J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár István, Katona János László, Oltványi Gyula, Tanács József, Volford Imre képviselık Dr. Szántó Mária jegyzı Mucsi György alpolgármester, Szőcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc, Babarczi János tanácsosok Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık Tanácskozási joggal jelen vannak: - Gyuris Péterné iskolaigazgató - Vastag István Alapfokú Mővészeti Iskola Igazgatója - Németh Attila Móraép Kft. munkatársa - Malatinszki Jánosné dr. Móra-Vitál Kft. ügyvezetı igazgatója - Csıke Melinda Mórapartner Kft. ügyvezetı igazgatója - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. Vezetı - Rozsnyainé Hódi Mária Szoc. És Igazgatási O. vez. - Balog László Kabinetvezetı Csányi László alpolgármester: Köszönti a képviselı-testületi ülés résztvevıit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselı-testület tagjai közül jelen van 6 fı képviselı, a polgármester és 2 fı képviselı igazoltan van távol. Elmondja, hogy Polgármester úr hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testület munkájába, igy az SZMSZ 13. /l/ bekezdése alapján mely szerint a képviselı-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti az ülést ı vezeti. Tájékoztatásként elmondja, hogy Vass Antal képviselı távollétében a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét Oltványi Gyula bizottsági tag tolmácsolja. Javaslatot tesz meghivó szerint - a napirendi pontokra:

2 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Az Önkormányzata évi költségvetése és a költségvetési elıterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elıterjesztése (I. fordulós tárgyalási anyag) 3./ Aktuális kérdések Elıadó: témakörök szerint - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 6/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselıtestülete 201l. január 27-ei ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Az Önkormányzata évi költségvetése és a költségvetési elıterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elıterjesztése (I. fordulós tárgyalási anyag) 3./ Aktuális kérdések Elıadó: témakörök szerint Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı I. napirend

3 - Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl Csányi László alpolgármester: Javasolja, hogy fenti tárgyú napirendet - polgármester úr távollétében - a képviselı-testület februári ülésén vitassa meg a januári események összefoglalójával együtt. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot. 7/ /I. 27./ Képviselı-testületi határozat Tárgy: Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl tárgyu napirend elhalasztása : Mórahalom város Képviselı-testülete a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintı fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót a februári munkaterv szerinti soros ülésén tárgyalja a januári és a februári események összefoglalójával együtt. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Csányi László alpolgármester: Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját.

4 Hozzászólás : nincs - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Csányi László alpolgármester: Ismerteti a polgármester hatáskörében hozott döntésekrıl összeállított tájékoztatót. - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 8/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselı-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. napirend Az Önkormányzata évi költségvetése és a költségvetési elıterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elıterjesztése (I. fordulós tárgyalási anyag) Csányi László alpolgármester:

5 Elmondja, hogy az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 71. (1) bekezdése alapján a jegyzı által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselı-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidı a költségvetési törvény kihirdetését követı 45. nap. A (2) bek. értelmében a polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor elıterjeszti azokat a rendelettervezeteket is, amelyek a javasolt elıirányzatokat megalapozzák, bemutatja a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek késıbbi évekre vonatkozó kihatásait. 72. helyi önkormányzat az elfogadott költségvetésérıl a 71. (1) Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Az anyagot a bizottság alkalmasnak tartja további tárgyalásra. Kéri a jegyzı asszonyt, hogy a hatályos jogszabályok alapján készitse elı a februári ülésre az Önkormányzat évi költségvetési rendeletét. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Az elıterjesztést, a költségvetés I. fordulós tárgyalását elfogadásra javasolják. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 9/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Az Önkormányzata évi költségvetése és a költségvetési elıterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elıterjesztése (I. fordulós tárgyalási anyag) I. Mórahalom város Képviselıtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény át figyelembe véve: A évi költségvetés elıterjesztése kapcsán megtárgyalta és elfogadásra javasolja a évi költségvetési rendelet jóváhagyása kapcsán az önkormányzat: összes bevételét, kiadását elıirányzat felhasználási tervét összevont költségvetési mérleget többéves kihatással járó döntések számszerősítésérıl kimutatás évenkénti bontásban és összesítve közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények stb.) tartalmazó kimutatást.

6 II. 1. A Képviselıtestület az elıterjesztett költségvetési adatokat alkalmasnak ítéli meg továbbtárgyalása, és felhívja az intézmények vezetıinek, valamint a gazdasági társaságok ügyvezetıinek figyelmét, hogy az Ámr. szerint szíveskedjenek a költségvetési rendelet elfogadásához igazodó szerkezetnek megfelelıen a Jegyzı részére a évi költségvetési adatokat rendelkezésre bocsátani. 2. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzat évi költségvetését a jogszabályi rendelkezéseknek és a Magyar Államkincstár szakmai iránymutatásainak megfelelı rendeleti formában terjessze a képviselı-testület februári ülésére. Határidı: februári kt. Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Önkormányzati Társaságok Ügyvezetı Igazgatói Intézményvezetık Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán Polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ ÁMK Igazgatója 4./ Napközi-otthonos Óvoda Vezetıje 5./ Alapfokú Mővészeti Iskola Igazgatója 6./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje 7./ Önkormányzati Társaságok Ügyvezetı Igazgatói III. napirend: - Aktuális kérdések - Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenitésérıl szóló 29/1993. /XII. 31./ önkormányzati rendelet módositása Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy törvényességi szempontból a bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Tolmácsolja a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.

7 Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenitésérıl szóló 29/1993. /XII. 31./ önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenitésérıl szóló 29/1993. /XII. 31./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2008. /II. l./ önkormányzati rendelet módositása Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy törvényességi szempontból a bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja a rendelet-tervezet elfogadását, hiszen az abban szereplı Szociális Földprogram elısegitheti számos hátrányos helyzető család megélhetését, életminıségének javitását. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2008. /II. l./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2008. /II. l./ önkormányzati rendelet módositásáról

8 A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 18/1997. /XI. l2./ önkormányzati rendelet módositása Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: A bizottság reálisnak tartja a tervezett téritési dij emelést, igy támogatják a rendelet-tervezet elfogadását. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 18/1997. /XI. l2./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 3/2011. (I. 27.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 18/1997. /XI. l2./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Beszámoló a évi közbeszerzési terv teljesitésérıl

9 Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: A bizottság tagjai ugy vélik, hogy az elıterjesztés jó tartalomjegyzéke az Önkormányzatnál végzett munkának. Elfogadásra javasolják az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 10/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a évi közbeszerzési terv teljesitésérıl : Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta és jóváhagyja jelen elıterjesztés mellékleteként csatolt évi közbeszerzési terv teljesitésérıl szóló beszámolót. Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Határidı: végrehajtásra azonnal A Képviselı-testület a határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása OFA-KSZM/ Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

10 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 11/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása OFA-KSZM/ / Mórahalom város Képviselıtestülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása OFA-KSZM/ tárgyú elıterjesztésben foglaltakat. 2./ Mórahalom Város Képviselıtestülete támogatja a Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása OFA-KSZM/ felhívásra benyújtandó programot, a benne foglalt célkitőzésekkel, a közfoglalkoztatás-szervezık alkalmazásával egyetért. 3./ Mórahalom Város Képviselıtestülete felhatalmazza Nógrádi Zoltán polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására. 4./ A Képviselı-testület felhívja a jegyzı figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetésébe építse be. Határidı: a pályázat benyújtására : február 20. Beszámolási határidı: áprilisi KT ülés Felelıs: 4. és 6. pontra Dr. Szántó Mária jegyzı 5. pontra Nógrádi Zoltán polgármester Értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyzı 3. Irattár - Köztisztviselıi teljesitménykövetelmények alapját képezı célok /teljesitményértékelés/ Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı

11 Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 12/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Köztisztviselıi teljesitménykövetelmények alapját képezı célok /teljesitményértékelés 1./ Mórahalom Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10. (1) bek. m) pontjában biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésre Mórahalom Város Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képezı kiemelt célokat a évben a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 2./ A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményeit a Mellékletben rögzített fıbb célok alapján határozza meg. Határidı: azonnal A határozat végrehajtásáról a képviselı-testület külön jelentést nem kér. Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Errıl értesítést kap: Dr. Szántó Mária jegyzı - - Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı fejlesztése cimő projekt támogatási összegének csökkentése Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság egyetért a tárgyban megjelölt projekt támogatási összegének csökkentésével, igy támogatja az elıterjesztés elfogadását.

12 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 13/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı fejlesztése cimő projekt támogatási összegének csökkentése 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı fejlesztése címő projekt támogatási összegének csökkenése tárgyú elıterjesztést és elfogadja az abban foglaltakat. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete utasítja Dr. Szántó Mária jegyzıt, hogy az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásában az l./ pontban szereplı projekt kapcsán az alábbi módosult tényadatokat vegye figyelembe: A projekt elszámolható költsége: Támogatás összege: ,- Ft ,- Ft Határidı: azonnal Felelıs: 2. pontra: Dr. Szántó Mária jegyzı Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármestere 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Balog László kabinetvezetı 4./ Költségvetési-, és Adó osztály 5./ Irattár - Közalapitványok könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság tagjai reálisnak tartották a gazdasági évre vonatkozó könyvizsgálói dijtételre vonatkozó ajánlatot, igy elfogadásra javasolják az elıterjesztést.

13 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 14/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Közalapitványok könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1.) Mórahalom város Képviselıtestülete a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. (1) bek. alapján a gazdasági évre vonatkozóan az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.) Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.) Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) könyvelésére vonatkozó könyvvizsgálói feladat ellátására Horváth Ildikó (Makó, Sírkert u. 51. sz.) bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg. 2.) A könyvvizsgálói díj: gazdasági évre Egészséges Mórahalomért Közalapítvány: Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány: Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány: Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA 3.) A Képviselıtestület felhívja az alapítványok kuratóriumainak elnökeit, hogy a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerzıdést az 1.) és 2.) pontban foglaltak szerint kössék meg, a könyvvizsgáló részére a megbízást adják ki. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Alapítványok kuratóriumainak elnökei Határidı: március A Képviselı-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér Errıl értesítést kap: 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Egészséges Mórahalomért Közalapítvány 3.) Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány 4.) Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány

14 - Móraép Nonprofit Kft. Móranet Nonprofit Kft., Móra-Vitál Nonprofit Kft. Móra- Partner Nonprofit Kft és a Mórahalmi Városfejlesztı Kft., Homokhát Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést az l-6. számú határozati javaslatokkal együtt. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az l. sz. határozati javaslatot. 15/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Móraép Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete, a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft (6782 Mórahalom, Röszkei út 34.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móraép Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselıtestület felhívja a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerzıdést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselıtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselı-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról.

15 Felelõs: Móraép Kft. ügyvezetı igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Móraép Kft ügyvezetı igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot. 16/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Móranet Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete, a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 1.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móranet Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselıtestület felhívja a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerzıdést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselıtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselı-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móranet Kft. Duka Félix ügyvezetı igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Duka Félix ügyvezetı igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 3. sz. határozati javaslatot. 17/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Móra-Vitál Nonprofit Kft.könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás

16 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete, a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegırzı és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 7.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móra-Vitál Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselıtestület felhívja a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegırzı és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerzıdést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselıtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselı-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móra-Vitál Kft. Malatinszki Jánosné dr. ügyvezetı igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Malatinszki Jánosné dr. ügyvezetı igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 4. sz. határozati javaslatot. 18/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Móra-Partner Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete, a MÓRA-PARTNER Közhasznú Nonprofit Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 5.) Alapító Okiratának 16 -a alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móra-Partner Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselıtestület felhívja a MÓRA-PARTNER Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerzıdést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel

17 való lezárásáig tartson. A Képviselıtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselı-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móra-Partner Kft. Csıke Melinda ügyvezetı igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Csıke Melinda ügyvezetı igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az 5. sz. határozati javaslatot. 19/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalmi Városfejlesztı Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete, a Mórahalmi Városfejlesztı Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) Alapító Okiratának 15. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Mórahalmi Városfejlesztı Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselıtestület felhívja a Mórahalmi Városfejlesztı Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerzıdést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselıtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/év +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselı-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Mórahalmi Városfejlesztı Kft. Dudás Kószó Katalin ügyvezetı igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dudás Kószó Katalin ügyvezetı igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 6. sz. határozati javaslatot. 20/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat:

18 Tárgy: Homokhát Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a Homokhát Kft. könyvvizsgálói feladatait Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói ig. sz: ) lássa el a gazdasági évre. Errõl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Homokhát Kft. ügyv. igazgatója - Moldvai csángó magyarok keresztszülı programjának támogatása Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottsági tagok megitélése szerint nemes a cél, igy támogatják az elıterjesztés elfogadását. H o z z á s z ó l á s : Mucsi György alpolgármester: Pozitivumként értékeli, hogy korábbi kérését figyelembevéve ebben az évben már nevesitésre került a támogatandó kisgyermek. Örülne annak is, ha személyes kapcsolat jöhetne létre a támogató és a támogatott között. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 21/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Moldvai csángó magyarok keresztszülı programjának támogatása 1./ A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy évben Mórahalom város Önkormányzata biztosítsa 1 fı alapfokú oktatásban részesülı moldvai csángó kisgyermek éves oktatási költségét, mely Ft/év. A Képviselı-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvánnyal a támogatási szerzıdést kösse meg és a támogatási szerzıdésben rögzítettek szerint a támogatási

19 összeg folyósításához a szükséges intézkedéseket tegye meg az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadását követıen. 2./ A Képviselı-testület felhívja a jegyzı figyelmét, hogy a támogatási összegnek az önkormányzat évi költségvetésébe történı beépítésérıl gondoskodjék. Határidı: 1. pont esetében végrehajtásra azonnal, beszámolásra: március 2. pont esetében: végrehajtásra a évi költségvetés módosításakor, a határozati pont végrehajtásáról a képviselı-testület külön jelentést nem kér. Felelıs: 1. pontra: Nógrádi Zoltán polgármester 2. pontra: dr. Szántó Mária jegyzı Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 4./ Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány - A Napsugár Otthon Lakóiért Alapitvány támogatása Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság tagjai támogatásra érdemesnek itélték az Alapitványt, igy elfogadásra javasolják az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 22/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: A Napsugár Otthon Lakóiért Alapitvány támogatása l./ Mórahalom város Képviselıtestülete megtárgyalta a A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány támogatása tárgyú elıterjesztést. A Képviselı-testület a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány számára Ft-os támogatást biztosit a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon ásotthalmi Fogyatékos Személyeket Ellátó Részlegben lakók gondozásának megsegítésére.

20 2./ A Képviselıtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy: a./ támogatási szerzıdést kösse meg a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvánnyal b./ a megítélt támogatás összegét utalja az Alapítvány által megadott számlaszámra az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadását követıen. 3./ A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a támogatás összegét az Önkormányzat évi költségvetésébıl biztosítja. Felelıs: 2./ pont: Nógrádi Zoltán polgármester Felelıs: 3./ pont: Dr. Szántó Mária jegyzı Határidı: azonnal A képviselı-testület a határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. Errıl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyzı 3. Költségvetési és Adó-osztály 4. A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány - Vis maior támogatási kérelem védekezési költségre Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. H o z z á s z ó l á s : Babarczi János tanácsnok: Ugy véli, hogy az északi városrészben jó a csapadékviz-elvezetés, viszont a Malmos háznál lévı híd alatti csatornát ki kellene tisztitani, hiszen az abban megragadt uszadék gátolja a víz akadálymentes levezetését. Csányi László alpolgármester: Elmondja, hogy tud a problémáról és már intézkedett Móraép Kft felé az árok kitisztítása érdekében. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést.

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében 15-én megtartott Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 20-án megtartott soros ülésén a Városháza Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz. tanácskozó termében. Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. január 24-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

IJEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

IJEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı IJEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. március 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. április l7-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében megtartott soros ülésén az Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. január 30-án ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 31-én ülésén a Városháza dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. november 24-én megtartott soros ülésén, valamint közmeghallgatásán az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 28-án megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. február 2l-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZİKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. február 2l-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. február 2l-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 201l. december 30-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott soros ülésén a Városháza dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi munkaterve

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének évi munkaterve 2014.02.13 1. Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl, utasításokról, 2. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 18.30 órakor kezdıdı rendes testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 03. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 1/2013.(I.03.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y VI./2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. június 7-én megtartott rendkívüli üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 84-85. Rendelet száma: 10. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok

J E G Y Z K Ö N Y V. Masa Róbert, Babarczi János, Varga Ferenc tanácsosok J E G Y Z K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képvisel-testületének 2014. január 30-án ülésén a Városháza Dísztermében megtartott soros Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben