VI. A TELEPÜLÉS EGÉSZÉT ÉRINTÕ ELHATÁROZÁSOK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. A TELEPÜLÉS EGÉSZÉT ÉRINTÕ ELHATÁROZÁSOK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA"

Átírás

1 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK: VI. A TELEPÜLÉS EGÉSZÉT ÉRINTÕ ELHATÁROZÁSOK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA Népességszám alakulása A XIX. század második felében a falu létszáma egyenletesen növekvõ tendenciát kezdett mutatni. Az 1822-es 362 fõnyi népesség a századfordulóra duplázódott meg. Az 1880-as összeírásban még 600 lakos szerepel, 20 évvel késõbb pedig már 700-an vannak. A lakóházak száma elérte a százat; a belterületen, Alsó- és Felsõmándpusztán, valamint az Öreghegyen együttesen. Szentgyörgyváron a parasztok házain kívül az Oltay-kastély és az ispáni lak, a kovácsmûhely, a 15 lakásos cselédház és a községi pásztorlak tartoztak a lakóépületekhez. A Kismalom-dûlõben és Alsómándon az Oltay-uradalom, Felsõmándon csak a Nemestóthy Szabó-uradalom cselédei, alkalmazottai éltek, szintén többlakásos épületekben. Az I. világháborús vérveszteséget az 1920-as évekre kiheverte a község, és 1931-ben 765 fõrõl tudósítanak az elöljáróság iratai. A belterületi változást az immár 124 lakóház jelzi. Az 1935-ös 789 fõ után az 1940-es évek elején a népesség 809 fõ volt. A II. világháború és az elvándorlás következtében 1945 áprilisában a létszám újra csak 697 fõ, de decemberre elérte a mindenkori maximumot, 814 összeírt lakossal tól a település népessége folyamatosan csökkent, 2009 dec.31-én 339 fõ. Ennek oka a településen a jó megélhetés hiánya. A nagy uradalmak megszûnte után nem alakultak új gazdasági lehetõségek. Talán most várható az érdeklõdés átalakulása, a Balaton háttértelepüléseinek szándékos fejlesztése, egy gyorsforgalmi út látótérbe kerülése és a soft-turizmus felé közelítés, a városokból a természetbe való költözés, mely megváltoztathatja a település vonzerejét és ezzel értékelõállító képességét. A település területfelhasználási egységei Beépítésre szánt területek 1. Vegyes területek Településközponti vegyes terület A település közintézményei: mûvelõdési központ, polgármesteri hivatal, templom, kocsma, bolt egy tömbben a település központjában találhatók. Ehhez kapcsolódnak a volt uradalmi épületek is. Ezen összefüggõ központi terület, melyhez a templomot is hozzákapcsoljuk, kap településközponti vegyes besorolást, mivel jelenleg is központ, de központi funkcióit tovább szeretnénk növelni a megmaradt majorsági magtár és kovácsmûhely ilyen célú felújításával. A település fejlõdését valamikor elõsegítette, hogy fontos közlekedési út haladt át rajta. Késõbb a 76-os úton átrohanó gépkocsik károsan hatottak, most egy a települést elkerülõ, de mellette haladó út ismét fejlõdést hozhat, miközben a fõ utca alsóbbrendû út besorolását kapja. 2. Lakóterületek 26.

2 2.1. Új lakóterületek Szeretnénk a település fejlõdését lakótelkek biztosításával is elõsegíteni, azonban a 2003-ban készült rendezési terv alapján a temetõ melletti lakóterület belterületbe vonása még nem történt meg. Távlatban lakóterületté alakítható a szerkezeti terven jelölt délkeleti terület, amely eddig szintén nem valósult meg Falusias lakóterületek A meglévõ beépítés falusias jellegét szeretnénk megtartani. Ezt a beépítés jellegével, az épületek magassági, szélességi méreteinek korlátozásával és a hagyományos anyaghasználattal kívánjuk szabályozni. Az újonnan tervezett falusias lakóterületeken széles telket alakítottunk ki (~20 m), és tervtanácsi felügyelet mellett szabadabb épületformálást teszünk lehetõvé. Egy telken csak egy fõépület építhetõ - a halmaz elrendezésû központban lévõ lakóterületet kivéve -, de a gazdálkodás biztosított. A falu eredeti történelmi utcája, annak szerkezete érintetlen marad. Így a fejlesztési igények nem rombolják szét az eredeti településszerkezetet Külterületi lakóterületek Az Alsó- és Felsõmánd közötti hagyományosan lakott külterületet az út keleti oldalán továbbra is megtartjuk Településközponti vegyes terület A település központjában található volt major, majd TSZ út melletti sávjában településközponti vegyes felhasználású terület van, tõle nyugatra Gksz övezet, mely fejlesztése esetén beépítési vagy rendezési terv készítendõ. Ez a kötelezttség továbbra is fönnmarad, de az itt tervezett utakat a telekviszonyokhoz és az elkerülõút megszûntéhez igazítjuk. 3. Gazdasági területek 3.1. Kereskedelmi - gazdasági szolgáltató terület Szentgyörgyváron ma a belterületben találhatók majorok. A volt major - tsz területén - jelenleg pulykákat tartanak és kovácsmûhely van a település központjában, ami a faluhoz védõtávolság nélkül kapcsolódik zaj és szagtermelésével. Továbbiakban mezõgazdasági üzem mellett támogatjuk, a terület kereskedelmi és szolgáltató területté alakulását. A belterületi majorok hasznosítása a jövõben csakis egymással összefüggõ, összehangolt rendszerben fejlõdhet. A lovaspanzió mellett mûködõ pulykafarm kereskedelmi-gazdasági területfelhasználással csak a környezeti feltételek, a talaj semlegesítése, esetleg a felsõ rétegek cseréje után lehetséges Ipari területek Ipari területet Felsõmándon két helyen; a jelenleg üzemelõ beton térkõgyártó telep helyén van és az út keleti oldalán található mezõgazdasági üzem területén. 27.

3 4. Különleges területek 4.1. Szentgyörgyvári sportközpont A belterület nyugati határa mentén a Szentgyörgyvári pataktól délre fekvõ 2 hektárnyi terület települési sportpályaként hasznosul. Környezetével együtt a gyepterület 8-8,5 hektárnyi területét felhasználva Szentgyörgyvár sportközpontja alakítandó ki, melyet belterületbe vonva különleges építési területként kezelve szükséges fejleszteni. Nem változik! 4.2. Turisztikai célú fejlesztési területek - továbbtervezésre ítélt területegységek a) A patak menti Várhely dûlõ idegenforgalmi fejlesztési területként a hobbyturizmus, az ökoturizmus és a rendezvényturizmus számára alkalmas földrész. A patak mentén húzódó valamikori Béka-vár és a Zalaapáti felé valaha megépült Zalahíd, mint volt átkelõhelyének megjelölésével, valamint a természetközeli állapotok megtartásával engedhetõ meg a fenti célra rendelt területhasználat. A Szentgyörgyvári patak túloldalára is átnyúló régészeti terület mentén a mûemléki környezet területi minõsítésnek megfelelõ erõsen determinált és korlátozott építéssel és alakítással járó területhasználat engedélyezhetõ. A Békavár turisztikai hasznosításának feltétele a közelében lévõ pulykafarm szabályozása és a megközelítési útvonal biztosítása. A 76-os úthoz Ny-i oldalon kapcsolódó lovaspanzióval és lovardával bõvülõ idegenforgalmi központ és a közeli legelõként hasznosuló gyepterületek szerves kapcsolatát a patak mentén meg kell oldani. Amennyiben a pulykatenyésztés megszûnik vagy átalakult úgy az idegenforgalmi központ szélesebb körû fejlesztésére célszerû alkalmassá tenni a telket; a kereskedelmi szolgáltatások és a kitartásnak és a lovasturizmusnak szentelhetõ terület az eddigi állattartás után jelentõs átalakítást igényel. Környezetvédelmi szempontból ez azonban jobban megfelel és kevésbé szennyezõ hatású, mint a jelenlegi állapot. A pulykafarm helybenmaradása esetén további környezetvédelmi beruházások szükségesek, a korszerûsítés nem várathat magára! A lovaspanzió környezetében csak kisvolumenû lótartás realizálható. 1 ló/hektárnyi legelõ biztosításának szem elõtt tartásával legfeljebb ló tartására alkalmas területet célszerû biztosítani és fenntartani Felsõmánd puszta északi határánál lévõ majorok idegenforgalmi céllal történõ hasznosítása a múlt századok építési és telekviszonyainak ismeretében revitalizációs tervezés nyomán fejleszthetõ. A volt istálló útmenti fogadó lehetne, de a romos kastély is újjáépíthetõ turisztikai célra. 28.

4 4.4. A külterületen a Nemestóti kripta környezetének rendezése erdészeti eszközökkel, de közterületi zöldfelület minõséget igényel. Látogathatóságát megközelítését biztosítani kell, a környezet és a feltáró utak folyamatos karbantartást igényelnek. A kripta turisztikai hasznosítású környezetétõl délre a legszélesebb panorámát adó kilátópontokon út menti kilátóhely épülhet. Ez külön emeli az út értékét Községi temetõ A település északi határában - a temetõi földek fölé emelkedõ magaslaton, környezetére kiváló kilátással rendelkezõ telken - épült meg a temetõ. Egyelõre kielégíti a község temetkezési igényeit. A temetõhöz vezetõ út örökzöld fasora és a temetõ növényállománya helyi védelemre érdemes, kiváltképp idõs hársfái és törzsre nevelt idõs fenyõfái. A Kápolna és a sírok, illetve a növényzet a járható közlekedési felületekkel együtt folyamatos fenntartást igényelnek. A temetõ patináját bármilyen fejlesztési és fenntartási beavatkozás mellett meg kell õrizni. Beépítésre nem szánt területek 5. Zöldfelületi rendszer Szentgyörgyvárnak kevés belterjesen kezelt vagy kezelhetõ zöldterülete van. Szinte kizárólag csak egyes magánkertek és a templomkert mondható gondosan fenntartott zöldfelületi egységnek Belterületi erdõfoltok Jelentõs és jellegzetes elemegyüttesek a belterületi erdõfoltok, kiterjedt fásítások, befásodott rézsûk, vízmosásos, meredek domboldalak, ilyen a Széchenyi pince fölé emelkedõ domb borítottsága. Jelentõs talajvédelmi szerepük és hangulatos karakteres szépségük miatt ezeket meg kell óvni a pusztulástól, a kivágástól és a felesleges építkezésekkel járó esetleges területcsökkenéstõl. A tájrendezési terv elsõsorban erózióvédelmi, karakterhordozó, faluképalakító szerepük miatt megkülönböztetett jellel a belterületben is figyelembe veszi és megtartásra ítéli ezeket az erdõfoltokat. A legnagyobb összefüggõ erdõterület külterületbe való sorolása a telekalakítások és az építés káros folyamatait elõzi meg. A belterületi bõvítmények nagyságrendi korlátai az erdõ belterületbõl való kivonásával kismértékben ellensúlyozódnak Fasorok A fasorok lineáris rendszert és ökológiai hidakat alkotnak a belterület és a külterület között, a külterületen és a faluban az utcafásítások révén. A belterületben nem jellemzõk a fasorok. A település központ, a buszforduló külsõ körében díszlik egy kistermetû fákból álló kiültetés. Fásítandók: Felszabadulás u., Ady E. u., a 353/1. hrsz., a Felsõpáhok - Szentgyörgyvár közötti út belterületi szakasza. Ez utóbbi azért is fontos, mert a Felsõpáhokról érkezõ út forgalmát szükséges lassítani, és csökkentett terhelésûvé kell tenni. 29.

5 5.3. Értékes szoliter fák A falu jelentõs és értékes szoliter fái a faluközpontban találhatók. Legidõsebb fapéldányok az önkormányzat és a szociális otthon között lévõ két hársmatuzsálem (Tilia platiphyllos) és az önkormányzat fõút felõli elõkertjében lévõ óriás platán (Platanus hybrida). A templom környezetében két idõsebb gesztenyefaj (Aesculus hyprocastanum) és idõsebb lucfenyõk egy erdei fenyõ típusú fenyõvel (Picea sp. ssp. Pinus sp. ssp.) együtt alkotják a templom védelemre érdemes természetes környezetét A felújítás alatt álló kisebbik major nyugati telekszéléhez közel egy nagyobb fehérfûz (Salix alba) és a Kossuth Lajos utcában 1-1 maradványfa alkotja a megtartásra érdemes fák megkülönböztetett együttesét. Érdemes külön megjegyezni, hogy a fõ utca Zala felé esõ oldalán lévõ telkek közepe és nyugati széles tájékán, mélyebb fekvésben számos szép kõrisfa szoliterként díszlik (Fraxinus excelsior, Fraxinus angustífolia ssp. pannonica). Ezeket szintén a megtartásra javasolt egyedek közé kell sorolni faluképi szempontból. A kertgazdasági területen lévõ több száz éves szelídgesztenyefa elpusztult. Felmerült, hogy törzsét szoborként használják a falu központjában lévõ parkban Közpark A Szentgyörgyvári patak északi partján a kisebb méretû régi majorság déli szomszédságában húzódik a település szinte egyetlen közparkja. Fejlesztése az idegenforgalmi és sportközpontok és a faluközpont szomszédsága miatt fontos feladat m 2 hasznosítható felülete bár kis méretû, de a falu jellege és a környezet területfelhasználása eddig nem támasztott égetõ szükségletet közpark kialakítására. Azonban a jövõ útja az idegenforgalom fejlesztése nagyon megkívánja az infrastruktúra és a zöldfelületi fejlesztést. A patak mentén ÉK-re vízparti pihenõkertek, játszókertek alakíthatók ki. Díszparkként kialakítható a felújítandó Széchenyi pince elõtere és az autóforduló környezete. Mindezek a kis zöldfelületi foltok 500 m 2 -nyi zöldfelületet jelentenek. Új közpark, illetve természetközeli állapotban megõrzött közterület kialakítására és fenntartására van lehetõség az északi major telke, a magtár és a lakatosmûhely nyeles telke közötti terület, valamint az intézmények környezete igényesebb zöldfelületi együttessé alakítható 7430 m 2 -en. A Hegyi utca keleti oldalán megnyitott 1400 m 2 -nyi közpark és játszótéri felület a falu ÉK-i részén élõk számára nyújt szabadtéri, közterületi pihenési lehetõségeket. Az Ady Endre utca menti pihenõpark a névtelen utca két oldalán 2640 m 2 -nyi felületen alakítható ki. További új díszítõ értékû zöldfelülettel vagy kisméretû közparkkal szükséges elõteret képezni a már említett Széchenyi pince és Bormúzeum telke és új bejárata elõtt. Az ezzel kapcsolatos rendezést ki kell terjeszteni a kocsma és az üzlet elõterére is. A település déli irányú lakott területi bõvítményének megépülése esetén, annak DK-i sarkán 2000 m 2 -nyi közpark alakítható ki a speciális fejlesztési terület számára. Felsõmánd-puszta É-i részén a 76-os út nyugati oldalán lévõ géppark Alsómándpusztára kerülésével a barátságos környezetben Mánd külterületi lakotthelyének egyik tematikus közösségi zöldszigetét (pl. játszóteret) lesz célszerû kialakítani 3600 m 2 -nyi területen. Alsómánd-puszta baromfi majorjának átrendezése és fejlesztése, valamint az 30.

6 elkerülõ út megépítése esetén a majorság menti gyepterületek védõtávolság sávjai lesznek, tehát ezek beépítése tilos Intézménykert Legkiemelkedõbb a templom környezete (2400 m 2 vízszintes vetületi területe) sajátos terepalakulataival, a gyepfelületben felnövõ, idõs, értékes, lombos és fenyõfákkal. Az önkormányzat és kultúrház telkén közel 600 m 2 növényzettel borított zöldfelületen az idõs és helyi védelemre javasolt fák képviselnek értéket. Az itt elhelyezett játszószerek jelentik a falu egyetlen játszóterét A jövõben a majorok között kiépítendõ közterületen a zöldfelületi együttesek egyik tagja egy közösségi nagyobb játszótér lehet igény szerint. Alsó-Mándpuszta volt kúriája, késõbb iskola, illetve Felsõ-Mándpuszta géptelepe és kocsiszíne helyén idegenforgalmi célú rekonstrukció és fejlesztés javasolt. Ennek kapcsán a turizmus számára hasznosított intézményeket célszerû létrehozni. Az üdülés-idegenforgalom számára a kapcsolódó falusi és az eredeti környezet megõrzése és kiépítése alapvetõ feladat így a nagy telkek kúriái és melléképületei között húzódó kertek jelentõséget nyernek. Kialakításuknak funkcionálisan, esztétikai értelemben és kondicionáló hatásukat tekintve is értéket kell hordozniuk a mezõgazdasági és ipari termelési ágazat érdekei itt hosszú távon szükségszerûen másodlagossá, kisegítõ szerepûvé válnak Zöldfelületi jellegû intézmények A már tárgyalt köztemetõ és a sportközpont. A sportközpont m 2 /fõ kapacitású területként legkevesebb 6 ha lehet, de az idegenforgalomra és a lakossági növekményre számítva a 8 ha-os nagyságrend indokolt Versenyek esetén fõ nézõt befogadó szabadtéri felépítmény, illetve a sportközpont programjának megfelelõ építmények elhelyezhetõk. A szabadtéren a tenisz kivételével gyepes pályáknak kell lenniük. A temetõ védelmet igénylõ növényzetével 5600 m 2 területe hosszú távon is szolgálja a falut. 30 m széles védõterülete nyugaton beerdõsített lejtõs telekvégeket érint, K- en az újonnan belterületbe vont terület szélsõ telkének kis részét érinti a védõterület, ahova építkezni nem lehet. Összefoglalva a zöldfelületi elemek mindegyike kertépítészeti engedélyezési és kiviteli tervek alapján létesülhet, ilyen tervet pedig kizárólag csak arra jogosult végezhet. 5.7.Mennyiségi kimutatás Az új sportközpont hétszeres területi növekménye a település belsõ igényei szerint alakul ki. A fejlesztések révén majdnem megháromszorozódik a közparkok nagyságrendje, amit csak a faluközpontban célszerû dekoratív kialakítással fenntartani. A többi a település jellegéhez természetközeli bájához alkalmazkodva az igényelt és szükséges eszközökkel élve alakítható ki. Belterületi zöldfelületek mennyiségi kimutatása a figyelembevételével: jelenlegi lakosszám A nagyon változatos terepen létrejött belterületi erdõk nemcsak védik, hanem fellazítják és természetközeli állapotban tartják a települési környezetet, kialakulásuk és megtartásuk okszerû hagyományt mutat fel, amire a jövõben is szükség van. 31.

7 6. Erdõterületek A Balaton-felvidéki Nemzeti Park erdõterületeinek állománya 10 éves és 1 éves erdõgazdasági tervezést és természetvédelmi tervezés alapján különleges kezelést élvez. Szentgyörgyváron a szerkezeti terv sehol sem irányozza elõ erdõterület mûvelési ágból való kivonását, ugyanakkor jelentõs erdõtelepítéseket ír elõ, ezek elsõsorban a természetvédelem és a környezetvédelem eszközeiként hasznosulhatnak. A település szerkezeti terve figyelembe veszi a Balatoni Területrendezési Szabályzat (2008. évi LVII. törvény) erdõtelepítésre vonatkozó rendelkezését, ami elsõdlegesen ezek számára az ökológiai rendszerépítés szerepét írja elõ Meglévõ erdõterületek Legnagyobb összefüggõ erdõ a Mándi erdõ a közigazgatási terület ÉK-i oldalán Felsõmánd puszta és Alsómánd pusztától keletre húzódó erdõterületek mezõgazdasági területen belüli áthidaló és erózióvédõ szerepet töltenek be. Néhány erdõfolton kívül az Alsópáhok területéhez tartozó és Szentgyörgyvár területére keskeny sávban átnyúló Alsópáhoki erdõ, valamint a Sármelléken folytatódó Zala menti erdõsáv képezik a külterület kevés erdõállományát. Speciális helyet foglalnak el, környezeti szempontból fontos erózióvédõ és talajvédõ szerepet töltenek be a kiskertes gazdálkodás összefüggõ területén, a szõlõskertek között megjelenõ erdõrészletek, elhúzódó sávos erdõállományok. A patak menti galériaerdõnek nagy jelentõsége, van védelmét helyi és kistérségi szinten el kell látni és biztosítani kell Tervezett erdõterület Tervezett erdõterületként erdõsávot és kötelezõ telken belüli ültetvénysávot jelöl a terv. A község és az erdõfelügyelõség nem tervez nagyobb erdõsítést új tagok területkijelölését Szentgyörgyváron, azonban a Balaton Törvény E-2 tervezett ültetvények sorába jelentõs területen erdõsítést ír elõ. Ezek egyben az ökológiai folyosó rendszer szerves építõelemei, ökológiai áthidaló területek. Nagy jelentõséggel bír az eróziónak fokozottan kitett területeken lévõ szántók erdõsávokkal és fasorokkal való védelme Belterületi erdõterületekrõl a zöldfelületi rendszer elemeként tettünk említést. Az erózióvédelem a szél árnyékolás és a kondicionálás mellett a bel- és külterület egymásba olvadását még jobban elõsegítik, ökológiai hidakat képeznek. 7. Mezõgazdasági területek Ide tartoznak az általános, árutermelõ mezõgazdasági termesztõfelületként mûvelt szántóterületek, a gyepgazdálkodás területei, a magas talajvízállású rétek, legelõk. A domborzat, a talajadottságok, a termõképesség, klimatikus viszonyok és a víz helyi természetes körforgása a talajok vízháztartása figyelembevételével 3 éves gazdasági terv készítése szükséges, amely az ökológiai gazdálkodás irányába mozdítja el a talajerõgazdálkodást és a növényvédelmet. Kerüli a kemikáliákat, nemes és zöldtrágyát 32.

8 hasznosít, ehhez komposztálótelepet hoz létre, megfelelõ vetésforgót alkalmaz, a megtermelhetõ szálastakarmányra tervezett extenzív állattartást, speciális állatfajokra, fajtákra nézve folytat Általános mezõgazdasági területek - szántók A külterület jelentõs része szántó. Felsõmánd nyugati dûlõ, Újmezõ és délen a Devecseri- vagy Hosszúholdak nyugati dûlõ, Hosszúholdak keleti dûlõk lapos vagy enyhén emelkedõ felszínûek. A 76-os úttól keletre Felsõ- és Alsómánd keleti dûlõk emelkedõ hullámos felszínû domboldala erózióra hajlamos szántóterületek. Ilyen még a Szentgyörgyvári Temetõi földek is. Földutak, mezsgyehatárok és a külterületi lakotthely teleksorának keleti farmezsgyéjén nagy szükség van a talajvédõ, m széles erdõsáv ültetésére Gyepgazdálkodási terület b) Különleges gyepterületek országos szintû védelemben részesülõ, a lápkataszterben nyilvántartott területek. A Berekpuszta-lak néven megjelölt és elkülönített helyrajzi számú földrészek összessége a Zalaegerszegi út északi oldalán lévõ, legmélyebb fekvésû Zala-menti területek. A területen átfolyó árkot természetes formájában kell megtartani, állandó vízutánpótlást biztosítani kell. Kerülni kell a kisvizes állapotokat és az ezzel járó kiszáradást. c) Helyi szintû természetvédelmi terület minõsítésre javasolt gyepterületek Magasabb térszintû, de még magas talajvízállású rétek, legelõk. A Zala menti berek és rét mûvelési ágához tartozó mélyfekvésû, magas talajvízállású vízparti területek a meridionális völgyrendszer fõ- és mellékvízfolyásai menti vízminõség védelmi zónáknak foghatók fel. Sajátos flórával és faunával a vizes élõhelyek speciális helyi változatát képviselik. A folyómenti árterületek galériaerdeiben eredetileg is meglévõ keményfaligetek (szil, tölgy, kõris) állományainak, valamint fûzes ligeteinek megmaradt töredékével tarkított nedves réteket és legelõket védeni kell. Zala-berek egész sávjában az erdõgazdálkodás és a gyepterületeken egyaránt az új telepítésekét az eredeti fafajokra és ökológiai társulásokra szükséges tervezni. A gyepgazdálkodásban a kétoldalú védelem részei az élõ vízfolyások és övcsatornák mentén húzódó nedves rétek, amik védendõ természetes vegetációjú területek, és egyben az élõvizek természetes állapotának megmaradását biztosítják, illetve a vízfolyások menti m széles védõfunkciót ellátó vízminõség-védelmi gyepes sávok. A mûvelhetõ legelõként hasznosuló földrészek közül a fõbb vízfolyásoktól minden irányban max. 100 m távolságban húzódó földrészeken extenzív gyepgazdálkodás és állattartás folytatható. Az említett területek a vízvédelem és tájvédelem követelményrendszerében meghatározott és megelõzést szolgáló feladatokhoz fûzõdõ balatoni és Kis-balatoni háttérterületek. Így ezek táj- és természetvédelmi fejezetben külön kerülnek említésre. Rajtuk a természetközeli állapotok megtartása a cél, ennek eszköze pedig a természetközeli gazdálkodás bevezetése és fenntartása. Itt és a következõkben kell említést tenni az Uniós csatlakozással kapcsolatos agrár környezetvédelmi támogatások szerepérõl és jelentõségérõl az EU-ba történõ 33.

9 agrárpolitikai átalakulás legjelentõsebb eleme környezetbarát termelés támogatásának elõtérbe helyezése. Az agrárgazdasági célprogram 4 fõ irányvonalra terjed ki és elõsegítik a környezetbarát termelési eljárások elterjedését a gazdálkodás minden ágában. Agrár-környezetgazdálkodási alapprogram Integrált gazdálkodási célprogram Ökológiai gazdálkodási célprogram Gyephasznosítási célprogram Vizes élõhelyek célprogramja Érzékeny Természeti Területek (térségi) célprogramok A térségi programok alapvetõen az alacsonyabb termelési potenciállal, de jelentõs természeti értékekkel rendelkezõ területek célprogramjai. Ezekben a programokban a környezeti, természet-, és tájvédelmi szempontok hangsúlyos megjelenése a jellemzõ. A zonális programok az alábbi agrár-környezeti intézkedések megvalósítására adnak lehetõséget: extenzív, védelmi célú termelési módok alkalmazása, szántó-gyep konverzió, természetvédelmi célú gazdálkodás, õshonos állatok külterjes tartása, élõhely-rekonstrukció Pl. vizes élõhelyek) és fenntartás, biotóp-hálózat kialakítása, egyes fajok élõhelyeinek fejlesztése, tájvédelmi célú gazdálkodás, tájrekonstrukció, vízfolyások parti sávjának védelme, talajvédelmi módszerek alkalmazása stb. Az Agrár-környezetvédelmi Program különbözõ célprogramjainak igen jelentõs szerepe lesz a késõbb beindítandó térségi vidékfejlesztési programokban. Agrárkörnyezetvédelmi tájközpontok kialakítása (képzési, szaktanácsadási és demonstrációs projektek) is várható. A magasabb térszínen ridegtartásban háztáji állatok legelõje és ló legelõkként hasznosuló gyepek a település környezetében tarthatók fenn. c) Vízvédelmi gyepesítés területei mûvelési ág változtatás útján nyert vízparti és különleges mélyfekvésû területrészek Kertgazdasági terület Szentgyörgyvár külterületének döntõ hányada kertgazdasági terület. Javarész I. osztályú, kisebb részben II. osztályú szõlõkataszteri területekhez tartoznak. Délen Sármellék szõlõskertjeihez csatlakozó Hosszú-holdak dûlõ középsõ része is kertgazdálkodási területhez sorol be és alakul át. Cél a táj értékeinek megtartása és a dombvidéki minõségi bortermelés fejlesztése a szõlõterületek megõrzésével. Földtulajdonjogi szempontból is a földhasználat állandósítása a cél. A 7-12% nagyságrendû lejtõkategóriákban a természetes, illetve a hagyományoknak megfelelõ állapot megtartása szükségszerû. Ennek megfelelõen a hagyományok fajok visszatelepítése, a fajok diverzitásának megtartása elengedhetetlen. 34.

10 A déli kitettségû domboldalak szõlõskertjei alatt kialakult kiskert-gazdálkodás már döntõen szántóföldi mûveléssel hasznosított területeken jött létre, ezért szántóföldi hasznosítású kertek is keverednek szõlõültetvényekkel. A domboldal felsõ részén és a szoknya részén is pincék és üdülési céllal létrehozott építmények egyaránt találhatók. A jövõre nézve a szõlõhegyi építkezés azonosságát és egyben sokszerûségét az egész borvidék területén meg kell õrizni, tekintettel az elsõosztályú szõlõkataszteri területi minõsítésre. Kiskertgazdálkodás telkein és a gazdálkodás összefüggõ területén figyelembe kell venni a talajvédelem szempontjait, a szõlõhegyet feltáró út menti és az egész területre jellemzõ eróziónak fokozottan kitett hegyoldalon. A Balaton vízminõség védelmének háttérterületeként a talaj- és vízvédelem nagyjelentõségû a kertgazdálkodást övezetben is, ahol a kultúrák megválasztása, a borvidékre elõírt fajták jelenlétének biztosítása, a megfelelõ gazdálkodási forma és technológia betartása mindezen szempontnak meg kell, hogy feleljen. A balatoni kiemelt minõségû borvidékek második vonalának szõlõhegyei esetében sem szabad megengedni a mûvelés visszaszorulását és a szõlõtermesztés elsõdlegességének csökkenését. Szükséges természetes módon, gyepes, földes formában megtartani a földrészleteket megközelítõ utakat, amelyek megakadályozzák a nagyobb összefüggõ felületeken hamarabb meginduló eróziós folyamatokat. Ezért célszerû a mellékutakat vízelvezetõ jelleggel megépíteni, a szõlõsorok között pedig gyepes sorközöket és vízelvezetõ sávot létesíteni. A gyomirtó használatát kerülni kell. Célszerû zöldtrágyát alkalmazni. A régi hegyközségi jellegû gazdálkodási forma folytatása válik szükségessé napjainkban és a jövõre nézve is. Ezzel együtt az üdülés szõlõhegyi formáját sem lehet teljesen elvetni, azonban a helyi üdülési célra használt telkeken való építkezés formáját szigorúan, a tájkarakternek megfelelõen kell szabályozni. A volt zártkertek természetközeli szõlõ-gyümölcs gazdálkodása, pincészetek mellett az újabb és legújabb kiskertes telepek üdülõterületté válásának feltétele a közmûvesítés. A nehéz és bonyolult terep költségessé teszi a kábelek földbe vezetését, azonban a különleges táj vizuális értékeinek védelme mindezt megkívánja, amit egyben a Balaton Törvény meg is erõsít Mezõgazdasági majorok Alsómánd-puszta nagyobb méretû - a fõút keleti oldalán fekvõ - nyugati kitettségû telkek lakóterületként esetleg az idegenforgalmi szállásférõhelyek panzió jellegû kielégítésével fejleszthetõk a régi telekstruktúrában. A belterületi telkek termesztõfelületei legnagyobb részben kertek, gyümölcsöskertek területhasználattal rendelkeznek. Távlatban prioritás a jelenleg kevés számú gyümölcsös és kertészeti kultúra fejlesztése, és a még meglévõ kisparcellás szántóterületeken is célszerûbb a kerthasználatot elmozdítani. Összefoglalva 35.

11 A növénytermesztés és állattenyésztés helyi megjelenése a táj speciális adottságaihoz igazodó környezet és tájkímélõ gazdálkodással, karbantartó, fejlesztõ és környezetszennyezést megelõzõ szemlélet birtokában lehetséges csak. 8. Egyéb, vízgazdálkodási terület 8.1. Egyéb területek Szentgyörgyvár legális hulladékgazdálkodási rendszerében külsõ szeméttelepre szállítja el a rendszeresen gyûjtött hulladékait Szilárd kommunális hulladéklerakóhely és hulladékfeldolgozó a település területén nincs. A 76-os úttól keletre az út és a Bagolyvári erdõbõl a Zalába folyó patak keresztezõdéséhez közel esõ régi, anyagnyerõhely rekultivációja és erdõsítése a szomszédságában lévõ fásítási területsáv részeként javasolt. A szemétszállítást a Marcali Saubermacher kft végzi. Késõbb esetleg a Zalaispa pályázat keretében Keszthelyi átrakó hellyel Zalabér végzi. A Szentgyörgyvári patak déli partján a sportterülettõl nyugatra kap helyet a szennyvíztisztító Vízgazdálkodási területek a) Vízfolyások Szentgyörgyvár legjelentõsebb vízfolyása a közigazgatási terület nyugati határán folyó Zala. A zalai dombság meridionális, domb-völgy felosztását követõ völgyek mélyvonalán csatornák és árkok szelik át az alacsony mezõgazdasági területeket. Az említett vízfolyások által közrefogott mélyfekvésû rét-legelõ zónát újabb, alacsonyabb rendû árkok osztják fel. A Zalába két ágon befolyó Büki patak vízminõségének védelme a Zalai vízrendszer minõségének feltétele. A Szentgyörgyvári és Köszvényesi patakok és a kis vízfolyások mentén megjelenõ töltések rézsûin és a vízmenti laposokon természetes patakpart formációit és vegetációját szükséges megtartani, illetve visszaállítani a természetközeli állapotot. c) Állóvíz és tó csak szakszerû elõtervek alapján létesíthetõ a mélyfekvésû vízzel járt területeken. d) Lápok A közigazgatási terület északi, Nemesbükhöz kapcsolódó részén Szentgyörgyvár- Berekpuszta-lak rét és legelõterületei megközelítõen 20 hektárnyi területen az országosan védett lápkataszterhez tartozó területek 36.

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYOS TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 15/2004. (IV.28.) ÖKT sz. határozattal megállapított szöveges munkarész A 35/2008. (IX.22.) ÖKT. határozat

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

FURTA KÖZSÉG. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE /2008(IV.17) ÖH. határozattal jóváhagyva - - TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

FURTA KÖZSÉG. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE /2008(IV.17) ÖH. határozattal jóváhagyva - - TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA FURTA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE - 2008 - - 37/2008(IV.17) ÖH. határozattal jóváhagyva - - TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI

Részletesebben

2. Településszerkezeti terv

2. Településszerkezeti terv SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI SZERKEZETI TERV 1/7 2. Településszerkezeti terv Szigliget településrendezési terve Jsz.: 50-1286/2007 Szigliget Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2010.

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Abony Város. Településfejlesztési Program - Fejlesztési Koncepció felülvizsgálat és módosítás. Fejlesztési Koncepció. 1.

Abony Város. Településfejlesztési Program - Fejlesztési Koncepció felülvizsgálat és módosítás. Fejlesztési Koncepció. 1. Településfejlesztési Program - felülvizsgálat és módosítás a 337/2012. (XI. 29.) Kt. határozattal jóváhagyott elválaszthatatlan része 2012. október Készítette: 2. oldal Bevezető Ez a dokumentum településrendezési

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Tájvédelem. A táj fogalma

Tájvédelem. A táj fogalma Tájvédelem A táj fogalma A földfelszínnek több szempontból egységes, a környező területektől különböző része. A kialakításában részes tájalkotó tényezők részben természetiek: domborzat, éghajlat, növényzet

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

Álmosd Településszerkezeti Terv

Álmosd Településszerkezeti Terv Településrendezési vezetõ tervezõ: Veres István okl. építészmérnök TT-1-15-0125/2001/2006 Álmosd Településszerkezeti Terv Jóváhagyva a 86/2009. (IX.29.) sz. Önk. Határozattal... Juhász Péter Farkas Pál

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV BÁTMONOSTOR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 68 / 2002. (IX.17.). sz.-ú határozata Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez A megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a településrendezési tervek készítését és használatát elősegítő

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása HIDEGKÚT Község Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása 5/2009 (II.10.) és 47/2010 (XI.9.) határozatok által 40/2011 (VIII.16.) és 48/2011 (IX.22.) határozatok által megfogalmazott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske Város Településrendezési terv, Bold Agro Kft. tervezett beruházás rendezési tervi feltételeinek megteremtését célzó módosításához Az

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS

BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS BÜK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. MÁJUS Bük Város Településrendezési terve - Felülvizsgálat 2015 Településszerkezeti terv

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG 1 PÁRI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEK JSZ: 4/2009. EGYEZTETÉSI ANYAG VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT PAGONY KFT KÉSZ KFT HECKENAST&HECKENAST BT 2010. FEBRUÁR 2 ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben