KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése, további telep létesítése, gyermekés ifjúsági tábor építése, valamint őshonos állatfajok szabadtéri bemutatóhelyének létesítése - előzetes vizsgálati eljárás Előadó: Katkó Lajos dr. Szilágyi Dávid H A T Á R O Z A T A LAB-NYÚL Tenyésztő Szaktanácsadó Kft. (2100 Gödöllő, Malomtó u. 8., Cg , a továbbiakban: Környezethasználó) által benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) szerint lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás alapján megállapítom, hogy az Alsótold 049/13, 049/14, 049/15, 049/16 és 049/20 hrsz.-ú ingatlanokon a Környezethasználó által tervezett meglévő telep korszerűsítése, új telep létesítése, gyermekés ifjúsági tábor építése, valamint őshonos állatfajok szabadtéri bemutatóhely létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A tevékenység jogerős építési engedély birtokában kezdhető meg. A Környezethasználó adatai: I. ALAPADATOK Neve: LAB-NYÚL Tenyésztő Szaktanácsadó Kft. Székhelye: 2100 Gödöllő, Malomtó u. 8. Cégjegyzékszáma: Cg L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: , ig, péntek: ig

2 A telephely adatai: Helye: Alsótold 049/13, 049/14, 049/15, 049/16 és 049/20 hrsz.-ú ingatlanok Az ingatlanok tulajdonosa: Kustos Károly Megközelítése: kiépített burkolt úton keresztül történik. A tervezett létesítmény rövid ismertetése: A létesítmény helye: a tervezett létesítményeket a Környezethasználó telephelyén tervezik megépíteni. A telepítéssel közvetlenül érintett ingatlanok helyrajzi számai: Alsótold 049/13, 049/14, 049/15, 049/16 és 049/20 hrsz.-ú ingatlanok. Közvetlenül érintett terület nagysága: 28,99 ha, melyből új létesítményekkel érintett Alsótold 049/20 hrsz.-ú ingatlan, melynek területe 20,89 ha. A tervezett beruházás főbb létesítményei: bivaly- és bölénykarám, ló karám, póni körkarám, két egyéb karám, 4 db hízónyúl istálló, 6 db bionyúl istálló, szociális épület, trágyatároló, szerves trágyatároló, hígtrágyatároló, 3 épületből álló gyermek- és ifjúsági tábor létesítményei. II. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Víz- és talajvédelmi előírások: 1. A bontási munkák és a földmunkák végzése alatt esetlegesen tapasztalt talaj, illetve talajvíz szennyeződés esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel (a továbbiakban: Felügyelőség) kell jóváhagyatni, illetve engedélyeztetni. 2. Az építési, felvonulási területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása nem végezhető. 3. Az építési, terepfeltöltési munkák során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. A munkálatok során csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem károsítják. 4. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favr.) előírásait. Ennek megfelelően fokozott figyelmet kell fordítani, hogy az állattartás során a földtani közeg, illetve a felszín alatti víz ne szennyeződjön. 5. A felszín alatti vizek és a földtani közeg védelme érdekében a favr. előírásai szerint tilos kockázatos anyag (nitrát, foszfát, ammónia), illetve kockázatos anyagot tartalmazó (trágya, hígtrágya), vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe, ennek biztosítását a telep korszerűsítése és üzemeltetése során is biztosítani kell. 2

3 6. A keletkezett hígtrágya mezőgazdasági kihelyezése csak a szükséges engedélyek birtokában, az erre hatáskörrel rendelkező engedélyező hatóság hatályos engedélyével lehetséges. 7. A csapadékvíz elvezetésének és elhelyezésének tervezése során figyelemmel kell lenni az alábbiakra: 7.1. Csak tiszta, illetve megfelelően előtisztított csapadékvíz szikkasztható el A szikkasztó létesítmény talpszintje és a maximális talajvízszint között minimálisan 1,0 m távolságot biztosítani kell Amennyiben a burkolt felületekre, parkolók területére hulló, esetlegesen szennyeződhető csapadékvizek elszikkasztásra kerülnek, a favr. 13. (1) bekezdésének b) és c) pontja és 13. (5) bekezdése alapján elővizsgálatot kell végezni Az elővizsgálati dokumentációt a favr. 4. számú melléklete szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani a Felügyelőségre Meg kell határozni a területre vonatkozó mértékadó-, és maximális talajvízszintet Az elővizsgálat keretein belül alapállapot vizsgálatot kell végezni talaj, és amennyiben 5 méteren belül elérhető, talajvíz vonatkozásában Vizsgálandó pontok: a szikkasztó létesítmények jellemző pontjain A vizsgálandó komponens talaj vonatkozásában: összes alifás szénhidrogén (TPH) Talaj esetén a vizsgálandó mélységtartományok: a szikkasztólétesítmények fenéksíkjától számított 0,2-0,5 m, illetve 0,5-1,0 m A vizsgálandó komponensek talajvíz vonatkozásában: TPH, általános vízkémiai komponensek. 8. A területen található potenciális szennyezőforrások (a hígtrágya gyűjtő csatornák, a trágyagyűjtő aknák, valamint a hígtrágya tároló) környezetében a favr. 13. (1) bekezdésének a) pontja, 13. (5) bekezdése alapján elővizsgálatot kell végezni. Az elővizsgálati dokumentációt a favr. 4. számú melléklete szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani a Felügyelőségre. 9. A mintavételezéseket, minőségvizsgálatokat és azok kiértékelését az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni: 9.1. A minőségvizsgálatokat, illetőleg a mintavételeket a favr. 47. (3) bekezdése alapján csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet végezheti A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet előírásai alkalmazandók. Kimutatási határértékként e rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeknél kisebbet kell alkalmazni A mintavételi jegyzőkönyvekhez csatolni kell egy a tárgyi területet ábrázoló áttekintő és egy részletes helyszínrajzot is. A részletes helyszínrajzon fel kell tüntetni a mintavételi ponto(ka)t, az EOV X és Y koordináták megadásával A mintavételi és laborvizsgálati jegyzőkönyveket a kiértékelt vizsgálati eredményekhez csatolni kell A csapadékvíz-szikkasztásra, illetve a potenciális szennyezőforrásokra vonatkozó elővizsgálat eredményeinek, valamint a telephelyen folytatott tevékenység (különös tekintettel a trágyatárolók környezetére, valamint a hígtrágya kihelyezés területeire) figyelembevételével tárgyi területre vonatkozóan monitoring tervet kell készíteni és az elővizsgálatról készített kiértékelt jelentés részeként kell benyújtani a Felügyelőség részére. A tervnek tartalmaznia kell a tervezett monitoring pontok számát, helyét, kialakítását, üzemeltetési rendjét, vizsgált komponensek körét, gyakoriságát. 3

4 10. A favr. 16. (2) bekezdés c) pontja, valamint a 35. (1) bekezdés a) pontja alapján történő adatszolgáltatási kötelezettséget a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerinti EA alap-adatlapok (FAVI-ENG) kitöltésével és azoknak a Felügyelőség részére való benyújtásával kell teljesíteni. Az elővizsgálati dokumentáció és monitoring terv, valamint a FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: július 15. Levegőtisztaság-védelmi előírások: 1. A bűzhatás mérséklése érdekében a takarmány optimális összetételével kell biztosítani, hogy minél alacsonyabb mértékben tartalmazzon a trágya emésztetlen összetevőket. 2. A megfelelően szabályozott szellőztetéssel kell mérsékelni a környezeti levegő bűzterhelését. 3. Az almostrágya rendszeres takarításával, illetve megfelelő trágyakezeléssel kell megelőzni, illetve mérsékelni a bűzterhelést. Zajvédelmi előírások: 1. Az építési engedélyezési tervek részeként a tényleges műszaki megoldások, berendezések és tervek alapján akusztikai munkarészt kell készíteni, melyben igazolni kell a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM- EüM együttes rendelet] előírt határértékek teljesülését. Az akusztikai munkarészt amennyiben valamely gépészeti berendezés zajcsökkentése szükséges úgy kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a zajcsökkentési intézkedések meghatározására. 2. Az építkezés idejére a kivitelezési tervezés során, az organizációs terv ismeretében környezetvédelmi szaktervet kell készíteni, melyben méréseken alapuló számításokkal kell igazolni a zajterhelési határértékek teljesülését a kivitelezés időszakára. A szaktervben az anyagok beszállításának hatását is figyelembe kell venni, a szállítási útvonal megjelölésével. 3. A technológia beüzemelési ideje alatt, az összes zajforrás üzemszerű működése közben végzett zajmérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy a 27/2008. (XII. 3.) KvVM EüM együttes rendelet 1. mellékletében a megfelelő területi kategóriához megadott zajterhelési határértékek teljesülnek A zajméréseket az MSZ szerint kell elvégezni, és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 5. számú melléklete szerint dokumentálni. (A telephelyen belüli járműmozgás is az üzemi zajok közé tartozik.) 3.2. A mérések körülményeit a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. (3) bekezdésének figyelembevételével kell megválasztani. A mérési pontokat úgy kell megválasztani, hogy a mérési eredmények összevethetők legyenek az engedélyezési eljárásban (ide értve az előzetes vizsgálatot is) benyújtott szakvéleménnyel. A zajmérés benyújtási határideje: A megvalósulást követő 3 hónapon belül. 4

5 Hulladékgazdálkodási előírások: 1. A tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni. 2. Az építkezés, bontás során be kell tartani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírtakat. 3. A tevékenység során veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet] szerint kell eljárni. 4. A keletkezett hulladékok nyilvántartását és az adatszolgáltatást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell végezni. 5. A tevékenység során keletkező hulladékokat a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjteni, és további kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetnek szabad átadni. A hulladékkezelés során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben. 6. Az elhullott állati tetemek elszállításig történő tárolására szolgáló hűtött konténert egyértelműen jelölni kell, azonosító címkével kell ellátni. 7. Esetleges fertőzés esetén az elhullott állati tetemeket a hatályos előírások betartásával kell kezelni. III. SZAKHATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által adott /2011. számú szakhatósági állásfoglalásban tett előírás: A telepen foglalkoztatott munkavállalók, valamint a megvalósítandó gyermek- és ifjúsági tábor vendégei részére az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvíz minőségű víz biztosítása szükséges. IV. EGYÉB Megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke Ft, amelyet a Környezethasználó megfizetett. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja Ft, azaz egyszázhuszonötezer forint, amelyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség. 5

6 I N D O K O L Á S Környezethasználó benyújtotta a Felügyelőségre az alsótoldi telepének korszerűsítése, további telep létesítése, gyermek- és ifjúsági tábor építése, valamint őshonos állatfajok szabadtéri bemutatóhelyének létesítésére irányuló előzetes vizsgálati dokumentációját, mely alapján a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárás október 8. napján megindult. A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 127. pontja alá tartozik egyéb, az pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen a) 3 ha területfoglalástól. A tervezett tevékenység továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 131. pontja alá is tartozik a 3. számú melléklet pontjaiban feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység bővítése, ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, kivéve, ha a bővítés az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása. A folytatott tevékenység, mint állattartó telep, a 3. számú melléklet 6. pontja alá tartozik intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) e) egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól. A Felügyelőség megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható. A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket. A Felügyelőség a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (3) és (4) bekezdései, valamint a Ket. 29. (6) bekezdése értelmében a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Hollókő-Felsőtold-Alsótold Községek Körjegyzőségének. Hollókő-Felsőtold-Alsótold Községek Körjegyzője 310-2/2011. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget a közlemény közzétételéről. A fentiekkel egyidejűleg a Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján, elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket. A Felügyelőség figyelemmel a Ket. 44. (1) bekezdésében foglaltakra megkereste a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 32/A. (1) bekezdése és 4. számú mellékletében felsorolt, jelen eljárásban érdekelt szakhatóságokat. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve /2011. számon szakhatósági állásfoglalást adott, melyben a tervezett tevékenységhez 6

7 közegészségügyi szempontból jelen határozat rendelkező részének III. pontjában rögzített előírással hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalásának indokolása szerint: A rendelkező részben foglalt kikötést a munkavállalók és látogatók egészségének védelme érdekében tettem. A Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája XIV-P-001/212-1/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenységgel kapcsolatban a szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: Megállapítottam, hogy a nevezett beruházással érintett terület nem áll egyedi vagy területi műemléki, illetőleg régészeti védelem alatt, ezért a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja értelmében hatóságomnak nincs szakhatósági jogköre. A Pásztói Körzeti Földhivatal /2011. számon szakhatósági állásfoglalást adott, melyben a tervezett tevékenységhez előírások nélkül hozzájárult. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett beruházás mezőgazdasági művelés alatt álló - legelési művelési ágú - termőföldet is érint, azonban a környező ingatlanok hasznosítását nem akadályozza, illetve nagyrészt mezőgazdasági célt szolgál. Megállapítottam továbbá, hogy az igénybevételre tervezett mezőgazdasági terület az átlagosnál rosszabb minőségű termőföld, és a Pásztói Körzeti Földhivatal /2011. számú határozatában a beruházással érintett termőföld más célú hasznosítását már engedélyezte. Az engedélyező határozat jogerős. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 21.2/2883-2/2011. számon szakhatósági állásfoglalást adott, melyben a tervezett tevékenységhez előírások nélkül hozzájárult. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: Fenti beruházás tervdokumentációja talajvédelmi szempontból megfelelő. A Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága H-ERI/8729-3/2011. számon szakhatósági állásfoglalást adott, melyben a tervezett tevékenységhez előírások nélkül hozzájárult. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: Az Ipolyvíz Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft Salgótarján, Irinyi János u által készített Előzetes Vizsgálati Dokumentáció átvizsgálása alapján megállapítottam, hogy a tervezett állattartó telep korszerűsítése, táborhely és állatfajok bemutatóhelyének létesítése erdő igénybevételével nem jár. A tervezett korszerűsítést, bővítést kivett, major művelési ágú területen, a tábort és bemutatóhelyeket legelő művelési ágú területen tervezik. A tervezett beruházás üzemeltetése során a környezetében található erdők fejlődését nem befolyásolja. Külön-külön az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl a következők szerinti értékelést tette a Felügyelőség, figyelembe véve a terület igénybevételének nagyságát 7

8 (beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetőségét, a környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában: Víz- és talajvédelmi szempontból: Az előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, hogy felszín alatti vízvédelmi szempontból tárgyi beruházásnak jelentős hatása nagy valószínűséggel nem alakul ki, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása felszín alatti vízvédelmi szempontból nem szükséges. A dokumentáció, valamint a február 1-jén érkezett hiánypótlás szerint a nyúl-istállók tetőszerkezetéről levezetett csapadékvizek felszíni burkolt, illetve gyepesített földárkokon keresztül haladva a telephelyen elszikkadnak. A telephely 100 m-es körzetében felszíni vízfolyás (mint befogadó) nem található. Az istállóépületekben belül hígtrágya az állattartó ketrecek alatt elhelyezett trágyagyűjtő csatornában kerül gyűjtésre, melyet időközönként egy láncos-kaparó lehúzó rendszer az elvezető trágyacsatornába továbbít. A folyékony állapotú hígtrágya föld alatti csatornavezetéken a kb. 300 m 3 -es zárt, szigetelt hígtrágyagyűjtő-medencébe kerül gravitációs úton. A hígtrágyatároló rendszer bővítését tervezik egy új, 2400 m 3 -es hígtrágyatározó kiépítésével. A meglévő és újonnan létesítendő tározók fedettsége biztosított a csapadékvizek bejutásának megakadályozása végett. Az almos trágyatárolás szigetelt trágyatároló tálcán történik. A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a levezetett és elvezett csapadékvizek, valamint a hígtrágyakezelő-rendszer műszaki létesítményei elválasztott rendszerben működnek. A telephelyen az állattartási tevékenység zárt technológiai rendszerben történik. A hígtrágyagyűjtő-medencében elhelyezett trágyaanyag eltávolítását szippantós trágyaszállító kocsival végzik. A hígtrágyát Alsótold 033 hrsz.-ú, Kozárd 043 hrsz.-ú és Kozárd 040/2 hrsz.-ú ingatlanokon helyezik el. A favr. 10. (1) bekezdés c) pont értelmében szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetése nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció, továbbá az (E) egyedi szennyezettségi határérték jellemez. A favr. 10. (2) bekezdése alapján tilos az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése. A szikkasztásra kerülő csapadékvizekben esetlegesen megjelenő szennyezőanyagok degradációjának hatékonysága érdekében a szikkasztó létesítmény alja és a maximális talajvízszint között minimum 1,0 m távolságot kell hagyni. A favr. 13. (1) bekezdésének a), b) és c) pontja alapján szennyező anyag elhelyezése, földtani közegbe történő közvetlen bevezetése, illetve a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése engedélyköteles tevékenység. A favr. 13. (5) bekezdése alapján az engedélyköteles tevékenység folytatójának az engedély megszerzése céljából elővizsgálatot kell végeznie. 8

9 A favr. 8. -ának b) és c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást, továbbá úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. Fenti jogszabályi előírásokra tekintettel a tárgyi telephelyen található potenciális szennyezőforrások miatt a területre vonatkozóan elővizsgálat elvégzését írtam elő a talaj és talajvíz tekintetében. Tárgyi telephelyen keletkező szociális szennyvizeket zártan gyűjtik, majd települési folyékony hulladékként a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Pásztó város szennyvíztisztító telepére szállítják. Kérelmező január 6. napján érkeztetett levelének mellékleteként csatolta a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. tárgyi telephelyen keletkező szennyvizek fogadására vonatkozó 261/2011. számú befogadó nyilatkozatát. Tájékoztatásul közlöm, hogy a tárgyi telephelyről elszállított szennyvizek minőségének tekintetében a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet az irányadó. A beruházás vízbázist nem érint. Az érintett terület vízellátása a 05/14. hrsz-ú ingatlanon létesült rétegvíz kútról történik. A kút KTVF: /2011. iktatószámon érvényes vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: A dokumentációban a Környezethasználó bemutatta a létesítendő nyúltenyésztő tevékenység környezeti levegőre gyakorolt közvetett, valamint közvetlen hatásait. A telephely több mint 1 km-re található a lakott településtől, így lakosságot zavaró bűz keletkezése nem valószínű. Levegőtisztaság-védelmi véleményemet és előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján tettem meg. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: A tervezett tartástechnológia bemutatásából kiderül, hogy az épületek szellőztetését a nyúl istállók északi homlokzatán, közvetlenül a padozat szintjén elhelyezett ventilátorok biztosítják. A nagy átmérőjű ventillátorlapát és az alacsony fordulatszám biztosítja, hogy a ventilátor a nagy teljesítmény mellett alacsony zajszinten üzemeljen. A telepítési tevékenység (építés-kivitelezés) várható környezetterhelése tekintetében a dokumentáció megállapítja, hogy a létesítés során az építőipari gépeket úgy kell megválasztani, hogy azok üzemszerű működésük során ne okozzanak a zajtól védendő területen határérték feletti zajterhelést. A működés során várható környezetterhelés, azon belül a zaj- és rezgésvédelem vonatkozásában a dokumentáció rögzíti, hogy A létesítendő állattartó-telep 1000 méteres körzetében védendő terület, épülethelység nem található. E kijelentés kizárólag az új építésű nyúl istállókra vonatkoztatható, mert a jelenlegi telep a település déli határában található, üzemépületei a belterületi lakóházaktól kb. 100 m-re vannak. A bővítés területileg a településtől távolabb, az üzemépületeken túl valósulna meg úgy, hogy a jelenlegi üzemi területektől délre létesülnének az állatok bemutatására szolgáló karámok, állattartó helyek. 9

10 A dokumentációban olvasható, hogy a tervezett üzemi létesítményekben alapvető zajforrásként a szellőzőventilátorokat jelölik meg. A telepítendő alacsony zajszintű gépi berendezések pontos típusáról jelen időszakban még nincsen információ, a meglévő major területén működő szellőzőventilátorok irányadóak a zajkibocsátás tekintetben. Ezért a környezeti zaj vonatkozásában a rendelkező részben előírásra került a telep régi és új berendezéseinek együttes zajkibocsátásának ellenőrzése a jogszabályi követelmények teljesítésének igazolására. Hulladékgazdálkodási szempontból: A dokumentáció bemutatta a telep jelenlegi működését, a bővítés során kialakításra kerülő építményeket, a végezni kívánt tevékenységet. Környezethasználó a tevékenysége során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezettel kötött szerződés alapján adja tovább ártalmatlanításra. A természetes elhullásból keletkező állati tetemeket az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatói szerződés értelmében igény szerint szállíttatja el a Környezethasználó. Az állati tetemeket az elszállításig hűtött konténerekben tárolják. Az évenként keletkező kb m 3 szerves almos trágya mezőgazdasági hasznosításra kerül. Hulladékgazdálkodási előírásaimat a évi XLIII. törvény, a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, illetve a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján adtam meg. Táj- és természetvédelmi szempontból: Tárgyi ingatlanok országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet és a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 23. (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet, illetve természeti értéket nem érintenek. Továbbá az ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem részei, azonban az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét érinti. Az ingatlanokon folytatott tevékenység táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért. * A Felügyelőség az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 5. számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységét, valamint a várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóságok, valamint a Felügyelőség az előzetes vizsgálat során a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek. A dokumentációban nem került megjelölve, elkülönítve ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 3. b) pontja szerint minősített adatnak, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez. 10

11 Fentiekre tekintettel a Felügyelőség, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. (1) bekezdésének a) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésének a) és ac) pontja értelmében a Ket. 71. (1) és 72. (1) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Tájékoztatom, hogy jelen határozatot a Felügyelőség a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi. A határozatot a Felügyelőség a Kvtv. 71. (3) bekezdése és a Ket. 80. (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu) és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a határozatot, mint hirdetményt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett Hollókő-Felsőtold-Alsótold Községek Körjegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. A Felügyelőség a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát megküldi az illetékes Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is. A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. (1) bekezdése rendelkezik. Az eljárási díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete I. fejezetének 49. pontja alapján került megállapításra (számlaszám: KI-3538/2011.). A jogorvoslati eljárás díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése rendelkezik. A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza. Felhívom a Környezethasználót arra, hogy a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra igényt tart-e. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem gondoskodik, ezt követően megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a Kérelmező bejelenti a tervdokumentáció iránti igényét, úgy a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán (Zöld Pont Iroda; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 11.) veheti át azt (azokat) egy előzőleg egyeztetett időpontban. 11

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5954-1/2012. Tárgy: A Budapesti Vegyiművek Zrt. f. a. által

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _..........._.....

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem Önkormányzati hatásköri jegyzék 1 Általános környezetvédelem Feladat, besorolás Jogszabály Címzett Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök Általános környezetvédelem Hatáskörébe tartozik

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a

Részletesebben