Munkabiztonsági Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkabiztonsági Szabályzat"

Átírás

1 A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 6. számú melléklete Munkabiztonsági Szabályzat Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, január 3. Utolsó módosítás: január 10.

2 Tartalomjegyzék 1. A Munkavédelmi Szabályzat hatálya 4 2. A munkavédelmi ügyrend Vezetők munkavédelmi feladatai Igazgató munkavédelmi feladatai Igazgatóhelyettes munkavédelmi feladatai Gazdasági vezető munkavédelmi feladatai Gyakorlati oktatásvezető munkavédelmi feladatai Munkavédelmi vezető, tanműhelyvezető munkavédelmi feladatai 7 3. Veszélyességi besorolás 8 4. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei Az előzetes munkaköri, szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata Időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat A soron kívüli munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata Különös védelmet igénylő (sérülékeny) csoportok és foglalkoztatásuk Az intézményben női munkavállaló részére tiltott munkakörök A szakiskolai tanuló előzetes szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata A tanuló időszakos szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata A tanuló soron kívüli szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata A tanulók szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatának szervezése Munkavédelmi (munkabiztonsági) oktatás Általános előírások Az újfelvételes munkavállaló oktatása Ismétlődő munkavédelmi oktatás Rendkívüli munkavédelmi oktatás Elsősegélynyújtók oktatása, továbbképzése A tanulók munkabiztonsági oktatása A pályaorientációs és szakiskolai képzésben részesülő tanuló 12 munkabiztonsági oktatása 5.8 Munkavédelmi továbbképzések Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi oktatás Egyéni védőfelszerelések juttatása Tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmény juttatása Védőital biztosítása A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések Általános magatartási szabályok Mérgező hatású anyagokkal való munkavégzés Veszélyes létesítmény, munkahely Veszélyes munkaeszközök (gépek, berendezések) Veszélyes technológiák Azon munkafolyamatok, ahol egyedül munkát végezni,végeztetni tilos! Nők részére tiltott munkakörök A külső gazdálkodó szervezet által az intézmény területén történő 17 munkavégzés feltételei 11. Szervezett társadalmi munka Munkavédelmi eljárások rendje Létesítmények használatba vétele Veszélyes létesítmény, (technológia) használatba vétele 18 2

3 12.2 Nem veszélyes létesítmények, munkahelyek használatba vétele Veszélyes munkaeszközök használatba vételének elrendelése Nem veszélyes munkaeszköz használatba vétele Munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata, műszeres vizsgálatok 19 rendje 12.6 A hatósági felügyelet és vizsgálat alá tartotó munkaeszközök Műszeres és jogszabályban előírt szakképesítéshez kötött felülvizsgálatok Soron kívüli munkabiztonsági, munkaegészségügyi felülvizsgálat Gépkezelési és karbantartási utasítások Munkavédelmi ellenőrzések rendje, kockázatértékelés Alkoholos befolyásoltság ellenőrzése A karbantartás előírásai Munkaeszközök minőségtanúsítása Az elsősegélynyújtás rendje Munkabalesetek jelentése, kivizsgálása és nyilvántartása Foglalkozási megbetegedések és fokozott epozíciós esetek 23 bejelentése. 15. A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelméből eredő 24 károk megtérítése. 16. A rendkívüli eseményekre vonatkozó eljárás Munkavédelmi képviselet, érdekegyeztetés Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentációk Hatályba léptető rendelkezések 26 3

4 A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 2. (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek a Marcali Szakképző Iskolán belüli megvalósítását - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - jelen szabályzatban írom elő. A Munkavédelmi Szabályzat a Munkavédelmi Törvény 12. -ának rendelkezése szerint munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül. 1. A Munkavédelmi Szabályzat hatálya (továbbiakban MVSZ) 1.1 Területi hatálya kiterjed - A Marcali Szakképző Iskola mindenkori területére. - Sportlétesítményeire. - Tanműhelyeire. - Más gazdálkodó szervezethez történő kirendelés esetén a kirendelés helyére. - Kiküldetés esetén a kiküldetés helyére. 1.2 Személyi hatálya kiterjed - A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott a Marcali Szakképző Iskolával munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóra. - A Marcali Szakképző Iskolával tanulói jogviszonyban álló és az intézmény területén gyakorlati képzésben részesülő tanulóra. - Szerződés alapján a Marcali Szakképző Iskola területén munkát végző más gazdálkodó szervezet munkavállalóira. - A Marcali Szakképző Iskola által kezdeményezett, irányított társadalmi munkában résztvevő személyre. - A MVSZ szabályait, előírásait a munkavégzés hatókörében tartózkodó (látogató, szülő, stb.) személyekre is alkalmazni kell. 1.3 Időbeli hatálya kiterjed A szabályzat kihirdetése napján január 03. lép érvénybe és visszavonásig érvényes. 4

5 2. Munkavédelmi ügyrend 2.1 Vezetők munkavédelmi feladatai Igazgató munkavédelmi feladatai - Hatáskörében teljes körűen felelős az intézmény működési területén az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, meghatározza és koordinálja a munkavédelmi feladatok megvalósítását. - A munkabiztonsági szaktevékenység ellátására munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező személyt biz meg, aki közvetlen irányítása alatt dolgozik. - Szerződést köt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtóval és biztosítja a munkavállalók, szakképzésben résztvevő tanulók foglalkozás- egészségügyi orvosi vizsgálaton való részvételét. - Rendelkezik a munkavégzéshez, oktatási tevékenységhez szükséges megfelelő munkaeszközök, védőeszközök, személyi feltételek biztosításáról. - A tudomására jutott munkabiztonsággal kapcsolatos rendellenességek (veszélyhelyzetek, rendkívüli események, katasztrófák), bejelentések haladéktalan kivizsgálását rendeli el, intézkedéseket foganatosít. A munkavállalók, tanulók veszélyeztetése esetén a munkavégzést, oktatási tevékenységet leállítja, majd a biztonságos munkakörülmények helyreállítása után a munkavégzés további folytatását engedélyezi. - Intézkedik a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálására, súlyos munkabaleset, foglalkozási ártalom haladéktalan bejelentésére. Elbírálja a munkabalesettel, foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kárigényeket. - Elrendeli a veszélyesnek minősített létesítmények és munkaeszközök használatba vételét. - Jóváhagyja a munkavállalók és a tanulók munkavédelmi oktatására kiadott utasításokat. - Jóváhagyja a kiadásra kerülő gépkezelési, karbantartási, technológiai utasításokat. - Részt vesz az intézmény éves átfogó munkavédelmi ellenőrzésén (kockázatértékeléshez kapcsolódó), rendkívüli munkavédelmi ellenőrzést rendelhet el. - Szerződésben rögzíti, az intézmény területén dolgozó külső gazdálkodó szervezet munkavégzésének feltételeit. - Munkaköri leírásban határozza meg a munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos feladatait, kiadja a szükséges írásbeli megbízásokat. - Munkavédelmi képviselő megválasztása esetén biztosítja működésének feltételeit. - Ha az intézmény működtetésével kapcsolatos munkavédelmi hiányosság megszüntetése az intézmény lehetőségeit meghaladja, erről tájékoztatja a fenntartót, és intézkedést kér Igazgatóhelyettes munkavédelmi feladatai - Az intézmény igazgatójának akadályoztatása esetén a munkavédelmi feladatok ellátásában teljes jogkörrel helyettesíti. - Az intézmény területén rendszeresen ellenőrzi az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétét. 5

6 - Munkaköri leírásban határozza meg az elméleti oktatás területén foglalkoztatott munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos kötelességeit, feladatait, ezek betartását, rendszeresen ellenőrzi. - Az újfelvételes pedagógus munkakörben alkalmazott munkavállaló részére gyakorlati munkabiztonsági oktatást tart. - Köteles az elméleti oktatással kapcsolatos munkavégzés, oktatás során fellépő munkabiztonsági hiányosságok megszüntetésére intézkedést tenni. - Részt vesz az átfogó (kockázatértékeléshez kapcsolódó) munkavédelmi ellenőrzésen, rendszeresen ellenőrzi az intézmény rendjét, a tantermek és oktatástechnikai eszközök állapotát. - Az elméleti oktatás területén intézkedik a tanulók tanév eleji munkavédelmi oktatásáról. - Részt vesz a nem gyakorlati foglalkozás közben bekövetkezett tanulói balesetek kivizsgálásában Gazdasági vezető munkavédelmi feladatai - A munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátását igényli az intézmény fenntartótól. - Az éves költségvetésben tervezi a fenntartótól rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználását a biztonságos és egészséges munkakörülmények megteremtéséhez és javításához, a biztonságtechnikai színvonal emeléséhez, figyelembe véve a hatóságok és felügyeletek ellenőrzése során jelzett kötelező előírásokat, valamint a kockázatértékelésben meghatározott feladatokat. - Munkaköri leírásban határozza meg a technikai munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos kötelességeit, feladatait, ezek betartását rendszeresen ellenőrzi. - Újfelvételes technikai munkavállaló esetén bemutatja és átadja a munkaterületet, a begyakorlás idejére felügyelő személyt jelöl ki. - Intézkedik, hogy a munkavégzéshez szükséges előírt védőeszközök, védőberendezések, egyéni védőfelszerelések, bőrvédő készítmények, védőital és tisztálkodó szerek, megrendelésre, beszerzésre kerüljenek. - A munkavédelmi vezető által jelzett, és az igazgató által jóváhagyott esedékes biztonságtechnikai felülvizsgálatok, műszeres mérések, munkavédelemmel kapcsolatos nyomtatványok, műszaki dokumentációk megrendelése. - Részt vesz a munkavédelmi ellenőrzésen, intézkedik a feltárt, jegyzőkönyvben rögzített hatáskörében megszüntethető hiányosságok kijavítására Gyakorlati oktatásvezető munkavédelmi feladatai - A gyakorlati oktatás területén a munkavállaló (szakoktató) és a gyakorlati képzésben részesülő tanuló biztonságos munkavégzésének megszervezése és az egészséget nem veszélyeztető munkafeltételek megteremtése. - A tanműhelyekben lévő munkahelyek, munkaeszközök, berendezések, járművek, erő és munkagépek biztonságos üzemeltetési feltételeinek biztosítása. A tevékenységhez kapcsolódó raktározás a veszélyes anyagok felhasználása a biztonsági előírásoknak megfelelően történjen. 6

7 - Tanévkezdéskor felméri a gyakorlati oktatáshoz szükséges éves védőeszköz szükségletet, egyeztetve a munkavédelmi vezetővel. Folyamatosan ellenőrzi a kollektív védőeszközök, védőberendezések és egyéni védőfelszerelések rendeltetésszerű használatát. - A gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó munkaeszközök beszerzése esetén gondoskodik a minőségtanúsítások, megfelelőségi nyilatkozatok, kezelési és karbantartási utasítások átvételéről a forgalmazótól, szállítótól, amelyet az üzembe-helyezésig át ad a munkavédelmi vezetőnek. - Az intézmény területén kívül az intézmény által szervezett és felügyelt gyakorlati képzéshez kapcsolódó munkavégzés esetén munkakezdés előtt ellenőrzi a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkafeltételek meglétét. - Rendszeresen ellenőrzi a gyakorlóhelyek rendjét, a munkaeszközök, anyagtárolás módját, közlekedési utak állapotát, a veszélyes anyagok felhasználását. - Karbantartási, felújítási tervben tesz javaslatot a munkaeszközök, munkahelyek biztonságtechnikai színvonalának emelésére, fenntartására. - Jegyzőkönyv alapján engedélyezi a gyakorlati oktatás területén azon munkaeszköz ismételt használatba vételét, amelyet műszaki okok miatt 30 munkanapot meghaladóan nem használtak, valamint a 28. sz. mellékletben szereplő munkaeszközöket. Részt vesz az üzembe helyezési eljárásokon és a munkavédelmi ellenőrzéseken (kockázatértékelés). - Szükség esetén ellenőrzi az egyedi gyakorlati képzőhelyek munkavédelmi megfelelőségét. - Újfelvételes szakoktató esetén a munkaterület bemutatásával, átadásával gyakorlati munkavédelmi oktatást tart. - Munkaköri leírásban határozza meg a szakoktató munkavédelemmel kapcsolatos kötelességeit, feladatait, ezek betartását rendszeresen ellenőrzi. - Részt vesz a gyakorlati foglalkozás közben bekövetkezett munkabalesetek kivizsgálásában Munkavédelmi vezető, tanműhelyvezető munkavédelmi feladatai - Az igazgató közvetlen irányítása alatt dolgozik, ellátja az intézmény munkavédelemmel kapcsolatos feladatait, folyamatos tájékoztatást ad az elvégzett munkavédelmi feladatokról és az aktuális munkavédelmi helyzetről. - Ellátja a munkavédelmi szaktevékenységet. - Elkészíti, és folyamatosan karbantartja a Munkavédelmi Törvényben előírt és írásban kötelezően szabályozandó munkáltatói feladatokat (Munkabiztonsággal kapcsolatos szabályzatok, egyéni védőeszközök juttatásának szabályai, stb.). - Elkészíti a munkavállalók foglalkozás egészségügyi osztályba sorolásával, és az orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos dokumentumokat. - Elvégzi a munkavállalók, elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatását, vizsgáztatását (munkavédelmi, kisgépkezelői, gázpalackkezelői, stb.). - A munkavédelmi oktatáshoz oktatási tananyagot készít, vezeti az oktatással kapcsolatos dokumentációkat. - Oktatási tananyagot készít a szakiskolai tanulók gyakorlati és elméleti munkabiztonsági oktatásához. - A munkabaleseteket kivizsgálja, foglalkozási megbetegedések, fokozott epozíciós eseteket kivizsgálásában közreműködik, elkészíti a szükséges dokumentációkat, jegyzőkönyveket az adatszolgáltatáshoz és nyilvántartáshoz, ezeket irattározza. 7

8 - Rendszeresen ellenőrzi az intézmény területén található munkahelyek, munkaeszközök egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotát, védőeszközök használatát, a műszaki védelem hatásosságát. A munkahelyen alkalmazandó egészségvédelmi és biztonsági jelzések, az elsősegélynyújtó eszközök és felszerelések állapotát. Szükség esetén a munkavállaló munkára képes állapotát, alkoholos befolyásoltságát. Intézkedik a hiányosságok megszüntetésére. - Ellátja az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos feladatokat. - Vezeti a munkavédelmi ellenőrzéseket, jegyzőkönyvet készít az ellenőrzésekről. Javaslatot tesz a biztonságtechnikai színvonal megtartására és emelésére. - Új munkaeszköz, munkahely üzembe helyezésekor, épületrész, munkaeszköz felújításakor, átalakításakor, elvégzi a munkavédelmi szempontú biztonságtechnikai felülvizsgálatot. Elkészíti a munkaeszköz időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatához szükséges dokumentumokat. Irattározza az üzembe-helyezési, felülvizsgálati jegyzőkönyveket. - Figyelemmel kíséri az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok jogszabályban előírt esedékességét, ezek elvégzésére intézkedést kér, a jegyzőkönyveket irattározza. - Elkészíti, felülvizsgálja, nyilvántartja a kezelési és karbantartási utasításokat. - Foglalkozás-egészségügyi orvossal közreműködve elvégzi a munkahelyi kockázatértékelést, elkészíti az írásos dokumentumokat. - Munkakapcsolatot tart a munkavédelmi érdekképviselővel, ha az intézménynél megválasztásra kerül. 3. Veszélyességi besorolás 3.1 A Marcali Szakképző Iskola jogszabály szerinti veszélyességi osztályba sorolása a tevékenység és az átlagos létszám alapján: II/C 4. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei A munkaköri, szakmai, alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése 4.1 Az előzetes munkaköri, szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata Az igazgató a munkaviszony létesítése előtt, munkakör változása esetén köteles előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra küldeni: - az újfelvételes munkavállalót, - a fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalót Az intézmény foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatását ellátja: Dr. Henézi Erzsébet és Társa Bt. Foglalkozás - Egészségügyi Szolgálat Kaposvár Izzó út A vizsgálatot a "Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" megnevezésű nyomtatványon kell kérni. (1. sz. melléklet) A munkavállalót a munkavédelmi vezető látja el nyomtatvánnyal, amelyen közli a munkavállaló személyi adatait, munkakörét, a vizsgálat okát. A 2. sz. melléklet szerint jelöli a munkakör főbb egészségkárosító kockázatait Ha a munkavállaló előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton nem vesz részt vele munkaviszony nem létesíthető, új munkakörbe nem helyezhető át. 8

9 4.2 Időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat A 3. sz. mellékletben meghatározott munkakörökben a megjelölt gyakorisággal a foglalkoztatottak időszakos alkalmassági orvosi vizsgálaton vesznek részt Az időszakos alkalmassági vizsgálatok esedékességét a munkavédelmi vezető a 4. sz. melléklet szerinti nyomtatványon tartja nyilván. A vizsgálat a pontban megjelölt nyomtatványon " időszakos vizsgálat " megjelöléssel kérhető. A vizsgálat időpontjáról a munkavállalót legalább 10 nappal előtte értesíteni kell, a vizsgálaton való részvételt munkaidőben kell biztosítani A munkavállaló az éves tüdőszűrő vizsgálaton a lakóhely szerint illetékes Tüdőgondozó Intézet Szűrővizsgálatán köteles részt venni Ha a munkavállaló nem vett részt az előírt időszakos alkalmassági vizsgálaton a munkakörében való további munkavégzéstől a vizsgálaton való megjelenésig el kell tiltani. Az eltiltás időtartalmára munkabér nem fizethető. 4.3 A soron kívüli munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata Az igazgató soron kívüli munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatra köteles küldeni a munkavállalót: - a munkavállaló kérésére, - ha az egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi munkakörének betöltésére, - olyan rosszulléte, megbetegedése, amely feltehetően munkaköri okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően, - heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott epozíció, eszméletvesztéssel járó, vagy ismételt munkabaleset előfordulását követően, - előre nem várt esemény során epozíciót szenved, - a munkavégzése nem egészségügyi ok miatt 6 hónapot meghaladóan szünetelt Az igazgató a vizsgálatot a pontban megjelölt nyomtatványon "soron kívüli" megjelöléssel kezdeményezi Ha az igazgató, vagy a munkavállaló a munkaköri alkalmasság első fokú orvosi véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a "Beutalás Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" megnevezésű nyomtatványon (5. sz. melléklet) kérheti a munkaköri alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását pontban megjelölt szervtől. A másodfokú egészségügyi szerv döntéséig az első fokú egészségügyi szerv véleménye szerint kell eljárni. 4.4 Különös védelmet igénylő (sérülékeny) csoportok és foglalkoztatásuk: - a nők (különös tekintettel a fogamzó képes korúakra és a terhesekre, a terhesség korai szakaszában lévő, nem régen szült, szoptató anyákra, az anyatejet adókra), - fiatalkorúak, - öregségi nyugdíj korhatár felettiek. Foglalkoztatásuk az 6. sz. mellékletben szereplő korlátozások figyelembe vételével lehetséges. 4.5 Az intézményben női munkavállaló részére tiltott munkakörök Az intézményben női munkavállaló részére tiltott munkakör nincs. 9

10 4.6 A szakiskolai tanuló előzetes szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata Az igazgató az intézménybe jelentkező szakiskolai tanulót a beiskolázás előtt szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatra köteles küldeni Ha az intézménybe jelentkező tanuló szakmai jellegű képzésben való részvétele egészségi állapota miatt korlátozott a szülő, a pályaválasztási tanácsadó, és a tanuló is kérheti a szakmaválasztást megelőző orvosi vizsgálatra küldést az intézmény igazgatójától A tanuló csak arra a szakmára iskolázható be amelyre "alkalmas" orvosi véleményt kapott. 4.7 A tanuló időszakos szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata A szakképzésben résztvevő valamennyi tanuló a tanulói jogviszony fennállása alatt évente időszakos szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatra kötelezett. 4.8 A tanuló soron kívüli szakmai alkalmassági orvosi vizsgálata Az igazgató soron kívüli szakmai alkalmassági vizsgálatra köteles küldeni a tanulót a pontban felsorolt esetekben. 4.9 A tanulók szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatának szervezése Az igazgató a tanuló előzetes, időszakos, vagy soron kívüli szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatát 7. sz. melléklet szerinti "Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" megnevezésű nyomtatványon kéri a szakma megjelölésével A tanuló szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatát és véleményezését: a Marcali Városi Korház és Rendelőintézet Foglalkozás - Egészségügyi Szolgálat látja el A tanuló szakmai alkalmasságának másodfokú véleményezését az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás - Egészségügyi Intézete Bizottsága végzi Az "Első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény" elnevezésű igazolásokat osztályonként és szakmánként a munkavédelmi vezető tartja nyilván A tanuló az időszakos szakmai alkalmassági orvosi vizsgálaton a tanév megkezdéséig köteles megjelenni és az orvosi vizsgálat véleményét a tanév első osztályfőnöki óráján az osztályfőnöknek átadni. Az osztályfőnök köteles ellenőrizni az orvosi vizsgálat véleményét, "alkalmatlan" orvosi vélemény esetén az intézmény igazgatóját és a munkavédelmi vezetőt tájékoztatni Az osztályfőnök az orvosi alkalmassági véleményeket szeptember 15 ig köteles leadni a munkavédelmi vezető részére A munkavédelmi vezető a leadott orvosi alkalmassági véleményeket osztályonként és szakmánként tartja nyilván. 5. Munkavédelmi (munkabiztonsági) oktatás 5.1 Általános előírások A munkabiztonsági oktatás elméleti munkabiztonsági oktatásból és a munkakörrel kapcsolatos gyakorlati oktatásból áll. Munkavédelmi oktatás megtartására jogosult: Munkavállaló esetében: - munkavédelmi vezető (elméleti és gyakorlati oktatás) - vezető beosztású munkavállaló (gyakorlati oktatás) Pályaorientációs és szakiskolai gyakorlati képzésben részesülő tanuló: - szakoktató 10

11 Tanuló nem szakmai gyakorlati képzése esetében a jogosultság, és kötelezettség az 5.6 pont szerint Az elméleti oktatás időtartalma minimum 1 óra. A munkavédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani A munkabiztonsági oktatás anyagát a sorszámmal ellátott és kiadott munkabiztonsági utasítások tartalmazzák. (8. sz. melléklet) Gyakorlati munkavédelmi oktatás megtartása nélkül a munkavállalót munkába állítani nem szabad Pályakezdő munkavállaló esetében a gyakorlás, betanulás (gyakornoki idő) alatt csak felügyelettel végezhető a tevékenység, amelynek személyi feltételét az igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, gazdasági vezető köteles biztosítani. Ennek időtartalma minimum 5 munkanap A megbízott személlyel a feladatait ismertetni kell Az oktatás során a gyakorlatban bemutatott teendők elsajátításáról a pontban megjelölt személynek visszakérdezéssel - eszköz, egyéni védőeszköz, berendezés esetén - annak szakszerű használatának ellenőrzésével kell meggyőződni. A gyakorlati alkalmazás elsajátításáig a munkavállaló önállóan munkát nem végezhet A munkabiztonsági oktatásról a Munkavédelmi Oktatási Napló -ba az elméleti oktató és a gyakorlati oktató nyilvántartást vezet (9. sz. melléklet). Az oktatáson való részvételt és a beszámoltatás eredményét a munkavállaló aláírásával igazolja Az oktatáson "nem jelentek meg" részére a munkába állást követő 5 napon belül pótoktatást kell tartani A munkavállalók oktatásának nyilvántartására rendszeresített oktatási naplót a munkavédelmi vezetőnél kell elhelyezni. 5.2 Az újfelvételes munkavállaló oktatása Minden újfelvételes munkavállalót munkakörétől függetlenül munkába állás előtt előzetes elméleti munkavédelmi oktatásba kell részesíteni. Oktatásra kötelezettek a nyugdíjasok, másodállásban illetve egyéb jogviszony keretében munkát végzők Minden munkavállalóval meg kell ismertetni a munkakörével kapcsolatos előírásokat, jogokat-kötelezettségeket, munkakörének kockázatait-veszélyeit, teendőit veszély esetén, riasztás eszközeit, menekülés módját, elsősegély nyújtási ismereteket. Az egyéni védőeszközök szakszerű használatát. A munkavállaló az elsajátított ismeretekből szóban és a munkaköréhez kapcsolódóan írásban (feladatlap kitöltésével) köteles számot adni. A feladatlapokat a munkavédelmi vezető készíti el és irattározza. A gép, berendezés, egyéni védőeszköz használatának szakszerű elsajátításáról a munkavállaló által történő bemutatással kell meggyőződni. 5.3 Ismétlődő munkavédelmi oktatás A pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalót minden tanév megkezdésekor ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók oktatását évenként január hónapban kell megszervezni Bármely munkakörben foglalkoztatott munkavállalót újra kell oktatni, ha a munkahelye, munkakörnyezete valamint a munkavégzés követelményei megváltoznak. Új munkaeszközt helyeztek üzembe, vagy a munkaeszközt átalakították. Új anyag, technológia került bevezetésre. 11

12 5.4 Rendkívüli munkavédelmi oktatás Rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartani, ha a munkahelyen súlyos munkabaleset, egészségkárosodás, vagy személyi sérüléssel járó esemény következett be. Az oktatást az intézmény igazgatója rendeli el, témáját aktualitása határozza meg Az intézmény területén munkát végző, de munkaviszonyba nem álló munkavállaló munkabiztonsági oktatásának feltételeit megállapodásban kell rögzíteni. (szerződés alapján végzett munka, esetei megbízás, társadalmi munka, stb.) Az idegen munkavállaló kioktatásának ellenőrzésért a munkavédelmi vezető a felelős. 5.5 Elsősegélynyújtók oktatása, továbbképzése A kijelölt elsősegélynyújtók kiképzéséről és a továbbképzéséről az intézmény igazgatója gondoskodni. A továbbképzéseket 3 évenként 8 óra időtartamban kell megtartani a foglalkozás egészségügyi orvos bevonásával A továbbképzés megszervezése a munkavédelmi vezető feladata. 5.6 A tanulók munkabiztonsági oktatása A tanulók munkabiztonsági oktatásáról életkori sajátosságaik figyelembe vételével a foglalkozást vezető pedagógusok kötelesek gondoskodni Az osztályfőnök minden tanuló részére a tanév megkezdésekor általános jelleggel a kiadott munkavédelmi utasítás és osztályonként névsorral ellátott jegyzőkönyv alapján oktatást tart. Ennek időpontját az osztálynaplóban is rögzíti Az osztályfőnök az oktatási jegyzőkönyvet szeptember 20 ig a munkavédelmi vezető részére leadja. 5.7 A pályaorientációs és szakiskolai képzésben részesülő tanuló munkabiztonsági oktatása A pályaorientációs gyakorlaton résztvevő tanulót a gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt a tevékenységének megfelelően oktatásban kell részesíteni A szakiskolai tanuló munkabiztonsági oktatását minden tanévkezdéskor általános jelleggel a kiadott munkavédelmi utasítás témakörei szerint kell végezni és a feladatlap kérdései lapján tanulónként számon kérni, értékelni A szakiskolai tanuló ismétlődő munkavédelmi oktatását a második félév megkezdésekor valamint az iskolai tanműhelyben szervezett termelési gyakorlat megkezdése előtt kell megtartani Az pont szerinti oktatások jegyzőkönyveit a szeptember 20. és február 20- ig a munkavédelmi vezető részére kell leadni az oktatást végző szakoktatónak Az pontban leírtakat a gyakorlati foglalkozáson résztvevő tanulóra is alkalmazni kell. Kiemelve, hogy a tanulót minden új művelet, kísérlet, mérési gyakorlat előtt is munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatás tényét "Csoportnapló" haladási részében kell dokumentálni. Az elhangzottakról a tanulóval vázlatot kell íratni a jegyzetfüzetébe Rendkívüli oktatásként kell dokumentálni: - erőgépek vezetése, - mezőgazdasági munkák megkezdése (talajművelés, betakarítás, szállítás, stb.), - hegesztési gyakorlatok, - nyári (termelési) gyakorlatok, 12

13 - szakmunkásvizsga gyakorlati részének megkezdése előtti munkabiztonsági ismeretek oktatását. Az oktatás tényét a Munkavédelmi Oktatási Napló -ba a szakoktatónak kell nyilvántartani A hiányzó tanuló munkavédelmi oktatását a hiányzást követő első foglalkozási napon pótolni kell A tanulók munkavédelmi oktatásához tanműhelyenként kiadott naplót a szakoktató köteles megőrizni, és tanév végén a munkavédelmi vezetőnek leadni. 5.8 Munkavédelmi továbbképzések A vezetők, szakoktatók munkavédelmi továbbképzését 2 évenként 2 órás időtartamban a munkavédelmi vezető tartja. A továbbképzésről jelenléti ívet készít A továbbképzés alól mentesülnek azok, akik legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkeznek Munkavédelmi képviselő képzését a munkavédelmi vezető biztosítja. 5.9 Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi oktatás A munkavállaló (tanuló) tűzvédelmi oktatását a munkavédelmi elméleti oktatásával együtt a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint kell megtartani Az intézmény Prevenciós Programját minden munkavállalóval meg kell ismertetni. 6. Egyéni védőfelszerelések juttatása 6.1 Az egyéni védőfelszerelések, védőeszközök jegyzékét munkakörönként és munkafolyamatokhoz (10. sz. melléklet) a munkavédelmi vezető és foglalkozásegészségügyi orvos szaktevékenység keretén belül határozza meg. A munkavégzéssel kapcsolatos veszélyeket és ártalmakat a létesítési, üzembe helyezési eljárások, valamint a végrehajtott módosítások során, illetve után fel kell mérni. A mérhető paramétereket hitelesített műszerrel kell mérni (pl. világítás, zaj, rezgés, légállapot jellemzők, stb.). Ahol a mért értékek a megengedett határértékeket meghaladták, a felmérést ellenőrző jelleggel legalább évenként meg kell ismételni. A felméréssel megállapított veszélyeket és ártalmakat ki kell értékelni. Ahol az ártalomra szabványokban, jogszabályokban megállapított határértékek vannak (világítás, zaj, klímatényezők, légállapot, stb.), ott azokat kell a kiértékelésnél figyelembe venni. A munkaköri kockázatokat a (11. sz. melléklet) szerinti nyomtatványokon kell nyilvántartani. A védőeszközök kiválasztásánál, értékelésénél (12. sz. melléklet) szerint kell eljárni. 6.2 Csak az a védőeszköz szerezhető be, adható ki, használható, amely 1. kategóriájú védőeszköz esetén EK megfelelőség nyilatkozattal, 2. és 3. kategóriába tartozó védőeszköz esetén EK típustanúsítvánnyal rendelkezik, CE jelöléssel ellátott. 6.3 A védőeszköz beszerzése a munkavédelmi vezető feladata. A forgalmazótól a védőeszköz csak EK megfelelőségi nyilatkozat, típustanúsítvány másolatának és a használati utasítás átadásával vehető át. 6.4 A védőeszközt a munkakezdés pillanatától a veszélyes tevékenység teljes idejére biztosítani kell, amelyet a munkavállaló köteles használni. 6.5 A védőeszköznek kihordási ideje nincs, személyhez kötöttek viselni, hordani védelmi funkciójuk megőrzéséig szabad. 6.6 A védőeszköz megőrzéséről, tisztításáról, karbantartásáról az eszközt használó munkavállalónak kell gondoskodni a gyártó által megadott tájékoztató, vagy használati utasítás szerint. Állapotát naponta köteles ellenőrizni, meghibásodását, elhasználódását a munkahelyi vezetőnek köteles jelezni. 13

14 6.7 A védőeszköz szakszerű használatát a gyakorlati oktatónak oktatni és gyakoroltatni kell. Az oktatásnak az alábbiakra kell kiterjednie: - a tevékenységekből adódó veszélyek és ártalmak, valamint az ellenük való védekezés módjaira, - a tevékenységhez rendszeresített védőeszközök használatának módjára, - a védőképesség tartalmára és korlátjaira, - a védőeszközök használatának mellőzéséből származó következményekre, - a védőeszköz használat közbeni meghibásodása esetén követendő magatartásra, - a védőeszköz karbantartásának, ápolásának, fertőtlenítésének szabályaira. 6.8 Ha a munkavállaló figyelmeztetés ellenére sem használja az előírt egyéni védőeszközt, védőfelszerelést az adott munkavégzéstől el kell tiltani. 6.9 A védőfelszerelések, eszközök személyre szóló kiadásáról és nyilvántartásáról a (13. sz. melléklet) szerint a munkavédelmi vezető gondoskodik A munkavédelmi vezető a kiadott védőfelszerelések védelmi képességét évente tanévkezdéskor felülvizsgálja, az elhasználódott védőeszközöket selejtezteti A munkavédelmi vezető meghatározza, mely védőeszközöket kell veszélyes hulladékként kezelni (13. sz. melléklet). Raktárkészletként tartandó legalább 1 darab/fajta eszközt a 10. sz. mellékletben kell jelölni. 7. Tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmény juttatása 7.1 Az iskola minden olyan helyiségében, ahol hideg-melegvizes kézmosási lehetőség van kézmosószert (pipereszappant) és kéztörlési, szárítási lehetőséget kell folyamatosan biztosítani. 7.2 A munkavállaló részére biztosítandó tisztálkodó szereket és bőrvédő készítményeket a 14. sz. melléklet tartalmazza. 8. Védőital biztosítása 8.1 A gazdasági vezető a leadott igény szerint intézkedik, hogy a munkavállaló részére védőital kerüljön kiadásra abban az esetben, ha a munkavégzés helye hidegnek minősül (szabadban, vagy zárt térben végzett munka), a hőmérséklet + 10 o C -ot a munkaidő 50 % - nál hosszabb időtartamban nem éri el és a munkavállaló legalább 3 órát dolgozik az adott munkakörülmények között. 8.2 Melegítő italként 0.5 liter/fő/nap + 50 o C hőmérsékletű, 4 súlyszázaléknál kevesebb cukrot, illetőleg megfelelő édesítőszert tartalmazó teát kell biztosítani. 8.3 Az igény jelzése és felmérése a mindenkori felelős munkavezető feladata. Az elkészítés és közvetlen fogyasztáshoz szükséges eszközök biztosításáért a gondnok a felelős. Az elkészítést az intézmény teakonyhájában kell végezni, vagy szolgáltatótól megrendelni. 8.4 Ha a munkahelyi klíma a zárttéri és a szabadtéri munkahelyen a 24 o C (K) EH értéket meghaladja a munkavállalók és a szakiskolai tanulók részére igény szerinti mennyiségben, legalább félóránként a folyadékvesztéség pótlására o C hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani. A fogyasztáshoz egyéni használatra kiadott ivópoharakról a felelős munkavezető gondoskodik. (mezőgazdasági munkák, stb.) 9. A munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 9.1 Általános magatartási szabályok A munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban a vonatkozó munkabiztonsági szabályok megtartásával végezhet munkát. 14

15 Köteles a munkahelyi vezetőjének tudomására hozni veszélyes munkavégzés esetén, ha olyan gyógyszert szed, amelynek használati utasítása fokozott elővigyázatosságot ír elő Az intézmény vezetője a munkahelyen a munkavállalót a " Munkaköri leírás"-ban és azon kívül csak olyan tevékenységgel bízhatja meg, amelyhez a szükséges szakmai képesítéssel, kellő gyakorlottsággal, munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik és a munkavégzésre egészségileg alkalmas A munkavállaló köteles a rábízott munkaeszköz biztonsági állapotát minden munkakezdés előtt ellenőrizni, a kezelési és használati utasítások, szabályzatok betartásával rendeltetésszerűen használni és karbantartani. Köteles a használathoz szükséges ismereteket elsajátítani, a részére előírt egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, karbantartásáról a számára előírtak szerint gondoskodni A munkavállaló jogosult megkövetelni, hogy a munkavégzéshez szükséges felszerelések, munka és védőeszközök, védőital, tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmények rendelkezésére álljanak A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha az egészségét, vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti Ha a munkavállaló a munkáltató utasításának teljesítésével mások egészségét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, az utasítás teljesítését köteles megtagadni A munkavállaló a munkahelyen köteles a rendet és a fegyelmet megtartani erre munkatársait is figyelmeztetni A biztonságos munkavégzést akadályozó ittasság, kábítószer, vagy pszichotron anyagok hatása alatt lévő munkavállalót az intézmény vezető köteles a munkavégzéstől eltiltani és a munka-, intézmény területéről eltávolítani A munkavállaló anyagmozgatásnál, forgó mozgást végző géprészek közelében, órát, gyűrűt, nyakláncot, karkötőt nem viselhet. A munkahelyi vezető és a munkavállaló a hátsérülések megelőzése érdekében kötelesek a (15. sz. melléklet) előírásai szerint eljárni Ha valamely munkát két, vagy több munkavállaló végez, a munka irányításával egy személyt meg kell bízni, és azt a többi munkavállaló tudomására kell hozni. Felelős a munkát elrendelő vezető A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el, és nem alakíthatja át a biztonsági berendezést, elektromos berendezést nem javíthat Az intézmény területén dohányozni csak a "Dohányzásra kijelölt hely"-en a 16. sz. mellékletben előírtak Szabályzat a nemdohányzók védelméről szabad! Minden elektromos működtetésű gépet és berendezést a munka befejezése után feszültség mentesíteni kell. Felelős a munkaeszközt használó munkavállaló Ha bármely munkavállaló az intézmény területén balesetet előidéző, vagy a testi épség sérelmével járó veszélyt észlel, köteles megszüntetni, vagy a megszüntetés érdekében munkahelyi vezetőjétől, intézkedést kérni, amennyiben az elhárításban való részvétel képzettségét, vagy intézkedési jogkörét meghaladja Közvetlen veszély esetén a munkát irányító vezetőnek a munkavégzést le kell állítani, a veszélyes területről a személyeket el kell távolítani, a veszélyes területre a bejutást meg kell akadályozni és az intézmény igazgatóját a veszélyhelyzetről haladéktalanul értesíteni. A veszélyhelyzet megszüntetése után a munka folytatására az intézmény igazgatója adhat engedélyt A vezetői munkakörben alkalmazottak kötelesek rendszeresen a munkabiztonsági szabályokban előírt rendelkezések betartását ellenőrizni. A tudomásukra jutott minden rendellenességet kötelesek haladéktalanul kivizsgálni, beleértve a személyi sérüléssel nem járó eseteket is. 15

16 Az iskolán belüli közlekedés rendjét a tanulók csoportos közlekedésének irányát az igazgatóhelyettes köteles meghatározni és az ügyeletes nevelők kötelesek felügyelni Az iskola épületében tartott tömegrendezvények esetében a kijárati ajtókat nyitva kell tartani, kinyitásukért a rendezvény szervezője a felelős Folyosón anyagot tárolni és a közlekedési utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, ellenőrzése a gondnok feladata Törött, repedt, csorbult dugaszoló aljzatot és csatlakozót, hibás szerelvényt és készüléket használni nem szabad. Ellenőrzése a munkavállaló kötelessége munkakezdés előtt. A hibás eszközt a munkavállaló köteles leadni javításra a gondnoknak, vagy a tanműhelyvezetőnek A keletkezett hulladékot szelektíven kell gyűjteni, és a veszélyes anyagokat (esztergaforgács, fáradt olaj, olajos rongy, hűtőfolyadék) a tanműhelyvezető által kijelölt helyen tárolni A szakoktató megbízása esetén az előírt pedagógiai és szakmai képesítés mellett a szakirányban ténylegesen eltöltött gyakorlati időt is figyelembe kell venni. Szakmunkásbizonyítvánnyal is rendelkező munkavállaló esetében a minimális gyakorlati idő 3 év. A csak felsőfokú szakképesítéssel rendelkező munkavállaló esetében a minimális gyakorlati idő 5 év. 9.2 Mérgező hatású anyagokkal való munkavégzés A tevékenység folytatására az intézmény igazgatója adhat engedélyt abban az esetben, ha a tevékenység folytatását a területileg illetékes ÁNTSZ vezetője engedélyezte (rágcsálóirtás, stb.) Vegyszeres gyomirtást, a mezőgazdasági termelési tevékenység kivételével csak III. forgalmi kategóriájú növényvédő felhasználásával a használati utasításban előírt feltételek betartásával alkalomszerűen azzal megbízott munkavállaló végezhet. A mezőgazdasági termelési tevékenységhez kapcsolódóan vegyszeres növényvédelmi tevékenység csak növényvédelmi képesítéssel rendelkező szakember irányítása mellett végezhető Növényvédő szer kijuttatásával kizárólag 18. életévét betöltött férfi foglalkoztatható, aki előírt előzetes, időszakos és soron kívüli orvosi vizsgálatokon erre alkalmasnak minősült, valamint a szerek szakszerű és biztonságos felhasználására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik A 14 éven felüli fiatalkorúakat növényvédő szerekkel kapcsolatos tevékenységgel kizárólag a szakoktatás ideje alatt, felsőfokú növényvédelmi végzettségű szakoktató felügyelete mellett szabad foglalkoztatni A növényvédő szeres munka során, illetve annak megkezdése előtt és azt követően nyolc órán belül nem szabad alkoholt fogyasztani. Növényvédő szeres munkavégzés közben étkezni, dohányozni tilos. A munkavégzés során az általános higiéniai szabályokat is be kell tartani. A kioktatás a munkavezető feladata. A növényvédő szerrel folytatott tevékenység helyszínén a baleseti és mérgezési elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket, valamint a Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok legújabb kiadványának egy példányát biztosítani kell A veszélyjelzéssel valamint R mondattal ellátott anyagok felhasználási szabályairól (Veszélyes anyagok kezelési szabályzata) munkakezdés előtt a veszélyes anyag Biztonsági adatlap -ja alapján a munkavállalót munkavédelmi oktatásba kell részesíteni. Az oktatás megtartása a munkavezető feladata Kémiai kísérletekhez beszerzett vegyi anyagokat zárható és megjelölt méregszekrényben kell tartani, az anyagnyilvántartás a kémia szakos tanár feladata. 16

17 9.2.8 Vegyi anyagokkal végzett kísérleteket csak kémia szakos tanár végezhet, a biztonsági előírások betartása mellett Takarítószerekkel történő munkavégzés esetén az anyagok kezelésére kiadott utasítás szerint kell eljárni A veszélyes anyagok Biztonsági adatlapját a munkavédelmi vezető köteles nyilvántartani. A Biztonsági adatlapot a munkavégzés helyén kell tartani A karbantartáshoz, üzemeltetéshez, takarításhoz kiadott vegyi anyagok nyilvántartása a gondnok feladata. (17. sz. melléklet) 9.3 Veszélyes létesítmény, munkahely Az intézménynél veszélyesnek minősített munkahelyek jegyzékét a 18. sz. melléklet tartalmazza A veszélyesnek minősített munkahelyen munkát végezni csak munkavédelmi üzembe helyezés után szabad A veszélyes munkahelyekre csak az oda beosztott munkavállalók, tanulók és az ellenőrzésre jogosult személyek léphetnek be Veszélyes munkahelyen egyedül munkát végezni tilos! 9.4 Veszélyes munkaeszközök (gépek, berendezések) Veszélyes munkaeszközök (gépek, berendezések) jegyzékét a 19. sz. melléklet tartalmazza A veszélyesnek minősített munkahelyen munkát végezni csak munkavédelmi üzembe helyezés után szabad A veszélyes gép kezelésével a munkavállalót a Munkaköri leírás kiadására jogosult vezető bízza meg. 9.5 Veszélyes technológiák Az intézménynél veszélyesnek minősített technológiát nem végeznek. 9.6 Azon munkafolyamatok, ahol egyedül munkát végezni,végeztetni tilos! A munkafolyamatok jegyzékét a 20. sz. melléklet tartalmazza A jegyzékben felsorolt munkafolyamatokat minimum két személy végezheti kioktatás után. Egyik főnek szakképzettnek és kellő gyakorlattal kell rendelkezni. 9.7 Nők részére tiltott munkakörök A nőt terhessége megállapításától gyermeke egyéves koráig éjszakai és túlmunkára beosztani nem szabad. 10. A külső gazdálkodó szervezet által az intézmény területén történő munkavégzés feltételei 10.1 Munkavégzésre külső gazdálkodó szervezettel (vállalkozóval) az intézményigazgató köteles megállapodni, a feladattal alkalomszerűen a gazdasági vezetőt is megbízhatja. A szerződésben a munkabiztonsági szempontokat is rögzíteni kell, a munkavédelmi vezető bevonásával. Építőipari munkálatoknál összehangolási szerződést kell kötni A szerződésnek tartalmaznia kell: - a munkaterület megjelölését, a munkaterület elhatárolásának módját, - a közművezetékek elhelyezkedését, állapotát, - a tevékenység irányításáért felelős vezető nevét az intézmény és a külső 17

18 gazdálkodó szerv, vagy vállalkozó részéről, - a munkabiztonsági ellenőrzésre és intézkedésre jogosultak nevét, - a munkavédelmi oktatásért felelős nevét, - az egyéni védőeszközök biztosításának feltételeit, - levonulás után a munkaterület átadásának és átvételének módját és felelősét Ha garanciális berendezések javítását külső gazdálkodó szervezet munkavállalója végzik akkor a munkabiztonsági előírások betartásáért a területileg felelős vezető a felelős. 11. Szervezett társadalmi munka 11.1 A munkavégzésre az igazgató adhat engedélyt A társadalmi munkában résztvevőkről jelenléti ívet kell felvenni a 21. sz. melléklet szerint A társadalmi munkában résztvevőknek a munka jellegének megfelelően a munka szervezője munkabiztonsági oktatást tart Az oktatás témáját a jelenléti íven kell feltüntetni. Az oktató az oktatás tényét aláírásával igazolja A társadalmi munka szervezője a munkahelyen köteles ellenőrizni a munkaeszközök biztonságtechnikai állapotát. 12. Munkavédelmi eljárások rendje 12.1 Létesítmények használatba vétele Veszélyes létesítmény, ( technológia) használatba vétele Az üzembe-helyezést (használatbavételt) megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése a munkavédelmi vezető és munkaegészségügyi szaktevékenység keretén belül a foglakozás egészségügyi orvos közreműködésével történik. Az üzembe helyezés dokumentumainak elkészítése a munkavédelmi vezető feladata Az üzembe-helyezést (használatbavételt) megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat szempontjait, a vizsgálati jegyzőkönyvet a 22. sz. melléklet tartalmazza Az üzembe-helyezést (használatbavételt) a 23. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell elrendelni Az üzembe helyezés (használatbavétel) elrendelésére az igazgató jogosult, ha a feltételek teljesítése megfelelő minősítést kapott. Veszélyesnek kell tekinteni: - az A, B, C tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményeket és munkahelyeket, - a jogszabály szerint veszélyesnek minősített munkaeszközöket, - a hatósági engedélyezési eljárás alá eső munkaeszközöket és létesítményeket, - azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalót megfelelő védelem nélkül súlyos baleseti veszélyeztetés, illetve tartós epozíció érné Nem veszélyes létesítmények, munkahelyek használatba vétele A létesítmény használatbavételét az igazgató engedélyezi A használatbavétel engedélyezése előtt a munkahelyre vonatkozó munkavédelmi követelmények teljesülésének minimális szintjét a 24. sz. mellékletben meghatározott jegyzőkönyvbe rögzített szempontok alapján kell vizsgálni A minimális feltételek teljesülésének vizsgálata a munkavédelmi vezető feladata. 18

19 12.3 Veszélyes munkaeszközök használatba vételének elrendelése Az üzembe-helyezést megelőző munkabiztonsági szempontú vizsgálat elvégzése a munkavédelmi vezető feladata. Az üzembe helyezés elrendelésére az igazgató jogosult Az üzembe-helyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat szempontjait, a vizsgálati jegyzőkönyvet a 25. sz. melléklet tartalmazza Az üzembe-helyezést a 23. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell elrendelni A vizsgálatot és az üzembe helyezés elrendelését a munkaeszköz újraindítása során is el kell végezni Az üzembe helyezés elrendelésére az igazgató jogosult, ha a feltételek teljesítése megfelelő minősítést kapott Nem veszélyes munkaeszköz használatba vétele Nem kell használatbavételi eljárást lefolytatni: - A kereskedelemben beszerezhető, nem helyhez kötött gépre, berendezésre, ha kezelési utasítás, minőségtanúsítás rendelkezésre áll és a kezelést nem köti szakképesítéshez, feltételekhez. - A kísérleti, bemutatási célokra készült ideiglenes berendezésekre, ha azok megfelelnek a vonatkozó munkavédelmi előírásoknak. - A gyengeáramú (híradástechnikai, számítástechnikai) valamint a 2 KW alatti teljesítményű villamos berendezésekre, ha a kezelést nem köti szakképesítéshez, feltételekhez A nem veszélyes munkaeszközök használatba vétel előtti, szerelést követő, új munkahelyen történő felállítását követő ellenőrző vizsgálatának módját, a vizsgálattal megbízott személyt, a vizsgálatról készült jegyzőkönyvet a 26. sz. melléklet tartalmazza A vizsgálatot az igazgató rendeli el, és írásba bízza meg az ellenőrző és időszakos vizsgálatra jogosult munkavállalót. A megbízást a 27. sz. melléklet tartalmazza Az újraindítási feltételek alá nem tartozó munkaeszközzel, ha azzal műszaki okból 30 napot meghaladó ideig munkát nem végeztek, vagy átalakították, csak az ellenőrző vizsgálat elvégzése után szabad munkát végezni A vizsgálati követelményeket a munkavédelmi vezető állítja össze, a megbízott személy bevonásával végzi el a vizsgálatot. A vizsgálati jegyzőkönyvet nyilvántartásba veszi A munkaeszköz használatba vételét az igazgató és a gyakorlati oktatás területén a gyakorlati oktatásvezető engedélyezi, a felülvizsgálati jegyzőkönyv megfelelő minősítése alapján Munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata, műszeres vizsgálatok rendje Nem veszélyes munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata A munkaeszközök körét, a vizsgálat gyakoriságát, módját, a vizsgálattal megbízott személyt ( pont szerint), a vizsgálatról készült jegyzőkönyv típusát a 28. sz. melléklet tartalmazza A vizsgálati követelményeket a munkavédelmi vezető állítja össze, és a megbízott személy bevonásával végzi el a vizsgálatot. A vizsgálati jegyzőkönyvet nyilvántartásba veszi Nem megfelelő minősítés esetén a munkaeszközzel munkát végezni, végeztetni tilos! Műszaki megoldással meg kell akadályozni, hogy a gépet bekapcsolják. (leválasztás az elektromos hálózatról, indítókulcs elzárása, stb.) 19

20 12.6 A hatósági felügyelet és vizsgálat alá tartotó munkaeszközök A hatósági felügyelet és vizsgálat alá tartotó munkaeszközök jegyzékét a 29. sz. melléklet tartalmazza Műszeres és jogszabályban előírt szakképesítéshez kötött felülvizsgálatok A vizsgálatok rendjét a 30. sz. melléklet tartalmazza Soron kívüli munkabiztonsági, munkaegészségügyi felülvizsgálat A munkavédelmi vezető soron kívül köteles vizsgálni a munkaeszközt, a munkahelyet, egyéni védőfelszerelést, védőberendezést, ha az közvetlenül veszélyeztette a munkavállalót, vagy balesetet okozott rendeltetésszerű használata során. A veszélyeztetés jellegétől függően a felülvizsgálatba bevonja a foglalkozás egészségügyi orvost is Megállapításait, javaslatait a 31. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvben rögzíti. Intézkedést kér az igazgatótól a hiányosságok megszüntetésére Gépkezelési és karbantartási utasítások A munkaeszköz beszerzésekor a beszerzéssel megbízott vezető (munkavállaló) köteles gondoskodni arról, hogy a munkaeszköz átadásakor a gépkönyv, kezelési és karbantartási utasítás magyar nyelven rendelkezésre álljon A használatba vett munkaeszközök kezelési, karbantartási utasítását a munkavédelmi vezető vizsgálja felül, szükség esetén elvégzi a tartalmi elemek kiegészítését A munkaeszközök kezelési és karbantartási utasításainak, felülvizsgálata, nyilvántartása és a munkavállalónak történő kiadása a munkavédelmi vezető feladata. A utasítások jegyzékét a 32. sz. melléklet tartalmazza A kezelési és karbantartási utasítások jóváhagyására az igazgató jogosult Munkavédelmi ellenőrzések rendje, kockázatértékelés Az igazgató a tanév megkezdése előtt átfogó munkavédelmi ellenőrzést tart. Az ellenőrzésen részt vesz: - igazgatóhelyettes - gyakorlati oktatásvezető - gazdasági vezető - munka és tűzvédelmi vezető - munkavédelmi képviselő Az igazgató rendkívüli munkavédelmi ellenőrzést rendel el azon a területen ahol rendkívüli esemény történt, vagy a munkavédelem helyzete jelentősen romlott A munkavédelmi ellenőrzés megszervezése, a résztvevők értesítése, a szemle vezetése és a jegyzőkönyv elkészítése a munkavédelmi vezető feladata. A jegyzőkönyvben feltüntetett határidők ellenőrzése a munkavédelmi vezető feladata A területileg felelős vezető munkaköri leírásának megfelelően kellő gyakorisággal köteles ellenőrizni: - a munkavállalók és a tanulók munkára képes állapotát, - a munkaterületen a rendet, fegyelmet, tisztaságot, - a munkaeszközök megfelelőségét, - az egyéni védőfelszerelések használatát. Az ellenőrzést végző köteles a hiányosságok felszámolására intézkedni. 20

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008.

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. 2 BEVEZETŐ... 4 0. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI ÜGYREND... 4 0.1 KFKI Üzemeltető Kft... 5 0.2 A méregfelelősök... 5 0.3 A veszélyes

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G.

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G. Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/G. melléklete A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK

Részletesebben

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére

2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az új munkavédelmi törvény 2/2 37 2/2.3.2 Minta a kockázatértékelés elvégzésére Az alábbiakban bemutatunk egy mintát egy építési munkahely kockázatértékelésének elvégzésére. Természetesen mivel nincs egy

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS Cég neve Címe MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS 2010. Készítette: munkavédelmi tanácsadó Telefon: E-mail: Web: Tartalomjegyzék A gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatok 5 A kockázatértékelés célja és jogszabályi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

MG.technikus. MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR

MG.technikus. MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR MG.technikus MODUL: 2206-06 Környezet-, tűz- és munkavédelem KIDOLGOZOTT TÉTELSOR 1 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! I. A MUNKAVÉDELEM

Részletesebben