Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA"

Átírás

1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Készítmény neve: Insette dezodor Származási hely: Gyártó Magyarországi forgalmazó: A termék rendeltetetése: Változatok E.U. LEC (Liverpool) Ltd. Alfred Street, Wavertree Liverpool L15 4LH Egyesült Királyság. Tel.: +44 (0) Fax: +44 (0) V-Contact Kft Szada Ipari Park, 4333/18. Tel.: Fax: Izzadásgátló dezodor. Az összes férfi és női változat, 75ml-es és 150ml-es kiszerelésben. Sürgősségi telefon: (Elérhető: 8-tól 16 óráig.) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Besorolás: Szembe jutás esetén: Bőrrel való érintkezés: Belégzés esetén: R12 Fokozottan tűzveszélyes. A folyadék irritációt és átmeneti szaruhártya károsodást okozhat. Nem valószínű, hogy értékelhető károsodást okoz, még ismételt bőrkontaktus esetén sem. Nem valószínű, hogy káros mennyiségben felszívódik. Nagy mennyiségű permet belégzése szédülést, illetve az orr, a torok és a légutak irritációját okozhatja. Központi idegrendszeri depresszió lehetséges.

2 Lenyelés esetén: Véletlenszerű lenyelése nem valószínű, de ha megtörténik, idegrendszeri depressziót, hányinger, hányást, koordinációs zavarokat és eszméletvesztést okoz. 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Kémiai anyagok CAS szám Egészségügyi Osztályozás w/w % besorolás (R mondatok) Etanol Nincs R % Bután Nincs R % Propán Nincs R % Alkoholos/Vizes illatanyag oldat - Nincs R % Kérjük, az R-mondatokra és az egyéb jelekre vonatkozó teljes szöveget olvassa el a 15. és 16. pont alatt. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Szembe kerülés esetén Bőrrel való érintkezés esetén Belégzés esetén Lenyelés esetén A kontaktlencséket el kell távolítani. Alapos öblögetést kell végezni tiszta, friss vízzel legalább 10 percen át a szemhéjat eltartva a szemgolyótól. Orvoshoz kell fordulni. Az érintett bőrfelületet vízzel le kell mosni normál higiéniai eljárás. Friss levegőre kell menni, melegben tartani az érintett személyt, és orvost kell hívni. A szer véletlenszerű lenyelése esetén: a szájat vízzel ki kell mosni. Nyugodtan kell maradni. Orvost kell hívni. Hánytatni tilos. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Tűzoltásra alkalmas eszközök: Speciális tűzoltási eljárások: Különleges kockázatok: Víz, vízsugár, száraz poroltó, alkoholálló hab & széndioxid. A tűznek kitett tárolóedényeket vízsugárral kell locsolni, hogy csökkentsük a robbanásveszélyt. A tűztől sűrű fekete füst keletkezik, mely olyan

3 égési melléktermékeket tartalmaz, melyek egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Megfelelő oxigénpalackos légzőkészülék használata kötelező. 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN Eljárások az anyag kifolyása vagy kiömlése esetén A nem feltétlenül szükséges személyzetet el kell távolítani. Kerülni kell a keletkező gőzök belélegzését. A 7 & 8 részben leírt védőintézkedéseket be kell tartani. A kiömlött szert nem gyúlékony, jó nedvszívó képességű anyaggal pl. homok, föld, vermikulit, kovaföld - be kell fedni, majd összegyűjteni, majd megfelelő tárolóedénybe tenni, hogy később a hulladéktörvény előírásainak (lásd 13. pont) megfelelően lehessen ártalmatlanítani. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés A keletkező gőzök nehezebbek, mint a levegő, ezért a padló környékén terjednek szét. Levegővel vegyülve robbanóelegyet alkothatnak. Meg kell előzni a gőz és a levegő gyúlékony vagy robbanásképes eleggyé sűrűsödését, valamint kerülni kell azt, hogy a foglalkoztatásbeli kitettségi határértékeknél magasabb koncentrációjú gőzök keletkezzenek. A jó házvezetési szokások, valamint a hulladékanyagok rendszeres biztonságos eltávolítása minimalizálja a spontán gyulladás veszélyét, és egyéb tűzzel kapcsolatos kockázatokat. A szer használata közben, illetve tárolásának helyén kerülendő az evés, ivás és dohányzás. Tárolás 50 C alatti hőmérsékleten, jól szellőző helyen, hő- és gyújtóforrásoktól, valamint közvetlen napfénytől távol tartandó. Tilos a dohányzás. A termék feliratozásában található utasításokat be kell tartani. Erősen oxidáló anyagoktól, erősen lúgos valamint erősen savas anyagoktól elkülönítve tartandó. 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM Összetevő neve OES/MEL 15m STEL 8hr TWA Etanol OES 1920mg/m3 Bután 40 OES 750ppm 600mg/m3 Műszaki teendők Megfelelő szellőztetést kell biztosítani azért, hogy a keletkező gázok koncentrációját jóval a legalacsonyabb robbanási határérték alatt tartsuk, valamint hogy biztosítsuk azoknak az anyagoknak a

4 szellőzését, amelyeknél a meghatározott Foglalkoztatásbeli Kitettségi Standard alacsonyabb. Légutak védelme: Kezek védelme Szemek védelme Bőrvédelem Légzésvédő felszerelés szükséges abban az esetben, ha a termék permetezésekor a permetező személy vagy a környezetében levők számára nem biztosítható a foglalkoztatásbeli kitettségi határértékek alatti szint, vagy a műszaki kontroll és intézkedések nem fejleszthetők tovább. Gumikesztyű viselése ajánlott. Nem valószínű a szükségessége. Pamut vagy pamut/műszál overall viselése javasolt. Az erősen szennyezett öltözéket le kell vetni, a bőrt vízzel és szappannal vagy megfelelő bőrtisztító szerrel le kell mosni. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Fizikai állapot: Aeroszol Megjelenés: Áttetsző, halvány szalmasárga alkoholos illatanyag oldat. Illat: Illatosított. ph érték: 6,5-8,5 Forráspont/Forrástartomány: C Olvadáspont/Olvadási tartomány: -25 C alatt Öngyulladás: 365 C Robbanási tulajdonságok Zárt helyen, gyújtóforrás közelében mérsékelt/komoly. Oxidációs tulajdonságok Oxidáló anyagokkal inkompatibilis. Palack nyomása 2.75 bar Relatív sűrűség: N/A VOC tartalom 66g/100ml Oldhatóság vízben: Lényegében oldható. Oldhatóság oldószerben A legtöbb szerves oldószerrel elegyet alkot. Egyéb adatok STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Stabilitás Kerülendő körülmények Veszélyes bomlástermékek stabil. Nyílt láng, forró vörös felületek, és egyéb magas hőmérsékletű források, melyek termikus bomlást okozhatnak, kerülendők. Tűz esetén veszélyes bomlástermékek füst, szénmonoxid, széndioxid és nitrogén oxidok keletkezhetnek.

5 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Magára a termékre vonatkozó adatok nem elérhetők. A szerves oldószeres gőzöknek való kitettség egészségre káros hatásokat eredményezhet a vesékben és központi idegrendszerben. A tünetek a következők lehetnek: fejfájás, szédülés, fáradtságérzet, izomgyengeség, álmosság és - extrém esetekben - eszméletvesztés. A szembefröccsenés irritációt és visszafordítható helyi károsodást okozhat. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Magára a termékre vonatkozó adatok nem elérhetők. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK A képződött hulladékokat, beleértve az üres palackokat is a hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásaival összhangban kell kezelni. Az ezen adatlapban foglaltak szerint meg kell tudakolni a helyi hatóságoktól, hogy erre a termékre vonatkoznak-e speciális helyi előírások. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK* *CCCN: UN No.: 1950 *IMDG: 2102 *Osztály: 2.1 *ICAO/IATA: 2.2 *RID/ARD: 2,5 A 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Veszélyszimbólum: Fokozottan tűzveszélyes. Veszélyjel: F+

6 R-mondatok R12 Fokozottan tűzveszélyes. * S-mondatok S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás. S23 A keletkező gázt/permetet nem szabad belélegezni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. Szabályozási referenciák A vegyi anyagokról szóló szabályozás 1994 (Veszélyességi információk és csomagolás), valamint a későbbi módosítások. 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK Az ezen adatlapon szereplő információk összhangban vannak a kémiai anyagokról (veszélyesség és csomagolás) szóló rendeletek előírásaival. Nem képezik a felhasználó saját munkahelyi kockázatkezelésének kiértékelését, ahogy más egészségügyi és biztonsági előírások megkövetelik. A termék használatakor a munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírások, valamint a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásoknak kell irányadónak lenniük. A termék az 1. pontban meghatározott célokon kívül másra nem használható anélkül, hogy előtte ne konzultálnánk a szállítóval és ne tartanánk be a leírt kezelési utasításokat. Minthogy a specifikus körülmények kívül esnek a szállító ellenőrzési körén, az a felhasználó felelőssége, hogy biztosítsa a termékre vonatkozó törvényi szabályozás által előírt követelmények betartását. Ez a termék nem minősül veszélyesnek a vegyi anyagok veszélyességi leírása alapján (az OES/MEL értékek a jelenlegi EH40 szabványból származnak, kivéve ha máshogy van jelölve, olyankor az adott értéket a szállító közölte). További információ elérhető a következő kiadványokban: Az egészségre veszélyes anyagok ellenőrzéséről szóló szabályozás 1988 (SI 1988:1657) A környezet védelméről szóló szabályozás 1992 (SI 1992:2839) A 3. pont alatt szereplő R-mondatok jegyzéke: R11 Tűzveszélyes. R12 Fokozottan tűzveszélyes.

Anyag Biztonsági Adatlap

Anyag Biztonsági Adatlap Biztonsági Adatlap Létrehozatalának Dátuma: 2000-06-27 1.Készítmény és a Vállalat azonosítása: 1.1 Készítmény azonosítása: #03Átdolgozás Dátuma: 2008-09-09 Készítmény megnevezése: BRISTON CIPŐ DEO Spray

Részletesebben

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.A készítmény neve: SUPER COBRA Légy és szúnyogirtó aeroszol 400 ml Szabadforgalmú irtószer 1/6 1.2. Felhasználás: Légyés szúnyogirtó aeroszol

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 S.C. Johnson Kft. Kiállítás kelte: 2007. március 26. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 27. Tel: 361 224 84 00 Fax: 361 224 84 05 1/8. oldal Johnson OFF rovarriasztó aeroszol

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint PARDNER 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PARDNER Termékkód (UVP) 06419135 Alkalmazás Gyomirtó szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01. HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115 A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.10 102000011563 DECIS MEGA Verzió

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően verziószám: 4.0 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KLINIKO-TEMPO

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DECIS MEGA 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév DECIS MEGA Termékkód (UVP) 06481361 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ Változat: 3 A 3. változat kiadására a 453/2010/EU hatályba lépése miatt került sor

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ Változat: 3 A 3. változat kiadására a 453/2010/EU hatályba lépése miatt került sor BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS:

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: UNITOX légy- és szúnyogirtó aerosol légy- és szúnyogirtó aerosol Florin Vegyipari

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően

Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Biztonsági adatlap A 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. melléklete és a többszörösen módosított EüM 44/2000. (XII.27.) rendeletnek megfelelően Multi 2002 zsírspray PROFESSIONAL Cikkszám:819 Biztonsági adatlap

Részletesebben

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP Konform a 1907/2006 EK szabályozással és módosításaival Clinil Kód 100350E Változat 5 Felülvizsgálat ideje 14 Október 2010 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 1 Kiállítás kelte: 2013. 02. 25. Felülvizsgálat: Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Grillgyújtó 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

*** csak tervezet ***

*** csak tervezet *** Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék neve Termékkód Alkalmazás : AVERY DENNISON FLAT SURFACE CLEANER : CB1380001 : Tisztítószer. Ipari/intézeti felhasználásra. Szakember

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 1/7. oldal Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1. A készítmény neve: Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol Azonosítási

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Változat: 4 Kiállítás kelte: 2005. 06. 01. Felülvizsgálat: 2012. 12. 10. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Reál ablaktisztító folyadék 1.2 A keverék megfelelő

Részletesebben