Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/ , Fax: 26/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet."

Átírás

1 Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/ , Fax: 26/ Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően, ha bizonyos emberi normákat mindenki betart. A házirend tartalmazza a egyéb magasabb rendű jogszabályokban nem rögzített jogokat, kötelességeket, amelyeknek betartása az iskolában mindenkinek kötelező. Elvárásaink: Tanárainktól és tanulóinktól elvárjuk: - saját maguk és a másik ember személyének kölcsönös tiszteletét, véleményének toleráns megítélését - a tudás tiszteletét, az új iránti nyitottságot - az emberi alkotások tiszteletét - a természet védelmét - a nemzeti és nemzetiségi értékek megbecsülését - tetteinkért a felelősségvállalást - a szorgalmas munkát, tanulást - a helytállást, a küzdést - a segítőkészséget, az ígéretek megtartását - az igazmondást, őszinteséget - a pontosságot - a kultúrált, udvarias viselkedést - a környezetre, külső megjelenésre való igényességet - az egészséges életmódot. Jogaid: Jogaidat törvény védi. Emberi méltóságodat, személyiségedet tiszteletben kell tartani. Az iskola védelmet biztosít számodra a lelki és fizikai erőszakkal szemben. Jogaid gyakorlása azonban nem korlátozhatja mások jogainak érvényesítését. Jogod van, hogy a tanítás során az ismeretekhez tárgyilagosan és többoldalú módon juthass. Jogod van igénybe venni az iskola által nyújtott segítséget, az iskola létesítményeit. Részt vehetsz az iskolában szervezett szakkörökben. Jogszabály szabta feltételek szerint tagja lehetsz iskolán kívüli szervezeteknek, sportegyesületnek. Jogod van az általad önként vállalt iskolai tevékenységeken (tanulmányi és sportversenyek, szakkörök, énekkar) egész évben részt venni. Ha így döntesz, döntésed egész tanévre szól. Évközi kilépést a foglalkozásvezető és az osztályfőnök engedélyezhet. Az iskola tanulójaként részt vehetsz az iskolai rendezvényeken. 1

2 A közösség irányításában aktívan részt vehetsz, értékeléseddel, bírálatoddal, javaslataiddal segítheted annak alakulását. Választhatsz és választható vagy különböző szintű és hatáskörű diákszervezetekbe. Jogod van tájékoztatást kapni a téged érintő kérdésekben (tanulmányi munka, érdemjegyek) és érdekeid védelmében az iskolai közösség különböző fórumaitól és tagjaitól; segítséget kérni az osztályfőnöködtől, tanáraidtól, igazgatódtól, a Diáktanácstól. A diákönkormányzatnak külön működési rendje van. Jogod, hogy értesülj a tanulmányaid folytatásához szükséges információkról. A nevelők segítségét kérheted saját illetve tanulótársaid védelmére. Egy tanítási napon maximum 2 egész órás dolgozatot írattathatnak veled tanáraid. Jogod, hogy dolgozataidat két héten belül értékelve kapd vissza. Jogod van az iskolai étkezést és napközi otthoni ellátást igénybe venni. Szüleid kérelmére a jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adhatsz számot tudásodról. Indokolt esetben a tanórai foglalkozások alól szülői kérésre alkalomszerűen, ideiglenes vagy állandó jelleggel orvosi javaslat alapján mentességet élvezhetsz, magántanuló lehetsz. Tanulóközösséged bármely tagja javaslatot tehet jutalmazásra vagy elmarasztalásra, felnőtt vezetőkön keresztül illetve részt vehet a magatartás, szorgalom értékelésében. A diákigazolvány nyújtotta kedvezményeket igénybe veheted. Jogod van az óraközi szünetek rendeltetésszerű felhasználására (testi, szellemi felfrissülés, étkezés). Egészségednek, képességeidnek, egészségi állapotodnak megfelelően jelentkezhetsz továbbtanulásra. Kötelességeid: Óvd saját és társaid testi épségét, és haladéktalanul jelentsd a felügyeletedet ellátó pedagógusnak ha téged, társaidat, az iskolát vagy másokat veszélyeztető tevékenységet, illetve balesetet észlelsz! Óvd és őrizd meg az iskola létesítményeit, felszereléseit, tartsd meg az iskolai házirendet és az iskolához tartozó területek, helységek használati rendjét (tornaterem, ebédlő, könyvtár, szaktantermek)! Részt kell venned a kötelező és a választott foglalkozásokon. Tegyél eleget rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségeidnek! - tanítási órákra feltétlenül hozd el a szükséges taneszközöket, felszereléseket! - órákon, egyéb foglalkozásokon fegyelmezetten, aktívan vegyél részt, a kapott utasításokat vonakodás nélkül hajtsd végre! - Házi feladataidat mindig készítsd el legjobb képességeid szerint! - Szüleidet tájékoztasd iskolai teljesítményedről, nehézségeidről, ellenőrződet mindig írattasd alá! 2

3 Ellenőrző könyv elvesztését azonnal jelentsd be az osztályfőnöknek, aki az elvesztés körülményeit felülvizsgálja! Új ellenőrző könyvért szülői kérelmet kell benyújtanod, és az új ellenőrző árát meg kell térítened. Magatartásoddal tanúsíts tiszteletet az iskola tanárai és más dolgozó személye és munkája iránt, becsüld társaidat, önmagadat és fegyelmezett magatartással járulj hozzá az iskola jó hírnevéhez! Az iskolában és iskolán kívül is kultúráltan viselkedj, védd, segítsd a kisebbeket, magatartásoddal mutass példát! Öltözködj ízlésesen, ünnepi alkalmakkor megfelelő öltözéket (lányok: fehér ingblúz, sötét szoknya; fiúk: fehér ing, sötét nadrág) viselj! A tanterem tisztaságáért az osztály minden tanulója felelős. A szünetekben a hetes ügyel a terem rendjére. A hetesi feladatok nem adhatók át! Napraforgómagot, tökmagot, rágógumit a környezet tisztasága érdekében ne hozzál az iskolába. A fiatal szervezetedre különösen káros dohányzás és szeszesital fogyasztás az iskolában, iskolai rendezvényeken tilos! Az egészségügyi és tisztasági előírásokat tartsd meg, az előírt szűrő- és szakorvosi vizsgálatokon vegyél részt, oltásokon, fogorvosi vizsgálatokon jelenj meg! Ettől eltérni orvosi igazolással lehet. Elvárjuk, hogy a mondd helyiséget kultúráltan, és rendeltetésszerűen használd! Minden olyan rendezvényen részt kell venned, melyet tanítás helyett szervezett az iskola. Iskolai ünnepélyen, pedig a megadott időben, és helyen legyél ott! Az ezekről való távolmaradást köteles vagy igazolni. Kártérítési kötelezettségeid: - az iskola vagy más tulajdonában szándékosan okozott kárt a törvényben meghatározottak szerint kötelező megtéríteni. Az általad okozott kárért a szüleid, gondviselőid felelősséggel tartoznak. - A saját tulajdon védelme érdekében nagyobb értékeket indokolatlanul ne hozzál az iskolába. - Saját és társaid épségét veszélyeztető tárgyakat, eszközöket tilos az iskolába hoznod. - Értéktárgyakért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. Az iskolában walkmant, telefont a tanítási idő alatt nem használhatsz. Az elvett tárgyakat az igazgatótól szüleid vehetik át. A tárolási hely hiánya miatt az iskolába kerékpár, roller, gördeszka nem hozható! Az iskola munkarendje 1. Az iskolába érkezés Az iskola épületei tanítási időben 7.00 órától óráig tartanak nyitva. Az iskolába érkezés ig tart. Gyülekezés az A épület előtti udvaron, rossz idő esetén a B épületben. Az iskola épület 8,00-tól 13,30-ig zárva van. A kapuügyeletet ez alatt az idő alatt a mindenkori 6., 7. és 8. osztályosok látják el. A zavartalan iskolakezdés és a balesetek megelőzése érdekében kérjük a szülőket, hogy az iskola területére autóval ne hajtsanak be. 3

4 2. A tanítási órák és óraközi szünetek, tanítás utáni rend: Csengetési rend: 7.50 Csengetéskor az udvaron sorakoznak a tanulók, és a tanár irányításával vonulnak be a terembe. 1. óra ig 2. óra ig 3. óra ig 4. óra ig 5. óra ig 6. óra ig tart. Az első óra után 20 perces a tízórai szünet. A tanulók a tízóraijukat tanári felügyelet mellett fogyasztják el a termükben. Az óraközi szüneteket a tanulók az udvaron tölthetik, rossz idő esetén, a folyosókon és az osztálytermekben. A teremben a csoportváltásért az előző órát tartó nevelő a felelős. A szünetben a tanteremben csak a hetesek tartózkodhatnak, a felelősök addig amíg feladatukat ellátják. Szünet végén sorakozó az adott épület előtt. A tanulók a terembe a tanárral együtt mehetnek be. A tanítási órák öt épületben 8.00 órától ig folynak. A tanórán kívüli foglalkozásokra, kivéve a hittan, a felsősöknek óra után kerül sor, az alsósoknak óra után, péntek kivételével. A napközi otthon ig tart. Délután a szülők kérésére leghamarabb órakor engedhető el a tanuló. A könyvtárat, a szaktantermeket és a tornacsarnokot tanórán, és tanórán kívül nevelői felügyelettel látogathatják a tanulók. A tanári és igazgatói irodába csak engedéllyel lehet belépni. Az iskola épületének, a tanítási idő alatti elhagyására az igazgató helyettese, osztályfőnök ad engedélyt. 3. Tanítás utáni rend: A tanítás befejezésekor a tanuló a széket felteszi a padra, a szemetet felszedi és kiszedi a padból, a tanteremből fegyelmezetten távozik. A tanulók különböző délutáni foglalkozásokon (klub, szakkör, korrepetálás) vehetnek részt. Befejezésük után vagy visszatérnek a napközibe, vagy el kell hagyniuk az iskola épületét, a folyosókon nem csellenghet senki sem! A napközis csoport a termet a tanítási órák befejezése után foglalja el. A napközis tanterem tisztaságáért és épségéért délután a napközis csoport a felelős. A termet minden tanulónak úgy kell elhagyni, hogy a padból a szemetet kiüríti, a székeket pedig felrakja a padra. 4

5 Az iskolai étkezést igénybe vevő tanulók a térítési díjat az előre megjelölt napokon kötelesek befizetni. Amennyiben tartozásuk van, és azt a következő hónapi befizetésig nem rendezi a szülő, gyermeke tovább nem étkezhet. Az ebédlőben a rend megtartása kötelező. Étkezésre várva és az étkezés közben a kulturált magatartást elvárjuk. Hiányzás esetén az étkezést az értesítéstől számított 2. naptól tudjuk lemondani. 4. Sportudvar használata Ha használják, akkor tanári felügyelet szükséges minden esetben (szünetben, tanórán kívül is). Szombaton és vasárnap csak előzetes igazgatói engedély alapján lehet igénybe venni. A használat kezdési és befejezési időpontját rögzíteni kell. 5. A hetes feladatai - Felügyel az osztály rendjére, tisztasására - Jelenti a hiányzókat - Felelős társai és az osztály felszereléseiért - Gondoskodik a tábla tisztaságáról, krétáról - Gondoskodik az osztály szellőztetéséről, a szemetes vödrök kiürítéséről, tanítás végén ellenőrzi a terem tisztaságát - 10 perccel a becsöngetés után az irodában jelenti, ha a nevelő nem érkezett meg. 6. A hiányzások igazolása, távolmaradási és távozási engedélyek A tanulók hiányzásukat szülői igazolással, vagy három napot meghaladó mulasztás esetén orvosi bizonyítvánnyal igazolják. Ezt az igazolást az osztályfőnöknek mutatják be a hiányzást követő hét végéig. A szülők a mulasztást a hiányzás első napján jelentsék be az osztályfőnöknek. A szülő egy félévben 3 napot igazolhat. Háromszori igazolatlan, indokolatlan késés a tanítási óráról 1 órás igazolatlan mulasztásnak számít. Szorgalmi idő alatt indokolt esetben, ill. családi okból előzetes szülői kikéréssel hiányozhat a tanuló: a) családi események miatt, b) ha a tanuló egyesületi tag és versenyen vesz részt, c) családi üdülés vagy külföldi út miatt. Amennyiben a tanuló a tantárgy óraszámának 30 % -ában hiányzott, nem osztályozható. A nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 5

6 7. Jutalmazás, büntetés, útmutató a házirendhez Jutalmazás Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít vagy képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, osztálya, iskolája érdekében közösségi munkát végez, iskolai, iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul iskolája hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. Jutalmazás formái: Dicséretek fokozatai: - szóbeli dicséret /osztály, iskola előtt/ - szaktanári dicséret - osztályfőnöki dicséret - diák-önkormányzati dicséret iskola előtt /közösségi munkáért/ - igazgatói dicséret /iskola előtt, ünnepségeken/ - tantestületi dicséret /iskola előtt, ünnepségeken könyvjutalom, és oklevél adományozásával (aláíró: igazgató, DIK felnőtt és gyermekvezető, osztályfőnök, szaktanár) - Napsugár-díj Jutalmazási formákra javaslatot a szaktanárok, az osztályfőnök, a DIK, a tanulói közösség tehet. Büntetés Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben részesítjük. A büntetés formái: - szaktanári-, osztályfőnöki-, napközis nevelői figyelmeztetés, - szaktanári-, osztályfőnöki-, napközis nevelői intő, - szaktanári-, osztályfőnöki-, napközis nevelői megrovás, - igazgatói intés, megrovás, - tantestületi intés, vagy megrovás, - a tiltott tárgy időszakos elkobzása, - szabadidős, nem kötelező programoktól való eltiltás. Ha a tanuló kötelességeit súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás indítható (Ld. Fegyelmi szabályzat) 6

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A tanuló jogai...6 A tanuló kötelességei...7 A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUNGL GYÖRGY IGAZGATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE I.A házirend célja A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E Az intézmény házirendje a bevezetőben említett közös szabályokon kivűl összetevődik az ÁMK (6. oldaltól a 17. oldalig) és az óvoda házirendjéből (18. oldaltól a 26.

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben