MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI"

Átírás

1 Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon: , fax: MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ november

2 Megbízó Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Megbízott Hazai Térségfejlesztő Kft. Vezető tervező: Regionális tervező: Tervező: Szakértők: Program menedzser: Veres Lajos Saftics Ákos Kis-Törő Marianna Hargitai Judit Hégely Péter Csáki Miklós Gál Benedek Horváth Attila Kis-Törő Marianna Schuchmann Gábor Hégely Péter Csáki Miklós Szerkesztő: Sütő Csilla Készült a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával. 2

3 I. K Ö T E T H E L Y Z E T E L E M Z É S I. BEVEZETÉS II. III. SWOT-ANALÍZIS A M K A MONORI KISTÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA 3

4 I. BEVEZETÉS A Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Vidékfejlesztési célelőirányzata terhére kistérségi területfejlesztési koncepció és program készítésére. A Tanács a pályázatot megvalósításra érdemesnek tartotta, ezért támogatásban részesítette. A Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a területfejlesztési tanulmány elkészítésével a Hazai Térségfejlesztő Kft-t bízta meg. A munka elkészítésére összeállt szakértői team a koncepció és a programrendszer összeállítása során a térségi szereplők elképzeléseinek és lehetőségeinek alapos feltérképezésére törekedett. A munka végső fázisában a dokumentumtervezett számos hatóságnak és döntéshozó szervezetnek lett kiküldve véleményezésre. Az általuk javasoltak a megfelelő tartalmi és szerkezeti feltételek figyelembe vétele mellett kerültek be a véglegesített tanulmányba. A koncepció a társadalmi, gazdasági, kulturális, infrastrukturális, környezeti folyamatok együttes elemzésére épül. Célja a Monori kistérség fejlődését befolyásoló tényezők komplex értékelése, a kistérség egészének hosszú távú fejlesztési irányainak meghatározása, az azt megjelenítő fontosabb tartalmi elemek kijelölése. II. SWOT-ANALÍZIS Humán erőforrás Erősségek A lakosság száma folyamatosan nő Szakképzett munkaerő jelenléte Alacsony munkanélküliség Gazdakörök működése Népi, nemzetiségi, kulturális hagyományok megléte Aktív nyugdíjasklubok Gyengeségek Alacsony a helyi foglalkoztatás, magas az ingázás, Alacsony képzettségi szint a helyben foglalkoztatottak körében Felsőfokú oktatás nincs a kistérségben Idegen-nyelv alacsony szintű Szakiskolai és középfokú oktatás kevés, színvonala nem kiemelkedő Lehetőségek Kistérségi felsőoktatás indítható (Szent István Egyetem Dóra major) A magasabban képzett szakemberek számára vonzó élettér alakítható ki Vendéglátó szakemberek képzése Idősgondozás feltételei tovább javíthatók Veszélyek A betelepülők számának rohamos emelkedése az egészséges lokálpatriotizmust gyengíti A települések rivalizálása a kistérségi szintű projektek megvalósulását meghiusíthatja Az ingázók aránya tovább növekszik A főváros közelsége a közbiztonságot veszélyezteti Lecsúszott betelepülők száma emelkedhet, és ez a 4

5 szociális feszültségek növekedéséhez vezethet Az aktív lakosság elvándorlása miatt maradnak a nyugdíjasok és a lumpenek 5

6 Ipar, szolgáltatás Erősségek Kedvező földrajzi elhelyezkedése 2 fő pólus: Monor, Pilis, perifériák: Dabas, Albertirsa, fő mágnes: Budapest Közlekedési lehetőségek jók Az infrastruktúra kiváló (energia, víz, telefon, utak) Külföldi tőke érdeklődik, betelepülés megindult Mezőgazdaságra alapozott iparnak hagyománya van (savanyítás) Gyengeségek Elöregedett intézményi és ipari, kereskedelmi épületek A legtöbb településnek nincs, vagy elavult a rendezési terve Gyenge az innovációs potenciál és alacsony a vállalkozási készség Az információáramlás gyenge Alapszolgáltatások színvonala alacsony, magas a fekete-munka aránya Általános tőkehiány jellemző Lehetőségek Veszélyek Ipari, logisztikai, kereskedelmi vállalatok A kistérségi marketing munka elmaradása a letelepedésére kedvező feltételek és területek gazdasági fejlődést gátolhatja alakíthatók ki A szomszédos térségekben már megalakult ipari Zöldség-, gyümölcstermelési hagyományokra parkok és logisztikai központok átmenetileg alapuló feldolgozóipar megteremtése elszívhatják a potenciális betelepülőket Helyi szolgáltatási igények kielégítése A környező térségek és Budapest elszívó hatására csökken a térségben dolgozók, termelők és adózók aránya Növekszik a tőkehiány, és nem sikerül elegendő működő tőkét bevonni A kistérségen belül nem alakul ki a szükséges kooperáció, és a beszállítói kapcsolatok nem fejlődnek ki Ha a megváltozott fogyasztói szokásokra a helyi gazdaság nem reagál, a vásárlóerő a térségen kívül hasznosul amennyiben nem, vagy csak részlegesen valósulnak meg a tervezett országos jelentőségű infrastrukturális beruházások, nem lesz érzékelhető a tervezett logisztikai kereskedelmi szolgáltatások kedvező hatása A fekete és szürkegazdaság aránya tartósan fennmarad Infrastrukturális beruházások forráshiánya miatt az ipari, logisztikai és kereskedelmi területek kialakítása lelassul 6

7 Mezőgazdaság Erősségek Nagy hagyományokkal rendelkező szántóföldi növénytermesztés és zöldségtermesztés Mezőgazdasági termelők jó szakmai felkészültsége Hegyközségek megalakultak Gyengeségek Szövetkezési készség alacsony, hiányoznak az integrátorok a tulajdonviszonyok rendezetlenek, elaprózott a földbirtokszerkezet, erdő-birtokossági társulások hiányoznak A folyamatosan nyiló agrárolló Lehetőségek Veszélyek Állattenyésztés, állattartás újraéleszthető Nem jönnek létre termelési, értékelési, Méhészet feltételei adottak géphasznosítási társulások A geotermikus energia felhasználása Integrátorok nem fejlődnek ki, illetőleg nem gazdaságosan megoldható a mezőgazdaságban települnek be és az idegenforgalomban is A piaci feltételek romlása miatt a mezőgazdasági A mezőgazdasági termékek értékesítési feltételei termelők tönkremenetele fokozódik javíthatók (tárolás, feldolgozás, csomagolás) A birtokstruktúra racionalizálása elhúzódik Az élelmiszergazdaság térségen belüli Az erdő-birtokossági társulások késői bedolgozói rendszere bővíthető megalakulása miatt továbbra sem alakul ki A hagyományos gyümölcs-, és zöldségtermelés tervszerű erdőgazdálkodás fokozható (agro-ökológiai potenciál jobban A mezőőri rendszer alacsony hatékonysága kihasználható) csökkenti a termelési biztonságot Erdősítések elmaradása miatt fokozódnak a deflációs, eróziós károk Átfogó piaci információs rendszer hiányában nem alakulhat ki tervszerű gazdálkodás Idegenforgalom Erősségek Gyengeségek Lovas turizmus megjelenése a térségben Vendéglátóhelyek eloszlása nem megfelelő, a Erős az idegenforgalmi potenciál és a helyi falvakban hiányzanak lakosság és vállalkozók is egyre többet Kevés minőségi szálláshely foglalkoznak ezzel a területtel Falusi turizmus lehetőségei kihasználatlanok Termálvíz Idegenforgalmi marketing hiánya Népi, népművészeti hagyományok A térség turisztikai látványosságai nem közismertek, nincsenek rendszerbe szedve Lehetőségek Veszélyek A fővárosból kiinduló idegenforgalom számára Az idegenforgalom háttérszervezete nem alakul vonzó célpontok alakíthatók ki ki Ferihegy közelsége az üzleti turizmus, A falusi turizmus feltételei továbbra sem vendéglátás lehetőségét teremtik meg alakulnak ki A borturizmus kiépíthető a monori és pilisi A térség idegenforgalmi ismertsége nem javul pincesorokra alapozva A falusi, tanyai turizmus feltételei megteremhetők A belföldi turizmus fellendülésének elmaradása meghiusítja a turisztikai fejlesztéseket 7

8 Környezetgazdálkodás és infrastruktúra Erősségek A települések többsége nem fekszik érzékeny vízbázis felett Nem települt nehézipar, vagy a környezetet súlyosan szennyező, jelentősebb ipar Kevés veszélyes hulladék keletkezik Az ivóvízellátás biztonsággal megoldott Gyengeségek A csatornázás és a szennyvíztisztítás 75 százalékban nem megoldott Nincs megfelelő kapacitású, a térséget biztonságosan kiszolgáló hulladéklerakó, A hulladékkezelés a legalacsonyabb szinten áll, a lerakás jelenti a végső ártalmatlanítást Sok az illegális lerakás, a lakosság fegyelmezetlen és tájékozatlan A belvízlevezetés nem megoldott A térséget átszelő 4.sz. út forgalma tekinthető a legfőbb légszennyező forrásnak. Lehetőségek A szennyvíztisztítás középtávon, kistérségi szinten kezelhető A térségben nagy kapacitású hulladéklerakó kialakítható Elkerülő utak kiépíthetők, ezáltal a települések terhelése csökkenthető Szerves hulladékok mezőgazdasági hasznosítása megoldható Környezetvédő erdősávok telepíthetők Vízelvezető rendszer rövidtávon kiépíthető Veszélyek Állami támogatások hiányában a szennyvíztisztítási csatornázási beruházások elmaradnak Külterületi infrastrukturális beruházások nem valósulnak meg Természeti értékek védelem nélkül maradnak Átgondolt kistérségi fejlesztési stratégia hiányában a térségbe az eddiginél környezetszennyezőbb, intenzív ipar települ A tervezett országos közlekedési infrastrukturális beruházások (M0; S4; tranzitutak) elmaradása, vagy részleges megvalósulása káoszt okoz A kommunális hulladékok ártalmatlanítása rövidtávon nem rendeződik A belvízrendezés elmarad A települési és települések közötti közlekedési infrastruktúra nem javul 8

9 III. I. A MONORI KISTÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA Az elemzések tanúsága szerint a Monori Kistérség adottságai összességében kedvezőnek mondhatóak. A főváros szomszédsága mind erőteljesebb gazdasági fellendülést generál, ezzel együtt a szuburbanizációnak köszönhetően a lakosság korösszetételének változása is kedvezőbb az országos tendenciáknál. A gazdaság élénkülése ellenére a helyi foglalkoztatás szintje azonban még mindig alacsony, a térség munkavállalóinak többsége naponta ingázik budapesti munkahelyére. A fővárosnak köszönhetően a térségi munkanélküliség viszonylag alacsony szintű, a tartósan munkanélküliek munkába állítása ugyanakkor hasonlóan az ország más vidékeihez, itt is nehéz feladat. A kistérség gazdaságát alapvetően meghatározza, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős ipartelepítés nem történt, a munkaerőt elszívta a környékbeli, elsősorban budapesti szükséglet. Örvendetes ugyanakkor, hogy az elmúlt években megindult a külföldi tőke beáramlása. A főleg betanított segédmunkát alkalmazó kis- és középvállalkozások mellett nagyobb logisztikai vállalkozások is megjelentek. A térség gazdaságának jellemző a mezőgazdasági termékek feldolgozása is, a vecsési savanyú káposzta például országosan, sőt nemzetközileg ismert és kedvelt termék. A helyi foglalkoztatottság bővülését eredményezhetné a térség idegenforgalmának fellendülése, valamint a szolgáltató szektor bővülése is. A hosszú távú célok megvalósulását nagymértékben segítené a helyi felsőoktatás megindítása, a vendéglátó szakemberek térségen belüli képzése is. A népi, nemzetiségi és kulturális hagyományok tervszerű fejlesztésére minden alap megvan, a hagyományok felélesztése megindult. Mindezek az egyik legfontosabb célkitűzés, az idegenforgalom fejlődését nagyban támogatnák. A gazdakörök működése a korszerű gazdálkodás ismereteinek oktatásán túl a közösség fejlesztésének is hatékony eszközének tekinthető. A térségben mind jelentősebb problémát jelent a közbiztonság romlása, melynek megállítása csak a hatóságok, a civil szervezetek és a lakosság szoros együttműködésével képzelhető el. A tervezett közlekedési infrastruktúra fejlesztés (kiemelten az S4, M0, M8) óhatatlanul magával hozza a betelepülni szándékozó vállalkozások és lakosok számának növekedését, ezért a kistérség az összehangolt fejlesztési elképzelések kidolgozását nem halogathatja. Ezen belül a kívánatos ipari, logisztikai, kereskedelmi jelleg meghatározása, a területek kijelölése, a kedvezmények összehangolása, a környezetvédelmi szempontok érvényesítése a fő feladat. A szolgáltatások színvonala nem kielégítő és főleg a kisebb településeken nem elégséges. Néhol magas a feketemunka aránya. A lakossági igények kielégítése, a tervezett idegenforgalmi célkitűzések megvalósítása miatt ezen a területen is összehangolt kistérségi tervezés szükséges. 9

10 A kistérségben nagy hagyományai vannak a szántóföldi gabona- és zöldségtermelésnek, gyümölcstermesztésnek, a feldolgozás is régóta jellemző (vecsési káposzta). Az állattenyésztés is újjáéleszthető. A mezőgazdaság jelenleg mély válságban van, az agrárolló folyamatosan nyílik, értékesítési gondok jelentkeznek, a tulajdonviszonyok rendezésre szorulnak, hiányzik a termelők együttműködési készsége, a szórványosan előforduló kezdeményezések támogatásra szorulnak. A szükséges szakértelem és gyakorlat, valamint a földből élők szorgalma jelentheti a kiutat. Az értékesítési gondok felszámolása halaszthatatlan, hiszen az ország legnagyobb felvevőpiacának közelsége mindenképen versenyelőnyt jelent. Annak ellenére, hogy országos jelentőségű műemlékek, turisztikai célpontok a kistérségben nincsenek, az idegenforgalmi lehetőségek széles tárháza teremthető meg az ország legjelentősebb idegenforgalmi központja, Budapest közvetlen közelében, kiegészítve az ottani kínálati palettát (pl.: vadászat, horgászat, lovas-, kerékpáros turizmus, borászati turizmus, ismeretterjesztés - őshonos állatok, természeti értékek, borgazdaság, - diák - és iskolai turizmus, termálvizek kihasználása, stb.). Kulturális és sportrendezvények hagyományaira alapozva a kínálat tovább bővíthető. Elsősorban a belföldi turizmus fejlesztését kell megcélozni, a vendéglátás feltételeit javítani és szélesíteni. A turizmus fejlesztése csak a természetes környezet értékeinek kihasználásával, védelmének biztosítása mellett valósítható meg. A kistérség változatos természeti környezete nem szenvedte meg az elmúlt évtizedek ipartelepítési következményeit, és ellentétben más, köztük közeli térségekkel, a természet eredeti szépsége még sok helyen fellelhető. A mostani állapot megóvása, illetve további javítása érdekében azonban halaszthatatlan a térség hulladékgazdálkodásában meglévő hiányosságok felszámolása, és a közeljövőben megjelenő, jelenleg rövidtávon csak jelentős állami támogatással megoldható problémák megoldása (csatornázás, szennyvíztisztítás, szilárd hulladék ártalmatlanítása, illegális szemétlerakások megakadályozása). Erdőtelepítéssel, erdősávok építésével a közlekedési infrastruktúra kiépítésével járó ártalmak mérsékelhetők, a termőtalaj védelme biztosítható. 10

11 II. K Ö T E T J A V A S L A T T E V Ő F Á Z I S É S S T R A T É G I A I P R O G R A M I. JAVASLATTEVŐ J FÁZIS (BEVEZETÉS) II. M MONORI ONORI KISTÉRSÉG JÖVŐKÉPE III.. CÉLPIRAMIS IV.. CÉLCSOPORTOK, CÉLOK, ALPROGRAMOK RENDSZERE V. CÉLOK ÉS ALPROGRAMOK KAPCSOLATA VI. P PRIORITÁS RENDSZER VII. STRATÉGIAI S PROGRAM (BEVEZETÉS) VIII. I. STRATÉGIAI ALPROGRAM IX.. ÜTEMTERV X.. KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ 11

12 I. JAVASLATTEVŐ FÁZIS (BEVEZETÉS) A kistérség jelenlegi helyzetét, erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit elemezve a kistérség fejlesztési koncepciójában a jövőkép és átfogó stratégiai célok kerületek megfogalmazásra. A célokkal összhangban kerültek megfogalmazásra azok a fejlesztési irányok, melyek célcsoportok, célok és alprogramok bontásában kerületek meghatározásra. Minden egyes alprogram esetében egyértelműen megfogalmazásra került, hogy a koncepcióban meghatározott fejlesztési célok közül melyik az, amelyikhez az adott program kapcsolódik. II. A MONORI KISTÉRSÉG JÖVŐKÉPE A Monori Kistérség jövőképe, hogy Főváros közvetlen közelében a helyzeti előnyöket realizálva polgárainak magas szintű életnívót, vállalkozásainak és szervezeteinek pedig optimális működési feltételeket képes biztosítani. Kiemelt cél: A hagyományokra épülő mezőgazdaság termelésre alapozott termék előállítás felélesztése és megerősítése, A kistérség borvidékeinek széles körben való népszerűsítése és elismertetése, a bor- és gasztronómiai turizmus élénkítése, A lovassport és lovas turizmus igényeinek magas színvonalú kielégítése, A térségi környezetgazdálkodás illetve tudatosság európai színvonalú és igényű bevezetése, A hagyományokra és a térségi potenciálra épített imázs és kommunikáció kialakítása. Cél továbbá: A térségi infrastrukturális, logisztikai és térbeli adottságaink maximális figyelembe vételével kiaknázni a kedvező közép-magyarországi elhelyezkedés előnyeit: A Budapesten és Ferihegyen összpontosuló üzleti élet igényeire épülő, átfogó szolgáltatások kiépítése és megerősítése, A közúti és vasúti tömegközlekedéshez és szállításhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása. 12

13 III. CÉLPIRAMIS 1. Térségi intézményi rendszer kialakítása 1.1. A térségfejlesztést koordináló intézményrendszer bővítése 2. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása 2.1. A gazdálkodás feltételeinek javítása 2.2 Hagyományokkal rendelkező termelés támogatása 2.3 Termékfeldolgozás szélesítése 3. A kistérség gazdaságfejlesztésének megalapozása 3.1. A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének kidolgozása 3.2. Humán erőforrás fejlesztése 4. Környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás modernizálása 4.1. A hulladékgazdálkodás összehangolt, hosszú-távú fejlesztése 4.2. A természet értékeinek megóvása 5. A lakosság szociális, kulturális helyzetének javítása 5.1. A lakosság szociális helyzetének javítása 5.2. Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése 5.3. A térség társadalmi aktivitásának növelése 5.4. A lakosság kulturális életének javítása 6. Az idegenforgalmi potenciál növelése 6.1. Idegenforgalmi célpontok számának összehangolt növelése 6.2. Idegenforgalmi létesítményhálózat fejlesztése 13

14 IV. CÉLCSOPORTOK, CÉLOK, ALPROGRAMOK RENDSZERE 1. Térségi intézményi rendszer kialakítása 1.1. A térségfejlesztést koordináló intézményrendszer bővítése A Térségfejlesztési Iroda bővítése, működtetése Térségi marketing és kommunikáció erősítése 2. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása 2.1. A gazdálkodás feltételeinek javítása A termőterület agro-ökológiai potenciáljának kihasználása Szövetkezetek, egyesülések, társulások segítése, újak alapításának támogatás 2.2 Hagyományokkal rendelkező termelés támogatása Gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztése Szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségének javítása Állattenyésztés újjáélesztése 2.3 Termékfeldolgozás szélesítése Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás és értékesítés korszerűsítése Állattenyésztésből származó termékfeldolgozás erősítése 3. A kistérség gazdaságfejlesztésének megalapozása 3.1. A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének kidolgozása Vállalkozásfejlesztés ösztönzése Közlekedési infrastruktúrájának javítása 3.2. Humán erőforrás fejlesztése Általános képzés fejlesztése Továbbképzés feltételeinek javítása 4. Környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás modernizálása 4.1. A hulladékgazdálkodás összehangolt, hosszú-távú fejlesztése Szilárd hulladékfeldolgozás égető gondjainak megoldása Csatornázás és szennyvíztisztítás mértékének növelése 4.2. A természet értékeinek megóvása Természetvédelmi területek számának és védettségének növelése 5. A lakosság szociális, kulturális helyzetének javítása 5.1. A lakosság szociális helyzetének javítása Az egészségügyi hálózat fejlesztése Idősgondozás, otthoni ápolás feltételeinek javítása 5.2. Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése 5.3. A térség társadalmi aktivitásának növelése Civil szerveződések megerősítése, újak alakulásának támogatása 5.4. A lakosság kulturális életének javítása Népi, népművészeti, művészeti hagyományok megóvása Az épített környezet értékeinek megóvása, szépítése 6. Az idegenforgalmi potenciál növelése 6.1. Idegenforgalmi célpontok számának összehangolt növelése Borkultúrára alapozott idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása és javítása Rekreációs turizmus fejlesztése 6.2. Idegenforgalmi létesítményhálózat fejlesztése Idegenforgalmi férőhelyek számának növelése Vendéglátóhelyek színvonalának emelése, számuk és eloszlásuk optimalizálása 14

15 V. AZ ALPROGRAMOK ÉS A CÉLOK LOGIKAI KAPCSOLATRENDSZERE Célok A térségfejlesztést koordináló intézményrendszer bővítése A gazdálkodás feltételeinek javítása Hagyományokkal rendelkező termelés támogatása Termékfeldolgozás szélesítése A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének kidolgozása Humán erőforrás fejlesztése A hulladék gazdálkodás összehangolt, hosszú távú fejlesztése A természet értékeinek megóvása A lakosság szociális helyzetének javítása Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése A térség társadalmi aktivitásának növelése A lakosság kulturális életének javítása Idegenforgalmi célpontok számának összehangolt növelése Idegenforgalmi létesítményhálózat fejlesztése Alprogra mok A Térségfejlesztési Iroda bővítése, működtetése * * * * * * Térségi marketing és kommunikáció erősítése * * * * A termőterület agro-ökológiai potenciáljának kihasználása * * * * Szövetkezetek, egyesülések, társulások segítése, újak * * * * alapításának támogatás Gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztése * * * * Szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségének javítása * * * * * Állattenyésztés újjáélesztése * * * * Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás és értékesítés korszerűsítése * * * * Állattenyésztésből származó termékfeldolgozás erősítése * * * * Vállalkozásfejlesztés ösztönzése * * * * Közlekedési infrastruktúrájának javítása * * * * Általános képzés fejlesztése * * * * * Továbbképzés feltételeinek javítása * * * * * * Szilárd hulladékfeldolgozás égető gondjainak megoldása * * * * * Csatornázás és szennyvíztisztítás mértékének növelése * * * * * Természetvédelmi területek számának és védettségének * * * * * növelése Az egészségügyi hálózat fejlesztése * Idősgondozás, otthoni ápolás feltételeinek javítása * Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése * * * * * Népi, népművészeti, művészeti hagyományok megóvása * * * Az épített környezet értékeinek megóvása, szépítése * * * * * * * Borkultúrára alapozott idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása * * * * * * és javítása Rekreációs turizmus fejlesztése * * * * * Idegenforgalmi férőhelyek számának növelése * * * Vendéglátóhelyek színvonalának emelése, számuk és * * * eloszlásuk optimalizálása

16 VI. PRIORITÁS RENDSZER A kistérség fejlődését szolgáló stratégiai alprogramok fontossági sorrendjét a térségi vezetők az alábbiakban határozták meg. Sorszám Alprogramok 1. Csatornázás és szennyvíztisztítás mértékének növelése 2. Szilárd hulladékfeldolgozás égető gondjainak megoldása 3. Térségi marketing és kommunikáció erősítése 4. Vállalkozásfejlesztés ösztönzése 5. Közlekedési infrastruktúra javítása 6. Gyümölcs- és zöldségtermelés fejlesztése 7. Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás korszerűsítése 8. Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése 9. Az egészségügyi hálózat fejlesztése 10. Az épített környezet értékeinek megóvása, szépítése 11. Szövetkezetek, egyesülések, társulások segítése, újak alapításának támogatása 12a A Térségfejlesztési Iroda bővítése és működtetése 12b. Szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségének javítása 13. Idegenforgalmi férőhelyek számának növelése 14. Általános képzés fejlesztése 15a. Állattenyésztés újjáélesztése 15b Továbbképzés feltételeinek javítása 15c. Természetvédelmi területek számának és védettségének növelése 16. Idősgondozás otthoni ápolás feltételeinek javítása 17. Vendéglátóhelyek színvonalának emelése, számuk és elosztásuk optimalizálása 18. Népi, népművészeti, művészeti hagyományok megóvása 19. Borkultúrára alapozott idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása és javítása 20. Civil szerveződések megerősítése, újak alakulásának támogatása 21. A termőterület agro-ökológiai potenciáljának kihasználása 22. Állattenyésztésből származó termékfeldolgozás erősítése 23. Rekreációs turizmus

17 VII. STRATÉGIAI PROGRAM (BEVEZETÉS) A középtávú területfejlesztési stratégiai program a fejlesztési koncepcióra épül. Időhorizontja a következő EUs tervezési időszakhoz igazodóan ig tart. Feladata a koncepció fejlesztési irányai alapján a Monori kistérség stratégiai programjának kialakítása. A program tartalmazza a szükséges alprogramok leírását, eredménymutatóit, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásmechanizmusait, a szükséges intézkedéseket, azok ütemezését, forrásigényét, a végrehajtó és közreműködő szervezeteket, feladataikat, az együttműködés formáit, a kedvezményezettek körét, az alprogram működési, megvalósítási területét, forrástérképét, illetve a monitoring rendszert. 17

18 VIII. II. STRATÉGIAI ALPROGRAMOK A Térségfejlesztési Iroda bővítése, működtetése Térségi marketing és kommunikáció erősítése A termőterület agro-ökológiai potenciáljának kihasználása Szövetkezetek, egyesülések, társulások segítése, újak alapításának Gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztése Szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségének javítása Állattenyésztés újjáélesztése Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás és értékesítés korszerűsítése Állattenyésztésből származó termékfeldolgozás erősítése Vállalkozásfejlesztés ösztönzése Közlekedési infrastruktúrájának javítása Általános képzés fejlesztése Továbbképzés feltételeinek javítása Szilárd hulladékfeldolgozás égető gondjainak megoldása Csatornázás és szennyvíztisztítás mértékének növelése Természetvédelmi területek számának és védettségének növelése Az egészségügyi hálózat fejlesztése Idősgondozás, otthoni ápolás feltételeinek javítása Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése Civil szerveződések megerősítése, újak alakulásának támogatása Népi, népművészeti, művészeti hagyományok megóvása Az épített környezet értékeinek megóvása, szépítése Borkultúrára alapozott idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása és javítása Rekreációs turizmus fejlesztése Idegenforgalmi férőhelyek számának növelése Vendéglátóhelyek színvonalának emelése, számuk és eloszlásuk optimalizálása 18

19 IX. ÜTEMTERV Sorsz. Stratégiai/Operatív alprogramok A Térségfejlesztési Iroda bővítése, működtetése Anyagi, technikai, személyi feltételek biztosítása * * * * * * Munkatársi hálózat létrehozása Térségi információs rendszer megteremtése * * * * * Térségi marketing és kommunikáció erősítése Térségi marketing stratégia kidolgozása * Arculatteremtés, PR * Térségi hírlevél kiadása * A termőterület agro-ökológiai potenciáljának kihasználása Térségi tervek a belvíz elvezetésére, erdőtelepítés * * Vízelvezető rendszerek (és utak) építése * * * Erdők, fasorok telepítése * * * * * * Szövetkezetek, egyesülések, társulások segítése, újak alapításának támogatás Szervezetépítési tanulmány * Új típusú szövetkezetek alapításának segítése * Erdőtársulások alapítása * Hegyközségek segítése * * * * * * Gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztése Program a gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztésére * * Gyümölcstelepítések szorgalmazása * * * * * * Zöldségtermelés mennyiségi és minőségi növelése * * * * * Szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségének javítása Vetőmag ellátás és szaktanácsadás fejlesztése * * * * * * Vetőmagtermelés kiszélesítése * * * * * Állattenyésztés újjáélesztése Program a hagyományokkal rendelkező állattenyésztés * * újjáélesztésére A kisállattenyésztés feltételrendszerének javítása * * * * * * Génbank(ok) (genetikai háttér) létrehozása * * * * * Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás és értékesítés korszerűsítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése * Az osztályozás, hűtőtárolás, csomagolás és értékesítés *

20 folyamatának fejlesztése A helyi speciális termékek pozicionálása és kiemelt * marketing tevékenysége Állattenyésztésből származó termékfeldolgozás erősítése Termék-feldolgozás programjának kidolgozása * Termékfeldolgozása programjának végrehajtása * * * * * * Vállalkozásfejlesztés ösztönzése Javaslat az adó- és támogatáspolitika irányelveire * Tanulmány a térség ipari, kereskedelmi, logisztikai * infrastruktúra összehangolt fejlesztésére Az infrastrukturális beruházások megvalósításának * * * * támogatása Inkubátorház létesítésének ösztönzése * * Közlekedési infrastruktúrájának javítása Tanulmány a közlekedésfejlesztési koncepció * kialakításához Kivitelezési tervek készítése * Az infrastrukturális beruházások megvalósításának * * * * * támogatása Tömegközlekedés eszközfejlesztésének támogatása * * Általános képzés fejlesztése Tanulmány készül közép- és szakiskolai képzés * fejlesztésének lehetőségeiről Tanulmányterv a nevelési, oktatási célokat szolgáló * kastélyok funkcióváltására A javasolt, önkormányzatok által elfogadott szervezési * * * intézkedések végrehajtásának támogatása A Gödöllői Egyetem kihelyezett tagozatának * * * beindításának támogatása Általános iskolai rekonstrukciók és fejlesztések * * * * ösztönzése Továbbképzés feltételeinek javítása Gazdakörök működésének támogatása, újak * szervezésének segítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése a kistérségi * szaktanácsadói hálózat kiépítésére Szaktanácsadók foglalkoztatása * * * * * * A szaktanácsadói infrastruktúra kiépítésének támogatása * * * 20

21 Szilárd hulladékfeldolgozás égető gondjainak megoldása Megvalósíthatósági tanulmány készítése térségi lerakók létesítéséhez Térségi hulladéklerakó helyek kialakítása, illegális szemétlerakók felszámolása Hulladékfeldolgozása, szelektív hulladékgyűjtés megteremtése Csatornázás és szennyvíztisztítás mértékének növelése A csatornával ellátott településeken a csatornázás teljes körű bővítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése a további szükségesnek ítélet csatorna-és telepbővítésekhez A csatornarendszer kialakítása a még be nem kötött * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * településeken A meglévő telepek kapacitásának bővítése * * További szükséges telepek létesítése * * * * Természetvédelmi területek számának és védettségének növelése A felmért, védelemre alkalmas területek védetté nyilvánításának lebonyolítása * * A védett területek rendezésének, állandó * karbantartásának megszervezése Az egészségügyi hálózat fejlesztése Tanulmány készítésének támogatása * Háziorvosi rendszer kiépítettségének növelésének, * * * * * * eszközellátottsága javításának ösztönzése A szakrendelések számának növelését és minőségi * * * * * * fejlesztésének segítése Mentőszolgálat fejlesztésének támogatása * * * * * * Idősgondozás, otthoni ápolás feltételeinek javítása Összehangolt térségi program készítése * Óvodai férőhelyek számának növelése, minőségének * * * * * * * javítása Idősek napközi otthonainak létesítése, a meglévők * * * * * * felszereltségének javítása Az otthoni ápolás feltételeinek megteremtése * * * * * * Közétkeztetés fejlesztésének támogatása * * * * * * Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése 21

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ZEMPLÉNI TÁJAK HACS Zempléni Tájak Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja 1999. május Tartalomjegyzék A térség bemutatása 4.oldal SWOT elemzés 5 2 Koncepció 8 A turizmus helyi jellemzői és fejleszthetőségük 8 Bevezetés

Részletesebben

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája

Magyar Turizmus Rt. A Budapest-közép-dunavidéki régió turisztikai stratégiája Szemrédi Turizmus A Jelentés Ez a dokumentum 101 oldalt tartalmaz 2006. május 15. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 4 1.2 FEJLESZTÉSI STRATÉGIA ILLESZKEDÉSE AZ ORSZÁGOS TURISZTIKAI

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT 2005 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A helyzetfeltárás fontosabb megállapításai...4

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály 2014-2020 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Területfejlesztési Osztály Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Tartalomjegyzék Tartalom I. A megye jövőképe / Itthon Tolnában /...4 I. 1.

Részletesebben

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 5/2014. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013 1 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 4 I.1. A jövőképe... 4 I.2. Főbb célkitűzések:... 4 I.3. A felülvizsgálatának célja...

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Tanács 35/1999. (IV. 27.) sz. határozatával. 1999. MÁJUS A Közép-Dunántúl

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2014. (VI. 27.) Ökt határozatával 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben