lehet. Nyirádon valamennyi helyi önkormányzati képviselı- és polgármesterjelölt független jelöltként indul. A jelöltek bemutatkozó írásait lapunk elsı részében olvashatják. Polgármesterjelöltek: 1. Nagy Gábor 2. Németh László Szera 3. Papp Attila János 4. Sarkadi-Nagy András János Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Képviselıjelöltek: 1. Andrónyi Miklós 2. Borosné Rózsás Csilla 3. Csikány Róbert Árpádné 4. Fermos László 5. Hoffmann Gergely 6. Hoffmann Ottó Lajos 7. Nagy Gábor 8. Németh András 9. Papp Attila János 10. Simon Balázs 11. Szabó Béla 12. Szalai Sándor 13. Tarcsa Anita 14. Tóth Ernı 15. Vers Istvánné Érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelöltre lehet. Képviselı az a 6 jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A választópolgár szavazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. Településünkön a helyi önkormányzati választással egy idıben cigány kisebbségi önkormányzati választásra is sor kerül. A kisebbségi választáson az a 38 választópolgár vehet részt, akik július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe. Legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni. Az a 4 jelölt lesz a képviselı, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A választás eredménytelen, ha 4-nél kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot. Nyirád községben két szervezet jelöltjei indulnak a települési kisebbségi önkormányzati választáson: a Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége (MACIFÉSZ) és a Vidéki Cigányokért Egyesület (VCE). Cigány kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek: 1. Németh Józsefné MACIFÉSZ 2. Kalányos Andrea Mónika MACIFÉSZ 3. Kalányos Jánosné MACIFÉSZ 4. Szalai Ildikó MACIFÉSZ 5. Farkas Mónika VCE 6. Szilágyi Szilárd VCE 7. Botló Diána VCE 8. Szilágyi Szilárdné VCE 9. Tarcsa Anita VCE

2 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember A VÁLASZTÁSOKON KÖZREMŐKÖDİ SZERVEK A választási bizottságok elsıdleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A Helyi Választási Bizottság tagjai: Hernusz Kálmán elnök, Tulok Zsoltné elnökhelyettes, Kovács József tag és Horváthné Török Erzsébet póttag. Nyirád községben két szavazókör kialakítására került sor oly módon, hogy az egyes szavazókörökben a választópolgárok száma megközelítıen azonos legyen. 1. számú szavazókör címe: 2. számú szavazókör címe: Nyirád, Szabadság u. 1. Nyirád, Dózsa Gy. u. 52/A. (Erzsébet királyné Általános Iskola) (Erzsébet királyné Általános Iskola 1. számú szavazatszámláló bizottság tagjai és 2. számú szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai: póttagjai: 1. Buzás Erzsébet 1. Németh Lászlóné 2. Németh Lajosné 2. Laczkó Józsefné 3. Turi Jánosné 3. Szőcs Miklósné 4. Stumpf Lászlóné 4. Fercsák Ágnes 5. Kovács Eszter 6. Osvald Tibor Árpádné A választópolgárok az ajánlószelvénnyel együtt kapták meg az értesítıt a névjegyzékbe vételükrıl. Az értesítı tartalmazza annak a szavazókörnek a számát, amelyhez a választópolgár tartozik. Külön szavazólap szolgál a települési önkormányzati képviselık, a polgármester és a megyei közgyőlés tagjainak választására. A megyei közgyőlés tagjait listán választják. A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz. A kisebbségi szavazókör címe: Nyirád, Sallai u. 1/A. (Szociális Segítı Központ) A cigány kisebbségi szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjai és póttagjai: 1. Szmollár István 4. Lisztóczki Mária 2. Mohosné Sásdi Vanda 5. Keringer Alexandra 3. Piller Gabriella MOZGÓURNÁVAL TÖRTÉNİ SZAVAZÁS Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhetı! Mozgóurnát a szavazás napja elıtt a helyi választási irodától (Polgármesteri Hivatal Nyirád, HVI vezetı: Könnyid Erika), a szavazás napján pedig a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet. SZAVAZÁS A BEJELENTETT TARTÓZKODÁSI HELYEN (IGAZOLÁSSAL SZAVAZÁS) Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy igazolással bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt június 16-át megelızıen jelentette be, és a szavazás napjáig nem szőnik meg. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján október 1-jén óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetıjétıl (azaz a település jegyzıjétıl). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. Az igazolás kiadását követıen nincs lehetısége arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon! Az igazolással a szavazás napját megelızıen a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét. Könnyid Erika, a Helyi Választási Iroda vezetıje

3 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember Tisztelt nyirádi választó polgárok! Nagy Gábor polgármesterjelölt Megköszönöm bizalmukat, hogy kopogtató cédulájukkal támogattak. A részemre eljuttatott kopogtató cédulák magas száma, és a tény, hogy két nap sem kellett, hogy postaládámban összegyőljön a szükséges mennyiség azt bizonyítja, hogy velem együtt Önökben is felgyülemlett a tenni akarás vágya. Mindez megerısített engem abban, hogy nekünk, nyirádiaknak, hasonlóak a problémáink: Bizonyára önöket is zavarja, hogy: - nem szereztünk pályázati pénzt templom felújításra, miközben környezetünkben szinte minden községnek sikerült ez, vagy - késlekedés és oda nem figyelés miatt 7 millió forintos új ingatlant veszítettünk el, vagy - nem pályáztunk elızı évben arra, hogy fél áron új kazánokat vehessünk és hıszigetelhessük összes intézményünket, felére csökkentve így a főtési költségeket évente milliókat takarítva meg ez által, vagy - több mint 6 millió forintos bírságot kellett kifizetnünk adminisztrációs hibák és szabályok be nem tartása miatt, vagy - jelenleg azért nem folyhat be sok millió forintnyi pályázati pénz falunkba, mert még felelıse sincs a pályázatírásnak. Így nincs, aki kezdeményezze és szakszerően megírja azokat, vagy - a környékbeli legmeghatározóbb civil és politikai vezetık ajtaján senki nem kopogtatott falunk számára pénzforrások után kutatva. Nem szabad Nyirádnak tovább sodródnia. Irányokat, célokat kell közösen meghatározni, melyek alkalmasak arra, hogy egyfelé állítsa sokszor széthúzó közösségünket. Ehhez határozott vezetés, vezetni akarás szükséges. Én nem kívánok ígérgetni Önöknek, hanem feladatokat akarok megoldani, melyekrıl a korábban Önökhöz eljuttatott levelemben részletesen szóltam. Ezek közül itt is kiemelek néhányat: Térfigyelı kamerákat kell elhelyezni minden bejövı utunkhoz, valamint saját körzeti megbízottra van szüksége falunknak. Itt az ideje, hogy a falubusz valóban a falué legyen. Meg kell oldani, hogy heti egy délelıtt díjmentes betegjáratként mőködjön. Ki kell alakítani az adót Nyirádra fizetı vállalkozók számára egy díjmentes segítı szolgáltatást. A nyirádi beruházásoknál élvezzenek elınyt a helyi vállalkozók. A munkahelyek és a dolgozók védelme érdekében minél elıbb meg kell oldani a bölcsıdés korú gyermekek elhelyezését családi napközi, vagy bölcsıdei vegyes csoport létrehozásával. A víz és szennyvíz díjakat le lehet csökkenteni szolgáltató váltással, mely háztartásonként átlagosan havi 1300 Ft megtakarítást eredményezne. Minél hamarabb programot kell készíteni az utak aszfaltozására. A polgármesternek pénzt kell hoznia a falujába! Ezt pályázatok megírásával és kapcsolatok ápolásával lehet megtenni. Ezért szereztem pályázatíró menedzser végzettséget is. Pénzügyi bizottságot kell létrehozni, hogy mindenki láthassa, hogy a közpénzekkel takarékosan és tisztességesen bánunk. Minden intézményben tiszta helyzeteteket kell teremteni a kötelességek és felelısségvállalás terén. A civilszervezeteket partnernek kell tekinteni, és minden segítséget meg kell adni mőködésükhöz! A polgármester a költségtérítésének fel nem használt havi részét, fordítsa a civilszervezetek támogatására. Ezek megoldása érdekében a munkámat, szaktudásomat, tapasztalataimat ajánlom Önöknek. Tisztelt nyírádi választópolgárok, mozgásba kell hoznunk végre alvó községünket! Szavazatukkal tegyék lehetıvé, hogy terveimet polgármesterként a gyakorlatban is megvalósíthassam! Szavazzanak rám az októberi önkormányzati választáson! Nagy Gábor független polgármester jelölt

4 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember Németh László Szera polgármesterjelölt Tisztelt Választópolgárok, kedves Nyirádiak! Kérem, támogassanak, mint független polgármester-jelöltet a helyi önkormányzati választáson! PROGRAMOM: 1. Az intézmények, iskola-óvoda és egyéb más önkormányzati épületek rendbe tétele és fejlesztése. 2. Nyirádon a legtöbb embert foglalkoztató üzemhez a balesetmentes közlekedés biztosítása (kerékpárút a BEO-hoz). 3. Víz- és csatornadíjak enyhítése, vagy a vízmővek helyi kézbe vétele. 4. Nyirádi utak és esıvíz árkok rendbe tétele. Ahol szükséges, ott felújítás. 5. Helyi közbiztonság megerısítése, rendır helybe. 6. Civil szervezetek pályázati lehetıségének biztosítása. 7. Helyi turizmus fejlesztése, és a nyirádi emberek összekovácsolása, egymás segítése az élhetı környezet érdekében. 8. Az állást társadalmi megbízatásúként kívánom betölteni. Bérezésem a jelenlegi polgármester fizetésének 50 %-a lehet, a másik 50 %-át a civil szervezetek pályázati lehetıségére biztosítandó önrészre kívánom fordítani. Kérem programom elfogadását az élhetıbb falu reményében! Szavazatukat elıre is köszönöm. Németh László polgármesterjelölt

5 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember Papp Attila János polgármesterjelölt Tisztelt nyirádi lakosok! Engedjék meg, hogy társadalmi megbízatású polgármesterjelöltként bemutatkozzam! Papp Attilának hívnak, a Generali-Providencia Biztosítónál dolgozom 16 éve. Születésem óta Nyirádon élek, a társadalmi életben fiatal korom óta aktívan részt veszek. Az önkormányzatban 12 éve alpolgármesterként tevékenykedem, a helyi Polgárırséget több mint 10 éve irányítom. Meggyızıdésem, hogy egy ekkora település vezetését másodállásban is el lehet látni, és ez évente több millió forint megtakarítást jelent Nyirád költségvetésében. Az elmúlt héten bemutatkozó levelemet eljuttattam minden háztartásba, most pár mondatban az abban leírtakat az alábbiakkal egészíteném ki: Egy akkora település életében, mint Nyirád, olyan nagyságrendő beruházás, mint a csatornázás, csak egyszer adatik meg. Ebben a beruházásban Nyirád útjainak meg kellett volna szépülni! Nem szeretnék felelısöket keresni, de - a beruházás megszavazásán kívül - a képviselık is csak a végén szembesültek azzal, hogy az eredeti ígéretekkel ellentétben 3 utca kivételével a felújítás elmaradt. Úgy gondolom, az önkormányzat nem gazdasági szervezet, nem magántulajdon, ezért nem egy ügyvezetı igazgatónak kell irányítani, hanem azért választunk polgármestert és képviselıket, hogy együtt döntsenek, és irányítsák a település életét. Az elmúlt négy évben a képviselıkkel való egyeztetés a polgármester részérıl több alkalommal elmaradt, ennek következtében elkezdıdött a folyamat, ahol most tartunk: egymás mellett beszélünk és nem egymással. Véleményem szerint az önkormányzat dolgozói kiemelten végzik munkájukat, sıt szabadidejükben is lehet számítani rájuk. A már lezárt és folyamatban lévı pályázatok nekik és a tenni akaró képviselıknek köszönhetık. Lakóhelyünk alatt nagy kiterjedéső vízbázis helyezkedik el. Ezt hosszútávon úgy tudnánk kihasználni, ha az érintett településekkel összefogva, mi magunk válnánk - az állami rendszerbıl kilépve - tulajdonossá és szolgáltatóvá. Zárójelben megjegyezném, abból a rendszerbıl melyben voltunk (Bakonykarszt) 15 évvel ezelıtt, nem lett volna szabad kilépnünk! Kiemelten fontos feladat a templom és a temetı felújítása, és elengedhetetlen, hogy az egyház és az önkormányzat együttmőködjön. Az iskolával kapcsolatban még egy gondolat: Amennyiben 30 család úgy dönt, hogy követi a példát és elviszi a gyermekét városi iskolába, akkor olyan problémával fogunk szembesülni, hogy nem csak a dolgozóinktól kell megválni és az iskolát bezárni, hanem meg kell oldanunk közel 170 tanuló utaztatását valamelyik település iskolájába. Ez hatalmas többletköltséggel járna az önkormányzatnak. (Az idei tanévben 13 család döntött így!) Községünk társadalmi szervezeteivel való törıdés sokkal nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, mivel egy település életében az ott élık aktív bevonása jelenti a fejlıdéshez vezetı utat. Fontos, hogy aki a falu irányításában részt kíván venni, rendelkezzen kellı szabadidıvel, ambícióval, legyen tisztában azzal, hogy képviselınek lenni nem csak a testületi üléseken való részvétellel jár! Hosszútávon akarjon tenni Nyirád fejlıdéséért, tartsa szem elıtt, hogy: Mindent Nyirádért, minden nyirádiért! Kérem, amennyiben egyetért azzal, hogy a következı négy évben együtt gondolkozzunk, és együtt tegyünk Nyirád fejlıdéséért, szavazatával támogasson az október 3-i választáson! Tisztelettel: Papp Attila társadalmi megbízatású polgármesterjelölt

6 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember Sarkadi-Nagy András János polgármesterjelölt Tisztelt Nyirádiak! Sarkadi-Nagy András független polgármesterjelölt vagyok, 23 éve élek a községben családommal. 12 éve polgármesterként tevékenykedtem az Önök bizalmának köszönhetıen. Tanári tevékenységemet és a polgármesteri feladatok elvégzését is szolgálatnak tekintettem és igyekeztem mindig mindenki rendelkezésére állni a tanácsadásban, segítségnyújtásban. A nehéz gazdasági helyzetben fizetésem egy részét felajánlottam képviselıtársaimmal együtt a falu költségvetési hiányának csökkentésére. Ezúton is megköszönöm a lakosság, a civil szervezetek vezetıinek és tagjainak és a vállalkozók segítségnyújtását magam és a község irányában. A három ciklus alatt több mint 900 millió forintot fordítottunk a faluban csak a fejlesztésekre döntıen pályázati pénzekbıl. A harmadik ciklus pályázati lehetıségei leszőkültek, a gazdasági válság, a finanszírozás radikális lecsökkenése és a csatornahitel visszafizetése miatt. Ez nem egyedi, hanem sajnos országos gond, de ennek ellenére büszkén mondhatom, hogy dolgozói létszámot nem csökkentettünk. A közmővek közül a telefonhálózat volt kiépítve, a gázberuházás, a közvilágítás-korszerősítés, a kábeltévé és a csatorna beruházás (utóbbi önmagában 550 milliós beruházás, 84 %-os pályázati támogatással) az eltelt 12 évben valósult meg. Valamennyi intézmény gázfőtést és nyílászáró cserét kapott, a mővelıdési ház tetıszigetelésére és belsı felújítására 17 millió forintot költöttünk. Gyermekeknek pályázati támogatással 5 millió Ft értékő játszóteret építettünk, 3 utcát portalanítottunk és elkészült a Dózsa utcai járda. A horgászokkal együtt megvásároltuk a horgásztavat a falu számára. Valamennyi intézmény technikai felszereltsége, bútorozottsága jelentıs mértékben javult. Pályázati támogatással vásároltunk egy VW kisbuszt, amellyel a civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek utazási problémáit megoldottuk. A felsorolás korántsem nem teljes körő. Az ingyen telkeknek köszönhetıen fiatalodott a falu, intézményeink jól kihasználtak, míg máshol létszámgondokkal küszködnek, iskolákat, óvodákat zártak be. Munkahelyteremtésben is elıbbre léptünk: sikerült Nyirádra telepíttetni a Fibrotermica Hungary Kft.-t, és jelenleg elıkészítés alatt áll Magyarország elsı villamos-energiát termelı hıparkjának megépítése Nyirádon. Ígéret szerint nyirádi szakemberek fogják a hıparkot felépíteni, utána ez a munkahely folyamatos foglalkoztatást biztosít 30 fı számára. Legfontosabb céljaim: - Legkiemeltebb feladat a régi és új utcák portalanítása és valamennyi intézményünk főtéskorszerősítése. - A közbeszerzéses munkák kivételével az önkormányzati beruházásokat és felújításokat továbbra is a nyirádi vállalkozókkal végeztetjük. - A civil szervezetek mőködıképességét meg kell ırizni és tovább erısíteni, ehhez elengedhetetlen az önkormányzat hathatós anyagi támogatása. - Tárgyalások kezdıdtek - és jelenleg is folynak - a víz- és csatornadíjak csökkentésérıl, ennek eredményei a jövı évtıl várhatók. - Az idén lejárt az 5 éven keresztül fizetett csatornahitel, ez a felszabaduló forrás a jövı évtıl 7 millió forint pályázati önerıt jelenthet a község számára, ezzel hatékonyan próbálunk gazdálkodni. - A benyújtott óvoda fejlesztési és bıvítési pályázat pozitív elbírálása után megnyugtató módon megoldódik az iskolai étkeztetés, illetve a bölcsıdei elhelyezés. - A volt TSZ területén dolgozó üzemekkel közösen meg kell oldanunk a dolgozók biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedését. - A katolikus egyház képviselı-testületének együttmőködésével pályáznunk kell Nyirád legrégebbi épületének, a római katolikus templomnak a felújítására. - A mőködı ifjúsági klub hatékony gyakorlati segítése, programok szervezése, az ifjúság igényeinek feltérképezése és megvalósítása. - Mind a hivatal, mind az intézményeink közel 50 dolgozójának többsége lelkiismeretes és eredményes munkát végez a köz érdekében. Ez továbbra is alapfeltétele az élhetı és éltetı falunak, a lakosság teljes körő kiszolgálásának. Az önkormányzat költségvetése is hasonló a családi pénztárcához: ahogy a családban is terveznünk kell, úgy a közpénzzel is felelısségteljesen kell gazdálkodnunk. Csak reális, teljesíthetı ígéretekkel állok Önök elé. Fontosnak tartom, hogy egy polgármester mindig ráérı és megtalálható legyen, s csak egy dologgal foglalkozzon: a falu ügyeivel, mellékállás nélkül. Emiatt munkámat fıállásban kívánom ellátni, s továbbra is a problémák megoldására törekszem a falu lakosságának érdekeit elıtérbe helyezve. Tisztelettel kérem, hogy a választásokon vegyenek részt, szavazatukkal döntsenek egy felelıs önkormányzati testület kialakításáról!

7 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember KÉPVISELİJELÖLTEK Szabó Béla Szabó Bélának hívnak. Az ıszi önkormányzati választásokon indulok függetlenként, a Jobbik támogatásával ban születtem Ajkán. Ugyanitt az általános iskola elvégzése után autószerelıként végeztem között sorkatonai szolgálatomat töltöttem óta híradástechnikai szerelıként dolgozom az Antenna Hungária Zrt.-nél. Tizenöt éve nısültem Nyirádra. Azóta itt élek feleségemmel és három gyermekemmel. Az itt töltött évek alatt folyamatosan részt vettem közösségünk kulturális életében. Segítettem falunapok, Kányafesztivál, nyári táborok, általános iskolai farsangok, retroszilveszterek, karaokee-k, stb. lebonyolításában. Ez utóbbi tevékenységem miatt, a helyi lakosok talán úgy ismernek jobban, mint DJ Bécy. A Nyirád Televízió állandó munkatársa voltam mőködése idején. Terveimben szerepel többek között: - bölcsıde létrehozása, - iskola és az óvoda elıtti útszakaszokon ún. fekvırendırök kihelyezése, - a József Attila utcán (tapolcai út), ill. Dózsa György úton (sümegi út) átmenı forgalom sebességének csökkentése. Mindezek mellett rendkívül fontosnak tartom a közösség tagjaival való folyamatos, személyes kapcsolattartást. Kérem, szavazatával támogassa, hogy képviselıként Önért dolgozhassak! Telefonszámom: Tisztelettel: Szabó Béla Németh András Tisztelt Választópolgárok! Engedjék meg, hogy képviselıjelöltként bemutatkozzam. Németh András vagyok, 44 éves nyirádi születéső. Feleségemmel, Farkas Gabriellával és három gyermekünkkel Dániellel, Dénessel és Júliával - itt élünk. Munkahelyem az E-on Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. Veszprémi Régiója, ahol régióvezetı-helyettesi beosztásban dolgozom. Feleségem a nyirádi iskolában pedagógus, jelenleg gyesen van kislányunkkal. Több nyirádi civilszervezetnek is tagja, tagjai vagyunk, illetve az Összefogás Nyirádért Egyesület munkájának irányításában és szervezésében veszek részt (www.osszefogasnyiradert.eoldal.hu). Fontosnak tartom, hogy intézményeink hatékonyan mőködjenek, hogy településünk elinduljon - a lehetıségekkel élve - egy fejlıdési pályán, felfedezve, felhasználva a civilszervezetekben rejlı közösségi erıt is. Kérem Önt, tiszteljen meg bizalmával és szavazzon az önkormányzati választáson azokra a képviselıjelöltekre, akirıl úgy gondolja, hogy a legtöbbet tudnak tenni településünkért! Tisztelettel: Németh András

8 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember KÉPVISELİJELÖLTEK Borosné Rózsás Csilla Tisztelt választópolgárok, nyirádi lakosok! Borosné Rózsás Csilla vagyok, 1977-ben születtem Ajkán. 10 éve élek Nyirádon férjemmel immár 2 gyermekes édesanyaként. Tanulmányaimat tekintve: Ajkán a Bánki Donát ISZK-ban üvegcsiszoló szakmát, a Bródy Imre Gimnáziumban érettségit, Veszprémben a Perfekt Zrt.-nél pénzügyiszámviteli ügyintézı szakot végeztem. Az Ajka Kristály Kft-nél dolgoztam üvegcsiszolóként, valamint szakoktatóként, jelenleg pedig a Bakonyerdı Zrt.-nél dolgozom. Évek óta aktív résztvevıje vagyok a nyirádi közéletnek, ahol több kulturális esemény és bál szervezıjeként, valamint lebonyolításban segítıként vállaltam szerepet. Az itt élı lakosok személyiségemet, és önkéntes munkámat a nagycsaládos egyesület titkáraként és az óvodai, valamint iskolai szülık közösségébıl ismerhetik. Képviselıként a lakosság igényeit megismerve, minden energiámmal szeretném támogatni és ellenırizni a településért folyó munkát, a közös célokban erısíteni a leendı polgármestert, szeretnék részfeladatokat vállalni és a törvényesség követe lenni. Szeretném, ha a munkám valamennyi generáció életkörülményének a javulását, a község fejlıdését, környezetünk védelmét nagyban segítené. Köszönöm szépen mindazoknak, akik, bizalmukkal és ajánlószelvényükkel támogatták a jelölésemet. Felelıtlenül ígérni nem szeretnék, de a szavazatukban bízva kérem Önöket, tartsanak velem egy jobb élethez vezetı úton. Tóth Ernı Tisztelt Nyirádi Választópolgárok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Tóth Ernı független képviselıjelölt vagyok. Születésem óta Nyirádon élek, törzsgyökeres nyirádi lakosnak számítok, s ez számomra nagyon fontos, hiszen szeretek ebben a szép falusi környezetben élni. Családi állapotom: elvált, két gyermek édesapja vagyok. Általános iskolai tanulmányaimat a nyirádi iskola falai között folytattam. Szakmát a Főzfıgyártelepi Szakmunkás Iskolában szereztem, mint géplakatos. Igaz, jó eredménnyel végeztem, de nem tanultam tovább, mivel jó állást kaptam a 21-es Volánnál. Érdeklıdési körömet teljes mértékben lekötötték a teherautók, rakodógépek, melyek jelenleg is részei az életemnek óta egyéni vállalkozó, 2004 óta a nyirádi székhelyő NYIRSPED Kft. ügyvezetı igazgatója vagyok. Vállalkozásom tevékenységi köre a közúti áruszállítás. Elmondhatom, hogy 17 éve a vállalkozói szférában dolgozom, mely az idık folyamán sokat változott. Úgy gondolom, ezen tapasztalatokkal is támogatni tudnám a képviselı-testület munkáját. Fontosnak tartom a civil szervezetek tevékenységét a falunkban, ıket erısíteni és támogatni kell. Határozott lépéseket kellene tenni a falu közbiztonsága érdekében. Képviselném a jó érdekeket, melyek falunkat szolgálják, továbbítanám a választópolgárok kérdéseit és javaslatait. Tisztelettel: Tóth Ernı

9 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember KÉPVISELİJELÖLTEK Hoffmann Gergı Tisztelt Választópolgárok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Hoffmann Gergely, 1981-es születéső, nyirádi lakos vagyok. Mőszaki informatikai technikusi végzettségem Ajkán szereztem. Jelenleg a nyirádi Fibrotermica Hungary Kft.-nél dolgozom. Képviselıi munkámmal szeretném elısegíteni az ifjúság, de különösen a lakosság életét, igényeiknek a lehetıségek mértékében tenni. Az elmúlt években nagyon sok pozitív változás történt, falunk egyre szebb. Ehhez ragaszkodnunk kell! Szeretném, ha ez a tendencia a továbbiakban is fent maradhatna. Elképzeléseim az elvégzendı feladatokról: - Kerékpárút kiépítése összefogva a BEO és a Fibrotermica Kft.-vel a volt Tsz majorig. - Helyi vállalkozások segítése, támogatása. - Víz-szolgáltatás olcsóbbá tétele. - Az új lakótelep útjainak mielıbbi rendbe hozatala. - A falu egyéb útjainak és járdáinak helyreállítása. - Az ifjúság részére több közösségi program szervezése. Megválasztásom esetén igyekszem a legjobb tudásom szerint a falu lakosainak az érdekeit képviselni. Számítok a választáson való részvételükre. Simon Balázs Tisztelt Nyirádi Lakosok! 47 éves vagyok, között Tapolcán laktam, a többi években itt Nyirádon éltem, azóta is itt dolgozom. Jelenleg a Korona Sörház vendéglátó egységet vezetem, kisebb megszakítás kivételével 20 éve. Az évi ıszi választás óta képviselı-testületi tag vagyok a községben. Az 1990-es évek elején megalapítottam a megyében is elsık között a helyi polgárırséget. A most mőködı egyesületben is aktívan részt veszek. A jelenlegi gazdasági helyzetben alighanem merész dolog lenne bármilyen nagy ígéretekkel elıjönni. Ígérni mindenki tud, ebbıl már volt részünk bıven. De terveinknek természetesen lennie kell, és azokat ésszerően kell kigazdálkodni és végrehajtani. - Amire törekedni kell az, hogy az iskola, az óvoda, majd a leendı bölcsıde minél nagyobb létszámmal mőködjön. A szülıket meg kell gyızni arról, hogy a gyerekeiket ne más település intézményeibe írassák be. A falu életképességének alapja az iskola és óvoda. - Kulturális területen a mővelıdési ház mőködését át kell gondolni, kihasználtságát felül kell vizsgálni, akár több civil szervezetnek lehetne ott helyet adni. A Falumúzeumot át kellene helyezni egy régi, de felújított épületbe. Erre van lehetıség, csak akarat kell. - Törekedni kell a poros utcák aszfaltozására, a falu és a mellette lévı üzemek közötti szakaszon járda kiépítésére. A nagy teherforgalom és a balesetveszély miatt szükség lenne rá. - Képviselıi munkámban nem a jogi paragrafusok értelmezésével és tanulmányozásával akarok legfıképpen foglalkozni, arra megvannak a megfelelı szakemberek, akik szerintem jól végzik a munkájukat. A falut és a lakosságot érintı egyszerő dolgokon pedig sokszor átsiklunk. Természetesen az elmúlt idı alatt történtek fontos dolgok, kivitelezések. Ha szavazatukkal és támogatásukkal lehetıséget adnak arra, hogy az elkövetkezı feladatok, fejlesztések ésszerően és fontossági sorrendben valósuljanak meg, azt megköszönöm. Amit teszek, azt a fejlıdésért, elırehaladásért teszem. Köszönettel: Simon Balázs

10 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember KÉPVISELİJELÖLTEK Szalai Sándor Tisztelt Választópolgárok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Szalai Sándor, független képviselıjelölt vagyok ban születtem Nyirádon. Az elmúlt négy évben az Önök jóvoltából, mint önkormányzati képviselı vettem részt Nyirád életében. Döntéseimmel mindig a község érdekeit tartottam szem elıtt. A jövıben a következıket tartanám fontosnak elsısorban: - A nyugdíjasok és egyedülállók nagyobb segítését és biztonságának megoldását. - A civil szervezetek nagyobb támogatását, ezen belül: - a nyugdíjas klub, - nagycsaládosok, - mozgássérültek egyesülete kiemelt támogatását, hisz a falu rendezvényein ık képviselik legjobban a közösségi munkát. - Az egyházzal szorosabb kapcsolat kialakítását. Hiszem, hogy a jó közösségi munkák hozzák közelebb az embereket, így alakulhat ki egy jól mőködı falu élete. Véleményem szerint felelıtlenség félrevezetni a lakosságot nagyobb beruházásokról, ígéretekrıl. Pályázatokat lehet és kell is írni, amihez 30, 50, 70 %-os önrészt kell felmutatni. Úgy gondolom, elıször az önrészt kell biztosítani. Hogyha úgy döntenek, hogy az igazság, az egyenes beszéd, a becsület többet ér községünknek, SZAVAZZANAK RÁM! Amennyiben úgy gondolják, nem teszik rám szavazatukat, KÖSZÖNÖM az eddigi bizalmat, és kívánok minden nyirádi lakosnak és hozzátartozójának jó egészséget, békességet. Tisztelettel: Szalai Sándor Fermos László január 10-én születtem Nyirádon. Általános iskolát szintén Nyirádon végeztem el 1968-ban, majd 1972-ben Székesfehérvárott Gépésztechnikusi Oklevelet szereztem ban Budapesten felsıfokú Kereskedelmi és Áruforgalmi Menedzseri szakot végeztem. Bauxitbányánál kezdtem el dolgozni, mint elıadó, késıbb a Tapolcai Szigetelıanyag Gyár anyagbeszerzési osztálya vezetıje lettem es évek elején egy Szlovén-Magyar Kft. ügyvezetıjeként dolgoztam 1998-ig, családi vállalkozásunk megalakulásáig. Vállalkozásunkat immár 10 éve mőködtetjük, fı termékünk a kerámiabetétes szerelt kéményrendszerek. Ma már elmondhatjuk, hogy kéményünket a kedvezı árfekvés miatt szinte az egész országban ismerik és vásárolják. Aminek külön örülök, hogy már csak NYIRÁDI kéményként nevezik, olyan helységekbıl keresnek meg bennünket, ahol még csak nem is hallottak községünkrıl. Nıs vagyok, feleségem a Tapolcai Városi Kórház sebészeti ambulanciáján dolgozik 30 éve. Két gyermekem van. Tíz éve választottak meg a Nyirádi Sportegyesület elnökének, amelyet jelenleg is képviselek (a változást, fejlıdést, elırelépést bizonyára sokan ismerik). Programjaim: 1. Elsı helyre teszem, mivel vallásos családból származom, és magam is vallásos vagyok, a falu templomának rendbetételét, természetesen a temetıt sem mellızve. 2. Zárható, bekerített kulturális sportközpont megvalósítását a sportpálya környékén a meglévı értékek megırzéséért, és nem utolsó sorban a fiatalok szabadidejének értelmes, egészséges kitöltéséért. 3. Pályázatok felderítését, azoknak megírását szorgalmaznám hozzáértı szakemberek segítségével, hogy falunk minél több támogatást tudjon megnyerni fejlıdése érdekében. Pl. utak, járdák javításához, felújításához. 4. Célom, hogy Nyirádnak megvalósítható törekvései legyenek, hogy gazdasági lehetıségeit kiaknázva egy irányba haladjon. Amennyiben úgy gondolják, hogy érdemesnek tartanak szavazataikra, úgy kérem, támogassanak! Tisztelettel: Fermos László

11 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember KÉPVISELİJELÖLTEK Csikány Róbert Árpádné Csikány Róbert Árpádné vagyok. 27 éve élek Nyirádon. 30 éve dolgozom az óvodában pedagógusként, és három éve gyógypedagógusként segítem az általános iskola munkáját. Két gyermekem van. Amint az elmúlt négy évben, úgy most is fontosnak tartom az itt élı emberek gondjaiban való osztozást, valamint kultúránk és hagyományaink ırzését. Rendszeresen részt veszek a község rendezvényein, munkámmal is igyekszem azokat segíteni: a napközis tábornak megalakulásától kezdve aktív résztvevıje vagyok. Célom a nyirádi emberekkel együttmőködve a lakosság életminıségének javítása, a közérdekő problémák megoldása. Önkormányzati képviselıi tevékenységemet a nyirádiak érdekében szeretném folytatni. A hozzám forduló emberek eddig is számíthattak segítségemre, így kérem, továbbra is tiszteljenek meg bizalmukkal és támogassanak, hogy a következı négy évben Önöket képviselhessem az önkormányzati munkában. Andrónyi Miklós 1969-ben születtem Ajkán. Általános iskolámat szülıvárosomban, gimnáziumi tanulmányaimat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végeztem. Érettségimet követıen egybıl felvételt nyertem a Budapesti Mőszaki Egyetem Építımérnöki Karára, ahol ben vízépítı mérnökként lediplomáztam. Még ez évben sikerült elhelyezkednem az ajkai Polgármesteri Hivatalban, ahol jelenleg is dolgozom ban megnısültem. Feleségemet, Ildikót, a gyógyszertár vezetıjét bizonyára sokan ismerik. Immáron öt gyermekünk gazdagítja életünket. Munkám nagy részét Ajka város vízgazdálkodási feladatai (vízellátás, csatornázás, belvízelvezetés stb.) teszik ki. Így az önkormányzatiság sem idegen számomra, hiszen ez már tizennyolc esztendeje munkám része. Az elmúlt nyolc évben élvezhettem községünk választópolgárainak bizalmát, mint képviselı-testületi tag, s ezt ezúton is köszönöm. Megválasztásom esetén elsısorban községünk elkövetkezendı nagy feladatai, az utak és járdák felújítása/építése terén szeretném önzetlenül kamatoztatni tudásomat, valamint mint egyházközségi képviselı-testületi tag az egyházközség és az önkormányzat harmonikusabb kapcsolatának kialakításán kívánok fáradozni községünk fejlıdése érdekében. Fontosnak tartom, hogy az önkormányzat, az egyházközség és a lakosság bevonásával fel legyen újítva községünk katolikus templomának homlokzata és tetıszerkezete. Tiszteletdíjra az elızı nyolc évhez hasonlóan továbbra sem tartanék igényt, annak megfelelı összeget, évente közel Ft-ot a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen - községünk két civil szervezete/alapítványa javára, az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány és a Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete részére kívánom megosztva felajánlani.

12 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember KÉPVISELİJELÖLTEK Tarcsa Anita Tarcsa Anitának hívnak, születésemtıl fogva - 23 éve - élek Nyirádon. Két óvodás gyermekemet nevelem élettársammal. Középiskolai végzetségem van. Nyirád Község Önkormányzata képviselıjévé megválasztásom esetén, mint helyi jelölt, legjobb tudásom szerint veszek részt a testület munkájában. Minden igyekezetemmel a település érdekeit tartom szem elıtt. 1 Foglalkoztatás fontossága 2 Közös tevékenység-összefogás 3 Emberi tevékenységek elismerése 4 Idıskorúak részére szabadidıs program szervezése 5 Civil szervezet bevonása a közéletbe - tanácskozási jogok biztosítása 6 Bizottságok mőködése 7 Nyilvánosság biztosítása a település közéletében 8 Élı Település honlap létrehozása 9 A településen élı polgárokkal kommunikációs kapcsolat életbenntartása 10 A települési önkormányzat kötelezı kontroll gyakorlása 11 Helyi adómértékek felülvizsgálata 12 Közös ünnepek - megemlékezések megtartása 13 Romaügy, foglalkoztatás, oktatás, lakhatás fontossága 14 Közterületek tisztántartása 15 Helyi vállalkozók megszólítása 16 Közösségi központ a helyi polgárok számára 17 Átmeneti segélyezés 18 Egészségügyi fejlesztés Kérem, hogy október 3-án szavazatával támogasson, hogy képviselhessem Önt! Hoffmann Ottó Lajos Kedves Nyirádiak! Hoffmann Ottó vagyok 54 éves mérnök-tanár. Jelenleg iskolaigazgató vagyok Nemesgulácson. Mivel Nyirádon születtem és itt is élek, nem lehet közömbös számomra szülıfalum sorsa, az itt élı emberek jó közérzete, az, hogy büszkék lehessünk mindannyian arra, hogy itt lakunk. Ezért indulok független képviselıjelöltként az önkormányzati választáson. Az elızı három választási ciklusban is dolgoztam, mint önkormányzati képviselı. Ezen idıszakban óriási fejlıdésen ment át községünk infrastruktúrája (földgáz, csatorna építése). Sok tennivaló van azonban még mindig, pl. utak portalanítása, járdák építése, községünk szépítése, a templom rendbehozatala az egyházközséget segítve, stb. Fontos feladat az idısekkel és fiatalokkal való törıdés is, a civil szervezıdések támogatása. Megválasztásom esetén azon leszek, hogy az önkormányzat gondos gazdaként építse, szépítse községünket, és minden számomra rendelkezésre álló eszközzel e cél érdekében munkálkodom. Tisztelettel: Hoffmann Ottó független képviselıjelölt

13 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember KÉPVISELİJELÖLT Vers Istvánné Tisztelt Választópolgárok! Születésem óta Nyirádon élek. Férjemmel az Ifjúság utcában építkeztünk és neveljük két gyermekünket, akik középiskolai és felsıfokú tanulmányaikat végzik óta a Nyitnikék Óvodában dolgozom óvodapedagógusként. Munkám során mindig törekedtem arra, hogy minél hatékonyabban segítsem az intézménybe járó gyermekek fejlıdését, ezért nyelv- és beszédfejlesztı, és közoktatás-vezetıi diplomát is szereztem szeptembere óta a Nyitnikék Óvoda tagintézmény-vezetıje vagyok. Több civil szervezet tagjaként is aktívan részt veszek településünk közéletében. A Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesületének Halimba, Nyirád, Szıc Csoportjának helyettes vezetıjeként és Megyei Közgyőlésének küldötteként képviselem a három település mozgássérültjeinek érdekeit, részt veszek programjaik szervezésében, lebonyolításában. 8 éve az Önök bizalmából Nyirádon önkormányzati képviselıként tevékenykedek. Fontosnak tartom a közvetlen napi kapcsolatot a községben élı emberekkel a legfiatalabb korosztálytól az idısekig. Úgy gondolom egy képviselınek mindig elérhetınek, megszólíthatónak kell lennie, és feladata a lakosság véleményének, érdekeinek közvetítése a község vezetése felé. Az elmúlt években igyekeztem legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen az Önök elvárásait, kéréseit képviselni a testületi munkában. Önkormányzati képviselıként a következı választási ciklusban is szeretném folytatni ezt a tevékenységet. Fontosnak tartom, hogy településünkön a lakosság életét, közérzetét pozitívan befolyásoló fejlesztések megtörténjenek: - Egészségügyi-, közoktatási-, szociális-, kulturális intézményeink infrastrukturális, szakmai fejlesztése, a középületeink akadálymentesítése. - Poros utcák aszfaltozása, járdák építése, felújítása. Kerékpárút kiépítése az ipari parkhoz. - Pályázati lehetıségek felkutatása a fejlesztések megvalósításához. - Civil szervezetek mőködésének támogatása, munkájuk összehangolása. - Közvetlen kapcsolat a helyi vállalkozókkal, tevékenységük támogatása. - Templom tatarozása, a temetı gondozásának megszervezése. - Közbiztonság erısítése, rendıri jelenlét a községben. Tisztelettel köszönöm minden Választópolgárnak a bizalmat, aki ajánlószelvényével támogatta képviselıjelöltté válásomat! Kérem, minél többen jöjjenek el az önkormányzati választásokra, és szavazatukkal vegyenek részt a helyi közügyek alakításában! Vers Istvánné képviselıjelölt Nyirád Község Önkormányzata 8454 Nyirád, Szabadság u. 3; tel./fax: 88/ ; 88/ ; honlap: Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Ügyfélfogadás ideje: A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje: hétfı csütörtök: péntek: Pénztári órák: kedd: csütörtök: Vörös Péter ügyintézı (Tapolca Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási és Mőszaki Iroda, Építéshatósági Csoport) építési ügyekben a nyirádi polgármesteri hivatalban minden páros hét keddi napján Pilter István mőszaki ügyintézı építési ügyekben a nyirádi polgármesteri hivatalban minden páros hét csütörtöki napján órától. Dr. Kocsis József ügyvéd, társasági szakjogász (Tapolca, Hısök tere 4.) ingyenes szaktanácsadást nyújt a nyirádi polgármesteri hivatalban minden hónap elsı pénteki napján órától.

14 NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám szeptember Helyi kisebbségi önkormányzati választás október 3. Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége (MACIFÉSZ) által jelölt képviselıjelöltek bemutatkozása: Akik évtizedek óta ismernek bennünket, tudják, hogy a mi célunk tenni a közért. Sokéves tapasztalattal rendelkezünk, és tudjuk, hogy mik a reális lehetıségeink, s mit tehetünk. Nem kívánunk üres ígéreteket tenni, mint mások, akik tudatlanul, felelıtlenül próbálják megtéveszteni a falu lakosságát a szép ígéretekkel, amelyeknek nem adottak az anyagi és egyéb feltételei. Mi csupán azt ígérjük, amit eddig is tettünk, adtunk. Persze, ha lehetıség nyílik többre, nem vagyunk restek a szabadidınk terhére, anyagi ellenérték nélkül tenni, kis falunk közössége érdekében munkálkodni. Néhány címszó az elmúlt évek tevékenységébıl: - Hozzájárulás a hátrányos helyzető gyermekek étkeztetéséhez - Óvodai készségfejlesztı eszközök beszerzése - A mővelıdési házba új székek beszerzése - Hozzájárulás az Idısek Karácsonyához - Cigány származású gyermekek nyári táboroztatása - Ösztöndíj program (iskolakezdési támogatás) Hogy munkánkat továbbra is folytathassuk legjobb tudásunk szerint, mindazok, akik a kisebbségi névjegyzékbe vetették magukat, az alábbi négy név mellé tegyék az x-et október 3-án: 1. Németh Józsefné 2. Kalányos Jánosné 3. Szalai Ildikó 4. Kalányos Andrea Mónika Köszönettel: Kalányos Andrea Mónika, a CKÖ elnökhelyettese Vidéki Cigányokért Egyesület (VCE) által jelölt képviselıjelöltek bemutatkozása: 1. Botló Diána 2. Farkas Mónika 3. Szilágyi Szilárd 4. Szilágyi Szilárdné 5. Tarcsa Anita Az Egyesület egy független országos civil szervezet, mely nem tartozik jobb és baloldali politikához. Saját függetlenségét szeretné megırizni, természetesen a helyi település érdekeinek megfelelıen együttmőködik helyi megyei - országos roma érdekképviseletet ellátó szervezetekkel. Mi, helyi jelöltek elsıdleges feladatunknak tekintjük az oktatás fontosságát. Meggyızıdésünk, hogy lehet fokozni az oktatás hatékonyságát, ennek érdekében együttmőködünk a településen mőködı oktatási intézményekkel. Fontosnak tartjuk továbbá a foglalkoztatást. Az út a munkába program segítségével és a település vezetésével karöltve tudjuk segíteni a helyi lakósok munkához jutását. A lakhatás és a szociális ellátás nagyon fontos, hiszen az elıbbiekben felsorolt programok csak komplexen kezelhetık. Gyermekeink részére elengedhetetlen egy olyan felzárkóztató-, tehetséggondozói program, mely segíti ıket a tanulásban. Fontosak a helyi értékek, a kultúra bemutatása, hagyományok ápolása. Ezek a programok megvalósíthatóak, de pályázati lehetıségeket igénybe kell venni.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok 63/2013. (IX. 12.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27. Ügyszám: 9-43/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 27. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 8. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 03.án megtartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK 14/2012.(III.28.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Jegyzıi értekezlet 2014. szeptember 17. 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Kocsis Tibor Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Fıosztály fıosztályvezetı

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kéthely

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁMA

VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁMA VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁMA Tisztelt Választópolgár! Az alábbiakban tájékoztatom a helyi önkormányzati képviselık, polgármesterek és kisebbségi önkormányzati képviselık választásával kapcsolatos leglényegesebb

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Kerékpárral Helsinkibe? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök 2014. december 2-án országos kerékpáros konferenciát tartottak Budapesten, melynek mottója sajnos a Bringázni élmény! volt. Dr.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme.

Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme. 1 Készült: 2009. október 14-én tartott lakossági fórumról. Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme. Jelen vannak: Belágyi Mihály polgármester Gubics Lajos, Kucsó István képviselık Káposzta

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2007. (VI. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2007. (VI. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2007. (VI. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben