INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ MÁRCIUS 28.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28."

Átírás

1 INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ MÁRCIUS 28. 1

2 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió as stratégiai programjához címő dokumentum egy új a végrehajtási szintet képviseli a regionális tervezésben. A as programozási idıszakban az Európai Unió a fejlesztési tervek tekintetében a stratégiai megközelítésre kíván fókuszálni, ezért az intézkedési és tevékenységi szintre vonatkozó tervek szerepeltetését a stratégiától külön választva várja el. Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió as stratégiai programjához címő dokumentum a stratégiai célok megvalósítását elısegítı valamennyi intézkedés leírását tartalmazza, így azokat is, amelyek nem a regionális operatív program keretében, hanem más operatív programok részeként, vagy más, nem strukturális és kohéziós alapok finanszírozása által valósulhatnak meg (pl. VII. Keretprogram, Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap, stb). Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió as stratégiai programjához címő dokumentum keretében a tevékenységek pontosítására, a kapcsolódó indikátorok, földrajzi beavatkozási területek, kedvezményezettek, célcsoportok meghatározására kerül sor. 2

3 A stratégia 1. specifikus célja: A RÉGIÓ STRATÉGIAI HELYZETÉRE ÉS HUMÁNERİFORRÁSÁRA ÉPÍTİ VERSENYKÉPES, PIACVEZÉRELT ÉS INNOVÁCIÓ-ORIENTÁLT GAZDASÁG TOVÁBBFEJLESZTÉSE. ( DINAMIKUS RÉGIÓ ) 1.1. PRIORITÁS: A REGIONÁLIS GAZDASÁGI KÖRNYEZET VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE Intézkedés: Mőködıtıke letelepedését szolgáló infrastrukturális kapacitásfejlesztés, befektetés-ösztönzés, régiómarketing Javasolt regionális A regionális gazdasági bázis megerısítése, a régió tıkevonzó képességének fokozása. Támogatható tevékenységek: Ipari parkok és a települések ipari-, illetve gazdasági, kereskedelmi területeinek infrastrukturális és eladható szolgáltatásainak fejlesztése. (ÉAOP ) Barnamezıs területek, régi iparterületek revitalizációja, funkcióváltással történı hasznosítása (vállalkozásra alkalmassá tétele). (ÉAOP ) Vállalkozási inkubációs tevékenységek támogatása, inkubációs szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények létesítése, bıvítése, korszerősítése. (ÉAOP ) Kis- és középvállalkozások számára nyújtott tanácsadási tevékenység támogatása. (ÉAOP ) Innovációs és technológiatranszfer szolgáltatások és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. (ÉAOP ) Régiómarketing ösztönzése. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok, önkormányzatok Eredmény A betelepült vállalkozások száma (db, KSH) Létrehozott új munkahelyek száma (db, EMIR) A betelepült mőködı tıke nagysága (Ft, KSH) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió foglalkoztatási rátájának javulása (%, KSH) A regionális gazdasági bázis megerısítése, a régió tıkevonzó képességének fokozása. Támogatható Regionális befektetési/kockázati tıkealap létrehozása. 3

4 tevékenységek: (GOP ) Pénzügyi szolgáltatások fejlesztése. (GOP , , , ) Mőködıtıke letelepedését segítı szabályozási és támogatási rendszerek kialakítása. Magas szintő informatikai szolgáltató rendszer kiépítése. (GOP ) Befektetés-ösztönzés, kapcsolódó kommunikáció és intézményfejlesztés. (GOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok, önkormányzatok Eredmény A betelepült mőködı tıke nagysága (Ft, KSH) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió foglalkoztatási rátájának javulása (%, KSH) Intézkedés: Multimodális logisztikai potenciál fejlesztése A logisztikai szerepkör erısítése. Támogatható tevékenységek: Intermodális és regionális logisztikai központok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése (KÖZOP 4.1., GOP ) A regionális repülıtér logisztikai célokhoz igazodó fejlesztése (KÖZOP 4.1) Raktárbázisok létesítésének és technológiai fejlesztésének támogatása, tároló kapacitás fejlesztése (GOP ) Földrajzi beavatkozási Az EU közlekedési folyosóinak Észak-alföldi régiót érintı területei, valamint a régió fı közlekedési tengelye mentén elhelyezkedı területek A logisztikai szolgáltatásokat igénybe vevı vállalkozások A logisztikai kapacitások fejlesztésében résztvevı önkormányzatok és gazdasági társaságok. Eredmény Logisztikai központok áruforgalma (ezer tonna, EMIR) A logisztikai szolgáltatásokat igénybevevı vállalkozások száma (db, EMIR) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió foglalkoztatási rátájának javulása (%, KSH) Intézkedés: Hazai, regionális, magas hozzáadott értéket elıállító mikro- és KKV-k és beszállítói hálózatok mőködésének elısegítése 4

5 Javasolt regionális A magas hozzáadott értéket elıállító beszállítói hálózatok létrehozása az iparban és a szolgáltatási szférában, illetve az azonos, illetve a hasonló tevékenységi körben termelı vállalkozások együttmőködésének elısegítése. Támogatható tevékenységek: Helyi vállalkozások, gazdasági hálózatok együttmőködésének elısegítése, klaszterek kialakítása, fejlesztése. (ÉAOP ) Termékpályák kialakítása, fejlesztése (ÉAOP ) Helyi piaci igényekhez alkalmazkodó üzleti szolgáltatások, képzés, tanácsadás nyújtása. (ÉAOP , ) Beszállítói kapcsolatok fejlesztése, beszállítói integrátorok számának növelése. (ÉAOP ) A klasztert alkotó vállalkozások együttes beszerzései, közös beruházások. (ÉAOP ) Vállalati munkakultúra, szervezetfejlesztés, menedzserképzés. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezı gazdasági társaságok. Gazdasági társaságok, vállalkozások együttmőködését segítı szakmai szervezetek. Eredmény Beszállítói hálózatok és klaszterek számának növekedése (db, EMIR) Támogatott KKV-k árbevételének növekedése (%, EMIR) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió foglalkoztatási rátájának javulása (%, KSH) A magas hozzáadott értéket elıállító beszállítói hálózatok mőködésének elısegítése, megfelelı információval és knowhow-al való ellátásuk. Támogatható tevékenységek: Vállalkozások termékkialakítása és technológiafejlesztése, -korszerősítése (gépek, berendezések beszerzése). (GOP ) Információs technológia fejlesztés. (GOP ) Vállalkozások tıkeellátottságának növelése. (GOP , , ) Üzleti tanácsadás. (GOP , ) Európai Uniós szabványok alkalmazásának, honosításának elısegítése, minıségbiztosítási és vállalatirányítási rendszerek kiépítése. (GOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe A régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezı 5

6 gazdasági társaságok. Gazdasági társaságok, vállalkozások együttmőködését segítı szakmai szervezetek. Eredmény A kedvezményezett vállalkozás által elért árbevétel növekedése (%, EMIR) Támogatott vállalkozások beruházási értékének volumene (Ft, EMIR) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió foglalkoztatási rátájának javulása (%, KSH) Intézkedés: Az innováció-vezérelt, piacorientált gazdasági aktivitás ösztönzése, a K+F eredmények gyakorlati alkalmazásának elısegítése Javasolt regionális A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények tevékenységeinek fejlesztése, az innováció terjedésének gyorsítása, a vállalkozói szféra és a kutatóhelyek közötti kapcsolatok hatékonyabbá tétele. Támogatható tevékenységek: Önálló, regionális, hazai és nemzetközi vállalkozói együttmőködések támogatása új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése érdekében, kutatási eredmények adaptálásának támogatása. (ÉAOP ) A regionális hídképzı szervezetek infrastruktúrájának és szolgáltatásának fejlesztése.(éaop ) Innovációs auditok támogatása. (ÉAOP ) Innovációs-, K+F tanácsadás támogatása. (ÉAOP ) Kísérleti jellegő projektek támogatása. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. K+F-fel, innovációval foglalkozó intézmények, gazdasági társaságok, szakemberek. Kutatási intézmények, felsıoktatási intézmények, a K+F tevékenységet végzı vállalkozások, vállalkozásfejlesztési alapítványok Eredmény Technológia transzfer szerzıdések számának növekedése (%, EMIR) Megvalósult K+F projektek alapján kifejlesztett termékek, eljárások stb. száma (db, EMIR, Innova) Hatás Kutatásból realizált szabadalmak számának növekedése (db, KSH, Innova) A K+F tevékenységek arányának növekedése a GDP-bıl (%, KSH) A K+F-fel foglalkozó intézmények infrastrukturális és humán jellegő fejlesztések elısegítése, az innovációval kapcsolatos információáramlás elısegítése. Támogatható tevékenységek: K+F tevékenységének ösztönzése, valamint a K+F 6

7 Földrajzi beavatkozási eredmények piacra jutásának támogatása. (GOP ) Kutatás-fejlesztéshez, innováció-ösztönzéshez kapcsolható infrastrukturális és technológiai fejlesztések. (GOP ) Humán innovációs fejlesztések, módszertani kutatások támogatása. (GOP 1.3.1) A lakosság és a vállalkozás innovatív gondolkodásmódjának erısítése, információáramlás elısegítése. A régió innovációs erısségeit bemutató kiállítások, vásárok, workshop-ok, marketing akciók rendezése, az innovációhoz kapcsolódó régiómarketing ösztönzése. A kutatói állomány bıvítése, a kutatói utánpótlás támogatása, a külföldrıl hazatérı kutatók hazai kutatási tevékenységeinek támogatása. A vállalkozások magyar és nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokban való részvételének támogatása. A régió teljes területe. K+F-fel, innovációval foglalkozó intézmények, gazdasági társaságok, szakemberek. Kutatási intézmények, felsıoktatási intézmények, a K+F tevékenységet végzı vállalkozások, kutatással foglalkozó szakemberek Eredmény Megvalósult K+F projektek alapján kifejlesztett termékek, eljárások száma (db, KSH) Hatás Kutatásból realizált szabadalmak számának növekedése (db, KSH) A K+F tevékenységek arányának növekedése a GDP-bıl (%, KSH) Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok, együttmőködések dinamizálása, interregionális kapcsolatok fejlesztése A határon átnyúló és a partnerrégiókkal való interregionális együttmőködések ösztönzése. Támogatható tevékenységek: A határon átnyúló és interregionális gazdasági együttmőködések ösztönzése, vállalkozások közös fejlesztése. (ETEOP) A határon átnyúló és interregionális infrastrukturális háttér kialakítása, a közlekedési infrastruktúra közös fejlesztése (pl. Debrecen Nagyvárad vasút; erdélyi autópályához való kapcsolódás). (ETEOP) A határon átnyúló és interregionális turisztikai és kulturális kapcsolatok kiszélesítése, kezdeményezések 7

8 Földrajzi beavatkozási támogatása. (ETEOP) A határon átnyúló és interregionális környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, katasztrófa-kezelési együttmőködések erısítése. (ETEOP) Egészségügyi szolgáltatás és szolgáltatói együttmőködések közös fejlesztése. (ETEOP) A határon átnyúló és interregionális formális és nem formális oktatási, nevelési területeken (ifjúsági munka) együttmőködések ösztönzése. (ETEOP) Kapcsolódó közös marketing tevékenység ösztönzése. (INTERREG IVC, INTERREG IVB Central, SEES, ETEOP) Partnerrégiókkal közös tapasztalatcserék, rendezvények, gyakornoki programok megszervezése és lebonyolítása (ETEOP, INTERREG IVC, INTERREG IVB Central, SEES) Brüsszeli képviselet kialakítása és mőködtetése A régió teljes területe. A régió lakossága. Önkormányzatok és intézményeik, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák. Eredmény Határ menti intézményi együttmőködések számának növekedése (db, kedvezményezettek) A kedvezményezett vállalkozások által elért árbevétel növekedése (%, kedvezményezett) Határ menti úthálózat átlagos burkolatállapot osztályzatának javulása (skálán értékelt adatok, MK Kht.) Hatás Közúti balesetek számának csökkenése (db, KSH) A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) 8

9 1.2. PRIORITÁS: A RÉGIÓ ELÉRHETİSÉGÉT BIZTOSÍTÓ INTERREGIONÁLIS KAPCSOLATRENDSZEREK FEJLESZTÉSE Intézkedés: A régió közlekedési elérhetıségének javítása, az európai hálózatokba történı bekapcsolódás elısegítése A gazdaság számára gyors, megfelelı kapacitású közúti, vasúti, légi és folyami közlekedési szállítási lehetıségek biztosítása a hazai és a nemzetközi kapcsolatokban mind a személyek, mind az áruk szabad és biztonságos mozgása tekintetében, a minıségi közlekedési infrastruktúra megteremtése. Támogatható tevékenységek: Két és három számjegyő utak fejlesztése. (KÖZOP 3.) 11,5 tonna tengelyterheléső úthálózat kiépítése gyorsforgalmi úttá fejlesztése, kapacitásbıvítése. (KÖZOP 3.) M3-as autópálya országhatárig történı kialakítása. A 4-es fıút M4 gyorsforgalmi úttá fejlesztése. Az M44 és M8 gyorsforgalmi utak fejlesztése. Debrecen-Biharkeresztes (Ártánd M35-M4) gyorsforgalmi út megépítése. Városokat elkerülı, bevezetı és tehermentesítı útszakaszok fejlesztése (KÖZOP) A 100-as vasútvonalon (Szolnok-Szajol-Debrecen- Nyíregyháza-Záhony) emelt, km/ó sebességő közlekedés bevezetése. (KÖZOP 2.) A 120-as vasútvonal fejlesztése. (KÖZOP 2.) Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonal fejlesztése, kétvágányúsítása és villamosítása. Felhasználva a meglévı vasúti infrastruktúrát (pályát, tartozékait) gyorsvasúti, elıvárosi jellegő vasúti kapcsolat létrehozása. Vasúti teher és személyszállítás fejlesztése. Tiszai közúti és vasúti átkelık építése és rekonstrukciója. A Debreceni Repülıtér infrastrukturális fejlesztése és szolgáltatásainak bıvítése. A Tisza vízi közlekedésének fejlesztése, kapcsolódó zsiliprendszer biztonságos üzemeltetése. Közlekedési módok közötti váltás elısegítése. (KÖZOP 4.) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, önkormányzatai, gazdasági társaságok Közútkezelı Kht., önkormányzatok, Volán társaságok, 9

10 regionális repülıteret üzemeltetı szervezet, MÁV Rt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, VIZIG Eredmény Fıúthálózat átlagos burkolatállapot osztályzatának javulása (skálán értékelt adatok, MK Kht.) Repülıtér utasforgalmának növekedése (fı, Debrecen Airport) A régió közúthálózata áteresztı-képességének javulása (gépjármő/óra, Közúti Felügyelıség) Hatás Közúti balesetek számának csökkenése (db, KSH) A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) Intézkedés: A régió virtuális elérhetıségének javítása, az info-kommunikációs technológiai szektor fejlesztése, az információs társadalom fejlesztése Javasolt regionális A régió interregionális elérhetıségét biztosító infokommunikációs technológiai szektor és az információs társadalom fejlesztése. Támogatható tevékenységek: Elektronikus közigazgatási feladatok és szolgáltatások kialakítása, bevezetése, területi és tartalmi kiterjesztése. (ÉAOP ) Térségi alapú IKT infrastruktúra és tartalomfejlesztés támogatása a gazdaságfejlesztés terén. (ÉAOP , 1.1.3) Települési info-kommunikációs pontok létrehozása, meglévık fejlesztése. (ÉAOP , ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, gazdasági társaságok és közintézmények. Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek Eredmény Elektronikus ügyintézésre alkalmassá tett intézmények száma (db, EMIR) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) Egységnyi idı alatt végzett ügyintézések száma (db, EMIR) A régió interregionális elérhetıségét biztosító infokommunikációs technológiai szektor és az információs társadalom fejlesztése. Támogatható tevékenységek: E-közigazgatás és közszolgáltatás fejlesztése. (EKOP, ÁROP ) E-egészségügyi, telemedicina rendszer bevezetése. (TIOP 8., 9.) Agrárinformatikai fejlesztések. (ÚMVP ) Információs társadalomhoz kapcsolódó oktató és kutató 10

11 Földrajzi beavatkozási központok létrehozása, támogatása. (TIOP , ) Vállalati információs technológia-fejlesztés. (GOP ) Telekommunikációs, szélessávú informatikai hálózatok, rendszerek fejlesztése, bıvítése. (GOP 3.1.1) Munkaerı-piaci információs rendszer fejlesztése. (TÁMOP ) A régió teljes területe. A régió lakossága, gazdasági társaságok, intézmények Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, felsıoktatási intézmények, oktató-kutató intézetek, munkaügyi központok Eredmény Elektronikus ügyintézésre alkalmassá tett intézmények száma (db, EMIR) Hatás A közigazgatásban az ügyintézés idejének csökkenése (perc, kedvezményezett) Elektronikus úton intézett közigazgatási ügyek számának növekedése (db, kedvezményezett) 11

12 1.3. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES TURISZTIKAI AKCIÓK KIALAKÍTÁSA, VONZERİ-, TERMÉKFEJLESZTÉS, TURISZTIKAI HÁLÓZATOK KIALAKÍTÁSA Intézkedés: Turisztikai fogadási feltételek javítása, szolgáltatásfejlesztés Javasolt regionális Az intézkedés célja: A turisztikai fogadási feltételek javításához, szolgáltatásfejlesztéséhez kapcsolódó, elsısorban infrastrukturális fejlesztések. Támogatható tevékenységek: Meglévı, magas minısítéső kereskedelmi szálláshelyeken új szállásférıhelyek létesítése. (ÉAOP ) Meglévı alacsonyabb kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése. (ÉAOP ) Új, magas minısítéső kereskedelmi szálláshelyek létesítése. (ÉAOP ) A szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bıvítése (ÉAOP ) Kapcsolódó marketing tevékenység. (ÉAOP ) Kapcsolódó, szükséges munkaerı képzése. (ÉAOP ) Turistabarát környezet kialakítása (pl. kiemelt desztinációkhoz kapcsolódó parkolóhelyek, kiszolgáló létesítmények, stb.). (ÉAOP ) Kishajókikötık fejlesztése. (ÉAOP ) A turisták tájékozódását és a vonzerık látogathatóságát megkönnyítı a térségi és helyi információs rendszerek (táblák) kialakítása. (ÉAOP ) On-line elérhetıséget biztosító Internet-alapú alkalmazások, kapcsolódó rendszertervezés és ITC beruházások. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, turisták, látogatók. Önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, térségi fejlesztési tanácsok, szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák Eredmény Vendégéjszakák számának növekedése (%, KSH) Szálláshelyek kihasználtságának növekedése (%, KSH, EMIR) Hatás Idegenforgalomból származó bevételek emelkedése (Ft, KSH) A régió GDP-jébıl a turisztikai ágazat arányának növekedése (%, KSH) A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) Intézkedés: Turisztikai szervezeti és mőködési feltételek javítása 12

13 Javasolt regionális Az intézkedés célja: Az Észak-alföldi régióban mőködı turisztikai szervezetek hatékony mőködésének és együttmőködésének elısegítése és a szakképzett munkaerı növelése. Támogatható tevékenységek: Térségi és/vagy helyi desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése. (ÉAOP ) Térségi és helyi turisztikai szervezet-, intézmény- és hálózatfejlesztés, turisztikai hálózatok és turisztikai értékesítési, marketing, információs és fejlesztési együttmőködések (pl. klaszterek) fejlesztése. (ÉAOP , ) Turisztikai termékfejlesztésben történı együttmőködések támogatása, piaci rések feltárása. (ÉAOP ) Turisztikai szakmai szervezetek és közép- és felsıfokú oktató-intézmények által kidolgozott és nyújtott közép- és felsıfokú valamint speciális, iskolarendszeren kívüli képzések lebonyolítása. Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, turisták, látogatók. Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, turisztikai egyesületek, tourinform irodák, szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák. Eredmény Együttmőködésben kifejlesztett turisztikai termékek száma (db, EMIR) Mőködı desztináció menedzsment szervezetek száma (db, EMIR) Hatás A régió GDP-jébıl a turisztikai ágazat arányának növekedése (%, KSH) A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) Intézkedés: Észak-magyarországi régió kínálatához kapcsolódó turisztikai termék és vonzerı minıségi fejlesztése Javasolt regionális Az intézkedés célja: Interregionális turisztikai hálózat kialakítása az Északmagyarországi régióval közösen. A turisztikai hálózatosodás támogatása és a turisztikai desztinációk szervezeti, emberi erıforrásainak fejlesztése. Támogatható tevékenységek: Régiómarketing, koherens és integrált marketing és kommunikációs akciók, termékfejlesztési tervek megvalósítása. Interregionális turisztikai klaszterek létrehozása az Észak-magyarországi régióval közösen. Közös, komplex turisztikai csomagok kialakítása (pl. közös tematikus turisztikai utak, programok kialakítása, a meglévık összekapcsolása, turisztikai szervezetek 13

14 együttmőködéseinek fejlesztése stb.). A programhoz kapcsolódó humánerıforrás-fejlesztés. Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, turisták, látogatók. Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák. Eredmény Mőködı, közös klaszter központ (db, EMIR) Elérhetı turisztikai szolgáltatások számának növekedése (db, EMIR) Hatás Idegenforgalomból származó bevételek emelkedése (Ft, KSH) A régió turisztikai ágazatból származó GDP-jének növekedése (%, KSH) Intézkedés: Konferencia-, üzleti-és rendezvényturizmus feltételének javítása Javasolt regionális Az intézkedés célja: A konferencia- üzleti- és rendezvényturizmus fogadási feltételeinek javítása. Támogatható tevékenységek: Események, rendezvények, konferenciák helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése. (ÉAOP ) Hazai és nemzetközi sportrendezvények, sportkonferenciák infrastrukturális feltételeinek javítása. (ÉAOP ) Minıségi szolgáltatást nyújtó, magas színvonalú szálláshelyek alkalmassá tétele rendezvények, konferenciák tartására. (ÉAOP ) Bemutató- és látogatóközpontok fejlesztése, konferenciatermek, kiállítások és rendezvények szervezésére alkalmas területek kialakítása. (ÉAOP , ) Konferenciákhoz, rendezvényekhez kapcsolódó speciális marketing-tevékenység. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, turisták, látogatók. Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, turisztikai- és sportegyesületek, szakmai szervezetek, szövetségek. Eredmény Lebonyolított rendezvények száma (db, EMIR/kedvezményezett) Résztvevık száma a rendezvényeken (fı, EMIR/kedvezményezett) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió GDP-jébıl a turisztikai ágazat arányának növekedése (%, KSH) 14

15 Intézkedés: Integrált és koherens regionális turisztikai marketingtevékenység fejlesztése Javasolt regionális Az intézkedés célja: Összehangolt regionális marketing és promóciós tevékenység kialakítása. Támogatható tevékenységek: Kommunikációs stratégia kidolgozása és megvalósítása. (ÉAOP ) Régiómarketing eszközök fejlesztése. (ÉAOP ) Turisztikai márkaképzés támogatása. (ÉAOP ) Turisztikai információs és telekommunikációs rendszerek fejlesztése, minısítési és foglalási rendszerek összehangolása (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, turisták, látogatók. Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, turisztikai egyesületek, tourinform irodák, szakmai szervezetek, szövetségek. Eredmény A turizmusból származó bevételek növekedése a régióban (%, KSH) Marketing kiadványok számának növekedése (db, EMIR) Hatás A régió GDP-jébıl a turisztikai ágazat arányának növekedése (%, KSH) A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) 15

16 1.4. PRIORITÁS: A RÉGIÓ KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI INNOVÁCIÓINAK MEGALAPOZÁSA, FEJLESZTÉSE Intézkedés: A gazdasági és regionális igényekhez illeszkedı, a régió oktatási vertikumára alapozott oktatási és képzési rendszerek fejlesztése Javasolt regionális A gazdasági igényekhez és regionális szükségletekhez igazodó oktatási és képzési rendszerek fejlesztése. Támogatható tevékenységek: A piaci igényekre alapozott, TISZK-en kívüli regionális szak- és átképzési programok, intézmények infrastrukturális fejlesztése. (ÉAOP ) Vállalati munkakultúra, szervezetfejlesztés, menedzserképzés, az egyén készségfejlesztését szolgáló nem formális nevelési, oktatási területek támogatása. (ÉAOP ) Az oktatási intézmények és a gazdasági szereplık közötti együttmőködések, képzési programok és infrastrukturális hátterük fejlesztése. (ÉAOP ) Az elméleti tapasztalatok gyakorlatba való átültetése. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, gazdasági társaságai. Oktatási és képzési intézmények, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok. Eredmény Regionális szak- és átképzési programban résztvevık száma (fı, munkaügyi központok, OFA) Szervezet- illetve készségfejlesztéseken átesettek száma (fı, EMIR) A szakmát szerzettek számának növekedése (fı, KSH) Hatás Regisztrált munkanélküli-arány növekedésének lassulása (%, munkaügyi központok, KSH) A gazdasági igényekhez és regionális szükségletekhez igazodó oktatási és képzési rendszerek fejlesztése. Támogatható tevékenységek: TISZK-ek és a felsıfokú oktatási rendszer fejlesztése. (TIOP , , , TÁMOP 4. prioritás) Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek javítása. (TIOP ) Tehetséggondozó kollégiumok fejlesztése. Nyelvtanulás támogatása. (TÁMOP , , ) Informatikai készség és eszköz fejlesztés. (TÁMOP , , TIOP 1.1.2, ) 16

17 Földrajzi beavatkozási Nevelési-oktatási színvonal romlásának megállítását támogató programok mind az alap-, közép- és felsıfokú oktatás esetén. (TÁMOP , 3.1.1, , , , , , , ) Technológiai intenzív szakok indítása. Felsıfokú innováció-menedzsment képzés kialakítása és mőködtetése. (TÁMOP , ) A felsıoktatás keretén kívüli innovációs szakképzés, tréning kialakítása és szervezése. Felsıoktatási intézmények új tananyag, tanmenet kidolgozásának, taneszköz szükséglet beszerzésének, humán erıforrás szükséglet felmérésének és képzési eredmények hatástanulmány-készítésének támogatása. (TÁMOP , , TIOP ) A régió teljes területe. A régió lakossága. Oktatási és képzési intézmények, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok. Eredmény Innovációs szakképzésben, tréningen résztvevık száma (fı, EMIR) Új tantervek száma (db, EMIR) Hatás Adaptált tanagyagok száma (db, EMIR) Intézkedés: A régió kulturális, mővészeti kreatív kezdeményezéseinek fejlesztése A kulturális-kreatív kezdeményezések fejlesztése, a gazdaságban betöltött szerepének erısítése. Támogatható tevékenységek: A kreatív ipart megalapozó iskolán kívüli tehetséggondozás. (TÁMOP ) Kulturális, mővészeti, kreatív termékek elıállításának, piacra jutásának elısegítése, értékesítésének, marketingtevékenységének támogatása. A kreatív, kultúrával foglalkozó tantárgyak szerepének megerısítése. Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága. Önkormányzatok intézményei, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok. Eredmény Kultúrával foglalkozó tantárgyak számának növekedése (db, kedvezményezett) Kulturális, mővészeti termékek száma (db, kedvezményezett) 17

18 Hatás Kulturális ismeretek növekedése (skála, kedvezményezettek) Intézkedés: A régiós civil társadalom önfenntartó képességének növelése, együttmőködéseinek megerısítése. Javasolt regionális A civil kezdeményezések támogatása, a civil szféra megerısítése, infrastrukturális hátterének fejlesztése. Támogatható tevékenységek: Civil szervezetek infrastrukturális hátterének fejlesztése. (ÉAOP ) Kapcsolódó, szükséges eszközök, berendezések beszerzése. (ÉAOP ) Kapcsolódó, regionális civil kezdeményezések, rendezvények, programok támogatása. (ÉAOP ) Kapcsolódó, szükségletalapú, adekvát szociális szolgáltatási rendszerek tervezése és elıkészítése, különösen alapszolgáltatásokat nélkülözı területeken. (ÉAOP ) Kapcsolódó, lokális identitást erısítı programok támogatása, helyi, térségi közösségek kapcsolatrendszerének erısítése. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága. A régió civil szervezetei. Eredmény Civil rendezvények számának növekedése (db, EMIR) Programokba bevont lakosság száma (fı, EMIR) Hatás Civil szervezetek számának növekedése (db, KSH) A régiós civil társadalom önfenntartó képességének növelése, kezdeményezéseik, együttmőködéseik támogatása. Támogatható tevékenységek: Civil, önkéntes és közéleti létre nevelı programok /iskolai/, módszerek kidolgozása és megvalósítása. (TÁMOP , ) Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek képzési támogatása (TÁMOP ) Civilek és szervezeteiket tájékoztató mősorok, folyóiratok, kiadványok támogatása. (TÁMOP ) Regionális és kistérségi civil találkozók és fórumok támogatása. (TÁMOP ) Települési, ifjúsági önkormányzatok létrehozása, iskolai demokrácia megteremtése és fejlesztése. Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. 18

19 A régió lakossága. A régió civil szervezetei. Eredmény Elért és bevont önkéntesek száma (db, EMIR) Képzésben részt vett civil szervezeteknek szolgáltatók száma (db, EMIR) Hatás Civil szervezetek számának növekedése (db, KSH) 19

20 A stratégia 2. specifikus célja: A RÉGIÓ TERMÉSZETI, KÖRNYEZETI RENDSZEREINEK KIALAKÍTÁSA, MEGİRZÉSE ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA, A KÖRNYEZET ÉRTÉKKÉNT VALÓ KEZELÉSE. ( ÖKO-RÉGIÓ ) 2.1. PRIORITÁS: A RÉGIÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK MEGÓVÁSA ÉS FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE, BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE Intézkedés: A környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Javasolt regionális Az egészséges települési környezet megteremtése. Támogatható tevékenységek: 2000 lakos-egyenérték (LE) alatti települések korszerő szennyvízkezelésének támogatása (hagyományos és/vagy természetközeli technológián alapuló szennyvíztisztítási létesítmények, egyedi szennyvízelhelyezési létesítmények, közmőpótló berendezések, szennyvízelvezetı hálózat, folyékony kommunális hulladékok elhelyezése). (ÉAOP ) Korszerőtlen vagy felhagyott, települési, szilárd hulladéklerakók (ISPA vagy Kohéziós Alap projektben nem szereplık), földmedrő folyékony hulladékfogadó helyek, állati hulladéktemetık rekultivációja. (ÉAOP ) Illegális szilárd hulladéklerakók rekultivációja. Urbanizációs légszennyezés és zajszennyezés-védelmi rendszerek fejlesztése (zaj- és porvédı erdısávok, zajvédı falak létesítése). (ÉAOP ) Levegı és zajszennyezési mérıhálózat, települések zajtérképének elkészítése, zajvédelmi berendezések, eszközök telepítése, korszerősítése. Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A szennyvízkezelés és hulladékrekultiváció esetében kiemelten a régió azon természeti területei, amelyek valamely környezeti elem szempontjából fokozottan érzékenynek, sérülékenynek vagy kiemelt védelem alatt állónak minısülnek (pl. Natura 2000, Érzékeny Természeti Területek, magas talajvízállású területek, felszín alatti vízbázisok szempontjából érzékeny területek, sérülékeny vízbázisok stb.). A zaj- és levegıvédelem esetében kiemelten a régió fıközlekedési útvonalai mentén fekvı települések és a nagyvárosok. A régió lakossága Települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, Magyar Közút Kht., területileg illetékes nemzeti park igazgatóságok, non-profit szervezetek 20

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 -

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 - Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. E-mail: kisterseg@edeleny.hu Tel.: 48/524-100 Fax: 48/524-112 KISTÉRSÉGI CSELEKVÉSI TERV 2007-2008. A Társulási Tanács a 38/2007.

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Sorszám 1.1. 1.2. Intézkedés és megnevezése Megyei befektetésösztönző szervezet létrehozása és működtetése Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése területi specifikumai Jellemző kedvezményezettek köre

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata. Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata. Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálata Készítette: ÉARFÜ Nonprofit Kft. Debrecen, 2013 Nyilatkozat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítői: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben