MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE"

Átírás

1 MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE HIVATALOS ADATOK ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK ÉS KIADJÁK : ALLIQUANDER ÖDÖN D R BÁN IMRE TASSONYI ERNŐ BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA 1931

2 MINDEN JOGOT FÖNNTARTUNK 52726, Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest-

3 ELŐSZÓ. A magyar bányás&atra vonatkozó joganyag' rendszeres üss/f foglalását az tette szükségessé, hogy a legutolsó ilyen mű megjelenése óta több mint két évtized telt el. Azóta az alaptörvény lényegében nem változott, azonban a jogfejlődés s a bányatörvény egyes rendelkezéseit módosító újabb jogalkotások miatt a közkézen forgó s a maguk idejében kitűnő kézikönyvek avulttá, hiányossá, használhatatlanokká váltak. _Ezen a hiányon kívántunk segíteni akkor, amikor a jogkereső és szakközönség széles köré- böl eredt sürgető közóhajnak engedve, ennek a gyűjteménynek közrebocsátását, elhatároztuk. A gyűjtemény összeállításánál az acél vezetett bennünket,hogy abban a bányatörvényen s a. végrehajtási szabályokon kívül a bányászatra vonatkozó törvények összes rendelkezéseit s az azokon alapuló bírósági és közigazgatási joggyakorlatot lehetőleg teljes egészében adjuk. Ennek.a feladatnak a megvalósítását igen megnehezítette az, hogy a bányászatra vonatkozó joganyagnak még ma is az évi osztrák bányatörvény képezi.a gerincét. Azóta összefoglaló jogalkotás nem történt s ezért egész sereg törvénynek és rendeletnek mindazokat a részeit kellett közölnünk, amelyek a bányatörvény egyes rendelkezéseinek módosításával vagy pótlásával a bányászat különböző kérdéseit szabályozzák. Ezekből a törvényekből és rendeletekből a bányászatra vonatkozó részeiken kívül csak annyit közéltünk, amennyi,a bányászatra vonatkozó törvényrészek megértéséhez föltétlenül szükséges. A bányatörvénynek a munkásbiztosításra vonatkozó X. fejezete az újabb munkásvédelmi törvények következtében érvényét vesztette. A munkásvédelmi törvények és rendeletekből a bányanyug-- bérbiztosításra és a társpénztári mintaalapsaabályra vonatkozót közöltük teljes egészében, míg a betegségi és baleseti biztosításra, továbbá az öregségi és rokkantsági biztosításra vonatkozóknak csak azokat a részeit, amelyek a bányászatra is vonatkoznak, vagy amelyek az alább említett törvényekkel és rendeletekkel szorosan összefüggnek. A bányatörvénynek a bányaadózásra vonatkozó XI. fejezetét az újabb adózási rendszer teljesen megváltoztatta. Az adó- és illetékügyi törvényekből ennélfogva mindazokat a részeket kiválogattuk,.amelyeik a bányászatot szorosan érintik. A kőbányászat ugyan nem tartozik,a bányatörvény rendelkezése alá. mégis mivel a kőbányászat tulajdonképpen a külszíni bányászat egyik ágazata, több oldalról felmerült kívánságra az arra vonatkozó rendeleteket is felvettük s ez tette szükségessé a

4 IY gyűjteménynek ; Z ipartörvény (és novella), valamint a kereskedelmi törvény egyes isz,akas r /jaivai való kibővítését. A bányatörvény XII. fejezetében foglalt bányarendészeti intézkedések a korszerű hatósági felügyelettel s/emlii-n tánias/.tott kívánalmak szempontjából ina már hézagosak s azoknak hiányait a bányahatóság által esetről-esetre kibocsátott bányarendészeti szabályok pótolják. Az egész magyar bányászatra vonatkozó általános érvényű és összefoglaló biztonsági rendszabály ma még nincs - ezért mint legáltalánosabb érvényűt a budapesti bányakapitányság által kibocsátott Altalános Biztonsági Szabályokat vettük fel íi gyűjteménybe s e mellett, mindazokat a főbáiiyahatósági és bányakapitánysági rendelkezéseket, utasításokat és szolgálati szabályokat, anvelyek vagy általános érvényűek, vagy elvi szempontból véve különleges kérdéseket szabályoznak. Ezzel igyekeztünk a bányahatóságtól a bányarendészet terén most követett gyakorlatról lehetőleg teljes tájékoztatást nyújtani. A nagyszámú törvényt, rendeletet és döntvényt áttekinthető rendszeresség céljából a bányatörvény illető -aival, a bányarendészetre vonatkozó szabályzatokat pedig <az A. B. Sz. vonatkozó -aival kapcsolatosan közöltük és rendeztük el. Könnyebb kezelhetőség céljából egy kötetbe kellett szorítanunk a rendkívül bő joganyagot s ez magyarázza a könyv nyomásánál választott módot. A rendkívül terjedelmes és változatos joganyagban való eligazodást pontos tartalomjegyzékkel, a törvények, rendeletek és döntvények számmutatójával s azonkívül a lehető legteljesebb betűsoros tárgymutatóval igyekeztünk megkönnyíteni. A ikötot összeállításánál, amint említettük, egyedüli szándékunk az volt, hogy a bányászatra vonatkozó ma érvényben lévő törvények, rendeletek és döntvények teljes gyűjteményét adjuk gyakorlati használatra, éppen ezért azok elemzésétől és magyarázatától tartózkodtunk és csak ott használtunk jegyzetet, ahol az elkerülhetetlenül szükséges volt. Hálás köszönetünket fejezzük ki dr. Juhász Andor Ö Xagyméltóságának, a ni. kir. Curia. elnökének, ki a legfőbb bíróságnak a bányászatra vonatkozó nehezen 'hozzáférhető döntvényeit rendelkezésünkre bocsátotta; továbbá Úrban Béla bányakapitány, minis/.ter: tanácsos úrnak, a bányászati közigazgatá-i főosztály vezetőiének és dr. Turóczi Szigfrid úrnak, a Magyar Altalános Kőszénhánya Rt. igazgató-ügyészének, akik szívós tnnapsukkal és egyes értékes joganyag rendelkezésünkre bocsátásával nagy segítségünkre voltíik. Végül meg kell köszönnünk a m. kir. Pénzügyminisztériumnak, a Budapestvidéki Kőszénbánya Készvénytársaság, az Egerc«ehi Kőszénbánya és Portlandcementgyár Részvénytársaság, az TTNö Diniagőzhajózási Társaság, a Magyar Altalános Kős/énbánya Részvénytársaság, a Rimanmrány Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság, a Salgó-Tarjáiii Kőszénbánya Részvénytár B ulat«és az Urikány Zsilyöjgyi Magyar Kő-szénbánya Részvénytársaság központi igazgatóságának, hogy a bányászati közérdeket széna előtt tartó áldozatkészségükkel, nagyobb példányszám megrendelésével, a gyűjtemény megjelenését lehetővé tették. Jó szerencsét! Budapest, 19ÍÍ1. évi szeptember havában.

5 RÖVIDÍTÉSEK. a. alatt adom. = adományozás adom. és cn-g. kv. = adományozási és engedélyezési könyv ap. kir. = apostoli királyi A. B. Sz. = Altalános biztonsági szabályzat á. b. t. = ált. h. t. == általános bányatörvény bek. = bekezdés Bírod. törv. lap = B. T. L. = Birodalmi Törvény]ap (Reiohsgesetablatt) bkapság = bányakapitányság B. M. = belügyminiszteri rendelet B. P. = a bűnvádi perrendtartásról szóló törvény (1896. évi XXXIII. te.) B. P. I. K. L és K. M. = bel-, pénz-, igazságügyi, továbbá kereskedelmi-, ipar- és középítészeti miniszteri rendelet Bp. kir. tszék fellebbv. tan. = 'budapesti kir. törvényszék fellebbviteli tanácsa II. Bn. = a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvény (1928 : X. te,) B. T. = budapesti kir. ítélőtábla Btk. = büntető törvénykönyv (1878 : V. le,) C = Curia cs. kir. = cs. k. = császári királyi Cs. 11. = csend örségi utasítás db. = darab dönt. = döntés eln. = elnöki Fbt. = Földbirtokrendezésről törvény fej. = fejezet F. I. K. M. = füldmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi niinis/tcri rendelet F. M. ~" földmívelésügyi miniszteri rendelet Gy. T. = győri kir. ítélőtábla Hb. = batásköri bíróság hrsz. = belyrajai szám ld. t. sz. = I. T. sz. = id. törv. szab. = ideiglenes törvénykezési szabályok (Országbírói Értekezlet) III. díjj. = illetéki díjjegyzék I. M. = igazságügyminiszteri rendelet I. M. r. V. ~ igazságügyminiszteri rendelet végroliajtási utasítása I. T. = ipartörvény (1884 : XVII. te.) jkv. = jegyzőkönyv nzlg. = jelzálog K. B. = Közig. bir. = közigazgatási bíróság K. é.s K. M. = kereskedelmi- és középítészeti miniszter kiad. kiadatott kibírd. = kihirdetett

6 VJ K. K. H. Ö. = Közadók kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések hivatalos összeállítása K. M. = kereskedelemügyi miniszter rendelet korín. rend. = kormányrendelet. kiiv. o. = következő oldal kút. kv. = kutatási könyv 1. = lásd lejrf. = legfőbb, legfelső Máv. = Magyar Államvasutak M. B. = munkásbiztosítáaí bíróság Mb. Fb. = Mb. F. B. = munkásbiztosítási felsőbíróság: M. B. I. = Magánalkalmazottak Biztosító Intézeti-. M. E. = miniszterelnöki számú (minisztériumi) rendelet M. H. B. I. = Magyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézet M. K. = Munkásbiztosítási Közlöny M. K. = mérnöki rendtartás N. B. = nóta bene N. M. M. népjóléti és munkaügyi miniszter rendelet Nov. = novella Örse. bir. ért. = Országbírói Értekezlet O. M. P. = Országos Munkásbiztosító Pénztár Osztr. p. m. = osztrák pénzügyminiszteri rendelet O. T. I. = Országos Társadalombiztosító Intézet P. és I. ( M. = pénzügyi- és igazságügyminiszter rendelet pl. például P. M. pénzügyminiszteri rendelet Pp. = polgári perrendtartásról szóló törvény (1911 :1. te.) Ppé. = polgári perrendtartás életbeléptetéséről szóló törvény (1922 : LIV. te.) Ppn. = a polgári eljárás és az igazságügyi szervezet módosításáról szóló törvény (1925 : VIII. te.) prts. polg. törv. rendtartás = polgári törvénykezési rendtartás r. = rendelet B. = rész rend. = rendelet K. G. Blatt = Reiclisge-setzblatt (Birodalmi Törvénylap) r. t. = részvénytársaság "R. T. = Magy. Rend. Tára Magyarországi Rendeletek Tára stb. = s a többi sz. = szám sz. kir. = szabad királyi T. = törvény te. = törvénycikk tjkv. = telekjegyzőkönyv tkvi = telekkönyvi Tő = az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról törvény (1928 : XL. te.) Törv. ill. = a törvénykezési illetékről szóló törvény (1914. évi XLIII. te.) Törv. jav. ind. = törvényjavaslat indokolása törvsz. = törvényszék Üt. = Utasítás Veszpr. vm. alisp. = Veszprém vármegye alispá^nja végreh. sz. = a bányatörvény végrehajtási szabályai Vhn.. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. te. módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (1908 : XLT. te.) vm. = vámmentes V. Ö. =.vesd össze V. sz. = a bányatörvény végrehajtási szabályai Zártkut. kv. = zártkntatmá'nyi könyv

7 TARTALOM. OltW Rövidítések, V Tartalom VII Számmutató XXXVI Betűrendes tárgymutató L V Hibaigazítás CXLIII I. RÉSZ. A bányatörvény érvényessége i császári nyiltparancs l : LIV. te. záróhatározatok 2 3. I. M. rend. kelt III. 30-án évi Orsz. bír. ért. által javaslatba hozott ideigl. törv. szabályok. VII. Bányaügy (15..) 3 II. KÉSZ. Általános bányatörvény. Ehö fejezet. Alt alános határozató.n. A bányatörvény fogalma (1..) 4 Bányatörv. 2-4 Bányaúrjog (3..) 4 Bányaúrjog (V. sz. 1.. ) ^Ideiglenes törv. szabályok* VII. R. I. fej. A kőszénről (1. - a-g.) 6 Függelék az id. törv. szabályokhoz. A (bányajogi ügyekre vonatkozó rész. I. XXV IX. 3-án kelt Í sz. üdv. rend 1 5. és 8. p évi sz. helyt. tan. rend : HIT. te. az évi törv. által megszüntetett úrbéri kapcsolatból fennmaradt jog- és birtokviszonyok rendezéséről (2., 83. és 84. $.),. 11 A P. M évi sz. r. az állam mint földtulajdonos szénjogainak 'hasznosításánál köv. élj. szab. tárgyában : XÍX. te. >a községi és némely más erdők és kopár területek állami kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról (L, 25., 28., 31., 44., 49. és 54. i) : XII. te. a mezőgazdaságról és mozőrendőrségről (8 11..) 26 A F. M évi sz. r. a mezőgazdaságról és a mezőrendörségről szóló 1894 : XII. te. végr. iránt (11. $.)... 27

8 VIII Oldal A P. M évi /IV. sz. r. a kö/ös legelőknek rendeltetésétől való elvonása tárgyában : X. te..az osztatlan közös legelőkről (1., 2., fi., 18., 19., 23., , 52., 54., 60., 62., 63., 65. és 85..) 33 A F. M évi sz. r. a közös legelök alatt található ásváuyszénre vonatkozó kutatási stb. jog bérbeadásáról : V. te. az egyes adók és illetékek mérsékléséről stib. (60..) 4^ 1886: XXIX. te. a telekkönyvi betétek szerkesztéséről (76. $.) -ÍJ Az I. M évi sz. r. <a. kőszénkutatási, kőszénbányanyitási és kőszénkiaknázási jog bekebelezése és előjegyzése tárgyában 40 Telekkönyvi rendelet (1885. dec. 15. I. M. az r. 56. $.) Az I. M évi sz. r. a földbirtokrendezésről szóló törvények <alapján megváltott ingatlanok telekkönyvi bejegyzésének szabályozásáról (9. $.) : LX. te. a végrehajtási eljárásról (163., 191., %., és Bányatörv Az állam só-egyedárusága 1 (V. sz. 2..) : VII. te. a kálimnsókról 43 A P. M évi sz. r. a kálimnsókról szóló 1911: VII. te. végrehajtása és részletes utasítás kibocsátása tárgyában 45 Bányamívelési jogosítványok^ (5., 6. ) 52 Elsőfolyamodású bányahatóságok (V. sz. 3..) Bányamívelési jpgpsítv. szerzésére! való képesség (7., 8..) 53 Bányabirtok bírására való képesség (V. sz. 4..) 53 Bányabirtoktilalom, a., Elsőfolyamodású bányahatóságoknál alkalmazottakra nézve. (V. sz. 5..) 53 b., Bányászat! állami tisztviselőknél és szolgáknál általában (V. sz. 6..). 54 Mérték és súly (9., 10..) 54 Törvényes mérték és súly (V. sz. 7..) : V. te. a mértékekről, ezek használatáról és ellenőrzéséről (1-16., 21. és 40..) 55 Bányamegyék (11..) 59 Bányamegyék alakítása (V. sz. 8..) 59 Az állam bányászati vállalatai (12..) 61 Az állam bányászati vállalatai (V. sz. 9..) : VI. te. az ásványolajfélékről és a. földgázakról A P. M évi rendelettervezete az ásványolajfélékről és.a földgázakról szóló VI. te. végrehajtása és részletes utasítások kibocsátása tárgyában 68 T. fej. Általános rendelkezések (T, 1 2..) 69 II. fej. Kutatás (T , 1. bek.) 70 III. fej. Az ásványolaj vagy földgázleleiekről (T. 5. * >.) IV. fej. Az ásványolaj- és földgázfeltárások adományozásáról és az ily bányatelkeknek inas bányatelkekhez való viszonyáról (T $.) 73 V. fej. A földbirtokosokat a földgáz tekintetében megillető kedvezményekről (T. 12., 13. é.s 18. < >.) 74 A., önköltségen Vialó gázszolgáltatás az állami gázkutakból.. 74 B., A földbirtokos! érdekeltség által létesíthető földgázkutakról (T. 13. $.) 78 VI. fej. Az ásványolajfélék és földgázai kutatása-, feltárása és vezetéséről (szállításáról). (T ) A., Ásványolaj- vagy földgázfeltárások viszonylagos fekvéséről (T. 14..) 84

9 IX Oldal B., A kutatási (feltárási) üzemtervről, berendezésekről és munkáktokról (T. 15. i) 84 C., A vezetési (szállítási) üzemtervről és ni vezetékmü felszeneléséről (T. IS-;!?..) :..,. % D., Az ásványolajfélék és földgázak szállítására szolgáló csővezetékek lefektetéséről, felszereléséről és üzeméről E., A ki nem sajátított ingatlanokon a vessetek lefektetésénél okozott károk megtérítéséről 103 VII. fej. Büntető határozatok (T ) 104 VIII. fej. Átmeneti intézkedések : XXXVII. te. Kereskedelmi törvény (3., 4..) 108 Szabályrendelet a kereskedelmi törvény 3., 4. és 5. címeinek «z állam kereskedelmi vállalataira alkalmazása tárgyában. luít 1875 : XXXVII. te. Kereskedelmi törvény (5., 16., 17., 19. és 21. $.) : III. te. Cég megszűnésének <a> kereskedelmi névjegyzékbe hivatalból bevezetéséről (1..) : XXXVII. te. Kereskedelmi törvény (259. és 560. i) : XVII. te. Ipartörvény : XII. te. az 1884: XVII. tcikkbe iktatott ipartörvény módosításáról. (Nov. L, 4., 9., 10., 39., 41., 42. és 43., T. 25..) 111 A K. M évi /XI. sz r. az agyag-, homok-, kavicsés palabányákna'k >az iparhatósági telepengedélyhez kötött ipartelepek közé sorolása és az iparfelügyeletnek ezekre az ipartelepekre kiterjesztése tárgyában 114 A K. M évi JXI. sz. r. a kő-, agyag-, homok-, kavics- és palabányákban _ és f ej tőkben foglalkoztatott munkások testi épségének és egészségének védelme tárgyában : XVII. te. Ipartörvény (36. \.) 122 Az iparhatósági telepengedélyezésre vonatkozó határozinányok értelmezése : XVII. te. Ipartörvény (27., 28.,.29. és 30..) 12;! A K. M évi sz. r. a közút mentén fekvő kőfejtőtelepek tárgyában 126 A K. M évi sz. r. a benzinmotorral hajtott ipartelepek engedélyezése tárgyában : XVII. tó. Ipartörvény (31., 32., 33., 34., 35., , 161., 165., 176., 177., 178., 179. és 183. $.) 128 Második fejezet. A kut.atásról A kutatás fogalma (13..) 135 A kutatás fogalma (V. sz. 10..) 130 Kutatási engedclem (14..) 137 Kutatási engedélyek a., Kik által adhatók ki. b., Mely ialakban. (V. sz. 11..) 137 c., A politikai hatóság értesítése (V. sz- 12..) 138 Kutatási tér (15..) 139 Kutatási engedélyek iránti kérvények, azok alakja és elintézése (V. sz. 13..) 139 A kutatási engedelmek tartalma: (16..) 140 Kutatási engedélyeknek meghosszabbítása (V. sz. 14..).. Ml) Annak alakja. (V. sz. 15..) 141 Kivett helyek (17. és 18..) Gyógyfürdők, ásvány- és gyógyforrások védelme.

10 X Oldal 1929 : XVI. te. >a gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintézetekről, a gyógyhelyekről, az üdülőhelyekről és az ásvány- és gyógyvízforrásokról. C.. Védőövek (19., 20., 22. és 23..) D., Üdülőhelyek (25..) 144 II. fed. Ásvány- és gyógyvízforrások (26., 27., 2!). és 31..) III. fej. Ingatlanok kisajátítása, gyógyhelyek és üdülőhelyed fejlesztése, ásvány- és gyógyvízüzeniek folytatása, valamint új gyógyfürdők, ásvány- és gyógyvizükéinek létesítése céljából (34., 35., 36., 37. és 38..) 145 IV. fej. Vegyes rendelkezések (48. és 51..) 146 VI. fej. Átmeneti rendelkezés és életbeléptetés (59..) A N. M. M évi 500. sz. r. a gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintézetekről, a gyógyhelyekről, -aa^ üdülőhelyekről és az ásvány- és gyógyvízforrásokról szóló 1929 : XVI. te. életbeléptetése és végrehajtása tárgyában. I. Elctbeléptető rendelkezések (l. és 2. $.) 146 III. Ásvány- és gyógyvízforrások. 1. Általában (22., 23. és 24. <.) 147 IV. Ingatlanok kisajátítása (45., 46., 47., 48., 49. és 57. <j.) XXIII. te. a ví/jogról (16., 157., 158., 160. és 161..) : XVIII. te..ayízjügról szóló 1885 : XXIII. te. kiegészítéséről és módosításáról (23..) : XXIII. te. a vízjogról (162. és 163..) : XVIII. te. a vízjogról szóló 1885 : XXIII. te. kiegészítéséről és módosításáról (24. <j.) : XXIII. íc. a vízjogról (164., 165., 166. és 167..) : XVIII. te. a vízjogról szóló 1885 : XXIII. te. kiegészítéséről é.s módosításáról (25..) : XXIII. te. a vízjogról (177..) : XVIII. te. a vízjogról szóló 1885: XXIII. te, kiegészítéséről és módosításáról (29..) 152 A P. M évi sz. r. a vízjogi törvényi 1885 : XXIII. te. végrehajtásáról (40., 41., 42., 43. és 44..) 153 Rendelet a-z ásvány- és gyógyforrások számára kérelmezett, közforgalmú vasutakat vagy közutakat érintő védterületek megállapítása és a védterületeken foganatosítandó vasúti és közúti munkálatok engedélyezése körüli eljárás tárgyában (P. M /1889. és K. M /1889. sz. r.) Ütmutatás a m. kir. bányakapitányságok részére a vízjogi törvény 16. -ábaii érintett védterülctek engedélyezése körül követendő eljárásra nézve (P. M /1890.) 155 A kutató jogai (19..) 157 Kutatóvájások elleni felszólamlások (V. sz. 16..) 157 A kutatási munkák határai (V. sz. 17..) 158 Bányatöry Kutató-vajasokban jövesztett fönntartott ásványok (V. sz. 18.) 159 Bányatörv. 21. IfiO Szahadkutatás (22. és 23..) 161 Zartkutatmányi bejelentések körüli eljárás (V. sz. 19..) Zartkutatmányi bejelentésről szóló bizonyítvány (V. sz. 20..) 163 Bányahatósági eljárás szóbeli vagy íhibás Zartkutatmányi bejelentéseknél (V. sz. 21..) 165 Kutatási jegy (24. és 25..) 168 A politikai hatóságnál v,aló bejelentés iránti kötelezettségről A kutatási jelek alakja (V. sz. 22..) 169 A földtulajdonosnál jelentkezés (26..) 169 A kutatásnak a. földtulajdonos általi gátlása alkalmával] magatartás (27., 28. és 29..) 169

11 XI Oldal A zártkutahnányoknak a földbirtokosok beleszólása elleni biztosítása (V. sz. 23..) 170 Földalatti kutatóvájások (reményvágatok) (30..) 17Ü Földalatti kutatások (V. sz. 24..) i70 A szabadkutatások körületc (31..). 171 Zártkutatmányokra vonatkozó régibb jogoknak véd élűiéről (V. sz. 25..) 171 Zártkutatmányi körökön belül levő in«j lékkutatások (V. sz. 26..) 172 A kutatási jogoknak hányamegyei alapszabályok szerkesztésénél való tekintetbevétele (V. sz. 27..) 172 Eányatörv A kutatási jegy önhatalmú áthelyezésének következményei (V. sz. 28..) 174 Bányatörv Kö'/,ös kutatási körök (V. sz. 29..) 174 Minden szabadkutatás szániára föltartott tér (34., 35., 36. és 37..) 170 Akiitatási terület fölött való bányatelek-fektetés (V. sz. 30..) 176 A kutatási jogok átruházása (38..) 177 Kutatási jogosítványok átruházásának bejelentése. Jogosítlan kutatási munkálatoknak betiltása. Kutatási engedélyek bírói úton való átruházása (V. sz. 31..) 177 Kutatási engedélyek átruházása bejelentésének elintézése (V. sz. 32..) 177 Zártkutatmányok átruházása (V. sz. 33..) 177 Kutatási könyvek (39..) 179 Kutatási könyv. Kerületi térképek (V. sz. 34..) 179 Harmadik fejezet. Az adományozásról. Az adományozás célja (40..) 181 Annak fajai (41..) 182 Adományozási és engedélyezési könyvek (V. sz. 35..) A váj :n a ín értékek adományozásáról. A vájnamértékek fogalma (42..) 184 Bányamegyei alapszabályok (43..) 184 A bányamegyei bizottmány választásia (V. sz. 36..) A vájnamértékek adományozásának feltételei (44..) A vájástérdemlöség meghatározása (V. sz. 37..) Fölnyitó pont (45..) 188 Vájnamértékek alaptere (46..) 188 A vájnamértékek.adományozható száma (47..) 188 A kérelmezett bányatelkeknek zártkutatásokkal való összetalálkozása (V. sz. 38..) 189 Bányatörv Az adományozási kérvények alakja és tartalmáról (49..) Az adománykérvények alakja és előleges elintézése (V. sz. 39.) 192 Fekvési térkép (50..) 1<)3 A fektetési térképnek a bányaihatósági bányamérnök által való felvétele (V. sz. 40..) 193 Adományozási kérvények elkülönítése (51..) 194

12 XII Olibl Minden elkülönített 'adománykérvény külön tárgyalandó (V. sz. 41..).. 1M Mely hatóságnál nyújtandó be az adományozás iránti kérvény (V. sz. 42..) Töhb kérvényezők közötti előjog- (52. és 53..) 195 Bányajárás (54..) Vasút védelme Vasút védelme külfejtésnél Vasúti pillérfejtés 201 Vízi építmények védelme. Az 1885 : XXIII. te. & Vízjogról (142. és 143..) 206 Egyéb építmények védelme 207 Közutak védelme. Az 1890 :1. te. a közvitákról és vámokról (119. és 120..) 208 Erdők védelme.. A bányajárás közhírré tétele (55..) 208 Bányajárási tárgyalás kitűzése alkalmával v.aló eljárás (V. sz. 43..),208 Műértők meghívása (56..) 210 Eljárás a bányajárási tárgyalásoknál (V. sz. 44..) A bányajárás folytáni határozás (57..) 211 A bányajárási jegyzőkönyv fölvétele (V. sz. 45..) A felek által a bányajárás alkalmával kötelezőié*? kötött szerződések (V *..) 211 Bányatörv. 58. és 59. >.... A bányajárási jegyzőkönyv fölötti határozás (V. sz. 47..). 212 Bányatörv Magánkifogások megszüntetése (V. sz. 48..) 213 Az adományozási okirat kiadványozása (63.. ).., Az adományozási okmány alakja és tartalma (V. sz. 49..). 214 Az.adományozásnak a kutatási könyvekben való feljegyzése (V. sz. 50..) 215 A vájnamértékek elcövekelése (64., 65. és 66..) 216 A bányatelkek kicövekelése (V. sz. 51..) 21fi A vájnatelkek határainak megújítása (67..) 217 A határoknak a vájnábarii kijelölése (68..) 217 A törvény útjának fantartása a vájnatelek-fölmérésekiiél (69..) 218 A vájnamértékek adományozása és fölmérése iránti tárgyalások joghatálya (70..) 218 Régebben szerzett, jogok védelme (V. sz. 52..) 21S b) A határközegek adományozása (71., 72., 73., 74. és 75..). 219 Határközök adományozása 1 (V. sz. 53..) 219 e) A külmértékek adományozásáról (76..) 221 Külmértékek vasércekre (V. sz. 54..) 221 Bányatörv Külmértékek alakja (V. sz. 55..) Bányatörv A bányahatóságok illetékessége külmértékek adományozásánál (V. sz. 56..) 223 Külmérték-adományozási okmányok (V. sz. 57..) 224 Bányatörv A külmértékek megjelölése (V. sz. 58..) 225 Bányatörv d) A segédvájások engedélyezése (85. és 86..) Segédvájás iránti kérvények saját 'bányaműhöz. Bányahatóság illetékessége. Eljárás (V. sz. 59..)

13 XIIL Oldal Bányatörv. 87., önálló segédvájások. Illetékesség-. Hiányos kérvények. Szabályszerű kérvények elintézése (V. s/. 60..) 280 Bányatörv. 89. _ e) A megyetárnák engedélyezéséről (90., 91. és 92..) Megyetárnák. A hatóság- illetékessége. Megyetárna-engedélyezés iránti kérvények elintézése (V. sz. 61..) 231 Bányatörv Megyetárna-bányajárás (V. sz. 62..) 233 Bányatörv. 94., 95. _ 233 Kedvezmények a megyetárnás részére (V. sz. 63..) A bányiajárási tárgyiratök fölterjesztése (V. sz. 64..) Megyetárna-engedélyezés. Ennél való eljárás (V. sz. 65..) Bányatörv. 96., A megyetárn* felhagyása (V- sz. 66..) Adományozási és engedélyezési okmány közlése a bányakönyvhatóságokkai (V. sz. 67..) 235 Negyedik fejezet. A te, Ik éknek és vizeknek bányászati vállalatokra] átengedése s a bányakárok megtérítése. Telekátengedés (98..) :XLI. te. a kisajátításról (L, 9., 11., 13., 23., 49., 50., 55., 66., 69., 77. és 87..) 236 Bányatörv. 69., : XXIII. te. a vízjogról Vízi szolgalmak (57. és 59..) Vízhasználat engedélyezése 239 Bányatörv. 100., A földbirtoknak bányászati célokra való átengedése. A bányahatóságnak ennél való eljárása (V. sz. 68..) : XXX. te. a közigazgatás rendezéséről (57..) : X. te. az osztatlan közös legelőkről (22..) 243 Bányatörv. 102., A politikai hatóság határozatának következményei (V. sz. 69..) 245 Bányatörv Jelkövek és határcölöpök állításánál való magatartás (V. sz. 70..) 246 A külvizek átengedése (105..) 246 A 'bányakárok megtérítése (106..) Ideiglenes törvénykezési szabályok VII. rész. 12-ik cikk. Földszinti s alatti károk becsléséről (53. és 54..) 246 Bányatörv ötödik fejezet. A b á n y a t u l a j d o n r ó l s a b á n y <a a d o rn á n y o z á s s a l egybekapcsolt jogokról. Bányatörv A bányatiilaijdon tárgya (109..) 248 A könyvi bányatulajdon tárgya. Feljegyzés a bányahatóságnál. Külmértékek bevezetése. (V. sz. 71..) 248 A bányakapitánysági adományozások feljegyzéseinek nyilvántartása (V. sz. 72..) 249

14 XIV Oldal Bányatelekkönyvek vezetése 249 Bányatörv. 110., Vájnák összesítése (112., 113., 114..) Bányamértékek összesítése. Illetékes hatóság. A folyamodványok első elintézése (V. sz. 73..) 252 Az összesítés megengedhetősége iránti tárgyalás (V. sz. 74..) 253 Ezen tárgyalás elintézése. Üj 'adományozási okmány. (V. sz. 75..) 254 A kerületi térképbe való bevezetés, elhatárkövezés és a régi adományozási okmány helyesbítése (V. sz. 76..) Bányatelkek összesítése és összejegyzése 256 A vájnamértékek eldarabolása (115., 116..) 256 Bányatelkek szétdarabolása (V. sz. 77..) A bányatulajdonnak künnfekvő alkatrészei (117. és 118..) 258 A bányatelekhez tartozó külszíni telkeknek és épületeknek telekkönyvezése (Helyt, tanács /1862. sz. r.) A nyilvánkönyvek rendbentartása (119. és ) A bányák tartozéka (121..) 260 Az új_ birtokosrai minden átruházás bejelentése (122..).' A (bányatulajdonos személyváltozásának megítélése (V. sz v 78..) A bányaadományozással egybekapcsolt jogok. a) >a föntartott ásványok tekintetében (123..) 361 b) a fönn nem tartott ásványok tekintetében (124., 125. és 126..) 261 Eljárás azon esetben, midőn a földbirtokos igényt tart >az adományozott területen előforduló fönn nem tartott ásványokra (V. sz. 79..) 262 Bányatörv : c) A vájnayizek használata tekintetében (128., 129. és 130..) 26IÍ 8., 9. cl) A műüzlet módja és kiterjedése tekintetében (131..) : XXIII. te. a vízjogról (2., 23. és 37..) 264 Bányatörv A bányászati adományok sz. 80..) jogosítványainak terjedelme (V. 266 Építési engedetem (133..) Építési jelentés (V. sz. 81..) : XXXI. te. a távirda, távbeszélő és egyéb rendezésekröl (L, 4., 5. és 14..) villannosbe A K. M évi sz. r. a távirda, a távbeszélő és egyéb villamosberendezésekről szóló 1888 : XXXI. te. végrehajtása tárgyában, II. Engedélyezési eljárás. A) Magánhasználatú berendezéseknél. A folyamodvány benyújtása (6..) 268 A folyamodvány kellékei (7..) 268 A részlettervek kellékei (8..) 259 Illetékes közigazgatási hatóság (9..) 269 Határozat a folyamodvány felett (10..) 269 III. Az engedélyokirat lényeges feltételei. A) Magánhasználatú berendezéseknél. Az állarn fenntartott jogai. (26..) 269 Az engedély időtartama (27. < >.) 269 Az államrendészet érdekei (28..) 270 A berendezés használata (29..) 270 Összekapcsolás más berendezésekkel (30..) 270 Az engedély átruházása élők közt (31..) 270 IV. A berendezés létesítése és üzlete. A) Magánhasználatú berendezéseknél. A berendezés létesítése (44. < >.) az engedélyezett berendezés létesíthető (45. < >.)

15 XV Oldal Huzalvezetés (46..) 271 Az iránynyom módosítása (47. <j.) 271 ; A vezeték építése a közforgalmat nem zavarhatja (48. %.) Belföldi anyagok és gyártmányok használata (48..) Állami felügyelet (50..) 272 Az engedély visszavonása (52..) 272 IX. Büntető és vegyes határozatok. Kihágások eseteinek büntetése (109..).....,, 272 A berendezés lezárásának módja (110..) 273 A berendezés védelme (111..) 273 XI. Villamvilágítások és másféle yillamyezetékek. Villamvilágítások és másféle villamvezetókek létesítése (115..) A tervek megbírálása (116..) 273 Huzalvezetés (117..) 274 A magán-vaspályák építésére szükséges engedélyek 274 Bányavasutak építési engedélye 274 A sodronypályák felügyeleti joga 275 A bányavasutak felügyeleti joga... _ : XVI. te. a villamos energia fejlesztéséről, vezetéséről és szolgáltatásáról. I. fej. Altalános rendelkezések (1 7..). 276 II. fej. Az engedélyokirat kiadása, a közhasználatú villamosmü létesítése és üzembehelyezése (8 19..) 277 III. fej. Saját használatú villamosmü létesítése és közhasználatúvá alakulása (20. és 21..) 281 IV. fej. Kisajátítás és vezetékjog ( ) ^ 281 V. fej. A villamosművek üzemének fenntartása ( ) 284 VI. fej. Jogviszony -az engedélyes és a fogyasztó között (37-^1..). 28G r VII. fej. A villamosművek együttműködése. Csatlakozás és kisegítés ( ) 288 ; VIII. fej. Változás a közhasználatú villatmosmű vezetésében (46^9..). r 290 IX. fej. Az engedélyokirat hatályának megszűnése ( $.). 291 X. fej. A megváltás és a háramlás ( ) 292 XI. fej. Villamos energiának kivitele és behozatala (57..) XII. fej. A villamos energiagazdálkodás külön eszközei és szervei ( ) 294 XIII. fej. Büntető rendelkezések ( ) 295 XIV. fej. Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések ( ). 29G 1931:_ XXI. tc. r az iparfejlesztésről (1..) 299 I. fej. A törvényben megállapított kedvezmények adományozásának feltételei (2 7. <..) 299 II. fej. Adományozható kedvezmények (8 14..) 300 III. fej. Segélyek ( ) 303 IV. fej. Közszállítás és hazai beszerzés kötelezettsége ( ^.) 304 V. fej. Az Országos Ipartanács szervezetének módosítása és az iparfejlesztési (bizottságok ( ) 30fi VI. fej. Hatósági üzemek (34..) 307 VII. fej. Vegyes és zárórendelkezések ( ) 308 Hatodik fejezet. A közös bányaművelésről s a bánya társulatokról különösen. A bányák közös tulajdona (134..) 309 A bányatulajdon nyilvánkönyvi feloszthatóságának határai (135..) 310

16 XVI OMal A közös báiiyabirtok fogalma (V. sz. 82..) 310 A tulajdonostársak jogviszonyai (136..). Bányatársulati szerződések megerősítése (V. sz. 83..) Bányatársulatok (137..) Kisebb részekkel bíró bányatársulatok alakítására való engedély (V. sz. 84..) Bányatársulatok alakítása (V. sz. 85..) A bányatársulatok fogalma (138., 139..) Bányarészvények ( ) Bányatársulati könyv (V. sz. 86..) Báiiyiarészvényjegyek és azoknak átruházásáról (V. sz. 87. ) 316 Altalános határozatok & bányatársulatok tekintetében (143..) Bányatársulati alapszabályok (V. sz. 88..)... _ Az igazgató választása és a cím meghatározása (144..) Az igazgató fölhataknazványa (145..) ' Igazgatósági felhatalmazás (V. sz. 89..) 32U Bányatörv Annak megváltoztatása (147..) _.. _ Minden bányatárs a bányahatóság járásában létező lakhelye vagy fölhatalmazottja följelentendő (148..) 321 Bányatársulati gyűlések (149..) 322 BáiTyutársiilati gyűlések (V. sz. 90..) 322 Azokra! meghívások (150..) 323 A tanácskozás tárgyai (151..) 323 Elnöklet (152..) 324 Szavazási 'képesség (153..) 324 A határozatok hozatala (154., 155..) 324 Befolyása a bányahatóságnak az á. b. t áiiak esetében (V. sz. 91..). 324 Ideigl. törv. szab. VII. R. 4-ik cikk. A haszonbérletekről :!24 Jegyzőkönyv vezetése (156..).. 32.'i A pótfizetés behajtása az igazgató általi kivetés útján (157..) 325 A pótfizetés behajtása bírói felszólítás által (158..) Ideigl. törv. szab. VII. R. 6-ik cikk. Az árvák és gyámság alatt létezők bányajogainak kezeléséről Bányatörv. 159., A pótfizetés behajtása a késedelmes bányatárs bányarészeinck végrehajtási árverése által ( ) 326 A bányarészekről lemondás (167..) 327 Bányarészvényjegyekrőli lemondás (V. sz. 92..) 327 Ezen szabályoknak a létező báuyatársulatokrai.alkalmazása (168..) 328 Az egyes résahirtokosok jelzálogos hitelezőinek jogai (169..) 328 Hatodik fejezet. A bányák arankában tartásáról s a bányaművelési haladékokról. A munkában tartás kellékei (170..) 328 a) Veszély elleni biztosítás a személyekre s tulajdonra nézve (171..) 329 Annak meg nem tartása esetébeni intézkedések és bünteté- SCK (172., 173..) 329 Az üzembentartás általános alapelvei (V. sz. 93..) 330 b) Folytonos üzlet-. 1. A szabadkutatásokban és vájnamértékekben (174., 175..). 331

17 XVII Oldal 2. Külmértékekben (176..) 332 Cülmértékek üzernbentaxtása (V. sz. 94..) Segódvájásokba.n és megyetárnákban (177..) 383 A folytonos üzlet megtartása iránti rendsaatialyok. 1. Szabadkutatásokban (178., 179..) A lég-kisebb munkateljesítés kiszabása zartkutatmányokban (V. sz. 95..) 333 Bányatörvény. 180., Adományozott bányákban. Haladékok (182., 183..) Bányahaladékok (V. sz. 96..) 334 Báuyatörv Vájnatérképck készítése (185..) 3:íií Bányámérnöki térképek (V. s/. 97..) 33G Statisztika üzleti kimutatások szolgáltatására köteleztetés (186..) 33(i Időszakonkénti kimutatások (V. sz. 98..) 33G Minden bánya törvényszerű igazgatása (187. ). _ 337 Az i! végre felhatalmazottnak följelentése (188..) S 1911:1. te. a polgári perrendtartásról (95..) 33s Bányatörvény , 339 Nyolcadik fejezet. A bányavállalkozóknak egymás közötti viszonyáról. Kölcsönös segélynyújtás (190..) 340 Bányaszolgalmak (191., ) 341) A bányaszolgalmak származása. Szerződés által (193. S.) Bányaszolgalmak (V. sz. 99..) 340 A bányahatóság határozata által (194..) 341 A kárpótlás meghatározása (195..) 341 Azok megengredhetősége iránti perek clintézé-e. kárpótlás (V. sz ).341 A szolgalom gyakorlásánál okozott kárérti felelősség (196..) 342 A jelzálogos hitelezők tekintetében! hatály (197-.) 343 Aítöréseknéli találkozás (198., 199..) 343 Ideiglenes törv. szab. VII. R. IV- fej. 2-ik cikk. Az elévülés-, ről (17..) 343 Kégibib törvények szerinti áttöréseknél való eljárás (V. sz ),. 343 Kilencedik fejeset. A b á n y a b i r t o k o s o k n a k hivatalnokaihoz és munkásaikhoz! viszonyáról. Szolgálati rendtartás (200..) 344 Szolgálati szabályzatokra vonatkozó szabványok (V. sz ) 345 Fegyelmi jog gyakorlása. Bírságolás 346 A szolgálat felmondása (201..) 348 A szolgálatból felmondás nélküli elbocsátás (2fl2., 203..).. 34E) M. E évi sz. rend. a kereskedősegédeknek és az ipari és kereskedelmi vállalatok tisztviselőinek szolgálati viszonyáról,,. 349 I. A rendelet hatálya alá tartozó személyek (1..) IT. Felmondás (2 8..) 350 Magyar Bányajog. II

18 XVI 1 1 III. Végkielégítés (9-13., ) M. E évi sz. rend. a munkaügyi bíráskodásról. A munkaügyi bíróság hatásköre és szervezete (1 14. ^.). 3.">9 A munkaügyi bíróság eljárása ( )... 3H2 Fellcbbvitel (22..) Vegyes és záró rendelkezések (23 25 ) :LIV. te. a polgári perrendtartásról szóló 1911:1. tű. életbeléptetéséről (26..) I. M évi sz. rend. nz iparhatóságtól vagy az ipartestület békéltetőbizottságától a járásbíróság elé vitt ügyekben követendő eljárásról A munkások törvényellenes összebeszélései (204..).... 3(i(i 1878 : V. te. büntetőtörvény-könyv ii bűntettekről és vétségekről VII. l'ej. A magánosok elleni erőszak (177..) : LXIII. te. a 'háború esetére szóló kivételes intézkedésekről. II. fej. A büntetőtörvénykönyvek módosítása és kiegészítése (20..) : XVII. te. Ipartörvény. (162., 164..) P. M. 19U8. évi sz. rend. a sztrájkstatisztika tárgyában 367 K. M évi sz. rend. az «Ipari Békéltető Bizottság* szervezeti és eljárási szabályainak megállapításáról... 36S M. E évi sz. rend. aü ipari bérviszályok békés elintézése céljából létesítendő egyeztető bizottságokról... ;í(ifl A szolgálatból! kilépés esetei felmondás nélkül (205..) A bányatulajdonosnak a személyzettel! számolást tárgvazó kötelezettsége (206..) A béreknek letiltástól és végrehajtástól! mentessége (207..) : LXI. te. a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. le. módosítása és kiegészítése tárgyában (Vhn.) (6., 7. és!)..) : VIII. te. a polgári eljárás és az igazságügyi szerve/e t módosításáról (Ppn.) (25..) : LXI. te, (Vhn ) Elbocsátási bizonyítványok kiadása (208..) Legénységi névkönyv (209..) Munkásvédelmi törvények és rendeletek. P. M évi sz. rend. az ipari munkák vasárnapi szüneteléséről K. M évi sz. rend. az ipari munka vasárnapi és Szent István-napi szünetelésének szabályozásáról (22., 23., ) K. M évi sz. rend. az ipari munka vasárnapi.szünetelésének szabályozásáról szóló K. M. sz. rend ának kiegészítéséről... _ : V. te. az iparban, valamint némely más vállalatban foglalkoztatott gyermekek, fiatalkorúak és nők védelméről ( , , , 28., )... 37S K. M évi sz. rend. az iparban, valamint némely más vállalatban foglalkoztatott gyermekek, fiatalkorúak és nők védelméről szóló 1928 : V. te. 1 3., 8., , , <j-,ainak és az ezekre vonatkozó büntető rendelkezéseknek végrehajtása A törv. 1 3., 8., , , , 30. Hii és.az ezekre vonatkozó büntető rendelkezések életbeléptetésének ideje (1. ). 384 A törv. 1 3., 8., , , , 30. -ainak és az ezekre vonatkozó büntető rendelkezéseknek hatálya (2..) A törv. 8., , , , 30. faiban nyujtott védelem. A) Anya- és csecsemővédelem (6. és 7..) B) Az éjjeli munka korlátozása (8 10..)

19 XIX Oldal A tizennyolc éven felüli nőmiiukások tizenegyórai pihenőidejének megrövidítése (11 2U..) 3i>7 A tizenhat és tizennyolc év közötti fiatalkoróaknak, valamint a tizennyolc éveii felüli nőknek erőhatalom esetében éjjel való kivételes foglalkoztatása (2<5 30. $.) 389 A férfiuemhez tartozó 16 éven felüli fiatalkorúak éjjeli foglalkoztatása folytonos üzemekben (31..) 3U1 A férfinemhez tartozó fiatalkorúak éjjeli foglalkoztatása közérdekből (23..) 391 Az egyhuzamban nyújtandó éjjeli pihenőidőnek megrövidítése a kézi téglaverésnél (33. <.) lilil Mnnkaidőrend (3fi 40..) 391 A gyermekekről, fiatalkorúakról és nőkről vezeteti jegyzék (41., 42. $.) 392 Felügyelet (43..) 393 A hatóságok által vezetett jegyzék (44..) 393 Vegyes rendelkezések ( ) : XXVIII. te. az évben Washingtonban tartott Kein zetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nők éjjeli munkája tárgyában, tervezet alakjában elfogadott nemzet - közi egyezmény becikkelyezéséről : XXVI. te. az évben Washingtonban tartott Nemzetközi Egyetemes Értekezlet által a fiatalkorúak éjjeli ipari munkája tárgyában, tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről : XXVII. te. az évben Washingtonban tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nőknek a szülés előtt és után való foglalkoztatása tárgyában, tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikke lyezéséről > :LIII. te. íi testnevelésről (L, 2., ) 399 Alii likak őz v etítés :XV. te. az évben Washingtonban tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a munkahiány tárgyában, tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről : XVI. te. az ipari, bányászati és kereskedelmi munkaközvetítés hatósági ellátásáról 400 K. M évi sz. rend. a hatósági, ipari, bányászati és kereskedelmi munkaközvetítés szervezetéről és ügyviteléről 401 L Cél és hatáskör ( ) 4IU II. Szervezet ( ) 401 III. Ügyvitel ( ) 403 Kü!földiek munkavállalása, B. M évi sz. rend. a külföldieknek az ország területén lakhatásáról szóló 1930 : V- te., illetőleg^ az ennek módosításáról szóló 1930 rxxviii. tó. végrehajtásáról Dl. Eész. Munkavállalás ( ) 406 IV. Rész. Vegyes és átmeneti rendelkezések. Büntető rendelkezések (19..)..., 408 Vegyes rendelkezések (21..) 408 Átmeneti rendelkezések (22. " >.) 409 Életbeléptetés és a korábbi rendeletek hatályonkívül helyezése (23..) 409 A mérnöki rendtartásról szóló törvény és rendeletek. 1923: XVII. te. a mérnöki rendtartásról. I. Cím. Képesítés és gyakorlat (1 3..) 409 II-

20 Oldal II. Cím. Mérnöki kamara és mérnöki tanács ( és 13..) 411 III. Cím. A mérnöki kamara tagjainak jogai és köteles-,i'gei ( r = VII. Cím. Átmeneti rendelkezések (71). K. M évi sz. rend. a mérnöki kamara tagjaiikik fenntartott mérnöki munkák tárgyában (1 3., 5 7. és 11..) 416 K. M évi sz. r. a mérnöki munkák díjszabása tárgyában. 1. Általános határozmányok (1 9. ^.J 420 II. Ilatározmányok a díjazásra (10. i.) 421 A) Díjazás a díj.alapérték díjszázalékával (11. s^-) 422 a) Díjosztályba sorozható mérnöki munkák ( ) b) Becslési munkák ( $.) " 425 c) Szakértői ténykedés ( ) 426 ö és vegyes v.,.,.).. / ' B) Földmérések díjazása területegységáras alapon ( ) 427 C) A megbízás teljesítésének időtartama szerinti díiazán (49-57.) ; D) Díjazás különleges alapbn (58..) 429 III. Átmeneti intézkedések (5!).. <>!). ) 429 Tizedik fejezet. A. társpénztárakról : XXXIV. te. a bányatörvény alá eső üzemekben és az ezekkel kapcsolatos ipari üzemekben foglalkozó munkásoknak és altiszteknek, valamint ezek családtagjainak nyűg bérbiztosításáról 430 A N. M. M évi 4.40fl/eln. sz. r. a bányatörvény alá eső üzemekben és az ezekkel kapcsolatos ipari üzemekben foglalkozó munkásoknak éí altiszteknek, valamint ezek családtagjainak nyugbér'biztositásáról 1. fejezet. Biztosítási kötelezettség l A N. M. M évi sz. r. az átmeneti,szolgálatot teljesítő személyeknek a bányanyugbérbiztosítási kötelezettség alól való mentesítése tárgyában 431 N. M- M évi 4.400/eln. sz. r. 11. fejezet. Biztosítási csoportok; a biztosítás alapjául szolgáló javadalmazás (nyugbérbiztosítási alapössaeg) 3., III. fejezet. A nyugbérbiztosítás szolgáltatásai $ IV. fejezet. A nyughérbiztosítás költségfedezése és a nyugdíjbiztosítási járulékok V. fejezet. Vegyes rendelkezések VI. fejezet. Átmeneti és záró rendelkezések 62-H54. ^ 447 Rendelet a bányanyugbérbiztosítást szabályozó rendeletek módosítása és kiegészítése tárgyában (N-. M. M. 20/1931.). 450 N. M. M évi 4.400/eln. sz. r A N. M. M /1928. sz. r.-nek a N. M. M sz. r.-be be nem illesztett -ai $ : XII. te. Kgyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről A N. M. M évi sz. r. :az Országos Társadalombiztosító Intézet bányanyughérbiztosítási ágának szervezete és a bányanyughérbiztosítási eljárás tárgyában. T. A bányanyugbérhiztosítási ág szervezete

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK Szervezetfejlesztés a en az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063. számú pályázat A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján.

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján. A 2016. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai közösségi és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke 1 Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

Részletesebben

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel)

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) BELGIUM... 3 FRANCIAORSZÁG... 4 PORTUGÁLIA... 7 BELGIUM

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás Végrehajtás A végrehajtási eljárás Végrehajtás döntések gyakorlati érvényesülése Nem minden hatósági ügyben Aktusban rögzített kötelezettség kikényszerítése Közigazgatási szervek (Állami) kényszer Viszonylagos

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016.

2015.El.II.A.2/37. szám. A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. 2015.El.II.A.2/37. szám A Fővárosi Törvényszék munkaterve 2016. ÖSSZBÍRÓI ÉRTEKEZLET 1./ A Fővárosi Törvényszék elnökének tájékoztatója a Fővárosi Törvényszék 2015. évi működéséről 2./ A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete. A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben)

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete. A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2/2000. (II.18.) Ör. sz. rendelete A magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi adókról

Részletesebben

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere I. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) értelmében bírósági

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai. 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai. 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény 4. számú melléklet A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai I. Jogszabályok: 1. Magyarország Alaptörvény 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 3. A bírák jogállásáról

Részletesebben

T / számú törvényjavaslat. a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről

T / számú törvényjavaslat. a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T /13091. számú törvényjavaslat a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására

F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására F E L H Í V Á S Bírósági ülnökök választására Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2005 2013 ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Közzéteszi: Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Bűncselekmények 2005 2007 2009 2011 2013 Összesen 436 522 426 914 394 034 451 371 377 829 Személy

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II.

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai és konzuli képviselet tagjainak kiváltságai és mentességei II. A diplomáciai képviselő és konzuli tisztviselő adó- és vámmentessége Az igazgatási-műszaki személyzet, a kisegítő személyzet

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi évközi változások

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ évi évközi változások ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2013. évi évközi változások INGATLANÉRTÉKESÍTÉS (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) változása miatt változott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke az idei ülnökválasztás időpontját 2015. március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. A bírák jogállásáról

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

TARTALOMMUTATÖ. és 1 nyugdíjigényeik 1 21

TARTALOMMUTATÖ. és 1 nyugdíjigényeik 1 21 TARTALOMMUTATÖ ELSŐ RÉSZ. Általános elvek 7 ELSŐ CÍM. Bíróságok 8 I. fejezet. Bírói hatáskör 8 A) Általános szabályok 8 B) Hatásköri összeütközés 13 C) Rendes bíróság hatásköre és közigazgatási hatáskör

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: (A jogszabályok megtalálhatók és letölthetők: magyarország.hu/keresések/jogszabályok)

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS

STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ELNÖKE El. IX. A.9/. STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ügyforgalmáról és tevékenységéről év. 1. oldal Ügyforgalmi statisztika a Fővárosi területéhez tartozó kerületi bíróságokon

Részletesebben

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról I. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) módosítása Meghatározásra

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ IGAZGATÁSI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ELNÖKE 3525 Miskolc, Dózsa György u. 4. t. 06-46-343-891 f. 06-46-343-909 e. birosag@miskolcit.birosag.hu http://miskolcitorvenyszek.birosag.hu 2014. El. III. A. 01/26. szám A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ

Részletesebben

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai A jogszabályi változások gázipari aktualitásai Szabados Gábor Magyar Bányászati Hivatal A jogi szabályozásról általánosságban A rövid közelmúlt jogszabály termése : 2003. év: 133 törvény; 284 kormányrendelet;

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

V. 96. Vác Város Adóhivatalának iratai

V. 96. Vác Város Adóhivatalának iratai V. 96 Vác Város Adóhivatalának iratai 1873 1944 Terjedelem: 17,23 fm (ebből 16,94 fm kötet), 7 doboz, 1 csomó, 378 kötet, összesen 386 raktári egység Raktári hely: VVL,... sz. raktár,... sz. polc 1. kötet

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. téc76 482:6Í1;fá5z76 48 1:074, e-mai1~ii1ki~@1üi~hu t~% ~ 1 HIRDETMÉNY TERMŐFÖLD-HASZONBÉRLETI

Részletesebben

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony!

T1177001955. Tisztelt Elnök Asszony! AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA T1177001955. Melléklet: Tájékoztató Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A Bizottság a Házszabály 121. -ának (6)

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2014. év Budapest, 2015. május 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben