A vidékfejlesztési miniszter pályázati felhívása állami génmegőrzési feladatok ellátására 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vidékfejlesztési miniszter pályázati felhívása állami génmegőrzési feladatok ellátására 2013"

Átírás

1 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM A vidékfejlesztési miniszter pályázati felhívása állami génmegőrzési feladatok ellátására 2013 A génmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységek fontosságát elismerve, a kormányprogramban foglalt célokkal összhangban a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 20/3/19/00 "Állami génmegőrzési feladatok támogatása" c. fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló évi LII. törvény 4. (3) bekezdésének végrehajtására kiadott, a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendeletben, valamint az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvényben meghatározott génmegőrzési feladatok megvalósulásának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a vidékfejlesztési miniszter az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé: 1. A támogatás célja A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése, továbbá állatlétszám szerint kritikus, vagy súlyosan veszélyeztetett rég honosult haszonállatfajták, valamint védett őshonos mezőgazdasági állatfajták (a továbbiakban együtt: haszonállatfajták) génmentésének és megőrzésének elősegítése. A kitűzött cél megvalósítására támogatás az 1. számú mellékletben felsorolt, az egyes növénycsoportokhoz, valamint haszonállatfajtákhoz megjelölt feladatok elvégzésére igényelhető az alábbi területeken: I. Erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése II. Mikroorganizmusok megőrzése III. Dísznövények megőrzése IV. Gyógynövények, aromanövények, illóolajnövények megőrzése V. Gyümölcstermő növények megőrzése VI. Zöldségnövények megőrzése VII. Szántóföldi növények megőrzése VIII. Szőlő megőrzése IX. Haszonállatfajták megőrzése

2 2. A támogatás igénylésére jogosultak köre A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Növényi Diverzitás Központ 1 által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, vagy törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem minősülnek nemesítői munkagyűjteménynek. Ennek megfelelően kizárólag a Nemzeti Fajtajegyzéken nem szereplő fajták és az 1. számú mellékletben meghatározott erdészeti fafajok fenntartása és megőrzése támogatható. Kivételt képeznek a gyümölcstermő növények és szőlő törzsültetvények, amelyek esetében a pályázat 1. számú mellékletének táblázatai szerint igényelhető támogatás. Haszonállatfajták esetében támogatást a fajta fenntartásáért felelős elismert vagy ideiglenesen tenyésztő szervezet, vagy annak tagja, tenyésztőszervezeti elismerés hiányában pedig az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény 46. -a alapján a tenyésztési hatóság által engedélyezett tevékenység keretében tenyésztett fajta tenyésztője igényelhet. 3. A támogatás mértéke, formája és a finanszírozás módja Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázatra 80,8 millió forint (a továbbiakban: Ft) használható fel. Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a génmegőrzés közvetlen szakmai költségeire. A pályázati célok megvalósításához igényelhető támogatási összeg a pályázati adatlap 1. számú mellékletében foglaltak alapján számítható. A támogatási döntés szakértői bírálat és javaslat alapján- az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásra is vonatkozhat, illetve egyedi feltételek is előírásra kerülhetnek mind a támogatás felhasználásával (támogatásból finanszírozható költséggel), mind pedig a pályázat szakmai programjával kapcsolatban. Az egyes pályázati program támogatási döntésnek megfelelő megvalósításával kapcsolatban keletkező költségek a miniszteri döntés napjától kezdődően számolhatók el a támogatás terhére. A támogatás intenzitása: 100 %, saját forrás biztosítása nem feltétele a támogatásnak. A finanszírozás módja: 1 a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban a Növényi Diverzitás Központ nyújt felvilágosítást. Kapcsolattartó: Simon Attila, , 2

3 A megítélt támogatás kifizetése alapesetben az alábbi pontok szerinti dokumentumok Felek által történő aláírását követően 30 napon belül, egyösszegű előfinanszírozásban történik. 1. Államháztartáson belüli szervezetek esetében a támogatás folyósítása előirányzat átcsoportosítással, megállapodás keretében történik. Az Ávr. 78. (2) szerint egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor. 2. Államháztartáson kívüli szervezetek esetében, három millió forintot meg nem haladó összegű támogatások finanszírozása egyösszegű előfinanszírozással történik a támogatott folyószámlájára való átutalással, a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül. Amennyiben a megítélt támogatás összege meghaladja a három millió Ft-ot, a támogatás kifizetésére Az Ávr. 78. (5a) bekezdése alapján részletekben, vagy az Ávr. 78. (3) szerint egyösszegű utófinanszírozással, illetőleg az Ávr. 78. (5) alapján részletekben történő utófinanszírozással kerülhet sor. a.) A részletekben történő finanszírozás az időbeli ütemezést is tartalmazó, részletes költségterv alapján történik. A Támogatott választása szerint a finanszírozás történhet - részletekben történő előfinanszírozással (aa.) pont), vagy - részletekben történő utófinanszírozással (ab.) pont). aa.) részletekben történő előfinanszírozás esetében az a.) pont szerinti költségterv alapján az első részlet átutalására a támogatási szerződés Felek által történő aláírását követő 30 napon belül kerül sor. A költségterv szerinti következő részösszeg utalásáról a Támogató a támogatási szerződésben meghatározott időpontra automatikusan intézkedik. Az Ávr. 84. (4a) bekezdése értelmében a folyósítást (számlán való jóváírást) követő 30 napon belül az átutalt összeg felhasználásáról Támogatott köteles intézkedni, és a 31. napon a felhasználást számlaösszesítővel igazolnia szükséges. Amennyiben az adott rész támogatási összeg felhasználása nem történik meg teljes egészében, a fel nem használt összeget a Támogatott külön felszólítás nélkül köteles a Támogató számlájára visszautalni. Amennyiben a visszafizetési kötelezettségét a Támogatott elmulasztja, a támogatás következő részletének költségterv szerinti folyósítása csak akkor történhet meg, ha az igazolás alapján a Támogató meggyőződött az előző részösszeg teljes felhasználásáról. A részletekben történő előfinanszírozással nyújtott támogatás teljes és szerződés szerinti felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 30 napon belül, dokumentumokkal alátámasztva és az igazolásokkal összhangban kell elszámolni, és ezzel együtt szükséges benyújtani a szakmai beszámolót is. Az aa.) pont esetében a fel nem használt és határidőre visszautalt támogatás a program futamidején belül ismételten igénybe vehető a Támogató által elfogadott módosított költségterv alapján. ab.) a részletekben történő utófinanszírozás esetén az a.) pont szerinti költségtervnek megfelelően, a támogatási szerződésben rögzített határidőkre Támogatott benyújtja a 3

4 részletes, dokumentumokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolóját, melynek elfogadásáról a szakfőosztály 15 napon belül értesíti a Támogatottat. Az utolsó részelszámolással egy időben összefoglaló szakmai jelentést kell benyújtani. b.) Egyösszegű utófinanszírozás esetében a támogatás összegének kifizetésére a határidőre benyújtott beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzését és annak elfogadását követően 30 napon belül kerül sor. A fentiekben foglaltaktól a támogatási szerződés egyedi feltételei eltérhetnek. Valamennyi finanszírozási mód esetében Támogató fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén az igazolásokkal, vagy rész el- és beszámolókkal kapcsolatban hiánypótlást kérjen, illetve súlyos probléma, fel nem használt és vissza nem utalt támogatás esetén a támogatás részleteinek további folyósítását felfüggessze. Az Ávr. 76. szerint: 4. Kizáró okok 1. Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, b) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, c) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll, d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, jogszabályban vagy az Ávr.-ben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy e) nem felel meg az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdése 2 (a továbbiakban: Áht.) szerinti követelményeknek. 2. Nem biztosítható költségvetési támogatás annak, aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el (1) Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül. 4

5 3. A pályázat alapján nem vehető igénybe támogatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet szerint támogatásban részesülő gyűjtemények tételeihez kapcsolódó ugyanazon tevékenységekre (nyertes pályázók, akik határozatban értesültek a megítélt támogatás összegéről a pályázott tételekre). 4. Nem vehető igénybe támogatás továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet szerint támogatásban részesülő mezőgazdasági állatfajták megőrzésére továbbá a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja alapján a méhcsaládok száma szinten tartásának támogatásban részesülő méhcsaládokra. (nyertes pályázók, akik határozatban értesültek a megítélt támogatás összegéről a pályázott tételekre). 5. A pályázatokkal szembeni formai és tartalmi követelmények Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be (ugyanaz a szervezet nem nyújthat be több különálló pályázatot). Egyetemek esetében, amennyiben több növénycsoporttal pályáznak (pl. különböző tanszékek, tanüzemek stb.), egyetlen összesített pályázatot kell benyújtani úgy, hogy az egyes növénycsoportokhoz tartozó feladatok és azok költségvetése jól elkülöníthető legyen, valamint valamennyi releváns szakmai mellékletet (5. számú melléklet) ki kell tölteni. A pályázatot az alábbiak szerint kell összeállítani a pályázati felhívás mellékleteinek megfelelően: 2. számú melléklet: a) a pályázó adatai, b) rövid ismertető a pályázó génmegőrzési tevékenységére vonatkozóan (mely növénycsoportokhoz/állatfajtákhoz kapcsolódóan milyen génmegőrző tevékenységet folytat, mióta és milyen eredményekkel), c) az ellátandó feladatok rövid szöveges ismertetése (növénycsoportonként, vagy a haszonállatfajtákra vonatkozóan) (max. 1 oldal) 5

6 Költségvetési tervet kell készíteni a 3. számú mellékletnek megfelelően. A költségvetési tervben az 1. számú mellékletben felsorolt összegekkel kell számolni a különböző feladatokra vonatkozóan. 4. számú melléklet: Tájfajták bejelentésével kapcsolatos melléklet, kitöltendő táblázat 5. számú mellékletek: Szakmai mellékletek (a pályázatnak megfelelő kitöltendő) (Excel táblázat 3 ): (5/1. melléklet) erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése Munkalapok: géngyűjtemény, magtermesztő törzsültetvények, központi törzsültetvények, in situ megőrzés (5/2. melléklet) mikroorganizmusok (5/3. melléklet) dísznövények Munkalapok: törzsállományok, géngyűjtemények (5/4. melléklet) gyógynövények, fűszernövények, illóolajnövények Munkalapok: törzsállományok, géngyűjtemények (5/5. melléklet) gyümölcstermő növények Munkalapok: törzsültetvények, géngyűjtemény (5/6. melléklet) zöldségnövények (5/7. melléklet) szántóföldi növények (5/8. melléklet) szőlő Munkalapok: törzsültetvények, géngyűjtemény (5/9. melléklet) haszonállatfajták 6. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje a) A fentiek szerint összeállított pályázatot mind nyomtatott (papír alapú), mind elektronikus formában ( en) párhuzamosan kell benyújtani. b) Az összeállított papír alapú eredeti, minden oldalán az arra jogosult aláírásával, dátummal és bélyegzővel ellátott változatot postai úton, tértivevényes küldeményként, egy példányban Növényi/állati génmegőrzés pályázat felirattal kell a lenti címre eljuttatni. Egy borítékban kizárólag egy pályázat szerepelhet. c) Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy bizonyos növénycsoportok esetében a fájlon belül több munkalap található, (pl. Gyümölcstermő növények esetében munkalap 1: Törzsültetvény, munkalap 2: Géngyűjtemény ). Kérjük a pályázatuknak megfelelő táblázatot töltsék ki. 6

7 d) A postai feladás napján a pályázati felhívás 5. pontja szerint összeállított pályázatot elektronikusan is el kell küldeni a címre. A postai és elektronikus feladás dátuma egyaránt legkésőbb a beadási határidő napja lehet. Az elektronikus változat a papír alapú, aláírt változat szkennelt változata, kivéve a pályázatnak megfelelően kitöltött 5. számú mellékletek, melyeket az eredeti excel formátumban szükséges beküldeni. Amennyiben eltérés mutatkozna a papír alapú és az elektronikus változat között, a VM a papír alapú változatot tekinti mérvadónak. e) Az elektronikusan beküldött levél tárgyaként Növényi/Állati génmegőrzési pályázat megjelölést kell feltüntetni. Az elektronikus levél a dokumentum (.doc,.xls stb.) formátumban, a melléklet szerint elkészített és fájlként csatolt pályázaton kívül egyéb szöveget (pl. kísérőlevél) nem szükséges tartalmaznia. f) A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: augusztus 3. 24:00 g) A pályázatok formai ellenőrzését követően, szükség esetén egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget a VM. A hiánypótlásról a pályázati adatlapon megadott e- mail címre érkezik értesítés. A pályázó felelőssége, hogy érvényes, működő és rendszeresen ellenőrzött címet adjon meg a pályázatban. A hiánypótlás határideje az elektronikusan elküldött felszólítástól számított 8. nap, melybe az dátuma is beleszámít. A hiánypótlást szintén papír alapon, aláírva, illetve elektronikusan (szkennelve) kell a fentebb megadott címekre benyújtani. h) Az utolsóként kiküldött hiánypótlási felhívás határidejének lejártát követő 8 napon belül a VM a formai ellenőrzést követően közzéteszi a befogadott és értékelésre bocsájtott, valamint a formai hiba miatt kizárt pályázatok listáját a minisztérium honlapján (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), a pályázatok azonosító számát, a pályázatokat benyújtók nevét, a pályázatok címét, az igényelt támogatás összegét és a megvalósítás helyszínét táblázatban feltüntetve. i) A pályázott növénytételek nemzeti nyilvántartásba vételét legkésőbb a pályázat benyújtásának határideje előtt 8 nappal el kell végezni (kapcsolat: lásd pályázati felhívás 2. pont). A már nyilvántartásba vett tételeket nem kell ismételten regisztrálni, kizárólag az új tételek nyilvántartásba vétele szükséges. A regisztrációhoz az 5. számú melléklet adott növénycsoporthoz tartozó Géngyűjtemény elnevezésű táblázatát szükséges kitölteni. 7. A pályázat elbírálásának rendje, értékelési szempontok, szerződéskötés a) A pályázatok elbírálása az alábbiak szerint történik: b) A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) Stratégiai Főosztálya javaslatára a Vidékfejlesztési Miniszter által kijelölt Bíráló Bizottság végzi a pályázatok elbírálását. c) A Bíráló Bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a vidékfejlesztési miniszter (döntéshozó) elé terjeszti az utolsó hiánypótlás beérkezésétől számított 30 napon belül. d) Az értékelésre bocsájtott pályázatokat a Növényi Génbanki Tanács, illetve az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottsága előzetesen szakmai szempontból 7

8 értékeli 15 napon belül, majd a Bíráló Bizottság bírálja, azaz fogalmaz meg támogatásra vonatkozó javaslatot a Vidékfejlesztési Miniszter számára. e) Az értékelés fontosabb szempontjai a következők: A pályázó által ellátott génmegőrzési/génmentési tevékenység az állami feladat ellátást tekintve kiemelt prioritású, társadalmilag nagymértékben hasznos. A pályázat tartalma egyértelmű, részletes, reális, szakmailag/pénzügyileg/időbeli ütemezést tekintve teljesíthető. A tervezett tevékenységek megfelelnek a felhívásban kiírt céloknak. A költségvetés a várt eredményekhez viszonyítva arányos, az egyes költségek összhangban vannak a tervezett tevékenységekkel. A pályázó megfelelő képességekkel, tapasztalattal rendelkezik a pályázatban tervezett tevékenységek megvalósításához. f) A Bíráló Bizottság javaslatát emlékeztetőben kell rögzíteni. Az emlékeztetőben az adott pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő, támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok sorrendje is meghatározásra kerül az Ávr a alapján. Forráshiány miatt elutasított pályázatok csak akkor juthatnak támogatáshoz, ha még tárgyévben, de legkésőbb december 31-ig a döntési lista módosításra kerül. A támogatások tárgyéven túli kifizetésére legkésőbb következő év június 30-ig kerülhet sor. g) A pályázatok alapján nyújtandó támogatásokról a miniszter egy személyben dönt a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembe vételével, a döntési javaslat előterjesztését követő 15 napon belül. h) A VM a döntés eredményét a döntést követő 15 napon belül - a honlapján történő közzététellel - nyilvánosságra hozza, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatást ad a pályázók részére a pályázat eredményéről és a szerződéskötés feltételeiről. i) A nyertes pályázókkal a kötelezettségvállaló támogatási szerződést köt a szerződéskötési előfeltételekről szóló értesítő levél kézhezvételétől számított 30 napon belül az előfeltételek megfelelő teljesítése esetén. Az Áht. 33. (5) és (8) bekezdése értelmében, amennyiben nem a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezete alá tartozó költségvetési szerv nyer el támogatást, háromoldalú megállapodás kötésére kerül sor. Amennyiben a támogatott mulasztásából az első bekezdésben meghatározott (az értesítő levél kézhezvételétől számított 30 napon belül) határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a támogatott mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg. j) A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződésben vagy a háromoldalú megállapodásban rögzített határidőn belül esedékes. 8

9 k) A támogatott programok megvalósítási (befejezési) határideje április 30. A támogatás összege ezen időpontig és csak a támogatott program megvalósítására használható fel. l) Abban az esetben, ha a évi állami génmegőrzési feladatok ellátására kiírt pályázati felhíváson támogatásban részesített projekt befejezési határideje meghosszabbításra került, szigorúan ügyelni kell arra, hogy a évi és a évi projektek költségei ellenőrizhető módon elkülönítésre kerüljenek. Az esetleges átfedések kiküszöbölése érdekében javasolt az elszámolásba bekerülő számlák és bizonylatok eredeti példányaira kivétel nélkül felvezetni az adott támogatási szerződés számát és annak évjáratát. m) A támogatói okirat vagy a támogatási szerződés csak egy alkalommal és abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására. n) A pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárással kapcsolatban az Ávr ában foglaltak szerint a vidékfejlesztési miniszternél kifogás nyújtható be. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított 30 napon belül lehet benyújtani írásban. 8. A támogatás felhasználásának ellenőrzése és a rendeltetéstől eltérő felhasználás következménye a) A támogatás jogszabályban, valamint a pályázatban meghatározottak szerinti rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére a VM, a tenyésztési hatóság, az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 10 éven belül bármikor jogosult, a pályázat lezárását követően is. b) A támogatott programok megvalósítása, a pályázatban rögzített, valamint a szerződésben vállalt kötelezettségek szakmai és pénzügyi teljesítése a VM vagy megbízottja, a tenyésztési hatóság, a Növényi Diverzitás Központ, a Haszonállat Génmegőrzési Központ közreműködésével és felkért szakértők bevonásával kerül ellenőrzésre és szakmai igazolásra. c) A támogatott program megvalósításáról a pályázati felhívással egy időben nyilvánosságra hozott beszámoló és annak útmutatója alapján a megállapodásokban és támogatási szerződésekben rögzített határidőkre részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a VM Stratégiai Főosztályához. A beszámolóval kapcsolatban hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, melynek határideje a felszólítás kézhezvételétől számított 15. nap. A beszámoló minta és a részletes kitöltési útmutató jelen felhívás 6. számú melléklete. d) Az Ávr 73. (3) bekezdés alapján a kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott támogatás és ha előírásra került a 9

10 saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban az annak teljesítése érdekében történt kifizetése a támogatott tevékenység költségei között nem vehetők figyelembe. e) A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az egyes megőrzött tételek rövid ismertetését, a megőrzött tételek jelentőségét, az elvégzett munka (pl. gyűjtés, vírusmentesítés) eredményeit, a pályázott támogatás összegéből elvégzett valamennyi génmegőrzési tevékenység ismertetését. Növények esetében a támogatási szerződéssel egyidejűleg megküldött zárójelentés sablonjának megfelelő formátumban. A zárójelentésnek összhangban kell lennie a benyújtott pályázat 2. számú mellékletével. Állatok esetében az egyedek/tenyészcsaládok regisztrációjának tenyésztő szervezet által történő igazolását. Már regisztrált tenyészállat, tenyésznövendék vásárlása esetén a vásárlást igazoló dokumentumokat (lásd: 3. számú melléklet). f) A megállapodásban, vagy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás jogszabálysértő, rendeltetési céltól eltérő, vagy szerződésellenes felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem teljesítése vagy csak részbeni teljesítése esetén, a költségvetésből nyújtott támogatás teljes, vagy fel nem használt része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ebben az esetben a támogatást elnyert pályázó a folyósított támogatás teljes, vagy fel nem használt Ptk. szerinti kamattal növelt összegét köteles visszafizetni. g) A támogatás felhasználása során figyelemmel kell lenni az Európai Uniós állami támogatási szabályokra úgy, mint az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások (2006/C 319/01) IV/L fejezetében, valamint a 1857/2006/EK rendelet 16. cikkében foglaltakra. h) Az Ávr a alapján a támogató jogosult a támogatási szerződést felmondani, vagy attól visszamenőleges hatállyal elállni, ha a jogszabályi hely bármelyik bekezdésében szereplő eset fennáll. 9. A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás a) A pályázat összeállításával kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan a VM Stratégiai Főosztályán Géczi Orsolya ad felvilágosítást hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között vagy a telefon: ). b) A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők a VM honlapjáról (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), valamint a Biológiai Sokféleség Egyezmény hazai honlapjáról (www.biodiv.hu). A Stratégiai Főosztálynak nincs lehetősége a projekttervek kidolgozásához részletes segítséget nyújtani. Kérjük a pályázókat, hogy a pályázat összeállítását megelőzően figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és annak mellékleteit, beleértve a beszámoló sablont és tájékoztatót is! 10

11 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KITŰZÖTT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁRA TÁMOGATÁS AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT TERÜLETEKEN, AZ EGYES NÖVÉNYCSOPORTOKHOZ, VAGY HASZONÁLLATFAJTÁKHOZ MEGJELÖLT FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE IGÉNYELHETŐ I. Erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése: - erdészeti fafajok génmegőrzése (ex situ és in situ fenntartása) 4 - erdészeti fafajok törzsültetvényeinek fenntartása 4 Igénybe vehető támogatás Erdészeti növényi genetikai erőforrások 4 Megőrzés (Ft/tétel) Erdészeti faanyagtermő géngyűjteményi tételek ex situ megőrzése (anyatelep szerű fenntartás) (oltvány fenntartása) (utódnemzedék) (faalakú) In situ erdészeti génrezervátumok fenntartása Ft/ha Erdészeti faanyagtermő növények törzsültetvényei Vegetatív szaporítású fajták törzsültetvényeinek fenntartása max Ft/fajta (központi anyatelepek) Generatív szaporítású fajták törzsültetvényeinek fenntartása (plantázsok) Magtermesztésre kijelölt törzsállományok fenntartása max Ft/ha max Ft/ha - 4 támogatás a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 3. számú mellékletében nem szereplő fafajokra igényelhető, kivéve a rendelet 2. számú melléklete alapján az adott erdészeti tájon őshonosnak minősülő fafajok 11

12 II. Mikroorganizmusok megőrzése: - a genetikai anyagok in vitro megőrzése - genetikai anyagok felszaporítása, azonosítása DNS/RNS szekvenálással 5 - a növényegyeden megőrzött genetikai anyagok in vitro megőrzésének biztosítása krioprezervációval - a megőrzött mikroorganizmusokról intézetenként/szervezetenként nyilvántartó katalógus készítése 6 Igénybe vehető támogatás Mikroorganizmusok in vitro fenntartás Megőrzés (Ft/tétel) Liofilizálás Folyékony N 2 -ben való tárolás Mélyfagyasztás Katalógus készítése max Felszaporítás, azonosítás (Ft/tétel) 5 a megvalósítani kívánt azonosító vizsgálatot a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 6 a nyilvántartó katalógus készítésének részleteit és célját a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 12

13 III. Dísznövények megőrzése: - fás dísznövények arborétumi fenntartása - maggal szaporított évelők és egyévesek fenntartása - fás dísznövények törzsállományainak fenntartása Maggal szaporított egyévesek öntermékenyülők Igénybe vehető támogatás Dísznövények Megőrzés (Ft/tétel) Felszaporítás, leíró ill. ellenőrző vizsgálatok (Ft/tétel) Maggal szaporított egyévesek szélporozta idegentermékenyülők Maggal szaporított egyévesek rovarporozta idegentermékenyülők Maggal szaporított évelők tenyészkerti fenntartása Maggal szaporított évelők magtárolással való fenntartása Gumós, gyöktörzses növények megőrzése Fás dísznövények, fenyőfélék arborétumi fenntartása Fás dísznövények, fenyőfélék törzsállományainak fenntartása max Ft/tétel/taxon 13

14 IV. Gyógy-, fűszer- és illóolajos növények megőrzése - genetikai anyagok megőrzése, fenntartása - genetikai anyagok vizsgálata, dokumentálása 7 Maggal szaporított egyévesek szélporozta idegentermékenyülők Igénybe vehető támogatás Gyógynövény, fűszernövény és illóolajnövények Megőrzés (Ft/tétel) Felszaporítás, leíró vizsgálat (Ft/tétel) Maggal szaporított egyévesek rovarporozta idegentermékenyülők Maggal szaporított évelők tenyészkerti fenntartása Maggal szaporított évelők magtárolással való fenntartása Gumós, gyöktörzses növények megőrzése Fás gyógynövények géngyűjteményi megőrzési tételek ültetvény jellegű fenntartása Gyógy-, fűszer- és illóolajos növények törzsállományainak fenntartása Beltartalmi értékek vizsgálata Genetikai anyagok begyűjtése (gyűjtőút) max Ft/ha max Ft 8 max Ft 7 a megvalósítani kívánt vizsgálatot, dokumentációt a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 8 a megvalósítani kívánt vizsgálatot, dokumentációt a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges részletesen ismertetni 14

15 V. Gyümölcstermő növények megőrzése - gyümölcstermő növények genetikai anyagainak megőrzése - régi magyar fajták, tájfajták leíró vizsgálata 9 - törzsültetvények fenntartása - vírusmentesítés, vírustesztelés - tájfajták bejelentése, növényegészségügyi előírásoknak való megfelelés 10 Igénybe vehető támogatás Gyümölcstermő növények Megőrzés (Ft/tétel) Fás gyümölcs géngyűjteményi megőrzési tételek ültetvény jellegű fenntartása 11 Törzsültetvények fenntartása Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények központi törzsültetvény izolátorban (3-5 egyed) max Ft/törzsfa központi törzsültetvény szabadföldön (max. 5 egyed) vegetatív szaporítású alany központi törzsültetvény max Ft/törzsfa max Ft/ha Felszaporítás, leíró vizsgálat (Ft/tétel) bogyósgyümölcs központi törzsültetvény max Ft/ha Központi törzsgyümölcsösök fenntartása max Ft/törzsfa Tájfajták bejelentése Ft/fajta 9 a megvalósítani kívánt vizsgálatot a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 10 a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet végrehajtásának elősegítése érdekében a rendeletben foglaltaknak megfelelően, kitöltendő melléklet: 4. számú melléklet/3. 11 nem igényelhető támogatás a nemzeti fajtajegyzéken szereplő fajták géngyűjteményi megőrzésére 15

16 VI. Zöldségnövények megőrzése - genetikai anyagok megőrzése, fenntartása, vizsgálata - a hazai tájfajták fajtatulajdonságaira vonatkozó információs kísérletek - a megőrzött zöldségnövényekről intézetenként/szervezetenként nyilvántartó katalógus készítése 12 - tájfajták bejelentése, vonatkozó előírásoknak való megfelelés 13 Maggal szaporított egyévesek - öntermékenyülők Maggal szaporított egyévesek szélporozta idegentermékenyülők Igénybe vehető támogatás Zöldségnövények Genetikai anyagok fenntartása Megőrzés Felszaporítás, leíró (Ft/tétel) vizsgálat (Ft/tétel) Maggal szaporított egyévesek rovarporozta idegentermékenyülők Maggal szaporított évelők tenyészkerti fenntartása Maggal szaporított évelők magtárolással való fenntartása Gumós, gyöktörzses növények megőrzése Tájfajták bejelentése Ft/fajta 12 a nyilvántartó katalógus készítésének részleteit és célját a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 13 a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendeletnek megfelelően; kitöltendő melléklet: 4. számú melléklet/2. 16

17 VII. Szántóföldi növények megőrzése - genetikai anyagok megőrzése, fenntartása, vizsgálata 14 - a hazai, régóta termesztett szántóföldi növényfajok és fajták fajtatulajdonságaira vonatkozó információs kísérletek - tájfajták bejelentése, vonatkozó előírásoknak való megfelelés 15 Maggal szaporított egyévesek - öntermékenyülők Maggal szaporított egyévesek szélporozta idegentermékenyülők Igénybe vehető támogatás Szántóföldi növények 16 Genetikai anyagok fenntartása Megőrzés Felszaporítás, leíró (Ft/tétel) vizsgálat (Ft/tétel) Maggal szaporított egyévesek rovarporozta idegentermékenyülők Maggal szaporított évelők tenyészkerti fenntartása Maggal szaporított évelők magtárolással való fenntartása Gumós, gyöktörzses növények megőrzése Tájfajták bejelentése Ft/fajta 14 a megvalósítani kívánt vizsgálatot a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 15 a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet előírásainak megfelelően; kitöltendő melléklet: 4. számú melléklet/2. 16 nem igényelhető támogatás a Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő fajták megőrzésére 17

18 VIII. Szőlő megőrzése - törzsültetvények fenntartása (alany és nemes) - törzsültetvények fenntartása izolátorban - vírusmentes prebázis törzsültetvényekhez szükséges ültetési anyag előállítása - szőlő komplex patogénmentesítése - biológiai alapok, genetikai erőforrások fenntartása, termesztési célra történő hasznosítása - genetikai anyagok vizsgálata, dokumentálása 17 Igénybe vehető támogatás Szőlő Megőrzés (Ft/tétel) Felszaporítás, leíró vizsgálat (Ft/tétel) Szőlő géngyűjteményi megőrzési tételek ültetvény jellegű fenntartása 18 Kiindulási anyagok és törzsültetvények fenntartása központi állomány fenntartása izolátorházban (3-5 egyed) alany fajták ültetvényei (prebázis max. 10 egyed, bázis max. 50 egyed fajtánként) nemes törzsültetvények (prebázis max. 10 egyed, bázis max. 50 egyed fajtánként)) max Ft/egyed Ft/egyed Ft/egyed 17 a megvalósítani kívánt vizsgálatot, dokumentációt a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 18 nem igényelhető támogatás a Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő fajták géngyűjteményi fenntartására 18

19 IX. Haszonállatfajták génmentésének és megőrzésének elősegítése Támogatás a tenyészállat-létszámok szerint kritikus, vagy súlyosan veszélyeztetett rég honosult, őshonossá minősíthető és ezek alapján védelemre szoruló mezőgazdasági állatfajták tenyésztő szervezetének és nukleusz tenyészeteinek kialakítására az alábbi fajok fajtáiban: - Kárpáti borzderes szarvasmarha - Alföldi fehér racka (suta) - Kovásznai sárgafejű berke - Lévai magyar lúd - Pannon méh Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető: 1) Kárpáti borzderes szarvasmarha, alföldi fehér racka (suta), kovásznai sárgafejű berke esetében - tenyészállat beszerzésére, - tenyésznövendék beszerzésére és felnevelésére, - saját szaporulat felnevelésére. Továbbá kárpáti borzderes szarvasmarha esetében molekuláris genetikai vizsgálatokra, valamint vonal/változat elkülönítési vizsgálatokra, legfeljebb a maximális támogatási keret egyharmadának mértékéig. A támogatás feltétele a támogatott egyedek regisztrációja és a kiesések pótlásának figyelembe vételével a vállalt állatlétszám tenyésztésben tartása legalább 5 évig. 2) Lévai magyar lúd tenyésznövendék beszerzésére és felnevelésére. A lévai magyar lúd esetében a támogatás feltétele a támogatott egyedek regisztrációja és a kiesések pótlásának figyelembe vételével a vállalt állatlétszám tenyésztésben tartása legalább 1 évig. 3) A pannon méh esetében ellenőrzött méhanya vásárlására és/vagy új tenyészcsalád beállítására. A pannon méh esetében a támogatás feltétele a támogatott tenyészcsalád regisztrációja. 19

20 Igénybe vehető támogatás Állatlétszám szerint kritikus, vagy súlyosan veszélyeztetett rég honosult haszonállat fajták génmentése Fajta Ft/egyed Max. támogatási keret összesen (millió Ft) Kárpáti borzderes szarvasmarha tenyészállat beszerzése, tenyésznövendék beszerzése és felnevelése, saját szaporulat felnevelése, molekuláris genetikai vizsgálatok, vonal/változat elkülönítési vizsgálatok 19 Alföldi fehér racka (suta) tenyészállat beszerzése, tenyésznövendék beszerzése és felnevelése, saját szaporulat felnevelése Kovásznai sárgafejű berke tenyészállat beszerzése, tenyésznövendék beszerzése és felnevelése, saját szaporulat felnevelése Lévai magyar lúd tenyésznövendék beszerzése és felnevelése Pannon méh ellenőrzött méhanya vásárlása, új tenyészcsalád beállítása 19 legfeljebb a maximális támogatási keret egyharmada fordítható vizsgálatokra 20

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL A

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez ADATL a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz H I V A T A L PTGREG

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Altéma kódszáma: 4921 Szakterület:SZÉPIRODALOM

Altéma kódszáma: 4921 Szakterület:SZÉPIRODALOM 2014. január 29-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A2006/N6420 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 3., 17. és 19.

Részletesebben

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László A minisztérium feladatai a védett őshonos állatfajták megőrzésével és genetikai fenntartásával kapcsolatban Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László Jogi szabályozás -az

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírása

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírása A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírása AGRÁRÁGAZATI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZERVEZETEK SZÁMÁRA A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: VM) az agrárágazati szakmai érdekeket

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája A 2009. évi állami i feladatok támogatását elnyert pályázok listája Pályázó neve Pályázó címe Elnyert Génmegőrzési téma támogatás (Ft) 5 B Bt. 2028 Pilismarót, Dózsa György u. 42. 352.000 Fekete nyár Agrimart

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE

AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. év A meghirdetés dátuma: 2016. december 20.

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása magyarországi ösztöndíjak elnyerésére

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása magyarországi ösztöndíjak elnyerésére A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása magyarországi ösztöndíjak elnyerésére 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. (1) bekezdés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2014. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve a nemzetiségi önkormányzatok

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés

Részletesebben

D2500-04. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím:

D2500-04. Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. HACS neve: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben

Részletesebben

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

ADATLAP. rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására ADATLAP rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Adószáma:... Képviseletére jogosult telefonszáma:... Kapcsolattartó telefonszáma:... elektronikus

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

Pályázati Kiírás. 2015. február.

Pályázati Kiírás. 2015. február. Jóváhagyom: Jóváhagyom:... Pintér Sándor Varga Mihály Budapest, 2015. február. Budapest, 2015. február. Pályázati Kiírás 2015. február. A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdet

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok.

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium meghívásos pályázati felhívása országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 2012. évi támogatására (Kategória kódja: NEMZ-ORSZ-12) A Közigazgatási

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2014. (VIII.19.) KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2014. (VIII.19.) KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2014. (VIII.19.) KÖZLEMÉNYE a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához Pályázati útmutató Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához A Kozármisleny Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 11/2004. (IV.07.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának 2013. évi költségvetési támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben