ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam augusztus 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15."

Átírás

1 16. szám 129. évfolyam augusztus 15. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás 1319 Folyamatszabályozás hulladékokra TARTALOM 38/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG. sz. utasítás 1371 a MÁV Zrt. Egészségmegôrzô Programjának napjától napjáig tartó mûködtetésérôl 37/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG. sz. utasítás 1350 Az Együttmûködési megállapodásban rögzített foglalkoztatási nehézségek megoldása során alkalmazott eszközök (MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY program, ösztönzött nyugdíjazás, képzési támogatás) végrehajtásáról 39/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG. sz. utasítás 1388 Az összeférhetetlenség kezelésérôl Közlemény 1408 Felügyeletei igazolvány érvénytelenítése Utasítások 36/2014. (VIII. 15. MÁV ÉRT. 16.) EVIG SZ. UTASÍTÁS FOLYAMATSZABÁLYOZÁS HULLADÉKOKRA 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény és annak végrehajtását szabályozó alacsonyabb szintû jogszabályokban meghatározott feladatok szabályozása vasúti hulladékgazdálkodás valamennyi szintjére és résztvevôjére (1. sz. melléklet) 2. HATÁLY ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET 2.1. Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. valamennyi, hulladékgazdálkodásban részt vevô szervezeti egységére és munkavállalójára, valamint a hulladékgazdálkodásban részt vevô, teljes körûen konszolidált leányvállalatok szervezeteire és a szervezeteket képviselô munkavállalókra, amennyiben az adott leányvállalat szerzôdés alapján megrendelôként a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. hulladékokhoz kapcsolódó szolgáltatását igénybe veszi Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelôs a MÁV Szolgáltatató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág vezetôje. 3. MEGHATÁROZÁSOK 3.1. Fogalmak gyûjtôhely: a hulladékgyûjtô pont, a hul ladékgyûjtô udvar, az át-, illetve visszavételi hely, valamint a munkahelyi gyûjtôhely és az üzemi gyûjtôhely; elkülönített gyûjtés: olyan gyûjtés, amelynek során a hulladékot fajtája és jellege szerint elkülönítik, lehetôvé téve annak egyedi módon történô kezelését; épület, ingatlan üzemeltetô: A MÁV Csoportba tartozó azon szervezeti egység, amely az adott létesítmény üzemeltetési feladatait ellátja, az üzemeltetéshez szükséges forrásokat tervezi és biztosítja; gyûjtés: a hulladék összeszedése hulladékkezelô létesítménybe történô elszállítás céljából, amely magában foglalja a hulladék elôzetes válogatását és elôzetes tárolását is; gyûjtôedény: hulladékgyûjtô edényzet, hulladékgyûjtô zsák, valamint az elkülönített hul ladékgyûjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés; háztartási hulladék: a háztartásokban képzôdô vegyes, elkülönítetten gyûjtött, valamint nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képzôdô hulladékot;

2 1320 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyûjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képzôdik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló; hasznosítás: bármely kezelési mûvelet, amelynek fô eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elô, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körû gazdaságban betölthesse Hulladék: bármely tárgy vagy anyag, amelytôl birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles; Hulladéktermelô: akinek tevékenységeibôl hulladék képzôdik (eredeti hulladéktermelô); Hulladékbirtokos: a hulladéktermelô, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van; Ingatlantulajdonos: aki vagy amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelôje, birtokosa, illetve használója, ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelôje, birtokosa, illetve használója egyben a hulladék termelôje, birtokosa; Hulladékjelleg: a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellemzôje; Kereskedô: bármely gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek vagy akinek megbízása alapján képviselôje vagy más megbízott jár el a hulladék megvásárlásánál és az azt követô értékesítésénél, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedô nem lesz a hulladék tényleges birtokosa; Kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási mûveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelôzô elôkészítést is; Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezô és e törvény szerint minôsített gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzôdés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; Közvetítô: olyan gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely, vagy aki más nevében intézi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azt az esetet is, amikor a közvetítô nem lesz a hulladék tényleges birtokosa; MÁV Csoport: jelen utasítás vonatkozásában MÁV Csoport alatt ezen utasítás 2. pontjában meghatározott gazdasági társaságokat értjük; Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása; Települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék; ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás; RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás; Azonosító kód: EWC kódszám: Európai Hulladék Katalógus kódszámai UN szám: az anyagok és tárgyak négyjegyû azonosító száma, amely az ENSZ Minta Szabályzat -ból származik; Szennyezett anyag, illetve termék: bármely anyag, illetve termék, amelybe, illetve amelynek a felületére veszélyes hulladék, vagy ennek valamely összetevôje, vagy a jelen utasításban meghatározott veszélyességi jellemzôk valamelyikével rendelkezô anyag került (2. számú melléklet) és az olyan koncentrációban van jelen, hogy veszélyes hulladékként kockázatot jelent a környezetére Veszélyes hulladék: a 2. számú mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzôk legalább egyikével rendelkezô hulladék; 3.2 Hulladékgazdálkodásban részt vevô MÁV Csoport szervezetek: Hulladékot termelô szervezet: a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. szolgáltatási körébe tartozó MÁV Csoport azon szervezeti egységei, melyek tevékenysége során hulladék keletkezik, vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik (továbbiakban termelô). Ingatlan üzemeltetô a továbbiakban Üzemeltetô: a MÁV Csoport azon szervezete vagy szervezeti egysége, amelynek feladata ingatlanok, épületek, üzemeltetése. MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint o Újrahasznosítási szolgáltatást nyújtó, Üzemi gyûjtô szolgáltatást nyújtó o Környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság. 4. HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI REND LEÍRÁSA Hulladékokkal kapcsolatos általános tevékenységek szabályozása Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy: a tevékenység az emberi egészséget, ezen belül a munkavállalók egészséget ne sértse, vagy veszélyeztesse, a keletkezô hulladék mennyisége minimális legyen, ezáltal a környezetet minél kisebb mértékben terhelje, a veszélyes hulladék a talajba, felszíni és felszín alatti vízbe és levegôbe ne jusson, biztosítsa a hulladékképzôdés megelôzését, a keletkezô hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását és környezetkímélô ártalmatlanítását.

3 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje A hulladékképzôdés megelôzésére, valamint a keletkezô hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében elônyben kell részesíteni: az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását; az anyagnak minél tovább a technológiai körfolyamatban tartását; újrafelhasználható anyagok alkalmazását, a hulladékként kockázatot jelentô anyagok kiváltását A hulladékban rejlô anyag és energia hasznosítása érdekében az átadást megelôzô eljárások során törekedni kell a hulladék legnagyobb arányú, anyagában történô ismételt felhasználására illetve a hulladék energiahordozóként való felhasználására A keletkezett hulladékot, ha mûszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek hasznosítása (anyagában vagy energetikailag) mûszakilag, illetve gazdaságilag nem megoldott, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak Tilos a hulladékot elhagyni, a munkahelyi- és üzemi gyûjtés szabályaitól eltérô módon felhalmozni, ellenôrizetlen körülmények között és helyen elhelyezni A munkahelyi- és az üzemi gyûjtôhelyek kialakítására, mûködtetésére vonatkozó elôírásokat a hulladékgazdálkodásban résztvevôkre a Környezetvédelmi szabályozások helyi végrehajtási utasításaiban kell szabályozni. Felelôs: Környezetvédelmi szolgáltató (végrehajtási utasítás készítése, karbantartása) Közremûködô: Termelô (adatok, információk szolgáltatása) Határidô: folyamatos 4.2. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos létesítmények Munkahelyi gyûjtô A technológia során keletkezett, veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a késôbbi hasznosítás és a települési hulladék mennyiségének csökkentése érdekében szelektíven kell gyûjteni. A munkahelyi gyûjtôk kijelölésénél és kialakításánál figyelembe kell venni a hulladékok fizikai, kémiai tulajdonságait és a vagyonvédelmi szempontokat. A gyûjtôhelyet, vagy edényzetet el kell látni jól látható, idôjárásnak ellenálló felirattal. A feliratnak tartalmazni kell a hulladék EWC kódját és megnevezését. A nem veszélyes termelési hulladékok gyûjtôhelyének kialakítása a veszélyes hulladéktól elkülönített helyen legyen. Burkolatlan gyûjtôhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemzôibôl adódóan normál idôjárási körülmények között a környezetre nem jelent kockázatot. A munkahelyi gyûjtôhelyekre és gyûjtésre vonatkozó információkat a végrehajtásra vonatkozó utasításokban kell rögzíteni. Felelôs: Termelô Munkahelyi gyûjtôk kialakítása, üzemeltetése, hulladékok elhelyezése, szakszerû tárolása, utasítás alkalmazásának elrendelése Közremûködô: Környezetvédelmi szolgáltató Végrehajtási utasítás elkészítése, végrehajtás megvalósításának folyamatos szakmai támogatása, ellenôrzés Határidô: Üzemi gyûjtô folyamatos Egy vagy több telephelyen, kis mennyiségben keletkezett hulladékokat a kedvezôbb piaci pozíciók elérése és a szigorú mûszaki követelmények teljesítése érdekében az ésszerûség figyelembe vételével üzemi gyûjtôhelyeken kell gyûjteni. Az üzemi gyûjtôhelyeken a leányvállalatok számára hulladékaik részére helyet kell biztosítani. Az üzemi gyûjtôhelyeknek a mûködtetéshez rendelkezniük kell üzemeltetési szabályzattal. Felelôs: Üzemi gyûjtést végzô szolgáltató üzemi gyûjtôhelyek, gyûjtôk kijelölése, üzemeltetése, hulladékok elhelyezése, szakszerû tárolása, hulladékok átadása külsô, engedéllyel rendelkezô vállalkozás felé Közremûködô: Környezetvédelmi szolgáltató üzemeltetési szabályzat elkészítése, aktualizálása, üzemeltetés szakmai támogatása, ellenôrzés Dokumentum: nyilvántartás, üzemeltetési szabályzat, Határidô: folyamatos

4 1322 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám Általános feladatok A környezetvédelmi stratégiai célkitûzések figyelembe vételével a Környezetvédelmi Stratégia megvalósítását koordinálni kell. A Stratégiában meghatározott feladatok végrehajtásáról évente a környezetvédelmi beszámolóhoz kapcsolódva önálló fejezetben a hulladékgazdálkodásról értékelést kell készíteni. Felelôs: Környezetvédelem szakmai irányításáért felelôs szervezeti egység Közremûködô: Valamennyi hulladékot termelô szervezet (információk átadása a cselekvési terv elôrehaladásáról) Okmány: szöveges értékelés Határidô: évente június Hatóságokkal, önkormányzatokkal és társadalmi szervezettekkel való kapcsolattartás szabályait a MÁV Csoport leányvállalatainak Környezetvédelmi Utasításai, Szabályzatai tartalmazzák MÁV Csoport beszerzési, beruházási pályázataiban lehetôség szerint meg kell jeleníteni az 4.1. pontban felsorolt követelményeket, és a pályázatok elbírálásában, mint bírálati szempontot szerepeltetni kell. Felelôs: Pályáztatást végzô szervezeti egység Közremûködô: Környezetvédelem irányítás követelmények meghatározása Okmány: pályázati kiírás Határidô: folyamatos El kell készíteni és folyamatosan karban kell tartani a környezetvédelmi utasításokhoz kapcsolódóan a helyi végrehajtási utasításokat, melyeknek külön fejezete a hulladékokra vonatkozó helyi szabályozás konkrét feladatokkal és felelôsökkel Felelôs: Termelô (utasítás kiadása) Közremûködô: Környezetvédelem szolgáltató utasítások készítése, karbantartása Okmány: Határidô: Végrehajtási Utasítás, a helyi végrehajtási utasítások elkészítésére a megjelenéstôl számított 90 nap, a karbantartás folyamatos Valamennyi Hulladéktermelô az egy év alatt keletkezett hulladékairól jogszabályban meghatározott tartalommal nyilvántartási és munkahelyi, valamint az üzemi gyûjtôk tekintetében a környezetvédelmi felügyelôségek felé adatszolgáltatási feladatokat köteles ellátni, vagy gondoskodni annak ellátásáról. A nyilvántartást elektronikusan kell vezetni. A nyilvántartás kötelezô adattartalmát (3. sz. melléklet) a mindenkori hulladékok nyilvántartására és adatszolgáltatására vonatkozó jogszabály rögzíti Az adatszolgáltatást a Szakminisztérium mindenkori környezetvédelmi adatszolgáltatásra kialakított programját használva kell teljesíteni. Felelôs: Termelô (adatok átadása környezetvédelem felé, adatszolgáltatás cégszerû aláírása) Közremûködô: Környezetvédelem végrehajtás (nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás elkészítése), Okmány: Határidô: nyilvántartás HIR dokumentáció nyilvántartás: folyamatos adatszolgáltatás: évente március A hulladékgazdálkodással kapcsolatban megjelenô jogszabályok értelmezését, vállalati szintû leképezését és a szabályozások egyes szintjeire való adaptálását folyamatosan el kell végezni. Felelôs: Környezetvédelem szakmai irányításáért felelôs szervezeti egység Okmány: módosítások, helyi utasítások Határidô: folyamatos Ki kell alakítani és mûködtetni a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakmai felülvizsgálati rendet. A felülvizsgálatokat a környezetvédelem szakemberei végzik, feladatuk a hulladékot termelô technológiák során a keletkezô hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek vizsgálata. A szakmai felülvizsgálatok tartalmi felépítését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Felelôs: Környezetvédelem szakmai irányításáért felelôs szervezeti egység Okmány: vizsgálati jelentés Határidô: évente, június Hulladékot termelô technológiákban dolgozók oktatását, tudatformálását a saját környezetvédelmi szabályozás szerint meghatározott gyakorisággal és tartalommal a szakmai oktatások keretében kell elvégezni. Felelôs: Termelô oktatás megszervezése Részt vevô: Oktatás Okmány: oktatási napló, szakmai oktatási tananyag Határidô: folyamatos

5 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje A hulladékok külsô átvevôhöz való átadását a környezetvédelmi elôírások, a piaci versenyszabályok és a MÁV Csoport belsô szabályozása figyelembe vételével kell bonyolítani. Felelôs: Hulladékbirtokos Hulladékok átadásának biztosítása belsô szolgáltatóval való szerzôdés keretén belül Közremûködô: Üzemi gyûjtést szolgáltató ( beszerzési, értékesítési eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatás, üzemi gyûjtôhelyi átadások bonyolítása Környezetvédelemi szolgáltató: szakmai támogatás a pályáztatási és az átadási eljárásban, Dokumentum: szerzôdés, számla, beszerzési /értékesítési igény, lehívás, kísérôjegyek. Határidô: folyamatos Az értékesítés során keletkezô bevételek és az ártalmatlanítás során keletkezett költségek az átadott mennyiség arányában a termelôt illetik meg. A szolgáltatást végzôket a mindenkor érvényes szolgáltatási szerzôdésben meghatározott díj illeti meg. Felelôs: Üzemi gyûjtést szolgáltató Közremûködô: Környezetvédelem szakmai irányításáért felelôs szervezeti egység, Leányvállalatok Dokumentum: számla, átvételi bizonylatok Határidô: folyamatos A selejtezés lebonyolításakor meg kell határozni a várható, keletkezô hulladékokat és a mennyiségi adatokat. Felelôs: Selejtezési bizottság vezetôje Közremûködô: Környezetvédelem szolgáltató hulladékok besorolása Dokumentum: selejtezési jegyzôkönyv Határidô: folyamatos Hulladék-nemenkénti feladatok A hulladékjegyzékben nem szereplô, vagy ismeretlen összetételû hulladékot veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. A MÁV Csoport technológiái során keletkezett hulladékok gyûjtésére, további kezelésére vonatkozó feladatokat valamint az EWC kódszám és a veszélyes áru szállításhoz szükséges UN szám szerinti besorolását, az adminisztrációhoz és a bevalláshoz szükséges információkat hulladékonkénti bontásban az 5 sz. melléklet tartalmazza Kommunális hulladékok Települési (kommunális) hulladék: a lakossági fogyasztási-, elosztási-, kereskedelmi-, intézményi-, vendéglátóipari tevékenységbôl, valamint a közterületek tisztántartásából származó hulladék, amelynek összetétele és mennyisége erôsen függ az életszínvonaltól, az életmódtól és ezen belül a fogyasztási szokásoktól. Az utazóközönség által termelt kommunális hulladékokkal kapcsolatos feladatok megegyeznek a dolgozói létszám által termelt hulladékokkal a fejezettel kiegészítve Kommunális hulladékot a veszélyes és a nem veszélyes termelési hulladéktól elkülönítetten kell gyûjteni. Kommunális hulladékkal veszélyes hulladékot elegyíteni tilos! Helytelen gyûjtés esetén haladéktalanul intézkedni kell a hulladék átválogatásáról. Felelôs: Épület, ingatlan üzemeltetô, személyszállítási tevékenységet végzô vasúttársaság. Részt vevô: valamennyi hulladékot termelô MÁV Csoport szervezet MÁV Csoport tagjaival szerzôdéses jogviszonyban lévô kocsi takarításért felelôs vállalkozások, (hulladékok gyûjtôedényzetben való elhelyezése) Határidô: folyamatos A kommunális hulladékot az erre rendszeresített, közszolgáltató által biztosított vagy a vele egyeztetett edényzetben (konténer, kuka) kell gyûjteni. Felelôs: Üzemeltetô Részt vevô: valamennyi hulladékot termelô szervezet Határidô: folyamatos Azokon a településeken, ahol szervezett, közüzemi vagy közüzemi jellegû hulladékszállítás van, ott az üzemeltetôk kötelesek igénybe venni azt. Felelôs: Üzemeltetô Okmány: Közszolgáltatási szerzôdés, számla, megosztási jegyzôkönyv Határidô: folyamatos Azokon településeken, ahol szemétszállítási szolgáltatás nincs - elôzetes egyeztetés után - gondoskodni kell a megfelelô gyûjtésrôl (burkolt gyûjtôhely, megfelelô edényzet, vagy tárolótér). Igény szerint, de negyedévente legalább egy alkalommal, engedéllyel rendelkezô szolgáltatóval kell a hulladékot elszállíttatni. Felelôs: Üzemeltetô

6 1324 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám Közremûködô: Környezetvédelem szolgáltató szerzôdés elôkészítéséhez szakmai támogatás Okmány: szolgáltatási szerzôdés Határidô: folyamatos Azokon a településeken ahol szelektív gyûjtést mûködtet a közszolgáltató, ott a hulladéktermelôk kötelesek igénybe venni azt. Felelôs: Üzemeltetô, hulladéktermelô Okmány: Közszolgáltatási szerzôdés, számla, megosztási jegyzôkönyv Határidô: folyamatos Termelési hulladékok Fel kell mérni és EWC kódszám szerint besorolni a technológiák során keletkezô hulladékokat. Felelôs: Termelô Technológiák felmérése, hulladékok elôzetes mennyiségének meghatározása Közremûködô: Környezetvédelem szolgáltató Felméréshez szakértôi támogatás, EWC kódszám szerinti besorolás Okmány: technológiai felmérés Határidô: folyamatos A technológiai folyamat megvalósításához a termelô kezdeményezésére és a gazdaságossági szempontok figyelembe vételével környezetre alacsonyabb kockázatot jelentô, de a technológiában azonos módon felhasználható anyagokat kell beszerezni. Felelôs: Termelô anyag meghatározása Részt vevô: Beszerzési szolgáltatás beszerzési folyamat bonyolítása Közremûködô: Környezetvédelem irányítás szakértô feladatok ellátása, pályáztatási eljárásban való részvétel. Határidô: folyamatos A technológiához kapcsolódóan a felhasznált anyagokról és keletkezett hulladékokról nyilvántartást kell vezetni. Felelôs: Termelô (az adatszolgáltatási és a nyilvántartási feladatot szolgáltatási szerzôdés keretében átadja a környezetvédelmi szolgáltatónak) Közremûködô: Környezetvédelemi szolgáltató (nyilvántartás vezetése Határidô: folyamatos A csomagolási nem veszélyes hulladékokat a gyártóhoz, vagy forgalmazóhoz, vagy kezelôhöz való visszajuttatás érdekében fajtánként elkülönítetten kell gyûjteni. Azokon a helyeken, ahol a települési önkormányzat bevezette a szelektív gyûjtést, csatlakozni kell a rendszerhez. A nyilvántartását és a további feladatokat a többi termelési hulladéknál meghatározott eljárás szerint kell végezni. Felelôs: Termelô Munkahelyi, szelektív gyûjtés Közremûködô: Üzemi gyûjtés szolgáltatás keretében Hulladékok visszagyûjtése, gyártónak, kezelônek vagy forgalmazónak történô átadása Környezetvédelem végrehajtás hulladékok besorolása Dokumentum: nyilvántartás Határidô: folyamatos Idegen kivitelezôk a munkájuk során felhasznált anyagokból keletkezô hulladékaikat kötelesek a mûszaki átadásig elszállítani. Ennek ellenôrzése a mûszaki ellenôr feladata a vonatkozó építôipari kivitelezési tevékenységrôl rendelkezô kormányrendelet szerint. Vállalkozási, vagy szolgáltatási szerzôdés alapján végzett munkáknál a szerzôdéseket Környezetvédelmi melléklettel kell ellátni (6. sz. melléklet). Felelôs: Megrendelô Közremûködô: Környezetvédelmi szolgáltató szerzôdés kiegészítô pontjainak meghatározása, a szerzôdések elôkészítésében való részvétel, a Környezetvédelmi melléklet szerzôdéshez aktualizálása, Dokumentum: szerzôdés, környezetvédelmi melléklet Határidô: folyamatos Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID, közúti szállítás során az ADR elôírásait kell betartani. Felelôs: ADR, RID jogszabályok a szállítási folyamatban való részvétel alapján egyértelmûen meghatározzák a felelôsöket Dokumentum: fuvarokmányok Határidô. folyamatos A személykocsik takarításából származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot általánosságban a Települési hulladékkal azonos módon kell elhelyezni. Egyes esetekben, a környezetvédelmi szolgáltatóval egyeztetett, egyedi döntés alapján lehetséges más szolgáltató bevonása.

7 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1325 Felelôs: Termelô (egyedi eljárás kezdeményezése, döntés az eltérésrôl, szerzôdés a szolgáltatóval) Közremûködô: Környezetvédelemi szolgáltató (szakmai támogatás) Dokumentum: Szolgáltatási szerzôdés Határidô: folyamatos 4.5 Egyéb, a fenti csoportosításon kívüli egyedi feladatokat jelentô hulladéktípusok: Építési, bontási hulladékok Az építési- bontási munkák során keletkezô hulladékokkal kapcsolatos, környezetvédelmet érintô feladatok tekintetében a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, szerint kell eljárni Illegálisan elhagyott hulladékok A vasút társadalmi megítélését nagyban befolyásolja a területein illegálisan elhagyott hulladékok látványa. A hulladékokra jellemzô a vegyes összetétel és gyakran köthetô hajléktalanok jelenlétéhez. Az egyedi bánásmódot kívánó feladatot a 2/2013. (01.08.) EVIG határozatban elfogadott Intézkedési Terv vasúti területeken illegálisan lerakott hulladékokkal kapcsolatos feladatokra tartalmazza Áruelszóródás A szállítási, rakodási tevékenység során a vasúti területre került árukból keletkezett hulladékok birtokosa a tevékenységet végzô szállító, rakodó vállalkozás. Amennyiben kiléte nem állapítható meg, akkor a hulladék összegyûjtése és a továbbiakban technológiai eredetû hulladéknak kell tekinteni és valamennyi feladat ellátása a területet bérbe adó kötelezettsége Balesetekbôl származó hulladékok Balesetek során sérült vontató és vontatott jármûvek számviteli elszámolásukat és bontásukat követôen hulladéknak minôsülnek. 5 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1.Hivatkozott dokumentumok Megnevezés Felelôs megôrzô Megôrzési idô Hulladékgazdálkodási Stratégia Környezetvédelem irányítás 10 év Hulladék nyilvántartások Környezetvédelem szolgáltatás, Termelô 10 év Szakmai felülvizsgálat 4. sz. melléklet Környezetvédelem szolgáltatás 3 év SZ kísérôjegy veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállításához Környezetvédelem szolgáltatás 10 év K kísérôjegy begyûjtésre átadott hulladékok esetén TERMELÔ 10 év Technológiák csoportosítása Környezetvédelem szolgáltatás 10 év Hulladékok éves adatszolgáltatása Környezetvédelem szolgáltatás 10 év Hulladékok ártalmatlanítására és értékesítésére kötött szerzôdések MÁV SZK Beszerzés és Logisztika Ügyviteli utasítás szerint 5.2. Hatályon kívül helyezések Jelen utasítás kiadásával hatályát veszti a Hulladékgazdálkodás Eljárási Rendrôl szóló 56/2010. EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. 6. HATÁLYBA LÉPTETÔ RENDELKEZÉS Ez az utasítás közzététele napján lép hatályba. 7. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. sz. melléklet: Vonatkozó jogszabályok 2. s z. melléklet: Veszélyességi jellemzôk 3. sz. melléklet: Nyilvántartás adattartalma 4. sz. melléklet: Vizsgálati dokumentum 5. sz. melléklet: EWC kódonkénti feladatok 6. sz. melléklet: Környezetvédelmi melléklet minta Dávid Ilona sk. elnök-vezérigazgató

8 1326 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám 1.sz. melléklet Vonatkozó jogszabályok, utasítások évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, évi CLXXXV. törvény a hulladékról, évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységérôl, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirôl 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérôl, valamint a hatósági engedélyezésrôl, 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrôl, 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról. 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységrôl, 443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységrôl 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjármûvekrôl, 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrôl 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirôl, 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépô hulladékszállításról 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének mûszaki követelményeirôl, mûködési feltételeirôl és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirôl 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a bio-hulladék kezelésérôl és a komposztálás mûszaki követelményeirôl 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrôl 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkezô hulladék kezelésérôl 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezelésérôl 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédô szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezelésérôl

9 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje /2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeinek való megfelelôsége igazolásának részletes szabályairól 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezelésérôl 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet a közúti jármûvek bontásának feltételeirôl 25/2014. (IV.30.).) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról 10/2008. (MÁV. Ért. 8.) Biztonság - Vezérigazgatói utasítás A MÁV ZRt. üzleti titok és belsô használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról, 8/2012 EVIG utasítás veszélyes áruk közúti szállítására (MÁV Zrt.), 14/2013 EVIG utasítás a veszélyes áruk közúti szállítására ( MÁV SZK. Zrt.) 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építôipari kivitelezési tevékenységrôl 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrôl

10 1328 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám 2.sz. melléklet Veszélyességi jellemzôk H 1 Robbanásveszélyes : olyan anyagok és készítmények, amelyek láng hatására robbanhatnak, vagy amelyek érzékenyebbek az ütésre vagy a súrlódásra, mint a dinitrobenzol; H 2 Oxidáló : olyan anyagok és készítmények, amelyek más anyagokkal, különösen gyúlékony anyagokkal érintkezve erôsen hô termelô (exoterm) reakcióba lépnek. H 3-A Tûzveszélyes : olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek lobbanáspontja 21 C alatt van (beleértve a fokozottan tûzveszélyes anyagokat is), vagy olyan anyagok és készítmények, amelyek szobahômérsékleten levegôvel érintkezve felforrósodhatnak, majd öngyulladásra képesek, vagy olyan szilárd anyagok és készítmények, amelyek gyújtóforrással való rövid ideig tartó érintkezést követôen könnyen meggyulladnak, és a gyújtóforrás eltávolítását követôen is tovább égnek vagy bomlanak, vagy olyan gáz-halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a levegôn normál nyomáson gyúlékonyak, vagy olyan anyagok és készítmények, amelyeknek vízzel vagy nedves levegôvel történô érintkezésekor veszélyes mennyiségben keletkeznek tûzveszélyes gázok. H 3-B Kevésbé tûzveszélyes : olyan folyékony anyagok és készítmények, amelyek lobbanáspontja 21 C vagy annál magasabb, és 55 C vagy annál alacsonyabb. H 4 Irritáló vagy izgató : nem maró hatású anyagok és készítmények, amelyek a bôrrel, szemmel vagy a nyálkahártyával való pillanatszerû, hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okoznak. H 5 Ártalmas : olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bôrön át történô felszívódásuk esetén korlátozott egészségkárosodást okozhatnak. H 6 Mérgezô : olyan anyagok és készítmények (beleértve a rendkívül mérgezô hulladékot is), amelyek belélegezve, lenyelve vagy a bôrön keresztül felszívódva súlyos, akut vagy krónikus egészségkárosodást, akár halált is okozhatnak. H 7 Rákkeltô (karcinogén) : olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve vagy lenyelve vagy a bôrön keresztül felszívódva rákot okozhatnak, vagy annak elôfordulási esélyét növelhetik. H 8 Maró : olyan anyagok és készítmények, amelyek az élô szövettel érintkezve azt elroncsolhatják. H 9 Fertôzô : olyan életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok és készítmények, amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élô szervezetekben. H 10 Reprodukciót (szaporodást) károsító : olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve vagy lenyelve, vagy a bôrön keresztül felszívódva nem öröklôdô fejlôdési rendellenességet okozhatnak, vagy azok elôfordulási esélyét növelhetik. H 11 Mutagén : olyan anyagok és készítmények, amelyek belélegezve, lenyelve vagy a bôrön keresztül felszívódva örökletes genetikai károsodást okozhatnak, vagy azok elôfordulási esélyét növelhetik. H 12 Olyan hulladék, amely vízzel, levegôvel vagy valamely savval érintkezve mérgezô vagy erôsen mérgezô gázokat fejleszt.

11 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1329 H 13 Érzékenységet okozó : olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzés vagy bôrön át történô felszívódásuk esetén hiperérzékenységi reakciót képesek kiváltani úgy, hogy az anyagnak vagy készítménynek való ismételt expozíció esetén jellegzetes káros hatások lépnek fel. H 14 Környezetre veszélyes (ökotoxikus) : olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre. H 15 Hulladék, amely hajlamos arra, hogy belôle az ártalmatlanítást követôen valamely formában pl. kimosódás a fent felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkezô anyag keletkezzen.

12 1330 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám A hulladéktermelô nyilvántartásában elôírt adattartalom A nyilvántartás a HGA alkalmazás segítségével végzi a MÁV SZK Zrt. BLÜ 3.sz melléklet 1. A hulladéktermelô nyilvántartásában elôírt adattartalom nem veszélyes hulladék esetében 1.1 Általános adatok: a) a KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok; b) a telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel; c) nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról. 1.2 Adatok hulladékonként: a) a hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja); b) a hulladék megnevezése, EWC kódja; c) az üzemi gyûjtôhelyre szállítás gyakorisága; d) csomagolási mód; e) fizikai megjelenési formája; f) ha a hulladék a hulladékjegyzékérôl 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt R mondatokkal jellemezhetô komponenseket tartalmaz, ezek tömegkoncentrációját (annak igazolására, hogy a hulladék nem veszélyesként került besorolásra); g) a képzôdô hulladék mennyisége kilogrammban (anyagforgalmi egyenleg alapján); h) az üzemi gyûjtôhelyen tárolt (göngyölített) összmennyiség bevétel vagy kiadás után kilogrammban; i) a kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége kilogrammban, az átvevô neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, illetve az exportra kerülô hulladék célországa; j) a kezelésre átadott hulladék a Ht., illetve a 11. (4) bekezdésben foglalt útmutató szerinti kezelési kódja; k) a kiszállítások kísérôjegyeinek nyilvántartása (szállítólevél); l) az egyes hulladékmozgáshoz rögzített idôpontok Technológiánkénti nyilvántartás a 4. (2) bekezdés e) pontja esetén: a) a hulladékot eredményezô technológia megnevezése, TEÁOR kódja, ha van; b) a technológia anyagmérlege; c) a képzôdött félkész, illetve késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai. 2. A hulladéktermelô nyilvántartásában elôírt adattartalom veszélyes hulladék esetében 2.1. Általános adatok: a) a KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok; b) a telephelyen folytatott tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel; c) nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról Adatok hulladékonként: a) a hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja); b) a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kódja; c) az üzemi gyûjtôhelyre szállítás gyakorisága; d) csomagolási mód; e) fizikai megjelenési formája;

13 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1331 f) a hulladék H veszélyességi jellemzôje, illetve jellemzôi; g) a veszélyességet okozó komponens megjelölése (C számok), a komponensek tömegkoncentrációja, a hulladék összetevôinek kémiai megnevezése (kivéve C33, C35); h) a hulladék veszélyessége: maró, éghetô, gyúlékony, robbanóképes, irritáló, toxikus (érintésre), toxikus (belélegzéskor), toxikus (lenyeléskor); i) veszélyes reakciók: hôre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálóra, levegôre, redukáló szerre, más termékre, illetve, hogy milyen egyéb anyagok esetében van veszélyes reakció; j) a képzôdô hulladék mennyisége kilogrammban (anyagmérleg alapján); k) az üzemi gyûjtôhelyen tárolt (göngyölített) összmennyiség bevétel vagy kiadás után kilogrammban; l) a kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége kilogrammban, az átvevô neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, illetve az exportra kerülô hulladék célországa; m) a kezelésre átadott hulladék a Ht. vagy a 11. (4) bekezdésben foglalt útmutató szerinti kezelési kódja; n) a kiszállítások kísérôjegyeinek nyilvántartása (SZ kísérôjegy); o) az egyes hulladékmozgáshoz rögzített idôpontok Technológiánkénti nyilvántartás: a) a technológia leírása, kapacitása; b) a technológia anyagmérlege; a képzôdött félkész és/vagy késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai.

14 1332 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám Hulladékokkal kapcsolatos szakmai felülvizsgálat (vizsgálati dokumentum) 4.sz. melléklet Hulladékot termelô szervezet megnevezése:... Hulladékot termelô technológiák felsorolása: Munkahelyi gyûjtés leírása (edényzet, tisztaság, fegyelem, szelektív gyûjtés): Tapasztalt hiányosságok: Javasolt intézkedések (feladat, felelôs, határidô): hó.nap Felülvizsgálatot végzô aláírása:.. Termelô aláírása:.

15 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje sz. melléklet EWC kódonkénti feladatok A vasúti jármûjavítás telephelyek hulladékaival kapcsolatos részletes feladatokat a számukra készítendô helyi végrehajtási utasításban, a környezetirányítási rendszerükhöz igazodva kell szabályozni. 1. Nem veszélyes hulladékok EWC Vasfém reszelék, esztergaforgács, EWC Nem vasfém reszelék, esztergaforgács, EWC Gyalulásból és esztergálásból keletkezô mûanyag forgács. Átvételi követelmény: munkahelyi gyûjtônként használt hordóval együtt, vagy munkahelyi gyûjtôrôl közvetlenül, ömlesztve vagy konténerbôl Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: hordó vagy konténer Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény. EWC mûanyag csomagolási hulladék, EWC fa csomagolási hulladék, EWC fém csomagolási hulladék, EWC vegyes összetételû kompozit csomagolási hulladék, EWC egyéb, kevert csomagolási hulladék, EWC üveg csomagolási hulladék, Átvételi követelmény: veszélyes anyaggal nem szennyezett Minimálisan átvehetô mennyiség: - Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: fajtánként szelektíven ömlesztve Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Abszobensek, szûrôanyagok, törlôkendôk, védôruházat Átvételi követelmény: fóliazsák Minimálisan átvehetô mennyiség: 5 zsák vagy 50 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: fóliazsákban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen. Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Termékként tovább nem használható gumiabroncs Átvételi követelmény: veszélyes anyaggal nem szennyezett Minimálisan átvehetô mennyiség: - Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Súrlódóbetétek, amelyek különböznek a *-tól Átvételi követelmény: veszélyes anyaggal nem szennyezett

16 1334 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám Minimálisan átvehetô mennyiség: - Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény Határidô: folyamatos, eljárási rend szerinti EWC Vasfémek EWC Nem vasfémek EWC Fém csomagolási hulladék Átvételi követelmény: munkahelyi gyûjtôrôl ömlesztve Minimálisan átvehetô mennyiség: 100 kg, csomagolási hulladék esetében 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve, nyitott vagy zárt raktárban Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Mûanyag EWC Bontásból származó mûanyagok EWC Mûanyag csomagolási hulladékok EWC Abszorbensek, szûrôanyagok, törlôkendôk, amelyek különböznek a * -tôl EWC Mûanyagok Átvételi követelmény: veszélyes anyagot nem tartalmazhat; ömlesztve, illetve mûanyag zsákban Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 zsák vagy 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve, nyitott vagy zárt tároló helyen Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Üveg EWC Üveg csomagolási hulladékok EWC Üveg Átvételi követelmény: veszélyes anyagot nem tartalmazhat, hordó, konténer Minimálisan átvehetô mennyiség: 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: hordóban, illetve konténerben EWC Használatból kivont berendezések, amelyek a tôl a ig felsoroltaktól EWC kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések, amelyek különböznek a , és a kódszámú hulladékoktól Átvételi követelmény: munkahelyi gyûjtôrôl ömlesztve Minimálisan átvehetô mennyiség: - Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve, nyitott vagy zárt raktárban Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény Felelôs: hivatkozott pontok szerint

17 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1335 EWC Fa (kivéve talpfa) Átvételi követelmény: veszélyes anyaggal nem szennyezett, ömlesztve, vagy értékesítés közvetlenül a munkahelyi gyûjtôrôl Minimálisan átvehetô mennyiség: nem meghatározható Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve, nyitott tárolóhelyen Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Cserép és kerámiák EWC Beton, tégla, cserép és kerámia frakcó Átvételi követelmény: ömlesztve, vagy értékesítés közvetlenül bontás helyérôl Minimálisan átvehetô mennyiség: nem meghatározható Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: ömlesztve, nyitott tárolóhelyen Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC Papír és karton csomagolási hulladék EWC Papír és karton EWC Lom hulladék Átvételi követelmény: nem tartalmazhat fémet, mûanyagot, indigót; papírzsák vagy doboz Minimálisan átvehetô mennyiség: 5 zsák vagy 10 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél / szállítólevél Tárolás módja: zsák vagy doboz Szállítási feltételek: nincs különleges követelmény EWC vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a tôl Átvételi követelmény: veszélyes anyaggal nem szennyezett, ömlesztve, vagy értékesítés közvetlenül a munkahelyi gyûjtôrôl Minimálisan átvehetô mennyiség: nem meghatározható Átvételi bizonylatok: - Tárolás módja: ömlesztve, nyitott tárolóhelyen 2. Veszélyes hulladékok EWC * Savas kénhulladék Átvételi követelmény: saválló göngyölegben Minimálisan átvehetô mennyiség: 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: saválló göngyölegben, zárt, saválló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3264 HULLADÉK MARÓ, FOLYÉKONY SAVAS SZER- VETLEN anyag, M.N.N. (savas kénhulladék), 8 - osztályozási kód: C1 - csomagolási csoport: III. - bárca: 8 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 liter = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel

18 1336 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám EWC * Nátrium- és kálium-hidroxid Átvételi követelmény: lúgálló göngyölegben Minimálisan átvehetô mennyiség: 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: lúgálló göngyölegben, zárt, savés lúgálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3266 HULLADÉK MARÓ, FOLYÉKONY LÚGOS SZER- VETLEN anyag, M.N.N.(nátrium és kálium hidroxid keverék), 8 - osztályozási kód: C1 - csomagolási csoport: III. - bárca: 8 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 liter = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Higanytartalmú hulladékok Átvételi követelmény: mûanyag fóliával bélelt hordóban, konténerben Minimálisan átvehetô mennyiség: 10 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: mûanyag fóliával bélelt hordóban, konténerben; zárt, folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3288 HULLADÉK MARÓ, SZERVETLEN, MÉRGEZÔ, SZILÁRD ANYAG, M.N.N.(higanyt tartalmazó hulladék), osztályozási kód: T5 - csomagolási csoport: III. - bárca: mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 kg = szállítási kategória: 2, tehát 333 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk hulladékok Átvételi követelmény: göngyölegével együtt fóliazsákban Minimálisan átvehetô mennyiség: 2 zsák vagy 20 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: göngyölegével együtt fóliazsákban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 1263 HULLADÉK FESTÉK vagy FESTÉK SEGÉD- ANYAG, 3 - osztályozási kód: F1 - csomagolási csoport: III. - bárca: 3 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 l = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel

19 16. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1337 EWC * Irodatechnikai berendezések szalagjai, patronjai Átvételi követelmény: papírdobozban, külön gyûjtve a szalagokat illetve a patronokat Minimálisan átvehetô mennyiség: 5 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: papírzsák vagy fóliazsák, zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3077 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZI- LÁRD ANYAG M.N.N. (irodatechnikai hulladék), 9 - osztályozási kód: M7 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 kg = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Halogénmentes hûtô- és kenô emulziók és oldatok Átvételi követelmény: hordóban vagy göngyölegével együtt Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó vagy 50 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: göngyölegével együtt vagy hordóban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés:: UN 3082 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FO- LYÉKONY ANYAG M.N.N,(hûtô és kenô emulzió) 9 - osztályozási kód: M6 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 l = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Elhasznált viaszok és zsírok Átvételi követelmény: hordóban vagy göngyölegével együtt Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó vagy 50 kg Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: göngyölegével együtt vagy hordóban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3077 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZI- LÁRD ANYAG M.N.N. (kenôzsír), 9 - osztályozási kód: M7 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 kg = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel

20 1338 A MÁV Zrt. Értesítôje 16. szám EWC * Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómûés kenôolajok (fáradtolaj) Átvételi követelmény: hordóban vagy tartályban Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: hordóban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3082 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES Folyékony ANYAG M.N.N. (fáradtolaj), 9 - osztályozási kód: M6 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 l = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Szintetikus motor-, hajtómû- és kenôolajok Átvételi követelmény: hordóban Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó Átvételi bizonylatok: küldlevél Tárolás módja: hordóban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3082 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FO- LYÉKONY ANYAG M.N.N. (szintetikus olajhulladék), 9 - osztályozási kód: M6 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 l = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelô és hô-transzmissziós olajok Átvételi követelmény: hordóban Minimálisan átvehetô mennyiség: 1 hordó Átvételi bizonylatok: küldlevél (3.1. sz. melléklet) Tárolás módja: hordóban; folyadékálló réteggel, de minimum kármentôvel ellátott zárt tárolóhelyen Szállítási feltételek: ADR, RID szerint; - Helyes szállítási megnevezés: UN 3082 HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FO- LYÉKONY ANYAG M.N.N. (ásványolaj alapú hulladék), 9 - osztályozási kód: M6 - csomagolási csoport: III. - bárca: 9 - mentességgel szállítható = Korlátozott mennyiségben csomagolt áru szerint: 5 l = szállítási kategória: 3, tehát 1000 kg szállítható ADR szerinti mentességgel EWC * Homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó szilárd anyagok Átvételi követelmény: nincs; csak saját technológiából keletkezett olajos iszapra vonatkozik

PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke

PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke PTE Környezetvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok jegyzéke 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 2. A 2012. évi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 123/2007. (XI. 29.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. június 25-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. június 25-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY OKTF-KP/2015-3/2015. ügyiratú hiánypótlási felhívása alapján összeállított HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ Megbízó:

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK

Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata SZ 010-NK Készítette: Kövér Tamás osztályvezető Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben