INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ MÁRCIUS 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28."

Átírás

1 INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ MÁRCIUS 28. 1

2 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió as stratégiai programjához címő dokumentum egy új a végrehajtási szintet képviseli a regionális tervezésben. A as programozási idıszakban az Európai Unió a fejlesztési tervek tekintetében a stratégiai megközelítésre kíván fókuszálni, ezért az intézkedési és tevékenységi szintre vonatkozó tervek szerepeltetését a stratégiától külön választva várja el. Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió as stratégiai programjához címő dokumentum a stratégiai célok megvalósítását elısegítı valamennyi intézkedés leírását tartalmazza, így azokat is, amelyek nem a regionális operatív program keretében, hanem más operatív programok részeként, vagy más, nem strukturális és kohéziós alapok finanszírozása által valósulhatnak meg (pl. VII. Keretprogram, Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap, stb). Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió as stratégiai programjához címő dokumentum keretében a tevékenységek pontosítására, a kapcsolódó indikátorok, földrajzi beavatkozási területek, kedvezményezettek, célcsoportok meghatározására kerül sor. 2

3 A stratégia 1. specifikus célja: A RÉGIÓ STRATÉGIAI HELYZETÉRE ÉS HUMÁNERİFORRÁSÁRA ÉPÍTİ VERSENYKÉPES, PIACVEZÉRELT ÉS INNOVÁCIÓ-ORIENTÁLT GAZDASÁG TOVÁBBFEJLESZTÉSE. ( DINAMIKUS RÉGIÓ ) 1.1. PRIORITÁS: A REGIONÁLIS GAZDASÁGI KÖRNYEZET VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE Intézkedés: Mőködıtıke letelepedését szolgáló infrastrukturális kapacitásfejlesztés, befektetés-ösztönzés, régiómarketing Javasolt regionális A regionális gazdasági bázis megerısítése, a régió tıkevonzó képességének fokozása. Támogatható tevékenységek: Ipari parkok és a települések ipari-, illetve gazdasági, kereskedelmi területeinek infrastrukturális és eladható szolgáltatásainak fejlesztése. (ÉAOP ) Barnamezıs területek, régi iparterületek revitalizációja, funkcióváltással történı hasznosítása (vállalkozásra alkalmassá tétele). (ÉAOP ) Vállalkozási inkubációs tevékenységek támogatása, inkubációs szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények létesítése, bıvítése, korszerősítése. (ÉAOP ) Kis- és középvállalkozások számára nyújtott tanácsadási tevékenység támogatása. (ÉAOP ) Innovációs és technológiatranszfer szolgáltatások és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. (ÉAOP ) Régiómarketing ösztönzése. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok, önkormányzatok Eredmény A betelepült vállalkozások száma (db, KSH) Létrehozott új munkahelyek száma (db, EMIR) A betelepült mőködı tıke nagysága (Ft, KSH) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió foglalkoztatási rátájának javulása (%, KSH) A regionális gazdasági bázis megerısítése, a régió tıkevonzó képességének fokozása. Támogatható Regionális befektetési/kockázati tıkealap létrehozása. 3

4 tevékenységek: (GOP ) Pénzügyi szolgáltatások fejlesztése. (GOP , , , ) Mőködıtıke letelepedését segítı szabályozási és támogatási rendszerek kialakítása. Magas szintő informatikai szolgáltató rendszer kiépítése. (GOP ) Befektetés-ösztönzés, kapcsolódó kommunikáció és intézményfejlesztés. (GOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok, önkormányzatok Eredmény A betelepült mőködı tıke nagysága (Ft, KSH) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió foglalkoztatási rátájának javulása (%, KSH) Intézkedés: Multimodális logisztikai potenciál fejlesztése A logisztikai szerepkör erısítése. Támogatható tevékenységek: Intermodális és regionális logisztikai központok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése (KÖZOP 4.1., GOP ) A regionális repülıtér logisztikai célokhoz igazodó fejlesztése (KÖZOP 4.1) Raktárbázisok létesítésének és technológiai fejlesztésének támogatása, tároló kapacitás fejlesztése (GOP ) Földrajzi beavatkozási Az EU közlekedési folyosóinak Észak-alföldi régiót érintı területei, valamint a régió fı közlekedési tengelye mentén elhelyezkedı területek A logisztikai szolgáltatásokat igénybe vevı vállalkozások A logisztikai kapacitások fejlesztésében résztvevı önkormányzatok és gazdasági társaságok. Eredmény Logisztikai központok áruforgalma (ezer tonna, EMIR) A logisztikai szolgáltatásokat igénybevevı vállalkozások száma (db, EMIR) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió foglalkoztatási rátájának javulása (%, KSH) Intézkedés: Hazai, regionális, magas hozzáadott értéket elıállító mikro- és KKV-k és beszállítói hálózatok mőködésének elısegítése 4

5 Javasolt regionális A magas hozzáadott értéket elıállító beszállítói hálózatok létrehozása az iparban és a szolgáltatási szférában, illetve az azonos, illetve a hasonló tevékenységi körben termelı vállalkozások együttmőködésének elısegítése. Támogatható tevékenységek: Helyi vállalkozások, gazdasági hálózatok együttmőködésének elısegítése, klaszterek kialakítása, fejlesztése. (ÉAOP ) Termékpályák kialakítása, fejlesztése (ÉAOP ) Helyi piaci igényekhez alkalmazkodó üzleti szolgáltatások, képzés, tanácsadás nyújtása. (ÉAOP , ) Beszállítói kapcsolatok fejlesztése, beszállítói integrátorok számának növelése. (ÉAOP ) A klasztert alkotó vállalkozások együttes beszerzései, közös beruházások. (ÉAOP ) Vállalati munkakultúra, szervezetfejlesztés, menedzserképzés. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezı gazdasági társaságok. Gazdasági társaságok, vállalkozások együttmőködését segítı szakmai szervezetek. Eredmény Beszállítói hálózatok és klaszterek számának növekedése (db, EMIR) Támogatott KKV-k árbevételének növekedése (%, EMIR) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió foglalkoztatási rátájának javulása (%, KSH) A magas hozzáadott értéket elıállító beszállítói hálózatok mőködésének elısegítése, megfelelı információval és knowhow-al való ellátásuk. Támogatható tevékenységek: Vállalkozások termékkialakítása és technológiafejlesztése, -korszerősítése (gépek, berendezések beszerzése). (GOP ) Információs technológia fejlesztés. (GOP ) Vállalkozások tıkeellátottságának növelése. (GOP , , ) Üzleti tanácsadás. (GOP , ) Európai Uniós szabványok alkalmazásának, honosításának elısegítése, minıségbiztosítási és vállalatirányítási rendszerek kiépítése. (GOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe A régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkezı 5

6 gazdasági társaságok. Gazdasági társaságok, vállalkozások együttmőködését segítı szakmai szervezetek. Eredmény A kedvezményezett vállalkozás által elért árbevétel növekedése (%, EMIR) Támogatott vállalkozások beruházási értékének volumene (Ft, EMIR) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió foglalkoztatási rátájának javulása (%, KSH) Intézkedés: Az innováció-vezérelt, piacorientált gazdasági aktivitás ösztönzése, a K+F eredmények gyakorlati alkalmazásának elısegítése Javasolt regionális A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények tevékenységeinek fejlesztése, az innováció terjedésének gyorsítása, a vállalkozói szféra és a kutatóhelyek közötti kapcsolatok hatékonyabbá tétele. Támogatható tevékenységek: Önálló, regionális, hazai és nemzetközi vállalkozói együttmőködések támogatása új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése érdekében, kutatási eredmények adaptálásának támogatása. (ÉAOP ) A regionális hídképzı szervezetek infrastruktúrájának és szolgáltatásának fejlesztése.(éaop ) Innovációs auditok támogatása. (ÉAOP ) Innovációs-, K+F tanácsadás támogatása. (ÉAOP ) Kísérleti jellegő projektek támogatása. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. K+F-fel, innovációval foglalkozó intézmények, gazdasági társaságok, szakemberek. Kutatási intézmények, felsıoktatási intézmények, a K+F tevékenységet végzı vállalkozások, vállalkozásfejlesztési alapítványok Eredmény Technológia transzfer szerzıdések számának növekedése (%, EMIR) Megvalósult K+F projektek alapján kifejlesztett termékek, eljárások stb. száma (db, EMIR, Innova) Hatás Kutatásból realizált szabadalmak számának növekedése (db, KSH, Innova) A K+F tevékenységek arányának növekedése a GDP-bıl (%, KSH) A K+F-fel foglalkozó intézmények infrastrukturális és humán jellegő fejlesztések elısegítése, az innovációval kapcsolatos információáramlás elısegítése. Támogatható tevékenységek: K+F tevékenységének ösztönzése, valamint a K+F 6

7 Földrajzi beavatkozási eredmények piacra jutásának támogatása. (GOP ) Kutatás-fejlesztéshez, innováció-ösztönzéshez kapcsolható infrastrukturális és technológiai fejlesztések. (GOP ) Humán innovációs fejlesztések, módszertani kutatások támogatása. (GOP 1.3.1) A lakosság és a vállalkozás innovatív gondolkodásmódjának erısítése, információáramlás elısegítése. A régió innovációs erısségeit bemutató kiállítások, vásárok, workshop-ok, marketing akciók rendezése, az innovációhoz kapcsolódó régiómarketing ösztönzése. A kutatói állomány bıvítése, a kutatói utánpótlás támogatása, a külföldrıl hazatérı kutatók hazai kutatási tevékenységeinek támogatása. A vállalkozások magyar és nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokban való részvételének támogatása. A régió teljes területe. K+F-fel, innovációval foglalkozó intézmények, gazdasági társaságok, szakemberek. Kutatási intézmények, felsıoktatási intézmények, a K+F tevékenységet végzı vállalkozások, kutatással foglalkozó szakemberek Eredmény Megvalósult K+F projektek alapján kifejlesztett termékek, eljárások száma (db, KSH) Hatás Kutatásból realizált szabadalmak számának növekedése (db, KSH) A K+F tevékenységek arányának növekedése a GDP-bıl (%, KSH) Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok, együttmőködések dinamizálása, interregionális kapcsolatok fejlesztése A határon átnyúló és a partnerrégiókkal való interregionális együttmőködések ösztönzése. Támogatható tevékenységek: A határon átnyúló és interregionális gazdasági együttmőködések ösztönzése, vállalkozások közös fejlesztése. (ETEOP) A határon átnyúló és interregionális infrastrukturális háttér kialakítása, a közlekedési infrastruktúra közös fejlesztése (pl. Debrecen Nagyvárad vasút; erdélyi autópályához való kapcsolódás). (ETEOP) A határon átnyúló és interregionális turisztikai és kulturális kapcsolatok kiszélesítése, kezdeményezések 7

8 Földrajzi beavatkozási támogatása. (ETEOP) A határon átnyúló és interregionális környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, katasztrófa-kezelési együttmőködések erısítése. (ETEOP) Egészségügyi szolgáltatás és szolgáltatói együttmőködések közös fejlesztése. (ETEOP) A határon átnyúló és interregionális formális és nem formális oktatási, nevelési területeken (ifjúsági munka) együttmőködések ösztönzése. (ETEOP) Kapcsolódó közös marketing tevékenység ösztönzése. (INTERREG IVC, INTERREG IVB Central, SEES, ETEOP) Partnerrégiókkal közös tapasztalatcserék, rendezvények, gyakornoki programok megszervezése és lebonyolítása (ETEOP, INTERREG IVC, INTERREG IVB Central, SEES) Brüsszeli képviselet kialakítása és mőködtetése A régió teljes területe. A régió lakossága. Önkormányzatok és intézményeik, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák. Eredmény Határ menti intézményi együttmőködések számának növekedése (db, kedvezményezettek) A kedvezményezett vállalkozások által elért árbevétel növekedése (%, kedvezményezett) Határ menti úthálózat átlagos burkolatállapot osztályzatának javulása (skálán értékelt adatok, MK Kht.) Hatás Közúti balesetek számának csökkenése (db, KSH) A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) 8

9 1.2. PRIORITÁS: A RÉGIÓ ELÉRHETİSÉGÉT BIZTOSÍTÓ INTERREGIONÁLIS KAPCSOLATRENDSZEREK FEJLESZTÉSE Intézkedés: A régió közlekedési elérhetıségének javítása, az európai hálózatokba történı bekapcsolódás elısegítése A gazdaság számára gyors, megfelelı kapacitású közúti, vasúti, légi és folyami közlekedési szállítási lehetıségek biztosítása a hazai és a nemzetközi kapcsolatokban mind a személyek, mind az áruk szabad és biztonságos mozgása tekintetében, a minıségi közlekedési infrastruktúra megteremtése. Támogatható tevékenységek: Két és három számjegyő utak fejlesztése. (KÖZOP 3.) 11,5 tonna tengelyterheléső úthálózat kiépítése gyorsforgalmi úttá fejlesztése, kapacitásbıvítése. (KÖZOP 3.) M3-as autópálya országhatárig történı kialakítása. A 4-es fıút M4 gyorsforgalmi úttá fejlesztése. Az M44 és M8 gyorsforgalmi utak fejlesztése. Debrecen-Biharkeresztes (Ártánd M35-M4) gyorsforgalmi út megépítése. Városokat elkerülı, bevezetı és tehermentesítı útszakaszok fejlesztése (KÖZOP) A 100-as vasútvonalon (Szolnok-Szajol-Debrecen- Nyíregyháza-Záhony) emelt, km/ó sebességő közlekedés bevezetése. (KÖZOP 2.) A 120-as vasútvonal fejlesztése. (KÖZOP 2.) Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonal fejlesztése, kétvágányúsítása és villamosítása. Felhasználva a meglévı vasúti infrastruktúrát (pályát, tartozékait) gyorsvasúti, elıvárosi jellegő vasúti kapcsolat létrehozása. Vasúti teher és személyszállítás fejlesztése. Tiszai közúti és vasúti átkelık építése és rekonstrukciója. A Debreceni Repülıtér infrastrukturális fejlesztése és szolgáltatásainak bıvítése. A Tisza vízi közlekedésének fejlesztése, kapcsolódó zsiliprendszer biztonságos üzemeltetése. Közlekedési módok közötti váltás elısegítése. (KÖZOP 4.) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, önkormányzatai, gazdasági társaságok Közútkezelı Kht., önkormányzatok, Volán társaságok, 9

10 regionális repülıteret üzemeltetı szervezet, MÁV Rt., Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, VIZIG Eredmény Fıúthálózat átlagos burkolatállapot osztályzatának javulása (skálán értékelt adatok, MK Kht.) Repülıtér utasforgalmának növekedése (fı, Debrecen Airport) A régió közúthálózata áteresztı-képességének javulása (gépjármő/óra, Közúti Felügyelıség) Hatás Közúti balesetek számának csökkenése (db, KSH) A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) Intézkedés: A régió virtuális elérhetıségének javítása, az info-kommunikációs technológiai szektor fejlesztése, az információs társadalom fejlesztése Javasolt regionális A régió interregionális elérhetıségét biztosító infokommunikációs technológiai szektor és az információs társadalom fejlesztése. Támogatható tevékenységek: Elektronikus közigazgatási feladatok és szolgáltatások kialakítása, bevezetése, területi és tartalmi kiterjesztése. (ÉAOP ) Térségi alapú IKT infrastruktúra és tartalomfejlesztés támogatása a gazdaságfejlesztés terén. (ÉAOP , 1.1.3) Települési info-kommunikációs pontok létrehozása, meglévık fejlesztése. (ÉAOP , ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, gazdasági társaságok és közintézmények. Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek Eredmény Elektronikus ügyintézésre alkalmassá tett intézmények száma (db, EMIR) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) Egységnyi idı alatt végzett ügyintézések száma (db, EMIR) A régió interregionális elérhetıségét biztosító infokommunikációs technológiai szektor és az információs társadalom fejlesztése. Támogatható tevékenységek: E-közigazgatás és közszolgáltatás fejlesztése. (EKOP, ÁROP ) E-egészségügyi, telemedicina rendszer bevezetése. (TIOP 8., 9.) Agrárinformatikai fejlesztések. (ÚMVP ) Információs társadalomhoz kapcsolódó oktató és kutató 10

11 Földrajzi beavatkozási központok létrehozása, támogatása. (TIOP , ) Vállalati információs technológia-fejlesztés. (GOP ) Telekommunikációs, szélessávú informatikai hálózatok, rendszerek fejlesztése, bıvítése. (GOP 3.1.1) Munkaerı-piaci információs rendszer fejlesztése. (TÁMOP ) A régió teljes területe. A régió lakossága, gazdasági társaságok, intézmények Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, felsıoktatási intézmények, oktató-kutató intézetek, munkaügyi központok Eredmény Elektronikus ügyintézésre alkalmassá tett intézmények száma (db, EMIR) Hatás A közigazgatásban az ügyintézés idejének csökkenése (perc, kedvezményezett) Elektronikus úton intézett közigazgatási ügyek számának növekedése (db, kedvezményezett) 11

12 1.3. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES TURISZTIKAI AKCIÓK KIALAKÍTÁSA, VONZERİ-, TERMÉKFEJLESZTÉS, TURISZTIKAI HÁLÓZATOK KIALAKÍTÁSA Intézkedés: Turisztikai fogadási feltételek javítása, szolgáltatásfejlesztés Javasolt regionális Az intézkedés célja: A turisztikai fogadási feltételek javításához, szolgáltatásfejlesztéséhez kapcsolódó, elsısorban infrastrukturális fejlesztések. Támogatható tevékenységek: Meglévı, magas minısítéső kereskedelmi szálláshelyeken új szállásférıhelyek létesítése. (ÉAOP ) Meglévı alacsonyabb kategóriájú kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése. (ÉAOP ) Új, magas minısítéső kereskedelmi szálláshelyek létesítése. (ÉAOP ) A szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bıvítése (ÉAOP ) Kapcsolódó marketing tevékenység. (ÉAOP ) Kapcsolódó, szükséges munkaerı képzése. (ÉAOP ) Turistabarát környezet kialakítása (pl. kiemelt desztinációkhoz kapcsolódó parkolóhelyek, kiszolgáló létesítmények, stb.). (ÉAOP ) Kishajókikötık fejlesztése. (ÉAOP ) A turisták tájékozódását és a vonzerık látogathatóságát megkönnyítı a térségi és helyi információs rendszerek (táblák) kialakítása. (ÉAOP ) On-line elérhetıséget biztosító Internet-alapú alkalmazások, kapcsolódó rendszertervezés és ITC beruházások. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, turisták, látogatók. Önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, térségi fejlesztési tanácsok, szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák Eredmény Vendégéjszakák számának növekedése (%, KSH) Szálláshelyek kihasználtságának növekedése (%, KSH, EMIR) Hatás Idegenforgalomból származó bevételek emelkedése (Ft, KSH) A régió GDP-jébıl a turisztikai ágazat arányának növekedése (%, KSH) A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) Intézkedés: Turisztikai szervezeti és mőködési feltételek javítása 12

13 Javasolt regionális Az intézkedés célja: Az Észak-alföldi régióban mőködı turisztikai szervezetek hatékony mőködésének és együttmőködésének elısegítése és a szakképzett munkaerı növelése. Támogatható tevékenységek: Térségi és/vagy helyi desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése. (ÉAOP ) Térségi és helyi turisztikai szervezet-, intézmény- és hálózatfejlesztés, turisztikai hálózatok és turisztikai értékesítési, marketing, információs és fejlesztési együttmőködések (pl. klaszterek) fejlesztése. (ÉAOP , ) Turisztikai termékfejlesztésben történı együttmőködések támogatása, piaci rések feltárása. (ÉAOP ) Turisztikai szakmai szervezetek és közép- és felsıfokú oktató-intézmények által kidolgozott és nyújtott közép- és felsıfokú valamint speciális, iskolarendszeren kívüli képzések lebonyolítása. Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, turisták, látogatók. Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, turisztikai egyesületek, tourinform irodák, szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák. Eredmény Együttmőködésben kifejlesztett turisztikai termékek száma (db, EMIR) Mőködı desztináció menedzsment szervezetek száma (db, EMIR) Hatás A régió GDP-jébıl a turisztikai ágazat arányának növekedése (%, KSH) A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) Intézkedés: Észak-magyarországi régió kínálatához kapcsolódó turisztikai termék és vonzerı minıségi fejlesztése Javasolt regionális Az intézkedés célja: Interregionális turisztikai hálózat kialakítása az Északmagyarországi régióval közösen. A turisztikai hálózatosodás támogatása és a turisztikai desztinációk szervezeti, emberi erıforrásainak fejlesztése. Támogatható tevékenységek: Régiómarketing, koherens és integrált marketing és kommunikációs akciók, termékfejlesztési tervek megvalósítása. Interregionális turisztikai klaszterek létrehozása az Észak-magyarországi régióval közösen. Közös, komplex turisztikai csomagok kialakítása (pl. közös tematikus turisztikai utak, programok kialakítása, a meglévık összekapcsolása, turisztikai szervezetek 13

14 együttmőködéseinek fejlesztése stb.). A programhoz kapcsolódó humánerıforrás-fejlesztés. Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, turisták, látogatók. Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák. Eredmény Mőködı, közös klaszter központ (db, EMIR) Elérhetı turisztikai szolgáltatások számának növekedése (db, EMIR) Hatás Idegenforgalomból származó bevételek emelkedése (Ft, KSH) A régió turisztikai ágazatból származó GDP-jének növekedése (%, KSH) Intézkedés: Konferencia-, üzleti-és rendezvényturizmus feltételének javítása Javasolt regionális Az intézkedés célja: A konferencia- üzleti- és rendezvényturizmus fogadási feltételeinek javítása. Támogatható tevékenységek: Események, rendezvények, konferenciák helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése. (ÉAOP ) Hazai és nemzetközi sportrendezvények, sportkonferenciák infrastrukturális feltételeinek javítása. (ÉAOP ) Minıségi szolgáltatást nyújtó, magas színvonalú szálláshelyek alkalmassá tétele rendezvények, konferenciák tartására. (ÉAOP ) Bemutató- és látogatóközpontok fejlesztése, konferenciatermek, kiállítások és rendezvények szervezésére alkalmas területek kialakítása. (ÉAOP , ) Konferenciákhoz, rendezvényekhez kapcsolódó speciális marketing-tevékenység. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, turisták, látogatók. Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, turisztikai- és sportegyesületek, szakmai szervezetek, szövetségek. Eredmény Lebonyolított rendezvények száma (db, EMIR/kedvezményezett) Résztvevık száma a rendezvényeken (fı, EMIR/kedvezményezett) Hatás A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) A régió GDP-jébıl a turisztikai ágazat arányának növekedése (%, KSH) 14

15 Intézkedés: Integrált és koherens regionális turisztikai marketingtevékenység fejlesztése Javasolt regionális Az intézkedés célja: Összehangolt regionális marketing és promóciós tevékenység kialakítása. Támogatható tevékenységek: Kommunikációs stratégia kidolgozása és megvalósítása. (ÉAOP ) Régiómarketing eszközök fejlesztése. (ÉAOP ) Turisztikai márkaképzés támogatása. (ÉAOP ) Turisztikai információs és telekommunikációs rendszerek fejlesztése, minısítési és foglalási rendszerek összehangolása (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, turisták, látogatók. Önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, turisztikai egyesületek, tourinform irodák, szakmai szervezetek, szövetségek. Eredmény A turizmusból származó bevételek növekedése a régióban (%, KSH) Marketing kiadványok számának növekedése (db, EMIR) Hatás A régió GDP-jébıl a turisztikai ágazat arányának növekedése (%, KSH) A régió GDP-jének növekedése (Ft, KSH) 15

16 1.4. PRIORITÁS: A RÉGIÓ KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI INNOVÁCIÓINAK MEGALAPOZÁSA, FEJLESZTÉSE Intézkedés: A gazdasági és regionális igényekhez illeszkedı, a régió oktatási vertikumára alapozott oktatási és képzési rendszerek fejlesztése Javasolt regionális A gazdasági igényekhez és regionális szükségletekhez igazodó oktatási és képzési rendszerek fejlesztése. Támogatható tevékenységek: A piaci igényekre alapozott, TISZK-en kívüli regionális szak- és átképzési programok, intézmények infrastrukturális fejlesztése. (ÉAOP ) Vállalati munkakultúra, szervezetfejlesztés, menedzserképzés, az egyén készségfejlesztését szolgáló nem formális nevelési, oktatási területek támogatása. (ÉAOP ) Az oktatási intézmények és a gazdasági szereplık közötti együttmőködések, képzési programok és infrastrukturális hátterük fejlesztése. (ÉAOP ) Az elméleti tapasztalatok gyakorlatba való átültetése. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága, gazdasági társaságai. Oktatási és képzési intézmények, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok. Eredmény Regionális szak- és átképzési programban résztvevık száma (fı, munkaügyi központok, OFA) Szervezet- illetve készségfejlesztéseken átesettek száma (fı, EMIR) A szakmát szerzettek számának növekedése (fı, KSH) Hatás Regisztrált munkanélküli-arány növekedésének lassulása (%, munkaügyi központok, KSH) A gazdasági igényekhez és regionális szükségletekhez igazodó oktatási és képzési rendszerek fejlesztése. Támogatható tevékenységek: TISZK-ek és a felsıfokú oktatási rendszer fejlesztése. (TIOP , , , TÁMOP 4. prioritás) Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek javítása. (TIOP ) Tehetséggondozó kollégiumok fejlesztése. Nyelvtanulás támogatása. (TÁMOP , , ) Informatikai készség és eszköz fejlesztés. (TÁMOP , , TIOP 1.1.2, ) 16

17 Földrajzi beavatkozási Nevelési-oktatási színvonal romlásának megállítását támogató programok mind az alap-, közép- és felsıfokú oktatás esetén. (TÁMOP , 3.1.1, , , , , , , ) Technológiai intenzív szakok indítása. Felsıfokú innováció-menedzsment képzés kialakítása és mőködtetése. (TÁMOP , ) A felsıoktatás keretén kívüli innovációs szakképzés, tréning kialakítása és szervezése. Felsıoktatási intézmények új tananyag, tanmenet kidolgozásának, taneszköz szükséglet beszerzésének, humán erıforrás szükséglet felmérésének és képzési eredmények hatástanulmány-készítésének támogatása. (TÁMOP , , TIOP ) A régió teljes területe. A régió lakossága. Oktatási és képzési intézmények, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok. Eredmény Innovációs szakképzésben, tréningen résztvevık száma (fı, EMIR) Új tantervek száma (db, EMIR) Hatás Adaptált tanagyagok száma (db, EMIR) Intézkedés: A régió kulturális, mővészeti kreatív kezdeményezéseinek fejlesztése A kulturális-kreatív kezdeményezések fejlesztése, a gazdaságban betöltött szerepének erısítése. Támogatható tevékenységek: A kreatív ipart megalapozó iskolán kívüli tehetséggondozás. (TÁMOP ) Kulturális, mővészeti, kreatív termékek elıállításának, piacra jutásának elısegítése, értékesítésének, marketingtevékenységének támogatása. A kreatív, kultúrával foglalkozó tantárgyak szerepének megerısítése. Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága. Önkormányzatok intézményei, non-profit szervezetek, gazdasági társaságok. Eredmény Kultúrával foglalkozó tantárgyak számának növekedése (db, kedvezményezett) Kulturális, mővészeti termékek száma (db, kedvezményezett) 17

18 Hatás Kulturális ismeretek növekedése (skála, kedvezményezettek) Intézkedés: A régiós civil társadalom önfenntartó képességének növelése, együttmőködéseinek megerısítése. Javasolt regionális A civil kezdeményezések támogatása, a civil szféra megerısítése, infrastrukturális hátterének fejlesztése. Támogatható tevékenységek: Civil szervezetek infrastrukturális hátterének fejlesztése. (ÉAOP ) Kapcsolódó, szükséges eszközök, berendezések beszerzése. (ÉAOP ) Kapcsolódó, regionális civil kezdeményezések, rendezvények, programok támogatása. (ÉAOP ) Kapcsolódó, szükségletalapú, adekvát szociális szolgáltatási rendszerek tervezése és elıkészítése, különösen alapszolgáltatásokat nélkülözı területeken. (ÉAOP ) Kapcsolódó, lokális identitást erısítı programok támogatása, helyi, térségi közösségek kapcsolatrendszerének erısítése. (ÉAOP ) Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A régió lakossága. A régió civil szervezetei. Eredmény Civil rendezvények számának növekedése (db, EMIR) Programokba bevont lakosság száma (fı, EMIR) Hatás Civil szervezetek számának növekedése (db, KSH) A régiós civil társadalom önfenntartó képességének növelése, kezdeményezéseik, együttmőködéseik támogatása. Támogatható tevékenységek: Civil, önkéntes és közéleti létre nevelı programok /iskolai/, módszerek kidolgozása és megvalósítása. (TÁMOP , ) Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek képzési támogatása (TÁMOP ) Civilek és szervezeteiket tájékoztató mősorok, folyóiratok, kiadványok támogatása. (TÁMOP ) Regionális és kistérségi civil találkozók és fórumok támogatása. (TÁMOP ) Települési, ifjúsági önkormányzatok létrehozása, iskolai demokrácia megteremtése és fejlesztése. Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. 18

19 A régió lakossága. A régió civil szervezetei. Eredmény Elért és bevont önkéntesek száma (db, EMIR) Képzésben részt vett civil szervezeteknek szolgáltatók száma (db, EMIR) Hatás Civil szervezetek számának növekedése (db, KSH) 19

20 A stratégia 2. specifikus célja: A RÉGIÓ TERMÉSZETI, KÖRNYEZETI RENDSZEREINEK KIALAKÍTÁSA, MEGİRZÉSE ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA, A KÖRNYEZET ÉRTÉKKÉNT VALÓ KEZELÉSE. ( ÖKO-RÉGIÓ ) 2.1. PRIORITÁS: A RÉGIÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK MEGÓVÁSA ÉS FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSE, BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE Intézkedés: A környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Javasolt regionális Az egészséges települési környezet megteremtése. Támogatható tevékenységek: 2000 lakos-egyenérték (LE) alatti települések korszerő szennyvízkezelésének támogatása (hagyományos és/vagy természetközeli technológián alapuló szennyvíztisztítási létesítmények, egyedi szennyvízelhelyezési létesítmények, közmőpótló berendezések, szennyvízelvezetı hálózat, folyékony kommunális hulladékok elhelyezése). (ÉAOP ) Korszerőtlen vagy felhagyott, települési, szilárd hulladéklerakók (ISPA vagy Kohéziós Alap projektben nem szereplık), földmedrő folyékony hulladékfogadó helyek, állati hulladéktemetık rekultivációja. (ÉAOP ) Illegális szilárd hulladéklerakók rekultivációja. Urbanizációs légszennyezés és zajszennyezés-védelmi rendszerek fejlesztése (zaj- és porvédı erdısávok, zajvédı falak létesítése). (ÉAOP ) Levegı és zajszennyezési mérıhálózat, települések zajtérképének elkészítése, zajvédelmi berendezések, eszközök telepítése, korszerősítése. Földrajzi beavatkozási A régió teljes területe. A szennyvízkezelés és hulladékrekultiváció esetében kiemelten a régió azon természeti területei, amelyek valamely környezeti elem szempontjából fokozottan érzékenynek, sérülékenynek vagy kiemelt védelem alatt állónak minısülnek (pl. Natura 2000, Érzékeny Természeti Területek, magas talajvízállású területek, felszín alatti vízbázisok szempontjából érzékeny területek, sérülékeny vízbázisok stb.). A zaj- és levegıvédelem esetében kiemelten a régió fıközlekedési útvonalai mentén fekvı települések és a nagyvárosok. A régió lakossága Települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, Magyar Közút Kht., területileg illetékes nemzeti park igazgatóságok, non-profit szervezetek 20

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13. Táblázat adattartalma : o keretösszeg: minden esetben a felhívásban megjelent keret (a végső döntések után fennmaradó keretek esetleges átcsoportosításai nem jelennek meg ebben az oszlopban); o : a benyújtási

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TéT attasék konferenciája, 2007. október 2. A GKM intézményi stratégiája 2007-re

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás

Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét. 2009. április 15. Helyzetbemutatás Komposzt elıáll llítása különbk nbözı eredető szerves hulladékok, valamint szennyvíziszap ziszap felhasználásával Szolnoky Tamás K+F igazgató Agrogeo Kft. Kecskemét 2009. április 15. Helyzetbemutatás Az

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Az IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.,akkreditált tanácsadó vállalat (ROP-VTSA-2012-1135)

Az IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.,akkreditált tanácsadó vállalat (ROP-VTSA-2012-1135) HU-SRB IPA II CBC 2014-2020 Tervezet OP Nyilvános Konzultáció 1. Prioritás: Határokon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat megelőző rendszerek fejlesztése Prioritás azonosítása A környezet védelme, éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK

2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK ÁROP-1.1.20-2012-2012-0001 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése kiemelt projekt 2015. ÉVI LEHETŐSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK 2015. április Tematikus célkitűzések 1) Kutatás, a technológia fejlesztése

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben