Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete"

Átírás

1 Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján a fenntartó ellenőrizheti a köznevelési intézmény hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, illetve értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.11.) ÖR 16. (9) bekezdésének megfelelően önkormányzati intézmény Képviselő-testület vagy bizottság előtti beszámolójához mellékelni kell a jegyző kiegészítő jelentését, amely értékeli a beszámolót, az adott intézmény tevékenységét, megfogalmazza a szükséges intézkedéseket és a határozati javaslatot. A vonatkozó bekezdés alapján a Kertvárosi Óvoda ötéves munkájáról szóló beszámolót az alábbiakban véleményezem: Szentes Város Önkormányzata a Kertvárosi Óvoda működtetését kötelező feladatként látja el. Az óvoda 2004-től óvodai intézményfenntartó társulásban működik, Eperjes majd 2010-től Nagytőke Község Önkormányzataival. Az intézmény az elmúlt öt évben a törvényben és az önkormányzat közoktatási dokumentumaiban megfogalmazott elvárások szerint végezte feladatait. A működés törvényességét az óvoda alapdokumentumainak - így az Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Nevelési Programjának, Házirendjének és más belső szabályzatainak, nyilvántartásainak, a gazdálkodás folyamatait szabályozó dokumentumainak megléte, érvényessége, betartása és végrehajtása is garantálta. Az értékelt ötéves időszak munkája azt bizonyítja, hogy az intézmény magas színvonalon teljesítette azokat a célokat és elvárásokat, amelyek szerint az óvodai nevelés célja és feladata, hogy az érzelmi, értelmi, testi és közösségi neveléssel a családdal együttműködve a gyermeki személyiség fejlődéséhez hozzájáruljon. A Kertvárosi Óvoda az óvodáskorúak nevelését Szentesen négy, Nagytőkén és Eperjesen egy-egy telephelyen végzi. A feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó biztosította, a költségvetés minden évben tartalmazta a szükséges előirányzatokat. Az óvoda gazdálkodása során takarékossági elveket szem előtt tartva a számviteli szabályokat betartotta, az ellenőrzések alkalmával szabálytalanságokat nem tapasztaltak, a nyilvántartások vezetése megfelelő volt. Kiadásai a költségvetési kereten belül maradtak. A dologi kiadásokra fordítható összeg az elmúlt öt évben alig változott, csak a szorosan vett üzemeltetést biztosította.

2 Az intézmény, a fenntartó és a Városi Intézmények Gazdasági Irodája (VIGI) közötti együttműködés jó. Az óvoda adatszolgáltatási kötelezettségeinek időben eleget tett, a VIGI-vel kötött együttműködési megállapodásban foglaltakat betartotta. A mindennapi nevelés mellett kiemelt figyelmet fordítottak a tehetséggondozásra is, így a gyermekek részt vettek vers- és prózamondó versenyeken, rajz,- ének,- és úszóversenyeken. Az óvoda állandó résztvevője volt a városi rendezvényeknek is, ahol színvonalas előadásokkal színesítették a programokat. Bevételei növelése érdekében több pályázaton is részt vett, melyekből eszközeit fejlesztette, illetve szakmai programjait bővítette. Az óvodák kívül-belül megújultak fenntartói, alapítványi és szülői támogatásnak köszönhetően. Az intézmény széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik a város közoktatási és más helyi intézményeivel, nyitott a közvetlen és közvetett partnerei iránt. Összességében megállapítható, hogy a Kertvárosi Óvodában színvonalas szakmai munka folyt, melynek középpontjában mindvégig a gyermekközpontúság állt. Az óvoda értékes helyet foglal el a város közoktatási életében. Mindezért köszönet illeti az óvoda vezetését, nevelőtestületét és egyéb alkalmazottjait. Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: /2013. (VII.2.) Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Kertvárosi Óvoda munkájáról szóló beszámolót. Az eltelt öt évben végzett eredményes nevelő munkájáért és közéleti tevékenységéért elismerését fejezi ki a Kertvárosi Óvoda vezetőjének, nevelőtestületének és valamennyi alkalmazottjának. A határozatról értesítést kapnak: 1.) Szentes Város Alpolgármestere 2.) Szentes Város Jegyzője 3.) Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Művelődési Irodája 5.) Városi Intézmények Gazdasági Irodája 6.) Kertvárosi Óvoda vezetője Szentes, június 17. Dr. Sztantics Csaba Jegyző 2

3 1. sz. melléklet Kertvárosi Óvoda évi gazdasági beszámolója Megnevezés tény tény tény tény tény l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadások villamos energia költsége fűtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége élelmiszer beszerzés egyéb dologi kötelező tartalék 0 0 átadott pénzeszköz 0 felújítás, felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás

4 Kertvárosi Óvoda 2. sz. melléklet 2008/ ÉVES INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ Készítette: Geréné Dunaháti-Vas Márta intézményvezető

5 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Bevezető 4 1. Az intézmény küldetése 5 Az önkormányzati intézkedési terv, önkormányzati minőségirányítási program és az 5 óvodai pedagógiai program összhangjának értékelése és a programok megvalósulása. 2. Az intézmény környezete, partnerek 7 Lakókörnyezet, demográfiai változások, infrastruktúra Személyi feltételek (nevelőtestület, nem pedagógus munkatársak) 8 Pedagógus létszámadatok 5 évre 8 Gyermekközösség jellemzői 9 Gyermeklétszám adatok 5 évre 9 Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 10 gyermekek száma A személyzet tevékenysége (együttműködés, csoportok) 10 A pedagógiai munka tervezése, követése (szakmai, adminisztratív) 11 Kapcsolat a szülőkkel, egyéb partnerekkel 13 Az intézmény és környezete (nyitás, nyitottság) 14 Szolgáltatások (kihasználtság mutatók, könyvtár szerepe) 14 Közösségi élet Az anyagi feltételek 15 Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek Egy csoportra jutó költségek 16 Hatékonyságmutatók, egy pedagógusra jutó gyermekek csoportok száma, nagysága 16 A gazdálkodás ésszerűsége 17 Saját bevételek lehetőségei 17 Tárgyi-technikai feltételek (épületek, eszközök állapota, hiánya) 17 Felújítások, állagmegóvás 17 A sport- és szabadidős foglalkozáshoz szükséges eszközök állapota és hiánya Szervezeti vezetési jellemzők 18 A vezetés filozófiája, érvényesíteni szándékozott stílusa, minősége A belső erőforrások elosztása 18 A vezetői munka és felelősség-megosztás 18 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szabályzása és gyakorlati megvalósítása 18 A belső ellenőrzés tapasztalatainak következményei 19 Az innováció támogatása 19 A pedagógusok és a gyermekek közötti kapcsolatok 19 A vezetői elismerések rendszere és a tárgyidőszakra jellemző tevékenység 20 A pályázati tevékenység lehetősége és eredményessége 20 Önértékelés eljárásrendjének tanévi tapasztalatai, az arra foganatosított 20 intézkedések, különös tekintettel a fenntartó minőségpolitikában meghatározott intézményi feladatok teljesítésének kvantitatív mutatóira 5. A személyi feltétel alakulása 21 A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége A pedagógusok javadalmazása, a minőségi munka értékelése 21 A pedagógusok továbbképzése, önképzésének támogatás 22 Az oktatást segítő személyzet Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek 22 Az óvodai nevelésben alkalmazott programok jellemzői és előnyei, hátrányai A programok karbantartása 23 Az óvodai nevelést, fejlesztést segítő eszközök használata 23 A délután szervezett választható tevékenységformák és azok hatékonysága 23 A hátrányos helyzetű gyermekek segítésének eszközei, módszerei 24 Differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás az óvodai nevelésben 24 A környezetvédelmi és az egészségügyi nevelés helyzete, eredményei 25 Tankötelezettség és iskolaérettség viszonya 25 Az óvodában maradás okai, adatai 25 Az óvodások számára szervezett versenyeken való részvétel és eredményesség

6 A nevelési célok megközelítése A törvényes, jogszerű működés helyzete 26 A közoktatási törvényben előírt alapvető és kötelező belső szabályzatok megléte, jogszerűsége és összhangja a napi gyakorlattal Kapcsolat a fenntartóval, az önkormányzati döntések megvalósítása 26 Jövőbeni tervek 26 Mellékletek sz. Intézményi adatok sz. Alkalmazottak szakképzettsége sz. Pályázatok sz. Óvodapedagógus továbbképzések kimutatása sz. Szülői elégedettség mérés eredményei 2010, sz. Dolgozói elégedettség mérés eredmények 2010, sz. Intézményi önértékelés eredményei 2010, sz. Felújítások, állagmegóvás, fejlesztések sz. Pedagógiai programunk szakértői véleménye

7 Bevezető 23 évet dolgoztam a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Tagóvodájában, majd 2008 nyarától az újonnan alakult Kertvárosi Óvoda intézményvezetője lettem. Ismertem az intézmények adottságait, az itt dolgozó alkalmazotti közösséget, akikkel a kinevezésem után megkezdtük a közös munkát. A körzetben lévő óvodák hagyományaira támaszkodva, a szülők, a gyerekek és a nevelőtestület jogait tiszteletben tartva, kreativitásra, alkotó támogatásra számítva végeztük az együttes munkánkat öt évig. Az utóbbi években a közoktatás folyamatos, szűnni nem akaró kihívások előtt állt, mely az egyes intézmények életét, munkáját alapvetően formálta. Az intézménnyel szembeni szocializációs elvárások egyre erőteljesebbek lettek. Mindezek a tényezők, valamint a munkatársak növekvő egzisztenciális bizonytalansága komoly kihívás elé állított, mint intézményvezetőt. Mindannyian tudtuk, hogy pályázati forrásokból tudunk csak előrelépni nevelési évben a kompetencia alapú óvodai programcsomag kipróbálóiként (HEFOP/2005/2.1.6.) a TŰZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGŐ műveltségtartalmak szerinti tématerv-javaslatokkal, és annak kiegészítő segédleteivel dolgozott óvodánkban egy csoport. A kipróbálás időszaka után nevelőtestületünk a különböző tanulás szervezési eljárások alkalmazásával a pedagógiai, módszertani szabadság meghagyásával az óvoda hagyományainak, helyi sajátosságainak figyelembe vételével készítette el a helyi nevelési programját. Ettől az évtől a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, családok felkarolása előtérbe került. A program újabb felülvizsgálatára és átdolgozására 2009/2010-es nevelési évben került sor, figyelembe véve az Országos Alapprogramban bekövetkezett változásokat. Napjainkban egyre sürgetőbbé válik új készségek, kompetenciák elsajátítása. Az egész életen át tartó tanulásra csak oly módon készíthettük fel önmagunkat és a ránk bízott gyermekeket, hogy a hangsúlyt az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztésére helyeztük. Intézményünkben augusztus 02-től Az egyenlő esélyért Szentesen TÁMOP / sz. projekt keretén belül működik az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR), mely meghatározza az óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében. Az IPR jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet, valamint az együttműködések kialakításának ösztönzése azokkal a szolgálatokkal, melyek a szülőket támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a gyermekeknek szolgáltatásokat biztosítanak. Az öt év alatt minden feladat megoldásában alkotó módon részt vett a vezetőség, a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség. Köszönöm mindegyiküknek a támogatást és az együttműködést! Köszönettel tartozom fenntartó önkormányzatunknak, mert anyagi segítséget nyújtott az 5 év alatt több beruházáshoz. Köszönet a szülőknek, mert aktív támogatói voltak rendezvényeinknek, társadalmi munkát vállaltak óvodáink szebbé tételében és végül, de nem utolsó sorban együttműködőek voltak az öt év alatt velünk, óvodapedagógusokkal. Az elmúlt öt évről a beszámolómat Szentes Város Önkormányzatának Közoktatási Intézményrendszer Működésének Minőségirányítási Programjában szereplő intézményvezetői beszámoló szempontjai alapján állítottam össze, és az óvoda alapdokumentumaira, éves beszámolóira, statisztikáira, intézményi költségvetéseire alapoztam

8 1. Az intézmény küldetése A Közoktatási és a Köznevelési törvény értelmében és az Országos Alapprogrammal összhangban, mint nevelési intézmény, a 3-7 éves gyermekek óvodai nevelését végezzük. Tevékenységünkkel a gyermeki személyiség kibontakoztatását, fejlődését segítjük az életkori és az egyéni sajátosságok messzemenő figyelembevételével. Célunk, hogy a tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetekben való fejlődés eredményeként képessé váljanak gyermekeink az iskolai tanulásra. Érzelmi biztonságot nyújtó, demokratikus légkörben kívánjuk gyermekeinket nevelni. A családi nevelés értékeire építünk, a szülőt nevelőtársnak tekintjük. Fokozottan segítjük a HHH gyermekek szocializációját és aktív részvételét az óvodai közösségformálásban. A nevelés feltételeinek sokszínűségével kívánjuk segíteni a gyermeket a hozott hátrányok csökkentésében (HHH, SNI), személyre szóló segítőfejlesztő tevékenységünkkel esélyeit javítjuk. Nevelésünk tevékenységekre épül, melyben tiszteletben tartjuk a gyermek egyéni sajátosságait, tudatosan építünk aktivitására és alkotására, így biztosítjuk a sikerorientált készség- és képességfejlesztést. Intézményünkben az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a nevelőtestület magas szintű szakmai tudása, a belső és külső képzés iránti érdeklődése, a pedagógiai munka folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettsége (integrált pedagógiai rendszer alkalmazása, SNI, HHH gyerekek inkluzív nevelése). Célkitűzéseink megvalósítására garancia a stabil, sokoldalúan képzett, szakmailag folyamatosan megújulni képes nevelőtestület, melyet egységes pedagógiai szellemiség jellemez. Innovációs tevékenységünkkel, alapítványinkkal, pályázatainkkal folyamatosan fejlesztjük óvodáink tárgyi felszereltségét. A törvényi és fenntartói elvárásoknak megfelelően a tartalmi módosítások megjelentek az intézményi szintű szabályozásokban is. Az önkormányzati intézkedési terv, önkormányzati minőségirányítási program és az óvodai pedagógiai program összhangjának értékelése és a programok megvalósulása. Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata az óvodai nevelés. E kötelezettség magában foglalja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) gyermekek ellátását, a hátrányos helyzetű (továbbiakban: HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (továbbiakban: HHH) gyermekek felzárkóztatásának, fejlesztésének, esélyegyenlőségének biztosítását. Az óvodák esetében a finanszírozás meghatározó eleme az óvodai csoportok száma, illetve ezekben az óvodai gyermekek létszáma. Intézményünk a Kertvárosi Óvoda esetében a fenntartó Szentes, Eperjes és Nagytőke Önkormányzatainak Óvodai Intézményi Társulása szeptemberétől Szentes-Eperjes majd 2010 augusztusától Szentes-Nagytőke Önkormányzatainak óvodai intézményfenntartó társulása eredményesen működnek. A közoktatási feladatok ellátásának legfőbb meghatározója a demográfiai helyzet alakulása. Városunk népessége folyamatosan csökken, ami nagyban befolyásolhatja óvodáink jövőjét. Tehát az óvodáink működésében létkérdés a gyermeklétszám megtartását eredményező pedagógiai munka, az óvodák külső képének javítása, közös rendezvények lebonyolítása. Intézményünk 2008-tól 18 óvodai csoporttal működött, majd január 1-től a magas gyermeklétszám miatt a Rákóczi u-i Óvodában szükségessé vált a 8. csoport, 2010 szeptemberétől pedig a Köztársaság u-i Óvodában az 5. csoport (szükségcsoport) beindítása, valamint a nagytőkei óvoda csatlakozása

9 augusztus 1-től. Így szeptember 1-től 21 óvodai csoport működött a Kertvárosi Óvodában. Nagy örömünkre mi nem éreztük a gyermeklétszám csökkenését szeptemberétől a Köztársaság u-i Óvodában megszűntette a fenntartó a szükségcsoportot anélkül, hogy pedagógust kellett volna elküldeni, hiszen két kolléganő nyugdíjba vonult. Jelenleg 20 óvodai csoportja van a Kertvárosi Óvodának. 1. sz. melléklet Az Önkormányzati Minőségirányítási Program megfogalmazza az intézmény részére a fenntartó elvárásait gazdálkodás terén: A nevelési-oktatási intézmények gazdálkodása legyen racionális és takarékosságon alapuló. Tagóvodáink az öt év során igyekeztek takarékosan működni, éves előirányzott költségvetésünket egyszer sem léptük túl, a takarékossági intézkedési terveket minden évben maradéktalanul teljesítettük. Évek óta szűkös egyéb dologi kiadásainkat alapítványainkból és pályázati, valamint szponzori forrásokból egészítettük ki. A nevelés-oktatás feltételeinek folyamatos javítása érdekében az intézmény pályázati és egyéb források bevonásával folyamatosan javítsa feltételrendszerét. Fordítson nagy figyelmet az esztétikus, inger-gazdag környezet biztosítására. Részt vettünk a HEFOP 2.1.6, Adj esélyt, TÁMOP Az egyenlő esélyért Szentesen és a TÁMOP Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása projektekben melyekkel az oktatás feltételeit javítottuk. Figyeltük és éltünk a pályázati lehetőségekkel, amelyekkel erőforrásainkat fejleszteni tudtuk. Minden évben óvodáink díjazottak a Virágszínvonalasabb Szentesért pályázaton, mivel nagy hangsúlyt fektetünk az esztétikus környezet kialakítására. Nevelés terén: Az óvodai nevelés alapvető célja és feladata, hogy az érzelmi, értelmi, testi és közösségi neveléssel a családdal együttműködve a gyermeki személyiség egészét fejlessze. Az óvodában a tanulás és a munka is játékból indul ki, és a játékban fejlődik. Ezért az óvodai életet úgy kell szervezni, hogy a gyermek annak minden percét játékként élhesse meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapokban az egészséges életmód, valamint a környezettudatos nevelésre az óvodai élet során. Óvodáinkban az integrált fejlesztés a teljes integráció szintjén valósul meg, mivel minden gyermek a nevelés-oktatás teljes időtartamában együtt, egy csoportban tartózkodik. A gyermek habilitációs és rehabilitációs fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság szakvéleménye. A gyermek egyéni vagy csoportos fejlesztése gyógypedagógiai kompetencia, amely tevékenység team munkában valósul meg: óvodapedagógus, gyógypedagógus, szülő, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus. Szentes területén működő iskolákkal a kapcsolatunk jó, a megújulás jellemzi. Egyre több rendezvényt szerveznek nagycsoportos gyermekek számára, azzal a céllal, hogy megkönnyítsék az óvoda-iskola átmenetet (rajzverseny, énekverseny, sportvetélkedő). Továbbra is kiemelt feladatnak tartom az iskolákkal való jó kapcsolat megőrzését, de az iskola elvárásainak oly módon feleljünk meg, hogy minden gyermeknek tegyük lehetővé a számára legoptimálisabb időpontban az iskolakezdést. Gyermekeink rendelkezzenek kreativitással, kudarctűrő képességgel, nyitottsággal, érdeklődéssel és tudásvággyal

10 2. Az intézmény környezete, partnerek Lakókörnyezet, demográfiai változások, infrastruktúra Településünkre jellemző, hogy a panelépítésű lakótelepek mellett az ősi településjegyek is jelen vannak. Az óvodák működését jelentősen befolyásolja a külső környezet, a célok megvalósításánál figyelembe vettük a környezeti adottságokat, melyek azonban az évek során nagymértékben megváltoztak. Ezeket a változásokat folyamatosan figyelemmel kísértük stratégiánkban. Városunkban a közművelődés feltételei is adottak. Van gyermek és felnőtt könyvtárunk, művelődési házaink, középiskoláink, általános iskoláink, zeneiskolánk. Fontos, hogy a gyermekekkel megismertessük a város legjelentősebb épületeit, kulturális örökségét. A Kertvárosi Óvoda tagintézményei a Felsőpárton, a Kertvárosban, Nagytőkén és Eperjes községben helyezkednek el. Területünkön sok a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő gyermek. A szülők közül többen a nehéz anyagi körülmények mellett életvezetési gondokkal is küzdenek, melynek a családok értékrendjére gyakorolt hatása a gyermekek szintjén is megjelenik. Központi Rákóczi utcai Óvoda a felsőpárti városrészben helyezkedik el. Több mint 100 éves múltú, két épületből áll, melyben 8 óvodai csoport működik. Köztársaság utcai Tagóvoda 1977-ben épült. A kertvárosi lakótelepen helyezkedik el, négycsoportos, 100 férőhelyes intézmény. Szentes város egyik legfiatalabb, legmodernebb óvodája. Dr. Mátéffy Ferenc utcai Tagóvoda a város egyik régi lakónegyedében található, eredetileg iskola volt. Többszöri bővítés után jelenleg 4 csoporttal, 100 férőhellyel működik. Damjanich utcai Tagóvoda a város peremkerületén helyezkedik el. Két óvodai csoporttal, 40 férőhellyel tágas jól felszerelt udvarral működik. Eperjesi Tagóvoda a városhoz tartozó kistérségben, Szentestől 30 km-es távolságban, 700 fős településen helyezkedik el. Az óvoda felújított épületben működik, nagy udvarral rendelkezik. A lakosság csökkenése és a megélhetési lehetőségek romlása következtében az óvodába jelenleg kevés gyermek jár, és fennáll a veszélye, hogy a további létszámcsökkenés az óvoda bezárásához vezet. Nagytőkei Tagóvoda a városhoz tartozó kistérségben, Szentestől 17 km-es távolságban, 500 fős településen helyezkedik el. Egy óvodai csoporttal, tágas udvarral körülvett, 32 éves épületben működő intézmény. 1 csoportszobából, öltözőből, konyhából és technikai helyiségekből áll. Az évek óta jellemző gyermeklétszám csökkenést a Kertvárosi Óvoda tagóvodái szerencsére nem nagymértékben érzékelték. A beiratkozásoknál sikerült tagóvodáinkat szinte maximális létszámra feltölteni (kivéve az eperjesi és nagytőkei tagóvodákat). Épületeink állaga változó, a Mátéffy F. u-i Óvoda nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul. A Damjanich u-i Óvoda épülete kicsi a létszám igényeket évek óta nem tudja kiszolgálni. A Köztársaság u-i (Százszorszép) Óvoda és Rákóczi u-i Óvoda 2008-tól kezdődően teljesen megújult fenntartói pályázat, intézményi költségvetés valamint szponzori és alapítványi támogatásokból. A nagytőkei óvoda épületére Nagytőke Önkormányzata az utóbbi években nem költött. Az eperjesi óvoda még 2008 előtt megújult, azóta csak festésre került sor. Jól felszerelt csoportszobáink biztosítják a személyiségfejlesztést. Udvaraink többféle mozgásfejlesztő eszközökkel felszereltek, amit minden évszakban használhatnak a gyerekek. (kivéve az eperjesi óvodát) - 7 -

11 Személyi feltételek (nevelőtestület, nem pedagógus munkatársak) A Kertvárosi Óvoda valamennyi intézményében Szentes Város Önkormányzat Képviselőtestületének határozata alapján biztosítja a személyi feltételeket. Minden óvodai csoportban biztosítva volt a 2 fő óvodapedagógus és egy dajka (kivéve az eperjesi óvodát, ahol csak egy óvónő látja el a feladatokat december 1-től), stabil keretek között végezhették munkájukat. Óvodáinkban takarítónők segítik a dajkák munkáját. Három óvodában 4 órás, egy óvodában pedig 8 órás udvaros dolgozik (Eperjesen és Nagytőkén nincs udvarosi státusz). Az óvodák sajátos pedagógiai feladatából adódik, hogy a nevelőmunkát segítő dajkai dolgozók is jelentős helyet töltsenek be. Megjelenésük, megnyilatkozásuk, munkájuk a gyerekek és a szülők számára is egyfajta minta, ezért megítélésük döntő szempontja is ez. Igyekeztem éreztetni velük, hogy munkájuk fontos és számítok rájuk. Intézményünkben jelenleg 40 jól felkészült óvodapedagógus és 1 gyógypedagógus, 20 dajka, 4 takarítónő, 4 udvaros, 2 óvodatitkár dolgozik. Minden óvodapedagógusunk főiskolát végzett, többen szereztek szakvizsgát és különféle végzettségeket, amit munkájuk során kamatoztatnak. (2. sz. melléklet) Az óvodatitkárok feladata a vezetők munkájának segítése. Az évek során egyre több a munkájuk, amit lelkiismeretesen végeztek. Mindkét kolléganőre nagy szükség van ban határozatlan idejű kinevezést kapott intézményünkben a gyógypedagógus, akinek a munkájára az évek során egyre nagyobb szükségünk volt, hiszen a Pedagógiai Szakszolgálat nem tudta ellátni az összes sajátos nevelési igényű gyermeket. Azon intézményekben, amelyek a HEFOP pályázatban részt vettek a fent említett gyógypedagógus foglalkozott május 31-ig a SNI gyermekekkel (nemcsak a Kertvárosi Óvoda, hanem a Központi Óvoda tagóvodáiban lévő SNI gyermekekkel is foglalkozott). A logopédiai, fejlesztőpedagógiai és pszichológiai feladatok megvalósítása a kidolgozott munkarend keretei között történt eredményesen az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai által. Az évek során nagyon sok közmunka programban részt vevő munkatársunk volt, akik nagy segítséget jelentettek számunkra. Pedagógus létszámadatok 5 évre - 8 -

12 Gyermekközösség jellemzői A gyermekek egy csoportba történő szervezését a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírása alapján, Helyi Óvodai Programunk, az SZMSZ, valamint a Minőségirányítási Programban rögzítettek alapján végeztük, figyelembe véve lehetőség szerint a szülői igényeket is. A csoportelosztásnál a törvény előírásait követtem, így amennyiben volt 20 olyan gyermek, aki december 31-ig betöltötte a harmadik életévét, akkor homogén csoport indulhatott, amennyiben nem, akkor vegyes életkorú gyermekek kerültek egy közösségbe. Intézményünkbe a gyermekek különböző képességekkel érkeznek, óvodapedagógusaink feladata, hogy a hiányosságokat kompenzálják, a tehetségeket pedig gondozzák. A nehezen szocializálható, tanulási zavarokkal küzdő, érzékszervi vagy mozgássérült, halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű, elhanyagolt, vagy a kiemelkedő képességű gyermek speciális ismereteket, sajátos törődést igényel. Szükség esetén megfelelő szakemberek bevonásával történt a személyiségfejlesztés (pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, mozgásterapeuta, fejlesztő pedagógus, tiflopedagógus, szurdopedagógus) Gyermek létszám adatok 5 évre - 9 -

13 Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek száma A személyzet tevékenysége (együttműködés, csoportok) Az óvodai alkalmazottak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból tevődik össze. Az óvoda dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökre az intézményvezető alkalmazza. Az óvoda vezetőségét az intézményvezető, az általános helyettes és a tagóvoda vezetők alkotják. Az óvoda kibővített vezetősége az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik speciális esetekben: intézményvezető intézményvezető-helyettes (általános helyettes) tagóvoda vezetők egyéb: munkaközösség vezető, minőségi team vezető, Közalkalmazotti Tanács elnöke, Szakszervezeti vezető, Szülői Szervezet elnöke Az óvoda felelős vezetője a Kertvárosi Óvoda intézményvezetője, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint látja el. Megbízatása a magasabb jogszabályban megfogalmazott módon és időtartamra történik. A vezető helyettes megbízatását a nevelőtestület véleményének kikérésével az intézményvezető adja. Az intézmény vezetője és a helyettes kapcsolattartása folyamatos. A vezetőség rendszeresen, szükség szerinti gyakorisággal tartott megbeszélést az aktuális feladatokról. A szakmai munkaközösség az óvoda nevelési programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykedik

14 A munkaközösség tagjai vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a vezetői feladatok ellátásával. A szülők gyermekeik csoportba szervezésével egyidejűleg csoportszülői közösséget hoznak létre. A csoportszülői közösségek 3-4 fős szülői szervezetet alakítanak maguk közül, mely tisztség évente megújítható és újraválasztható. A megalakult szülői szervezetből 1 fő a szülői szervezet elnöke, aki választás útján látja el feladatait. Az azonos csoportba járó gyermekek óvodai csoportközösséget alkotnak. Az óvodai csoportközösség élén az óvodapedagógusok állnak. Az óvodapedagógusokat a csoport vezetésével az óvodavezető bízza meg. A pedagógiai munka tervezése, követése (szakmai, adminisztratív) "Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az egyik növény a tűző napsugarat kedveli, a másik a hűvös árnyékot, az egyik a patakpartot, a másik a kopár hegycsúcsot. Ez homokos talajon nő a legjobban, az kövér agyarban. Valamennyit a neki megfelelő módon kell ápolni, különben sohasem fejlődik ki teljesen." (Abdu - Blahá) Az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége a játék, melyet önként, szabadon, belső késztetésből végez. Közben ismeretekre, tapasztalatokra tesz szert, új információkhoz jut, fejlődik a tanuláshoz szükséges készségei, kapcsolat- és együttműködő készsége. Legyen lehetősége a tevékenység idejét, ritmusát saját maga megválasztania az adott napirendi kereten belül. Minden gyermeket eljuttatnunk - saját belső erőit aktivizálva és jogainak teljes körű tiszteletben tartása mellett - képességeinek maximumára. A gyermek fejlődés iránti igényét ébren tartjuk, testi, lelki, szellemi szükségleteit kielégítjük. Képességei kibontakoztatásának folyamatában joga van az önálló kezdeményezésre, az érdeklődésétől függő szabad tevékenységválasztásra, a kutatásra, egyéni felfedezésre. Az ismeretszerzés útja a természet (közvetlen és tágabb környező világ) megfigyelése és a kísérletező tapogatózás útján szerzett élmény. A tapasztalatszerzés forrásait életközelség, természetközelség, eredetiség jellemzi, melyek azután saját ismeretként a cselekvésben is megjelennek. A tanulási folyamatban segítő részvételünkkel alakul a gyermek ítélőképessége. Tapasztalatait egyénileg, vagy kiscsoportokban szerzi és gyakorolja, melyet együttműködésünk kísér. A szülők és az óvodapedagógusok egymást segítő, megbecsülő nevelőpartnerek a gyermekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődése érdekében. Feladataink: A gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: Egészséges életmód alakításában: Olyan egészségmegőrző szokások formálása, melyek az egészséges környezet, az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás iránti igényt megalapozzák. Az egészségügyi hátrányok csökkentése, illetve megszüntetése. Kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében

15 Érzelmi nevelés és szocializáció fejlesztése terén: Olyan szeretetteljes, nyugodt, harmonikus légkör megteremtése, melyben egymást feltétel nélkül elfogadják, a pozitív viselkedésformák kialakításával erősödnek a szocializációs képességek (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, önállóság, önfegyelem). Alakuljon ki a harmonikus társkapcsolat, amely magában foglalja a játszótársi szolidaritást, segítőkészséget, elfogadó magatartást, együttérzést, szociális kompetenciájuk közelítsen a segítő magatartás fokához. A hozott hátrányok csökkentése pozitív énkép alakításával, egyénre szabott nevelési gyakorlat megvalósításával. Értelmi képességek fejlesztése terén: Olyan, a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére épülő fejlesztés, amely játékba ágyazottan, tevékenykedés során erősíti, alakítja a taníthatósághoz szükséges képességeket (megfigyelőképesség, emlékezet, figyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat). Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek, differenciálás, kompetencia alapú nevelés, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel való partneri együttműködés módszerei). A tanulási tevékenységeket a kompetencia alapú programcsomag szerint: a tűz, víz, föld, levegő és az évszakok, néphagyományok, ünnepek témáihoz kötődően terveztük. Speciális fejlesztés terén: Olyan speciális fejlesztő eljárások alkalmazása - szakemberek irányításával - amely által a sajátos nevelési igényű gyermeket hozzásegítettük hozott hátrányaik csökkentéséhez júliusától főállású gyógypedagógus foglalkozott a konzorciumban részt vevő óvodák SNI gyermekek speciális fejlesztésével az együttnevelés keretei között. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat biztosította a fejlesztő, logopédiai és a pszichológiai ellátást óvodáinkban. Saját Pedagógiai Programmal ötvözve alkalmaztuk a Kompetencia Alapú Programcsomagot minden csoportunkban oly módon, hogy 60-40% megvalósulása biztosított legyen. A gondozási feladatokat az óvónők fél évre, az anyanyelvi nevelést egész évre tervezték. Heti terveket készítettek (heti váltásban dolgoztak az óvónők) a pedagógiai programunk és a kiegészítő programjaink alapján. A felvételi és mulasztási naplót napra készen vezették. Fejlődési naplót minden gyermekről vezettek óvónőink, évi háromszori bejegyzéssel, mely tartalmazza a bemeneti mérést az óvodába lépéskor és minden tanév elején, illetve az iskolába lépés előtt a kimeneti mérést. A gyermek habilitációs és rehabilitációs fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság szakvéleménye. A gyermek egyéni rehabilitációját a szakvéleményben foglaltak alapján gyógypedagógus, logopédus esetenként fejlesztő pedagógus látta el. A fejlesztő tevékenység team munkában valósult meg. Kiegészítő programjaink: 1. Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata által kiadott Székely Lajos: Szív Kincsesláda egészségnevelési programját 2. Nemzeti Egészségnevelési Intézet Dohányzás vagy Egészség kiegészítő óvodai programját használtuk. 3. Vöröskeresztes Bázisóvoda program ahol a gyermekek megismerkedhettek a Vöröskereszt munkájával játékos formában

16 4. Ovi-zsaru program célja megismertetni egy olyan nevelési módszert, amely a bűn és baleset megelőzés, illetve az áldozattá válás elkerülését szolgálja elsősorban az óvodáskorú főképp nagycsoportosoknál. A gyermek érésének (fejlődésének) alapja a családban megszerzett védettségérzet, amely a bölcsődében, majd az óvodában biztonságérzettel bővül. A kiegyensúlyozott, derűs gyermek, aki biztonságban érzi magát és a gondozás során testi szükségletei kielégítést nyernek, harmonikusan fejlődik. A harmonikus kiegyensúlyozottság az egészség alapja, amely a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota. Az egészségnevelés része az egészségvédelem, mely segítő, támogató motívumokat nyújt, konkrét tanácsokat ad, az adott élethelyzetre vonatkozóan döntési alternatívákat kínál fel. Kapcsolat a szülőkkel, egyéb partnerekkel Minden évben, minden tagóvodában augusztusban megtartottam az új gyermekek szüleinek az első tájékoztató szülői értekezletet, ahol a házirendet is ismertettem. Az óvoda életéről, éves munkatervről, az aktuális feladatokról az óvodák vezetői évente egy alkalommal csoportszülői értekezletet tartanak. A szülői értekezleteket a meghatározott rendben, évi négy alkalommal tartottuk meg. Az óvónő-szülő személyes beszélgetésére előre megbeszélt időpontban került sor az évek során. A fogadóórák rendje csak néhány óvodában működött. Rendkívüli szülői értekezletet is szerveztek a kollégák, amennyiben az aktualitások ezt indokolttá tették: pl. kirándulások előtt. Az óvoda a családdal karöltve, azonos célokkal, követelményekkel biztosítja a gyermekek személyiségének fejlődéséhez a legoptimálisabb környezetet. Intézményünknek kiemelkedően jó a kapcsolata a szülőkkel, igyekeznek aktívan részt venni a gyermekeik nevelésében, kéréseinknek eleget tesznek, érdeklődőek. Rendezvényeink aktív szervezői és résztvevői. 5. sz. melléklet tartalmazza a szülői igény- és elégedettség mérés eredményeit Az óvodai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az óvoda vezetősége állandó munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel: a fenntartóval (Szentes Város Önkormányzata, Kossuth tér 6.) a helyi önkormányzati Képviselő Testülettel és a Polgármesteri Hivatallal, Nagytőke és Eperjes Polgármesteri Hivatalával a megyei, fővárosi pedagógiai intézettel (Rendezvényház Szeged, Közép fasor 1-3.) helyi oktatási intézmények vezetőségével, tantestületeivel Cigány Kisebbségi Önkormányzattal Családsegítő Központtal Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság Védőnői Szolgálattal Gyermekorvosokkal Művelődési Központtal Termál Gyógyfürdővel Sportközponttal Szociálpolitikai Osztállyal Központi Élelmezési Konyhával

17 A nevelőmunkát közvetetten segítőkkel A városban működő óvodákkal. Városi Intézmények Gazdasági Irodájának munkatársaival Az intézmény és környezete (nyitás, nyitottság) Valamennyi intézményünkre jellemző a lehetőségekhez képest az igényes külső megjelenés, az esztétikus környezetalakítás. Nyitottak vagyunk bármilyen intézmény felé, szívesen vállalunk szerepléseket pl: Gondozási Központ, Nyugdíjasok Klubja, Szabadidős Sportklub stb. Óvodáink nagyon jó kapcsolatot építettek ki a szomszédos Deák Ferenc, Klauzál Gábor és Koszta József Általános Iskolával. Óvodásaink foglalkozásokra jártak át az iskolákba, melyeket az iskola a munkájuk jobb megismerése érdekében szervezett. A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival szoros kapcsolatban állunk, szükség szerint konzultálunk a gyerekeinkről. Óvodáink védőnői az őket szabályozó rendben végezték a vizsgálatokat óvodásainkkal. A nyitottság nemcsak a beszoktatás ideje alatt, hanem óvodáskor végéig biztosítja a nevelőmunkába történő betekintést. Az óvoda nyitottságát hagyományok teremtésével, nyilvános közös programok, ünnepek segítségével tovább növeltük. Nyílt napok keretén belül minden év januárjában 2-3 napon keresztül megfigyelhették a csoporton belüli munkát, a gyermek tevékenységét a szülők és a leendő tanítók. A kompetencia alapú nevelés bevezetése az óvodában és az iskolában még inkább egységes pedagógiai szemléletet eredményezett. A fejlesztés elsődleges célja mindkét intézményben az ismeretközpontú nevelést, oktatást elvetve a kompetenciákra, az ismeret, attitűd, képesség hármas egységére helyezi a hangsúlyt. A nevelőtestület összehangolt tevékenységének erősítésével, és a gyermekek számára szervezett programokkal könnyítjük meg az óvoda-iskola átmenetet. Kapcsolatunkat az óvoda-iskola együttműködési terv keretén belül valósítjuk meg, melyet nevelési évenként készítünk el, kijelölt programvezetővel. Szolgáltatások (kihasználtság mutatók, könyvtár szerepe) Az öt év során minden felkérésnek eleget tettünk. Nagyon sok rendezvénnyel kapcsolatban keresték meg óvodáinkat. Óvodáink rendelkeznek könyvtárral, ami kizárólag szakmai jellegű. A gyermekek számára a csoportszobában találhatók a könyvek, amit igyekszünk évről-évre bővíteni a lehetőségekhez képest. Városi szinten az óvodásoknak szervezett rendezvényeken részt vettünk. (mozi, színház, koncertek) Az óvodai szolgáltatások közül minden évben működött a játékos angol foglalkozás, hittan foglalkozások (katolikus, református), gyermektánc, tartásjavító torna, ovifoci stb ig heti egy alkalommal óvodai úszásoktatás folyt a nagycsoportosok számára, ami sajnos jelenleg szünetel. A Kertvárosi Óvoda több csoportja heti rendszerességgel járt tornázni a Colosseumba

18 Közösségi élet Óvodáinkban sok a hátrányos helyzetű gyermek, ezért igyekeztünk minden rendezvényünket ingyenesen megrendezni. Támogatást kaptunk a Művelődési és Sport Bizottságtól, szponzoroktól és saját alapítványainktól is és között több rendezvényünk a TÁMOP számú pályázat Nyitott óvodai programok keretén belül zajlott. Elmondható, hogy igényesség, esztétikus megjelenés jellemezte ünnepeinket, rendezvényeinket. Ezek az alkalmak a hagyományerősítést szolgálták, a méltó ünneplésre példa adását. Ünnepségeket szerveztünk: Őszbúcsúztató, Télapó, Farsang, Tavaszköszöntő, Anyák Napja, Évzáró. Barkácsolás az ünnepek jegyében (Karácsony) Adventi Készülődés szerveztünk minden óvodánkban, ahol a szülő-gyermek-óvodapedagógus közösen készített különböző eszközöket, ünnepi díszeket. Az Állatok Világnapja rendezvény a Damjanich u-i Óvodában került megrendezésre körzeti szinten. A Madarak, Fák Napja rendezvényt a Ligetben és az uszoda terültén majd az utóbbi években Százszorszép Óvodában tartottuk a város összes nagycsoportos óvodásainak. Családi Sportnapot szerveztünk minden év szeptemberében. A rendezvény ideje alatt véradást szerveztünk, amire több mint 60 fő jelentkezett alkalmanként. Családi Gyermeknap került megrendezésre a Damjanich u-i Óvodában, mely városi szintű rendezvény volt. Családi Egészségnapot tartottunk a dr. Mátéffy F. u-i Óvodában. Családi Nap volt májusban a Köztársaság u-i Óvodában, mely alapítványi rendezvény volt, célja az alapítvány gyarapítása volt. Minden tagintézményünk képviseltette magát a Télbúcsúztató Karneválon. Éveken keresztül részt vettünk a Majálison május 1-én. Az Autómentes Nap -on óvodáink aktívan szerepeltek. Kertvárosi Ovihíradó címmel készítettük újságot, mely az óvodai életet bemutató házilag szerkesztett, amit az óvodáink iránt érdeklődő új szülők is megkaptak. Kirándulást szerveztünk a szülőkkel közösen minden tagintézményünkben. Felléptünk a Szegény Gyerekek Karácsonya rendezvényen. Beneveztünk az általános iskolák által szervezett Oviolimpiára Városi vers- és prózamondó versenyen, a Tavasz a természetben, városi rajzversenyen, országosan meghirdetett rajzversenyeken rendszeresen részt vettek sikerrel nagycsoportos óvodásaink. 3. Az anyagi feltételek Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek Költségvetésük minden évben tartalmazta a gyermek létszámhoz igazított létszámszükséglet bérfedezetét, a dologi kiadásokat és az egyéb dologi kiadásokat, ami szorított működési feltételeket biztosított intézményünk számára. Gyakorlatilag eszközeink megújítására, elhasználódott játékaink, foglalkozási eszközeink pótlására alapítványaink és a TÁMOP pályázati forrásait vettük igénybe. A 2009/2010. és 2010/2011-es évben kaptunk a fenntartótól gyermekenként ,- Ft-ot ábrázolási és tisztálkodási eszközökre. 2011/2012-es évben már csak az ábrázolási eszközökre kaptunk gyermekenként 1000,- Ft-ot, majd az ezt követő évben egyikre sem. A szülők segítségét kértük, hogy a szükséges eszközöket biztosítsák a

19 gondozási és ábrázolási feladatokhoz. Nagyon nagy segítség volt számunkra a közmunka program. Nagyon sok állagmegóvási, karbantartási feladatot meg tudtunk oldani az évek során úgy, hogy csak az anyagköltséget kellett állni. Költségvetésünk a takarékos működés mellett minden évben az alapítványi, pályázati és szponzori forrásokkal kiegészítve fedezte kiadásainkat, túlköltés nem volt. Egy csoportra jutó költségek Az egyéb dologi kiadásokból a tüdőszűrés, kötelező orvosi vizsgálatok, biztonságtechnika, tűzvédelem kifizetése után a Kertvárosi Óvoda 20 csoportjára ,- Ft marad. Ez azt jelenti, hogy éves szinten csoportonként , Ft, egy gyermekre éves szinten kb. 2800,- Ft jut. Sajnos ez a pénz nagyon kevés és ebből kell finanszíroznunk a telefont, a megsokasodott ügyvitel és adminisztráció költségeit, takarítás anyagait, eszközeit, karbantartást, gépek működtetésének költségeit, érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatot, HACCP oktatást, foglalkozási anyagokat, textíliákat, állagmegóvást. Hatékonyságmutatók, egy pedagógusra jutó gyermekek csoportok száma, nagysága 2012/2013-as nevelési év ( ) Óvoda, csoport Összesen /ebből SNI/ Pedagógus létszám Egy pedagógusra jutó gyermek létszám Rákóczi F. u.-i Óvoda Pillangó csoport 28 (2) 2 14 Szivárvány csoport 25 (1) 2 12,5 Lovacska csoport 22 (4) 2 11 Katica csoport 25(3) 2 12,5 Méhecske csoport Süni csoport 25 (4) 2 12,5 Maci csoport 25 (1) 2 12,5 Napsugár csoport 24 (1) 2 12 Óvoda összesen: 200 (16) 16 12,5 Damjanich u-i Óvoda Sün Balázs csoport 26 (1) 2 13 Mókus csoport 17 (3) 2 8,5 Óvoda összesen: 43 (4) 4 10,75 Köztársaság u-i Óvoda Napsugár csoport Pillangó csoport Napraforgó csoport Katica csoport 28 (2) 2 14 Óvoda összesen: 110 (2) 8 13,75 Dr. Mátéffy F. u-i Óvoda Tököcske csoport Tádé csoport 26 (5) 2 13 Manócska csoport 27 (1) 2 13,5 Mazsola csoport 27 (1) 2 13,5 Óvoda összesen: 108 (7) 8 13,5 Eperjes Vegyes csoport Óvoda összesen: Nagytőke Vegyes csoport 14 (2) 2 7 Óvoda összesen: 14 (2) 2 7 KÖRZET ÖSSZESEN: 484 (31) 41 11,

20 A gazdálkodás ésszerűsége Igyekeztünk ésszerűen és takarékosan gazdálkodni, ezt az év végi mutatók is bizonyították. Költségvetési keretből a nagyon szükséges eszközöket pótoltuk és a kötelező felülvizsgálatokat (érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi, vagyonvédelmi, HACCP) végeztettük el az évek során, amelyek költsége jelentős volt. Intézményünkben minden vásárlás csak a tudtommal történhetett az öt év alatt. A vásárlások a tagóvoda vezetőkkel egyeztetve történtek. Kiépítettük a két betörés áldozatának esett óvodáinkban a vagyonvédelmi rendszert, ami jelentős összeggel terhelte az egyéb dologi kiadásainkat. Betegség illetve hiányzások esetén nem túlórázhatunk, belső helyettesítéssel, csoport összevonással, közcélú foglalkoztatottal oldottuk meg ezeket a helyzeteket. Megtakarításunk elsősorban ebből adódott a bérgazdálkodás területén. Óvodáink működése az öt év alatt zavartalan volt. Saját bevételek lehetőségei A Kertvárosi Óvoda a telefon magánbeszélgetéseiből, selejtezésből adódó értékesítésből valamint óvodáink épület bérbeadásából keletkezett. A különböző hulladékgyűjtésből (papír, flakonok, üdítős dobozok) gyűjtéséből illetve a szülőknek árult könyvek jutalékából tudunk bevételi forrásra szert tenni, amit a csoportokra illetve az óvodák szépítésére fordítottunk. A Kertvárosi Óvoda két alapítvánnyal rendelkezik. Az öt év során az adó 1 %-ból a következő bevételeket értük el: Alapítványaink Szentes Város Felsőpárti Óvodásaiért Alapítvány ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Még nem ismert Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért Alapítvány ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Még nem ismert Tárgyi-technikai feltételek (épületek, eszközök állapota, hiánya) Tagóvodáink közül a Köztársaság u-i Óvoda szinte teljesen megújult, a Rákóczi és Damjanich u-i Óvodák viszonylag jó állapotban vannak, viszont a dr. Mátéffy F. u-i Óvoda sürgős felújításra szorul. Az eperjesi óvoda néhány évvel ezelőtt teljesen fel lett újítva, viszont a nagytőkei óvoda szintén felújításra szorul. A tárgyi-technikai feltételek adottak voltak minden óvodában, ezeket igyekeztünk pályázati és alapítványi pénzekből pótolni. Az évek során nagyon sűrűn kellett intézményi költségvetésből a tagóvodáknak poharakat, kancsókat, tányérokat vásárolni. Több éven keresztül tudtuk eszközállományunkat gyarapítani az informatikai és a TÁMOP pályázatból. Udvaraink jól felszereltek, de karbantartásuk és javításuk nagyon megterheli az éves költségvetéseket. A 2008 és 2013 között végzett felújításokat, állagmegóvásokat, fejlesztéseket a 8. sz. melléklet tartalmazza. A sport- és szabadidős foglalkozáshoz szükséges eszközök állapota és hiánya Eszközeink a sport- és szabadidős foglalkozásokhoz rendelkezésre állnak minden óvodában. Az eperjesi óvoda nem rendelkezik udvari játékeszközökkel

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben