Munkabiztonsági Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkabiztonsági Szabályzat"

Átírás

1 A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 6. számú melléklete Munkabiztonsági Szabályzat Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, január 3. Utolsó módosítás: január 10.

2 Tartalomjegyzék 1. A Munkavédelmi Szabályzat hatálya 4 2. A munkavédelmi ügyrend Vezetők munkavédelmi feladatai Igazgató munkavédelmi feladatai Igazgatóhelyettes munkavédelmi feladatai Gazdasági vezető munkavédelmi feladatai Gyakorlati oktatásvezető munkavédelmi feladatai Munkavédelmi vezető, tanműhelyvezető munkavédelmi feladatai 7 3. Veszélyességi besorolás 8 4. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei Az előzetes munkaköri, szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata Időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat A soron kívüli munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata Különös védelmet igénylő (sérülékeny) csoportok és foglalkoztatásuk Az intézményben női munkavállaló részére tiltott munkakörök A szakiskolai tanuló előzetes szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata A tanuló időszakos szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata A tanuló soron kívüli szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata A tanulók szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatának szervezése Munkavédelmi (munkabiztonsági) oktatás Általános előírások Az újfelvételes munkavállaló oktatása Ismétlődő munkavédelmi oktatás Rendkívüli munkavédelmi oktatás Elsősegélynyújtók oktatása, továbbképzése A tanulók munkabiztonsági oktatása A pályaorientációs és szakiskolai képzésben részesülő tanuló 12 munkabiztonsági oktatása 5.8 Munkavédelmi továbbképzések Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi oktatás Egyéni védőfelszerelések juttatása Tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmény juttatása Védőital biztosítása A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések Általános magatartási szabályok Mérgező hatású anyagokkal való munkavégzés Veszélyes létesítmény, munkahely Veszélyes munkaeszközök (gépek, berendezések) Veszélyes technológiák Azon munkafolyamatok, ahol egyedül munkát végezni,végeztetni tilos! Nők részére tiltott munkakörök A külső gazdálkodó szervezet által az intézmény területén történő 17 munkavégzés feltételei 11. Szervezett társadalmi munka Munkavédelmi eljárások rendje Létesítmények használatba vétele Veszélyes létesítmény, (technológia) használatba vétele 18 2

3 12.2 Nem veszélyes létesítmények, munkahelyek használatba vétele Veszélyes munkaeszközök használatba vételének elrendelése Nem veszélyes munkaeszköz használatba vétele Munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata, műszeres vizsgálatok 19 rendje 12.6 A hatósági felügyelet és vizsgálat alá tartotó munkaeszközök Műszeres és jogszabályban előírt szakképesítéshez kötött felülvizsgálatok Soron kívüli munkabiztonsági, munkaegészségügyi felülvizsgálat Gépkezelési és karbantartási utasítások Munkavédelmi ellenőrzések rendje, kockázatértékelés Alkoholos befolyásoltság ellenőrzése A karbantartás előírásai Munkaeszközök minőségtanúsítása Az elsősegélynyújtás rendje Munkabalesetek jelentése, kivizsgálása és nyilvántartása Foglalkozási megbetegedések és fokozott epozíciós esetek 23 bejelentése. 15. A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelméből eredő 24 károk megtérítése. 16. A rendkívüli eseményekre vonatkozó eljárás Munkavédelmi képviselet, érdekegyeztetés Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációk Hatályba léptető rendelkezések 26 3

4 A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 2. (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek a Marcali Szakképző Iskolán belüli megvalósítását - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - jelen szabályzatban írom elő. A Munkavédelmi Szabályzat a Munkavédelmi Törvény 12. -ának rendelkezése szerint munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül. 1. A Munkavédelmi Szabályzat hatálya (továbbiakban MVSZ) 1.1 Területi hatálya kiterjed - A Marcali Szakképző Iskola mindenkori területére. - Sportlétesítményeire. - Tanműhelyeire. - Más gazdálkodó szervezethez történő kirendelés esetén a kirendelés helyére. - Kiküldetés esetén a kiküldetés helyére. 1.2 Személyi hatálya kiterjed - A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott a Marcali Szakképző Iskolával munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóra. - A Marcali Szakképző Iskolával tanulói jogviszonyban álló és az intézmény területén gyakorlati képzésben részesülő tanulóra. - Szerződés alapján a Marcali Szakképző Iskola területén munkát végző más gazdálkodó szervezet munkavállalóira. - A Marcali Szakképző Iskola által kezdeményezett, irányított társadalmi munkában résztvevő személyre. - A MVSZ szabályait, előírásait a munkavégzés hatókörében tartózkodó (látogató, szülő, stb.) személyekre is alkalmazni kell. 1.3 Időbeli hatálya kiterjed A szabályzat kihirdetése napján január 03. lép érvénybe és visszavonásig érvényes. 4

5 2. Munkavédelmi ügyrend 2.1 Vezetők munkavédelmi feladatai Igazgató munkavédelmi feladatai - Hatáskörében teljes körűen felelős az intézmény működési területén az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, meghatározza és koordinálja a munkavédelmi feladatok megvalósítását. - A munkabiztonsági szaktevékenység ellátására munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező személyt biz meg, aki közvetlen irányítása alatt dolgozik. - Szerződést köt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtóval és biztosítja a munkavállalók, szakképzésben résztvevő tanulók foglalkozás- egészségügyi orvosi vizsgálaton való részvételét. - Rendelkezik a munkavégzéshez, oktatási tevékenységhez szükséges megfelelő munkaeszközök, védőeszközök, személyi feltételek biztosításáról. - A tudomására jutott munkabiztonsággal kapcsolatos rendellenességek (veszélyhelyzetek, rendkívüli események, katasztrófák), bejelentések haladéktalan kivizsgálását rendeli el, intézkedéseket foganatosít. A munkavállalók, tanulók veszélyeztetése esetén a munkavégzést, oktatási tevékenységet leállítja, majd a biztonságos munkakörülmények helyreállítása után a munkavégzés további folytatását engedélyezi. - Intézkedik a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálására, súlyos munkabaleset, foglalkozási ártalom haladéktalan bejelentésére. Elbírálja a munkabalesettel, foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kárigényeket. - Elrendeli a veszélyesnek minősített létesítmények és munkaeszközök használatba vételét. - Jóváhagyja a munkavállalók és a tanulók munkavédelmi oktatására kiadott utasításokat. - Jóváhagyja a kiadásra kerülő gépkezelési, karbantartási, technológiai utasításokat. - Részt vesz az intézmény éves átfogó munkavédelmi ellenőrzésén (kockázatértékeléshez kapcsolódó), rendkívüli munkavédelmi ellenőrzést rendelhet el. - Szerződésben rögzíti, az intézmény területén dolgozó külső gazdálkodó szervezet munkavégzésének feltételeit. - Munkaköri leírásban határozza meg a munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos feladatait, kiadja a szükséges írásbeli megbízásokat. - Munkavédelmi képviselő megválasztása esetén biztosítja működésének feltételeit. - Ha az intézmény működtetésével kapcsolatos munkavédelmi hiányosság megszüntetése az intézmény lehetőségeit meghaladja, erről tájékoztatja a fenntartót, és intézkedést kér Igazgatóhelyettes munkavédelmi feladatai - Az intézmény igazgatójának akadályoztatása esetén a munkavédelmi feladatok ellátásában teljes jogkörrel helyettesíti. - Az intézmény területén rendszeresen ellenőrzi az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétét. 5

6 - Munkaköri leírásban határozza meg az elméleti oktatás területén foglalkoztatott munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos kötelességeit, feladatait, ezek betartását, rendszeresen ellenőrzi. - Az újfelvételes pedagógus munkakörben alkalmazott munkavállaló részére gyakorlati munkabiztonsági oktatást tart. - Köteles az elméleti oktatással kapcsolatos munkavégzés, oktatás során fellépő munkabiztonsági hiányosságok megszüntetésére intézkedést tenni. - Részt vesz az átfogó (kockázatértékeléshez kapcsolódó) munkavédelmi ellenőrzésen, rendszeresen ellenőrzi az intézmény rendjét, a tantermek és oktatástechnikai eszközök állapotát. - Az elméleti oktatás területén intézkedik a tanulók tanév eleji munkavédelmi oktatásáról. - Részt vesz a nem gyakorlati foglalkozás közben bekövetkezett tanulói balesetek kivizsgálásában Gazdasági vezető munkavédelmi feladatai - A munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátását igényli az intézmény fenntartótól. - Az éves költségvetésben tervezi a fenntartótól rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználását a biztonságos és egészséges munkakörülmények megteremtéséhez és javításához, a biztonságtechnikai színvonal emeléséhez, figyelembe véve a hatóságok és felügyeletek ellenőrzése során jelzett kötelező előírásokat, valamint a kockázatértékelésben meghatározott feladatokat. - Munkaköri leírásban határozza meg a technikai munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos kötelességeit, feladatait, ezek betartását rendszeresen ellenőrzi. - Újfelvételes technikai munkavállaló esetén bemutatja és átadja a munkaterületet, a begyakorlás idejére felügyelő személyt jelöl ki. - Intézkedik, hogy a munkavégzéshez szükséges előírt védőeszközök, védőberendezések, egyéni védőfelszerelések, bőrvédő készítmények, védőital és tisztálkodó szerek, megrendelésre, beszerzésre kerüljenek. - A munkavédelmi vezető által jelzett, és az igazgató által jóváhagyott esedékes biztonságtechnikai felülvizsgálatok, műszeres mérések, munkavédelemmel kapcsolatos nyomtatványok, műszaki dokumentációk megrendelése. - Részt vesz a munkavédelmi ellenőrzésen, intézkedik a feltárt, jegyzőkönyvben rögzített hatáskörében megszüntethető hiányosságok kijavítására Gyakorlati oktatásvezető munkavédelmi feladatai - A gyakorlati oktatás területén a munkavállaló (szakoktató) és a gyakorlati képzésben részesülő tanuló biztonságos munkavégzésének megszervezése és az egészséget nem veszélyeztető munkafeltételek megteremtése. - A tanműhelyekben lévő munkahelyek, munkaeszközök, berendezések, járművek, erő és munkagépek biztonságos üzemeltetési feltételeinek biztosítása. A tevékenységhez kapcsolódó raktározás a veszélyes anyagok felhasználása a biztonsági előírásoknak megfelelően történjen. 6

7 - Tanévkezdéskor felméri a gyakorlati oktatáshoz szükséges éves védőeszköz szükségletet, egyeztetve a munkavédelmi vezetővel. Folyamatosan ellenőrzi a kollektív védőeszközök, védőberendezések és egyéni védőfelszerelések rendeltetésszerű használatát. - A gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó munkaeszközök beszerzése esetén gondoskodik a minőségtanúsítások, megfelelőségi nyilatkozatok, kezelési és karbantartási utasítások átvételéről a forgalmazótól, szállítótól, amelyet az üzembe-helyezésig át ad a munkavédelmi vezetőnek. - Az intézmény területén kívül az intézmény által szervezett és felügyelt gyakorlati képzéshez kapcsolódó munkavégzés esetén munkakezdés előtt ellenőrzi a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkafeltételek meglétét. - Rendszeresen ellenőrzi a gyakorlóhelyek rendjét, a munkaeszközök, anyagtárolás módját, közlekedési utak állapotát, a veszélyes anyagok felhasználását. - Karbantartási, felújítási tervben tesz javaslatot a munkaeszközök, munkahelyek biztonságtechnikai színvonalának emelésére, fenntartására. - Jegyzőkönyv alapján engedélyezi a gyakorlati oktatás területén azon munkaeszköz ismételt használatba vételét, amelyet műszaki okok miatt 30 munkanapot meghaladóan nem használtak, valamint a 28. sz. mellékletben szereplő munkaeszközöket. Részt vesz az üzembe helyezési eljárásokon és a munkavédelmi ellenőrzéseken (kockázatértékelés). - Szükség esetén ellenőrzi az egyedi gyakorlati képzőhelyek munkavédelmi megfelelőségét. - Újfelvételes szakoktató esetén a munkaterület bemutatásával, átadásával gyakorlati munkavédelmi oktatást tart. - Munkaköri leírásban határozza meg a szakoktató munkavédelemmel kapcsolatos kötelességeit, feladatait, ezek betartását rendszeresen ellenőrzi. - Részt vesz a gyakorlati foglalkozás közben bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásában Munkavédelmi vezető, tanműhelyvezető munkavédelmi feladatai - Az igazgató közvetlen irányítása alatt dolgozik, ellátja az intézmény munkavédelemmel kapcsolatos feladatait, folyamatos tájékoztatást ad az elvégzett munkavédelmi feladatokról és az aktuális munkavédelmi helyzetről. - Ellátja a munkavédelmi szaktevékenységet. - Elkészíti, és folyamatosan karbantartja a Munkavédelmi Törvényben előírt és írásban kötelezően szabályozandó munkáltatói feladatokat (Munkabiztonsággal kapcsolatos szabályzatok, egyéni védőeszközök juttatásának szabályai, stb.). - Elkészíti a munkavállalók foglalkozás egészségügyi osztályba sorolásával, és az orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos dokumentumokat. - Elvégzi a munkavállalók, elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatását, vizsgáztatását (munkavédelmi, kisgépkezelői, gázpalackkezelői, stb.). - A munkavédelmi oktatáshoz oktatási tananyagot készít, vezeti az oktatással kapcsolatos dokumentációkat. - Oktatási tananyagot készít a szakiskolai tanulók gyakorlati és elméleti munkabiztonsági oktatásához. - A munkabaleseteket kivizsgálja, foglalkozási megbetegedések, fokozott epozíciós eseteket kivizsgálásában közreműködik, elkészíti a szükséges dokumentációkat, jegyzőkönyveket az adatszolgáltatáshoz és nyilvántartáshoz, ezeket irattározza. 7

8 - Rendszeresen ellenőrzi az intézmény területén található munkahelyek, munkaeszközök egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotát, védőeszközök használatát, a műszaki védelem hatásosságát. A munkahelyen alkalmazandó egészségvédelmi és biztonsági jelzések, az elsősegélynyújtó eszközök és felszerelések állapotát. Szükség esetén a munkavállaló munkára képes állapotát, alkoholos befolyásoltságát. Intézkedik a hiányosságok megszüntetésére. - Ellátja az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos feladatokat. - Vezeti a munkavédelmi ellenőrzéseket, jegyzőkönyvet készít az ellenőrzésekről. Javaslatot tesz a biztonságtechnikai színvonal megtartására és emelésére. - Új munkaeszköz, munkahely üzembe helyezésekor, épületrész, munkaeszköz felújításakor, átalakításakor, elvégzi a munkavédelmi szempontú biztonságtechnikai felülvizsgálatot. Elkészíti a munkaeszköz időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatához szükséges dokumentumokat. Irattározza az üzembe-helyezési, felülvizsgálati jegyzőkönyveket. - Figyelemmel kíséri az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok jogszabályban előírt esedékességét, ezek elvégzésére intézkedést kér, a jegyzőkönyveket irattározza. - Elkészíti, felülvizsgálja, nyilvántartja a kezelési és karbantartási utasításokat. - Foglalkozás-egészségügyi orvossal közreműködve elvégzi a munkahelyi kockázatértékelést, elkészíti az írásos dokumentumokat. - Munkakapcsolatot tart a munkavédelmi érdekképviselővel, ha az intézménynél megválasztásra kerül. 3. Veszélyességi besorolás 3.1 A Marcali Szakképző Iskola jogszabály szerinti veszélyességi osztályba sorolása a tevékenység és az átlagos létszám alapján: II/C 4. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei A munkaköri, szakmai, alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése 4.1 Az előzetes munkaköri, szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata Az igazgató a munkaviszony létesítése előtt, munkakör változása esetén köteles előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra küldeni: - az újfelvételes munkavállalót, - a fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalót Az intézmény foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatását ellátja: Dr. Henézi Erzsébet és Társa Bt. Foglalkozás - Egészségügyi Szolgálat Kaposvár Izzó út A vizsgálatot a "Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" megnevezésű nyomtatványon kell kérni. (1. sz. melléklet) A munkavállalót a munkavédelmi vezető látja el nyomtatvánnyal, amelyen közli a munkavállaló személyi adatait, munkakörét, a vizsgálat okát. A 2. sz. melléklet szerint jelöli a munkakör főbb egészségkárosító kockázatait Ha a munkavállaló előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton nem vesz részt vele munkaviszony nem létesíthető, új munkakörbe nem helyezhető át. 8

9 4.2 Időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat A 3. sz. mellékletben meghatározott munkakörökben a megjelölt gyakorisággal a foglalkoztatottak időszakos alkalmassági orvosi vizsgálaton vesznek részt Az időszakos alkalmassági vizsgálatok esedékességét a munkavédelmi vezető a 4. sz. melléklet szerinti nyomtatványon tartja nyilván. A vizsgálat a pontban megjelölt nyomtatványon " időszakos vizsgálat " megjelöléssel kérhető. A vizsgálat időpontjáról a munkavállalót legalább 10 nappal előtte értesíteni kell, a vizsgálaton való részvételt munkaidőben kell biztosítani A munkavállaló az éves tüdőszűrő vizsgálaton a lakóhely szerint illetékes Tüdőgondozó Intézet Szűrővizsgálatán köteles részt venni Ha a munkavállaló nem vett részt az előírt időszakos alkalmassági vizsgálaton a munkakörében való további munkavégzéstől a vizsgálaton való megjelenésig el kell tiltani. Az eltiltás időtartalmára munkabér nem fizethető. 4.3 A soron kívüli munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata Az igazgató soron kívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra köteles küldeni a munkavállalót: - a munkavállaló kérésére, - ha az egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi munkakörének betöltésére, - olyan rosszulléte, megbetegedése, amely feltehetően munkaköri okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően, - heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott epozíció, eszméletvesztéssel járó, vagy ismételt munkabaleset előfordulását követően, - előre nem várt esemény során epozíciót szenved, - a munkavégzése nem egészségügyi ok miatt 6 hónapot meghaladóan szünetelt Az igazgató a vizsgálatot a pontban megjelölt nyomtatványon "soron kívüli" megjelöléssel kezdeményezi Ha az igazgató, vagy a munkavállaló a munkaköri alkalmasság első fokú orvosi véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a "Beutalás Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" megnevezésű nyomtatványon (5. sz. melléklet) kérheti a munkaköri alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását pontban megjelölt szervtől. A másodfokú egészségügyi szerv döntéséig az első fokú egészségügyi szerv véleménye szerint kell eljárni. 4.4 Különös védelmet igénylő (sérülékeny) csoportok és foglalkoztatásuk: - a nők (különös tekintettel a fogamzó képes korúakra és a terhesekre, a terhesség korai szakaszában lévő, nem régen szült, szoptató anyákra, az anyatejet adókra), - fiatalkorúak, - öregségi nyugdíj korhatár felettiek. Foglalkoztatásuk az 6. sz. mellékletben szereplő korlátozások figyelembe vételével lehetséges. 4.5 Az intézményben női munkavállaló részére tiltott munkakörök Az intézményben női munkavállaló részére tiltott munkakör nincs. 9

10 4.6 A szakiskolai tanuló előzetes szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata Az igazgató az intézménybe jelentkező szakiskolai tanulót a beiskolázás előtt szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatra köteles küldeni Ha az intézménybe jelentkező tanuló szakmai jellegű képzésben való részvétele egészségi állapota miatt korlátozott a szülő, a pályaválasztási tanácsadó, és a tanuló is kérheti a szakmaválasztást megelőző orvosi vizsgálatra küldést az intézmény igazgatójától A tanuló csak arra a szakmára iskolázható be amelyre "alkalmas" orvosi véleményt kapott. 4.7 A tanuló időszakos szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata A szakképzésben résztvevő valamennyi tanuló a tanulói jogviszony fennállása alatt évente időszakos szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatra kötelezett. 4.8 A tanuló soron kívüli szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata Az igazgató soron kívüli szakmai alkalmassági vizsgálatra köteles küldeni a tanulót a pontban felsorolt esetekben. 4.9 A tanulók szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatának szervezése Az igazgató a tanuló előzetes, időszakos, vagy soron kívüli szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatát 7. sz. melléklet szerinti "Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" megnevezésű nyomtatványon kéri a szakma megjelölésével A tanuló szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatát és véleményezését: a Marcali Városi Korház és Rendelőintézet Foglalkozás - Egészségügyi Szolgálat látja el A tanuló szakmai alkalmasságának másodfokú véleményezését az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás - Egészségügyi Intézete Bizottsága végzi Az "Első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény" elnevezésű igazolásokat osztályonként és szakmánként a munkavédelmi vezető tartja nyilván A tanuló az időszakos szakmai alkalmassági orvosi vizsgálaton a tanév megkezdéséig köteles megjelenni és az orvosi vizsgálat véleményét a tanév első osztályfőnöki óráján az osztályfőnöknek átadni. Az osztályfőnök köteles ellenőrizni az orvosi vizsgálat véleményét, "alkalmatlan" orvosi vélemény esetén az intézmény igazgatóját és a munkavédelmi vezetőt tájékoztatni Az osztályfőnök az orvosi alkalmassági véleményeket szeptember 15 ig köteles leadni a munkavédelmi vezető részére A munkavédelmi vezető a leadott orvosi alkalmassági véleményeket osztályonként és szakmánként tartja nyilván. 5. Munkavédelmi (munkabiztonsági) oktatás 5.1 Általános előírások A munkabiztonsági oktatás elméleti munkabiztonsági oktatásból és a munkakörrel kapcsolatos gyakorlati oktatásból áll. Munkavédelmi oktatás megtartására jogosult: Munkavállaló esetében: - munkavédelmi vezető (elméleti és gyakorlati oktatás) - vezető beosztású munkavállaló (gyakorlati oktatás) Pályaorientációs és szakiskolai gyakorlati képzésben részesülő tanuló: - szakoktató 10

11 Tanuló nem szakmai gyakorlati képzése esetében a jogosultság, és kötelezettség az 5.6 pont szerint Az elméleti oktatás időtartalma minimum 1 óra. A munkavédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani A munkabiztonsági oktatás anyagát a sorszámmal ellátott és kiadott munkabiztonsági utasítások tartalmazzák. (8. sz. melléklet) Gyakorlati munkavédelmi oktatás megtartása nélkül a munkavállalót munkába állítani nem szabad Pályakezdő munkavállaló esetében a gyakorlás, betanulás (gyakornoki idő) alatt csak felügyelettel végezhető a tevékenység, amelynek személyi feltételét az igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, gazdasági vezető köteles biztosítani. Ennek időtartalma minimum 5 munkanap A megbízott személlyel a feladatait ismertetni kell Az oktatás során a gyakorlatban bemutatott teendők elsajátításáról a pontban megjelölt személynek visszakérdezéssel - eszköz, egyéni védőeszköz, berendezés esetén - annak szakszerű használatának ellenőrzésével kell meggyőződni. A gyakorlati alkalmazás elsajátításáig a munkavállaló önállóan munkát nem végezhet A munkabiztonsági oktatásról a Munkavédelmi Oktatási Napló -ba az elméleti oktató és a gyakorlati oktató nyilvántartást vezet (9. sz. melléklet). Az oktatáson való részvételt és a beszámoltatás eredményét a munkavállaló aláírásával igazolja Az oktatáson "nem jelentek meg" részére a munkába állást követő 5 napon belül pótoktatást kell tartani A munkavállalók oktatásának nyilvántartására rendszeresített oktatási naplót a munkavédelmi vezetőnél kell elhelyezni. 5.2 Az újfelvételes munkavállaló oktatása Minden újfelvételes munkavállalót munkakörétől függetlenül munkába állás előtt előzetes elméleti munkavédelmi oktatásba kell részesíteni. Oktatásra kötelezettek a nyugdíjasok, másodállásban illetve egyéb jogviszony keretében munkát végzők Minden munkavállalóval meg kell ismertetni a munkakörével kapcsolatos előírásokat, jogokat-kötelezettségeket, munkakörének kockázatait-veszélyeit, teendőit veszély esetén, riasztás eszközeit, menekülés módját, elsősegély nyújtási ismereteket. Az egyéni védőeszközök szakszerű használatát. A munkavállaló az elsajátított ismeretekből szóban és a munkaköréhez kapcsolódóan írásban (feladatlap kitöltésével) köteles számot adni. A feladatlapokat a munkavédelmi vezető készíti el és irattározza. A gép, berendezés, egyéni védőeszköz használatának szakszerű elsajátításáról a munkavállaló által történő bemutatással kell meggyőződni. 5.3 Ismétlődő munkavédelmi oktatás A pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalót minden tanév megkezdésekor ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók oktatását évenként január hónapban kell megszervezni Bármely munkakörben foglalkoztatott munkavállalót újra kell oktatni, ha a munkahelye, munkakörnyezete valamint a munkavégzés követelményei megváltoznak. Új munkaeszközt helyeztek üzembe, vagy a munkaeszközt átalakították. Új anyag, technológia került bevezetésre. 11

12 5.4 Rendkívüli munkavédelmi oktatás Rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartani, ha a munkahelyen súlyos munkabaleset, egészségkárosodás, vagy személyi sérüléssel járó esemény következett be. Az oktatást az intézmény igazgatója rendeli el, témáját aktualitása határozza meg Az intézmény területén munkát végző, de munkaviszonyba nem álló munkavállaló munkabiztonsági oktatásának feltételeit megállapodásban kell rögzíteni. (szerződés alapján végzett munka, esetei megbízás, társadalmi munka, stb.) Az idegen munkavállaló kioktatásának ellenőrzésért a munkavédelmi vezető a felelős. 5.5 Elsősegélynyújtók oktatása, továbbképzése A kijelölt elsősegélynyújtók kiképzéséről és a továbbképzéséről az intézmény igazgatója gondoskodni. A továbbképzéseket 3 évenként 8 óra időtartamban kell megtartani a foglalkozás egészségügyi orvos bevonásával A továbbképzés megszervezése a munkavédelmi vezető feladata. 5.6 A tanulók munkabiztonsági oktatása A tanulók munkabiztonsági oktatásáról életkori sajátosságaik figyelembe vételével a foglalkozást vezető pedagógusok kötelesek gondoskodni Az osztályfőnök minden tanuló részére a tanév megkezdésekor általános jelleggel a kiadott munkavédelmi utasítás és osztályonként névsorral ellátott jegyzőkönyv alapján oktatást tart. Ennek időpontját az osztálynaplóban is rögzíti Az osztályfőnök az oktatási jegyzőkönyvet szeptember 20 ig a munkavédelmi vezető részére leadja. 5.7 A pályaorientációs és szakiskolai képzésben részesülő tanuló munkabiztonsági oktatása A pályaorientációs gyakorlaton résztvevő tanulót a gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt a tevékenységének megfelelően oktatásban kell részesíteni A szakiskolai tanuló munkabiztonsági oktatását minden tanévkezdéskor általános jelleggel a kiadott munkavédelmi utasítás témakörei szerint kell végezni és a feladatlap kérdései lapján tanulónként számon kérni, értékelni A szakiskolai tanuló ismétlődő munkavédelmi oktatását a második félév megkezdésekor valamint az iskolai tanműhelyben szervezett termelési gyakorlat megkezdése előtt kell megtartani Az pont szerinti oktatások jegyzőkönyveit a szeptember 20. és február 20- ig a munkavédelmi vezető részére kell leadni az oktatást végző szakoktatónak Az pontban leírtakat a gyakorlati foglalkozáson résztvevő tanulóra is alkalmazni kell. Kiemelve, hogy a tanulót minden új művelet, kísérlet, mérési gyakorlat előtt is munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatás tényét "Csoportnapló" haladási részében kell dokumentálni. Az elhangzottakról a tanulóval vázlatot kell íratni a jegyzetfüzetébe Rendkívüli oktatásként kell dokumentálni: - erőgépek vezetése, - mezőgazdasági munkák megkezdése (talajművelés, betakarítás, szállítás, stb.), - hegesztési gyakorlatok, - nyári (termelési) gyakorlatok, 12

13 - szakmunkásvizsga gyakorlati részének megkezdése előtti munkabiztonsági ismeretek oktatását. Az oktatás tényét a Munkavédelmi Oktatási Napló -ba a szakoktatónak kell nyilvántartani A hiányzó tanuló munkavédelmi oktatását a hiányzást követő első foglalkozási napon pótolni kell A tanulók munkavédelmi oktatásához tanműhelyenként kiadott naplót a szakoktató köteles megőrizni, és tanév végén a munkavédelmi vezetőnek leadni. 5.8 Munkavédelmi továbbképzések A vezetők, szakoktatók munkavédelmi továbbképzését 2 évenként 2 órás időtartamban a munkavédelmi vezető tartja. A továbbképzésről jelenléti ívet készít A továbbképzés alól mentesülnek azok, akik legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkeznek Munkavédelmi képviselő képzését a munkavédelmi vezető biztosítja. 5.9 Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi oktatás A munkavállaló (tanuló) tűzvédelmi oktatását a munkavédelmi elméleti oktatásával együtt a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint kell megtartani Az intézmény Prevenciós Programját minden munkavállalóval meg kell ismertetni. 6. Egyéni védőfelszerelések juttatása 6.1 Az egyéni védőfelszerelések, védőeszközök jegyzékét munkakörönként és munkafolyamatokhoz (10. sz. melléklet) a munkavédelmi vezető és foglalkozásegészségügyi orvos szaktevékenység keretén belül határozza meg. A munkavégzéssel kapcsolatos veszélyeket és ártalmakat a létesítési, üzembe helyezési eljárások, valamint a végrehajtott módosítások során, illetve után fel kell mérni. A mérhető paramétereket hitelesített műszerrel kell mérni (pl. világítás, zaj, rezgés, légállapot jellemzők, stb.). Ahol a mért értékek a megengedett határértékeket meghaladták, a felmérést ellenőrző jelleggel legalább évenként meg kell ismételni. A felméréssel megállapított veszélyeket és ártalmakat ki kell értékelni. Ahol az ártalomra szabványokban, jogszabályokban megállapított határértékek vannak (világítás, zaj, klímatényezők, légállapot, stb.), ott azokat kell a kiértékelésnél figyelembe venni. A munkaköri kockázatokat a (11. sz. melléklet) szerinti nyomtatványokon kell nyilvántartani. A védőeszközök kiválasztásánál, értékelésénél (12. sz. melléklet) szerint kell eljárni. 6.2 Csak az a védőeszköz szerezhető be, adható ki, használható, amely 1. kategóriájú védőeszköz esetén EK megfelelőség nyilatkozattal, 2. és 3. kategóriába tartozó védőeszköz esetén EK típustanúsítvánnyal rendelkezik, CE jelöléssel ellátott. 6.3 A védőeszköz beszerzése a munkavédelmi vezető feladata. A forgalmazótól a védőeszköz csak EK megfelelőségi nyilatkozat, típustanúsítvány másolatának és a használati utasítás átadásával vehető át. 6.4 A védőeszközt a munkakezdés pillanatától a veszélyes tevékenység teljes idejére biztosítani kell, amelyet a munkavállaló köteles használni. 6.5 A védőeszköznek kihordási ideje nincs, személyhez kötöttek viselni, hordani védelmi funkciójuk megőrzéséig szabad. 6.6 A védőeszköz megőrzéséről, tisztításáról, karbantartásáról az eszközt használó munkavállalónak kell gondoskodni a gyártó által megadott tájékoztató, vagy használati utasítás szerint. Állapotát naponta köteles ellenőrizni, meghibásodását, elhasználódását a munkahelyi vezetőnek köteles jelezni. 13

14 6.7 A védőeszköz szakszerű használatát a gyakorlati oktatónak oktatni és gyakoroltatni kell. Az oktatásnak az alábbiakra kell kiterjednie: - a tevékenységekből adódó veszélyek és ártalmak, valamint az ellenük való védekezés módjaira, - a tevékenységhez rendszeresített védőeszközök használatának módjára, - a védőképesség tartalmára és korlátjaira, - a védőeszközök használatának mellőzéséből származó következményekre, - a védőeszköz használat közbeni meghibásodása esetén követendő magatartásra, - a védőeszköz karbantartásának, ápolásának, fertőtlenítésének szabályaira. 6.8 Ha a munkavállaló figyelmeztetés ellenére sem használja az előírt egyéni védőeszközt, védőfelszerelést az adott munkavégzéstől el kell tiltani. 6.9 A védőfelszerelések, eszközök személyre szóló kiadásáról és nyilvántartásáról a (13. sz. melléklet) szerint a munkavédelmi vezető gondoskodik A munkavédelmi vezető a kiadott védőfelszerelések védelmi képességét évente tanévkezdéskor felülvizsgálja, az elhasználódott védőeszközöket selejtezteti A munkavédelmi vezető meghatározza, mely védőeszközöket kell veszélyes hulladékként kezelni (13. sz. melléklet). Raktárkészletként tartandó legalább 1 darab/fajta eszközt a 10. sz. mellékletben kell jelölni. 7. Tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmény juttatása 7.1 Az iskola minden olyan helyiségében, ahol hideg-melegvizes kézmosási lehetőség van kézmosószert (pipereszappant) és kéztörlési, szárítási lehetőséget kell folyamatosan biztosítani. 7.2 A munkavállaló részére biztosítandó tisztálkodó szereket és bőrvédő készítményeket a 14. sz. melléklet tartalmazza. 8. Védőital biztosítása 8.1 A gazdasági vezető a leadott igény szerint intézkedik, hogy a munkavállaló részére védőital kerüljön kiadásra abban az esetben, ha a munkavégzés helye hidegnek minősül (szabadban, vagy zárt térben végzett munka), a hőmérséklet + 10 o C -ot a munkaidő 50 % - nál hosszabb időtartamban nem éri el és a munkavállaló legalább 3 órát dolgozik az adott munkakörülmények között. 8.2 Melegítő italként 0.5 liter/fő/nap + 50 o C hőmérsékletű, 4 súlyszázaléknál kevesebb cukrot, illetőleg megfelelő édesítőszert tartalmazó teát kell biztosítani. 8.3 Az igény jelzése és felmérése a mindenkori felelős munkavezető feladata. Az elkészítés és közvetlen fogyasztáshoz szükséges eszközök biztosításáért a gondnok a felelős. Az elkészítést az intézmény teakonyhájában kell végezni, vagy szolgáltatótól megrendelni. 8.4 Ha a munkahelyi klíma a zárttéri és a szabadtéri munkahelyen a 24 o C (K) EH értéket meghaladja a munkavállalók és a szakiskolai tanulók részére igény szerinti mennyiségben, legalább félóránként a folyadékvesztéség pótlására o C hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani. A fogyasztáshoz egyéni használatra kiadott ivópoharakról a felelős munkavezető gondoskodik. (mezőgazdasági munkák, stb.) 9. A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 9.1 Általános magatartási szabályok A munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban a vonatkozó munkabiztonsági szabályok megtartásával végezhet munkát. 14

15 Köteles a munkahelyi vezetőjének tudomására hozni veszélyes munkavégzés esetén, ha olyan gyógyszert szed, amelynek használati utasítása fokozott elővigyázatosságot ír elő Az intézmény vezetője a munkahelyen a munkavállalót a " Munkaköri leírás"-ban és azon kívül csak olyan tevékenységgel bízhatja meg, amelyhez a szükséges szakmai képesítéssel, kellő gyakorlottsággal, munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik és a munkavégzésre egészségileg alkalmas A munkavállaló köteles a rábízott munkaeszköz biztonsági állapotát minden munkakezdés előtt ellenőrizni, a kezelési és használati utasítások, szabályzatok betartásával rendeltetésszerűen használni és karbantartani. Köteles a használathoz szükséges ismereteket elsajátítani, a részére előírt egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, karbantartásáról a számára előírtak szerint gondoskodni A munkavállaló jogosult megkövetelni, hogy a munkavégzéshez szükséges felszerelések, munka és védőeszközök, védőital, tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmények rendelkezésére álljanak A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha az egészségét, vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti Ha a munkavállaló a munkáltató utasításának teljesítésével mások egészségét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, az utasítás teljesítését köteles megtagadni A munkavállaló a munkahelyen köteles a rendet és a fegyelmet megtartani erre munkatársait is figyelmeztetni A biztonságos munkavégzést akadályozó ittasság, kábítószer, vagy pszichotron anyagok hatása alatt lévő munkavállalót az intézmény vezető köteles a munkavégzéstől eltiltani és a munka-, intézmény területéről eltávolítani A munkavállaló anyagmozgatásnál, forgó mozgást végző géprészek közelében, órát, gyűrűt, nyakláncot, karkötőt nem viselhet. A munkahelyi vezető és a munkavállaló a hátsérülések megelőzése érdekében kötelesek a (15. sz. melléklet) előírásai szerint eljárni Ha valamely munkát két, vagy több munkavállaló végez, a munka irányításával egy személyt meg kell bízni, és azt a többi munkavállaló tudomására kell hozni. Felelős a munkát elrendelő vezető A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el, és nem alakíthatja át a biztonsági berendezést, elektromos berendezést nem javíthat Az intézmény területén dohányozni csak a "Dohányzásra kijelölt hely"-en a 16. sz. mellékletben előírtak Szabályzat a nemdohányzók védelméről szabad! Minden elektromos működtetésű gépet és berendezést a munka befejezése után feszültség mentesíteni kell. Felelős a munkaeszközt használó munkavállaló Ha bármely munkavállaló az intézmény területén balesetet előidéző, vagy a testi épség sérelmével járó veszélyt észlel, köteles megszüntetni, vagy a megszüntetés érdekében munkahelyi vezetőjétől, intézkedést kérni, amennyiben az elhárításban való részvétel képzettségét, vagy intézkedési jogkörét meghaladja Közvetlen veszély esetén a munkát irányító vezetőnek a munkavégzést le kell állítani, a veszélyes területről a személyeket el kell távolítani, a veszélyes területre a bejutást meg kell akadályozni és az intézmény igazgatóját a veszélyhelyzetről haladéktalanul értesíteni. A veszélyhelyzet megszüntetése után a munka folytatására az intézmény igazgatója adhat engedélyt A vezetői munkakörben alkalmazottak kötelesek rendszeresen a munkabiztonsági szabályokban előírt rendelkezések betartását ellenőrizni. A tudomásukra jutott minden rendellenességet kötelesek haladéktalanul kivizsgálni, beleértve a személyi sérüléssel nem járó eseteket is. 15

16 Az iskolán belüli közlekedés rendjét a tanulók csoportos közlekedésének irányát az igazgatóhelyettes köteles meghatározni és az ügyeletes nevelők kötelesek felügyelni Az iskola épületében tartott tömegrendezvények esetében a kijárati ajtókat nyitva kell tartani, kinyitásukért a rendezvény szervezője a felelős Folyosón anyagot tárolni és a közlekedési utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, ellenőrzése a gondnok feladata Törött, repedt, csorbult dugaszoló aljzatot és csatlakozót, hibás szerelvényt és készüléket használni nem szabad. Ellenőrzése a munkavállaló kötelessége munkakezdés előtt. A hibás eszközt a munkavállaló köteles leadni javításra a gondnoknak, vagy a tanműhelyvezetőnek A keletkezett hulladékot szelektíven kell gyűjteni, és a veszélyes anyagokat (esztergaforgács, fáradt olaj, olajos rongy, hűtőfolyadék) a tanműhelyvezető által kijelölt helyen tárolni A szakoktató megbízása esetén az előírt pedagógiai és szakmai képesítés mellett a szakirányban ténylegesen eltöltött gyakorlati időt is figyelembe kell venni. Szakmunkásbizonyítvánnyal is rendelkező munkavállaló esetében a minimális gyakorlati idő 3 év. A csak felsőfokú szakképesítéssel rendelkező munkavállaló esetében a minimális gyakorlati idő 5 év. 9.2 Mérgező hatású anyagokkal való munkavégzés A tevékenység folytatására az intézmény igazgatója adhat engedélyt abban az esetben, ha a tevékenység folytatását a területileg illetékes ÁNTSZ vezetője engedélyezte (rágcsálóirtás, stb.) Vegyszeres gyomirtást, a mezőgazdasági termelési tevékenység kivételével csak III. forgalmi kategóriájú növényvédő felhasználásával a használati utasításban előírt feltételek betartásával alkalomszerűen azzal megbízott munkavállaló végezhet. A mezőgazdasági termelési tevékenységhez kapcsolódóan vegyszeres növényvédelmi tevékenység csak növényvédelmi képesítéssel rendelkező szakember irányítása mellett végezhető Növényvédő szer kijuttatásával kizárólag 18. életévét betöltött férfi foglalkoztatható, aki előírt előzetes, időszakos és soron kívüli orvosi vizsgálatokon erre alkalmasnak minősült, valamint a szerek szakszerű és biztonságos felhasználására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik A 14 éven felüli fiatalkorúakat növényvédő szerekkel kapcsolatos tevékenységgel kizárólag a szakoktatás ideje alatt, felsőfokú növényvédelmi végzettségű szakoktató felügyelete mellett szabad foglalkoztatni A növényvédő szeres munka során, illetve annak megkezdése előtt és azt követően nyolc órán belül nem szabad alkoholt fogyasztani. Növényvédő szeres munkavégzés közben étkezni, dohányozni tilos. A munkavégzés során az általános higiéniai szabályokat is be kell tartani. A kioktatás a munkavezető feladata. A növényvédő szerrel folytatott tevékenység helyszínén a baleseti és mérgezési elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket, valamint a Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok legújabb kiadványának egy példányát biztosítani kell A veszélyjelzéssel valamint R mondattal ellátott anyagok felhasználási szabályairól (Veszélyes anyagok kezelési szabályzata) munkakezdés előtt a veszélyes anyag Biztonsági adatlap -ja alapján a munkavállalót munkavédelmi oktatásba kell részesíteni. Az oktatás megtartása a munkavezető feladata Kémiai kísérletekhez beszerzett vegyi anyagokat zárható és megjelölt méregszekrényben kell tartani, az anyagnyilvántartás a kémia szakos tanár feladata. 16

17 9.2.8 Vegyi anyagokkal végzett kísérleteket csak kémia szakos tanár végezhet, a biztonsági előírások betartása mellett Takarítószerekkel történő munkavégzés esetén az anyagok kezelésére kiadott utasítás szerint kell eljárni A veszélyes anyagok Biztonsági adatlapját a munkavédelmi vezető köteles nyilvántartani. A Biztonsági adatlapot a munkavégzés helyén kell tartani A karbantartáshoz, üzemeltetéshez, takarításhoz kiadott vegyi anyagok nyilvántartása a gondnok feladata. (17. sz. melléklet) 9.3 Veszélyes létesítmény, munkahely Az intézménynél veszélyesnek minősített munkahelyek jegyzékét a 18. sz. melléklet tartalmazza A veszélyesnek minősített munkahelyen munkát végezni csak munkavédelmi üzembe helyezés után szabad A veszélyes munkahelyekre csak az oda beosztott munkavállalók, tanulók és az ellenőrzésre jogosult személyek léphetnek be Veszélyes munkahelyen egyedül munkát végezni tilos! 9.4 Veszélyes munkaeszközök (gépek, berendezések) Veszélyes munkaeszközök (gépek, berendezések) jegyzékét a 19. sz. melléklet tartalmazza A veszélyesnek minősített munkahelyen munkát végezni csak munkavédelmi üzembe helyezés után szabad A veszélyes gép kezelésével a munkavállalót a Munkaköri leírás kiadására jogosult vezető bízza meg. 9.5 Veszélyes technológiák Az intézménynél veszélyesnek minősített technológiát nem végeznek. 9.6 Azon munkafolyamatok, ahol egyedül munkát végezni,végeztetni tilos! A munkafolyamatok jegyzékét a 20. sz. melléklet tartalmazza A jegyzékben felsorolt munkafolyamatokat minimum két személy végezheti kioktatás után. Egyik főnek szakképzettnek és kellő gyakorlattal kell rendelkezni. 9.7 Nők részére tiltott munkakörök A nőt terhessége megállapításától gyermeke egyéves koráig éjszakai és túlmunkára beosztani nem szabad. 10. A külső gazdálkodó szervezet által az intézmény területén történő munkavégzés feltételei 10.1 Munkavégzésre külső gazdálkodó szervezettel (vállalkozóval) az intézményigazgató köteles megállapodni, a feladattal alkalomszerűen a gazdasági vezetőt is megbízhatja. A szerződésben a munkabiztonsági szempontokat is rögzíteni kell, a munkavédelmi vezető bevonásával. Építőipari munkálatoknál összehangolási szerződést kell kötni A szerződésnek tartalmaznia kell: - a munkaterület megjelölését, a munkaterület elhatárolásának módját, - a közművezetékek elhelyezkedését, állapotát, - a tevékenység irányításáért felelős vezető nevét az intézmény és a külső 17

18 gazdálkodó szerv, vagy vállalkozó részéről, - a munkabiztonsági ellenőrzésre és intézkedésre jogosultak nevét, - a munkavédelmi oktatásért felelős nevét, - az egyéni védőeszközök biztosításának feltételeit, - levonulás után a munkaterület átadásának és átvételének módját és felelősét Ha garanciális berendezések javítását külső gazdálkodó szervezet munkavállalója végzik akkor a munkabiztonsági előírások betartásáért a területileg felelős vezető a felelős. 11. Szervezett társadalmi munka 11.1 A munkavégzésre az igazgató adhat engedélyt A társadalmi munkában résztvevőkről jelenléti ívet kell felvenni a 21. sz. melléklet szerint A társadalmi munkában résztvevőknek a munka jellegének megfelelően a munka szervezője munkabiztonsági oktatást tart Az oktatás témáját a jelenléti íven kell feltüntetni. Az oktató az oktatás tényét aláírásával igazolja A társadalmi munka szervezője a munkahelyen köteles ellenőrizni a munkaeszközök biztonságtechnikai állapotát. 12. Munkavédelmi eljárások rendje 12.1 Létesítmények használatba vétele Veszélyes létesítmény, ( technológia) használatba vétele Az üzembe-helyezést (használatbavételt) megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése a munkavédelmi vezető és munkaegészségügyi szaktevékenység keretén belül a foglakozás egészségügyi orvos közreműködésével történik. Az üzembe helyezés dokumentumainak elkészítése a munkavédelmi vezető feladata Az üzembe-helyezést (használatbavételt) megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat szempontjait, a vizsgálati jegyzőkönyvet a 22. sz. melléklet tartalmazza Az üzembe-helyezést (használatbavételt) a 23. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell elrendelni Az üzembe helyezés (használatbavétel) elrendelésére az igazgató jogosult, ha a feltételek teljesítése megfelelő minősítést kapott. Veszélyesnek kell tekinteni: - az A, B, C tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményeket és munkahelyeket, - a jogszabály szerint veszélyesnek minősített munkaeszközöket, - a hatósági engedélyezési eljárás alá eső munkaeszközöket és létesítményeket, - azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalót megfelelő védelem nélkül súlyos baleseti veszélyeztetés, illetve tartós epozíció érné Nem veszélyes létesítmények, munkahelyek használatba vétele A létesítmény használatbavételét az igazgató engedélyezi A használatbavétel engedélyezése előtt a munkahelyre vonatkozó munkavédelmi követelmények teljesülésének minimális szintjét a 24. sz. mellékletben meghatározott jegyzőkönyvbe rögzített szempontok alapján kell vizsgálni A minimális feltételek teljesülésének vizsgálata a munkavédelmi vezető feladata. 18

19 12.3 Veszélyes munkaeszközök használatba vételének elrendelése Az üzembe-helyezést megelőző munkabiztonsági szempontú vizsgálat elvégzése a munkavédelmi vezető feladata. Az üzembe helyezés elrendelésére az igazgató jogosult Az üzembe-helyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat szempontjait, a vizsgálati jegyzőkönyvet a 25. sz. melléklet tartalmazza Az üzembe-helyezést a 23. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell elrendelni A vizsgálatot és az üzembe helyezés elrendelését a munkaeszköz újraindítása során is el kell végezni Az üzembe helyezés elrendelésére az igazgató jogosult, ha a feltételek teljesítése megfelelő minősítést kapott Nem veszélyes munkaeszköz használatba vétele Nem kell használatbavételi eljárást lefolytatni: - A kereskedelemben beszerezhető, nem helyhez kötött gépre, berendezésre, ha kezelési utasítás, minőségtanúsítás rendelkezésre áll és a kezelést nem köti szakképesítéshez, feltételekhez. - A kísérleti, bemutatási célokra készült ideiglenes berendezésekre, ha azok megfelelnek a vonatkozó munkavédelmi előírásoknak. - A gyengeáramú (híradástechnikai, számítástechnikai) valamint a 2 KW alatti teljesítményű villamos berendezésekre, ha a kezelést nem köti szakképesítéshez, feltételekhez A nem veszélyes munkaeszközök használatba vétel előtti, szerelést követő, új munkahelyen történő felállítását követő ellenőrző vizsgálatának módját, a vizsgálattal megbízott személyt, a vizsgálatról készült jegyzőkönyvet a 26. sz. melléklet tartalmazza A vizsgálatot az igazgató rendeli el, és írásba bízza meg az ellenőrző és időszakos vizsgálatra jogosult munkavállalót. A megbízást a 27. sz. melléklet tartalmazza Az újraindítási feltételek alá nem tartozó munkaeszközzel, ha azzal műszaki okból 30 napot meghaladó ideig munkát nem végeztek, vagy átalakították, csak az ellenőrző vizsgálat elvégzése után szabad munkát végezni A vizsgálati követelményeket a munkavédelmi vezető állítja össze, a megbízott személy bevonásával végzi el a vizsgálatot. A vizsgálati jegyzőkönyvet nyilvántartásba veszi A munkaeszköz használatba vételét az igazgató és a gyakorlati oktatás területén a gyakorlati oktatásvezető engedélyezi, a felülvizsgálati jegyzőkönyv megfelelő minősítése alapján Munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata, műszeres vizsgálatok rendje Nem veszélyes munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata A munkaeszközök körét, a vizsgálat gyakoriságát, módját, a vizsgálattal megbízott személyt ( pont szerint), a vizsgálatról készült jegyzőkönyv típusát a 28. sz. melléklet tartalmazza A vizsgálati követelményeket a munkavédelmi vezető állítja össze, és a megbízott személy bevonásával végzi el a vizsgálatot. A vizsgálati jegyzőkönyvet nyilvántartásba veszi Nem megfelelő minősítés esetén a munkaeszközzel munkát végezni, végeztetni tilos! Műszaki megoldással meg kell akadályozni, hogy a gépet bekapcsolják. (leválasztás az elektromos hálózatról, indítókulcs elzárása, stb.) 19

20 12.6 A hatósági felügyelet és vizsgálat alá tartotó munkaeszközök A hatósági felügyelet és vizsgálat alá tartotó munkaeszközök jegyzékét a 29. sz. melléklet tartalmazza Műszeres és jogszabályban előírt szakképesítéshez kötött felülvizsgálatok A vizsgálatok rendjét a 30. sz. melléklet tartalmazza Soron kívüli munkabiztonsági, munkaegészségügyi felülvizsgálat A munkavédelmi vezető soron kívül köteles vizsgálni a munkaeszközt, a munkahelyet, egyéni védőfelszerelést, védőberendezést, ha az közvetlenül veszélyeztette a munkavállalót, vagy balesetet okozott rendeltetésszerű használata során. A veszélyeztetés jellegétől függően a felülvizsgálatba bevonja a foglalkozás egészségügyi orvost is Megállapításait, javaslatait a 31. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvben rögzíti. Intézkedést kér az igazgatótól a hiányosságok megszüntetésére Gépkezelési és karbantartási utasítások A munkaeszköz beszerzésekor a beszerzéssel megbízott vezető (munkavállaló) köteles gondoskodni arról, hogy a munkaeszköz átadásakor a gépkönyv, kezelési és karbantartási utasítás magyar nyelven rendelkezésre álljon A használatba vett munkaeszközök kezelési, karbantartási utasítását a munkavédelmi vezető vizsgálja felül, szükség esetén elvégzi a tartalmi elemek kiegészítését A munkaeszközök kezelési és karbantartási utasításainak, felülvizsgálata, nyilvántartása és a munkavállalónak történő kiadása a munkavédelmi vezető feladata. A utasítások jegyzékét a 32. sz. melléklet tartalmazza A kezelési és karbantartási utasítások jóváhagyására az igazgató jogosult Munkavédelmi ellenőrzések rendje, kockázatértékelés Az igazgató a tanév megkezdése előtt átfogó munkavédelmi ellenőrzést tart. Az ellenőrzésen részt vesz: - igazgatóhelyettes - gyakorlati oktatásvezető - gazdasági vezető - munka és tűzvédelmi vezető - munkavédelmi képviselő Az igazgató rendkívüli munkavédelmi ellenőrzést rendel el azon a területen ahol rendkívüli esemény történt, vagy a munkavédelem helyzete jelentősen romlott A munkavédelmi ellenőrzés megszervezése, a résztvevők értesítése, a szemle vezetése és a jegyzőkönyv elkészítése a munkavédelmi vezető feladata. A jegyzőkönyvben feltüntetett határidők ellenőrzése a munkavédelmi vezető feladata A területileg felelős vezető munkaköri leírásának megfelelően kellő gyakorisággal köteles ellenőrizni: - a munkavállalók és a tanulók munkára képes állapotát, - a munkaterületen a rendet, fegyelmet, tisztaságot, - a munkaeszközök megfelelőségét, - az egyéni védőfelszerelések használatát. Az ellenőrzést végző köteles a hiányosságok felszámolására intézkedni. 20

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére

Előterjesztés. Jánoshalma Város Képviselő-testülete december 15-i ülésére Előterjesztés Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2016. december 15-i ülésére Az előterjesztés címe: Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladatok ellátásáról Az előterjesztést készítette: Kasziba Sándor

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 9. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata Intézményeinek munkavédelmi helyzetéről Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Véleményező bizottság: Műszaki Osztály

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS Készült: A Szegedi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzat 22. sz. melléklete, 1993. évi CXIII. Törvény

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzata

Munkavédelmi Szabályzata 1 NESZMÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Munkavédelmi Szabályzata 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal 2 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata

Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata 2012. (Elfogadva az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2012. május 9-i ülésén) 2/39 A munkavédelemről szóló, 1993.

Részletesebben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

4. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. melléklet Munkavédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 1.1. Területi hatálya 1.1.1. Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) melléklete 12) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Dohányzási Szabályzata A nemdohányzók

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának 2014. június 26-i elfogadására PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV.

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Csanytelek Önkormányzat.Munkavédelmi Szabályzat CSANYTELEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Csanytelek Volentér János tér 2 Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda, Csanytelek Kossuth u. 12. Csanytelek Önkormányzat,

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre?

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre? Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre? Írta: Kálmán László A munkavédelmi hatóság törvényi kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek, előírásai betartásának

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Ügyrend... 4 A munkavédelmi tevékenység célja és alapvető feladata...

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben