Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat"

Átírás

1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Hatályban: Új hitelműveletekre: től Folyamatban levő hitelműveletekre: től 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető általános rendelkezések....3 II. Hitelművelet Hitelművelet fajtái A jelen Üzletszabályzatban és a Szerződésben szereplő fogalmak A Szerződés általános feltételei Törlesztés és előtörlesztés Díjak, jutalékok és költségek Fizetések, elszámolás Beszámítás, átszámítás A Hitelügylet biztosítékai III. Nyilatkozatok, kötelezettségvállalások Nyilatkozatok Kötelezettségvállalások Együttműködés, tájékoztatás...32 IV. A Szerződés módosítása...33 V. A Szerződés megszűnése, felmondása VI. Értesítések..37 VII. Egyéb rendelkezések..37 VIII. A Bank egyoldalú szerződésmódosítási joga IX. Az Üzletszabályzat hatálya X. Mellékletek

3 I. Bevezető általános rendelkezések A hatálya, elfogadása, módosítása A jelen (a továbbiakban: VÜSZ/Üzletszabályzat/) A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. [székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., tevékenységi engedély száma: E-I-206/2009, tevékenységi engedély dátuma: április 2.] (a továbbiakban: "Bank") által a Vállalati Ügyfelek (a továbbiakban: Ügyfél/Ügyfelek) számára nyújtott hitel/kölcsön/ ügyletek (a továbbiakban együttesen: Hitelműveletek) speciális feltételeit szabályozza, tartalmazza. A garancia/akkreditív ügyletek (a továbbiakban együtt: okmányos műveletek), mint hitelműveletek jelen Üzletszabályzat tárgyát nem képezik, szabályozásuk a Bank erre vonatkozó külön szabályzatában, Az Okmányos Műveletek Üzletszabályzatában történik. A Bank és Ügyfél (a továbbiakban együtt: Felek). Ügyfél a gazdálkodó szervezetnek minősülő [Ptk c) pontban meghatározott személyek, ide értve a helyi önkormányzatot, a költségvetési szervet, az egyesületet, a köztestületet és az alapítványt; a évi IV. törvényben meghatározott jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasági formában működő évi XXXIV. törvény szerinti kis-és középvállalkozás, valamint a évi CXV. törvényben meghatározott egyéni vállalkozó (egyéni cég). A VÜSZ rendelkezései a szerződő Felekre külön kikötés nélkül is kötelezőek, de azoktól az egyes szerződésekben a Felek közös megegyezés alapján eltérhetnek. Ezen Üzletszabályzatban, valamint a Bank és az Ügyfél között az adott Hitelműveletre létrejött egyes szerződésekben (a továbbiakban: Szerződés) nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Üzleti Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF), az adott tárgykörben a Banknál hatályban lévő egyéb üzletszabályzat, a Bank Kondíciós Listája Magánszemélyek és Vállalkozások számára (a továbbiakban: Kondíciós Lista), a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kidolgozott, Az okmányos meghitelezésekre vonatkozó egységes szabályok és szokványok, az UCP 600, illetve az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. A VÜSZ rendelkezései általános szerződési feltételeknek minősülnek, melyeket az Ügyfél az adott Hitelműveletekre vonatkozó Szerződés aláírásával fogad el. A VÜSZ-t a Bank az Ügyfelei részére a Bankfiókjában és a honlapján is közzéteszi, melyet az üzleti órák alatt bárki megtekinthet és megismerhet. Az Ügyféllel létrejött üzleti kapcsolatra a jelen VÜSZ akkor is alkalmazandó, ha az Ügyfél azt írásban nem vette tudomásul, de a Bankkal történő üzleti kapcsolatba lépéssel, ráutaló magatartással az Ügyfél a jelen VÜSZ-t elismeri és elfogadja. A VÜSZ kamatot, költséget, vagy egyéb szerződési feltételt érintő, az Ügyfelek számára kedvezőtlen egyoldalú módosításáról a Bank az Ügyfeleit a módosítás szövegének hatálybalépése előtt 30 (Harminc)) naptári nappal a Bankfiókban történő kifüggesztésével és a Bank honlapján történő megjelenítésével értesíti. Az Ügyfelek számára kedvezőtlen változást nem jelentő 3

4 módosításokról a Bank az Ügyfeleit legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző 15 (Tizenöt) naptári nappal értesíti a módosítás Bankfiókban történő kifüggesztésével és a honlapon történő egyidejű közlésével. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépését megelőző 8 (Nyolc) naptári napig írásban nem jelzi a Banknak kifogását a módosítással kapcsolatban, az adott szerződési feltételek módosítását a Felek elfogadottnak tekintik. A módosítás hatálybalépésének időpontjától a Bank és az Ügyfél között fennálló Szerződésekre a módosított VÜSZ az irányadó, amennyiben az Ügyfél azt kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ráutaló magatartásnak minősül, ha az Ügyfél a módosítás hatálybalépését megelőző 8 (Nyolc) naptári napig a módosítás ellen írásban nem emel kifogást. Amennyiben a Bank az Ügyfelet postai úton is értesíti, úgy az Ügyfél nevére szóló postai küldeményt ellenkező bizonyításig annak postára adásától számított, belföldi postacím esetén az 5. (Ötödik) naptári napon, külföldi postacím esetén a 7. (Hetedik) naptári napon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben a jelen VÜSZ vagy az ÁSZF valamely rendelkezése ellentétes a Bank és az Ügyfél által aláírt Szerződéssel, úgy a Szerződés rendelkezése az irányadó. A VÜSZ rendelkezései az Ügyféllel létrejövő a VÜSZ hatálya alá tartozó ügylet esetén az Általános Szerződési Feltételekkel, illetve a konkrét Szerződéssel együttesen határozza meg azt a jogviszonyt, amely a Bank és Ügyfele jogait és kötelezettségeit tartalmazza. II. Hitelművelet 1. Hitelművelet fajtái 1.1. Hitelműveletnek minősül különösen: a) a hitel és a kölcsön nyújtása, ideértve az adósságra kibocsátott, illetőleg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megvásárlását is; b) a Bank által nyújtott bankgarancia, bankkezesség, valamint a Bank bármilyen más, jövőbeni vagy függő kötelezettsége, vállalt garanciája, kezessége illetve az ezekre nyújtott egyéb bankári biztosíték; c) a Bank által vállalt minden olyan kötelezettség, mely szerint a Bank az ellenszolgáltatás fejében átruházott pénzkövetelés teljesítéséért jótáll, vagy a vevő követelésére azt visszavásárolja; d) a Bank által megvásárolt pénzkövetelés; e) váltó és export akkreditív leszámítolása, visszkeresettel, visszkereset nélkül (forfaiting); f) a Bank Ügyfelének megbízásából akkreditív nyitás (készpénz fedezettel óvadékolási szerződéssel; megállapított hitel- vagy akkreditív keret terhére.) Az e) és f) pontokban meghatározott műveleteteket az Okmányos Műveletek Üzletszabályzatának rendelkezései szabályozzák. 2. A jelen Üzletszabályzatban és a Szerződésben szereplő fogalmak 4

5 2.1. Akkreditív - okmányos meghitelezés: Az okmányos meghitelezéssel a pénzforgalmi szolgáltató (nyitó pénzforgalmi szolgáltató) az alapügyletben kötelezett megbízása alapján saját nevében arra vállal kötelezettséget, hogy ha a kedvezményezett meghatározott határidőn belül a meghatározott okmányokat benyújtja, illetve az okmányos meghitelezésben előírt egyéb feltételeket teljesíti, akkor az okmányos meghitelezésben meghatározott összeget az okmányok megfelelősége esetén részére megfizeti. Az akkreditívre vonatkozó részletes szabályokról a Bank külön szabályzatában az Okmányos Műveletek Üzletszabályzata rendelkezik Alternatív kamatmérték: A BUBOR oldalon közölt 1 (Egy) hónapos időtartamra nézve megállapított kamatmérték, amennyiben pedig ez nem állna rendelkezésre, a Bank által a kifejezetten a BUBOR pótlására jegyzett 1 (Egy) hónapos kamatmérték. Az Alternatív kamatmérték akkor alkalmazandó, amennyiben bármely kamatmérték-jegyzési napon a vonatkozó Kamatperiódusra nézve nincs megfelelő BUBOR-jegyzés ÁFA-hitel: A társas vállalkozások ÁFA kötelezettségének előfinanszírozásához nyújtható hitel ÁSZF: A Bank Általános Szerződési Feltételeit jelenti Bankgarancia szerződés: A Bank az Ügyféllel, mint megbízóval szemben arra vállal kötelezettséget, hogy az Ügyféllel kötött Szerződésben meghatározott harmadik személlyel mint kedvezményezettel szemben szerződés, jogszabály vagy egyéb jogviszony alapján (alapjogviszony) fennálló fizetési vagy egyéb szerződéses kötelezettségei teljesítéséért fizetési kötelezettséget vállal a kedvezményezett javára a Szerződésben meghatározott és az Ügyfél által elfogadott tartalmú bankgarancia nyilatkozat kiadásával Bankszámla: Az Ügyfél Banknál forintban vagy devizában vezetett pénzforgalmi bankszámláját jelenti Beruházási hitel: Az Ügyfél tevékenységének bővítésére, immateriális javak és tárgyi eszközök megvásárlására, korszerűsítésére, felújítására, a kapacitások bővítésére, fejlesztések finanszírozására szolgáló hitel az Ügyfél saját forrásainak igénybevétele mellett Biztosíték (közvetett fedezet): A biztosíték általában járulékos jellegű kötelem, amely mindig valamely hitelművelethez kapcsolódóan kerül kikötésre, annak kiegészítésre, pénzügyi teljesítésének biztosítására szolgál. A jelen Üzletszabályzat II. 8. pontjában, illetve a Szerződésben meghatározott jogi biztosítékok, melyek a Bank követelése visszafizetésének biztosítására szolgálnak BUBOR: (Budapest Interbank Offered Rate) Az az éves forintkamatláb, amelyet a meghatározott Kamatidőszakra, 2 (Két) banki munkanappal megelőző napon (kivéve overnight) kor (budapesti idő szerint), vagy ez idő tájt jegyeznek, a megfelelő Kamatidőszakok első napjára, és amelyet a Magyar Nemzeti Bank a budapesti bankközi piacon a Reuters képőernyő BUBOR oldalán (vagy más hivatalos elektronikus médián keresztül) tesz közzé. A Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatláb azon kamatlábak matematikai átlaga (két tizedes jegyig kerekítve), amelyet a budapesti bankközi piacon a megfelelő BUBOR-jegyző bankok ajánlanak a megfelelő időszakra Egyéni vállalkozó: A Bank azon Ügyfele, aki az évi V. törvény alapján egyéni vállalkozóként üzleti tevékenységet folytat (ideértve azt az egyéni vállalkozót is, aki kérte 5

6 egyéni cégként a cégjegyzékbe történő bevezetését), az 1998.évi XI. törvény alapján egyéni ügyvédként tevékenységet folytató személy, az 1994.évi LIII. törvény alapján működő önálló bírósági végrehajtó, az évi XLI. törvény alapján működő közjegyző, az évi CXVII. törvény alapján mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató személy Előtörlesztés / Végtörlesztés: A hitel tőkerészét részben, vagy egészében csökkentő befizetés. Végtörlesztés a teljes fennálló tartozás összegének visszafizetése, amelynek eredményeként a tartozás megszűnik. Előtörlesztési Értesítő: a jelen Üzletszabályzat II pontja alapján benyújtott lejárat előtti visszafizetésre vonatkozó értesítő Engedményezés: Engedményezési szerződéssel az engedményező (Ügyfél) a Kötelezettel szemben fennálló követelését az engedményesre (Bankra) ruházza át a Bank és közte fennálló Szerződésből eredő visszafizetési kötelezettség biztosítékául az Ügyfél nem-, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Esedékesség-Lejárat napja: Az a Szerződésben meghatározott nap, amikor az Ügyfélnek a Szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét teljesítenie kell EURIBOR: (Euro Interbank Offered Rate) Azon éves EUR kamatlábak számtani átlaga, amelyeket a kiválasztott un. Jegyző Panel bankok jegyeznek a frankfurti euro betét piacon más első osztályú bankoknak betét kihelyezési szándékkal meghatározott kamatidőszakra 2 (Két) banki mukanappal korábban, mint a kamatperiódus első napja (kivéve overnight) délelőtt óráig Fedezet: Minden olyan meglévő vagy jövőben létrejövő bevétel, (jövedelem) vagyoni érték, amelynek realizálásával a visszafizetéshez (beleértve a kamat és járulék fizetését is) szükséges összeg megszerezhető. A fedezetek lehetnek cash-flow alapúak (közvetlen fedezetek) illetve jogilag kikényszeríthetőek (biztosítékok). Közvetlen fedezet: az, amelyet az Ügyfél a Bank által finanszírozott tevékenysége normál menetében realizál (természete visszafizetési forrás, cash-flow). Biztosítékok (közvetett fedezetek): A biztosíték általában járulékos kötelem, amely mindig valamely hitelművelethez kapcsolódóan kerül kikötésre, annak kiegészítésére, pénzügyi teljesítésének biztosítására szolgál Felmondási Esemény: Jelen Üzletszabályzat V.5.2. pontjában meghatározott azonnali hatályú felmondási jogot jelentő súlyos szerződésszegések bármelyikének bekövetkezte Folyósítási jutalék: A folyósított kölcsön összege után, a Bank a folyósítással kapcsolatban felmerülő díjait felszámítja, amelyet az Ügyfél a Szerződésben foglaltak szerint köteles a Banknak megfizetni Folyószámlahitel: A Bank az Ügyfél külön rendelkezése nélkül az Ügyfél likviditásának biztosítására a folyószámlahitel-keret terhére kölcsönt folyósít úgy, hogy teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, amelyek teljesítéséhez az Ügyfél bankszámla követelése egyébként nem nyújtana fedezetet. A Bank jogosult az Ügyfél külön rendelkezése nélkül a kölcsön törlesztésére illetve a hitelkeret ismételt feltöltésére fordítani az Ügyfél bankszámláján jóváírt összegeket. 6

7 2.19. Forgóeszközhitel: Az Ügyfél tevékenységéhez kapcsolódó készlet és anyagszükségletek, vevőkövetelések finanszírozására szolgáló hitel, melynek lejárata max. 3 (Három) év lehet. A hitel felhasználását az Ügyfélnek számlával kell igazolnia Futamidő: A Hitelkeret futamideje: a Szerződéskötés időpontjától a Lejárat Napjáig tartó időtartam; A kölcsön futamideje: a folyósítástól a kölcsön Szerződés szerinti Lejárat Napjáig tartó időtartam Gazdasági társaság: A évi IV. törvényben meghatározott jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli vállalkozás. Jogi személyiségű gazdasági társaság: a korlátolt felelősségű társaság (kft.), és a részvénytársaság (rt.), jogi személyiség nélküli gazdasági társaság: a közkereseti társaság (kkt.), és a betéti társaság (bt.) Hitelkeret: A Bank által Szerződés alapján a Szerződésben meghatározott jutalék ellenében az Adós rendelkezésére tartott hitelkeret, amely hitelkeret terhére a Bank kölcsönt folyósít, vagy egyéb hitelműveletet végez Hitelarányos számlaforgalom: Az Ügyfél valamennyi hitelintézetnél vezetett folyószámláján lebonyolított összesen tartozik pénzforgalma szorozva az Ügyfél a Hitelszerződés hatálya alatt átlagosan fennálló a Bankkal szerződött hitelállománya, osztva az Ügyfél a Hitelszerződés hatálya alatt átlagosan fennálló, valamennyi hitelintézettel szerződött hitelállományával Hitel díjak, költségek: A Hitelkeret fenntartásával és igénybevételével kapcsolatos díjak, költségek: Hitelvizsgálati díj, Szerződéskötési,-módosítási díj, Rendelkezésre tartási jutalék, Folyósítási jutalék, Kezelési költségek: hitelkezeléssel, gondozással kapcsolatos költségek, Szerződés hosszabbításával, módosítással kapcsolatos költségek, Késedelmi kamat, Egyéb költségek: ingatlan és ingó vagyonelemek értékbecslésének költsége, közhitelű nyilvántartásba bejegyzés díja, közjegyzői díj, biztosítékok monitoringozásának költségei, követelés érvényesítésével kapcsolatos költségek, a hitel díjak és költségek konkrét mértékét a Bank és az Ügyfél közötti Szerződés tartalmazza Hitelkeret összege: Hitelkeret az a Hitelszerződésben meghatározott összeg, melyet a Bank az Ügyfél rendelkezésére tart, illetve bocsát a Hitelszerződés feltételeinek megfelelően Hitelszerződés: A Hitelszerződéssel a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart az Ügyfél rendelkezésére, mely a Szerződésben meghatározott szerződéskötéssel megnyílik és a keret terhére - a Szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén - kölcsönszerződést köt vagy egyéb hitelműveletet végez, amelyet az Ügyfél kölcsönfolyósításra vonatkozó, a jelen Üzletszabályzat 2. számú mellékletét képező Lehívó Levél Bank részére történő benyújtásával adott írásbeli megbízása helyettesíthet Indikatív ajánlat: A Bank által az Ügyfélnek tett ajánlat, amely nem kötelező érvényű Ingatlanbiztosíték: A Szerződésben meghatározott, az Ügyfél vagy harmadik személy (dologi kötelezett) tulajdonában álló ingatlan, melyet az Ügyfél vagy dologi kötelezett a Szerződés biztosítékául felajánl. 7

8 2.29. Jegybanki alapkamat: A Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett és közzétett érvényben lévő kamatláb Kamatbázis: Az adott szolgáltatás után fizetendő szerződéses kamat meghatározásánál alapul szolgáló, a Szerződésben meghatározott kamatidőszakra figyelembe vett, az adott devizára vonatkozó bankközi kamatláb, pl. BUBOR, LIBOR, EURIBOR Kamatfelár: A Bank által elsősorban az Ügyfél banki kockázata alapján saját hatáskörben meghatározott, éves százalékban kifejezett érték, mely a kamatbázissal együttesen alkotja az Ügyfél által fizetendő Ügyleti kamatot Kamatperiódus: Az az időszak, amelyre a Szerződés feltételei szerint a Bank a fennálló kölcsönre felszámítja az Ügyfél által fizetendő Ügyleti kamatot. A kamat megfizetése a kamatperiódus lejáratát követő napján esedékes. A kamatperiódus az a Szerződésben rögzített, a kölcsön Ügyleti kamatára vonatkozó időszak, amely alatt a megállapított Ügyleti kamat mértéke az egyoldalú módosítást kivéve állandó, és amelynek első napján a kamatbázis az akkor irányadó mértékhez igazodva megváltozik, illetve amelynek utolsó napját követő napon új kamatperiódus kezdődik. Folyószámlahitel esetében minden hónap első banki munkanapján esedékes, és az előző hónap utolsó napjáig felszámított kamatát kell megfizetni Kamatszámítás: A Bank a Kölcsönök után felszámított kamatot a következők szerint számítja: mindenkori tőketartozás x kamatszázalék (kamatláb) x naptári fizetendő kamat = napok száma Kapcsolt vállalkozás: A gazdasági társaságok közötti olyan kapcsolat, amelyben valamelyik fél a másik felet érintően közvetlenül vagy közvetve részt vesz az irányításban, ellenőrzésben, vagy együttesen közvetlenül vagy közvetve részesedéssel bír, szavazati joggal rendelkezik (a Számvitelről szóló évi C. törvény szerint) Kezelési költség: a szerződéskezeléssel, szerződés hosszabbításával, módosításával, hitelgondozással kapcsolatos díjak, költségek Kényszerhitel: Olyan, az általános hitelkamatot meghaladó kamatozású hitel, melyet a Bank automatikusan számol fel, a folyószámlához kapcsolódó hitelkeret túllépése esetén, vagy ha bármilyen esedékes kamat vagy díj (Pl.: számlavezetési díj) nem lett időben kifizetve Kényszerkonverzió: Amennyiben az Ügyfélnek nincs a Banknál vezetett a Szerződésben törlesztésre megjelölt Forint vagy deviza számláján kellő fedezet, a Bank a ki nem egyenlített esedékessé vált tartozást lejárt követelésként tartja nyilván, és az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult a hátralékos Forint vagy deviza összeget az Ügyfél Banknál vezetett Forint vagy deviza bankszámláinak megfelelően átváltani (konvertálni), és az Ügyfél nála vezetett bármely bankszámláját a lejárt követelésnek megfelelő összeggel megterhelni. A devizák közötti átváltás árfolyama: az átváltás alapja a belépő fizetőeszköz átváltás időpontjában hatályos Bank Hirdetmény szerinti deviza eladási árfolyama. 8

9 2.38. Késedelmi kamat: A Kölcsön késedelmes törlesztése/ lehívott garanciaösszeg késedelmes megtérítése esetén a Bank által az esedékességtől, a késedelmes törlesztésre/ tartozásra felszámított, a Ptk-ban meghatározott kamat Készfizető kezes: Az a személy, aki a Szerződés személyi biztosítékát nyújtja, vagyonával sortartási kifogás nélkül felel az Ügyfél Szerződésben vállalt kötelezettségéért Kis- és középvállalkozás (KKV): a évi XXXIV. törvény szerint KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek c) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és d) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek e) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és f) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfejlebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Nem minősül KKV-nak: az a vállalkozás, amelyben az állam, vagy az önkormányzat közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke, vagy szavazati joga alapján külön-külön, vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Ezen korlátozást nem kell alkalmazni a törvény pontjában meghatározott befektetők részesedése esetére Kondícíós Lista magánszemélyek és vállalkozások számára: A Bank által a Bankfiókban, a Bank honlapján közzétett és az Ügyfél kérésére részére egyéb módon is hozzáférhetővé tett olyan tájékoztatás, amelyben a Bank az általa nyújtott szolgáltatások kamat-, költség-, díj és egyéb feltételeiről, valamint e feltételek módosításáról ad tájékoztatást Kölcsön: A Bank által Szerződés alapján az Ügyfél részére kamat és a Szerződésben meghatározott egyéb költség, díj, jutalék ellenében rendelkezésre bocsátott pénzösszeg, amelyet az Ügyfél a Bank által meghatározott esedékességkor köteles visszafizetni Kölcsön pénzneme: A Kölcsön pénzneme lehet Forint vagy egyéb, a Bank számára elfogadható konvertibilis deviza, az Ügyfélre vonatkozó hatályos devizajogszabályok figyelembevételével. A Bank, amennyiben a Szerződés ezt másként nem szabályozza, a Kondíciós Listában meghatározott konvertibilis devizákban nyújt kölcsönt Kölcsönfolyósítás: A Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően a Lehívó Levél alapján a Bank a Kölcsön összegét a Kölcsön devizanemében, az Ügyfél megegyező devizájú folyószámláján az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Ennek módja hiteltípusonként különböző lehet. A Bank a Kölcsön összegét, amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, az Ügyfél Banknál vezetett forint Bankszámlája javára írja jóvá Kölcsönszerződés: Kölcsönszerződés alapján a Bank köteles meghatározott pénzösszeget az Ügyfél rendelkezésére bocsátani, az Ügyfél pedig köteles a kölcsön összegét kamattal együtt a Szerződés szerint visszafizetni. 9

10 2.46. Kötelező ajánlat: A Bank által az Ügyfélnek tett ajánlat, amely kötelező érvényű, az ajánlatban meghatározott feltételek esetén és az ott meghatározott ideig érvényes Közvetítő: Az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás, vagy egyéni vállalkozó, aki a pénzügyi szolgáltatás közvetítését a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény keretei között és feltételei szerint végzi Lehívó Levél: A Bank hiteltípusonként különböző kölcsön-igénybevételi nyomtatványt bocsáthat az Ügyfél rendelkezésére, melynek használata ebben az esetben az Ügyfél számára kötelező a Banknál bejelentett aláírókkal aláírva Lejárat Napja: Az a nap, amelyen az Ügyfél a Bankkal szemben fennálló valamennyi tartozását a Banknak a Szerződésben meghatározott módon megfizetni köteles LIBOR: (London Interbank Offered Rate) Azon éves kamatlábak számtani átlaga, amelyeket a Brit Bankszövetség által jóváhagyott un. Jegyző Panel bankok jegyeznek Londonban egymásnak 10 (Tíz) devizában 15 (Tizenöt) kamatidőszakra betét kihelyezési szándékkal 2 (Két) banki munkanappal korábban, mint a kamatperiódus első napja (kivéve overnight) délelőtt óráig a Reuters monitor (ISDA) megfelelő oldalán. Ajánlott kamatlábak számtani középértéke szükség esetén 1/16 százalékra kerekítve, amelyet a referenciabankok jegyeznek a londoni bankközi piacon a vezető bankok részére, és amelyet a Bank kérésére a rendelkezésére bocsátanak, délelőtt 11 órakor vagy ez idő tájt azon a banki munkanapon, amely két banki munkanappal megelőzi a Kamatidőszak első napját, és amelyet a megfelelő Kamatidőszakra az adott devizanemű devizabetétekre ajánlanak MOKK: Magyar Országos Közjegyzői Kamara Óvadék: Amennyiben az Ügyfél, a Megbízó és/vagy harmadik személy, mint óvadéknyújtó a Bankkal kötött óvadéki szerződés alapján a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően pénzbetétet helyez el óvadékként a hitel/kölcsön/garanciaügyletből eredő visszafizetési kötelezettség biztosítékául, az Ügyfél/Megbízó nem-, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Bank jogosult követelését az óvadékból közvetlenül kiegyenlíteni Óvadék nyújtó: Az Ügyfél, a Megbízó és/vagy az a harmadik személy, aki az óvadéki szerződésben meghatározott pénzösszeg óvadékba helyezésével a Bankkal kötött óvadéki szerződés alapján biztosítékot nyújt Óvadéki számla: Az Ügyfél pénzforgalmi számlájától elkülönített, szabad rendelkezése alól kikerült, megbízások fedezete szempontjából figyelmen kívül hagyott, a Ptk a szerinti óvadékként a Szerződés biztosítékául nyújtott pénzösszeg kezelésére szolgáló számla Pénzügyi mutatók: Az Ügyfél Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését nyomon követő a mérleg- vagy eredménykimutatás adataiból számítható mutatószámok: Pénzügyi mutatószámok 10

11 a) Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató = Üzleti év kumulált adózott eredménye/adott időszak átlagos saját tőkéje: Azt mutatja, hogy az adózott eredmény a saját tőke növekedéséhez milyen mértékben képes hozzájárulni. b) Befektetett eszközök fedezettségi mutató= Saját tőke / Befektetett eszközök: Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. c) Eladósodottság mértéke mutató = Kötelezettségek / Saját tőke: Azt mutatja, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik. d) Nettó forgótőke mutató: a forgó eszközök (rövid lejáratú eszközök) állományból levonva a rövidlejáratú kötelezettségeket. A mutató a rövidlejáratú kötelezettségek fedezettségét mutatja. e) Idegen tőke aránya mutató = Idegen tőke / Összes forrás: Azt mutatja, hogy az eladósodottság mekkora mértékű. f) Nettó eladósodottsági mutató = Kötelezettségek Követelések / Saját tőke: Azt mutatja, hogy a kintlévőségekkel csökkentett kötelezettségeket milyen mértékben fedezi a saját forrás. g) Saját tőke aránya mutató = Saját tőke / Összes forrás: A saját tőke részesedését mutatja az összes források között. h) Tőke jövedelmezőségi mutató = Adózott eredmény / Saját tőke: Azt jelzi, hogy az egységnyi lekötött saját tőke mekkora adózott eredményt hoz a vállalkozás számára. i) Vevőállomány aránya a szállító-állományhoz mutató = Vevők / Szállítók: Azt mutatja, hogy a vevőállományt a szállítói állomány milyen arányban finanszírozza. Likviditási mutatók a) Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek: Arról tájékoztat, hogy a különböző likviditási fokozatú eszközök összege hány százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek. b) Rövid távú likviditás II.= (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek: A mutató a forgóeszközök készletek nélküli arányát mutatja a rövid távú kötelezettségekhez. c) Gyorsráta mutató = Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek: A teljes mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. 11

12 2.56. Rendelkezésre tartási jutalék: A Bank a hitelösszeg igénybe nem vett részére a Szerződés aláírásának napját követő banki munkanapon kezdődően a rendelkezésre tartási periódus (igénybevételi határidő) végéig rendelkezésre tartási jutalékot számít fel, melynek mértékét a Kondíciós Lista illetve a Szerződés tartalmazza. A jutalék megfizetése, amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, havonta, a tárgy hónapot követő hónap első banki munkanapján válik esedékessé. A rendelkezésre tartási jutalék megállapítása a rendelkezésre tartott összeg napi záró egyenlege alapján a következő képlet szerint történik: fizetendő rendelkezésre tartási jutalék = rendelkezésre tartott összeg x a rendelkezési tartási időszakból eltelt naptári napok száma x rendelkezésre tartási jutalék(%) Rendelkezésre tartási periódus (Igénybevételi határidő): Rendelkezésre tartási periódus a Szerződésben a szolgáltatás igénybevételi lehetősége céljából meghatározott az az időszak, amelyen belül az Ügyfél, amennyiben a folyósítási feltételeket teljesítette, a Kölcsönt a Folyósítási feltételek együttes teljesítése után lehívhatja Rulírozó hitel: A Bank az Ügyfélnek hitelkeretet bocsát a rendelkezésére, mely hitelkeret összege erejéig a Bank a Hitelszerződés feltételei szerint, az Ügyfél lehívásainak megfelelően kölcsönöket folyósít, és amely az Ügyfél által visszafizetett összegek erejéig a rendelkezésre tartási perióduson (az igénybe vételi határidőn) belül folyamatosan újra lehívható Szerződés: Jelenti a hitel/és vagy a kölcsönszerződést, bankgarancia/akkreditív szerződést, valamint - amikor alkalmazandó -az egyéb Hitelműveletre vonatkozó szerződést. / A Bank és az Ügyfél között létrejött, az Ügyfélnek a Bank felé fennálló Tartozását bizonyító, az Ügyfél és a Bank között létrejött azon jogviszonyt megtestesítő kétoldalú jogi dokumentum, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen Üzletszabályzat, az ÁSZF és a Kondíciós Lista, és amely többek között a következő dokumentumokat jelenti: a) Folyószámlahitel-szerződés; b) Kölcsönszerződés; c) Hitelkeret-szerződés; d) Bankgaranciára vagy Akkreditívre vonatkozó szerződés;egyéb hitel- vagy Kölcsönszerződés, illetve bármilyen más, aktív hitelintézeti kapcsolatot megtestesítő Szerződés Szerződéskötési és szerződésmódosítási díj: Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, a Bank egyszeri szerződéskötési díjat számít fel, amely megfizetése a Szerződés aláírását, illetve a hosszabbítás érvénybelépését követően azonnal esedékes, összegéről a Szerződés rendelkezik Szerződésszegés: A jelen Üzletszabályzat V.5.2. pontjában, a Bank és az Ügyfél által kötött Szerződésekben vagy a jogszabályban meghatározott olyan esemény vagy rendelkezés, amelynek bekövetkeztével és/vagy megszegésével a Bank jogosulttá válik a Szerződés vagy az Ügyfél Bankkal kötött egyéb szerződéseinek azonnali hatályú felmondására és szolgáltatásainak az Ügyfél felé történő megszüntetésére, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeinek érvényesítésére Tartozás: Az Ügyfél által a Banknak a Szerződés alapján fennálló, még vissza nem fizetett tőkeösszeg, valamint a felhalmozódott és még ki nem egyenlített kamatok, késedelmi kamatok, díjak, költségek és egyéb kiadások teljes összege. 12

13 2.63. Teljesítés: A törlesztő részlet a Szerződésben meghatározott devizanemben és összegben az ott meghatározott Számlán rendelkezésre áll az esedékesség időpontjában Törlesztő részlet: A törlesztési gyakoriságnak megfelelően fizetendő tőke, kamat, kezelési költség és a Szerződésben meghatározott jutalék, díj, költség összege Türelmi idő: Az az időszak, amely alatt az Ügyfél a Banknak a Szerződés feltételei szerint tőketartozást fizetni nem köteles, de kamatfizetési, kezelési költség, jutalék és díjfizetési kötelezettsége fennáll Ügyleti év: A kezdő naptól illetve további ügyleti év esetén a kezdő nappal megegyező naptári naptól számított egész év, ahol az egész év 365 nap, szökőév esetén 366 nap Ügyleti kamat: A ténylegesen igénybe vett és még vissza nem fizetett kölcsönösszeg után, a folyósítás napjától az Ügyfél által a pénzhasználat díjaként fizetendő összeg. A kamatbázis és a kamatfelár összege Zálogkötelezett: Az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szerv, vagy szervezet, aki hitelszerződés fedezeteként felajánlott ingó/ingatlan/egyéb vagyontárgy tulajdonosa, a zálogszerződés mindenkori kötelezettje. 3. A Szerződés általános feltételei 3.1. Az Ügyfél hitelképességének vizsgálata (Hitel/kölcsön/bankgarancia/akkreditív kérelem benyújtása, elbírálása) A Bank a hitelkérelmet, vagy egyéb kockázatvállalási igényt (továbbiakban: hitelkérelem) csak írásban fogad el, amelyet csak a Bank központjába lehet benyújtani. A kérelem minden esetben a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok és iratok teljes körű benyújtásával történik. A Bank kötelezettséget csak pozitív hiteldöntés esetében vállal A Bank az Ügyfelet a jelen Üzletszabályzatban, valamint a hitelkérelem dokumentációban Hitelkérelmi Adatlap Vállalkozások Számára (jelen Üzletszabályzat 1. számú melléklete), vagy a Termékismertető(k)ben meghatározott egyéb Hitelkérelmi Adatlap típus részletesen tájékoztatja a hiteligény és hitelképesség elbírálásához szükséges dokumentumokról, azok alaki és tartalmi követelményeiről. A Bank a hitelbírálat elvégzésének feltételeként jogosult az Ügyféltől megkövetelni, hogy a szükséges információkat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat a Bank rendelkezésére bocsássa, így különösen az alábbiakat: Ügyfél (kivéve az Egyéni vállalkozó ügyfél): a) Az Ügyfél jogi státuszát, működését, a képviselők cégjegyzési jogosultságát igazoló okiratok benyújtása: Ügyfél hatályos alapító okirata (alapszabálya vagy társasági szerződése) 13

14 eredetiben vagy hiteles másolatban, Ügyfél cégbírósági bejegyző végzése, vagy bírósági nyilvántartásba vételi végzése, a folyamatban lévő ügyek esetében a cégbíróság vagy a bíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott bejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelem, illetve az Ügyfél 30 (Harminc) napnál nem régebbi cégkivonata a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium céginformációs Szolgálatától vagy közvetlenül az illetékes cégbíróságtól, avagy a közjegyzőtől elektronikusan vagy papíralapon, képviselők aláírási címpéldánya eredetiben, vagy hiteles másolatban; b) Az Ügyfél legfrissebb éves beszámolója és utolsó negyedéves főkönyvi kivonata, egyszerűsített beszámolót készítő vállalkozások esetében az éves beszámolóhoz kapcsolódó főkönyvi kivonat c) Könyvvizsgálói jelentés, amennyiben az adott vállalkozás vonatkozásában kötelező a könyvvizsgálat d) A biztosítékul szolgáló ingatlan 30 (Harminc) napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja e) Az Ügyfél által aláírt, a Bank részére benyújtott Hitelkérelmi Adatlap Vállalkozások számára. Egyéni vállalkozó Ügyfél: a) Az Ügyfél egyéni vállalkozói igazolványa, vagy nyilvántartási számát is tartalmazó igazolás/igazoló Lap; b) Az Ügyfél személyi igazolványa; c) Az Ügyfél vállalkozói, gazdálkodási tevékenységének folytatásához szükséges egyéb hatósági engedélyek; d) Az Ügyfél legfrissebb mérleg beszámolója; e) Az Ügyfél által aláírt, a Bank részére benyújtott Hitelkérelmi Adatlap Vállalkozások számára A Bank belátása szerint az ügyfél- illetve hitelképességi vizsgálathoz egyéb adatokat is bekérhet A hitelvizsgálat/bírálat díját a Bank hatályos Kondíciós Listái, valamint a jelen Üzletszabályzatban megnevezett Hitel díjak, költségek határozzák meg A Bank az Ügyfél hitelkérelmét az ügyfél- illetve hitelképességi vizsgálat eredményétől függően elfogadja, vagy megtagadhatja. A hitelkérelem elutasítása esetén a Bank nem köteles az elutasítási indoka közlésére, döntésének indoklására A Bank a hozzá benyújtott és a Bank számára elfogadható, hiánytalanul és pontosan kitöltött hitelkérelmet az adott körülmények között lehetséges rövid időn belül elbírálja, pozitív döntés esetén szerződéses ajánlatot tesz. 14

15 3.2. A Szerződéskötés általános feltételei: A Szerződések megkötésére akkor kerülhet sor, ha az Ügyfél benyújtott kérelme alapján a Bank az általa elvégzett hitelbírálat eredményeként az Ügyfél hitelképességét a Bank kockázatvállalási hajlandósága alapján megfelelőnek ítéli. A Bank a hitelbírálat elvégzésének és a Szerződés megkötésének feltételeként jogosult az Ügyféltől megkövetelni, hogy a szükséges információkat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat a Bank rendelkezésére bocsássa, így különösen az alábbiakat: Valamennyi Ügyfél esetében: a) Az Ügyfél a Banknál megnyitja a pénzforgalmi bankszámláját, melyet a Szerződés teljes futamideje alatt fenn kell tartani; b) Az illetékes Nemzeti Adó-és Vámhivatal által 30 (Harminc) napnál nem régebben kiállított köztartozást kizáró igazolás, vagy az aktuális folyószámla kivonat; c) A Szerződés megkötéséig és megkötésekor esedékes költségek megfizetése; d) Egyebekben a hitelbírálat során meghatározott egyéb dokumentumok A Bank, amennyiben megítélése szerint az szükséges, jogosult az Ügyféltől a hitelbírálathoz, illetve a Szerződés megkötésének feltételeként túlmenően, a VÜSZ d) pontjában meghatározott további okirato(ka)t, és dokumentumo(ka)t is bekérni A Szerződésnek tartalmaznia kell a hitel célját, összegét, devizanemét, lejáratát, igénybevételének módozatait és feltételeit, az Ügyfél által fizetendő kamatokat, díjakat, költségeket. Ha a Szerződés megkötésekor nem határozható meg valamennyi lényeges kikötés, a Felek azokat a hitelügyletre vonatkozó további szerződésekben rögzítik A Szerződések és biztosítéki szerződések közjegyzői okiratba foglalása kötelező Az Ügyfél a hitelezéssel kapcsolatban a Bank részére a Szerződésben meghatározott mértékű kamatot, jutalékot, költségtérítést, illetve díjat fizet. Az ajánlott hitelkondíciókról a Bank ügyintézői a szerződéskötés előtt kötelesek az Ügyfelet tájékoztatni, amennyiben a Felek a Szerződésben az ellenérték mértékét külön nem rögzítették, akkor a Kondíciós Listában meghatározott mértékű ellenértéket kell fizetni. A Hitelügyletek általános pénzügyi kondícióit a Bank hatályos Kondíciós Listáji tartalmazzák Folyósítási feltételek: A Bank a Hitelkeret terhére a kölcsönt a Szerződésben meghatározott rendelkezésre tartási időn belül csak akkor folyósítja, amennyiben az Ügyfél teljesíti az alábbiak szerinti folyósítási feltételeket: a) Az Ügyfél a Szerződésben meghatározott valamennyi biztosítékot a Bank rendelkezésére bocsátotta a vonatkozó biztosítéki szerződés(ek) érvényes, a Bank által elfogadott tartalommal és a Bank által előírt formában történő megkötésével, ingatlan jelzálog esetében az ingatlan-nyilvántartásban a jelzálog széljegyen történő feltüntetésével; b) Az Ügyfél maradéktalanul megfizette a folyósításig felmerült díjakat, költségeket; c) Az Ügyfél a Szerződésben előírt egyedi, ügyletspecifikus feltételeket teljesítette. 15

16 Az Ügyfél a Bank részére a Szerződésben meghatározott mértékű kamatot, jutalékot, költségtérítést, illetve díjat fizet A Bank a Kölcsön nyújtását - a fenti szerződéskötési és folyósítási feltételek teljesítésétől függetlenül - a Ptk. vonatkozó rendelkezése értelmében megtagadhatja, amennyiben a Szerződés megkötése után akár a Bank, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amely miatt a Szerződés teljesítése többé el nem várható, továbbá a Szerződés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt azonnali hatályú felmondásnak lenne helye A Kölcsön nyilvántartása a Szerződésben megállapodott devizanemben történik A Bank jogosult meghatározni a nyújtható Kölcsön minimális és maximális összegét, valamint azok futamidejét A Bank jogosult a futamidőn belül Rendelkezésre tartási időszakot meghatározni A Kölcsön futamideje alatt az Ügyfél kérelme és a Bank pozitív döntése alapján a tőketartozásra Türelmi idő adható A Bank a Szerződés futamideje alatt bármikor jogosult a Szerződés alapján az Ügyféllel szemben fennálló követeléseit, illetve azok bármely részét harmadik személyre engedményezni, illetve a hitelt más hitelezők bevonásával szindikálni. A Bank a Szerződésben általa elfoglalt hitelezői szerződéses pozíciót is átruházhatja harmadik személyre oly módon, hogy a harmadik személyre engedményezi a Szerződésből eredő jogait, illetve azok arányos részét és az Ügyfél előzetes írásbeli hozzájárulásával - amely írásbeli hozzájárulás kiadását az Ügyfél alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Tartozásátvállalás útján harmadik személyre ruházhatja át a Szerződésből eredő kötelezettségeit, illetve azok arányos részét is. Az Ügyfél a Banknak a szerződéses pozíció átruházására vonatkozó szándékáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 3 (Három) banki munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a Bankot a Szerződés alapján terhelő kötelezettségek harmadik személy általi átvállalásához hozzájárul-e. Amennyiben az Ügyfél a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, úgy a Bank az átruházáshoz történő hozzájárulást az Ügyfél részéről megadottnak tekinti Ügyfél köteles a Banknak fizetendő bármely Tartozását (így különösen tőke, kamat, késedelmi kamat és egyéb járulékok) bármilyen jogcímű levonás, beszámítás és adólevonás nélkül határidőben, esedékességkor teljesíteni. Amennyiben az Ügyfél részéről a Banknak fizetendő bármely jogcímű Tartozást jogszabályon, hatósági vagy jegybanki rendelkezésen alapuló bármely jogcímű, így különösen adó jogcímű levonás terhelné, Ügyfél vállalja, hogy a levonással terhelt Tartozást oly módon fizeti meg a Banknak, hogy a fizetendő Tartozást olyan összeggel kiegészítve, megemelve fizeti meg a Bank részére, amely biztosítja, hogy a Bankhoz olyan nettó összegű befizetés érkezzen, amely azonos összegű az eredeti, levonással nem terhelt Tartozással. 16

17 Bármely devizanemben nyilvántartott Szerződés esetén, ha a Kölcsön devizaneme megszűnik létezni, akkor annak helyébe a megszűnés napján, a Bank mindenkor hatályos Hirdetményében felkínáltak közül az Ügyfél által választott, és a Bank által jóváhagyott devizanem lép, azzal, hogy amennyiben Ügyfél az általa választott devizanemről, az adott devizanem megszűnését követő 15 (Tizenöt) naptári napon belül nem tájékoztatja a Bankot írásban, úgy a Bank a Kölcsönt minden további értesítés nélkül a Magyar Köztársaság mindenkori hatályos devizanemére alakítja át. Az átváltás alapja a belépő fizetőeszköz átváltás időpontjában hatályos Bank Hirdetmény szerinti deviza eladási árfolyam A Bank által kiadott bankgarancia és kezesség esetén annak teljes összege alapján az Ügyfél a banki kötelezettségvállalásról szóló okirat kiállításának napjától köteles a megállapodott díjat egy összegben előre megfizetni A Hitel díjak, költségek a mindenkor érvényes Kondíciós Lista, Okmányos Ügyletek Kondíciós Listája illetve a Szerződésekben foglaltak szerint fizetendő A közjegyzői okiratba foglalt Szerződés csak közjegyző előtt módosítható érvényesen. A közjegyzői okiratba foglalás költségeit az Ügyfél viseli A Bank a Szerződés aláírása után az Ügyfél kérelmére végrehajtott minden módosítás esetén jogosult szerződésmódosítási díjat felszámolni, és azt az Ügyfél a szerződésmódosítást megelőzően (legkésőbb a szerződésmódosítás aláírásakor köteles megfizetni. A szerződésmódosítási díj mértéke a Bank mindenkor hatályos Kondíciós Listája, Okmányos Ügyletek Kondíciós Listája vagy a Szerződés szerint kerül megállapításra. 4. Törlesztés és előtörlesztés 4.1. Törlesztés Az Ügyfél a Kölcsön összegét és járulékait a Szerződésben megjelölt időpontokban a megjelölt összegben, mindennemű levonás nélkül tartozik visszafizetni. Ha a Szerződés alapján fizetendő összeg esedékessége olyan napra esik, amely nem banki munkanap, akkor a teljesítés napja az ezt követő banki munkanap. Ha azonban Esedékesség napja az adott naptári hónap utolsó napja és ez a nap nem banki munkanap, akkor a törlesztés napja az adott naptári hónap utolsó banki munkanapja. Az Ügyfél fizetési kötelezettségét elsősorban a Szerződésben feltüntetett, a Banknál vezetett Bankszámlájáról köteles teljesíteni, ezért, kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankszámláját legalább a Szerződés szerint esedékes összeg erejéig feltölti. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával felhatalmazza a Bankot, hogy a Banknál vezetett bármely szabad rendelkezésű Bankszámláját, bármely a Szerződés szerint esedékes összeggel megterhelje az Ügyfél rendelkezése nélkül, vagy rendelkezése ellenére is. A Bank jogosult az Ügyfél bármely banknál vezetett bankszámlájáról beszedési megbízás útján beszedni a Szerződéssel kapcsolatosan az Ügyféllel szemben fennálló bármely követelését a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon. 17

18 Amennyiben az Ügyfélnek a Bankkal szemben több jogcímen áll fenn Tartozása, illetve ugyanazon jogcímen több Tartozása áll fenn és az Ügyfél által teljesített pénzösszeg nem elegendő valamennyi, a Bankkal szemben fennálló esedékes Tartozás megfizetéséhez, a Bank - tekintet nélkül az Ügyfél által adott instrukciókra a Ptk. vonatkozó rendelkezése szerint fordíthatja a befolyt összeget az Ügyfél bármely tartozásának törlesztésére, illetve résztörlesztésére A Tartozás szerződésszerű megfizetése A Tartozás törlesztése a Kölcsönnel megegyező devizanemű folyószámláról történik: - amennyiben az esedékes összeg az Ügyfél Banknál vezetett, a kölcsön devizanemével megegyező devizanemű folyószámláján rendelkezésre áll, azzal a Bank a számlát az esedékességkor megterheli; - amennyiben az Ügyfélnek a Banknál vezetett, a kölcsön devizanemével megegyező devizanemű folyószámláján nincs kellő fedezet, a Bank a ki nem egyenlített esedékessé vált tartozást lejárt követelésként tartja nyilván, és - az Ügyfél rendelkezése nélkül is - megterhelheti az Ügyfél nála vezetett bármely bankszámláját a lejárt követelésnek megfelelő összeggel (Kényszerkonverzió) A Tartozás törlesztése Kényszerkonverzió esetén a Kölcsöntől eltérő devizanemű folyószámláról történik Kamatfizetés módja és feltételei Ügyfél a folyósított és még vissza nem fizetett Kölcsönösszegek után Ügyleti kamatot köteles fizetni, annak folyósítási időpontjától kezdődően (azon napot is beleértve) a visszafizetés napjáig (de azon napot bele nem értve) terjedő időre. A nem rulírozó Hitelkeret keretében folyósított kölcsönösszegeket a Bank egyetlen Kölcsönállományként kezeli. Ennek megfelelően a folyósított Kölcsönökre alkalmazandó Ügyleti kamat kiszámítása a következőképpen alakul: a Bank az első folyósítással kezdődő teljes kamatperiódusra és minden, azt követő kamatperiódusban lehívott kölcsön kamataként az elsőként lehívott kölcsön aktuális kamatperiódusban rögzített ügyleti kamatát érvényesíti Az Ügyleti kamat mindenkor utólag, a vonatkozó Kamatperiódust követő banki munkanapon, valamint a Kölcsön futamideje utolsó napján, előtörlesztés esetén pedig annak teljesítési napján esedékes. Bank az alkalmazandó kamatmértéket és a kamat összegét az Ügyféllel mindenkor írásban, ún. kamatértesítő levélben közli, amelyet Ügyfélnek legkésőbb a vonatkozó kamatfizetési napot megelőző 7 (Hét) naptári nappal bezárólag küld meg A Szerződés alapján fizetendő (akár szerződéses, akár késedelmi) kamat összegének kiszámítása 360, azaz háromszázhatvan napos év és a ténylegesen eltelt napok figyelembe vételével történik, a következő képlet szerint: a tőke összege szorozva az éves kamatláb szorozva a naptári napok száma, osztva rel (harminchatezerrel). 18

19 Amennyiben bármely kamatmérték-jegyzési napon a vonatkozó Kamatperiódusra nézve nincs megfelelő Referencia kamatjegyzés, akkor az alternatív kamatmérték ("Alternatív kamatmérték") alkalmazandó Az Alternatív kamatmérték a jelen Üzletszabályzat II.2.2. pontjában a BUBOR meghatározásánál közölt 1 (Egy) hónapos időtartamra nézve megállapított kamatmérték, amennyiben pedig ez nem állna rendelkezésre, a Bank által a kifejezetten a BUBOR pótlására jegyzett 1 (Egy) hónapos kamatmérték Fizetési késedelem esetén az Ügyfél a jelen Üzletszabályzat II pontjában meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékét és felszámításának módját a Szerződés tartalmazza. A kamatszámítás módja a kölcsönkamattal megegyező Előtörlesztés Az Ügyfélnek lehetősége van a Szerződésben rögzített Lejárat előtt visszafizetni a Kölcsön teljes vagy részbeni összegét. A Bank a következő feltételek mellett fogadja el az Ügyfél által a Tartozás Szerződés szerinti lejáratát megelőző visszafizetést kölcsöntörlesztésként: Amennyiben az Ügyfél a kamatperiódus lejáratának napján teljesíteni kívánt előtörlesztés előtt 5 (Öt) banki munkanappal írásban értesíti a Bankot cégszerűen aláírt Előtörlesztési Értesítő (jelen Üzletszabályzat 3. számú melléklete) benyújtásával az Előtörlesztés pontos összegéről és időpontjáról, köteles az Előtörlesztéshez szükséges fedezetet legkésőbb a II és II pontokban meghatározott időpontban és feltételek szerint a Bank rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfelet a fentiek szerint teljesített, Előtörlesztett összeg után, az előtörlesztés napja és a Szerződés szerinti esedékesség napja közötti időszakra, kamat- illetve egyéb költség- vagy díjfizetési kötelezettség nem terheli A kamatperióduson belüli és a fix kamatozású hitel esetén a lejárat előtti illetve a fenti előírások megsértésével teljesített Előtörlesztés miatt a Banknál felmerülő költségeket az Ügyfél - a Bank értesítése szerinti esedékességgel - köteles megtéríteni. Az Előtörlesztési Értesítő nem vonható vissza, az alapján az Ügyfél köteles a Bank részére az értesítésben megadott összeget az abban meghatározott időpontban megfizetni Amennyiben az Ügyfél az Előtörlesztési Értesítőben foglaltak szerint nem teljesít fizetést a Bank részére, súlyos szerződésszegést követ el és az Előtörlesztési Értesítőben meghatározott időpont és a tényleges megfizetés dátuma közötti időtartamra a lejárt Tartozás után a Bank jogosult késedelmi kamatot felszámítani Előtörlesztés esetén az Előtörlesztés oly módon történik, hogy változatlan futamidő mellett a törlesztő összeg(ek) arányosan csökken(nek). 5. Díjak, jutalékok és költségek 19

20 5.1. A Szerződéshez kapcsolódóan az Ügyfél a következő díjakat köteles megfizetni a Bank részére: Az Ügyfél Hitelvizsgélati díjat fizet a Bank részére, amelynek összege a Kondíciós Listában vagy a Szerződésben van meghatározva, és a Hitelkérelem beadásakor fizetendő Az Ügyfél egyszeri Szerződéskötési díjat fizet a Bank részére, a Bank egyszeri díjat számít fel, amelynek megfizetése legkésőbb a Szerződés aláírását követő banki munkanapon esedékes, összegéről a Szerződés rendelkezik. Amennyiben a Szerződés létrejön, a már megfizetett Hitelbírálati díj beszámításra kerül a Szerződéskötési díjba Az Ügyfél Rendelkezésre tartási jutalékot fizet a Bank részére a Hitelkeret fel nem használt része után, a Szerződés aláírást követő 1. banki munkanaptól a Szerződésben meghatározottak szerint Az Ügyfél Folyósítási jutalékot fizet a Bank részére a folyósított összegre vetítve, minden egyes folyósítással egy időben (kivéve a Folyószámlahitel szerződés) Az Ügyfél Kezelési költséget fizet a Bank részére, a Szerződéskezeléssel, hitelgondozással kapcsolatban felmerült díjak esetében, amelyek összege a kamatfizetések esedékességével együttesen kell megfizetni Az Ügyfél előtörlesztés esetén Előtörlesztési díjat fizet egy-összegben az előtörlesztett összeg után, ide nem értve a kivételt képező, a kötelező előtörlesztést és a kamatperiódus végén fizetendő előtörlesztést Az Ügyfél Hosszabbítási díjat fizet a Bank részére Hitel, Kölcsön, Bankgarancia esetében a vonatkozó Kondíciós Listák szerint Az Ügyfél Módosítási díjat fizet a Bank részére, amelynek összege a vonatkozó Kondíciós Lista szerint fizetendő, és a Szerződés módosításakor esedékes Az Ügyfél Garancia díjat fizet a Bank részére az Okmányos Ügyletek Kondíciós Listája szerint Az Ügyfél a Bank részére egyéb költségeket is fizet, megfizeti a biztosítékok rendelkezésre bocsátásához szükséges költségeket, így - a közjegyzői okiratok előállításának költségeit, - az ingó, ingatlan vagyonelemek értékbecslésének és felülvizsgálatának díját, - a közhitelű nyilvántartásokba bejegyzés, törlés (jelzálogjog) s költségeit, - a biztosítékok felülvizsgálatának, monitoringozásának költségeit (ingatlan értékbecslés: kereskedelmi ingatlan 1 (Egy) évenként, lakóingatlan 2 (Két) évenként.), - a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket Amennyiben bármilyen jogszabálynak, annak bírói vagy közigazgatási értelmezésében bekövetkezett változásnak, vagy bármely jelenlegi vagy későbbi jegybanki vagy hatósági rendelkezésnek a Bank részéről történő megfelelés többletköltsége(ke)t okoz a Bank részére a Szerződésben vállaltak teljesítése tekintetében, akkor e többletköltsége(ke)t a Bank jogosult az Ügyfélre továbbhárítani. 20

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK. Érvényes 2015. április 01.

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK. Érvényes 2015. április 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI FORINT ALAPÚ HITELEK Érvényes 2015. április 01. Vállalkozói hitelek / Önkormányzati hitelek Cél: forgóeszköz illetve beruházás Minimális hitelösszeg:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési 1 és óvadéki vagy értékpapír számla

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. október 01. Hatályos: 2013. október 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. hatályos június 7 napjától

A CIB Bank Zrt. hatályos június 7 napjától A CIB Bank Zrt. HITEL ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos 2015. június 7 napjától A jelen Különös Üzletszabályzatban használt definíciók és kifejezések a Bank Vállalati

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére

HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére HITEL-, KÖLCSÖN-, BANKGARANCIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére érvényes: 2017. február 01-től a 2017. február 01-től szerződött ügyletek esetében Az ügyleti

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. április 03. Hatályos: Új szerződések esetén 2014. április 03. A meghirdetés időpontjában fennálló szerződések esetén

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2017. február 06-tól I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek Hitel összege (Ft) Kamat mértéke* 10.000.000,-

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Hatályos: napjától a következő Hirdetmény hatályba lépéséig. Lakossági Betétfedezetes Kölcsön HIRDETMÉNY

Hatályos: napjától a következő Hirdetmény hatályba lépéséig. Lakossági Betétfedezetes Kölcsön HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A lakossági Ügyfelek részére, magánszemélyek által elhelyezett óvadéki betét fedezete mellett nyújtott forint kölcsön feltételeiről Közzététel: 2012. augusztus 27. Hatályos: 2012. augusztus

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: március 01

HIRDETMÉNY. Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: március 01 HIRDETMÉNY Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2017. március 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. KORONA ÁLTALÁNOSAN IGÉNYELHETŐ HITELKONSTRUKCIÓI, VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ HITELEK (Jogi személyiségű

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben