MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI"

Átírás

1 Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon: , fax: MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ november

2 Megbízó Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Megbízott Hazai Térségfejlesztő Kft. Vezető tervező: Regionális tervező: Tervező: Szakértők: Program menedzser: Veres Lajos Saftics Ákos Kis-Törő Marianna Hargitai Judit Hégely Péter Csáki Miklós Gál Benedek Horváth Attila Kis-Törő Marianna Schuchmann Gábor Hégely Péter Csáki Miklós Szerkesztő: Sütő Csilla Készült a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával. 2

3 I. K Ö T E T H E L Y Z E T E L E M Z É S I. BEVEZETÉS II. III. SWOT-ANALÍZIS A M K A MONORI KISTÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA 3

4 I. BEVEZETÉS A Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Vidékfejlesztési célelőirányzata terhére kistérségi területfejlesztési koncepció és program készítésére. A Tanács a pályázatot megvalósításra érdemesnek tartotta, ezért támogatásban részesítette. A Monor és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a területfejlesztési tanulmány elkészítésével a Hazai Térségfejlesztő Kft-t bízta meg. A munka elkészítésére összeállt szakértői team a koncepció és a programrendszer összeállítása során a térségi szereplők elképzeléseinek és lehetőségeinek alapos feltérképezésére törekedett. A munka végső fázisában a dokumentumtervezett számos hatóságnak és döntéshozó szervezetnek lett kiküldve véleményezésre. Az általuk javasoltak a megfelelő tartalmi és szerkezeti feltételek figyelembe vétele mellett kerültek be a véglegesített tanulmányba. A koncepció a társadalmi, gazdasági, kulturális, infrastrukturális, környezeti folyamatok együttes elemzésére épül. Célja a Monori kistérség fejlődését befolyásoló tényezők komplex értékelése, a kistérség egészének hosszú távú fejlesztési irányainak meghatározása, az azt megjelenítő fontosabb tartalmi elemek kijelölése. II. SWOT-ANALÍZIS Humán erőforrás Erősségek A lakosság száma folyamatosan nő Szakképzett munkaerő jelenléte Alacsony munkanélküliség Gazdakörök működése Népi, nemzetiségi, kulturális hagyományok megléte Aktív nyugdíjasklubok Gyengeségek Alacsony a helyi foglalkoztatás, magas az ingázás, Alacsony képzettségi szint a helyben foglalkoztatottak körében Felsőfokú oktatás nincs a kistérségben Idegen-nyelv alacsony szintű Szakiskolai és középfokú oktatás kevés, színvonala nem kiemelkedő Lehetőségek Kistérségi felsőoktatás indítható (Szent István Egyetem Dóra major) A magasabban képzett szakemberek számára vonzó élettér alakítható ki Vendéglátó szakemberek képzése Idősgondozás feltételei tovább javíthatók Veszélyek A betelepülők számának rohamos emelkedése az egészséges lokálpatriotizmust gyengíti A települések rivalizálása a kistérségi szintű projektek megvalósulását meghiusíthatja Az ingázók aránya tovább növekszik A főváros közelsége a közbiztonságot veszélyezteti Lecsúszott betelepülők száma emelkedhet, és ez a 4

5 szociális feszültségek növekedéséhez vezethet Az aktív lakosság elvándorlása miatt maradnak a nyugdíjasok és a lumpenek 5

6 Ipar, szolgáltatás Erősségek Kedvező földrajzi elhelyezkedése 2 fő pólus: Monor, Pilis, perifériák: Dabas, Albertirsa, fő mágnes: Budapest Közlekedési lehetőségek jók Az infrastruktúra kiváló (energia, víz, telefon, utak) Külföldi tőke érdeklődik, betelepülés megindult Mezőgazdaságra alapozott iparnak hagyománya van (savanyítás) Gyengeségek Elöregedett intézményi és ipari, kereskedelmi épületek A legtöbb településnek nincs, vagy elavult a rendezési terve Gyenge az innovációs potenciál és alacsony a vállalkozási készség Az információáramlás gyenge Alapszolgáltatások színvonala alacsony, magas a fekete-munka aránya Általános tőkehiány jellemző Lehetőségek Veszélyek Ipari, logisztikai, kereskedelmi vállalatok A kistérségi marketing munka elmaradása a letelepedésére kedvező feltételek és területek gazdasági fejlődést gátolhatja alakíthatók ki A szomszédos térségekben már megalakult ipari Zöldség-, gyümölcstermelési hagyományokra parkok és logisztikai központok átmenetileg alapuló feldolgozóipar megteremtése elszívhatják a potenciális betelepülőket Helyi szolgáltatási igények kielégítése A környező térségek és Budapest elszívó hatására csökken a térségben dolgozók, termelők és adózók aránya Növekszik a tőkehiány, és nem sikerül elegendő működő tőkét bevonni A kistérségen belül nem alakul ki a szükséges kooperáció, és a beszállítói kapcsolatok nem fejlődnek ki Ha a megváltozott fogyasztói szokásokra a helyi gazdaság nem reagál, a vásárlóerő a térségen kívül hasznosul amennyiben nem, vagy csak részlegesen valósulnak meg a tervezett országos jelentőségű infrastrukturális beruházások, nem lesz érzékelhető a tervezett logisztikai kereskedelmi szolgáltatások kedvező hatása A fekete és szürkegazdaság aránya tartósan fennmarad Infrastrukturális beruházások forráshiánya miatt az ipari, logisztikai és kereskedelmi területek kialakítása lelassul 6

7 Mezőgazdaság Erősségek Nagy hagyományokkal rendelkező szántóföldi növénytermesztés és zöldségtermesztés Mezőgazdasági termelők jó szakmai felkészültsége Hegyközségek megalakultak Gyengeségek Szövetkezési készség alacsony, hiányoznak az integrátorok a tulajdonviszonyok rendezetlenek, elaprózott a földbirtokszerkezet, erdő-birtokossági társulások hiányoznak A folyamatosan nyiló agrárolló Lehetőségek Veszélyek Állattenyésztés, állattartás újraéleszthető Nem jönnek létre termelési, értékelési, Méhészet feltételei adottak géphasznosítási társulások A geotermikus energia felhasználása Integrátorok nem fejlődnek ki, illetőleg nem gazdaságosan megoldható a mezőgazdaságban települnek be és az idegenforgalomban is A piaci feltételek romlása miatt a mezőgazdasági A mezőgazdasági termékek értékesítési feltételei termelők tönkremenetele fokozódik javíthatók (tárolás, feldolgozás, csomagolás) A birtokstruktúra racionalizálása elhúzódik Az élelmiszergazdaság térségen belüli Az erdő-birtokossági társulások késői bedolgozói rendszere bővíthető megalakulása miatt továbbra sem alakul ki A hagyományos gyümölcs-, és zöldségtermelés tervszerű erdőgazdálkodás fokozható (agro-ökológiai potenciál jobban A mezőőri rendszer alacsony hatékonysága kihasználható) csökkenti a termelési biztonságot Erdősítések elmaradása miatt fokozódnak a deflációs, eróziós károk Átfogó piaci információs rendszer hiányában nem alakulhat ki tervszerű gazdálkodás Idegenforgalom Erősségek Gyengeségek Lovas turizmus megjelenése a térségben Vendéglátóhelyek eloszlása nem megfelelő, a Erős az idegenforgalmi potenciál és a helyi falvakban hiányzanak lakosság és vállalkozók is egyre többet Kevés minőségi szálláshely foglalkoznak ezzel a területtel Falusi turizmus lehetőségei kihasználatlanok Termálvíz Idegenforgalmi marketing hiánya Népi, népművészeti hagyományok A térség turisztikai látványosságai nem közismertek, nincsenek rendszerbe szedve Lehetőségek Veszélyek A fővárosból kiinduló idegenforgalom számára Az idegenforgalom háttérszervezete nem alakul vonzó célpontok alakíthatók ki ki Ferihegy közelsége az üzleti turizmus, A falusi turizmus feltételei továbbra sem vendéglátás lehetőségét teremtik meg alakulnak ki A borturizmus kiépíthető a monori és pilisi A térség idegenforgalmi ismertsége nem javul pincesorokra alapozva A falusi, tanyai turizmus feltételei megteremhetők A belföldi turizmus fellendülésének elmaradása meghiusítja a turisztikai fejlesztéseket 7

8 Környezetgazdálkodás és infrastruktúra Erősségek A települések többsége nem fekszik érzékeny vízbázis felett Nem települt nehézipar, vagy a környezetet súlyosan szennyező, jelentősebb ipar Kevés veszélyes hulladék keletkezik Az ivóvízellátás biztonsággal megoldott Gyengeségek A csatornázás és a szennyvíztisztítás 75 százalékban nem megoldott Nincs megfelelő kapacitású, a térséget biztonságosan kiszolgáló hulladéklerakó, A hulladékkezelés a legalacsonyabb szinten áll, a lerakás jelenti a végső ártalmatlanítást Sok az illegális lerakás, a lakosság fegyelmezetlen és tájékozatlan A belvízlevezetés nem megoldott A térséget átszelő 4.sz. út forgalma tekinthető a legfőbb légszennyező forrásnak. Lehetőségek A szennyvíztisztítás középtávon, kistérségi szinten kezelhető A térségben nagy kapacitású hulladéklerakó kialakítható Elkerülő utak kiépíthetők, ezáltal a települések terhelése csökkenthető Szerves hulladékok mezőgazdasági hasznosítása megoldható Környezetvédő erdősávok telepíthetők Vízelvezető rendszer rövidtávon kiépíthető Veszélyek Állami támogatások hiányában a szennyvíztisztítási csatornázási beruházások elmaradnak Külterületi infrastrukturális beruházások nem valósulnak meg Természeti értékek védelem nélkül maradnak Átgondolt kistérségi fejlesztési stratégia hiányában a térségbe az eddiginél környezetszennyezőbb, intenzív ipar települ A tervezett országos közlekedési infrastrukturális beruházások (M0; S4; tranzitutak) elmaradása, vagy részleges megvalósulása káoszt okoz A kommunális hulladékok ártalmatlanítása rövidtávon nem rendeződik A belvízrendezés elmarad A települési és települések közötti közlekedési infrastruktúra nem javul 8

9 III. I. A MONORI KISTÉRSÉG ADOTTSÁGAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA Az elemzések tanúsága szerint a Monori Kistérség adottságai összességében kedvezőnek mondhatóak. A főváros szomszédsága mind erőteljesebb gazdasági fellendülést generál, ezzel együtt a szuburbanizációnak köszönhetően a lakosság korösszetételének változása is kedvezőbb az országos tendenciáknál. A gazdaság élénkülése ellenére a helyi foglalkoztatás szintje azonban még mindig alacsony, a térség munkavállalóinak többsége naponta ingázik budapesti munkahelyére. A fővárosnak köszönhetően a térségi munkanélküliség viszonylag alacsony szintű, a tartósan munkanélküliek munkába állítása ugyanakkor hasonlóan az ország más vidékeihez, itt is nehéz feladat. A kistérség gazdaságát alapvetően meghatározza, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős ipartelepítés nem történt, a munkaerőt elszívta a környékbeli, elsősorban budapesti szükséglet. Örvendetes ugyanakkor, hogy az elmúlt években megindult a külföldi tőke beáramlása. A főleg betanított segédmunkát alkalmazó kis- és középvállalkozások mellett nagyobb logisztikai vállalkozások is megjelentek. A térség gazdaságának jellemző a mezőgazdasági termékek feldolgozása is, a vecsési savanyú káposzta például országosan, sőt nemzetközileg ismert és kedvelt termék. A helyi foglalkoztatottság bővülését eredményezhetné a térség idegenforgalmának fellendülése, valamint a szolgáltató szektor bővülése is. A hosszú távú célok megvalósulását nagymértékben segítené a helyi felsőoktatás megindítása, a vendéglátó szakemberek térségen belüli képzése is. A népi, nemzetiségi és kulturális hagyományok tervszerű fejlesztésére minden alap megvan, a hagyományok felélesztése megindult. Mindezek az egyik legfontosabb célkitűzés, az idegenforgalom fejlődését nagyban támogatnák. A gazdakörök működése a korszerű gazdálkodás ismereteinek oktatásán túl a közösség fejlesztésének is hatékony eszközének tekinthető. A térségben mind jelentősebb problémát jelent a közbiztonság romlása, melynek megállítása csak a hatóságok, a civil szervezetek és a lakosság szoros együttműködésével képzelhető el. A tervezett közlekedési infrastruktúra fejlesztés (kiemelten az S4, M0, M8) óhatatlanul magával hozza a betelepülni szándékozó vállalkozások és lakosok számának növekedését, ezért a kistérség az összehangolt fejlesztési elképzelések kidolgozását nem halogathatja. Ezen belül a kívánatos ipari, logisztikai, kereskedelmi jelleg meghatározása, a területek kijelölése, a kedvezmények összehangolása, a környezetvédelmi szempontok érvényesítése a fő feladat. A szolgáltatások színvonala nem kielégítő és főleg a kisebb településeken nem elégséges. Néhol magas a feketemunka aránya. A lakossági igények kielégítése, a tervezett idegenforgalmi célkitűzések megvalósítása miatt ezen a területen is összehangolt kistérségi tervezés szükséges. 9

10 A kistérségben nagy hagyományai vannak a szántóföldi gabona- és zöldségtermelésnek, gyümölcstermesztésnek, a feldolgozás is régóta jellemző (vecsési káposzta). Az állattenyésztés is újjáéleszthető. A mezőgazdaság jelenleg mély válságban van, az agrárolló folyamatosan nyílik, értékesítési gondok jelentkeznek, a tulajdonviszonyok rendezésre szorulnak, hiányzik a termelők együttműködési készsége, a szórványosan előforduló kezdeményezések támogatásra szorulnak. A szükséges szakértelem és gyakorlat, valamint a földből élők szorgalma jelentheti a kiutat. Az értékesítési gondok felszámolása halaszthatatlan, hiszen az ország legnagyobb felvevőpiacának közelsége mindenképen versenyelőnyt jelent. Annak ellenére, hogy országos jelentőségű műemlékek, turisztikai célpontok a kistérségben nincsenek, az idegenforgalmi lehetőségek széles tárháza teremthető meg az ország legjelentősebb idegenforgalmi központja, Budapest közvetlen közelében, kiegészítve az ottani kínálati palettát (pl.: vadászat, horgászat, lovas-, kerékpáros turizmus, borászati turizmus, ismeretterjesztés - őshonos állatok, természeti értékek, borgazdaság, - diák - és iskolai turizmus, termálvizek kihasználása, stb.). Kulturális és sportrendezvények hagyományaira alapozva a kínálat tovább bővíthető. Elsősorban a belföldi turizmus fejlesztését kell megcélozni, a vendéglátás feltételeit javítani és szélesíteni. A turizmus fejlesztése csak a természetes környezet értékeinek kihasználásával, védelmének biztosítása mellett valósítható meg. A kistérség változatos természeti környezete nem szenvedte meg az elmúlt évtizedek ipartelepítési következményeit, és ellentétben más, köztük közeli térségekkel, a természet eredeti szépsége még sok helyen fellelhető. A mostani állapot megóvása, illetve további javítása érdekében azonban halaszthatatlan a térség hulladékgazdálkodásában meglévő hiányosságok felszámolása, és a közeljövőben megjelenő, jelenleg rövidtávon csak jelentős állami támogatással megoldható problémák megoldása (csatornázás, szennyvíztisztítás, szilárd hulladék ártalmatlanítása, illegális szemétlerakások megakadályozása). Erdőtelepítéssel, erdősávok építésével a közlekedési infrastruktúra kiépítésével járó ártalmak mérsékelhetők, a termőtalaj védelme biztosítható. 10

11 II. K Ö T E T J A V A S L A T T E V Ő F Á Z I S É S S T R A T É G I A I P R O G R A M I. JAVASLATTEVŐ J FÁZIS (BEVEZETÉS) II. M MONORI ONORI KISTÉRSÉG JÖVŐKÉPE III.. CÉLPIRAMIS IV.. CÉLCSOPORTOK, CÉLOK, ALPROGRAMOK RENDSZERE V. CÉLOK ÉS ALPROGRAMOK KAPCSOLATA VI. P PRIORITÁS RENDSZER VII. STRATÉGIAI S PROGRAM (BEVEZETÉS) VIII. I. STRATÉGIAI ALPROGRAM IX.. ÜTEMTERV X.. KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ 11

12 I. JAVASLATTEVŐ FÁZIS (BEVEZETÉS) A kistérség jelenlegi helyzetét, erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit elemezve a kistérség fejlesztési koncepciójában a jövőkép és átfogó stratégiai célok kerületek megfogalmazásra. A célokkal összhangban kerültek megfogalmazásra azok a fejlesztési irányok, melyek célcsoportok, célok és alprogramok bontásában kerületek meghatározásra. Minden egyes alprogram esetében egyértelműen megfogalmazásra került, hogy a koncepcióban meghatározott fejlesztési célok közül melyik az, amelyikhez az adott program kapcsolódik. II. A MONORI KISTÉRSÉG JÖVŐKÉPE A Monori Kistérség jövőképe, hogy Főváros közvetlen közelében a helyzeti előnyöket realizálva polgárainak magas szintű életnívót, vállalkozásainak és szervezeteinek pedig optimális működési feltételeket képes biztosítani. Kiemelt cél: A hagyományokra épülő mezőgazdaság termelésre alapozott termék előállítás felélesztése és megerősítése, A kistérség borvidékeinek széles körben való népszerűsítése és elismertetése, a bor- és gasztronómiai turizmus élénkítése, A lovassport és lovas turizmus igényeinek magas színvonalú kielégítése, A térségi környezetgazdálkodás illetve tudatosság európai színvonalú és igényű bevezetése, A hagyományokra és a térségi potenciálra épített imázs és kommunikáció kialakítása. Cél továbbá: A térségi infrastrukturális, logisztikai és térbeli adottságaink maximális figyelembe vételével kiaknázni a kedvező közép-magyarországi elhelyezkedés előnyeit: A Budapesten és Ferihegyen összpontosuló üzleti élet igényeire épülő, átfogó szolgáltatások kiépítése és megerősítése, A közúti és vasúti tömegközlekedéshez és szállításhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása. 12

13 III. CÉLPIRAMIS 1. Térségi intézményi rendszer kialakítása 1.1. A térségfejlesztést koordináló intézményrendszer bővítése 2. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása 2.1. A gazdálkodás feltételeinek javítása 2.2 Hagyományokkal rendelkező termelés támogatása 2.3 Termékfeldolgozás szélesítése 3. A kistérség gazdaságfejlesztésének megalapozása 3.1. A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének kidolgozása 3.2. Humán erőforrás fejlesztése 4. Környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás modernizálása 4.1. A hulladékgazdálkodás összehangolt, hosszú-távú fejlesztése 4.2. A természet értékeinek megóvása 5. A lakosság szociális, kulturális helyzetének javítása 5.1. A lakosság szociális helyzetének javítása 5.2. Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése 5.3. A térség társadalmi aktivitásának növelése 5.4. A lakosság kulturális életének javítása 6. Az idegenforgalmi potenciál növelése 6.1. Idegenforgalmi célpontok számának összehangolt növelése 6.2. Idegenforgalmi létesítményhálózat fejlesztése 13

14 IV. CÉLCSOPORTOK, CÉLOK, ALPROGRAMOK RENDSZERE 1. Térségi intézményi rendszer kialakítása 1.1. A térségfejlesztést koordináló intézményrendszer bővítése A Térségfejlesztési Iroda bővítése, működtetése Térségi marketing és kommunikáció erősítése 2. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása 2.1. A gazdálkodás feltételeinek javítása A termőterület agro-ökológiai potenciáljának kihasználása Szövetkezetek, egyesülések, társulások segítése, újak alapításának támogatás 2.2 Hagyományokkal rendelkező termelés támogatása Gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztése Szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségének javítása Állattenyésztés újjáélesztése 2.3 Termékfeldolgozás szélesítése Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás és értékesítés korszerűsítése Állattenyésztésből származó termékfeldolgozás erősítése 3. A kistérség gazdaságfejlesztésének megalapozása 3.1. A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének kidolgozása Vállalkozásfejlesztés ösztönzése Közlekedési infrastruktúrájának javítása 3.2. Humán erőforrás fejlesztése Általános képzés fejlesztése Továbbképzés feltételeinek javítása 4. Környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás modernizálása 4.1. A hulladékgazdálkodás összehangolt, hosszú-távú fejlesztése Szilárd hulladékfeldolgozás égető gondjainak megoldása Csatornázás és szennyvíztisztítás mértékének növelése 4.2. A természet értékeinek megóvása Természetvédelmi területek számának és védettségének növelése 5. A lakosság szociális, kulturális helyzetének javítása 5.1. A lakosság szociális helyzetének javítása Az egészségügyi hálózat fejlesztése Idősgondozás, otthoni ápolás feltételeinek javítása 5.2. Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése 5.3. A térség társadalmi aktivitásának növelése Civil szerveződések megerősítése, újak alakulásának támogatása 5.4. A lakosság kulturális életének javítása Népi, népművészeti, művészeti hagyományok megóvása Az épített környezet értékeinek megóvása, szépítése 6. Az idegenforgalmi potenciál növelése 6.1. Idegenforgalmi célpontok számának összehangolt növelése Borkultúrára alapozott idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása és javítása Rekreációs turizmus fejlesztése 6.2. Idegenforgalmi létesítményhálózat fejlesztése Idegenforgalmi férőhelyek számának növelése Vendéglátóhelyek színvonalának emelése, számuk és eloszlásuk optimalizálása 14

15 V. AZ ALPROGRAMOK ÉS A CÉLOK LOGIKAI KAPCSOLATRENDSZERE Célok A térségfejlesztést koordináló intézményrendszer bővítése A gazdálkodás feltételeinek javítása Hagyományokkal rendelkező termelés támogatása Termékfeldolgozás szélesítése A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének kidolgozása Humán erőforrás fejlesztése A hulladék gazdálkodás összehangolt, hosszú távú fejlesztése A természet értékeinek megóvása A lakosság szociális helyzetének javítása Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése A térség társadalmi aktivitásának növelése A lakosság kulturális életének javítása Idegenforgalmi célpontok számának összehangolt növelése Idegenforgalmi létesítményhálózat fejlesztése Alprogra mok A Térségfejlesztési Iroda bővítése, működtetése * * * * * * Térségi marketing és kommunikáció erősítése * * * * A termőterület agro-ökológiai potenciáljának kihasználása * * * * Szövetkezetek, egyesülések, társulások segítése, újak * * * * alapításának támogatás Gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztése * * * * Szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségének javítása * * * * * Állattenyésztés újjáélesztése * * * * Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás és értékesítés korszerűsítése * * * * Állattenyésztésből származó termékfeldolgozás erősítése * * * * Vállalkozásfejlesztés ösztönzése * * * * Közlekedési infrastruktúrájának javítása * * * * Általános képzés fejlesztése * * * * * Továbbképzés feltételeinek javítása * * * * * * Szilárd hulladékfeldolgozás égető gondjainak megoldása * * * * * Csatornázás és szennyvíztisztítás mértékének növelése * * * * * Természetvédelmi területek számának és védettségének * * * * * növelése Az egészségügyi hálózat fejlesztése * Idősgondozás, otthoni ápolás feltételeinek javítása * Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése * * * * * Népi, népművészeti, művészeti hagyományok megóvása * * * Az épített környezet értékeinek megóvása, szépítése * * * * * * * Borkultúrára alapozott idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása * * * * * * és javítása Rekreációs turizmus fejlesztése * * * * * Idegenforgalmi férőhelyek számának növelése * * * Vendéglátóhelyek színvonalának emelése, számuk és * * * eloszlásuk optimalizálása

16 VI. PRIORITÁS RENDSZER A kistérség fejlődését szolgáló stratégiai alprogramok fontossági sorrendjét a térségi vezetők az alábbiakban határozták meg. Sorszám Alprogramok 1. Csatornázás és szennyvíztisztítás mértékének növelése 2. Szilárd hulladékfeldolgozás égető gondjainak megoldása 3. Térségi marketing és kommunikáció erősítése 4. Vállalkozásfejlesztés ösztönzése 5. Közlekedési infrastruktúra javítása 6. Gyümölcs- és zöldségtermelés fejlesztése 7. Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás korszerűsítése 8. Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése 9. Az egészségügyi hálózat fejlesztése 10. Az épített környezet értékeinek megóvása, szépítése 11. Szövetkezetek, egyesülések, társulások segítése, újak alapításának támogatása 12a A Térségfejlesztési Iroda bővítése és működtetése 12b. Szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségének javítása 13. Idegenforgalmi férőhelyek számának növelése 14. Általános képzés fejlesztése 15a. Állattenyésztés újjáélesztése 15b Továbbképzés feltételeinek javítása 15c. Természetvédelmi területek számának és védettségének növelése 16. Idősgondozás otthoni ápolás feltételeinek javítása 17. Vendéglátóhelyek színvonalának emelése, számuk és elosztásuk optimalizálása 18. Népi, népművészeti, művészeti hagyományok megóvása 19. Borkultúrára alapozott idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása és javítása 20. Civil szerveződések megerősítése, újak alakulásának támogatása 21. A termőterület agro-ökológiai potenciáljának kihasználása 22. Állattenyésztésből származó termékfeldolgozás erősítése 23. Rekreációs turizmus

17 VII. STRATÉGIAI PROGRAM (BEVEZETÉS) A középtávú területfejlesztési stratégiai program a fejlesztési koncepcióra épül. Időhorizontja a következő EUs tervezési időszakhoz igazodóan ig tart. Feladata a koncepció fejlesztési irányai alapján a Monori kistérség stratégiai programjának kialakítása. A program tartalmazza a szükséges alprogramok leírását, eredménymutatóit, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásmechanizmusait, a szükséges intézkedéseket, azok ütemezését, forrásigényét, a végrehajtó és közreműködő szervezeteket, feladataikat, az együttműködés formáit, a kedvezményezettek körét, az alprogram működési, megvalósítási területét, forrástérképét, illetve a monitoring rendszert. 17

18 VIII. II. STRATÉGIAI ALPROGRAMOK A Térségfejlesztési Iroda bővítése, működtetése Térségi marketing és kommunikáció erősítése A termőterület agro-ökológiai potenciáljának kihasználása Szövetkezetek, egyesülések, társulások segítése, újak alapításának Gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztése Szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségének javítása Állattenyésztés újjáélesztése Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás és értékesítés korszerűsítése Állattenyésztésből származó termékfeldolgozás erősítése Vállalkozásfejlesztés ösztönzése Közlekedési infrastruktúrájának javítása Általános képzés fejlesztése Továbbképzés feltételeinek javítása Szilárd hulladékfeldolgozás égető gondjainak megoldása Csatornázás és szennyvíztisztítás mértékének növelése Természetvédelmi területek számának és védettségének növelése Az egészségügyi hálózat fejlesztése Idősgondozás, otthoni ápolás feltételeinek javítása Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése Civil szerveződések megerősítése, újak alakulásának támogatása Népi, népművészeti, művészeti hagyományok megóvása Az épített környezet értékeinek megóvása, szépítése Borkultúrára alapozott idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása és javítása Rekreációs turizmus fejlesztése Idegenforgalmi férőhelyek számának növelése Vendéglátóhelyek színvonalának emelése, számuk és eloszlásuk optimalizálása 18

19 IX. ÜTEMTERV Sorsz. Stratégiai/Operatív alprogramok A Térségfejlesztési Iroda bővítése, működtetése Anyagi, technikai, személyi feltételek biztosítása * * * * * * Munkatársi hálózat létrehozása Térségi információs rendszer megteremtése * * * * * Térségi marketing és kommunikáció erősítése Térségi marketing stratégia kidolgozása * Arculatteremtés, PR * Térségi hírlevél kiadása * A termőterület agro-ökológiai potenciáljának kihasználása Térségi tervek a belvíz elvezetésére, erdőtelepítés * * Vízelvezető rendszerek (és utak) építése * * * Erdők, fasorok telepítése * * * * * * Szövetkezetek, egyesülések, társulások segítése, újak alapításának támogatás Szervezetépítési tanulmány * Új típusú szövetkezetek alapításának segítése * Erdőtársulások alapítása * Hegyközségek segítése * * * * * * Gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztése Program a gyümölcs és zöldségtermelés fejlesztésére * * Gyümölcstelepítések szorgalmazása * * * * * * Zöldségtermelés mennyiségi és minőségi növelése * * * * * Szántóföldi növénytermesztés jövedelmezőségének javítása Vetőmag ellátás és szaktanácsadás fejlesztése * * * * * * Vetőmagtermelés kiszélesítése * * * * * Állattenyésztés újjáélesztése Program a hagyományokkal rendelkező állattenyésztés * * újjáélesztésére A kisállattenyésztés feltételrendszerének javítása * * * * * * Génbank(ok) (genetikai háttér) létrehozása * * * * * Gyümölcs- és zöldségfeldolgozás és értékesítés korszerűsítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése * Az osztályozás, hűtőtárolás, csomagolás és értékesítés *

20 folyamatának fejlesztése A helyi speciális termékek pozicionálása és kiemelt * marketing tevékenysége Állattenyésztésből származó termékfeldolgozás erősítése Termék-feldolgozás programjának kidolgozása * Termékfeldolgozása programjának végrehajtása * * * * * * Vállalkozásfejlesztés ösztönzése Javaslat az adó- és támogatáspolitika irányelveire * Tanulmány a térség ipari, kereskedelmi, logisztikai * infrastruktúra összehangolt fejlesztésére Az infrastrukturális beruházások megvalósításának * * * * támogatása Inkubátorház létesítésének ösztönzése * * Közlekedési infrastruktúrájának javítása Tanulmány a közlekedésfejlesztési koncepció * kialakításához Kivitelezési tervek készítése * Az infrastrukturális beruházások megvalósításának * * * * * támogatása Tömegközlekedés eszközfejlesztésének támogatása * * Általános képzés fejlesztése Tanulmány készül közép- és szakiskolai képzés * fejlesztésének lehetőségeiről Tanulmányterv a nevelési, oktatási célokat szolgáló * kastélyok funkcióváltására A javasolt, önkormányzatok által elfogadott szervezési * * * intézkedések végrehajtásának támogatása A Gödöllői Egyetem kihelyezett tagozatának * * * beindításának támogatása Általános iskolai rekonstrukciók és fejlesztések * * * * ösztönzése Továbbképzés feltételeinek javítása Gazdakörök működésének támogatása, újak * szervezésének segítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése a kistérségi * szaktanácsadói hálózat kiépítésére Szaktanácsadók foglalkoztatása * * * * * * A szaktanácsadói infrastruktúra kiépítésének támogatása * * * 20

21 Szilárd hulladékfeldolgozás égető gondjainak megoldása Megvalósíthatósági tanulmány készítése térségi lerakók létesítéséhez Térségi hulladéklerakó helyek kialakítása, illegális szemétlerakók felszámolása Hulladékfeldolgozása, szelektív hulladékgyűjtés megteremtése Csatornázás és szennyvíztisztítás mértékének növelése A csatornával ellátott településeken a csatornázás teljes körű bővítése Megvalósíthatósági tanulmány készítése a további szükségesnek ítélet csatorna-és telepbővítésekhez A csatornarendszer kialakítása a még be nem kötött * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * településeken A meglévő telepek kapacitásának bővítése * * További szükséges telepek létesítése * * * * Természetvédelmi területek számának és védettségének növelése A felmért, védelemre alkalmas területek védetté nyilvánításának lebonyolítása * * A védett területek rendezésének, állandó * karbantartásának megszervezése Az egészségügyi hálózat fejlesztése Tanulmány készítésének támogatása * Háziorvosi rendszer kiépítettségének növelésének, * * * * * * eszközellátottsága javításának ösztönzése A szakrendelések számának növelését és minőségi * * * * * * fejlesztésének segítése Mentőszolgálat fejlesztésének támogatása * * * * * * Idősgondozás, otthoni ápolás feltételeinek javítása Összehangolt térségi program készítése * Óvodai férőhelyek számának növelése, minőségének * * * * * * * javítása Idősek napközi otthonainak létesítése, a meglévők * * * * * * felszereltségének javítása Az otthoni ápolás feltételeinek megteremtése * * * * * * Közétkeztetés fejlesztésének támogatása * * * * * * Sportolási, rekreációs lehetőségek növelése 21

Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : 216-5981, fax: 216-6307 KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : 216-5981, fax: 216-6307 KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : 216-5981, fax: 216-6307 MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM III. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI

MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI Székhely : 2316 Tököl, Csépi út 144. ; Levelezési cím : 1093 Budapest, Lónyay u. 22. Telefon : 216-5981, fax: 216-6307 MONOR ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET STARTÉGIAI PROGRAM

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben. Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29.

Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben. Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29. Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29., Salgótarján Miért gondoljuk, hogy az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepet játszik a

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok-

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- Dr. Urbányi Béla Tanszékvezető, egyetemi docens SzIE, MKK-KTI Halgazdálkodási tanszék

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Monor és Térsége SAPARD VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM II. 2000. október Monor

Monor és Térsége SAPARD VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM II. 2000. október Monor Monor és Térsége SAPARD VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAM II. 2000. október Monor TARTALOM 1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 3 2 CÉLKITŰZÉSEK 7 3 A FÖLDRAJZI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 8

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben