J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár István, Katona János László, Oltványi Gyula, Tanács József, Volford Imre képviselık Dr. Szántó Mária jegyzı Mucsi György alpolgármester, Szőcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Heller Sz. Tibor, Varga Ferenc, Babarczi János tanácsosok Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık Tanácskozási joggal jelen vannak: - Gyuris Péterné iskolaigazgató - Vastag István Alapfokú Mővészeti Iskola Igazgatója - Németh Attila Móraép Kft. munkatársa - Malatinszki Jánosné dr. Móra-Vitál Kft. ügyvezetı igazgatója - Csıke Melinda Mórapartner Kft. ügyvezetı igazgatója - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. Vezetı - Rozsnyainé Hódi Mária Szoc. És Igazgatási O. vez. - Balog László Kabinetvezetı Csányi László alpolgármester: Köszönti a képviselı-testületi ülés résztvevıit. Megállapítja a határozatképességet, a 8 tagú települési képviselı-testület tagjai közül jelen van 6 fı képviselı, a polgármester és 2 fı képviselı igazoltan van távol. Elmondja, hogy Polgármester úr hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testület munkájába, igy az SZMSZ 13. /l/ bekezdése alapján mely szerint a képviselı-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti az ülést ı vezeti. Tájékoztatásként elmondja, hogy Vass Antal képviselı távollétében a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét Oltványi Gyula bizottsági tag tolmácsolja. Javaslatot tesz meghivó szerint - a napirendi pontokra:

2 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Az Önkormányzata évi költségvetése és a költségvetési elıterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elıterjesztése (I. fordulós tárgyalási anyag) 3./ Aktuális kérdések Elıadó: témakörök szerint - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot. 6/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása Mórahalom Város Képviselıtestülete 201l. január 27-ei ülése napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl 2./ Az Önkormányzata évi költségvetése és a költségvetési elıterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elıterjesztése (I. fordulós tárgyalási anyag) 3./ Aktuális kérdések Elıadó: témakörök szerint Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı I. napirend

3 - Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl Csányi László alpolgármester: Javasolja, hogy fenti tárgyú napirendet - polgármester úr távollétében - a képviselı-testület februári ülésén vitassa meg a januári események összefoglalójával együtt. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot. 7/ /I. 27./ Képviselı-testületi határozat Tárgy: Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl tárgyu napirend elhalasztása : Mórahalom város Képviselı-testülete a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintı fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót a februári munkaterv szerinti soros ülésén tárgyalja a januári és a februári események összefoglalójával együtt. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Csányi László alpolgármester: Ismerteti a Szociális Bizottság tájékoztatóját.

4 Hozzászólás : nincs - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. Csányi László alpolgármester: Ismerteti a polgármester hatáskörében hozott döntésekrıl összeállított tájékoztatót. - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 8/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Mórahalom város Képviselı-testülete a Polgármesterre, a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke II. napirend Az Önkormányzata évi költségvetése és a költségvetési elıterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elıterjesztése (I. fordulós tárgyalási anyag) Csányi László alpolgármester:

5 Elmondja, hogy az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 71. (1) bekezdése alapján a jegyzı által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselı-testületnek. Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor a benyújtási határidı a költségvetési törvény kihirdetését követı 45. nap. A (2) bek. értelmében a polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor elıterjeszti azokat a rendelettervezeteket is, amelyek a javasolt elıirányzatokat megalapozzák, bemutatja a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek késıbbi évekre vonatkozó kihatásait. 72. helyi önkormányzat az elfogadott költségvetésérıl a 71. (1) Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Az anyagot a bizottság alkalmasnak tartja további tárgyalásra. Kéri a jegyzı asszonyt, hogy a hatályos jogszabályok alapján készitse elı a februári ülésre az Önkormányzat évi költségvetési rendeletét. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Az elıterjesztést, a költségvetés I. fordulós tárgyalását elfogadásra javasolják. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 9/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Az Önkormányzata évi költségvetése és a költségvetési elıterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elıterjesztése (I. fordulós tárgyalási anyag) I. Mórahalom város Képviselıtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény át figyelembe véve: A évi költségvetés elıterjesztése kapcsán megtárgyalta és elfogadásra javasolja a évi költségvetési rendelet jóváhagyása kapcsán az önkormányzat: összes bevételét, kiadását elıirányzat felhasználási tervét összevont költségvetési mérleget többéves kihatással járó döntések számszerősítésérıl kimutatás évenkénti bontásban és összesítve közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények stb.) tartalmazó kimutatást.

6 II. 1. A Képviselıtestület az elıterjesztett költségvetési adatokat alkalmasnak ítéli meg továbbtárgyalása, és felhívja az intézmények vezetıinek, valamint a gazdasági társaságok ügyvezetıinek figyelmét, hogy az Ámr. szerint szíveskedjenek a költségvetési rendelet elfogadásához igazodó szerkezetnek megfelelıen a Jegyzı részére a évi költségvetési adatokat rendelkezésre bocsátani. 2. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzat évi költségvetését a jogszabályi rendelkezéseknek és a Magyar Államkincstár szakmai iránymutatásainak megfelelı rendeleti formában terjessze a képviselı-testület februári ülésére. Határidı: februári kt. Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Önkormányzati Társaságok Ügyvezetı Igazgatói Intézményvezetık Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán Polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ ÁMK Igazgatója 4./ Napközi-otthonos Óvoda Vezetıje 5./ Alapfokú Mővészeti Iskola Igazgatója 6./ Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje 7./ Önkormányzati Társaságok Ügyvezetı Igazgatói III. napirend: - Aktuális kérdések - Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenitésérıl szóló 29/1993. /XII. 31./ önkormányzati rendelet módositása Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy törvényességi szempontból a bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Tolmácsolja a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.

7 Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenitésérıl szóló 29/1993. /XII. 31./ önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 1/2011. (I. 27.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenitésérıl szóló 29/1993. /XII. 31./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2008. /II. l./ önkormányzati rendelet módositása Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy törvényességi szempontból a bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja a rendelet-tervezet elfogadását, hiszen az abban szereplı Szociális Földprogram elısegitheti számos hátrányos helyzető család megélhetését, életminıségének javitását. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2008. /II. l./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2008. /II. l./ önkormányzati rendelet módositásáról

8 A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 18/1997. /XI. l2./ önkormányzati rendelet módositása Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. Tanács József Szociális Bizottság elnöke: A bizottság reálisnak tartja a tervezett téritési dij emelést, igy támogatják a rendelet-tervezet elfogadását. Csányi László alpolgármester: Szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 18/1997. /XI. l2./ önkormányzati rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 3/2011. (I. 27.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 18/1997. /XI. l2./ önkormányzati rendelet módositásáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv. sz. melléklete tartalmazza. - Beszámoló a évi közbeszerzési terv teljesitésérıl

9 Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: A bizottság tagjai ugy vélik, hogy az elıterjesztés jó tartalomjegyzéke az Önkormányzatnál végzett munkának. Elfogadásra javasolják az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 10/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Beszámoló a évi közbeszerzési terv teljesitésérıl : Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta és jóváhagyja jelen elıterjesztés mellékleteként csatolt évi közbeszerzési terv teljesitésérıl szóló beszámolót. Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Határidı: végrehajtásra azonnal A Képviselı-testület a határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. Errıl értesitést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása OFA-KSZM/ Tanács József Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

10 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 11/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása OFA-KSZM/ / Mórahalom város Képviselıtestülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása OFA-KSZM/ tárgyú elıterjesztésben foglaltakat. 2./ Mórahalom Város Képviselıtestülete támogatja a Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása OFA-KSZM/ felhívásra benyújtandó programot, a benne foglalt célkitőzésekkel, a közfoglalkoztatás-szervezık alkalmazásával egyetért. 3./ Mórahalom Város Képviselıtestülete felhatalmazza Nógrádi Zoltán polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására. 4./ A Képviselı-testület felhívja a jegyzı figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás összegét az önkormányzat évi költségvetésébe építse be. Határidı: a pályázat benyújtására : február 20. Beszámolási határidı: áprilisi KT ülés Felelıs: 4. és 6. pontra Dr. Szántó Mária jegyzı 5. pontra Nógrádi Zoltán polgármester Értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyzı 3. Irattár - Köztisztviselıi teljesitménykövetelmények alapját képezı célok /teljesitményértékelés/ Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı

11 Katona János László Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 12/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Köztisztviselıi teljesitménykövetelmények alapját képezı célok /teljesitményértékelés 1./ Mórahalom Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 10. (1) bek. m) pontjában biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésre Mórahalom Város Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képezı kiemelt célokat a évben a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 2./ A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményeit a Mellékletben rögzített fıbb célok alapján határozza meg. Határidı: azonnal A határozat végrehajtásáról a képviselı-testület külön jelentést nem kér. Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Errıl értesítést kap: Dr. Szántó Mária jegyzı - - Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı fejlesztése cimő projekt támogatási összegének csökkentése Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság egyetért a tárgyban megjelölt projekt támogatási összegének csökkentésével, igy támogatja az elıterjesztés elfogadását.

12 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 13/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı fejlesztése cimő projekt támogatási összegének csökkentése 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdı fejlesztése címő projekt támogatási összegének csökkenése tárgyú elıterjesztést és elfogadja az abban foglaltakat. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete utasítja Dr. Szántó Mária jegyzıt, hogy az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásában az l./ pontban szereplı projekt kapcsán az alábbi módosult tényadatokat vegye figyelembe: A projekt elszámolható költsége: Támogatás összege: ,- Ft ,- Ft Határidı: azonnal Felelıs: 2. pontra: Dr. Szántó Mária jegyzı Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármestere 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Balog László kabinetvezetı 4./ Költségvetési-, és Adó osztály 5./ Irattár - Közalapitványok könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság tagjai reálisnak tartották a gazdasági évre vonatkozó könyvizsgálói dijtételre vonatkozó ajánlatot, igy elfogadásra javasolják az elıterjesztést.

13 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 14/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Közalapitványok könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1.) Mórahalom város Képviselıtestülete a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. (1) bek. alapján a gazdasági évre vonatkozóan az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.) Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.) Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) könyvelésére vonatkozó könyvvizsgálói feladat ellátására Horváth Ildikó (Makó, Sírkert u. 51. sz.) bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg. 2.) A könyvvizsgálói díj: gazdasági évre Egészséges Mórahalomért Közalapítvány: Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány: Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány: Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA 3.) A Képviselıtestület felhívja az alapítványok kuratóriumainak elnökeit, hogy a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerzıdést az 1.) és 2.) pontban foglaltak szerint kössék meg, a könyvvizsgáló részére a megbízást adják ki. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Alapítványok kuratóriumainak elnökei Határidı: március A Képviselı-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér Errıl értesítést kap: 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Egészséges Mórahalomért Közalapítvány 3.) Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány 4.) Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány

14 - Móraép Nonprofit Kft. Móranet Nonprofit Kft., Móra-Vitál Nonprofit Kft. Móra- Partner Nonprofit Kft és a Mórahalmi Városfejlesztı Kft., Homokhát Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést az l-6. számú határozati javaslatokkal együtt. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az l. sz. határozati javaslatot. 15/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Móraép Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete, a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft (6782 Mórahalom, Röszkei út 34.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móraép Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselıtestület felhívja a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerzıdést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselıtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselı-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról.

15 Felelõs: Móraép Kft. ügyvezetı igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Móraép Kft ügyvezetı igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot. 16/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Móranet Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete, a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 1.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móranet Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselıtestület felhívja a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerzıdést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselıtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselı-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móranet Kft. Duka Félix ügyvezetı igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Duka Félix ügyvezetı igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 3. sz. határozati javaslatot. 17/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Móra-Vitál Nonprofit Kft.könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás

16 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete, a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegırzı és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 7.) Alapító Okiratának VI. fejezet 11. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móra-Vitál Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselıtestület felhívja a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegırzı és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerzıdést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselıtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselı-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móra-Vitál Kft. Malatinszki Jánosné dr. ügyvezetı igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Malatinszki Jánosné dr. ügyvezetı igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 4. sz. határozati javaslatot. 18/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Móra-Partner Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete, a MÓRA-PARTNER Közhasznú Nonprofit Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 5.) Alapító Okiratának 16 -a alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Móra-Partner Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselıtestület felhívja a MÓRA-PARTNER Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerzıdést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel

17 való lezárásáig tartson. A Képviselıtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/hó +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselı-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Móra-Partner Kft. Csıke Melinda ügyvezetı igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Csıke Melinda ügyvezetı igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az 5. sz. határozati javaslatot. 19/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalmi Városfejlesztı Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete, a Mórahalmi Városfejlesztı Kft (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) Alapító Okiratának 15. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (könyvvizsgálói ig. sz: ) bízza meg a gazdasági évre a Mórahalmi Városfejlesztı Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 2. A Képviselıtestület felhívja a Mórahalmi Városfejlesztı Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth Ildikó között, a Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerzıdést kössön a évre vonatkozóan. A évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselıtestület hozzájárul, hogy Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja Ft/év +Áfa összegben kerüljön megállapításra. Határidõ: azonnal A Képviselı-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról. Felelõs: Mórahalmi Városfejlesztı Kft. Dudás Kószó Katalin ügyvezetı igazgató Errõl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dudás Kószó Katalin ügyvezetı igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 6. sz. határozati javaslatot. 20/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat:

18 Tárgy: Homokhát Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy a Homokhát Kft. könyvvizsgálói feladatait Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói ig. sz: ) lássa el a gazdasági évre. Errõl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Homokhát Kft. ügyv. igazgatója - Moldvai csángó magyarok keresztszülı programjának támogatása Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottsági tagok megitélése szerint nemes a cél, igy támogatják az elıterjesztés elfogadását. H o z z á s z ó l á s : Mucsi György alpolgármester: Pozitivumként értékeli, hogy korábbi kérését figyelembevéve ebben az évben már nevesitésre került a támogatandó kisgyermek. Örülne annak is, ha személyes kapcsolat jöhetne létre a támogató és a támogatott között. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 21/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Moldvai csángó magyarok keresztszülı programjának támogatása 1./ A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy évben Mórahalom város Önkormányzata biztosítsa 1 fı alapfokú oktatásban részesülı moldvai csángó kisgyermek éves oktatási költségét, mely Ft/év. A Képviselı-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvánnyal a támogatási szerzıdést kösse meg és a támogatási szerzıdésben rögzítettek szerint a támogatási

19 összeg folyósításához a szükséges intézkedéseket tegye meg az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadását követıen. 2./ A Képviselı-testület felhívja a jegyzı figyelmét, hogy a támogatási összegnek az önkormányzat évi költségvetésébe történı beépítésérıl gondoskodjék. Határidı: 1. pont esetében végrehajtásra azonnal, beszámolásra: március 2. pont esetében: végrehajtásra a évi költségvetés módosításakor, a határozati pont végrehajtásáról a képviselı-testület külön jelentést nem kér. Felelıs: 1. pontra: Nógrádi Zoltán polgármester 2. pontra: dr. Szántó Mária jegyzı Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 4./ Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány - A Napsugár Otthon Lakóiért Alapitvány támogatása Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság tagjai támogatásra érdemesnek itélték az Alapitványt, igy elfogadásra javasolják az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 22/2011. /I. 27./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: A Napsugár Otthon Lakóiért Alapitvány támogatása l./ Mórahalom város Képviselıtestülete megtárgyalta a A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány támogatása tárgyú elıterjesztést. A Képviselı-testület a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány számára Ft-os támogatást biztosit a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon ásotthalmi Fogyatékos Személyeket Ellátó Részlegben lakók gondozásának megsegítésére.

20 2./ A Képviselıtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy: a./ támogatási szerzıdést kösse meg a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvánnyal b./ a megítélt támogatás összegét utalja az Alapítvány által megadott számlaszámra az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadását követıen. 3./ A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a támogatás összegét az Önkormányzat évi költségvetésébıl biztosítja. Felelıs: 2./ pont: Nógrádi Zoltán polgármester Felelıs: 3./ pont: Dr. Szántó Mária jegyzı Határidı: azonnal A képviselı-testület a határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. Errıl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyzı 3. Költségvetési és Adó-osztály 4. A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány - Vis maior támogatási kérelem védekezési költségre Oltványi Gyula Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. H o z z á s z ó l á s : Babarczi János tanácsnok: Ugy véli, hogy az északi városrészben jó a csapadékviz-elvezetés, viszont a Malmos háznál lévı híd alatti csatornát ki kellene tisztitani, hiszen az abban megragadt uszadék gátolja a víz akadálymentes levezetését. Csányi László alpolgármester: Elmondja, hogy tud a problémáról és már intézkedett Móraép Kft felé az árok kitisztítása érdekében. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést.

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben