Egyszerűsített Eves Beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített Eves Beszámoló"

Átírás

1 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida Veszprémi u. l.-3. r Egyszerűsített Eves Beszámoló 29. január december Kelt Berhida, 21. május 2. BAKONY ÉS BALATON : LETI KAPUJA EGYESÜLET 3181 Sertikía, Vetefíémi u 1-3. 'inhsz.: 1(WCM fl a társadalmi szrevezet vezetője (képviselője) Reg. szám: Iradjzoposító:

2 29 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida 8181, Veszprémi u.l.-3. Időszaka 29. január december 31. Egyszerűsített Éves Beszámoló adatok E Ft-ban 1 A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a 1. A. Befektetett Eszközök b d e Immaterialis Javak Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 5 B. Forgóeszközök I. Készletek 9 7. II. Követelések III. Értékpapírok [V. Pénzeszközök 545 ; r-o 1. C. Aktív időbeli elhatárolások 9 ÍTO 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 18% D. Saját töke I. Induló löké / Jegyzett töke II. Tökeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 17 IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 2 E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek i. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III Rövid lejáratú kötelezettségek! 158 "179 :o9:>s 25. G. 1'asstiS idóheii elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Kelt: Berhida, 2Q1. május 2 BAKONY ÉS BALATON ÁF.LETI KAPUJA EGYESÜLET 8181 Bertiida, Veszprórmu Reg. szám: Iri^zonosííó:

3 í l ; 4 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida 8181, Veszprémi u EREDMENYKIMUTATAS Időszaka 29. január december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Alap levekenvscg Vállalkozási Előzött 1 Alap Icvúkciuseg climő CV(ck>!.-: -.. Vállalkozási éviek) ninlnsitasa módosítása Alap tevékenység tíi»ív VállalfciHasi levekenyscp tárgyév, a b C d e f ö h 1 k ] 1. Értékesítés nettó árbevétele 2 2. Aktivált saját teljesítmények éneke 3 3. Egyéb bevételek ebből: támogatások alapítói ó központi költségvetési " helvi önkonnánvzati 8 egyéb 9 4. Pénzügyi müveletek bevételei 1 5. Rendkívüli bevételek ebből támogatások alapítói központi költségvetési helyi önkormányzati 15 eavéb Tagdijak 1 77 i A. Összes bevétel ( *5-6) Anyag jelleüü Ráfordítások ,s" SzeméKi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés leírása Egyéb ráfordítások 7S Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 24 B Összes ráfordítás (7±8-9-1+l K]2) C. Adózás előtti eredmény f A-B) r I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék 28 E. Tárgyévi eredmény (C-l-D) G Kelt: Berhida, 21. május 2. BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET 9181 atítiída/veszprémi u. 1-. K Banksz, Reg. szám: Irafezönosító:

4 8181 Berhida Veszprémi út 1-3. Adószám: KSH: r rr KIEGÉSZÍTŐ MELLEKLET 29. évi Egyéb Szervezet r Egyszerűsített Eves Beszámolóhoz Berhida, B A K O benvúitásra keríi'f" KELETI KAPUJA EGYESÜLET DCnyujtasra Került Q181 Se[tlidai veszprémi u Reg. ízám: Adószám: ííó: »«~ 1,48^554348^4911, c

5 Kiegészítő melléklet Altalános rész A tevékenységét 28-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: vidékfej l e sztö LEADER egyesület, mely közreműködik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végrehajtásában. A szervezet egyesületként működik, az alapszabály szerinti induló vagyona l.88 ezer Ft. Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3. Internetes honlapja: A szervezet tagsága: a 93/27. (VIII. 29.) (Rí), a 147/27 (XII.4.) (R2) és a 83/28. (VI.3.) (R3) FVM rendelet alapján meghatározott tervezési területhez tartozó 22 település önkormányzatai, vállalkozások, civil szervezetek. Aláírásra jogosultak: Név Pergő Margit elnök Lakhelv Berhida Rezeda út. 1. Képviseletre jogosultak: Név Pergő Margit elnök Lakhelv 8181 Berhida Rezeda út. 1. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Mészáros és Társa Kft. 82 Veszprém Óváros tér. 1. Az egyesületnél a 141/28. (X.3.) FVM rendelet (R4) 5B. (1) bekezdése alapján a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló 18. Ft + áfa díjat számított fel. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. A mérlegkészítés pénzneme Ft. A mérlegkészítés időpontja Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. Re&szám: IratÉXöftösító:

6 Kiegészítő melléklet ^_^ Számviteli politika Az egyesület számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a egyesület jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Nyilvántartásai készítésekor figyelembe veszi a 23/27 (IV.17.) FVM rendelet (R5) előírásait. Mérlegét "A" változatban készíti. A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, ál- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a egyesületi tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos egyesületi tevékenységgel. A egyesület a beszámoló Összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódá élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris beírást alkalmazott. Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: Az 1. Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 1 ezer Ftot. Ha az egyesület szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Támogatás elszámolására benyújtásra kerüli" ügszám: :

7 Kiegészítő melléklet Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; - a szellemi tennék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a egyesületi tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; - a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető; - a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. A terven felüli értékcsökkenést olyan mértekig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli éitékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. a már leírt, illetve a tervezett Az egyesület az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek, és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. Jelentős összegű hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tökét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegföösszeg 2%-a meghaladja az 5 millió Ft-ot, akkor az 5 millió Ft. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját töke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját töke legalább 2%-kal változik (nő vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők. Reg szám:

8 Kiegészítő melléklet Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. A szervezetnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Az egyesület nem nyereségorientált szervezet. Bevételei a tagdíjak, és a támogatások. A támogatások elszámolása folyamatos, így a tevékenység megítélésében a támogatások elszámolásának folyamatát is figyelembe kell venni. A R3 határozza meg azt a keretösszeget, melyet az egyesület a közötti tervezési időszakban felhasználhat működési költségeinek fedezésére. R4 határozza meg azt a módot és azokat az elszámolható költségeket, melyeket a kifizetési kérelem benyújtását követően a Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a jogosultsági vizsgálatot követően utal az egyesület számlájára. A kifizetési kérelmek benyújtásának időpontjait is az R4 határozza meg, azok ügyintézési időintervalluma több hónap, így az egyesületnek általában a felmerült költségeit 5-6 hónapra kell előre finanszíroznia. Ennek érdekében az RFF Zrt-vel kötött kölcsönszerződést, mely igénybevételével tudja költségeinek fedezetét biztosítani. Emellett 29. novemberében az R3-ban meghatározott LEADER tengelyre vonatkozó működési keret terhére a 22/29. (X.8.) Korm. Rendelet (R6) terhére 2% mértékű működési előleget vettünk fel. A Ft-ból az előleg díjaként Ft került levonásra, így az egyesület számláján Ft jelent meg. AzR6 alapján 21. december 31-ig a kapott támogatások terhére visszafizetésre kerül a kapott előleg, tehát a 21. évi bevételként megjelenő támogatás meghatározott részét az előleg törlesztésére kell fordítani. Az előleg elszámolásának mértékét az R3-ban meghatározott HVK-LEADER költségek arányával kell számolni, így a 29. október-novemberére vonatkozó, decemberben benyújtott kifizetési kérelemben már kértük az előleg arányos visszafizetését. Az Eredmény-kimutatásban kimutatott veszteség 7.67 e Ft átmeneti jellegű, a fentiekben bemutatott elszámolási módból adódik. A 28. szeptember-december között felmerült kiadások fedezetére kapott támogatások a 29. évi bevételben jelentek meg, mivel a pénzügyi teljesítés 29. első negyedévében realizálódott. A 29 január-július között felmerült költségekre kifizetett támogatás még 29-ben jelent meg az egyesület számláján. A 29 augusztus-szeptember hónapokra benyújtott kifizetési kérelemben megítélt összeg Ft 21. február 4-én jelent meg a bankszámlán. Az MVH támogatásnak hely adó határozata a mérlegkészítésig jogerőre emelkedett, így a bevételek között elszámolásra került a támogatás, az aktív időbeli elhatárolással szemben. A 29. október-november hónapokra elszámolt költségek 21. április 22-én kerültek kifizetésre, és ebben az időszakban már Ft-ot előleg törlesztés címén levonattunk, így az MVH Ft-ot utalt számlánkra. Ezen támogatás a 29. évi bevételekben már nem szerepel, mivel a határozat a mérlegkészítést követően emelkedett jogerőre. A 29. decemberi költségek fedezetére a mérleg készítésének időpontjáig még nem történt meg a támogatás kifizetése, amelynek összege Ft. Ezen összegből Ft kerül az előleg törlesztésre, így várhatóan Ft kerül a számlánkra. Ezen támogatás a 29. évi bevételekben már nem szerepel, mivel a határozat a mérlegkészítést követően emelkedhet jogerőre. Támogatás elszámolására Reg.szám; 3p :

9 Kiegészítő melléklet Az MVH felé el nem számolható költségek fedezetét a tagdíjak és az önkormányzatoktól kapott működési hozzájárulások, tagoktól kapott támogatások jelentik. Az MVH által utalt EFt előleg és az RFF Zrt által biztosított kölcsön révén az egyesület rendelkezik azzal a forrással, amely a folyamatosan jelentkező költségek fedezetét jelenti. A veszteséget tehát a támogatási kifizetések elhúzódásából adódik, és a megigényelt támogatás minden esetben fedezte az Egyesület kiadásait. Tájékoztató rész Munkavállalók bér és létszámadatai Megnevezés Fizikai Szellemi Egyéb Összesen Átlagos stat. létszám 4 4 Bérköltség Személy jeli. egyéb kiadás Mérleghez kapcsolódó kiegészítések I.3.: Az Egyesület vagyoni és pénzügyi helyzeténekjövedelmezőségének bemutatása Eszközök összetételének alakulása: Megnevezés 28 Érték % 29 Érték % Befektetett eszközök ,78% ,1% Forgóeszközök ,22% ,84% Aktív időbeli elhatárolás -,% ,6% Összesen ,% ,% Az Egyesület eszközállománya 29. december 31.-én 25,1 % befektetett eszközökből, 8,84% forgóeszközből áll. A 66,6 %-os időbeli elhatárolás a támogatás elhatárolása. R e«. szám: í i t ó ;

10 Kiegészítő melléklet Források összetételének alakulása: Megnevezés Saját töke 28 Érték 738 % 38,92% 29 Érték % -42,35% Céltartalékok,%,% Kötelezettségek ,8% ,34% Passzív időbeli elhatárolás,% 152 1,2% Összesen ,% ,% A saját tőke EFt, a 29. évi veszteség Eft volt. Befektetett eszközök összetétele: Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Összesen: %,% 1.%,% 1,% % 1,% 1,% A befektetett eszközökön belük az gépek berendezések értéke 1 %-ot képvisel. Követelések összetétele: Megnevezés Vevők Egyéb követelések Adó követelések Egyéb követelés Összesen: 29 ü % 1,% 1,% Saját töke összetétele: Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységbe 1 Összes saját tőke Kötelezettségek-hosszú lejáratú kötelezettségek Megnevezés Hosszúlejáratú hitel Banki kölcsön Tagi hitel éven túl Összesen % % (1%.% -42,82% 1,% % % % -16,66% 4,99%,% 111,66% 1,% Reg szám: Iraídápnosító:

11 Kiegészítő melléklet A hosszú lejáratú kötelezettségeket 1%-ban az Önkormányzatok által biztosított forrás. Kötelezettségek-rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Szállítók 29 5 Adó 4 RFF Zrt. kölcsön MVH előleg Összesen % 7,73 92,27,% IMMATERIALIS JAVAKBAN ÖSSZEFOGLALÁSA 29. ÉV ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖKBEN TÖRTÉNT MOZGÁSOK Bruttó érték MEGNEVEZÉS NYITÓ ÉRTÉK TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉS TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS EFT-ban ZÁRÓ ÉRTÉK I. IMMATERIALIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II/l. INGATLANOK II/2. MŰSZAKI BÉR. GÉP., JÁRM. IV3. EGYÉB BEREND. FÉLSZ. 11/4. BERUHÁZÁSOK, FELUJ ÖSSZESEN TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS MEGNEVEZÉS I. IMMATERIALIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK II/l. INGATLANOK II/2. MŰSZAKI BÉR., GÉP., JÁRM. II/3. EGYÉB BÉR., FÉLSZ. II/4. BERUHÁZÁSOK, FELUJ. ÖSSZESEN NYITÓ ÉRTÉK ü TÁRGYÉVI NÖVEKEDÉS TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS VISSZAÍRT ÉRTÉK - ZÁRÓ ÉRTÉK NETTÓ ERTEK 375 "Jámogatas elszámolására : ító:

12 Kiegészítő melléklet A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a társaságnak nincsenek. Az egyesület szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. Az egyesület szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. A egyesületnek mérlegen kívül megjelenő pénzügyi kötelezettsége nincs. Nincs olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, de a mérlegben nem jelenik meg. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Bevétel a főbb források szerinti bontásban: Tevékenységi kör Tagdíj bevételi számla Hozzájárulások MVH támogatás Telefon magánhasználat Kamat Összesen Árbevétel (e Ft) Rdg. szám: íráazonosító:

13 Támogatások kifizetésének bemutatása: Elszámolási időszak Benyújtás ideje Megítélt összeg Elszámolt előleg4 tg Kifizetés összesen Felvett előleg 4 tg Utalás ideje 3 tengely 4 tengely 28. szept-okt Ft Ft 28. nov-dcc Ft Ft 29. jan-febr Ft Ft Ft március Ft Ft Ft 29.ápr-máj Ft Ft Ft Előleg levont kezelési ktg kifizetett előleg Ft Ft Ft 29. jún-júl Ft Ft Ft aug-szept Ft Ft Ft o- 29. okt-nov r. ) H 3 ü,- Ki 29 déhmber -, 3 r. o Összesen., > o O & " f Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1?2 462 Ft Ft

14 Kiegészítő melléklet Tagnyilvántartás és tagdíjfizetés bemutatása: Szervezet neve Képviselő neve Cím 28. tagdíj/ befiz. ideje 29. tagdíj/ befiz. ideje 1 Alsóörs Község Önkormányzata Hcbling Zsolt 8226, Alsóörs, Ady u , Ezüsthíd Horgász Egyesület Csiszár Lehel 8226, Alsóörs, Arany J. u ben kilépett 3 Balatonalmádi Város Önkormányzata Kcszcy János 822, Balatonalmádi, Széchenyi Sétány VTNARTUS KFT. Rásky Ervinné 8226 Alsóörs, Barátság u Balatonalmádi Tenis Klub 1925 KHli Dudás /sóit 822, Balatonalmádi, Alapító 6 Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Lórincz József 822, Balatonalmádi, Városház tér Balaton Masters Bt. Balatoni Montázs Kft. Németh Zsolt Molnárné Perus Zsuzsa 822, Balatonalmádi, Vcghely Dávid u , Balatonalmádi, Szőlő u.l ben kilépett 9. Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Balogh Csaba 822 Balatonalmádi ü, ;?.. *» 3 G> P^ ^ o?t 2. r > O *] VI ^; 4i C! N "T l-* oo ^ ^ - 35" -J 1 o 2" Nctcus Park Hotel Kft. Balatonfőkajár Község Önkormányzata Kulcsár Rita Forró Zsolt 822, Balatonalmádi, 8164, Balatonfőkajár, Kossuth u

15 Kiegészítő melléklet 12. Balatonfűzfői VÁCISZ Kontics Ferencné 8184,Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u Euro Progress XXI. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kontics Mónika 8175, Balatonfűzfő, Tölgyfa u Lurkó-Land Gyermek Sport, Szabadidős Szórakoztató Központ Kft. Vccnstra Anikó 8175, Balatonfűzfő, Mámatető u Media Zonc Marketing és Informatikai Szolgáltató Kft. Halmos György 8184, Balatonfűzfő, Gagarm u Niketrans Agro +Bau Kft. Böröczky Zsolt 8184, Balatonfűzfő Pf Balatonkenese Város Önkormányzata SÖrcdi Györgyné 8174, Balatonkenese, Bén Balogh Ádám téí AHA Team Kft. Dr. Hajagos Árpád 8172, Balatonakarattya, Kisfíiliidi u Pékmester Biscuits Kft, Gyenge Katalin 8174, Balatonkenese, Hő u Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kht. Hollósiné Kovács Ildikó 8174, Balatonkenese, l'ő u VEKA-DI Kft. Vatics Erzsébet 8172, Balatonakarattya, Bercsényi lejáró KLT-PeremartonÍ Ifjúsági Szervezet, Madár Gábor 8182, Berhida, Tulipán u. 13/ Reg.,szám: Irattpnosító: Bcrhida Város Önkormányzata Molnár Eszter egyéni vállalkozó Pergő Margit egyéni vállalkozó Csajág Község Önkormányzata Pergő Margit Molnár Eszter Kazóné Schmidth Éva Verebélyi Zoltán 8181 Berhida, Veszprémi út , Berhida, Petőfi u , Berhida, Rezeda u. 1/ , Csajág, Petőfi u. 1, ,

16 Kiegészítő melléklet ^ ^^^ J l'elsőots Község Onkoimánj zata Rásky Ervin Kcnczné Berci Györgyi 82 Veszprém Kórház u.2. ^^H L Hi'lJLJIjSJ! 8227, Fclsőörs, Szabadság tér i^^^l í fajmáskér Község Onkormánvzaui Kübli Miidós 8192, 1 íujmáskér, Kossuth u Jásd Község Önkormányzata Nagy Csaba 8424, Jásd, Dózsa György u Királyszentistván (.önkormányzata Község Kőszegi Ferenc 8195, Királyszcntistván, Fő utca Küngös Község Önkormányzata Szabó Gergely 8162, Küngös, Kossuth u Küngösért Alapítvány Ötvös Gáborné 8162, Küngös, Kossuth u (1') KOM-X KFT. Deák Tibor 8162 Küngös, Kossuth u Liter Község Önkormányzata Szedlák Attila 8196, Liter, Almos u Falunkért Egyesület '99 Bódi János 8196, Liter, Kossuth u jo cr 2í ~ ss,5 & S3 ^* Varga Mihály Ősi Község Önkormányzata Varga Mihály Kerekes Anna 8196, Liter, Petőfi u , Ősi, Kossuth u g o 3 5 N> * i " f O> c F ' ; "9ft: 1 Harangszó Alapítvány Ősi Kolping Család Közhasznú Egyesület Római Katolikus Plébánia Dr. Bogárdiné Kedves Valéria Kovács Imréné Beké Zsolt 8161, Ősi, Kossuth u , Ősi, Dózsa u , Ősi, Dobos Kovács János u

17 Kiegészítő melléklet Kucsera és Társa kft. Mészáros józsefné egyéni vállalkozó GASTOSK1) BT. Kucsera Károlyiié Kovács Szilvia Mészáros fózsefné Karúul,;ií\ amié 8161, Ősi, Kossuth u. 3.^^^^B 8161, Ősi, Kert-köz 6. HHII 8161 Ősi, Ladányi u Ü P * * I"TlWHP?? 45 Papkeszi Község Önkormányzata Ráckevi Lajos Papkeszi, I<o u Rcgio Felső Kiemelten Közhasznú Közalapítvány Pozsgai András 1116, Budapest, I funyadi Mátyás u Pé t fürdő Nagyközség Önkormányzat OJ '"U3-' Horváth Éva 815, Pétfürdő, Bcrhidai u MALERTEAM Kft. Csicsaí Csaba H1, X'árpalota, I'elsőinkám u Sóly Község Önkormányzata Juhász Tibor 8193, Sóly, Kossuth u Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Szentkirály szabad ja Közalapítvány Községért Iványi András Cseh Gyula 8225, S/cníkirálysxabadja, Petőfi u , Szcntkirályszabadja, Árpád u ben kilépett r- ^J :í o> H í Q -- L O ** VŐ 3 3 t-j C/i Kovács Zsolt egyéni vállalkozó Tcs Község Önkormányzata Vilonya Község Önkormányzata Vilonya Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület Kovács Zsolt Berkijózsefné Kovács János Kardos Sándor 8225, Szentkirályszabadja, Krclősctány u. 2/a. 819, Tés, Szabadság téri 8194, Vilonya, Kossuth u , Vilonya, Hétvezér u fr 28.5.* :Vr is 56 Üskü Községi Kertbarátok 1 Egyesülete Harnos László 8191, Öskü, Mecset u

18 Kiegészítő melléklet : m 57 siffi Müliei RobeitíÉfc 813, Várpalota, Gorkij 17. H Palora-Mcxö Kft. Bátor Árpád 81, Várpalota, Várpalota és Kistérsége Ifjúságáért KA L Deák István 81, Várpalota, TÜfony u Őskü Község Önkormányzata Gyapay Zoltán 8191 Őskü, Szabadság tér BaSatonfűzfő Város Önkormányzata Majomé Kiss Zsuzsanna 8184 Balatonfűzfő, Nike krt Balatonvilágos Község Önkormányzata Fekete Barnabás Balatonvilágos, Csók István sétány Mór és Társa Kft. Mórocz Károly 8174 Balatonkenese, Fő u tagok 64 Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesület Molnár Ferenc 81 Várpalota, Fehérvár út / re H 65 Felsőörsért Közalapítvány Tislér Anikó 8227 Felsőörs, Úttörő u, g S, i i O <- -> ÚJ ^O ^ t-j L*i L/i ^o \O ÖN -^1 W o ÉL o 8' &T P 29. február 13- án került felvételre nem tag de fizetett Tiszamag 2 Kft. G ö d ö cs^erzsé bgkiüittttat Nefelecskerti Bt. Gergely Tamás Szabó Attila - Szabó Ferenc 822 Balatonalmádi, István u Ősi, Rózsa u. 27/a - --Tm^liaiiiÉfV-T frtakrdl.bvifea^tt^ ^«-a,-,, -^iii^ Berhida, Szabadság tér c.&»fep^ iwt -F ít Győrffy Sándor /5

19 Kiegészítő melléklet Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egye s ü l ét Nagy Andrásné évi tagdíj 28. évi befizetések 29. évi befizetés évi tagdíj 29. évi befizetés 21. évi befizetés kilépett kizárás Ebből adódó arány 22/28 szükséf>es arány 22/33 l r?y Z n H D p- " 3 : o (/} P^-J í"7' g ~ * % " O n H- O -t W o,** a K oo oj sr g* Ói 16

20 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa ( ^ sss^ss V CiK F(AES2TÉSc pflogiwm Berhida, Veszprémi u KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 29. január l- 29. december Kelt: Berhida, 29. május 2. BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA EGYESÜLET 8181 Bertiida, Veszprémi u Adószám: anksz.: társadalmi szejrvezet képviselője R«g.s2Jám: Irátazonosító:

21 _c4 és KA^ * Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: avidéki területekbe beruházó Európa J ö VIEÉKFEJUSTTÉSI PflOGFWW A LEADER Helyi akciócsoport fő tevékenysége az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) végrehajtásában való közreműködés. A szakmai tevékenységet szabályozó jogszabályi háttér: 1698/25 EK rendelet 129/25 EK rendelet 885/26 EK rendelet 1974/26 EK rendelet 1975/26 EK rendelet 27. évi XVII. Tv 23/27 FVM rendelet 93/27 FVM rendelet 147 /27FVM rendelet 83/27 FVM rendelet 141/28 FVM rendelet 22/29 Korm. rendelet Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján végezzük szakmai munkánkat: ^ a munkaszervezet irodájának működtetését; ^ projektgenerálást; ^ tanácsadást; ^ az UMVP kommunikációját. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) kötött delegálási szerződés alapján végezzük 29 novemberétől a 3-as tengely nem horizontális intézkedéseinek, valamint a LEADER jogcím pályázatainak ügyintézését. A 29-es évben a költségvetés két alkalommal került módosításra. A közgyűlés lehetőséget adott a kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó, helyi rendezvényeken való megjelenéshez, valamint a delegálási feladatok végzéséhez szükséges akkreditációs feltételek teljesítéséhez kellett újabb költségeket bevonni. Reg. szám: Irafázonosító:

22 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 29-ben az 3 fővel kezdte meg működését a munkaszervezet, majd a feladatok megnövekedésekor egy fő pénzügyi referenssel, és l fő, a szalmái programok terhére finanszírozott kommunikációs referenssel bővítettük a létszámot A delegálási feladatok teljesen új szervezeti felépítést kívántak meg, így az SZMSZ ismételten módosításra került. Jelenleg fő főállású munkatárssal dolgozunk, akik elsősorban a kérelem és pályázatkezeléssel foglalkoznak. Szakmai feladatunk elvégzését az IH kéthavonta - a pénzügyi elszámolás ütemében - ellenőrzi, előre kiadott munkaterv formájában. A munkatervi felületre kell minden olyan anyagot feltölteni, ami az adott időszak tevékenységéhez, és elszámolandó költségeihez kapcsolódik. Sajnálatos módon a felület szerkezete az év folyamán nem változott, a nem igazán látványos, bürokratikus feladatok teszi ki a feladatok jelentős részét, és az önként vállalt Egyéb" feladatok, melyek a valós vidékfejlesztési, közösségépítő feladatokat jelentik, általában csak 1-2 %-kal vannak jelen. Az elmúlt évben a munkaszervezet minden egyes értékelési időszakban 1%-os teljesítésigazolást kapott, így elszámolható költségei teljes mértékben megtérítésre kerülhetnek. A számlák pénzügyi teljesítése és az MVH általi kifizetési időpont között általában 5-6 hónap telik el, így a tevékenység finanszírozásához az RFF Zrt-nél vettünk fel hitelt. Minden alkalommal úgy jártunk el, hogy a lehető legalacsonyabb banki terhek mellett működjünk, de a kifizetések elhúzódása szükségessé tette a harmadik negyedévre a teljes hitelkeret felhasználását. 29 novemberében a 4-es tengely működési költségeinek terhére 2% előleget vettünk fel, ebből tudtuk határidőre visszatölteni a hitelkeretet. Ez azonban azt jelenti, hogy az újabb felmerülő költségeket ismét csak a hitelkeret egy részének lehívásával lehet finanszírozni. A 29-ből fennmaradt pénzügyi kötelezettségeinket 21-ben teljesítjük, illetve a mérleg elkészítéséig teljesítettük, szakmai kötelezettségeinket a 21-es költségvetésbe terveztük. Reg) szám: Iratátonosító: «*^

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍREGYHÁZI REPÜLÉS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Adószám: 18802728-1-15 Bejegyző határozat száma: Pk-60096/1999/07 KSH: 18802728-9133-569-15 2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben