A vidékfejlesztési miniszter pályázati felhívása állami génmegőrzési feladatok ellátására 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vidékfejlesztési miniszter pályázati felhívása állami génmegőrzési feladatok ellátására 2013"

Átírás

1 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM A vidékfejlesztési miniszter pályázati felhívása állami génmegőrzési feladatok ellátására 2013 A génmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységek fontosságát elismerve, a kormányprogramban foglalt célokkal összhangban a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 20/3/19/00 "Állami génmegőrzési feladatok támogatása" c. fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló évi LII. törvény 4. (3) bekezdésének végrehajtására kiadott, a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendeletben, valamint az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvényben meghatározott génmegőrzési feladatok megvalósulásának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a vidékfejlesztési miniszter az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé: 1. A támogatás célja A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése, továbbá állatlétszám szerint kritikus, vagy súlyosan veszélyeztetett rég honosult haszonállatfajták, valamint védett őshonos mezőgazdasági állatfajták (a továbbiakban együtt: haszonállatfajták) génmentésének és megőrzésének elősegítése. A kitűzött cél megvalósítására támogatás az 1. számú mellékletben felsorolt, az egyes növénycsoportokhoz, valamint haszonállatfajtákhoz megjelölt feladatok elvégzésére igényelhető az alábbi területeken: I. Erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése II. Mikroorganizmusok megőrzése III. Dísznövények megőrzése IV. Gyógynövények, aromanövények, illóolajnövények megőrzése V. Gyümölcstermő növények megőrzése VI. Zöldségnövények megőrzése VII. Szántóföldi növények megőrzése VIII. Szőlő megőrzése IX. Haszonállatfajták megőrzése

2 2. A támogatás igénylésére jogosultak köre A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Növényi Diverzitás Központ 1 által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, vagy törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem minősülnek nemesítői munkagyűjteménynek. Ennek megfelelően kizárólag a Nemzeti Fajtajegyzéken nem szereplő fajták és az 1. számú mellékletben meghatározott erdészeti fafajok fenntartása és megőrzése támogatható. Kivételt képeznek a gyümölcstermő növények és szőlő törzsültetvények, amelyek esetében a pályázat 1. számú mellékletének táblázatai szerint igényelhető támogatás. Haszonállatfajták esetében támogatást a fajta fenntartásáért felelős elismert vagy ideiglenesen tenyésztő szervezet, vagy annak tagja, tenyésztőszervezeti elismerés hiányában pedig az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény 46. -a alapján a tenyésztési hatóság által engedélyezett tevékenység keretében tenyésztett fajta tenyésztője igényelhet. 3. A támogatás mértéke, formája és a finanszírozás módja Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázatra 80,8 millió forint (a továbbiakban: Ft) használható fel. Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a génmegőrzés közvetlen szakmai költségeire. A pályázati célok megvalósításához igényelhető támogatási összeg a pályázati adatlap 1. számú mellékletében foglaltak alapján számítható. A támogatási döntés szakértői bírálat és javaslat alapján- az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásra is vonatkozhat, illetve egyedi feltételek is előírásra kerülhetnek mind a támogatás felhasználásával (támogatásból finanszírozható költséggel), mind pedig a pályázat szakmai programjával kapcsolatban. Az egyes pályázati program támogatási döntésnek megfelelő megvalósításával kapcsolatban keletkező költségek a miniszteri döntés napjától kezdődően számolhatók el a támogatás terhére. A támogatás intenzitása: 100 %, saját forrás biztosítása nem feltétele a támogatásnak. A finanszírozás módja: 1 a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban a Növényi Diverzitás Központ nyújt felvilágosítást. Kapcsolattartó: Simon Attila, , 2

3 A megítélt támogatás kifizetése alapesetben az alábbi pontok szerinti dokumentumok Felek által történő aláírását követően 30 napon belül, egyösszegű előfinanszírozásban történik. 1. Államháztartáson belüli szervezetek esetében a támogatás folyósítása előirányzat átcsoportosítással, megállapodás keretében történik. Az Ávr. 78. (2) szerint egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor. 2. Államháztartáson kívüli szervezetek esetében, három millió forintot meg nem haladó összegű támogatások finanszírozása egyösszegű előfinanszírozással történik a támogatott folyószámlájára való átutalással, a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül. Amennyiben a megítélt támogatás összege meghaladja a három millió Ft-ot, a támogatás kifizetésére Az Ávr. 78. (5a) bekezdése alapján részletekben, vagy az Ávr. 78. (3) szerint egyösszegű utófinanszírozással, illetőleg az Ávr. 78. (5) alapján részletekben történő utófinanszírozással kerülhet sor. a.) A részletekben történő finanszírozás az időbeli ütemezést is tartalmazó, részletes költségterv alapján történik. A Támogatott választása szerint a finanszírozás történhet - részletekben történő előfinanszírozással (aa.) pont), vagy - részletekben történő utófinanszírozással (ab.) pont). aa.) részletekben történő előfinanszírozás esetében az a.) pont szerinti költségterv alapján az első részlet átutalására a támogatási szerződés Felek által történő aláírását követő 30 napon belül kerül sor. A költségterv szerinti következő részösszeg utalásáról a Támogató a támogatási szerződésben meghatározott időpontra automatikusan intézkedik. Az Ávr. 84. (4a) bekezdése értelmében a folyósítást (számlán való jóváírást) követő 30 napon belül az átutalt összeg felhasználásáról Támogatott köteles intézkedni, és a 31. napon a felhasználást számlaösszesítővel igazolnia szükséges. Amennyiben az adott rész támogatási összeg felhasználása nem történik meg teljes egészében, a fel nem használt összeget a Támogatott külön felszólítás nélkül köteles a Támogató számlájára visszautalni. Amennyiben a visszafizetési kötelezettségét a Támogatott elmulasztja, a támogatás következő részletének költségterv szerinti folyósítása csak akkor történhet meg, ha az igazolás alapján a Támogató meggyőződött az előző részösszeg teljes felhasználásáról. A részletekben történő előfinanszírozással nyújtott támogatás teljes és szerződés szerinti felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 30 napon belül, dokumentumokkal alátámasztva és az igazolásokkal összhangban kell elszámolni, és ezzel együtt szükséges benyújtani a szakmai beszámolót is. Az aa.) pont esetében a fel nem használt és határidőre visszautalt támogatás a program futamidején belül ismételten igénybe vehető a Támogató által elfogadott módosított költségterv alapján. ab.) a részletekben történő utófinanszírozás esetén az a.) pont szerinti költségtervnek megfelelően, a támogatási szerződésben rögzített határidőkre Támogatott benyújtja a 3

4 részletes, dokumentumokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolóját, melynek elfogadásáról a szakfőosztály 15 napon belül értesíti a Támogatottat. Az utolsó részelszámolással egy időben összefoglaló szakmai jelentést kell benyújtani. b.) Egyösszegű utófinanszírozás esetében a támogatás összegének kifizetésére a határidőre benyújtott beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzését és annak elfogadását követően 30 napon belül kerül sor. A fentiekben foglaltaktól a támogatási szerződés egyedi feltételei eltérhetnek. Valamennyi finanszírozási mód esetében Támogató fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén az igazolásokkal, vagy rész el- és beszámolókkal kapcsolatban hiánypótlást kérjen, illetve súlyos probléma, fel nem használt és vissza nem utalt támogatás esetén a támogatás részleteinek további folyósítását felfüggessze. Az Ávr. 76. szerint: 4. Kizáró okok 1. Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, b) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, c) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll, d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, jogszabályban vagy az Ávr.-ben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy e) nem felel meg az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdése 2 (a továbbiakban: Áht.) szerinti követelményeknek. 2. Nem biztosítható költségvetési támogatás annak, aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el (1) Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül. 4

5 3. A pályázat alapján nem vehető igénybe támogatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet szerint támogatásban részesülő gyűjtemények tételeihez kapcsolódó ugyanazon tevékenységekre (nyertes pályázók, akik határozatban értesültek a megítélt támogatás összegéről a pályázott tételekre). 4. Nem vehető igénybe támogatás továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet szerint támogatásban részesülő mezőgazdasági állatfajták megőrzésére továbbá a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja alapján a méhcsaládok száma szinten tartásának támogatásban részesülő méhcsaládokra. (nyertes pályázók, akik határozatban értesültek a megítélt támogatás összegéről a pályázott tételekre). 5. A pályázatokkal szembeni formai és tartalmi követelmények Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be (ugyanaz a szervezet nem nyújthat be több különálló pályázatot). Egyetemek esetében, amennyiben több növénycsoporttal pályáznak (pl. különböző tanszékek, tanüzemek stb.), egyetlen összesített pályázatot kell benyújtani úgy, hogy az egyes növénycsoportokhoz tartozó feladatok és azok költségvetése jól elkülöníthető legyen, valamint valamennyi releváns szakmai mellékletet (5. számú melléklet) ki kell tölteni. A pályázatot az alábbiak szerint kell összeállítani a pályázati felhívás mellékleteinek megfelelően: 2. számú melléklet: a) a pályázó adatai, b) rövid ismertető a pályázó génmegőrzési tevékenységére vonatkozóan (mely növénycsoportokhoz/állatfajtákhoz kapcsolódóan milyen génmegőrző tevékenységet folytat, mióta és milyen eredményekkel), c) az ellátandó feladatok rövid szöveges ismertetése (növénycsoportonként, vagy a haszonállatfajtákra vonatkozóan) (max. 1 oldal) 5

6 Költségvetési tervet kell készíteni a 3. számú mellékletnek megfelelően. A költségvetési tervben az 1. számú mellékletben felsorolt összegekkel kell számolni a különböző feladatokra vonatkozóan. 4. számú melléklet: Tájfajták bejelentésével kapcsolatos melléklet, kitöltendő táblázat 5. számú mellékletek: Szakmai mellékletek (a pályázatnak megfelelő kitöltendő) (Excel táblázat 3 ): (5/1. melléklet) erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése Munkalapok: géngyűjtemény, magtermesztő törzsültetvények, központi törzsültetvények, in situ megőrzés (5/2. melléklet) mikroorganizmusok (5/3. melléklet) dísznövények Munkalapok: törzsállományok, géngyűjtemények (5/4. melléklet) gyógynövények, fűszernövények, illóolajnövények Munkalapok: törzsállományok, géngyűjtemények (5/5. melléklet) gyümölcstermő növények Munkalapok: törzsültetvények, géngyűjtemény (5/6. melléklet) zöldségnövények (5/7. melléklet) szántóföldi növények (5/8. melléklet) szőlő Munkalapok: törzsültetvények, géngyűjtemény (5/9. melléklet) haszonállatfajták 6. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje a) A fentiek szerint összeállított pályázatot mind nyomtatott (papír alapú), mind elektronikus formában ( en) párhuzamosan kell benyújtani. b) Az összeállított papír alapú eredeti, minden oldalán az arra jogosult aláírásával, dátummal és bélyegzővel ellátott változatot postai úton, tértivevényes küldeményként, egy példányban Növényi/állati génmegőrzés pályázat felirattal kell a lenti címre eljuttatni. Egy borítékban kizárólag egy pályázat szerepelhet. c) Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy bizonyos növénycsoportok esetében a fájlon belül több munkalap található, (pl. Gyümölcstermő növények esetében munkalap 1: Törzsültetvény, munkalap 2: Géngyűjtemény ). Kérjük a pályázatuknak megfelelő táblázatot töltsék ki. 6

7 d) A postai feladás napján a pályázati felhívás 5. pontja szerint összeállított pályázatot elektronikusan is el kell küldeni a címre. A postai és elektronikus feladás dátuma egyaránt legkésőbb a beadási határidő napja lehet. Az elektronikus változat a papír alapú, aláírt változat szkennelt változata, kivéve a pályázatnak megfelelően kitöltött 5. számú mellékletek, melyeket az eredeti excel formátumban szükséges beküldeni. Amennyiben eltérés mutatkozna a papír alapú és az elektronikus változat között, a VM a papír alapú változatot tekinti mérvadónak. e) Az elektronikusan beküldött levél tárgyaként Növényi/Állati génmegőrzési pályázat megjelölést kell feltüntetni. Az elektronikus levél a dokumentum (.doc,.xls stb.) formátumban, a melléklet szerint elkészített és fájlként csatolt pályázaton kívül egyéb szöveget (pl. kísérőlevél) nem szükséges tartalmaznia. f) A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: augusztus 3. 24:00 g) A pályázatok formai ellenőrzését követően, szükség esetén egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget a VM. A hiánypótlásról a pályázati adatlapon megadott e- mail címre érkezik értesítés. A pályázó felelőssége, hogy érvényes, működő és rendszeresen ellenőrzött címet adjon meg a pályázatban. A hiánypótlás határideje az elektronikusan elküldött felszólítástól számított 8. nap, melybe az dátuma is beleszámít. A hiánypótlást szintén papír alapon, aláírva, illetve elektronikusan (szkennelve) kell a fentebb megadott címekre benyújtani. h) Az utolsóként kiküldött hiánypótlási felhívás határidejének lejártát követő 8 napon belül a VM a formai ellenőrzést követően közzéteszi a befogadott és értékelésre bocsájtott, valamint a formai hiba miatt kizárt pályázatok listáját a minisztérium honlapján (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), a pályázatok azonosító számát, a pályázatokat benyújtók nevét, a pályázatok címét, az igényelt támogatás összegét és a megvalósítás helyszínét táblázatban feltüntetve. i) A pályázott növénytételek nemzeti nyilvántartásba vételét legkésőbb a pályázat benyújtásának határideje előtt 8 nappal el kell végezni (kapcsolat: lásd pályázati felhívás 2. pont). A már nyilvántartásba vett tételeket nem kell ismételten regisztrálni, kizárólag az új tételek nyilvántartásba vétele szükséges. A regisztrációhoz az 5. számú melléklet adott növénycsoporthoz tartozó Géngyűjtemény elnevezésű táblázatát szükséges kitölteni. 7. A pályázat elbírálásának rendje, értékelési szempontok, szerződéskötés a) A pályázatok elbírálása az alábbiak szerint történik: b) A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) Stratégiai Főosztálya javaslatára a Vidékfejlesztési Miniszter által kijelölt Bíráló Bizottság végzi a pályázatok elbírálását. c) A Bíráló Bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a vidékfejlesztési miniszter (döntéshozó) elé terjeszti az utolsó hiánypótlás beérkezésétől számított 30 napon belül. d) Az értékelésre bocsájtott pályázatokat a Növényi Génbanki Tanács, illetve az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottsága előzetesen szakmai szempontból 7

8 értékeli 15 napon belül, majd a Bíráló Bizottság bírálja, azaz fogalmaz meg támogatásra vonatkozó javaslatot a Vidékfejlesztési Miniszter számára. e) Az értékelés fontosabb szempontjai a következők: A pályázó által ellátott génmegőrzési/génmentési tevékenység az állami feladat ellátást tekintve kiemelt prioritású, társadalmilag nagymértékben hasznos. A pályázat tartalma egyértelmű, részletes, reális, szakmailag/pénzügyileg/időbeli ütemezést tekintve teljesíthető. A tervezett tevékenységek megfelelnek a felhívásban kiírt céloknak. A költségvetés a várt eredményekhez viszonyítva arányos, az egyes költségek összhangban vannak a tervezett tevékenységekkel. A pályázó megfelelő képességekkel, tapasztalattal rendelkezik a pályázatban tervezett tevékenységek megvalósításához. f) A Bíráló Bizottság javaslatát emlékeztetőben kell rögzíteni. Az emlékeztetőben az adott pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő, támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok sorrendje is meghatározásra kerül az Ávr a alapján. Forráshiány miatt elutasított pályázatok csak akkor juthatnak támogatáshoz, ha még tárgyévben, de legkésőbb december 31-ig a döntési lista módosításra kerül. A támogatások tárgyéven túli kifizetésére legkésőbb következő év június 30-ig kerülhet sor. g) A pályázatok alapján nyújtandó támogatásokról a miniszter egy személyben dönt a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembe vételével, a döntési javaslat előterjesztését követő 15 napon belül. h) A VM a döntés eredményét a döntést követő 15 napon belül - a honlapján történő közzététellel - nyilvánosságra hozza, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatást ad a pályázók részére a pályázat eredményéről és a szerződéskötés feltételeiről. i) A nyertes pályázókkal a kötelezettségvállaló támogatási szerződést köt a szerződéskötési előfeltételekről szóló értesítő levél kézhezvételétől számított 30 napon belül az előfeltételek megfelelő teljesítése esetén. Az Áht. 33. (5) és (8) bekezdése értelmében, amennyiben nem a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezete alá tartozó költségvetési szerv nyer el támogatást, háromoldalú megállapodás kötésére kerül sor. Amennyiben a támogatott mulasztásából az első bekezdésben meghatározott (az értesítő levél kézhezvételétől számított 30 napon belül) határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a támogatott mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg. j) A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződésben vagy a háromoldalú megállapodásban rögzített határidőn belül esedékes. 8

9 k) A támogatott programok megvalósítási (befejezési) határideje április 30. A támogatás összege ezen időpontig és csak a támogatott program megvalósítására használható fel. l) Abban az esetben, ha a évi állami génmegőrzési feladatok ellátására kiírt pályázati felhíváson támogatásban részesített projekt befejezési határideje meghosszabbításra került, szigorúan ügyelni kell arra, hogy a évi és a évi projektek költségei ellenőrizhető módon elkülönítésre kerüljenek. Az esetleges átfedések kiküszöbölése érdekében javasolt az elszámolásba bekerülő számlák és bizonylatok eredeti példányaira kivétel nélkül felvezetni az adott támogatási szerződés számát és annak évjáratát. m) A támogatói okirat vagy a támogatási szerződés csak egy alkalommal és abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására. n) A pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárással kapcsolatban az Ávr ában foglaltak szerint a vidékfejlesztési miniszternél kifogás nyújtható be. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított 30 napon belül lehet benyújtani írásban. 8. A támogatás felhasználásának ellenőrzése és a rendeltetéstől eltérő felhasználás következménye a) A támogatás jogszabályban, valamint a pályázatban meghatározottak szerinti rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére a VM, a tenyésztési hatóság, az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 10 éven belül bármikor jogosult, a pályázat lezárását követően is. b) A támogatott programok megvalósítása, a pályázatban rögzített, valamint a szerződésben vállalt kötelezettségek szakmai és pénzügyi teljesítése a VM vagy megbízottja, a tenyésztési hatóság, a Növényi Diverzitás Központ, a Haszonállat Génmegőrzési Központ közreműködésével és felkért szakértők bevonásával kerül ellenőrzésre és szakmai igazolásra. c) A támogatott program megvalósításáról a pályázati felhívással egy időben nyilvánosságra hozott beszámoló és annak útmutatója alapján a megállapodásokban és támogatási szerződésekben rögzített határidőkre részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani a VM Stratégiai Főosztályához. A beszámolóval kapcsolatban hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, melynek határideje a felszólítás kézhezvételétől számított 15. nap. A beszámoló minta és a részletes kitöltési útmutató jelen felhívás 6. számú melléklete. d) Az Ávr 73. (3) bekezdés alapján a kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott támogatás és ha előírásra került a 9

10 saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban az annak teljesítése érdekében történt kifizetése a támogatott tevékenység költségei között nem vehetők figyelembe. e) A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az egyes megőrzött tételek rövid ismertetését, a megőrzött tételek jelentőségét, az elvégzett munka (pl. gyűjtés, vírusmentesítés) eredményeit, a pályázott támogatás összegéből elvégzett valamennyi génmegőrzési tevékenység ismertetését. Növények esetében a támogatási szerződéssel egyidejűleg megküldött zárójelentés sablonjának megfelelő formátumban. A zárójelentésnek összhangban kell lennie a benyújtott pályázat 2. számú mellékletével. Állatok esetében az egyedek/tenyészcsaládok regisztrációjának tenyésztő szervezet által történő igazolását. Már regisztrált tenyészállat, tenyésznövendék vásárlása esetén a vásárlást igazoló dokumentumokat (lásd: 3. számú melléklet). f) A megállapodásban, vagy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás jogszabálysértő, rendeltetési céltól eltérő, vagy szerződésellenes felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem teljesítése vagy csak részbeni teljesítése esetén, a költségvetésből nyújtott támogatás teljes, vagy fel nem használt része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Ebben az esetben a támogatást elnyert pályázó a folyósított támogatás teljes, vagy fel nem használt Ptk. szerinti kamattal növelt összegét köteles visszafizetni. g) A támogatás felhasználása során figyelemmel kell lenni az Európai Uniós állami támogatási szabályokra úgy, mint az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások (2006/C 319/01) IV/L fejezetében, valamint a 1857/2006/EK rendelet 16. cikkében foglaltakra. h) Az Ávr a alapján a támogató jogosult a támogatási szerződést felmondani, vagy attól visszamenőleges hatállyal elállni, ha a jogszabályi hely bármelyik bekezdésében szereplő eset fennáll. 9. A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás a) A pályázat összeállításával kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan a VM Stratégiai Főosztályán Géczi Orsolya ad felvilágosítást hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között vagy a telefon: ). b) A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők a VM honlapjáról (http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), valamint a Biológiai Sokféleség Egyezmény hazai honlapjáról (www.biodiv.hu). A Stratégiai Főosztálynak nincs lehetősége a projekttervek kidolgozásához részletes segítséget nyújtani. Kérjük a pályázókat, hogy a pályázat összeállítását megelőzően figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és annak mellékleteit, beleértve a beszámoló sablont és tájékoztatót is! 10

11 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KITŰZÖTT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁRA TÁMOGATÁS AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT TERÜLETEKEN, AZ EGYES NÖVÉNYCSOPORTOKHOZ, VAGY HASZONÁLLATFAJTÁKHOZ MEGJELÖLT FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE IGÉNYELHETŐ I. Erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése: - erdészeti fafajok génmegőrzése (ex situ és in situ fenntartása) 4 - erdészeti fafajok törzsültetvényeinek fenntartása 4 Igénybe vehető támogatás Erdészeti növényi genetikai erőforrások 4 Megőrzés (Ft/tétel) Erdészeti faanyagtermő géngyűjteményi tételek ex situ megőrzése (anyatelep szerű fenntartás) (oltvány fenntartása) (utódnemzedék) (faalakú) In situ erdészeti génrezervátumok fenntartása Ft/ha Erdészeti faanyagtermő növények törzsültetvényei Vegetatív szaporítású fajták törzsültetvényeinek fenntartása max Ft/fajta (központi anyatelepek) Generatív szaporítású fajták törzsültetvényeinek fenntartása (plantázsok) Magtermesztésre kijelölt törzsállományok fenntartása max Ft/ha max Ft/ha - 4 támogatás a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 3. számú mellékletében nem szereplő fafajokra igényelhető, kivéve a rendelet 2. számú melléklete alapján az adott erdészeti tájon őshonosnak minősülő fafajok 11

12 II. Mikroorganizmusok megőrzése: - a genetikai anyagok in vitro megőrzése - genetikai anyagok felszaporítása, azonosítása DNS/RNS szekvenálással 5 - a növényegyeden megőrzött genetikai anyagok in vitro megőrzésének biztosítása krioprezervációval - a megőrzött mikroorganizmusokról intézetenként/szervezetenként nyilvántartó katalógus készítése 6 Igénybe vehető támogatás Mikroorganizmusok in vitro fenntartás Megőrzés (Ft/tétel) Liofilizálás Folyékony N 2 -ben való tárolás Mélyfagyasztás Katalógus készítése max Felszaporítás, azonosítás (Ft/tétel) 5 a megvalósítani kívánt azonosító vizsgálatot a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 6 a nyilvántartó katalógus készítésének részleteit és célját a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 12

13 III. Dísznövények megőrzése: - fás dísznövények arborétumi fenntartása - maggal szaporított évelők és egyévesek fenntartása - fás dísznövények törzsállományainak fenntartása Maggal szaporított egyévesek öntermékenyülők Igénybe vehető támogatás Dísznövények Megőrzés (Ft/tétel) Felszaporítás, leíró ill. ellenőrző vizsgálatok (Ft/tétel) Maggal szaporított egyévesek szélporozta idegentermékenyülők Maggal szaporított egyévesek rovarporozta idegentermékenyülők Maggal szaporított évelők tenyészkerti fenntartása Maggal szaporított évelők magtárolással való fenntartása Gumós, gyöktörzses növények megőrzése Fás dísznövények, fenyőfélék arborétumi fenntartása Fás dísznövények, fenyőfélék törzsállományainak fenntartása max Ft/tétel/taxon 13

14 IV. Gyógy-, fűszer- és illóolajos növények megőrzése - genetikai anyagok megőrzése, fenntartása - genetikai anyagok vizsgálata, dokumentálása 7 Maggal szaporított egyévesek szélporozta idegentermékenyülők Igénybe vehető támogatás Gyógynövény, fűszernövény és illóolajnövények Megőrzés (Ft/tétel) Felszaporítás, leíró vizsgálat (Ft/tétel) Maggal szaporított egyévesek rovarporozta idegentermékenyülők Maggal szaporított évelők tenyészkerti fenntartása Maggal szaporított évelők magtárolással való fenntartása Gumós, gyöktörzses növények megőrzése Fás gyógynövények géngyűjteményi megőrzési tételek ültetvény jellegű fenntartása Gyógy-, fűszer- és illóolajos növények törzsállományainak fenntartása Beltartalmi értékek vizsgálata Genetikai anyagok begyűjtése (gyűjtőút) max Ft/ha max Ft 8 max Ft 7 a megvalósítani kívánt vizsgálatot, dokumentációt a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 8 a megvalósítani kívánt vizsgálatot, dokumentációt a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges részletesen ismertetni 14

15 V. Gyümölcstermő növények megőrzése - gyümölcstermő növények genetikai anyagainak megőrzése - régi magyar fajták, tájfajták leíró vizsgálata 9 - törzsültetvények fenntartása - vírusmentesítés, vírustesztelés - tájfajták bejelentése, növényegészségügyi előírásoknak való megfelelés 10 Igénybe vehető támogatás Gyümölcstermő növények Megőrzés (Ft/tétel) Fás gyümölcs géngyűjteményi megőrzési tételek ültetvény jellegű fenntartása 11 Törzsültetvények fenntartása Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények központi törzsültetvény izolátorban (3-5 egyed) max Ft/törzsfa központi törzsültetvény szabadföldön (max. 5 egyed) vegetatív szaporítású alany központi törzsültetvény max Ft/törzsfa max Ft/ha Felszaporítás, leíró vizsgálat (Ft/tétel) bogyósgyümölcs központi törzsültetvény max Ft/ha Központi törzsgyümölcsösök fenntartása max Ft/törzsfa Tájfajták bejelentése Ft/fajta 9 a megvalósítani kívánt vizsgálatot a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 10 a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet végrehajtásának elősegítése érdekében a rendeletben foglaltaknak megfelelően, kitöltendő melléklet: 4. számú melléklet/3. 11 nem igényelhető támogatás a nemzeti fajtajegyzéken szereplő fajták géngyűjteményi megőrzésére 15

16 VI. Zöldségnövények megőrzése - genetikai anyagok megőrzése, fenntartása, vizsgálata - a hazai tájfajták fajtatulajdonságaira vonatkozó információs kísérletek - a megőrzött zöldségnövényekről intézetenként/szervezetenként nyilvántartó katalógus készítése 12 - tájfajták bejelentése, vonatkozó előírásoknak való megfelelés 13 Maggal szaporított egyévesek - öntermékenyülők Maggal szaporított egyévesek szélporozta idegentermékenyülők Igénybe vehető támogatás Zöldségnövények Genetikai anyagok fenntartása Megőrzés Felszaporítás, leíró (Ft/tétel) vizsgálat (Ft/tétel) Maggal szaporított egyévesek rovarporozta idegentermékenyülők Maggal szaporított évelők tenyészkerti fenntartása Maggal szaporított évelők magtárolással való fenntartása Gumós, gyöktörzses növények megőrzése Tájfajták bejelentése Ft/fajta 12 a nyilvántartó katalógus készítésének részleteit és célját a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 13 a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendeletnek megfelelően; kitöltendő melléklet: 4. számú melléklet/2. 16

17 VII. Szántóföldi növények megőrzése - genetikai anyagok megőrzése, fenntartása, vizsgálata 14 - a hazai, régóta termesztett szántóföldi növényfajok és fajták fajtatulajdonságaira vonatkozó információs kísérletek - tájfajták bejelentése, vonatkozó előírásoknak való megfelelés 15 Maggal szaporított egyévesek - öntermékenyülők Maggal szaporított egyévesek szélporozta idegentermékenyülők Igénybe vehető támogatás Szántóföldi növények 16 Genetikai anyagok fenntartása Megőrzés Felszaporítás, leíró (Ft/tétel) vizsgálat (Ft/tétel) Maggal szaporított egyévesek rovarporozta idegentermékenyülők Maggal szaporított évelők tenyészkerti fenntartása Maggal szaporított évelők magtárolással való fenntartása Gumós, gyöktörzses növények megőrzése Tájfajták bejelentése Ft/fajta 14 a megvalósítani kívánt vizsgálatot a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 15 a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet előírásainak megfelelően; kitöltendő melléklet: 4. számú melléklet/2. 16 nem igényelhető támogatás a Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő fajták megőrzésére 17

18 VIII. Szőlő megőrzése - törzsültetvények fenntartása (alany és nemes) - törzsültetvények fenntartása izolátorban - vírusmentes prebázis törzsültetvényekhez szükséges ültetési anyag előállítása - szőlő komplex patogénmentesítése - biológiai alapok, genetikai erőforrások fenntartása, termesztési célra történő hasznosítása - genetikai anyagok vizsgálata, dokumentálása 17 Igénybe vehető támogatás Szőlő Megőrzés (Ft/tétel) Felszaporítás, leíró vizsgálat (Ft/tétel) Szőlő géngyűjteményi megőrzési tételek ültetvény jellegű fenntartása 18 Kiindulási anyagok és törzsültetvények fenntartása központi állomány fenntartása izolátorházban (3-5 egyed) alany fajták ültetvényei (prebázis max. 10 egyed, bázis max. 50 egyed fajtánként) nemes törzsültetvények (prebázis max. 10 egyed, bázis max. 50 egyed fajtánként)) max Ft/egyed Ft/egyed Ft/egyed 17 a megvalósítani kívánt vizsgálatot, dokumentációt a 2. számú melléklet c) pontjában szükséges ismertetni 18 nem igényelhető támogatás a Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő fajták géngyűjteményi fenntartására 18

19 IX. Haszonállatfajták génmentésének és megőrzésének elősegítése Támogatás a tenyészállat-létszámok szerint kritikus, vagy súlyosan veszélyeztetett rég honosult, őshonossá minősíthető és ezek alapján védelemre szoruló mezőgazdasági állatfajták tenyésztő szervezetének és nukleusz tenyészeteinek kialakítására az alábbi fajok fajtáiban: - Kárpáti borzderes szarvasmarha - Alföldi fehér racka (suta) - Kovásznai sárgafejű berke - Lévai magyar lúd - Pannon méh Támogatás az alábbi tevékenységekre igényelhető: 1) Kárpáti borzderes szarvasmarha, alföldi fehér racka (suta), kovásznai sárgafejű berke esetében - tenyészállat beszerzésére, - tenyésznövendék beszerzésére és felnevelésére, - saját szaporulat felnevelésére. Továbbá kárpáti borzderes szarvasmarha esetében molekuláris genetikai vizsgálatokra, valamint vonal/változat elkülönítési vizsgálatokra, legfeljebb a maximális támogatási keret egyharmadának mértékéig. A támogatás feltétele a támogatott egyedek regisztrációja és a kiesések pótlásának figyelembe vételével a vállalt állatlétszám tenyésztésben tartása legalább 5 évig. 2) Lévai magyar lúd tenyésznövendék beszerzésére és felnevelésére. A lévai magyar lúd esetében a támogatás feltétele a támogatott egyedek regisztrációja és a kiesések pótlásának figyelembe vételével a vállalt állatlétszám tenyésztésben tartása legalább 1 évig. 3) A pannon méh esetében ellenőrzött méhanya vásárlására és/vagy új tenyészcsalád beállítására. A pannon méh esetében a támogatás feltétele a támogatott tenyészcsalád regisztrációja. 19

20 Igénybe vehető támogatás Állatlétszám szerint kritikus, vagy súlyosan veszélyeztetett rég honosult haszonállat fajták génmentése Fajta Ft/egyed Max. támogatási keret összesen (millió Ft) Kárpáti borzderes szarvasmarha tenyészállat beszerzése, tenyésznövendék beszerzése és felnevelése, saját szaporulat felnevelése, molekuláris genetikai vizsgálatok, vonal/változat elkülönítési vizsgálatok 19 Alföldi fehér racka (suta) tenyészállat beszerzése, tenyésznövendék beszerzése és felnevelése, saját szaporulat felnevelése Kovásznai sárgafejű berke tenyészállat beszerzése, tenyésznövendék beszerzése és felnevelése, saját szaporulat felnevelése Lévai magyar lúd tenyésznövendék beszerzése és felnevelése Pannon méh ellenőrzött méhanya vásárlása, új tenyészcsalád beállítása 19 legfeljebb a maximális támogatási keret egyharmada fordítható vizsgálatokra 20

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A

Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P N E M Z E T I Ö S S Z E T A R T O Z Á S K O L L É G I U M C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J Á N A K T Á M O G A T Á S A c.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-14-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL 1 A pályázat kódszáma:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására Pályázat

Részletesebben

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P M O B I L I T Á S É S A L K A L M A Z K O D Á S K O L L É G I U M Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. március 5. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya... 6

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-03 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben