Castorit all speed beágyazó massza. Cikkszám , , Anyag / Készítmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Castorit all speed beágyazó massza. Cikkszám 21-105-740-00,21-105-741-00,21-105-742-80 1.2 Anyag / Készítmény"

Átírás

1 Castorit all speed, beágyazó massza Oldal: 1 1. Anyag és cég megnevezése 1.1 Termék adatai Kereskedelmi név Castorit all speed beágyazó massza Cikkszám , , Anyag / Készítmény Fogászati beágyazómassza felhasználása 1.3 Forgalmazó neve Lizydent Kft Forgalmazó címe H-1134 Budapest, Botond u Forgalmazó telefonszáma 36) Telefax 36) Gyártó neve Dentaurum KG Gyártó címe D Ispringen / Turnstrasse 31 Gyátó telefonszáma 49) Telefax 49) ETTSZ elérhetösége Budapest, Nagyvárad tér 2 36) Alkotórészek adatai 2.1 Kémiai jellemzök Leírás Quarc, Cristobalit, Magnesiumoxid, Ammoniumfoszfát Veszélyes alkotóelemek CAS Megnevezés R-S Betüjel Quarz Cristobalit Azonosító számok EWG-Nr. ELINCS-Nr. INDEX-Nr. UBA-Nr Egyéb adatok 3. Lehetséges veszélyek 3.1 Veszély leírása 20 Belégzése ártalmas 222 Vigyázat!Szilikogén port tartalmaz 3.2 Adatok a környezetre és az emberre különös veszélyt jelentö hatásokról 4. Elsösegély 4.1 Általános javaslat 4.2 Belélegzéskor 4.3 Börrel való érintkezés után 4.4 Szembe kerülve Ha a folyadék a szembe kerül alaposan vízzel kimosni és orvost felkeresni. 4.5 Lenyelve

2 Castorit all speed, beágyazó massza Oldal: Utasítások az orvos számára Lehetséges szimptómák Lehetséges veszélyek Kezelési utasítások 5 Tüzvédelmi utasítások 5.1 Ajánlott oltóanyag 5.2 Biztonsági okokból kerülendö oltóanyag 5.3 Az anyag, annak égesterméke, valamint az égés során keletkezö gázok okozta különleges veszélyek 5.4 Különleges védöfelszerelés 5.5 Egyéb tudnivalók A termék maga nem ég, oltási intézkedéseket a környezö tüzre vonatkozóan kell alkalmazni 6 Intézkedések az anyag szabadba kerülése esetén 6.1 Személyeket érintö óvintézkedések Porképzödést megakadályozni Göz, por, aerosol hatása esetén védömaszkot használni 6.2 Környezetvédelmi intézkedések 6.3 Tisztítási/ felújítási eljárások 6.4 Egyéb rendelkezések 7 Kezelés és raktározás 7.1 Kezelés Más anyagokkal való érintkezést érintö utasítások 7.2 Tüz-és robbanásveszéllyel kapcsolatos utasítások 7.3 Tisztítási/ felújítási 7.4 Raktározás Egyéb utasítások Porképzödést megakadályozni. Porképzödés esetén elszívót használni. Csak eredeti csomagolásban tárolni, száraz helyen. Tartályt szorosan zárva kell tartani.

3 Castorit all speed, beágyazó massza Oldal: 3 8 Expozíciókorlátozás és személyi védöfelszerelések 8.1 Technikai eszközök kialakításának szempontjai 8.2 Munkaterülethez kötött ellenörízhetö határértékek CAS-Nr. Anyag megnevezése Mód Érték Egység Quarz MAK 0,150 mg/m ml/m3 Cristobalit MAK 0,150 mg/m3 ml/m Egyéb utasítások Por belégzését kerülni kell. 8.3 Személyes védöfelszerelés Légzésvédelem Szemvédelem Általános védelmi és higiéniai elöírások Kéz védelme Test védelme 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Megjelenés Forma Por Szín fehér Szag Szagtalan 9.2 Biztonsági adatok TC-nél Módszer/Megjegyzés Ph-érték szállításkor: Ph-érték...g/l víz Állapotváltozás 6-7 g/l Forráspont Gyulékonyság Szilárdanyag Gáz Lobbanáspont Öngyulladás Szilárdanyag gáz

4 Castorit all speed, beágyazó massza Oldal: Tüz keletkezését okozó tulajdonságok Robbanásveszély Robbanáshatárértékek UEG 2,4Vol% OEG 12,5 Vol% 9.10 Göznyomás hpa Sürüség Ca g/ml Oldhatóság (mg/l) víz Oldhatóság (mg/l) Elosztási koeficiens Viszkozitás Oldószerszétválasztási vizsgálat Oldószertartalom Olvadáspont Gyulladáspont 9.3 Egyéb adatok Vízben részben oldható 10 Stabilitás és reaktivitás 10.1 Elkerülendö körülmények 10.2 Összeférhetetlen anyagok 10.3 Veszélyes bomlástermékek Ammoniak 10.4 Veszélyes reakciók 11 Toxikológiai adatok 11.1 Toxikológiai vizsgálatok Munkaterületre vonatkozó határértékek Érték (mg/kg) Anyag neve Módszer LD 50 oralis LD 50 dermális LD 50 inhalációs Inger- és maróhatás Hatás Müvelet Módszer Szem Bör Érzékenység Hatás Müvelet Módszer Bör Légút

5 Castorit all speed, beágyazó massza Oldal: Ismételt és hosszantartó expozició utáni hatás Rákkeltö és születési rendellenességet okozó hatások Egyéb adatok 11.2 Gyakorlati tapasztalatok Különösen fontos megfigyelések Egyéb megfigyelések 11.3 Áltlanános megfigyelések A termék 1% feletti quarztartalmú finom homokot tartalmaz és szilikózist okozhat. 12 Ökológiai adatok Ökotoxikológiai vizsgálati eredmények nem állnak rendelkezésre 12.1 Káros hatások kiküszöbölése Fizikokémiai Eljárás Analizálási módszer Eliminációs fok Érték Egyéb adatok Biológiai Eljárás Analizálási módszer Eliminációs fok Érték Egyéb adatok 12.2 Környezetvédelemmel kapcsolatos teendök Mobilitás és bioakkumulációs hatás Egyéb utasítások 12.3 Ökotoxikológiai hatások Tisztítóberendezésben vizsgált hatása Vizsgálat módja Légzést akadályozó kommunális szennyezödések Egyéb megyjegyzés

6 Castorit all speed, beágyazó massza Oldal: Egyéb ökológiai utasítások Erték/Egység CSB BSB12 Megjegyzés AOX Az EU 76/464/EWG sz.határozatával összefüggö anyagok, illetve nehézfém tartalom CAS-Nr. Leírás Általános utasítások 13 Hulladékkezelés 13.1 Termék Ajánlás A termék megsemmisítése, hivatalokkal történö egyetetés után háztartási szeméttel együtt megsemmisíthetö 13.2 Tisztítatlan csomagolás Ajánlás Nem szennyezett csomagolás újra feldolgozható Ajánlott tisztítószer 13.3 Egyéb megyjegyzések 14 Szállítási elöírások 14.1 Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVS/GVE) ADR/RID-GGVS/E Osztály Szám/Betü UN-Nr. Anyag szám A termék megnevezése Megjegyzés Nem veszélyes szállítmány 14.2 Folyami szállítás ADN/ADNR ADN/ADNR Kategória A termék megnevezése Osztály Szám/Betü Megjegyzés Nem veszélyes szállítmány 14.3 Tengeri szállítás IMDG/ GGV UN-Nr. PG EmS-Nr. MFAG Tengert szennyezö anyag nem igen-p Igen-pp Helyes müszaki név Megjegyzés Nem veszélyes szállítmány 14.4 Légi szállítás ICAO/IATA osztály UN/ID-Nr. PG Helyes müszaki név 14.2 Megyjegyzés Nem veszélyes szállítmány

7 Castorit all speed, beágyazó massza Oldal: 7 15 Elöírások 15.1 EU szabályok szerinti megjelölés Megjelölés Betüjel A termékkel járó veszélyek megnevezése A veszély megjelölését célzó matrica tartalma: R-szöveg Szöveg Megjegyzés R 20 Belégzése egészségkárosító S-szöveg Szöveg Megyjegyzés S 22 Por belégzésétöl óvakodni 15.2 Nemzeti elöirások Tevékenységgel kapcsolatos korlátozások Vészhelyzetre vonatkozó rendelkezések VbF szerinti osztályozás Légszennyezödési osztály Vízveszélyességi osztály Egyéb elöírások EU elöírások szerint megkülöböztetést nem igényel, de ajánlatos a biztonsági tanácsokat betartani. 16 Egyéb adatok 16.1 További információk Javasolt használat és korlátozások További információk Az adatok tudásunk mai állására támaszkodnak, de nem jelentenek a termék tulajdonságaira nézve biztonságot és nem képezhetik szérzödéses jogviszony alapját Legfontosabb információk forrása évi XXV. Tv. a kémiai biztonságról 44/200 (XII.27.) EüM a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 189/2000. (XI.8.) Korm.r. a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSMr: a munkahelyek kémiai biztonságáról 26/1996. (VIII.28.) NM.r. az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók napiheti expozíciós idejének korlátozásáról 57/1997. (XII.21) NM.r. a 26/1996(VIII.28) NM.r. módosításáról 25/1996. (VIII.28.) NM.r. az egészséget nem

8 veszélyeztetö munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményei. 33/1998. (VI.24.) NM. a munkaköri, szakmai ill. személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséröl. 65/1999. (XII.22.) EüM.r. a munkavállalók munkahelyen történö egyéni védöeszköz használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményeiröl XXXI Tv. a tüz elleni védekezésröl, a müszaki mentésröl és a tüzoltóságról 35/1996.(XII.29.) az országos tüzvédelmi szabályzat kiadásáról 2000.évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: Felhasználási terület: Autóápolás és tisztítás során alkalmazható szer Gyártó forgalmazó megnevezése: PRIMATEC

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint. Verziószám: 9.0 A készítés dátuma: 2010.11.30 Felülvizsgálat dátuma: 2013.10.18 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Duo-Caps Freshness by Silan Color (világoskék kapszula+sötétkék kapszula) oldal 1 / 10 BA száma : 454266 Felülvizsgálat ideje: 13.01.2015 Nyomtatás

Részletesebben