ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam augusztus 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15."

Átírás

1 16. szám 129. évfolyam augusztus 15. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás 1319 Folyamatszabályozás hulladékokra TARTALOM 38/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG. sz. utasítás 1371 a MÁV Zrt. Egészségmegôrzô Programjának napjától napjáig tartó mûködtetésérôl 37/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG. sz. utasítás 1350 Az Együttmûködési megállapodásban rögzített foglalkoztatási nehézségek megoldása során alkalmazott eszközök (MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY program, ösztönzött nyugdíjazás, képzési támogatás) végrehajtásáról 39/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG. sz. utasítás 1388 Az összeférhetetlenség kezelésérôl Közlemény 1408 Felügyeletei igazolvány érvénytelenítése Utasítások 36/2014. (VIII. 15. MÁV ÉRT. 16.) EVIG SZ. UTASÍTÁS FOLYAMATSZABÁLYOZÁS HULLADÉKOKRA 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény és annak végrehajtását szabályozó alacsonyabb szintû jogszabályokban meghatározott feladatok szabályozása vasúti hulladékgazdálkodás valamennyi szintjére és résztvevôjére (1. sz. melléklet) 2. HATÁLY ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET 2.1. Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. valamennyi, hulladékgazdálkodásban részt vevô szervezeti egységére és munkavállalójára, valamint a hulladékgazdálkodásban részt vevô, teljes körûen konszolidált leányvállalatok szervezeteire és a szervezeteket képviselô munkavállalókra, amennyiben az adott leányvállalat szerzôdés alapján megrendelôként a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. hulladékokhoz kapcsolódó szolgáltatását igénybe veszi Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelôs a MÁV Szolgáltatató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág vezetôje. 3. MEGHATÁROZÁSOK 3.1. Fogalmak gyûjtôhely: a hulladékgyûjtô pont, a hul ladékgyûjtô udvar, az át-, illetve visszavételi hely, valamint a munkahelyi gyûjtôhely és az üzemi gyûjtôhely; elkülönített gyûjtés: olyan gyûjtés, amelynek során a hulladékot fajtája és jellege szerint elkülönítik, lehetôvé téve annak egyedi módon történô kezelését; épület, ingatlan üzemeltetô: A MÁV Csoportba tartozó azon szervezeti egység, amely az adott létesítmény üzemeltetési feladatait ellátja, az üzemeltetéshez szükséges forrásokat tervezi és biztosítja; gyûjtés: a hulladék összeszedése hulladékkezelô létesítménybe történô elszállítás céljából, amely magában foglalja a hulladék elôzetes válogatását és elôzetes tárolását is; gyûjtôedény: hulladékgyûjtô edényzet, hulladékgyûjtô zsák, valamint az elkülönített hul ladékgyûjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés; háztartási hulladék: a háztartásokban képzôdô vegyes, elkülönítetten gyûjtött, valamint nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képzôdô hulladékot;

2 1320 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyûjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képzôdik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló; hasznosítás: bármely kezelési mûvelet, amelynek fô eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elô, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körû gazdaságban betölthesse Hulladék: bármely tárgy vagy anyag, amelytôl birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles; Hulladéktermelô: akinek tevékenységeibôl hulladék képzôdik (eredeti hulladéktermelô); Hulladékbirtokos: a hulladéktermelô, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van; Ingatlantulajdonos: aki vagy amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelôje, birtokosa, illetve használója, ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelôje, birtokosa, illetve használója egyben a hulladék termelôje, birtokosa; Hulladékjelleg: a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellemzôje; Kereskedô: bármely gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek vagy akinek megbízása alapján képviselôje vagy más megbízott jár el a hulladék megvásárlásánál és az azt követô értékesítésénél, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedô nem lesz a hulladék tényleges birtokosa; Kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási mûveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelôzô elôkészítést is; Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezô és e törvény szerint minôsített gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzôdés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; Közvetítô: olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely, vagy aki más nevében intézi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetítô nem lesz a hulladék tényleges birtokosa; MÁV Csoport: jelen utasítás vonatkozásában MÁV Csoport alatt ezen utasítás 2. pontjában meghatározott gazdasági társaságokat értjük; Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása; Települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék; ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás; RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás; Azonosító kód: EWC kódszám: Európai Hulladék Katalógus kódszámai UN szám: az anyagok és tárgyak négyjegyû azonosító száma, amely az ENSZ Minta Szabályzat -ból származik; Szennyezett anyag, illetve termék: bármely anyag, illetve termék, amelybe, illetve amelynek a felületére veszélyes hulladék, vagy ennek valamely összetevôje, vagy a jelen utasításban meghatározott veszélyességi jellemzôk valamelyikével rendelkezô anyag került (2. számú melléklet) és az olyan koncentrációban van jelen, hogy veszélyes hulladékként kockázatot jelent a környezetére Veszélyes hulladék: a 2. számú mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzôk legalább egyikével rendelkezô hulladék; 3.2 Hulladékgazdálkodásban részt vevô MÁV Csoport szervezetek: Hulladékot termelô szervezet: a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. szolgáltatási körébe tartozó MÁV Csoport azon szervezeti egységei, melyek tevékenysége során hulladék keletkezik, vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik (továbbiakban termelô). Ingatlan üzemeltetô a továbbiakban Üzemeltetô: a MÁV Csoport azon szervezete vagy szervezeti egysége, amelynek feladata ingatlanok, épületek, üzemeltetése. MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint o Újrahasznosítási szolgáltatást nyújtó, Üzemi gyûjtô szolgáltatást nyújtó o Környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság. 4. HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI REND LEÍRÁSA Hulladékokkal kapcsolatos általános tevékenységek szabályozása Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy: a tevékenység az emberi egészséget, ezen belül a munkavállalók egészséget ne sértse, vagy veszélyeztesse, a keletkezô hulladék mennyisége minimális legyen, ezáltal a környezetet minél kisebb mértékben terhelje, a veszélyes hulladék a talajba, felszíni és felszín alatti vízbe és levegôbe ne jusson, biztosítsa a hulladékképzôdés megelôzését, a keletkezô hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását és környezetkímélô ártalmatlanítását.

3 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje A hulladékképzôdés megelôzésére, valamint a keletkezô hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében elônyben kell részesíteni: az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását; az anyagnak minél tovább a technológiai körfolyamatban tartását; újrafelhasználható anyagok alkalmazását, a hulladékként kockázatot jelentô anyagok kiváltását A hulladékban rejlô anyag és energia hasznosítása érdekében az átadást megelôzô eljárások során törekedni kell a hulladék legnagyobb arányú, anyagában történô ismételt felhasználására illetve a hulladék energiahordozóként való felhasználására A keletkezett hulladékot, ha mûszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek hasznosítása (anyagában vagy energetikailag) mûszakilag, illetve gazdaságilag nem megoldott, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak Tilos a hulladékot elhagyni, a munkahelyi- és üzemi gyûjtés szabályaitól eltérô módon felhalmozni, ellenôrizetlen körülmények között és helyen elhelyezni A munkahelyi- és az üzemi gyûjtôhelyek kialakítására, mûködtetésére vonatkozó elôírásokat a hulladékgazdálkodásban résztvevôkre a Környezetvédelmi szabályozások helyi végrehajtási utasításaiban kell szabályozni. Felelôs: Környezetvédelmi szolgáltató (végrehajtási utasítás készítése, karbantartása) Közremûködô: Termelô (adatok, információk szolgáltatása) Határidô: folyamatos 4.2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos létesítmények Munkahelyi gyûjtô A technológia során keletkezett, veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a késôbbi hasznosítás és a települési hulladék mennyiségének csökkentése érdekében szelektíven kell gyûjteni. A munkahelyi gyûjtôk kijelölésénél és kialakításánál figyelembe kell venni a hulladékok fizikai, kémiai tulajdonságait és a vagyonvédelmi szempontokat. A gyûjtôhelyet, vagy edényzetet el kell látni jól látható, idôjárásnak ellenálló felirattal. A feliratnak tartalmazni kell a hulladék EWC kódját és megnevezését. A nem veszélyes termelési hulladékok gyûjtôhelyének kialakítása a veszélyes hulladéktól elkülönített helyen legyen. Burkolatlan gyûjtôhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemzôibôl adódóan normál idôjárási körülmények között a környezetre nem jelent kockázatot. A munkahelyi gyûjtôhelyekre és gyûjtésre vonatkozó információkat a végrehajtásra vonatkozó utasításokban kell rögzíteni. Felelôs: Termelô Munkahelyi gyûjtôk kialakítása, üzemeltetése, hulladékok elhelyezése, szakszerû tárolása, utasítás alkalmazásának elrendelése Közremûködô: Környezetvédelmi szolgáltató Végrehajtási utasítás elkészítése, végrehajtás megvalósításának folyamatos szakmai támogatása, ellenôrzés Határidô: Üzemi gyûjtô folyamatos Egy vagy több telephelyen, kis mennyiségben keletkezett hulladékokat a kedvezôbb piaci pozíciók elérése és a szigorú mûszaki követelmények teljesítése érdekében az ésszerûség figyelembe vételével üzemi gyûjtôhelyeken kell gyûjteni. Az üzemi gyûjtôhelyeken a leányvállalatok számára hulladékaik részére helyet kell biztosítani. Az üzemi gyûjtôhelyeknek a mûködtetéshez rendelkezniük kell üzemeltetési szabályzattal. Felelôs: Üzemi gyûjtést végzô szolgáltató üzemi gyûjtôhelyek, gyûjtôk kijelölése, üzemeltetése, hulladékok elhelyezése, szakszerû tárolása, hulladékok átadása külsô, engedéllyel rendelkezô vállalkozás felé Közremûködô: Környezetvédelmi szolgáltató üzemeltetési szabályzat elkészítése, aktualizálása, üzemeltetés szakmai támogatása, ellenôrzés Dokumentum: nyilvántartás, üzemeltetési szabályzat, Határidô: folyamatos

4 1322 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám Általános feladatok A környezetvédelmi stratégiai célkitûzések figyelembe vételével a Környezetvédelmi Stratégia megvalósítását koordinálni kell. A Stratégiában meghatározott feladatok végrehajtásáról évente a környezetvédelmi beszámolóhoz kapcsolódva önálló fejezetben a hulladékgazdálkodásról értékelést kell készíteni. Felelôs: Környezetvédelem szakmai irányításáért felelôs szervezeti egység Közremûködô: Valamennyi hulladékot termelô szervezet (információk átadása a cselekvési terv elôrehaladásáról) Okmány: szöveges értékelés Határidô: évente június Hatóságokkal, önkormányzatokkal és társadalmi szervezettekkel való kapcsolattartás szabályait a MÁV Csoport leányvállalatainak Környezetvédelmi Utasításai, Szabályzatai tartalmazzák MÁV Csoport beszerzési, beruházási pályázataiban lehetôség szerint meg kell jeleníteni az 4.1. pontban felsorolt követelményeket, és a pályázatok elbírálásában, mint bírálati szempontot szerepeltetni kell. Felelôs: Pályáztatást végzô szervezeti egység Közremûködô: Környezetvédelem irányítás követelmények meghatározása Okmány: pályázati kiírás Határidô: folyamatos El kell készíteni és folyamatosan karban kell tartani a környezetvédelmi utasításokhoz kapcsolódóan a helyi végrehajtási utasításokat, melyeknek külön fejezete a hulladékokra vonatkozó helyi szabályozás konkrét feladatokkal és felelôsökkel Felelôs: Termelô (utasítás kiadása) Közremûködô: Környezetvédelem szolgáltató utasítások készítése, karbantartása Okmány: Határidô: Végrehajtási Utasítás, a helyi végrehajtási utasítások elkészítésére a megjelenéstôl számított 90 nap, a karbantartás folyamatos Valamennyi Hulladéktermelô az egy év alatt keletkezett hulladékairól jogszabályban meghatározott tartalommal nyilvántartási és munkahelyi, valamint az üzemi gyûjtôk tekintetében a környezetvédelmi felügyelôségek felé adatszolgáltatási feladatokat köteles ellátni, vagy gondoskodni annak ellátásáról. A nyilvántartást elektronikusan kell vezetni. A nyilvántartás kötelezô adattartalmát (3. sz. melléklet) a mindenkori hulladékok nyilvántartására és adatszolgáltatására vonatkozó jogszabály rögzíti Az adatszolgáltatást a Szakminisztérium mindenkori környezetvédelmi adatszolgáltatásra kialakított programját használva kell teljesíteni. Felelôs: Termelô (adatok átadása környezetvédelem felé, adatszolgáltatás cégszerû aláírása) Közremûködô: Környezetvédelem végrehajtás (nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás elkészítése), Okmány: Határidô: nyilvántartás HIR dokumentáció nyilvántartás: folyamatos adatszolgáltatás: évente március A hulladékgazdálkodással kapcsolatban megjelenô jogszabályok értelmezését, vállalati szintû leképezését és a szabályozások egyes szintjeire való adaptálását folyamatosan el kell végezni. Felelôs: Környezetvédelem szakmai irányításáért felelôs szervezeti egység Okmány: módosítások, helyi utasítások Határidô: folyamatos Ki kell alakítani és mûködtetni a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakmai felülvizsgálati rendet. A felülvizsgálatokat a környezetvédelem szakemberei végzik, feladatuk a hulladékot termelô technológiák során a keletkezô hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek vizsgálata. A szakmai felülvizsgálatok tartalmi felépítését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Felelôs: Környezetvédelem szakmai irányításáért felelôs szervezeti egység Okmány: vizsgálati jelentés Határidô: évente, június Hulladékot termelô technológiákban dolgozók oktatását, tudatformálását a saját környezetvédelmi szabályozás szerint meghatározott gyakorisággal és tartalommal a szakmai oktatások keretében kell elvégezni. Felelôs: Termelô oktatás megszervezése Részt vevô: Oktatás Okmány: oktatási napló, szakmai oktatási tananyag Határidô: folyamatos

5 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje A hulladékok külsô átvevôhöz való átadását a környezetvédelmi elôírások, a piaci versenyszabályok és a MÁV Csoport belsô szabályozása figyelembe vételével kell bonyolítani. Felelôs: Hulladékbirtokos Hulladékok átadásának biztosítása belsô szolgáltatóval való szerzôdés keretén belül Közremûködô: Üzemi gyûjtést szolgáltató ( beszerzési, értékesítési eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatás, üzemi gyûjtôhelyi átadások bonyolítása Környezetvédelemi szolgáltató: szakmai támogatás a pályáztatási és az átadási eljárásban, Dokumentum: szerzôdés, számla, beszerzési /értékesítési igény, lehívás, kísérôjegyek. Határidô: folyamatos Az értékesítés során keletkezô bevételek és az ártalmatlanítás során keletkezett költségek az átadott mennyiség arányában a termelôt illetik meg. A szolgáltatást végzôket a mindenkor érvényes szolgáltatási szerzôdésben meghatározott díj illeti meg. Felelôs: Üzemi gyûjtést szolgáltató Közremûködô: Környezetvédelem szakmai irányításáért felelôs szervezeti egység, Leányvállalatok Dokumentum: számla, átvételi bizonylatok Határidô: folyamatos A selejtezés lebonyolításakor meg kell határozni a várható, keletkezô hulladékokat és a mennyiségi adatokat. Felelôs: Selejtezési bizottság vezetôje Közremûködô: Környezetvédelem szolgáltató hulladékok besorolása Dokumentum: selejtezési jegyzôkönyv Határidô: folyamatos Hulladék-nemenkénti feladatok A hulladékjegyzékben nem szereplô, vagy ismeretlen összetételû hulladékot veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. A MÁV Csoport technológiái során keletkezett hulladékok gyûjtésére, további kezelésére vonatkozó feladatokat valamint az EWC kódszám és a veszélyes áru szállításhoz szükséges UN szám szerinti besorolását, az adminisztrációhoz és a bevalláshoz szükséges információkat hulladékonkénti bontásban az 5 sz. melléklet tartalmazza Kommunális hulladékok Települési (kommunális) hulladék: a lakossági fogyasztási-, elosztási-, kereskedelmi-, intézményi-, vendéglátóipari tevékenységbôl, valamint a közterületek tisztántartásából származó hulladék, amelynek összetétele és mennyisége erôsen függ az életszínvonaltól, az életmódtól és ezen belül a fogyasztási szokásoktól. Az utazóközönség által termelt kommunális hulladékokkal kapcsolatos feladatok megegyeznek a dolgozói létszám által termelt hulladékokkal a fejezettel kiegészítve Kommunális hulladékot a veszélyes és a nem veszélyes termelési hulladéktól elkülönítetten kell gyûjteni. Kommunális hulladékkal veszélyes hulladékot elegyíteni tilos! Helytelen gyûjtés esetén haladéktalanul intézkedni kell a hulladék átválogatásáról. Felelôs: Épület, ingatlan üzemeltetô, személyszállítási tevékenységet végzô vasúttársaság. Részt vevô: valamennyi hulladékot termelô MÁV Csoport szervezet MÁV Csoport tagjaival szerzôdéses jogviszonyban lévô kocsi takarításért felelôs vállalkozások, (hulladékok gyûjtôedényzetben való elhelyezése) Határidô: folyamatos A kommunális hulladékot az erre rendszeresített, közszolgáltató által biztosított vagy a vele egyeztetett edényzetben (konténer, kuka) kell gyûjteni. Felelôs: Üzemeltetô Részt vevô: valamennyi hulladékot termelô szervezet Határidô: folyamatos Azokon a településeken, ahol szervezett, közüzemi vagy közüzemi jellegû hulladékszállítás van, ott az üzemeltetôk kötelesek igénybe venni azt. Felelôs: Üzemeltetô Okmány: Közszolgáltatási szerzôdés, számla, megosztási jegyzôkönyv Határidô: folyamatos Azokon településeken, ahol szemétszállítási szolgáltatás nincs - elôzetes egyeztetés után - gondoskodni kell a megfelelô gyûjtésrôl (burkolt gyûjtôhely, megfelelô edényzet, vagy tárolótér). Igény szerint, de negyedévente legalább egy alkalommal, engedéllyel rendelkezô szolgáltatóval kell a hulladékot elszállíttatni. Felelôs: Üzemeltetô

6 1324 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám Közremûködô: Környezetvédelem szolgáltató szerzôdés elôkészítéséhez szakmai támogatás Okmány: szolgáltatási szerzôdés Határidô: folyamatos Azokon a településeken ahol szelektív gyûjtést mûködtet a közszolgáltató, ott a hulladéktermelôk kötelesek igénybe venni azt. Felelôs: Üzemeltetô, hulladéktermelô Okmány: Közszolgáltatási szerzôdés, számla, megosztási jegyzôkönyv Határidô: folyamatos Termelési hulladékok Fel kell mérni és EWC kódszám szerint besorolni a technológiák során keletkezô hulladékokat. Felelôs: Termelô Technológiák felmérése, hulladékok elôzetes mennyiségének meghatározása Közremûködô: Környezetvédelem szolgáltató Felméréshez szakértôi támogatás, EWC kódszám szerinti besorolás Okmány: technológiai felmérés Határidô: folyamatos A technológiai folyamat megvalósításához a termelô kezdeményezésére és a gazdaságossági szempontok figyelembe vételével környezetre alacsonyabb kockázatot jelentô, de a technológiában azonos módon felhasználható anyagokat kell beszerezni. Felelôs: Termelô anyag meghatározása Részt vevô: Beszerzési szolgáltatás beszerzési folyamat bonyolítása Közremûködô: Környezetvédelem irányítás szakértô feladatok ellátása, pályáztatási eljárásban való részvétel. Határidô: folyamatos A technológiához kapcsolódóan a felhasznált anyagokról és keletkezett hulladékokról nyilvántartást kell vezetni. Felelôs: Termelô (az adatszolgáltatási és a nyilvántartási feladatot szolgáltatási szerzôdés keretében átadja a környezetvédelmi szolgáltatónak) Közremûködô: Környezetvédelemi szolgáltató (nyilvántartás vezetése Határidô: folyamatos A csomagolási nem veszélyes hulladékokat a gyártóhoz, vagy forgalmazóhoz, vagy kezelôhöz való visszajuttatás érdekében fajtánként elkülönítetten kell gyûjteni. Azokon a helyeken, ahol a települési önkormányzat bevezette a szelektív gyûjtést, csatlakozni kell a rendszerhez. A nyilvántartását és a további feladatokat a többi termelési hulladéknál meghatározott eljárás szerint kell végezni. Felelôs: Termelô Munkahelyi, szelektív gyûjtés Közremûködô: Üzemi gyûjtés szolgáltatás keretében Hulladékok visszagyûjtése, gyártónak, kezelônek vagy forgalmazónak történô átadása Környezetvédelem végrehajtás hulladékok besorolása Dokumentum: nyilvántartás Határidô: folyamatos Idegen kivitelezôk a munkájuk során felhasznált anyagokból keletkezô hulladékaikat kötelesek a mûszaki átadásig elszállítani. Ennek ellenôrzése a mûszaki ellenôr feladata a vonatkozó építôipari kivitelezési tevékenységrôl rendelkezô kormányrendelet szerint. Vállalkozási, vagy szolgáltatási szerzôdés alapján végzett munkáknál a szerzôdéseket Környezetvédelmi melléklettel kell ellátni (6. sz. melléklet). Felelôs: Megrendelô Közremûködô: Környezetvédelmi szolgáltató szerzôdés kiegészítô pontjainak meghatározása, a szerzôdések elôkészítésében való részvétel, a Környezetvédelmi melléklet szerzôdéshez aktualizálása, Dokumentum: szerzôdés, környezetvédelmi melléklet Határidô: folyamatos Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID, közúti szállítás során az ADR elôírásait kell betartani. Felelôs: ADR, RID jogszabályok a szállítási folyamatban való részvétel alapján egyértelmûen meghatározzák a felelôsöket Dokumentum: fuvarokmányok Határidô. folyamatos A személykocsik takarításából származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot általánosságban a Települési hulladékkal azonos módon kell elhelyezni. Egyes esetekben, a környezetvédelmi szolgáltatóval egyeztetett, egyedi döntés alapján lehetséges más szolgáltató bevonása.

7 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1325 Felelôs: Termelô (egyedi eljárás kezdeményezése, döntés az eltérésrôl, szerzôdés a szolgáltatóval) Közremûködô: Környezetvédelemi szolgáltató (szakmai támogatás) Dokumentum: Szolgáltatási szerzôdés Határidô: folyamatos 4.5 Egyéb, a fenti csoportosításon kívüli egyedi feladatokat jelentô hulladéktípusok: Építési, bontási hulladékok Az építési- bontási munkák során keletkezô hulladékokkal kapcsolatos, környezetvédelmet érintô feladatok tekintetében a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, szerint kell eljárni Illegálisan elhagyott hulladékok A vasút társadalmi megítélését nagyban befolyásolja a területein illegálisan elhagyott hulladékok látványa. A hulladékokra jellemzô a vegyes összetétel és gyakran köthetô hajléktalanok jelenlétéhez. Az egyedi bánásmódot kívánó feladatot a 2/2013. (01.08.) EVIG határozatban elfogadott Intézkedési Terv vasúti területeken illegálisan lerakott hulladékokkal kapcsolatos feladatokra tartalmazza Áruelszóródás A szállítási, rakodási tevékenység során a vasúti területre került árukból keletkezett hulladékok birtokosa a tevékenységet végzô szállító, rakodó vállalkozás. Amennyiben kiléte nem állapítható meg, akkor a hulladék összegyûjtése és a továbbiakban technológiai eredetû hulladéknak kell tekinteni és valamennyi feladat ellátása a területet bérbe adó kötelezettsége Balesetekbôl származó hulladékok Balesetek során sérült vontató és vontatott jármûvek számviteli elszámolásukat és bontásukat követôen hulladéknak minôsülnek. 5 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1.Hivatkozott dokumentumok Megnevezés Felelôs megôrzô Megôrzési idô Hulladékgazdálkodási Stratégia Környezetvédelem irányítás 10 év Hulladék nyilvántartások Környezetvédelem szolgáltatás, Termelô 10 év Szakmai felülvizsgálat 4. sz. melléklet Környezetvédelem szolgáltatás 3 év SZ kísérôjegy veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállításához Környezetvédelem szolgáltatás 10 év K kísérôjegy begyûjtésre átadott hulladékok esetén TERMELÔ 10 év Technológiák csoportosítása Környezetvédelem szolgáltatás 10 év Hulladékok éves adatszolgáltatása Környezetvédelem szolgáltatás 10 év Hulladékok ártalmatlanítására és értékesítésére kötött szerzôdések MÁV SZK Beszerzés és Logisztika Ügyviteli utasítás szerint 5.2. Hatályon kívül helyezések Jelen utasítás kiadásával hatályát veszti a Hulladékgazdálkodás Eljárási Rendrôl szóló 56/2010. EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. 6. HATÁLYBA LÉPTETÔ RENDELKEZÉS Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba. 7. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. sz. melléklet: Vonatkozó jogszabályok 2. s z. melléklet: Veszélyességi jellemzôk 3. sz. melléklet: Nyilvántartás adattartalma 4. sz. melléklet: Vizsgálati dokumentum 5. sz. melléklet: EWC kódonkénti feladatok 6. sz. melléklet: Környezetvédelmi melléklet minta Dávid Ilona sk. elnök-vezérigazgató

8 1326 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám 1.sz. melléklet Vonatkozó jogszabályok, utasítások évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, évi CLXXXV. törvény a hulladékról, évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységérôl, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirôl 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérôl, valamint a hatósági engedélyezésrôl, 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrôl, 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységrôl, 443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységrôl 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjármûvekrôl, 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrôl 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirôl, 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépô hulladékszállításról 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének mûszaki követelményeirôl, mûködési feltételeirôl és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirôl 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a bio-hulladék kezelésérôl és a komposztálás mûszaki követelményeirôl 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrôl 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkezô hulladék kezelésérôl 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezelésérôl 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédô szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezelésérôl

9 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje /2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeinek való megfelelôsége igazolásának részletes szabályairól 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezelésérôl 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet a közúti jármûvek bontásának feltételeirôl 25/2014. (IV.30.).) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról 10/2008. (MÁV. Ért. 8.) Biztonság - Vezérigazgatói utasítás A MÁV ZRt. üzleti titok és belsô használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról, 8/2012 EVIG utasítás veszélyes áruk közúti szállítására (MÁV Zrt.), 14/2013 EVIG utasítás a veszélyes áruk közúti szállítására ( MÁV SZK. Zrt.) 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építôipari kivitelezési tevékenységrôl 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrôl

10 1328 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám 2.sz. melléklet Veszélyességi jellemzôk H 1 Robbanásveszélyes : olyan anyagok és készítmények, amelyek láng hatására robbanhatnak, vagy amelyek érzékenyebbek az ütésre vagy a súrlódásra, mint a dinitrobenzol; H 2 Oxidáló : olyan anyagok és készítmények, amelyek más anyagokkal, különösen gyúlékony anyagokkal érintkezve erôsen hô termelô (exoterm) reakcióba lépnek. H 3-A Tûzveszélyes : olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek lobbanáspontja 21 C alatt van (beleértve a fokozottan tûzveszélyes anyagokat is), vagy olyan anyagok és készítmények, amelyek szobahômérsékleten levegôvel érintkezve felforrósodhatnak, majd öngyulladásra képesek, vagy olyan szilárd anyagok és készítmények, amelyek gyújtóforrással való rövid ideig tartó érintkezést követôen könnyen meggyulladnak, és a gyújtóforrás eltávolítását követôen is tovább égnek vagy bomlanak, vagy olyan gáz-halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a levegôn normál nyomáson gyúlékonyak, vagy olyan anyagok és készítmények, amelyeknek vízzel vagy nedves levegôvel történô érintkezésekor veszélyes mennyiségben keletkeznek tûzveszélyes gázok. H 3-B Kevésbé tûzveszélyes : olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek lobbanáspontja 21 C vagy annál magasabb, és 55 C vagy annál alacsonyabb. H 4 Irritáló vagy izgató : nem maró hatású anyagok és készítmények, amelyek a bôrrel, szemmel vagy a nyálkahártyával való pillanatszerû, hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okoznak. H 5 Ártalmas : olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bôrön át történô felszívódásuk esetén korlátozott egészségkárosodást okozhatnak. H 6 Mérgezô : olyan anyagok és készítmények (beleértve a rendkívül mérgezô hulladékot is), amelyek belélegezve, lenyelve vagy a bôrön keresztül felszívódva súlyos, akut vagy krónikus egészségkárosodást, akár halált is okozhatnak. H 7 Rákkeltô (karcinogén) : olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve vagy lenyelve vagy a bôrön keresztül felszívódva rákot okozhatnak, vagy annak elôfordulási esélyét növelhetik. H 8 Maró : olyan anyagok és készítmények, amelyek az élô szövettel érintkezve azt elroncsolhatják. H 9 Fertôzô : olyan életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok és készítmények, amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élô szervezetekben. H 10 Reprodukciót (szaporodást) károsító : olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve vagy lenyelve, vagy a bôrön keresztül felszívódva nem öröklôdô fejlôdési rendellenességet okozhatnak, vagy azok elôfordulási esélyét növelhetik. H 11 Mutagén : olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve, lenyelve vagy a bôrön keresztül felszívódva örökletes genetikai károsodást okozhatnak, vagy azok elôfordulási esélyét növelhetik. H 12 Olyan hulladék, amely vízzel, levegôvel vagy valamely savval érintkezve mérgezô vagy erôsen mérgezô gázokat fejleszt.

11 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1329 H 13 Érzékenységet okozó : olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzés vagy bôrön át történô felszívódásuk esetén hiperérzékenységi reakciót képesek kiváltani úgy, hogy az anyagnak vagy készítménynek való ismételt expozíció esetén jellegzetes káros hatások lépnek fel. H 14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus) : olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre. H 15 Hulladék, amely hajlamos arra, hogy belôle az ártalmatlanítást követôen valamely formában pl. kimosódás a fent felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkezô anyag keletkezzen.

12 1330 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám A hulladéktermelô nyilvántartásában elôírt adattartalom A nyilvántartás a HGA alkalmazás segítségével végzi a MÁV SZK Zrt. BLÜ 3.sz melléklet 1. A hulladéktermelô nyilvántartásában elôírt adattartalom nem veszélyes hulladék esetében 1.1 Általános adatok: a) a KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok; b) a telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel; c) nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról. 1.2 Adatok hulladékonként: a) a hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja); b) a hulladék megnevezése, EWC kódja; c) az üzemi gyûjtôhelyre szállítás gyakorisága; d) csomagolási mód; e) fizikai megjelenési formája; f) ha a hulladék a hulladékjegyzékérôl 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt R mondatokkal jellemezhetô komponenseket tartalmaz, ezek tömegkoncentrációját (annak igazolására, hogy a hulladék nem veszélyesként került besorolásra); g) a képzôdô hulladék mennyisége kilogrammban (anyagforgalmi egyenleg alapján); h) az üzemi gyûjtôhelyen tárolt (göngyölített) összmennyiség bevétel vagy kiadás után kilogrammban; i) a kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége kilogrammban, az átvevô neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, illetve az exportra kerülô hulladék célországa; j) a kezelésre átadott hulladék a Ht., illetve a 11. (4) bekezdésben foglalt útmutató szerinti kezelési kódja; k) a kiszállítások kísérôjegyeinek nyilvántartása (szállítólevél); l) az egyes hulladékmozgáshoz rögzített idôpontok Technológiánkénti nyilvántartás a 4. (2) bekezdés e) pontja esetén: a) a hulladékot eredményezô technológia megnevezése, TEÁOR kódja, ha van; b) a technológia anyagmérlege; c) a képzôdött félkész, illetve késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai. 2. A hulladéktermelô nyilvántartásában elôírt adattartalom veszélyes hulladék esetében 2.1. Általános adatok: a) a KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok; b) a telephelyen folytatott tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel; c) nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról Adatok hulladékonként: a) a hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja); b) a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kódja; c) az üzemi gyûjtôhelyre szállítás gyakorisága; d) csomagolási mód; e) fizikai megjelenési formája;

13 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1331 f) a hulladék H veszélyességi jellemzôje, illetve jellemzôi; g) a veszélyességet okozó komponens megjelölése (C számok), a komponensek tömegkoncentrációja, a hulladék összetevôinek kémiai megnevezése (kivéve C33, C35); h) a hulladék veszélyessége: maró, éghetô, gyúlékony, robbanóképes, irritáló, toxikus (érintésre), toxikus (belélegzéskor), toxikus (lenyeléskor); i) veszélyes reakciók: hôre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálóra, levegôre, redukáló szerre, más termékre, illetve, hogy milyen egyéb anyagok esetében van veszélyes reakció; j) a képzôdô hulladék mennyisége kilogrammban (anyagmérleg alapján); k) az üzemi gyûjtôhelyen tárolt (göngyölített) összmennyiség bevétel vagy kiadás után kilogrammban; l) a kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége kilogrammban, az átvevô neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, illetve az exportra kerülô hulladék célországa; m) a kezelésre átadott hulladék a Ht. vagy a 11. (4) bekezdésben foglalt útmutató szerinti kezelési kódja; n) a kiszállítások kísérôjegyeinek nyilvántartása (SZ kísérôjegy); o) az egyes hulladékmozgáshoz rögzített idôpontok Technológiánkénti nyilvántartás: a) a technológia leírása, kapacitása; b) a technológia anyagmérlege; a képzôdött félkész és/vagy késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai.

14 1332 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám Hulladékokkal kapcsolatos szakmai felülvizsgálat (vizsgálati dokumentum) 4.sz. melléklet Hulladékot termelô szervezet megnevezése:... Hulladékot termelô technológiák felsorolása: Munkahelyi gyûjtés leírása (edényzet, tisztaság, fegyelem, szelektív gyûjtés): Tapasztalt hiányosságok: Javasolt intézkedések (feladat, felelôs, határidô): hó.nap Felülvizsgálatot végzô aláírása:.. Termelô aláírása:.

15 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje sz. melléklet EWC kódonkénti feladatok A vasúti jármûjavítás telephelyek hulladékaival kapcsolatos részletes feladatokat a számukra készítendô helyi végrehajtási utasításban, a környezetirányítási rendszerükhöz igazodva kell szabályozni. 1. Nem veszélyes hulladékok EWC Vasfém reszelék, esztergaforgács, EWC Nem vasfém reszelék, esztergaforgács, EWC Gyalulásból és esztergálásból keletkezô mûanyag forgács. Átvételi követelmény: munkahelyi gyûjtônként használt hordóval együtt, vagy munkahelyi gyûjtôrôl közvetlenül, ömlesztve vagy konténerbôl Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: hordó vagy konténer Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény. EWC mûanyag csomagolási hulladék, EWC fa csomagolási hulladék, EWC fém csomagolási hulladék, EWC vegyes összetételû kompozit csomagolási hulladék, EWC egyéb, kevert csomagolási hulladék, EWC üveg csomagolási hulladék, Átvételi követelmény: veszélyes anyaggal nem szennyezett Minimálisan átvehetô mennyiség: - Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: fajtánként szelektíven ömlesztve Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Abszobensek, szûrôanyagok, törlôkendôk, védôruházat Átvételi követelmény: fóliazsák Minimálisan átvehetô mennyiség: 5 zsák vagy 50 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: fóliazsákban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen. Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Termékként tovább nem használható gumiabroncs Átvételi követelmény: veszélyes anyaggal nem szennyezett Minimálisan átvehetô mennyiség: - Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Súrlódóbetétek, amelyek különböznek a *-tól Átvételi követelmény: veszélyes anyaggal nem szennyezett

16 1334 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám Minimálisan átvehetô mennyiség: - Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény Határidô: folyamatos, eljárási rend szerinti EWC Vasfémek EWC Nem vasfémek EWC Fém csomagolási hulladék Átvételi követelmény: munkahelyi gyûjtôrôl ömlesztve Minimálisan átvehetô mennyiség: 100 kg, csomagolási hulladék esetében 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve, nyitott vagy zárt raktárban Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Mûanyag EWC Bontásból származó mûanyagok EWC Mûanyag csomagolási hulladékok EWC Abszorbensek, szûrôanyagok, törlôkendôk, amelyek különböznek a * -tôl EWC Mûanyagok Átvételi követelmény: veszélyes anyagot nem tartalmazhat; ömlesztve, illetve mûanyag zsákban Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 zsák vagy 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve, nyitott vagy zárt tároló helyen Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Üveg EWC Üveg csomagolási hulladékok EWC Üveg Átvételi követelmény: veszélyes anyagot nem tartalmazhat, hordó, konténer Minimálisan átvehetô mennyiség: 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: hordóban, illetve konténerben EWC Használatból kivont berendezések, amelyek a tôl a ig felsoroltaktól EWC kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések, amelyek különböznek a , és a kódszámú hulladékoktól Átvételi követelmény: munkahelyi gyûjtôrôl ömlesztve Minimálisan átvehetô mennyiség: - Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve, nyitott vagy zárt raktárban Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény Felelôs: hivatkozott pontok szerint

17 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1335 EWC Fa (kivéve talpfa) Átvételi követelmény: veszélyes anyaggal nem szennyezett, ömlesztve, vagy értékesítés közvetlenül a munkahelyi gyûjtôrôl Minimálisan átvehetô mennyiség: nem meghatározható Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve, nyitott tárolóhelyen Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Cserép és kerámiák EWC Beton, tégla, cserép és kerámia frakcó Átvételi követelmény: ömlesztve, vagy értékesítés közvetlenül bontás helyérôl Minimálisan átvehetô mennyiség: nem meghatározható Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve, nyitott tárolóhelyen Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Papír és karton csomagolási hulladék EWC Papír és karton EWC Lom hulladék Átvételi követelmény: nem tartalmazhat fémet, mûanyagot, indigót; papírzsák vagy doboz Minimálisan átvehetô mennyiség: 5 zsák vagy 10 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: zsák vagy doboz Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a tôl Átvételi követelmény: veszélyes anyaggal nem szennyezett, ömlesztve, vagy értékesítés közvetlenül a munkahelyi gyûjtôrôl Minimálisan átvehetô mennyiség: nem meghatározható Átvételi bizonylatok: - Tárolás módja: ömlesztve, nyitott tárolóhelyen 2. Veszélyes hulladékok EWC * Savas kénhulladék Átvételi követelmény: saválló göngyölegben Minimálisan átvehetô mennyiség: 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: saválló göngyölegben, zárt, saválló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3264 HULLADÉK MARÓ, FOLYÉKONY SAVAS SZER- VETLEN anyag, M.N.N. (savas kénhulladék), 8 - osztályozási kód: C1 - csomagolási csoport: III. - bárca: 8 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 liter = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel

18 1336 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám EWC * Nátrium- és kálium-hidroxid Átvételi követelmény: lúgálló göngyölegben Minimálisan átvehetô mennyiség: 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: lúgálló göngyölegben, zárt, savés lúgálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3266 HULLADÉK MARÓ, FOLYÉKONY LÚGOS SZER- VETLEN anyag, M.N.N.(nátrium és kálium hidroxid keverék), 8 - osztályozási kód: C1 - csomagolási csoport: III. - bárca: 8 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 liter = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Higanytartalmú hulladékok Átvételi követelmény: mûanyag fóliával bélelt hordóban, konténerben Minimálisan átvehetô mennyiség: 10 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: mûanyag fóliával bélelt hordóban, konténerben; zárt, folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3288 HULLADÉK MARÓ, SZERVETLEN, MÉRGEZÔ, SZILÁRD ANYAG, M.N.N.(higanyt tartalmazó hulladék), osztályozási kód: T5 - csomagolási csoport: III. - bárca: mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 kg = szállítási kategória: 2, tehát 333 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk hulladékok Átvételi követelmény: göngyölegével együtt fóliazsákban Minimálisan átvehetô mennyiség: 2 zsák vagy 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: göngyölegével együtt fóliazsákban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 1263 HULLADÉK FESTÉK vagy FESTÉK SEGÉD- ANYAG, 3 - osztályozási kód: F1 - csomagolási csoport: III. - bárca: 3 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 l = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel

19 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1337 EWC * Irodatechnikai berendezések szalagjai, patronjai Átvételi követelmény: papírdobozban, külön gyûjtve a szalagokat illetve a patronokat Minimálisan átvehetô mennyiség: 5 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: papírzsák vagy fóliazsák, zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3077 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZI- LÁRD ANYAG M.N.N. (irodatechnikai hulladék), 9 - osztályozási kód: M7 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 kg = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Halogénmentes hûtô- és kenô emulziók és oldatok Átvételi követelmény: hordóban vagy göngyölegével együtt Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó vagy 50 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: göngyölegével együtt vagy hordóban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés:: UN 3082 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FO- LYÉKONY ANYAG M.N.N,(hûtô és kenô emulzió) 9 - osztályozási kód: M6 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 l = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Elhasznált viaszok és zsírok Átvételi követelmény: hordóban vagy göngyölegével együtt Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó vagy 50 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: göngyölegével együtt vagy hordóban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3077 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZI- LÁRD ANYAG M.N.N. (kenôzsír), 9 - osztályozási kód: M7 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 kg = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel

20 1338 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám EWC * Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómûés kenôolajok (fáradtolaj) Átvételi követelmény: hordóban vagy tartályban Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: hordóban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3082 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES Folyékony ANYAG M.N.N. (fáradtolaj), 9 - osztályozási kód: M6 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 l = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Szintetikus motor-, hajtómû- és kenôolajok Átvételi követelmény: hordóban Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: hordóban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3082 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FO- LYÉKONY ANYAG M.N.N. (szintetikus olajhulladék), 9 - osztályozási kód: M6 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 l = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelô és hô-transzmissziós olajok Átvételi követelmény: hordóban Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó Átvételi bizonylatok: küldlevél (3.1. sz. melléklet) Tárolás módja: hordóban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3082 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FO- LYÉKONY ANYAG M.N.N. (ásványolaj alapú hulladék), 9 - osztályozási kód: M6 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 l = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó szilárd anyagok Átvételi követelmény: nincs; csak saját technológiából keletkezett olajos iszapra vonatkozik

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 1 / 10 2013.03.06. 17:00 A A A 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 1. oldal 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I.1. Mit tekintünk veszélyes hulladéknak? - folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5. pontjában

Részletesebben

Hulladékkezelési szerződés

Hulladékkezelési szerződés Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ikt.sz.: / 201... Hulladékkezelési szerződés mely

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA, tekintettel az Európai

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 27 31967L0548 1967.8.16. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 196/1 A TANÁCS IRÁNYELVE (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről Hatályos: 2015.04.01-309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 1. oldal 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A Kormány 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl

A Kormány 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl 38730 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 184. szám A Kormány 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A nyilvántartásra vonatkozó szabályok

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A nyilvántartásra vonatkozó szabályok 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5. pontjában

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató Budapest, 2016. szeptember 28. Hulladékáramok nyomon követésének, koordinálásának alapjai Hasznosítói

Részletesebben

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében

A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében A hulladékudvarok helye a lakossági hulladék gyűjtésében CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. TEL.: +36 1 459 6700 FAX: +36 1 459 6860 WEB: www.fkf.hu E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu Hulladékudvar Bánk bán utca 8-10.

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája

LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája LERAKÁS - Hulladékkezelési technológiák nem hasznosítható maradékanyagainak listája 1 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI 01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai Hulladékgazdálkodási jogszabályok A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2010. január 1. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72552

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Jelenleg a DE-n három különálló

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes további

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK Az építési és bontási hulladékot amennyiben az műszakilag lehetséges az építtető az építés során felhasználja,

Részletesebben

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban

A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban A környezetvédelmi hatóságok hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása a gyakorlatban DR. BARTUS ADRIENN FŐOSZTÁLYVEZETŐ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Környezetvédelmi

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége HungaroControl Zrt. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételi tevékenysége Műszaki tartalom Papp Zoltán LFCS 2015.06.15. Oldal:1 Tartalomjegyzék MŰSZAKI LEÍRÁS... 3 I.2.1. MUNKAERŐ BIZTOSÍTÁSA...

Részletesebben

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL HAT ÁROZAT GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL Iktatószám: 122-1/2017. Tárgy: EcoloChem Magyaróvár Termelő Kft. Egységes környezethasználati engedély módosítása Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Mellékletek: - Telefon:

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben