LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 LENTI VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2005.

2 I. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzatoknak szociális szolgáltatástervezési koncepciót kell készíteniük a településen élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében. A koncepció célja, hogy a lakosságszám és a szociálisan rászorultak létszáma ismeretében meghatározza a szociális szolgáltatások nyújtásának alapelveit, a szociális rendszer mőködtetésének és finanszírozásának helyzetét, valamint a szolgáltatások fejlesztésének célját, a feladatok ütemezését és finanszírozását. A szolgáltatástervezési koncepció elkészítését széles körő egyeztetés kíséri. A kisebbségi önkormányzat az intézményvezetık, továbbá a Szociális Kerekasztal véleményét az önkormányzatnak lehetıség szerint figyelembe kell vennie a koncepció végleges változatának elkészítésénél. A helyi koncepció összhangban kell legyen a megyei önkormányzat által elkészített szolgáltatástervezési koncepcióval. Lenti Város Önkormányzata kiemelt feladatának tartja a szociális ellátások széles körő biztosítását és fejlesztését, az ellátottak jogainak messzemenık figyelembe vételével és a diszkrimináció elutasításával. A koncepció bemutatja Lenti városban a szociális és gyermekjóléti ellátás rendszerét. A cél az, hogy a rendszer minél hatékonyabban és széleskörőbben szolgálja a rászorulók érdekeit. A koncepciót a helyi önkormányzatnak kétévente felül kell vizsgálnia és tartalmát aktualizálnia kell. 2

3 II. Lenti város általános bemutatása Lenti a maga 8600 fıs lakosával Magyarország egyik legszebb dél-nyugati kisvárosa. A város egyedülálló elhelyezkedését bizonyítja, hogy közel hasonló távolságra van Európa négy fıvárosa: Bécs, Budapest, Pozsony és Zágráb. Alig 35 kmre fekszik a horvát, 40 km-re az osztrák és 8 km-re a szlovén határtól. A település elsı írásos említése 1237-bıl származik. Történelme folyamán a Bánffyak, majd az Eszterházyak tulajdonában állt a város. A mezıvárosnak nyilvánított település életében a mezıgazdaság töltött be fontos szerepet, mely a XX. század elején néhány ipari vállalkozást alapítottak. A két világháború azonban visszavetette a város fejlıdését ben a település nagyközségi rangot kapott, majd 1979-ben Bárszentmihályfa, Lentiszombathely, Lentikápolna, Máhomfa, Mumor községekkel véglegesen egyesítve városi rangot kapott. A város fı vonzereje a Kerka patak mentén és festıi dombok között elterülı gyönyörő természeti környezet jelenti. A Lenti Gyógyfürdı és Strand a Szent György Energiaparkkal a degeneratív gerinc- és izületi elváltozások és egyéb mozgásszervi betegségek kezelésére és általános kikapcsolódásra, feltöltıdésre kiválóan alkalmas. A város másik nevezetessége a XVIII. században, barokk stílusban épült Szent Mihály templom. Horgászat, vadászat, lovaglás, túrázási lehetıségek, kerékpárutak és erdei kisvasút várja a kikapcsolódni, pihenni vágyókat. A város egyrészt az óvodai, általános és középiskolai oktatás, másrészt intézményi ellátottsága révén a kistérség meghatározó, körzetközponti feladatokat ellátó települése. III. Lenti Város lakosságának szociális helyzete 1) Gazdasági háttér Lenti fekvését tekintve nagyon jó adottságokkal rendelkezik, köszönhetıen határvárosi jellegének. Közlekedési infrastruktúrája azonban nem igazodik a nagy átmenı forgalomhoz, számos esetben nemcsak a lenti városlakók, hanem a környezı települések is szorgalmazták az elkerülı út megépítését. A városnak fejlett ipara és viszonylag korszerő mezıgazdasága volt. A mezıgazdasági termelıszövetkezet megszőnt, jelenleg néhány jelentısebb üzem és kisebb vállalkozás mőködik Lentiben. A város folyamatos erıfeszítéseket tesz a munkahelyteremtés érdekében 3

4 2) Lakosságszám, korösszetétel alakulása, demográfiai adatok A város lakosságszáma ha kis mértékben is- de folyamatosan csökken. Az alábbi táblázat az elmúlt 4 évben bekövetkezett változást mutatja: Év Lakosságszám Változás hez képest %- ban fı 100 % fı 99,5 % fı 98,9 % fı 98,2 % ,1% A lakosság korcsoportos megoszlását a 2. számú táblázat mutatja be: Korcsoportok Megállapítható, hogy a lakosságszám valamennyi korcsoportban csökkent tıl a és a 60 feletti korosztály létszáma nıtt.. A lakosság 64%-át adják a munkaképes korúak. A kiskorúak csupán 14 %-át teszik ki az össznépességnek, a nyugdíjas korúak aránya 19%. Ráadásul, ahogy a 3. számú táblázatból kitőnik, a születések száma a halálozásokhoz képest fıvel tendenciózusan kevesebb. A csökkenı lakosságszám mellett további probléma az elöregedı lakosság, ami a szociális szolgáltatások jelentısebbé válást vetíti elıre. A 3. számú táblázat a születések és a halálozások adatait tartalmazza. 1 Esemény Születés Forrás: Népesség-nyilvántartó rendszer 4

5 Halálozás ) Egészségügyi és lakáshelyzet Lenti Város 2002-ben készült szociális térképe széleskörően vizsgálat alá vonta a városban élık lakás- és egészségügyi helyzetét. Lenti alapvetıen családi házas jellegő, de a lakások mintegy 40 %-a társasház, sorház vagy lakótelepi otthon. A lakások átlagos alapterülete 85, 3 m 2, ami az országos adatoknál magasabb. Mindazonáltal a lakások többsége m 2 vagy a m 2 alapterület közé esik. A lakások állapotában az elhelyezkedésüktıl függıen jelentıs különbségek fedezhetık fel. Önkormányzati bérlakások száma igen kevés (a lakásállomány 2 %-a). Az otthonok 35 %-a összkomfortos (központi főtés, fürdıszoba), 55 %-a komfortos (egyedi főtés, fürdıszoba), és 8 %-a félkomfortos vagy komfort nélküli, ami elmarad az országos átlagtól. Az egészségügyi helyzetet vizsgálva a szociális térkép megállapításait alapul véve elmondható, hogy a lakosság 81%-a rendszeresen igénybe veszi az egészségügyi alapellátást és megjelenik a szőrıvizsgálaton (tüdıszőrésen). Az egyéb szőréseken (rák, vérnyomás, vércukorszint, stb.) való részvétel ugyanakkor nagyon alacsonynak mondható, kb. 10 %. A népesség 30 %-ának van tartós betegsége, ık rendszeres gyógyszerszedık. A leggyakoribb betegségek az országos tendenciának megfelelıen a magas vérnyomás, a keringési-érrendszeri, a mozgásszervi és a mentális megbetegedések. A legtöbb megbetegedést az éves és az efölötti korosztályoknál regisztrálták, de magas a betegek száma a illetve a évesek körében is, ami mindenképp aggodalomra ad okot. A 60 év felettiek %-a szenved valamilyen tartós betegségben, ami az egészségügyi és szociális hálózat fejlesztésének szükségszerőségét mutatja. 2 4) Szociálisan rászoruló csoportok A lakosság összetételét, jövedelmi-vagyon helyzetét figyelembe véve elkülöníthetık bizonyos társadalmi csoportok, akik szociális szempontból rászorulóknak tekintendık. A lakosság elöregedése maga után vonja az idıs generációkról való gondoskodás egyre kiterjedtebb feladatát. Lentiben a munkanélküliek aránya 2004-nen 9 %, 2005-ben 2 Forrás: Szociális térkép 2002 Lenti Város Lakosságának szociális helyzete és egészség állapota 5

6 7,1%, de a munkahellyel rendelkezık között is sokan alacsony keresetőek, minimálbérbıl élık. A roma lakosság még inkább felülreprezentált e körben. - Alacsony nyugdíjból élı, rossz egészségi állapotú idıskorúak - Egyedülálló szülık - Rokkantak - Gyesen, gyeden lévık - Munkanélküliek vagy alkalmi munkából illetve minimálbérbıl élı aktív korú lakosság - Veszélyeztetett kiskorúak IV. Lenti Város szociális ellátórendszere 1) Jogszabályi háttér A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény IV. Fejezete valamint Lenti Város Önkormányzati Képviselı-testületének a szociális gondoskodásról alkotott 7/1993.(VI.1.) ÖKT számú rendelete alapján történik a város alap- és szakosított ellátásának biztosítása. 2) A szociális ellátórendszer jellemzıi Lentiben Az Sztv. 86 -a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat mely személyes gondoskodás körébe tartozó feladatok ellátására köteles. Ennek értelmében Lenti városában a következı alap- és szakosított ellátási formák kerültek megszervezésre: I. Alapszolgáltatás Szolgáltatás Ellátási Feladatot Állandó Megvalósítás Feladatellátás forma ellátó mőködési határideje kötelezı engedély jellegő-e? kelte 6

7 7 Szociális információs szolgáltatás Lenti Kistérsé g Többcél ú Társulás a keretén belül mőködı Napsugá r Családs egítı és Gyerme kjóléti Szolgála t- Lenti Kistérsé g Többcél ú Társulás a- Nem kell július 1. Kötelezı Étkeztetés Gondozási Központ Feladatellátási szerzıdéss el a Magyar Kolping Szövetség december Kötelezı Házi segítségnyújtás Gondozási Központ Feladatellátási szerzıdéss el a Magyar Kolping Szövetség december Kötelezı Családsegítés Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretén Lenti Kistérség Többcélú Társulása április 1. - Kötelezı

8 8 belül mőködı Napsugár Családseg ítı és Gyermekj óléti Szolgálat Nappali ellátás (Idısek Klubja) Gondozási Központ Feladatellátási szerzıdéss el a Magyar Kolping Szövetség december Kötelezı Fogyatékosok támogató szolgáltatása Gondozási Központ Feladatellátási szerzıdéss el a Magyar Kolping Szövetség, a Gondozási Központtó l elkülönülv e január 1- tıl - Nem kötelezı Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Gondozási Központ Feladatellátási szerzıdéss el a Magyar Kolping Szövetség március 31. Nem kötelezı Közösségi pszichiátriai ellátás Völgy Alapítvá ny Völgy Alapítván y Pályázati támogatás december 8. Nem kötelezı

9 ból II. Szakosított ellátás Idısek Otthona Gondozási Központ Feladatellátási szerzıdé ssel a decem ber Nem kötelez ı Magyar Kolping Szövets ég 3) A Kolping Gondozási Központ Lenti Város Önkormányzata a Magyar Kolping Szövetségen keresztül feladatellátási szerzıdéssel tesz eleget a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben foglalt alap- és szakosított szolgáltatási kötelezettségének. A Magyar Kolping Szövetség december 1-ével vette át az addig Lenti Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Gondozási Központot. A Gondozási Központban a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokok közül az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, valamint a fogyatékosok támogató szolgálata mőködik. Szakosított ellátási forma az Idısek Otthona. A lenti Gondozási Központban ellátottak száma szakfeladatonként: 3 Év Szociális Házi Idısek Idısek Összesen étkeztet és segítségn yújtás Klubj a Ottho na fı 9 fı 26 fı 36 fı 94 fı fı 10 fı 25 fı 38 fı 116 fı 3 : Forrás: Gondozási Központ adatszolgáltatása 9

10 Idısek Otthona szakellátás adatai Év Engedélyezett férıhely Ellátásba vettek száma Várakozók száma (tárgyév dec. 31-én) fı 36 fı 6 fı fı 38 fı 21 fı Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások térítési díjához való hozzájárulással segíti azon rászorultakat, akik ezen alapellátások valamelyikét igénybe kívánják venni, de egyéni szociális helyzetük (súlyos betegség, fogyatékosság, magasabb összegő kiadások, stb.) nem teszik lehetıvé a Magyar Kolping Szövetség által a Gondozási Központra megállapított és közzétett teljes vagy csökkentett összegő térítési díj fizetését. A támogatási forma alkalmazását a szociális gondoskodásról szóló rendelet módosítása tette lehetıvé ez év áprilisától. Szervezeti egységek, létszám, gondozók szakképzettsége: 4 Gondozási Szakképzett Kisegítı Összesen egység Szoc. 1-1 étkeztetés Házi 1-1 segítségny újtás Idısek 1-1 klubja Idısek Otthona Összesen Emellett: 1 fı intézményvezetı, 1 fı intézményvezetı-helyettes, 1 fı gazdasági vezetı, 1 fı szakács, 1 fı karbantartó, 2 fı takarítónı. 4 Forrás: Gondozási Központ adatszolgáltatása 10

11 V. Gyermekvédelem, családsegítés 1) Jogszabályi háttér A gyermekvédelmi gondoskodást Lenti városa a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (Gyvt.), valamint a gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 6/1998. (IV. 1.) ÖKT számú rendelet alapján biztosítja. Gyermekjóléti alapellátások: a) Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsıde: A 0-3 éves gyermekek alapellátását bölcsıdei ellátás biztosítja ben 57 gyermek járt bölcsıdébe, közülük 7 fı hátrányos helyzető, 2 veszélyeztetett évben 88 gyermek járt bölcsıdébe, közülük 22 fı hátrányos helyzető, 6 fı veszélyeztetett. - Napközi Otthonos Óvoda: Az óvodai ellátás valamennyi gyermek számára biztosított. A településen 1 óvoda mőködik 3 telephellyel. Óvodába 2004-ben 204, gyermek járt, ebbıl 28 hátrányos helyzető, 22 veszélyeztetett, 2005-ben óvodába 202 gyermek járt, ebbıl 31 hátrányos helyzető, 19 veszélyeztetett. - Általános iskolai napközi: Lenti 3 általános iskolával rendelkezik (2 normál tantervő, 1 speciális) ben összesen 1008 fı, 2005-ben 939 fı járt iskolába. Alsó tagozatban jellemzı a napközi ellátás, felsı tagozatos gyerekek ritkán veszik igénybe. b) Gyermekjóléti szolgálat április 1-tıl a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott, 51 településre kiterjedıen a Napsugár Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a feladatokat a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról rendelkezı évi XXXI. tv ban meghatározottak szerint: a) Hozzájárul a gyermek teljes körő ellátásának, családban történı nevelésének biztosításához, a veszélyeztetettség megelızéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a családjából kiemelt gyermek mielıbbi visszahelyezéséhez. b) Visszahelyezés után utógondozást végez, védelembe vétel esetén családgondozói feladatokat lát el. c) Gyámhivatal felkérésére örökbefogadáshoz, egyéb esetekben környezettanulmányt végez, véleményt, javaslatot ad. 11

12 A fenti feladatok megvalósítása érdekében tevékenysége a következı feladatokra terjed ki: - Jelzırendszert épít ki és mőködtet a lakosság és intézmények bevonásával a településen élı gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérésére. - Feltárja a veszélyeztetettség okait. - Tájékoztatja a lakosságot a gyermekjóléti szolgáltatásokról. - Komplex családgondozást végez, gondozási nevelési tervet készít. - Adatbázist és dokumentációt mőködtet a feladatellátás érdekében. - A gondozási - nevelési terv végrehajtása érdekében együttmőködik a családdal, a család szociális környezetével és társintézményekkel, együttmőködésüket koordinálja, esetmegbeszélést, esetkonferenciát tart. - A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérése alapján feltárja az örökbefogadó szülık körülményeit, környezettanulmányt készít. - A családok hatékony mőködése érdekében ellátásokat szervez, tervez és mőködtet. - Gondozza, felkészíti a családot a gyermek mielıbbi családba történı visszahelyezésére. - Utógondozást végez. - A gyermeki jogokról, támogatási formákról tájékoztatást nyújt. - Családtervezési, nevelési, egészségügyi és káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadásokat szervez. - Szabadidıs programokat szervez. - Szociálisan rászorult várandós anyákat támogat. - Egészségügyi, szociális és speciális ellátást (pszichológiai, családterápiás, mentálhigiénés stb.), valamint hatósági beavatkozást kezdeményez. c) Lenti családsegítı ellátórendszere: április 1-tıl Lenti Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott, 51 településre kiterjedı Napsugár Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a következı családsegítési feladatokat látja el az Sztv ban meghatározottak alapján: a) A családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és segítségnyújtás, b) Életvezetési (pl.: nevelési, pszichológiai, egészségügyi) tanácsadás vagy ennek megszervezése, c) Az egyének, a családok kapcsolatkészségének javítása, 12

13 d) Egyéni-, pár- és családterápiás tevékenység megszervezése, e) Krízishelyzetben segítı beavatkozás, f) Speciális támogató, önsegítı csoportok szervezésének, mőködtetésének segítése, g) Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése, h) Hivatalos ügyek intézésének segítése, i) Együttmőködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal, A fenti feladatok megvalósítása érdekében: - A szolgálat felméri az illetékességi területén élı populáció szociális és mentálhigiénés jólétét veszélyeztetı tényezıket, elemzi az adatokat. - Közremőködik a családok külsı támogatórendszerének fejlesztésében, a családokkal kapcsolatban lévı intézmények, a társadalmi szervezetek tevékenységének összehangolásában. - Gondoskodik a rászoruló személyek és családok támogatásokhoz való hozzájutásáról. - A rászorulók részére győjtéseket, jótékonysági akciókat szervez, közvetítı tevékenységet (emberi segítség, munka, albérlet, stb.) tevékenységet folytat. A gyermekjóléti és a családsegítı feladatokat április 1-je elıtt a Lovászi székhelyő Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat látta el. A Szolgálat statisztikái alapján elmondható, hogy évente kb. 10 %-kal nı az esetek száma, ami nemcsak a problémás gyermekek száma emelkedését jelzi, hanem azt is, hogy egyre több gyermek kerül a Szolgálat látókörébe. A Gyermekjóléti Szolgálat által ellátottak: Az intézmény évi beszámolója alapján a Szolgálat látókörébe került esetek száma 1234 volt, 2005-ben 1004 fı volt a következık szerint: Feladat Ügyintézés Tanácsadás Környezettanulmány Egyéni esetkezelés Információadás Közvetítés más szolgáltatások felé

14 Anyaotthoni elhelyezésben 1 2 közremőködés Összesen Hatósági intézkedés Védelembe vétel 2002-ben érintett kiskorúak száma 2003-ban érintett kiskorúak száma 2004-ben érintett kiskorúak száma 2005-ben érintett kiskorúak száma A legjellemzıbb veszélyeztetı okok környezeti: 50%-ban, anyagi: 33%-ban, magatartási: 13%-ban, egészségi: 3%-ban. Gyakori az alkoholizmus és a lakáskörülmények miatti veszélyeztetettség is. A nyilvántartásba vett gyermekek száma 2004-ben 174, 2005-ben 165. Alapellátásban 2004-ben 148, 2005-ben 131 gyermeket, illetve 2004-ben 67, 2005-ben 55 családot gondozott a Szolgálat. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat évben szervezı tevékenységével babamama és ifjúsági klubot, üdüléseket és ünnepségeket szervezett, ruhaadományokat győjtött. Tevékenysége során szoros együttmőködést alakított ki a közoktatási intézményekkel, a gyermekorvosokkal és védınıkkel, a Lenti Gyámhivatallal, a munkaügyi központtal, a kisebbségi önkormányzattal, valamint a rendırséggel. VI. Fejlesztési célkitőzések és várható hatásai Lenti városában mőködı intézmények magas színvonalon biztosítják a szociális szolgáltatásokat, azonban a folyamatosan változó jogszabályok és az igények következtében szükséges a szociális ellátó-rendszer fejlesztési irányainak megfogalmazása és rögzítése. Alapelvnek tekintendı a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló évi XX. törvény 70/E. (1) bekezdése, miszerint a Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. 14

15 A szociális szolgáltatások tervezésekor elsırangú szempont és feladat a meglévı szolgáltatások minıségének megırzése mellett a hiányzó szolgáltatások biztosítása. A személyes gondoskodás biztosítására kötelezettek feladataikat maguk, vagy a szociális törvényben (Szt. 91../1/) foglaltak szerint más szervekkel, személyekkel történt szerzıdéskötés útján is elláthatják. A törvény részletesen szabályozza, hogy a települési önkormányzat ellátási szerzıdés útján is biztosíthatja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. Ellátási szerzıdést köthet az önkormányzat a szociális szolgáltatást végzı egyesülettel, alapítvánnyal, egyházi jogi személlyel, ezek intézményeivel, egyéni vagy társas vállalkozóval. (Szt ) Ezen kívül lehetıség van még ellátási kötelezettséggel nem rendelkezı, intézményt fenntartó önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján férıhely biztosítására. (Szt. 90. /4/) Az intézményfenntartás további módja a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. tv. alapján létrehozott társulási megállapodás. A már meglévı szolgáltatások megırzése, színvonaluk emelése, és lehetıség szerint a meglévık mellé új ellátási-szolgáltatási formák bevezetése, illetve minél több igénylıre való kiterjesztése. Lenti Város Önkormányzatának évre szóló ciklusprogramjában megfogalmazásra kerültek a szociális ellátórendszerre vonatkozó legfontosabb feladatok és célkitőzések, fejlesztési irányok, melyeket messzemenıen vettek figyelembe a fejlesztési terveik kidolgozása során a szolgáltatást nyújtó szervezetek és intézmények. 1) A Kolping Gondozási Központ Lentiben való megtartása és tevékenységi körének kibıvítése alapvetı lakossági és önkormányzati igény. A Magyar Kolping Szövetség január 1-tıl magasabb szolgáltatási szinten Alapszolgáltatási Központként szeretné tovább mőködtetni a jelenlegi Gondozási Központot. Ezen belül mőködtetné január 1-tıl a jelzırendszeres házi segítségnyújtást 40 fıvel, melyet a késıbbiekben kistérségi szintre terveznek kibıvíteni. Az Idısek Otthona iránti igény folyamatos növekedése illetve a várakozási idı csökkentése érdekében a Kolping Szövetség valamely fı alatti Lenti közeli településen az átmeneti elhelyezést biztosító Idıskorúak gondozóháza létrehozását tervezi fıvel. Ez hozzájárulna a várakozási idı jelentıs lerövidítéséhez. 15

16 Tervek között szerepel a rédicsi Idısek Otthonának január 1-tıl történı átvétele, s a pályázati lehetıségek függvényében a férıhelyek bıvítése 2) A városban a bölcsıdei ellátás megoldott, az eddigi magas színvonalú mőködés további fenntartása a gyermeklétszámhoz igazodó csoportszámmal indokolt. Új szolgáltatási lehetıségek feltárása célszerő. A Bölcsıde épülete 95.millió Ft összegő nyertes HEFOP/2004/4.2. pályázat révén 2 ütemben, teljes mértékben megújul: külsı munkálatokra, a nyílászárók cseréjére, a konyha HACCP-szabványnak megfelelı felújítására, új játékok vásárlására kerül sor. 3) Gyermek- és ifjúságvédelem: a városi önkormányzat kiemelten kell, hogy kezelje ezt a területet. A gyermek- és ifjúságvédelemnek a csecsemıkortól az iskoláskor végéig jelen kell lennie, kiemelt figyelmet fordítva a rizikótényezıkre. A kistérségre kiterjedı hatókörő Napsugár Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal látja el a családsegítıi és gyermekjóléti, továbbá a szociális információs szolgáltatás feladatait. Ez utóbbit július 1-tıl. A jó munkakapcsolat fenntartása alapvetı jelentıségő a veszélyeztetettség megelızése és a gyermek családban történı nevelésének elısegítése szempontjából. 4) Fogyatékos személyek esélyegyenlıségének biztosítása: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségének biztosításáról szóló évi CXXV. törvény értelmében meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetıvé teszik a fogyatékos személyek számára a társadalmi életben, a helyi közösségben való részvételt. Az önkormányzat lehetıségeihez mérten gondoskodik a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer biztosításáról, mőködtetésérıl, valamint a törvényi kötelezettségként megfogalmazott akadálymentesítés minél korábbi végrehajtásáról. 5) Nem kötelezı feladatként Lenti Városában és a Lenti kistérség településein megfogalmazódott igények alapján célszerő és kívánatos megteremteni a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását pályázati források bevonásával. Szakmai háttérként felhasználni a Lentiben mőködı intézményi, alapítványi szervezeteket. Finanszírozása normatív, pályázati, alapítványi források bevonásával valósulhat meg. Ezen intézményi forma a sérült gyermekek fejlesztését, egészségügyi rehabilitációját, napköziotthonos foglalkoztatását szolgálná, elısegítve így a szülık munkaerı-piaci beilleszkedését. 6) Lenti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata folyamatosan együttmőködik a város szociális ellátását biztosító Magyar Kolping szövetséggel. Jövıben szeretné az önkormányzat ezt az együttmőködést a Lenti Kistérség Többcélú Társulása keretén 16

17 belül mőködı, Napsugár Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal is hasonló módon kialakítani. 7) Figyelembe véve a lakosság demográfiai helyzetét és a várhatóan kedvezıtlen változásokra elsısorban az alapellátás további fejlesztése javasolt (házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás), de indokolt a szakosított ellátások (Idısek Otthona) kapacitás bıvítése. VII. Várható eredmények A szociális szolgáltatás-tervezési koncepció szociális szolgáltatások mennyiségének és minıségének a fejlıdését eredményezi. Az elérendı cél a komplex segítségnyújtás. Fontos, hogy minden rászorult lakos problémájára megoldható legyen. Kiemelt eredménynek tekinthetı, hogy az alapszolgáltatások (szociális információs szolgáltatás, étkezés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idısek klubja, fogyatékosok támogató szolgálata, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszihiátriai ellátás) színvonalas megvalósításával az otthonukban élı problémákkal küzdı lakosság segítése, támogatása megoldott. A különbözı ellátási, gondozási formák egymásra épülése elısegíti a választási lehetıséget az igénylınek és a szakembernek is. Továbbá lehetıséget nyújt az erıforrások optimális kihasználására. A szociális szolgáltatás-tervezési koncepció megalkotása fontos, hogy a különbözı szolgáltatások fejlesztése, az igénylık számára a legjobb szolgáltatás nyújtása a megelégedésükre, a magas színvonalú szakmai munka az átgondolt és megalapozott tervezésre épüljön. 17

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály Nagy György Miklósné igazgató Véleményezı bizottság: Szociális Szolgáltató

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2007. Bevezetés Recsk Önkormányzata a 14/2005.(III.24.) határozatával elfogadta Recsk nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése alapján

Részletesebben

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27.

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. 9.. (4) bekezdésében, az Államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Budapest Kıbányai Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának. felülvizsgálata

Budapest Kıbányai Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának. felülvizsgálata Budapest Kıbányai Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 92.. elıírja,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

57/2012. (IV.05.) ÖH.

57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2012. április 05-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 18-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 18-i ülésére 7. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 8/2004. (VI.1.), 8/2006. (VI.1.), 16/2010. (XII.17.) és 11/2011. (V.20.) rendeletekkel módosított 8/1998. (V.5.) rendelete a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

"Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások

Külsı szolgáltatók és szolgáltatások 7. számú melléklet "Külsı" szolgáltatók és ok ápolást, gondozást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény családsegítés egészségügyi alapellátás étkeztetés idısek otthona, a pszichiátriai

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete. Makó. Tisztelt Képviselı Testület!

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete. Makó. Tisztelt Képviselı Testület! Tárgy: Beszámoló az Egyesített Népjóléti Intézmény személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátáshoz kapcsolódó szakmai munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Makó Tisztelt Képviselı

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben