MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE"

Átírás

1 MAGYAR BANYAJOG A BÁNYÁSZATRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI JELENTŐ- SÉGŰ HATÁROZATOK TELJES GYŰJTEMÉNYE HIVATALOS ADATOK ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK ÉS KIADJÁK : ALLIQUANDER ÖDÖN D R BÁN IMRE TASSONYI ERNŐ BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA 1931

2 MINDEN JOGOT FÖNNTARTUNK 52726, Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest-

3 ELŐSZÓ. A magyar bányás&atra vonatkozó joganyag' rendszeres üss/f foglalását az tette szükségessé, hogy a legutolsó ilyen mű megjelenése óta több mint két évtized telt el. Azóta az alaptörvény lényegében nem változott, azonban a jogfejlődés s a bányatörvény egyes rendelkezéseit módosító újabb jogalkotások miatt a közkézen forgó s a maguk idejében kitűnő kézikönyvek avulttá, hiányossá, használhatatlanokká váltak. _Ezen a hiányon kívántunk segíteni akkor, amikor a jogkereső és szakközönség széles köré- böl eredt sürgető közóhajnak engedve, ennek a gyűjteménynek közrebocsátását, elhatároztuk. A gyűjtemény összeállításánál az acél vezetett bennünket,hogy abban a bányatörvényen s a. végrehajtási szabályokon kívül a bányászatra vonatkozó törvények összes rendelkezéseit s az azokon alapuló bírósági és közigazgatási joggyakorlatot lehetőleg teljes egészében adjuk. Ennek.a feladatnak a megvalósítását igen megnehezítette az, hogy a bányászatra vonatkozó joganyagnak még ma is az évi osztrák bányatörvény képezi.a gerincét. Azóta összefoglaló jogalkotás nem történt s ezért egész sereg törvénynek és rendeletnek mindazokat a részeit kellett közölnünk, amelyek a bányatörvény egyes rendelkezéseinek módosításával vagy pótlásával a bányászat különböző kérdéseit szabályozzák. Ezekből a törvényekből és rendeletekből a bányászatra vonatkozó részeiken kívül csak annyit közéltünk, amennyi,a bányászatra vonatkozó törvényrészek megértéséhez föltétlenül szükséges. A bányatörvénynek a munkásbiztosításra vonatkozó X. fejezete az újabb munkásvédelmi törvények következtében érvényét vesztette. A munkásvédelmi törvények és rendeletekből a bányanyug-- bérbiztosításra és a társpénztári mintaalapsaabályra vonatkozót közöltük teljes egészében, míg a betegségi és baleseti biztosításra, továbbá az öregségi és rokkantsági biztosításra vonatkozóknak csak azokat a részeit, amelyek a bányászatra is vonatkoznak, vagy amelyek az alább említett törvényekkel és rendeletekkel szorosan összefüggnek. A bányatörvénynek a bányaadózásra vonatkozó XI. fejezetét az újabb adózási rendszer teljesen megváltoztatta. Az adó- és illetékügyi törvényekből ennélfogva mindazokat a részeket kiválogattuk,.amelyeik a bányászatot szorosan érintik. A kőbányászat ugyan nem tartozik,a bányatörvény rendelkezése alá. mégis mivel a kőbányászat tulajdonképpen a külszíni bányászat egyik ágazata, több oldalról felmerült kívánságra az arra vonatkozó rendeleteket is felvettük s ez tette szükségessé a

4 IY gyűjteménynek ; Z ipartörvény (és novella), valamint a kereskedelmi törvény egyes isz,akas r /jaivai való kibővítését. A bányatörvény XII. fejezetében foglalt bányarendészeti intézkedések a korszerű hatósági felügyelettel s/emlii-n tánias/.tott kívánalmak szempontjából ina már hézagosak s azoknak hiányait a bányahatóság által esetről-esetre kibocsátott bányarendészeti szabályok pótolják. Az egész magyar bányászatra vonatkozó általános érvényű és összefoglaló biztonsági rendszabály ma még nincs - ezért mint legáltalánosabb érvényűt a budapesti bányakapitányság által kibocsátott Altalános Biztonsági Szabályokat vettük fel íi gyűjteménybe s e mellett, mindazokat a főbáiiyahatósági és bányakapitánysági rendelkezéseket, utasításokat és szolgálati szabályokat, anvelyek vagy általános érvényűek, vagy elvi szempontból véve különleges kérdéseket szabályoznak. Ezzel igyekeztünk a bányahatóságtól a bányarendészet terén most követett gyakorlatról lehetőleg teljes tájékoztatást nyújtani. A nagyszámú törvényt, rendeletet és döntvényt áttekinthető rendszeresség céljából a bányatörvény illető -aival, a bányarendészetre vonatkozó szabályzatokat pedig <az A. B. Sz. vonatkozó -aival kapcsolatosan közöltük és rendeztük el. Könnyebb kezelhetőség céljából egy kötetbe kellett szorítanunk a rendkívül bő joganyagot s ez magyarázza a könyv nyomásánál választott módot. A rendkívül terjedelmes és változatos joganyagban való eligazodást pontos tartalomjegyzékkel, a törvények, rendeletek és döntvények számmutatójával s azonkívül a lehető legteljesebb betűsoros tárgymutatóval igyekeztünk megkönnyíteni. A ikötot összeállításánál, amint említettük, egyedüli szándékunk az volt, hogy a bányászatra vonatkozó ma érvényben lévő törvények, rendeletek és döntvények teljes gyűjteményét adjuk gyakorlati használatra, éppen ezért azok elemzésétől és magyarázatától tartózkodtunk és csak ott használtunk jegyzetet, ahol az elkerülhetetlenül szükséges volt. Hálás köszönetünket fejezzük ki dr. Juhász Andor Ö Xagyméltóságának, a ni. kir. Curia. elnökének, ki a legfőbb bíróságnak a bányászatra vonatkozó nehezen 'hozzáférhető döntvényeit rendelkezésünkre bocsátotta; továbbá Úrban Béla bányakapitány, minis/.ter: tanácsos úrnak, a bányászati közigazgatá-i főosztály vezetőiének és dr. Turóczi Szigfrid úrnak, a Magyar Altalános Kőszénhánya Rt. igazgató-ügyészének, akik szívós tnnapsukkal és egyes értékes joganyag rendelkezésünkre bocsátásával nagy segítségünkre voltíik. Végül meg kell köszönnünk a m. kir. Pénzügyminisztériumnak, a Budapestvidéki Kőszénbánya Készvénytársaság, az Egerc«ehi Kőszénbánya és Portlandcementgyár Részvénytársaság, az TTNö Diniagőzhajózási Társaság, a Magyar Altalános Kős/énbánya Részvénytársaság, a Rimanmrány Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság, a Salgó-Tarjáiii Kőszénbánya Részvénytár B ulat«és az Urikány Zsilyöjgyi Magyar Kő-szénbánya Részvénytársaság központi igazgatóságának, hogy a bányászati közérdeket széna előtt tartó áldozatkészségükkel, nagyobb példányszám megrendelésével, a gyűjtemény megjelenését lehetővé tették. Jó szerencsét! Budapest, 19ÍÍ1. évi szeptember havában.

5 RÖVIDÍTÉSEK. a. alatt adom. = adományozás adom. és cn-g. kv. = adományozási és engedélyezési könyv ap. kir. = apostoli királyi A. B. Sz. = Altalános biztonsági szabályzat á. b. t. = ált. h. t. == általános bányatörvény bek. = bekezdés Bírod. törv. lap = B. T. L. = Birodalmi Törvény]ap (Reiohsgesetablatt) bkapság = bányakapitányság B. M. = belügyminiszteri rendelet B. P. = a bűnvádi perrendtartásról szóló törvény (1896. évi XXXIII. te.) B. P. I. K. L és K. M. = bel-, pénz-, igazságügyi, továbbá kereskedelmi-, ipar- és középítészeti miniszteri rendelet Bp. kir. tszék fellebbv. tan. = 'budapesti kir. törvényszék fellebbviteli tanácsa II. Bn. = a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvény (1928 : X. te,) B. T. = budapesti kir. ítélőtábla Btk. = büntető törvénykönyv (1878 : V. le,) C = Curia cs. kir. = cs. k. = császári királyi Cs. 11. = csend örségi utasítás db. = darab dönt. = döntés eln. = elnöki Fbt. = Földbirtokrendezésről törvény fej. = fejezet F. I. K. M. = füldmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi niinis/tcri rendelet F. M. ~" földmívelésügyi miniszteri rendelet Gy. T. = győri kir. ítélőtábla Hb. = batásköri bíróság hrsz. = belyrajai szám ld. t. sz. = I. T. sz. = id. törv. szab. = ideiglenes törvénykezési szabályok (Országbírói Értekezlet) III. díjj. = illetéki díjjegyzék I. M. = igazságügyminiszteri rendelet I. M. r. V. ~ igazságügyminiszteri rendelet végroliajtási utasítása I. T. = ipartörvény (1884 : XVII. te.) jkv. = jegyzőkönyv nzlg. = jelzálog K. B. = Közig. bir. = közigazgatási bíróság K. é.s K. M. = kereskedelmi- és középítészeti miniszter kiad. kiadatott kibírd. = kihirdetett

6 VJ K. K. H. Ö. = Közadók kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések hivatalos összeállítása K. M. = kereskedelemügyi miniszter rendelet korín. rend. = kormányrendelet. kiiv. o. = következő oldal kút. kv. = kutatási könyv 1. = lásd lejrf. = legfőbb, legfelső Máv. = Magyar Államvasutak M. B. = munkásbiztosítáaí bíróság Mb. Fb. = Mb. F. B. = munkásbiztosítási felsőbíróság: M. B. I. = Magánalkalmazottak Biztosító Intézeti-. M. E. = miniszterelnöki számú (minisztériumi) rendelet M. H. B. I. = Magyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézet M. K. = Munkásbiztosítási Közlöny M. K. = mérnöki rendtartás N. B. = nóta bene N. M. M. népjóléti és munkaügyi miniszter rendelet Nov. = novella Örse. bir. ért. = Országbírói Értekezlet O. M. P. = Országos Munkásbiztosító Pénztár Osztr. p. m. = osztrák pénzügyminiszteri rendelet O. T. I. = Országos Társadalombiztosító Intézet P. és I. ( M. = pénzügyi- és igazságügyminiszter rendelet pl. például P. M. pénzügyminiszteri rendelet Pp. = polgári perrendtartásról szóló törvény (1911 :1. te.) Ppé. = polgári perrendtartás életbeléptetéséről szóló törvény (1922 : LIV. te.) Ppn. = a polgári eljárás és az igazságügyi szervezet módosításáról szóló törvény (1925 : VIII. te.) prts. polg. törv. rendtartás = polgári törvénykezési rendtartás r. = rendelet B. = rész rend. = rendelet K. G. Blatt = Reiclisge-setzblatt (Birodalmi Törvénylap) r. t. = részvénytársaság "R. T. = Magy. Rend. Tára Magyarországi Rendeletek Tára stb. = s a többi sz. = szám sz. kir. = szabad királyi T. = törvény te. = törvénycikk tjkv. = telekjegyzőkönyv tkvi = telekkönyvi Tő = az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról törvény (1928 : XL. te.) Törv. ill. = a törvénykezési illetékről szóló törvény (1914. évi XLIII. te.) Törv. jav. ind. = törvényjavaslat indokolása törvsz. = törvényszék Üt. = Utasítás Veszpr. vm. alisp. = Veszprém vármegye alispá^nja végreh. sz. = a bányatörvény végrehajtási szabályai Vhn.. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. te. módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (1908 : XLT. te.) vm. = vámmentes V. Ö. =.vesd össze V. sz. = a bányatörvény végrehajtási szabályai Zártkut. kv. = zártkntatmá'nyi könyv

7 TARTALOM. OltW Rövidítések, V Tartalom VII Számmutató XXXVI Betűrendes tárgymutató L V Hibaigazítás CXLIII I. RÉSZ. A bányatörvény érvényessége i császári nyiltparancs l : LIV. te. záróhatározatok 2 3. I. M. rend. kelt III. 30-án évi Orsz. bír. ért. által javaslatba hozott ideigl. törv. szabályok. VII. Bányaügy (15..) 3 II. KÉSZ. Általános bányatörvény. Ehö fejezet. Alt alános határozató.n. A bányatörvény fogalma (1..) 4 Bányatörv. 2-4 Bányaúrjog (3..) 4 Bányaúrjog (V. sz. 1.. ) ^Ideiglenes törv. szabályok* VII. R. I. fej. A kőszénről (1. - a-g.) 6 Függelék az id. törv. szabályokhoz. A (bányajogi ügyekre vonatkozó rész. I. XXV IX. 3-án kelt Í sz. üdv. rend 1 5. és 8. p évi sz. helyt. tan. rend : HIT. te. az évi törv. által megszüntetett úrbéri kapcsolatból fennmaradt jog- és birtokviszonyok rendezéséről (2., 83. és 84. $.),. 11 A P. M évi sz. r. az állam mint földtulajdonos szénjogainak 'hasznosításánál köv. élj. szab. tárgyában : XÍX. te. >a községi és némely más erdők és kopár területek állami kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról (L, 25., 28., 31., 44., 49. és 54. i) : XII. te. a mezőgazdaságról és mozőrendőrségről (8 11..) 26 A F. M évi sz. r. a mezőgazdaságról és a mezőrendörségről szóló 1894 : XII. te. végr. iránt (11. $.)... 27

8 VIII Oldal A P. M évi /IV. sz. r. a kö/ös legelőknek rendeltetésétől való elvonása tárgyában : X. te..az osztatlan közös legelőkről (1., 2., fi., 18., 19., 23., , 52., 54., 60., 62., 63., 65. és 85..) 33 A F. M évi sz. r. a közös legelök alatt található ásváuyszénre vonatkozó kutatási stb. jog bérbeadásáról : V. te. az egyes adók és illetékek mérsékléséről stib. (60..) 4^ 1886: XXIX. te. a telekkönyvi betétek szerkesztéséről (76. $.) -ÍJ Az I. M évi sz. r. <a. kőszénkutatási, kőszénbányanyitási és kőszénkiaknázási jog bekebelezése és előjegyzése tárgyában 40 Telekkönyvi rendelet (1885. dec. 15. I. M. az r. 56. $.) Az I. M évi sz. r. a földbirtokrendezésről szóló törvények <alapján megváltott ingatlanok telekkönyvi bejegyzésének szabályozásáról (9. $.) : LX. te. a végrehajtási eljárásról (163., 191., %., és Bányatörv Az állam só-egyedárusága 1 (V. sz. 2..) : VII. te. a kálimnsókról 43 A P. M évi sz. r. a kálimnsókról szóló 1911: VII. te. végrehajtása és részletes utasítás kibocsátása tárgyában 45 Bányamívelési jogosítványok^ (5., 6. ) 52 Elsőfolyamodású bányahatóságok (V. sz. 3..) Bányamívelési jpgpsítv. szerzésére! való képesség (7., 8..) 53 Bányabirtok bírására való képesség (V. sz. 4..) 53 Bányabirtoktilalom, a., Elsőfolyamodású bányahatóságoknál alkalmazottakra nézve. (V. sz. 5..) 53 b., Bányászat! állami tisztviselőknél és szolgáknál általában (V. sz. 6..). 54 Mérték és súly (9., 10..) 54 Törvényes mérték és súly (V. sz. 7..) : V. te. a mértékekről, ezek használatáról és ellenőrzéséről (1-16., 21. és 40..) 55 Bányamegyék (11..) 59 Bányamegyék alakítása (V. sz. 8..) 59 Az állam bányászati vállalatai (12..) 61 Az állam bányászati vállalatai (V. sz. 9..) : VI. te. az ásványolajfélékről és a. földgázakról A P. M évi rendelettervezete az ásványolajfélékről és.a földgázakról szóló VI. te. végrehajtása és részletes utasítások kibocsátása tárgyában 68 T. fej. Általános rendelkezések (T, 1 2..) 69 II. fej. Kutatás (T , 1. bek.) 70 III. fej. Az ásványolaj vagy földgázleleiekről (T. 5. * >.) IV. fej. Az ásványolaj- és földgázfeltárások adományozásáról és az ily bányatelkeknek inas bányatelkekhez való viszonyáról (T $.) 73 V. fej. A földbirtokosokat a földgáz tekintetében megillető kedvezményekről (T. 12., 13. é.s 18. < >.) 74 A., önköltségen Vialó gázszolgáltatás az állami gázkutakból.. 74 B., A földbirtokos! érdekeltség által létesíthető földgázkutakról (T. 13. $.) 78 VI. fej. Az ásványolajfélék és földgázai kutatása-, feltárása és vezetéséről (szállításáról). (T ) A., Ásványolaj- vagy földgázfeltárások viszonylagos fekvéséről (T. 14..) 84

9 IX Oldal B., A kutatási (feltárási) üzemtervről, berendezésekről és munkáktokról (T. 15. i) 84 C., A vezetési (szállítási) üzemtervről és ni vezetékmü felszeneléséről (T. IS-;!?..) :..,. % D., Az ásványolajfélék és földgázak szállítására szolgáló csővezetékek lefektetéséről, felszereléséről és üzeméről E., A ki nem sajátított ingatlanokon a vessetek lefektetésénél okozott károk megtérítéséről 103 VII. fej. Büntető határozatok (T ) 104 VIII. fej. Átmeneti intézkedések : XXXVII. te. Kereskedelmi törvény (3., 4..) 108 Szabályrendelet a kereskedelmi törvény 3., 4. és 5. címeinek «z állam kereskedelmi vállalataira alkalmazása tárgyában. luít 1875 : XXXVII. te. Kereskedelmi törvény (5., 16., 17., 19. és 21. $.) : III. te. Cég megszűnésének <a> kereskedelmi névjegyzékbe hivatalból bevezetéséről (1..) : XXXVII. te. Kereskedelmi törvény (259. és 560. i) : XVII. te. Ipartörvény : XII. te. az 1884: XVII. tcikkbe iktatott ipartörvény módosításáról. (Nov. L, 4., 9., 10., 39., 41., 42. és 43., T. 25..) 111 A K. M évi /XI. sz r. az agyag-, homok-, kavicsés palabányákna'k >az iparhatósági telepengedélyhez kötött ipartelepek közé sorolása és az iparfelügyeletnek ezekre az ipartelepekre kiterjesztése tárgyában 114 A K. M évi JXI. sz. r. a kő-, agyag-, homok-, kavics- és palabányákban _ és f ej tőkben foglalkoztatott munkások testi épségének és egészségének védelme tárgyában : XVII. te. Ipartörvény (36. \.) 122 Az iparhatósági telepengedélyezésre vonatkozó határozinányok értelmezése : XVII. te. Ipartörvény (27., 28.,.29. és 30..) 12;! A K. M évi sz. r. a közút mentén fekvő kőfejtőtelepek tárgyában 126 A K. M évi sz. r. a benzinmotorral hajtott ipartelepek engedélyezése tárgyában : XVII. tó. Ipartörvény (31., 32., 33., 34., 35., , 161., 165., 176., 177., 178., 179. és 183. $.) 128 Második fejezet. A kut.atásról A kutatás fogalma (13..) 135 A kutatás fogalma (V. sz. 10..) 130 Kutatási engedclem (14..) 137 Kutatási engedélyek a., Kik által adhatók ki. b., Mely ialakban. (V. sz. 11..) 137 c., A politikai hatóság értesítése (V. sz- 12..) 138 Kutatási tér (15..) 139 Kutatási engedélyek iránti kérvények, azok alakja és elintézése (V. sz. 13..) 139 A kutatási engedelmek tartalma: (16..) 140 Kutatási engedélyeknek meghosszabbítása (V. sz. 14..).. Ml) Annak alakja. (V. sz. 15..) 141 Kivett helyek (17. és 18..) Gyógyfürdők, ásvány- és gyógyforrások védelme.

10 X Oldal 1929 : XVI. te. >a gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintézetekről, a gyógyhelyekről, az üdülőhelyekről és az ásvány- és gyógyvízforrásokról. C.. Védőövek (19., 20., 22. és 23..) D., Üdülőhelyek (25..) 144 II. fed. Ásvány- és gyógyvízforrások (26., 27., 2!). és 31..) III. fej. Ingatlanok kisajátítása, gyógyhelyek és üdülőhelyed fejlesztése, ásvány- és gyógyvízüzeniek folytatása, valamint új gyógyfürdők, ásvány- és gyógyvizükéinek létesítése céljából (34., 35., 36., 37. és 38..) 145 IV. fej. Vegyes rendelkezések (48. és 51..) 146 VI. fej. Átmeneti rendelkezés és életbeléptetés (59..) A N. M. M évi 500. sz. r. a gyógyfürdőkről, az éghajlati gyógyintézetekről, a gyógyhelyekről, -aa^ üdülőhelyekről és az ásvány- és gyógyvízforrásokról szóló 1929 : XVI. te. életbeléptetése és végrehajtása tárgyában. I. Elctbeléptető rendelkezések (l. és 2. $.) 146 III. Ásvány- és gyógyvízforrások. 1. Általában (22., 23. és 24. <.) 147 IV. Ingatlanok kisajátítása (45., 46., 47., 48., 49. és 57. <j.) XXIII. te. a ví/jogról (16., 157., 158., 160. és 161..) : XVIII. te..ayízjügról szóló 1885 : XXIII. te. kiegészítéséről és módosításáról (23..) : XXIII. te. a vízjogról (162. és 163..) : XVIII. te. a vízjogról szóló 1885 : XXIII. te. kiegészítéséről és módosításáról (24. <j.) : XXIII. íc. a vízjogról (164., 165., 166. és 167..) : XVIII. te. a vízjogról szóló 1885 : XXIII. te. kiegészítéséről é.s módosításáról (25..) : XXIII. te. a vízjogról (177..) : XVIII. te. a vízjogról szóló 1885: XXIII. te, kiegészítéséről és módosításáról (29..) 152 A P. M évi sz. r. a vízjogi törvényi 1885 : XXIII. te. végrehajtásáról (40., 41., 42., 43. és 44..) 153 Rendelet a-z ásvány- és gyógyforrások számára kérelmezett, közforgalmú vasutakat vagy közutakat érintő védterületek megállapítása és a védterületeken foganatosítandó vasúti és közúti munkálatok engedélyezése körüli eljárás tárgyában (P. M /1889. és K. M /1889. sz. r.) Ütmutatás a m. kir. bányakapitányságok részére a vízjogi törvény 16. -ábaii érintett védterülctek engedélyezése körül követendő eljárásra nézve (P. M /1890.) 155 A kutató jogai (19..) 157 Kutatóvájások elleni felszólamlások (V. sz. 16..) 157 A kutatási munkák határai (V. sz. 17..) 158 Bányatöry Kutató-vajasokban jövesztett fönntartott ásványok (V. sz. 18.) 159 Bányatörv. 21. IfiO Szahadkutatás (22. és 23..) 161 Zartkutatmányi bejelentések körüli eljárás (V. sz. 19..) Zartkutatmányi bejelentésről szóló bizonyítvány (V. sz. 20..) 163 Bányahatósági eljárás szóbeli vagy íhibás Zartkutatmányi bejelentéseknél (V. sz. 21..) 165 Kutatási jegy (24. és 25..) 168 A politikai hatóságnál v,aló bejelentés iránti kötelezettségről A kutatási jelek alakja (V. sz. 22..) 169 A földtulajdonosnál jelentkezés (26..) 169 A kutatásnak a. földtulajdonos általi gátlása alkalmával] magatartás (27., 28. és 29..) 169

11 XI Oldal A zártkutahnányoknak a földbirtokosok beleszólása elleni biztosítása (V. sz. 23..) 170 Földalatti kutatóvájások (reményvágatok) (30..) 17Ü Földalatti kutatások (V. sz. 24..) i70 A szabadkutatások körületc (31..). 171 Zártkutatmányokra vonatkozó régibb jogoknak véd élűiéről (V. sz. 25..) 171 Zártkutatmányi körökön belül levő in«j lékkutatások (V. sz. 26..) 172 A kutatási jogoknak hányamegyei alapszabályok szerkesztésénél való tekintetbevétele (V. sz. 27..) 172 Eányatörv A kutatási jegy önhatalmú áthelyezésének következményei (V. sz. 28..) 174 Bányatörv Kö'/,ös kutatási körök (V. sz. 29..) 174 Minden szabadkutatás szániára föltartott tér (34., 35., 36. és 37..) 170 Akiitatási terület fölött való bányatelek-fektetés (V. sz. 30..) 176 A kutatási jogok átruházása (38..) 177 Kutatási jogosítványok átruházásának bejelentése. Jogosítlan kutatási munkálatoknak betiltása. Kutatási engedélyek bírói úton való átruházása (V. sz. 31..) 177 Kutatási engedélyek átruházása bejelentésének elintézése (V. sz. 32..) 177 Zártkutatmányok átruházása (V. sz. 33..) 177 Kutatási könyvek (39..) 179 Kutatási könyv. Kerületi térképek (V. sz. 34..) 179 Harmadik fejezet. Az adományozásról. Az adományozás célja (40..) 181 Annak fajai (41..) 182 Adományozási és engedélyezési könyvek (V. sz. 35..) A váj :n a ín értékek adományozásáról. A vájnamértékek fogalma (42..) 184 Bányamegyei alapszabályok (43..) 184 A bányamegyei bizottmány választásia (V. sz. 36..) A vájnamértékek adományozásának feltételei (44..) A vájástérdemlöség meghatározása (V. sz. 37..) Fölnyitó pont (45..) 188 Vájnamértékek alaptere (46..) 188 A vájnamértékek.adományozható száma (47..) 188 A kérelmezett bányatelkeknek zártkutatásokkal való összetalálkozása (V. sz. 38..) 189 Bányatörv Az adományozási kérvények alakja és tartalmáról (49..) Az adománykérvények alakja és előleges elintézése (V. sz. 39.) 192 Fekvési térkép (50..) 1<)3 A fektetési térképnek a bányaihatósági bányamérnök által való felvétele (V. sz. 40..) 193 Adományozási kérvények elkülönítése (51..) 194

12 XII Olibl Minden elkülönített 'adománykérvény külön tárgyalandó (V. sz. 41..).. 1M Mely hatóságnál nyújtandó be az adományozás iránti kérvény (V. sz. 42..) Töhb kérvényezők közötti előjog- (52. és 53..) 195 Bányajárás (54..) Vasút védelme Vasút védelme külfejtésnél Vasúti pillérfejtés 201 Vízi építmények védelme. Az 1885 : XXIII. te. & Vízjogról (142. és 143..) 206 Egyéb építmények védelme 207 Közutak védelme. Az 1890 :1. te. a közvitákról és vámokról (119. és 120..) 208 Erdők védelme.. A bányajárás közhírré tétele (55..) 208 Bányajárási tárgyalás kitűzése alkalmával v.aló eljárás (V. sz. 43..),208 Műértők meghívása (56..) 210 Eljárás a bányajárási tárgyalásoknál (V. sz. 44..) A bányajárás folytáni határozás (57..) 211 A bányajárási jegyzőkönyv fölvétele (V. sz. 45..) A felek által a bányajárás alkalmával kötelezőié*? kötött szerződések (V *..) 211 Bányatörv. 58. és 59. >.... A bányajárási jegyzőkönyv fölötti határozás (V. sz. 47..). 212 Bányatörv Magánkifogások megszüntetése (V. sz. 48..) 213 Az adományozási okirat kiadványozása (63.. ).., Az adományozási okmány alakja és tartalma (V. sz. 49..). 214 Az.adományozásnak a kutatási könyvekben való feljegyzése (V. sz. 50..) 215 A vájnamértékek elcövekelése (64., 65. és 66..) 216 A bányatelkek kicövekelése (V. sz. 51..) 21fi A vájnatelkek határainak megújítása (67..) 217 A határoknak a vájnábarii kijelölése (68..) 217 A törvény útjának fantartása a vájnatelek-fölmérésekiiél (69..) 218 A vájnamértékek adományozása és fölmérése iránti tárgyalások joghatálya (70..) 218 Régebben szerzett, jogok védelme (V. sz. 52..) 21S b) A határközegek adományozása (71., 72., 73., 74. és 75..). 219 Határközök adományozása 1 (V. sz. 53..) 219 e) A külmértékek adományozásáról (76..) 221 Külmértékek vasércekre (V. sz. 54..) 221 Bányatörv Külmértékek alakja (V. sz. 55..) Bányatörv A bányahatóságok illetékessége külmértékek adományozásánál (V. sz. 56..) 223 Külmérték-adományozási okmányok (V. sz. 57..) 224 Bányatörv A külmértékek megjelölése (V. sz. 58..) 225 Bányatörv d) A segédvájások engedélyezése (85. és 86..) Segédvájás iránti kérvények saját 'bányaműhöz. Bányahatóság illetékessége. Eljárás (V. sz. 59..)

13 XIIL Oldal Bányatörv. 87., önálló segédvájások. Illetékesség-. Hiányos kérvények. Szabályszerű kérvények elintézése (V. s/. 60..) 280 Bányatörv. 89. _ e) A megyetárnák engedélyezéséről (90., 91. és 92..) Megyetárnák. A hatóság- illetékessége. Megyetárna-engedélyezés iránti kérvények elintézése (V. sz. 61..) 231 Bányatörv Megyetárna-bányajárás (V. sz. 62..) 233 Bányatörv. 94., 95. _ 233 Kedvezmények a megyetárnás részére (V. sz. 63..) A bányiajárási tárgyiratök fölterjesztése (V. sz. 64..) Megyetárna-engedélyezés. Ennél való eljárás (V. sz. 65..) Bányatörv. 96., A megyetárn* felhagyása (V- sz. 66..) Adományozási és engedélyezési okmány közlése a bányakönyvhatóságokkai (V. sz. 67..) 235 Negyedik fejezet. A te, Ik éknek és vizeknek bányászati vállalatokra] átengedése s a bányakárok megtérítése. Telekátengedés (98..) :XLI. te. a kisajátításról (L, 9., 11., 13., 23., 49., 50., 55., 66., 69., 77. és 87..) 236 Bányatörv. 69., : XXIII. te. a vízjogról Vízi szolgalmak (57. és 59..) Vízhasználat engedélyezése 239 Bányatörv. 100., A földbirtoknak bányászati célokra való átengedése. A bányahatóságnak ennél való eljárása (V. sz. 68..) : XXX. te. a közigazgatás rendezéséről (57..) : X. te. az osztatlan közös legelőkről (22..) 243 Bányatörv. 102., A politikai hatóság határozatának következményei (V. sz. 69..) 245 Bányatörv Jelkövek és határcölöpök állításánál való magatartás (V. sz. 70..) 246 A külvizek átengedése (105..) 246 A 'bányakárok megtérítése (106..) Ideiglenes törvénykezési szabályok VII. rész. 12-ik cikk. Földszinti s alatti károk becsléséről (53. és 54..) 246 Bányatörv ötödik fejezet. A b á n y a t u l a j d o n r ó l s a b á n y <a a d o rn á n y o z á s s a l egybekapcsolt jogokról. Bányatörv A bányatiilaijdon tárgya (109..) 248 A könyvi bányatulajdon tárgya. Feljegyzés a bányahatóságnál. Külmértékek bevezetése. (V. sz. 71..) 248 A bányakapitánysági adományozások feljegyzéseinek nyilvántartása (V. sz. 72..) 249

14 XIV Oldal Bányatelekkönyvek vezetése 249 Bányatörv. 110., Vájnák összesítése (112., 113., 114..) Bányamértékek összesítése. Illetékes hatóság. A folyamodványok első elintézése (V. sz. 73..) 252 Az összesítés megengedhetősége iránti tárgyalás (V. sz. 74..) 253 Ezen tárgyalás elintézése. Üj 'adományozási okmány. (V. sz. 75..) 254 A kerületi térképbe való bevezetés, elhatárkövezés és a régi adományozási okmány helyesbítése (V. sz. 76..) Bányatelkek összesítése és összejegyzése 256 A vájnamértékek eldarabolása (115., 116..) 256 Bányatelkek szétdarabolása (V. sz. 77..) A bányatulajdonnak künnfekvő alkatrészei (117. és 118..) 258 A bányatelekhez tartozó külszíni telkeknek és épületeknek telekkönyvezése (Helyt, tanács /1862. sz. r.) A nyilvánkönyvek rendbentartása (119. és ) A bányák tartozéka (121..) 260 Az új_ birtokosrai minden átruházás bejelentése (122..).' A (bányatulajdonos személyváltozásának megítélése (V. sz v 78..) A bányaadományozással egybekapcsolt jogok. a) >a föntartott ásványok tekintetében (123..) 361 b) a fönn nem tartott ásványok tekintetében (124., 125. és 126..) 261 Eljárás azon esetben, midőn a földbirtokos igényt tart >az adományozott területen előforduló fönn nem tartott ásványokra (V. sz. 79..) 262 Bányatörv : c) A vájnayizek használata tekintetében (128., 129. és 130..) 26IÍ 8., 9. cl) A műüzlet módja és kiterjedése tekintetében (131..) : XXIII. te. a vízjogról (2., 23. és 37..) 264 Bányatörv A bányászati adományok sz. 80..) jogosítványainak terjedelme (V. 266 Építési engedetem (133..) Építési jelentés (V. sz. 81..) : XXXI. te. a távirda, távbeszélő és egyéb rendezésekröl (L, 4., 5. és 14..) villannosbe A K. M évi sz. r. a távirda, a távbeszélő és egyéb villamosberendezésekről szóló 1888 : XXXI. te. végrehajtása tárgyában, II. Engedélyezési eljárás. A) Magánhasználatú berendezéseknél. A folyamodvány benyújtása (6..) 268 A folyamodvány kellékei (7..) 268 A részlettervek kellékei (8..) 259 Illetékes közigazgatási hatóság (9..) 269 Határozat a folyamodvány felett (10..) 269 III. Az engedélyokirat lényeges feltételei. A) Magánhasználatú berendezéseknél. Az állarn fenntartott jogai. (26..) 269 Az engedély időtartama (27. < >.) 269 Az államrendészet érdekei (28..) 270 A berendezés használata (29..) 270 Összekapcsolás más berendezésekkel (30..) 270 Az engedély átruházása élők közt (31..) 270 IV. A berendezés létesítése és üzlete. A) Magánhasználatú berendezéseknél. A berendezés létesítése (44. < >.) az engedélyezett berendezés létesíthető (45. < >.)

15 XV Oldal Huzalvezetés (46..) 271 Az iránynyom módosítása (47. <j.) 271 ; A vezeték építése a közforgalmat nem zavarhatja (48. %.) Belföldi anyagok és gyártmányok használata (48..) Állami felügyelet (50..) 272 Az engedély visszavonása (52..) 272 IX. Büntető és vegyes határozatok. Kihágások eseteinek büntetése (109..).....,, 272 A berendezés lezárásának módja (110..) 273 A berendezés védelme (111..) 273 XI. Villamvilágítások és másféle yillamyezetékek. Villamvilágítások és másféle villamvezetókek létesítése (115..) A tervek megbírálása (116..) 273 Huzalvezetés (117..) 274 A magán-vaspályák építésére szükséges engedélyek 274 Bányavasutak építési engedélye 274 A sodronypályák felügyeleti joga 275 A bányavasutak felügyeleti joga... _ : XVI. te. a villamos energia fejlesztéséről, vezetéséről és szolgáltatásáról. I. fej. Altalános rendelkezések (1 7..). 276 II. fej. Az engedélyokirat kiadása, a közhasználatú villamosmü létesítése és üzembehelyezése (8 19..) 277 III. fej. Saját használatú villamosmü létesítése és közhasználatúvá alakulása (20. és 21..) 281 IV. fej. Kisajátítás és vezetékjog ( ) ^ 281 V. fej. A villamosművek üzemének fenntartása ( ) 284 VI. fej. Jogviszony -az engedélyes és a fogyasztó között (37-^1..). 28G r VII. fej. A villamosművek együttműködése. Csatlakozás és kisegítés ( ) 288 ; VIII. fej. Változás a közhasználatú villatmosmű vezetésében (46^9..). r 290 IX. fej. Az engedélyokirat hatályának megszűnése ( $.). 291 X. fej. A megváltás és a háramlás ( ) 292 XI. fej. Villamos energiának kivitele és behozatala (57..) XII. fej. A villamos energiagazdálkodás külön eszközei és szervei ( ) 294 XIII. fej. Büntető rendelkezések ( ) 295 XIV. fej. Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések ( ). 29G 1931:_ XXI. tc. r az iparfejlesztésről (1..) 299 I. fej. A törvényben megállapított kedvezmények adományozásának feltételei (2 7. <..) 299 II. fej. Adományozható kedvezmények (8 14..) 300 III. fej. Segélyek ( ) 303 IV. fej. Közszállítás és hazai beszerzés kötelezettsége ( ^.) 304 V. fej. Az Országos Ipartanács szervezetének módosítása és az iparfejlesztési (bizottságok ( ) 30fi VI. fej. Hatósági üzemek (34..) 307 VII. fej. Vegyes és zárórendelkezések ( ) 308 Hatodik fejezet. A közös bányaművelésről s a bánya társulatokról különösen. A bányák közös tulajdona (134..) 309 A bányatulajdon nyilvánkönyvi feloszthatóságának határai (135..) 310

16 XVI OMal A közös báiiyabirtok fogalma (V. sz. 82..) 310 A tulajdonostársak jogviszonyai (136..). Bányatársulati szerződések megerősítése (V. sz. 83..) Bányatársulatok (137..) Kisebb részekkel bíró bányatársulatok alakítására való engedély (V. sz. 84..) Bányatársulatok alakítása (V. sz. 85..) A bányatársulatok fogalma (138., 139..) Bányarészvények ( ) Bányatársulati könyv (V. sz. 86..) Báiiyiarészvényjegyek és azoknak átruházásáról (V. sz. 87. ) 316 Altalános határozatok & bányatársulatok tekintetében (143..) Bányatársulati alapszabályok (V. sz. 88..)... _ Az igazgató választása és a cím meghatározása (144..) Az igazgató fölhataknazványa (145..) ' Igazgatósági felhatalmazás (V. sz. 89..) 32U Bányatörv Annak megváltoztatása (147..) _.. _ Minden bányatárs a bányahatóság járásában létező lakhelye vagy fölhatalmazottja följelentendő (148..) 321 Bányatársulati gyűlések (149..) 322 BáiTyutársiilati gyűlések (V. sz. 90..) 322 Azokra! meghívások (150..) 323 A tanácskozás tárgyai (151..) 323 Elnöklet (152..) 324 Szavazási 'képesség (153..) 324 A határozatok hozatala (154., 155..) 324 Befolyása a bányahatóságnak az á. b. t áiiak esetében (V. sz. 91..). 324 Ideigl. törv. szab. VII. R. 4-ik cikk. A haszonbérletekről :!24 Jegyzőkönyv vezetése (156..).. 32.'i A pótfizetés behajtása az igazgató általi kivetés útján (157..) 325 A pótfizetés behajtása bírói felszólítás által (158..) Ideigl. törv. szab. VII. R. 6-ik cikk. Az árvák és gyámság alatt létezők bányajogainak kezeléséről Bányatörv. 159., A pótfizetés behajtása a késedelmes bányatárs bányarészeinck végrehajtási árverése által ( ) 326 A bányarészekről lemondás (167..) 327 Bányarészvényjegyekrőli lemondás (V. sz. 92..) 327 Ezen szabályoknak a létező báuyatársulatokrai.alkalmazása (168..) 328 Az egyes résahirtokosok jelzálogos hitelezőinek jogai (169..) 328 Hatodik fejezet. A bányák arankában tartásáról s a bányaművelési haladékokról. A munkában tartás kellékei (170..) 328 a) Veszély elleni biztosítás a személyekre s tulajdonra nézve (171..) 329 Annak meg nem tartása esetébeni intézkedések és bünteté- SCK (172., 173..) 329 Az üzembentartás általános alapelvei (V. sz. 93..) 330 b) Folytonos üzlet-. 1. A szabadkutatásokban és vájnamértékekben (174., 175..). 331

17 XVII Oldal 2. Külmértékekben (176..) 332 Cülmértékek üzernbentaxtása (V. sz. 94..) Segódvájásokba.n és megyetárnákban (177..) 383 A folytonos üzlet megtartása iránti rendsaatialyok. 1. Szabadkutatásokban (178., 179..) A lég-kisebb munkateljesítés kiszabása zartkutatmányokban (V. sz. 95..) 333 Bányatörvény. 180., Adományozott bányákban. Haladékok (182., 183..) Bányahaladékok (V. sz. 96..) 334 Báuyatörv Vájnatérképck készítése (185..) 3:íií Bányámérnöki térképek (V. s/. 97..) 33G Statisztika üzleti kimutatások szolgáltatására köteleztetés (186..) 33(i Időszakonkénti kimutatások (V. sz. 98..) 33G Minden bánya törvényszerű igazgatása (187. ). _ 337 Az i! végre felhatalmazottnak följelentése (188..) S 1911:1. te. a polgári perrendtartásról (95..) 33s Bányatörvény , 339 Nyolcadik fejezet. A bányavállalkozóknak egymás közötti viszonyáról. Kölcsönös segélynyújtás (190..) 340 Bányaszolgalmak (191., ) 341) A bányaszolgalmak származása. Szerződés által (193. S.) Bányaszolgalmak (V. sz. 99..) 340 A bányahatóság határozata által (194..) 341 A kárpótlás meghatározása (195..) 341 Azok megengredhetősége iránti perek clintézé-e. kárpótlás (V. sz ).341 A szolgalom gyakorlásánál okozott kárérti felelősség (196..) 342 A jelzálogos hitelezők tekintetében! hatály (197-.) 343 Aítöréseknéli találkozás (198., 199..) 343 Ideiglenes törv. szab. VII. R. IV- fej. 2-ik cikk. Az elévülés-, ről (17..) 343 Kégibib törvények szerinti áttöréseknél való eljárás (V. sz ),. 343 Kilencedik fejeset. A b á n y a b i r t o k o s o k n a k hivatalnokaihoz és munkásaikhoz! viszonyáról. Szolgálati rendtartás (200..) 344 Szolgálati szabályzatokra vonatkozó szabványok (V. sz ) 345 Fegyelmi jog gyakorlása. Bírságolás 346 A szolgálat felmondása (201..) 348 A szolgálatból felmondás nélküli elbocsátás (2fl2., 203..).. 34E) M. E évi sz. rend. a kereskedősegédeknek és az ipari és kereskedelmi vállalatok tisztviselőinek szolgálati viszonyáról,,. 349 I. A rendelet hatálya alá tartozó személyek (1..) IT. Felmondás (2 8..) 350 Magyar Bányajog. II

18 XVI 1 1 III. Végkielégítés (9-13., ) M. E évi sz. rend. a munkaügyi bíráskodásról. A munkaügyi bíróság hatásköre és szervezete (1 14. ^.). 3.">9 A munkaügyi bíróság eljárása ( )... 3H2 Fellcbbvitel (22..) Vegyes és záró rendelkezések (23 25 ) :LIV. te. a polgári perrendtartásról szóló 1911:1. tű. életbeléptetéséről (26..) I. M évi sz. rend. nz iparhatóságtól vagy az ipartestület békéltetőbizottságától a járásbíróság elé vitt ügyekben követendő eljárásról A munkások törvényellenes összebeszélései (204..).... 3(i(i 1878 : V. te. büntetőtörvény-könyv ii bűntettekről és vétségekről VII. l'ej. A magánosok elleni erőszak (177..) : LXIII. te. a 'háború esetére szóló kivételes intézkedésekről. II. fej. A büntetőtörvénykönyvek módosítása és kiegészítése (20..) : XVII. te. Ipartörvény. (162., 164..) P. M. 19U8. évi sz. rend. a sztrájkstatisztika tárgyában 367 K. M évi sz. rend. az «Ipari Békéltető Bizottság* szervezeti és eljárási szabályainak megállapításáról... 36S M. E évi sz. rend. aü ipari bérviszályok békés elintézése céljából létesítendő egyeztető bizottságokról... ;í(ifl A szolgálatból! kilépés esetei felmondás nélkül (205..) A bányatulajdonosnak a személyzettel! számolást tárgvazó kötelezettsége (206..) A béreknek letiltástól és végrehajtástól! mentessége (207..) : LXI. te. a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. le. módosítása és kiegészítése tárgyában (Vhn.) (6., 7. és!)..) : VIII. te. a polgári eljárás és az igazságügyi szerve/e t módosításáról (Ppn.) (25..) : LXI. te, (Vhn ) Elbocsátási bizonyítványok kiadása (208..) Legénységi névkönyv (209..) Munkásvédelmi törvények és rendeletek. P. M évi sz. rend. az ipari munkák vasárnapi szüneteléséről K. M évi sz. rend. az ipari munka vasárnapi és Szent István-napi szünetelésének szabályozásáról (22., 23., ) K. M évi sz. rend. az ipari munka vasárnapi.szünetelésének szabályozásáról szóló K. M. sz. rend ának kiegészítéséről... _ : V. te. az iparban, valamint némely más vállalatban foglalkoztatott gyermekek, fiatalkorúak és nők védelméről ( , , , 28., )... 37S K. M évi sz. rend. az iparban, valamint némely más vállalatban foglalkoztatott gyermekek, fiatalkorúak és nők védelméről szóló 1928 : V. te. 1 3., 8., , , <j-,ainak és az ezekre vonatkozó büntető rendelkezéseknek végrehajtása A törv. 1 3., 8., , , , 30. Hii és.az ezekre vonatkozó büntető rendelkezések életbeléptetésének ideje (1. ). 384 A törv. 1 3., 8., , , , 30. -ainak és az ezekre vonatkozó büntető rendelkezéseknek hatálya (2..) A törv. 8., , , , 30. faiban nyujtott védelem. A) Anya- és csecsemővédelem (6. és 7..) B) Az éjjeli munka korlátozása (8 10..)

19 XIX Oldal A tizennyolc éven felüli nőmiiukások tizenegyórai pihenőidejének megrövidítése (11 2U..) 3i>7 A tizenhat és tizennyolc év közötti fiatalkoróaknak, valamint a tizennyolc éveii felüli nőknek erőhatalom esetében éjjel való kivételes foglalkoztatása (2<5 30. $.) 389 A férfiuemhez tartozó 16 éven felüli fiatalkorúak éjjeli foglalkoztatása folytonos üzemekben (31..) 3U1 A férfinemhez tartozó fiatalkorúak éjjeli foglalkoztatása közérdekből (23..) 391 Az egyhuzamban nyújtandó éjjeli pihenőidőnek megrövidítése a kézi téglaverésnél (33. <.) lilil Mnnkaidőrend (3fi 40..) 391 A gyermekekről, fiatalkorúakról és nőkről vezeteti jegyzék (41., 42. $.) 392 Felügyelet (43..) 393 A hatóságok által vezetett jegyzék (44..) 393 Vegyes rendelkezések ( ) : XXVIII. te. az évben Washingtonban tartott Kein zetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nők éjjeli munkája tárgyában, tervezet alakjában elfogadott nemzet - közi egyezmény becikkelyezéséről : XXVI. te. az évben Washingtonban tartott Nemzetközi Egyetemes Értekezlet által a fiatalkorúak éjjeli ipari munkája tárgyában, tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről : XXVII. te. az évben Washingtonban tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nőknek a szülés előtt és után való foglalkoztatása tárgyában, tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikke lyezéséről > :LIII. te. íi testnevelésről (L, 2., ) 399 Alii likak őz v etítés :XV. te. az évben Washingtonban tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a munkahiány tárgyában, tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről : XVI. te. az ipari, bányászati és kereskedelmi munkaközvetítés hatósági ellátásáról 400 K. M évi sz. rend. a hatósági, ipari, bányászati és kereskedelmi munkaközvetítés szervezetéről és ügyviteléről 401 L Cél és hatáskör ( ) 4IU II. Szervezet ( ) 401 III. Ügyvitel ( ) 403 Kü!földiek munkavállalása, B. M évi sz. rend. a külföldieknek az ország területén lakhatásáról szóló 1930 : V- te., illetőleg^ az ennek módosításáról szóló 1930 rxxviii. tó. végrehajtásáról Dl. Eész. Munkavállalás ( ) 406 IV. Rész. Vegyes és átmeneti rendelkezések. Büntető rendelkezések (19..)..., 408 Vegyes rendelkezések (21..) 408 Átmeneti rendelkezések (22. " >.) 409 Életbeléptetés és a korábbi rendeletek hatályonkívül helyezése (23..) 409 A mérnöki rendtartásról szóló törvény és rendeletek. 1923: XVII. te. a mérnöki rendtartásról. I. Cím. Képesítés és gyakorlat (1 3..) 409 II-

20 Oldal II. Cím. Mérnöki kamara és mérnöki tanács ( és 13..) 411 III. Cím. A mérnöki kamara tagjainak jogai és köteles-,i'gei ( r = VII. Cím. Átmeneti rendelkezések (71). K. M évi sz. rend. a mérnöki kamara tagjaiikik fenntartott mérnöki munkák tárgyában (1 3., 5 7. és 11..) 416 K. M évi sz. r. a mérnöki munkák díjszabása tárgyában. 1. Általános határozmányok (1 9. ^.J 420 II. Ilatározmányok a díjazásra (10. i.) 421 A) Díjazás a díj.alapérték díjszázalékával (11. s^-) 422 a) Díjosztályba sorozható mérnöki munkák ( ) b) Becslési munkák ( $.) " 425 c) Szakértői ténykedés ( ) 426 ö és vegyes v.,.,.).. / ' B) Földmérések díjazása területegységáras alapon ( ) 427 C) A megbízás teljesítésének időtartama szerinti díiazán (49-57.) ; D) Díjazás különleges alapbn (58..) 429 III. Átmeneti intézkedések (5!).. <>!). ) 429 Tizedik fejezet. A. társpénztárakról : XXXIV. te. a bányatörvény alá eső üzemekben és az ezekkel kapcsolatos ipari üzemekben foglalkozó munkásoknak és altiszteknek, valamint ezek családtagjainak nyűg bérbiztosításáról 430 A N. M. M évi 4.40fl/eln. sz. r. a bányatörvény alá eső üzemekben és az ezekkel kapcsolatos ipari üzemekben foglalkozó munkásoknak éí altiszteknek, valamint ezek családtagjainak nyugbér'biztositásáról 1. fejezet. Biztosítási kötelezettség l A N. M. M évi sz. r. az átmeneti,szolgálatot teljesítő személyeknek a bányanyugbérbiztosítási kötelezettség alól való mentesítése tárgyában 431 N. M- M évi 4.400/eln. sz. r. 11. fejezet. Biztosítási csoportok; a biztosítás alapjául szolgáló javadalmazás (nyugbérbiztosítási alapössaeg) 3., III. fejezet. A nyugbérbiztosítás szolgáltatásai $ IV. fejezet. A nyughérbiztosítás költségfedezése és a nyugdíjbiztosítási járulékok V. fejezet. Vegyes rendelkezések VI. fejezet. Átmeneti és záró rendelkezések 62-H54. ^ 447 Rendelet a bányanyugbérbiztosítást szabályozó rendeletek módosítása és kiegészítése tárgyában (N-. M. M. 20/1931.). 450 N. M. M évi 4.400/eln. sz. r A N. M. M /1928. sz. r.-nek a N. M. M sz. r.-be be nem illesztett -ai $ : XII. te. Kgyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről A N. M. M évi sz. r. :az Országos Társadalombiztosító Intézet bányanyughérbiztosítási ágának szervezete és a bányanyughérbiztosítási eljárás tárgyában. T. A bányanyugbérhiztosítási ág szervezete

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. dr. Varga Zoltán

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. dr. Varga Zoltán MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA dr. Varga Zoltán A MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER PÉNZÜGYEI (PhD értekezés) Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori

Részletesebben

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi kar Civilisztikai Tudományok Intézete Agrár- és Munkajogi Tanszék. Szakdolgozat

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi kar Civilisztikai Tudományok Intézete Agrár- és Munkajogi Tanszék. Szakdolgozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi kar Civilisztikai Tudományok Intézete Agrár- és Munkajogi Tanszék Szakdolgozat Adatszolgáltatás és papíralapú nyilvántartás a nyugdíjbiztosításban Társadalombiztosítási

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről A 2010.08.14. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény 1. oldal foglalkoztatók és a biztosítottak részvételi, illetve fizetési kötelezettségeit. Alapelvek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE TÁJÉKOZTATÓ A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG ELNÖKE AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS ELNÖKE 7156/2005/19. OIT Hiv. TÁJÉKOZTATÓ A BÍRÓSÁGOK ÁLTALÁNOS HELYZETÉRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Részletesebben

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 1 Bevezete s Palagáz Már a szó hallatán is sokan végletes álláspontot foglalnak el, mind pro,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY I. ÉVFOLYAM 14. szám 2009. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ sé g: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Bu da pest, Hold

Részletesebben

Ügyvédi ügyvitel oktatási segédanyag

Ügyvédi ügyvitel oktatási segédanyag Ügyvédi ügyvitel oktatási segédanyag Összeállította dr Bednay Dezső 1) Az ügyvédi tevékenység kialakulása Rómában kezdetekben a jogszabályok, elsősorban a szakrális szabályok betartását a pontifexek felügyelték.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014.

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014. Társadalombiztosítási ismeretek Összeállította: Forgó Györgyné 2014. 1 Ajánlás A Társadalombiztosítási ismeretek kiadvány a magyar társadalombiztosítás rendszerét alapjaiban mutatja be, ismertetve kialakulásának

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2013. (IV. 02.) önkormányzati rendelet 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelet Az

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (III. 28) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE Iustum Aequum Salutare III. 2007/2. 161 173. A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE HORVÁTH E. ÍRISZ doktorjelölt (PPKE JÁK) I. Bevezetés a közigazgatási bíráskodás elméleti alapjai Életünk során

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

2010. évi CLVIII. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről. I. Fejezet

2010. évi CLVIII. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről. I. Fejezet 2010. évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről Az Országgyűlés a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébõl kiindulva az Országgyûlés a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar Doktori Iskola. Molnár Gábor Miklós. Az adócsalás. Doktori értekezés

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar Doktori Iskola. Molnár Gábor Miklós. Az adócsalás. Doktori értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar Doktori Iskola Molnár Gábor Miklós Az adócsalás Doktori értekezés Témavezető Prof. Dr. Tóth Mihály tanszékvezető egyetemi tanár az MTA doktora Pécs 2011

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA 2012. március 31. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638 ÁROP-2.2.5.-2008-0001 számú, Humán-erőforrásgazdálkodás a központi

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16441 Tartalomjegyzék A Generali Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei és a biztosítási

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben