Biztonsági adatlap. PULICOL 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap. PULICOL 2000"

Átírás

1 Biztonsági adatlap. 22/5/2015, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Javasolt felhasználási mód: Speciális oldószeralapú festékmaró. Tisztító Ellenjavalt felhasználási módok: == 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító: MAPEI KFT Budaörs Sport u. 2 A biztonsági adatlapért felelıs illetékes személy: 1.4. Sürgısségi telefonszám MAPEI KFT - phone: fax: (office hours) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Bp., Nagyvárad tér 2 - Tel: , SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A 67/548/CE és a 99/45/CE irányelvek kritériumai és módosításai: Tulajdonságai / Jelzések: F Tőzveszélyes R. mondatok: R11 Tőzveszélyes. EC 1272/2008 (CLP) irányelv kritériumai: Veszély, Flam. Liq. 2, Fokozottan tőzveszélyes folyadék és gız. Warning, Eye Irrit. 2, Súlyos szemirritációt okoz. Az emberi egészségre és a környezetre káros fizikokémiai hatások: Egyéb veszélyek nincsenek 2.2. Címkézési elemek Jelzések: oldal 1 az 10

2 Veszély Vészjelzések: H225 Fokozottan tőzveszélyes folyadék és gız. H319 Súlyos szemirritációt okoz. Óvintézkedések: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektıl elzárva tartandó P210 Hıtıl, forró felületektıl, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P280 Védıkesztyő/védıruha/szemvédı/arcvédı használata kötelezı P303+P361+P353 HA BİRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bırt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P370+P378 Tőz esetén: oltásra száraz porral oltó tőzoltókészülék használandó. P501 A terméket/tartályt az elıírásoknak megfelelıen kell hulladékkezelni. Különleges utasítások: Nincs Különleges intézkedések a többször módosított REACH rendelet XVII. mellékletének megfelelıen: Nincs 2.3. Egyéb veszélyek vpvb anyagok: Nincs - PBT anyagok: Nincs Egyéb veszélyek: Egyéb veszélyek nincsenek 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevıkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok 3.2. Keverékek A 67/548/EGK irányelv, a CLP szabályzat és a vonatkozó osztályozás értelmében veszélyes komponensek: >= 50% - < 75% 1,3-dioxolane REACH No.: , CAS: , EC: F; R11 3.3/2 Eye Irrit. 2 H /2 Flam. Liq. 2 H SZAKASZ: Elsısegélynyújtás 4.1. Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése Bırrel való érintkezés esetén: Bı, szappanos vízzel kell lemosni. Szembe jutáskor: oldal 2 az 10

3 Ha szembe kerül, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Azonnal, legalább 10 percen keresztül vízzel kell kimosni. Lenyelés esetén: Egyáltalán nem szabad hánytatni. AZONNAL ORVOSHOZ KELL FORDULNI! Vízben oldott aktív szenet vagy orvosi vazelint lehet adni Belélegzés esetén: A sérültet vigyük friss levegıre és tartsuk melegen, pihenı helyzetben A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások A termék könnyen lángra lobban, lángforrás közelében már 21 C alatt is A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: (lásd a fenti 4.1) 5. SZAKASZ: Tőzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelı oltóeszközök: Nincs Tőz esetén...-val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a 'Víz használata tilos.' mondattal is ki kell egészíteni. Oltóeszközök, melyeket biztonsági okokból nem szabad használni: Nincs 5.2. Az anyagból vagy a keverékbıl származó különleges veszélyek Ne lélegezzük be a robbanás vagy égés során kialakuló gázokat. Az égés nehéz füstöt termel. A tőz esetén felszabaduló füst ezzel azonos összetételő vagy toxikus vegyületeket és/vagy nem beazonosított irritáló anyagokat tartalmazhat Tőzoltóknak szóló javaslat Megfelelı légzıkészüléket használjon! Külön győjtse össze az oltáshoz használt vizet. Ezt a vizet nem szabad a csatornákba önteni! A nem károsodott tartályokat helyezze a közvetlen veszély zónáján kívülre, ha ez a mővelet biztonságosan kivitelezhetı. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerő expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárások Használjon egyéni védıfelszerelést. Távolítson el minden gyulladási forrást. A helyszínen tartózkodókat vezesse biztonságos helyre. Nézze át a 7. és 8. pontokban található védelmi intézkedéseket Környezetvédelmi óvintézkedések Az elfolyást földdel vagy homokkal kell körülhatárolni. A nyílt lángokat és a lehetséges égési forrásokat el kell folytani. Tilos a dohányzás. Akadályozza meg, hogy az anyag a földre/föld alá jusson. Akadályozza meg, hogy az anyag vízbe vagy csatornákba jusson. Győjtse össze a mosáshoz használt szennyezett vizet és ürítse ki. Ha gáz szabadul fel, vagy gáz jut a vízvezetékekbe, földbe vagy csatornákba, értesítse a felelıs hatóságokat. A győjtéshez megfelelı anyagok: szívóhatású anyag, szerves, homok 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A győjtéshez megfelelı anyagok: szívóhatású anyag, szerves, homok Bı vízzel mossa meg. Győjtse össze a mosáshoz használt szennyezett vizet és ürítse ki Hivatkozás más szakaszokra Lásd a 8. és 13. pontokat is oldal 3 az 10

4 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kerülje a bırrel és szemmel való érintkezést, a gızök, keverékek belélegzését. Ne használjon olyan üres tartályt, melynek tisztítása még nem történt meg. Átöntés elıtt gyızıdjön meg arról, hogy a tartályokban nincsen maradék összeférhetetlen anyag. Étkezıhelyiségekbe való belépés elıtt le kell venni a szennyezett ruházatot. Munka közben tilos az étel és az ital fogyasztás! Munka közben tilos a dohányzás! A javasolt védıfelszereléshez nézze át a 8. pontot. Bizonyos körülmények között a finom porok robbanást okozhatnak. Tartsa távol nyílt lángtól, hıforrásoktól és szikráktól. Ne távolítsa el a stretch fóliát robbanásveszélyes helyen (az elektrosztatikus töltés/kisülés veszélye miatt). Ne hagyja elektrosztatikusan feltöltödni A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolóedényeket mindig jól lezárva kell tartani. Mindig jól szellıztetett helyen kell tárolni. Nyílt lángtól, szikrától és hıforrástól távol kell tartani. Kerülni kell, hogy közvetlen nap érje. Ne hagyja elektrosztatikusan feltöltödni. Tartsa távol ételtıl, italtól és állateledeltıl. Együtt-tárolási tilalom: Nincs. Lásd a következı, 10.pontot is. Elöírások a raktárhelyiségre: Hővös és megfelelıen szellıztetett helység. Biztonsági elektromos berendezés Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nincs sajátos felhasználási mód 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem 8.1. Ellenırzési paraméterek Munkahelyi expozíciós határérték nem elérhetı DNEL expozíciós határértékek 1,3-dioxolane - CAS: Ipari munkás: 4.1 mg/kg - Felhasználó: 0.8 mg/kg - Expozíció: Humán dermatológiai - Frekvencia: Hosszú távú, rendszeres hatások Ipari munkás: 19 map1 - Felhasználó: 5.7 map1 - Expozíció: Humán belélegzés - Frekvencia: Hosszú távú, rendszeres hatások Felhasználó: 75 mg/kg - Expozíció: Humán orális - Frekvencia: Hosszú távú, rendszeres hatások PNEC expozíciós határértékek 1,3-dioxolane - CAS: Cél: Édesvíz - Érték: 19.7 mg/l Cél: Tengervíz - Érték: 1.97 mg/l Cél: Édesvízi üledék - Érték: 77.7 mg/kg Cél: Tengervízi üledék - Érték: 7.77 mg/kg 8.2. Az expozíció ellenırzése A szem védelme: Normális használat esetén nem szükséges. Dolgozzon mindenesetre a megszokott gyakorlat szerint. A bır védelme: Elöírás szerinti használat esetén nem szükség speciális óvintézkedések alkalmazása. A kéz védelme: PVC, neoprén kesztyü használata ajánlott (0.5 mm) ellenjavalt kesztyü: nincs. Légzésvédelem: oldal 4 az 10

5 Normál használat esetén nem szükséges. Nem megfelelı szellızés esetén B (EN 14387) filteres maszkot kell használni. Minden egyéni védıeszköznek meg kell felelnie a vonatkozó CE szabványoknak (ld. védıkesztyőkre vonatkozó EN 374 és a védıszemüvegekre vonatkozó EN 166 szabványt), ezeket megfelelöenk kell karbantartani és tárolni Konzultáljon a védıeszközök beszállítójával a felhasználási javaslatról és a felszerelés alkalmaságáról az egyes vegyi anyagokkal szemben Termikus veszélyek: Semmi Környezeti kitettségi ellenırzés: Semmi Nem megfelelı szellızés esetén AK2 (EN 141) filteres maszkot kell használni. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvetı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot: zselé Szín: fehér Szag: jellegzetes Szag-érzékelési határ: ph: Olvadáspont / fagyáspont: Forráspont: C Szilárd / gáz gyulladáspont: Az égés vagy robbanás felsı/alsó határértéke: Gızsőrőség: Gyulladáspont: -7 C Párolgási sebesség: Gıznyomás: ca. 18 kpa (23 C) Relatív sőrőség: 0,984 g/cmł (23 C) Gızsőrőség: Oldhatóság vízben: részben oldható Oldhatóság olajban: Viszkozitás: 0.84 mpa.s (23 C) Viszkozitás mm2/s : 0.85 Öngyulladási hımérséklet: Robbanási határ: Bomlási hımérséklet: Megoszlási együttható (n-oktanol/víz): Robbanási határ: Oxidáló tulajdonságok: 9.2. Egyéb információk Elegyedés: Oldhatóság zsírban: Vezetöképesség: Anyagcsoport tulajdonságok 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Veszélyes reakciókat generálhat (Lásd a köv. részeket) Kémiai stabilitás Veszélyes reakciókat generálhat (Lásd a köv. részeket) oldal 5 az 10

6 10.3. A veszélyes reakciók lehetısége Nincs Kerülendı körülmények Kerülni kell az elektrosztatikus feltöltödést Nem összeférhetı anyagok Kerülni kell az égést tápláló anyagokkal való érintkezést. A termék meggyulladhat Veszélyes bomlástermékek Nincs. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ A termék a szervezetbe juthat: Lenyelve: igen Belélegzés: igen Börön át: igen A készítményre vonatkozó toxikológiai információk: A készítménnyel kapcsolatos toxikológiai adatok ilyen formában nem állnak rendelkezésre. A termék által okozott mérgezési fok megítélésére az egyes anyagok koncentrációját kell figyelembe venni. A készítményben lévı fı alkotóanyagokra a következı toxikológiai információk vonatkoznak: A keverékre vonatkozó toxikológiai információk: A keverék fı összetevıire vonatkozó toxikológiai információk: 1,3-dioxolane - CAS: a) akut toxicitás: Teszt: LD50 - Utvonal: Szájon át - Változatok: Patkány = 3000 mg/kg Teszt: LD50 - Utvonal: Bır - Változatok: Patkány = mg/kg Teszt: LC50 - Utvonal: Inhaláció - Változatok: Patkány = mg/l - Idıtartam: 4h - LD 50 Oral (rat) 1,3-dioxolane: 5800 mg/kg Naphtha (petroleum) hydrotreated heavy: mg/kg dimethoxymethane: 5620 mg/kg Maró hatás / Irritatív hatás: Szem: Az anyaggal való közvetlen érintkezés átmenetileg enyhe irritációt okozhat. Túlérzékenységet okozó hatás: Nincs ismert hatás. Rákkeltı hatás: Nincs ismert hatás. Genetikai elváltozások: Nincs ismer hatás. Teratogén hatás: Nincs ismert hatás. Ha nincs másképp meghatározva, a 453/2010/EK rendelet által kért, alább felsorolt adatokat nem elérhetınek kell tekinteni.: a) akut toxicitás b) bırkorrózió/bırirritáció c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció oldal 6 az 10

7 d) légzıszervi vagy bırszenzibilizáció e) csírasejt-mutagenitás f) rákkeltı hatás g) reprodukciós toxicitás h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) i) ismétlıdı expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) j) aspirációs veszély 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Elöírásszerüen kell használni, hogy a természetbe ne kerüljön ki Nem állnak rendelkezésre a készítményre vonatkozó adatok A virágzás idején tilos használni: a termék a méhekre nézve mérgezı. Biológiai lebomlás: kis mértékben biológiailag lebomló Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség A talajban való mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei vpvb anyagok: Nincs - PBT anyagok: Nincs Egyéb káros hatások Semmi Nem állnak rendelkezésre a készítményre vonatkozó adatok 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Amennyiben lehetséges vissza kell nyerni. Hivatalos hulladékfeldolgozó berendezéssel felszerelt győjtıbe kell eljuttatni. Az érvényben levı helyi és országos rendelkezések értelmében kell eljárni. 91/156/EGK, 91/689/EGK, 94/62/EK és kiegészítése. A nem megkeményedett termék ártalmatlanítása (EWC kód) A hulladék-kód az európai normák szerint, a termék összetétele alapján lett megadva. A felhasználási terület függvényében szükséges lehet a hulladék új kóddal való ellátása. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk UN-szám ENSZ jelzés: Az ENSZ szerinti megfelelı szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR-Közúti: 3,II IATA-Class: 3,II IMDG-Class: 3,II KORLÁTOZOTT MENNYISÉG ( ADR és IMDG) Veszélyes termék kkorlátozott mennyiségben. EMS No.: F-E,-S-E Csomagolási csoport oldal 7 az 10

8 14.5. Környezeti veszélyek Marine pollutant: nem A felhasználót érintı különleges óvintézkedések EMS No.: F-E,-S-E A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás == 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi elıírások/jogszabályok 67/548/EGK irányelv (Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és címkézése) 99/45/EK irányelv (Veszélyes készítmények osztályozása, csomagolása és címkézése) 98/24/EK irányelv (A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelme) 2000/39/EK irányelv (Munkahelyi expozíciós határértékek) 2006/8/EK irányelv 1907/2006/EK (REACH) szabályozás 1272/2008/EK (CLP) szabályozás 790/2009/EK (ATP 1 CLP) szabályozás és 758/2013/EU 453/2010/EU szabályozás (Annex I) 286/2011/EU (ATP 2 CLP) szabályozás Korlátozások a tartalmazott termékkel vagy anyaggal kapcsolatban, a többször módosított 1907/2006 (EC) (REACH) rendelet XVII. mellékletének megfelelıen: A termékkel kapcsolatos megkötések: Korlátozás 3 Korlátozás 40 A termékben található anyagokkal kapcsolatos megkötések: Nincs korlátozás. Directive n 1999/45/CE (Dangerous Preparation) an d s.m.i április 9-i 81. sz. törvényerejő rendelet, IX. rész Veszélyes anyagok I. fejezet Védelem vegyi anyagoktól" Directive 2000/39/CE and s.m.i. (Professional threshold limit) április 3-i 152. sz. törvényerejő rendelet és módosításai (Környezetvédelmi elıírások) Directive 105/2003/CE (Seveso III): ADR Agreement IMDG Code IATA Regulation VOC (2004/42/EC) : g/l "2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról." Rendelkezések a 82/501/EK(Seveso) és 96/82/EK(Seveso II) irányelvekkel kapcsolatban: oldal 8 az 10

9 15.2. Kémiai biztonsági értékelés Nem. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A 3. bekezdésben használt mondatok szövege: R11 Tőzveszélyes. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H225 Fokozottan tőzveszélyes folyadék és gız. NP: az anyag nincs "rákkeltıként" besorolva, mivel kevesebb, mint 0,1% benzolt tartalmaz. Az elızı kiadás módosított bekezdései: 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevıkre vonatkozó adatok 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Ezt a dokumentumot olyan szakember készítette, aki ezzel kapcsolatban megfelelı képzést kapott Fıbb bibliográfiai források: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Van Nostrand Reinold CCNL - 1. melléklet Olasz Egészségügyi Fointézet Vegyi Anyagok Nemzeti Leltára A közzétett információk a fent jelzett idıpontban rendelkezésünkre álló ismeretekre alapulnak. Csak a megjelölt termékre érvényesek és nem garantálják a minıséget. A felhasználónak kötelessége megbizonyosodni ezen információk helyessége és teljessége felıl, az egyéni felhasználásnak megfelelıen. Ezen biztonsági adatlap megjelenésével minden korábbi kiadás hatályát veszti. ADR: CAS: CLP: DNEL: EINECS: GefStoffVO: GHS: IATA: IATA-DGR: ICAO: ICAO-TI: IMDG: INCI: KSt: LC50: LD50: LTE: PNEC: oldal 9 az 10 Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (az Amerikai Kémiai Társaság részlege). Osztályozás, Címkézés, Csomagolás. Származtatott hatásmentes szint. Érvényes Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. Veszélyes Anyagok Német Szabályzata. Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Egyetemes Harmonizált Rendszere. Nemzetközi Légiszállítási Szövetség. Nemzetközi Légiszállítási Szövetség - Veszélyes Anyagok Elıírásai. Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet. Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Mőszaki Utasítása. Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe. A Kozmetikai Összetevık Nemzetközi Nevezéktana. Robbanási együttható. Közepes halálos koncentráció Közepes halálos dózis Hosszú távú expozíció. Becsült Hatásmentes Koncentráció

10 RID: STE: STEL: STOT: TLV: TWATLV: OEL: VLE: WGK: TSCA: DSL: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Rövid távú expozíció. Rövid Távú Expozíciós Érték Célszervi Toxicitás. Küszöbérték. Küszöbérték - idıvel súlyozott átlag. (ACGIH Standard). European threshold limit value Threshold Limiting Value. Vízveszélyeztetési osztály. United States Toxic Substances Control Act Inventory DSL - Canadian Domestic Substances List oldal 10 az 10

Biztonsági adatlap. PROSFAS

Biztonsági adatlap. PROSFAS Biztonsági adatlap. 20/7/2015, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. PRONTO

Biztonsági adatlap. PRONTO Biztonsági adatlap. 18/4/2013, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. PRIMER G

Biztonsági adatlap. PRIMER G Biztonsági adatlap. 15/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. DMA 1000

Biztonsági adatlap. DMA 1000 Biztonsági adatlap. 15/1/2016, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. DYNAMON HAA

Biztonsági adatlap. DYNAMON HAA Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEGROUT BM parte B

Biztonsági adatlap. MAPEGROUT BM parte B Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ELASTOCOLOR PRIMER

Biztonsági adatlap. ELASTOCOLOR PRIMER Biztonsági adatlap. 15/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEAIR AE 1

Biztonsági adatlap. MAPEAIR AE 1 Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. WALLGARD BARRIER

Biztonsági adatlap. WALLGARD BARRIER Biztonsági adatlap. 18/6/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. DYNAMON LZ 551

Biztonsági adatlap. DYNAMON LZ 551 Biztonsági adatlap. 8/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. PRIMER S

Biztonsági adatlap. PRIMER S Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPELASTIC comp.b

Biztonsági adatlap. MAPELASTIC comp.b Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. PRIMER SN comp. B

Biztonsági adatlap. PRIMER SN comp. B Biztonsági adatlap. 12/5/2014, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEAIR AE 20

Biztonsági adatlap. MAPEAIR AE 20 Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ULTRACOLOR PLUS

Biztonsági adatlap. ULTRACOLOR PLUS Biztonsági adatlap. 8/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. PLASTIMUL 2 K SUPER comp. A

Biztonsági adatlap. PLASTIMUL 2 K SUPER comp. A Biztonsági adatlap. 23/8/2014, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Anyagbiztonsági adatlap. EXTREME

Anyagbiztonsági adatlap. EXTREME -i anyagbiztonsági adatlap. 11/4/2014, ellenõrzés 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap. IDROSILEX liquid

Biztonsági adatlap. IDROSILEX liquid Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Anyagbiztonsági adatlap. BELNET AEROSOL

Anyagbiztonsági adatlap. BELNET AEROSOL -i anyagbiztonsági adatlap. 11/4/2014, ellenõrzés 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEQUICK AF 1000

Biztonsági adatlap. MAPEQUICK AF 1000 Biztonsági adatlap. 29/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. COLORITE MATT

Biztonsági adatlap. COLORITE MATT Biztonsági adatlap. 29/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPESIL AC

Biztonsági adatlap. MAPESIL AC Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ROLLCOLL

Biztonsági adatlap. ROLLCOLL Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ISOLASTIC

Biztonsági adatlap. ISOLASTIC Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPECLEAN RECYCLER

Biztonsági adatlap. MAPECLEAN RECYCLER Biztonsági adatlap. 30/11/2012, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFLEX PB 27 parte A -

Biztonsági adatlap. MAPEFLEX PB 27 parte A - Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. PU CATALYST

Biztonsági adatlap. PU CATALYST Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. KERAFLEX WHITE

Biztonsági adatlap. KERAFLEX WHITE Biztonsági adatlap. 9/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPELASTIC TURBO comp. B

Biztonsági adatlap. MAPELASTIC TURBO comp. B Biztonsági adatlap. 9/5/2016, verzió 3 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. POLYVER ACRIL

Biztonsági adatlap. POLYVER ACRIL Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. AQUAFLEX

Biztonsági adatlap. AQUAFLEX Biztonsági adatlap. 18/11/2010, verzió 2 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név: A termék típusa és felhasználási módja: Szintetikus polimer alapú paszta vizes diszperzióban.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. POLYFIX

Biztonsági adatlap. POLYFIX Biztonsági adatlap. 22/11/2016, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFLOOR I 914 comp. B

Biztonsági adatlap. MAPEFLOOR I 914 comp. B Biztonsági adatlap. 14/1/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFLEX PB 27 parte B

Biztonsági adatlap. MAPEFLEX PB 27 parte B Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPESIL LM

Biztonsági adatlap. MAPESIL LM Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFLEX MS 45

Biztonsági adatlap. MAPEFLEX MS 45 Biztonsági adatlap. 18/2/2012, verzió 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy készítmény legfontosabb

Részletesebben

Biztonsági adatlap. IDROSILEX LIQUIDO

Biztonsági adatlap. IDROSILEX LIQUIDO Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO

Biztonsági adatlap. MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO Biztonsági adatlap. 31/5/2016, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ULTRABOND ECO S 945 1K

Biztonsági adatlap. ULTRABOND ECO S 945 1K Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. SILWOOD

Biztonsági adatlap. SILWOOD Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFLOOR FINISH 53 W/L comp.b (pi mai prodotto vedere codice finito)

Biztonsági adatlap. MAPEFLOOR FINISH 53 W/L comp.b (pi mai prodotto vedere codice finito) Biztonsági adatlap. 9/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. POLYSINT

Biztonsági adatlap. POLYSINT Biztonsági adatlap. 18/4/2013, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ECOPRIM GRIP

Biztonsági adatlap. ECOPRIM GRIP Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPETOP N-AR 6

Biztonsági adatlap. MAPETOP N-AR 6 Biztonsági adatlap. 9/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ADESILEX F 57

Biztonsági adatlap. ADESILEX F 57 Biztonsági adatlap. 15/5/2015, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. KERANET LIQUIDO

Biztonsági adatlap. KERANET LIQUIDO Biztonsági adatlap. 30/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFLOOR I 300 SL TRP comp. A

Biztonsági adatlap. MAPEFLOOR I 300 SL TRP comp. A Biztonsági adatlap. 21/7/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ADESILEX VZ Conductive

Biztonsági adatlap. ADESILEX VZ Conductive Biztonsági adatlap. 15/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPECOAT W comp.b

Biztonsági adatlap. MAPECOAT W comp.b Biztonsági adatlap. 8/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPECOAT TNS URBAN

Biztonsági adatlap. MAPECOAT TNS URBAN Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPECOAT TNS FINISH 1

Biztonsági adatlap. MAPECOAT TNS FINISH 1 Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

Biztonsági Adatlap a 2006/8/CE Direktíva és az 1907/2006 (REACH) Szabályozás (CE) értelmében.

Biztonsági Adatlap a 2006/8/CE Direktíva és az 1907/2006 (REACH) Szabályozás (CE) értelmében. Biztonsági Adatlap a 2006/8/CE Direktíva és az 1907/2006 (REACH) Szabályozás (CE) értelmében. 1. AZ ANYAG VAGY KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítója A keverék azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. DURESIL EB comp.a

Biztonsági adatlap. DURESIL EB comp.a Biztonsági adatlap. 5/8/2016, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ECOPRIM GRIP

Biztonsági adatlap. ECOPRIM GRIP Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFLOOR PU 400 comp. B

Biztonsági adatlap. MAPEFLOOR PU 400 comp. B Biztonsági adatlap. 9/5/2015, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: CAS szám: 37273-56-6 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEPLAN ADS 200

Biztonsági adatlap. MAPEPLAN ADS 200 Biztonsági adatlap. 5/6/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ULTRAPLAN ECO

Biztonsági adatlap. ULTRAPLAN ECO Biztonsági adatlap. 23/11/2012, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. NIVORAPID

Biztonsági adatlap. NIVORAPID Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. EPORIP TURBO comp. B

Biztonsági adatlap. EPORIP TURBO comp. B Biztonsági adatlap. 18/2/2016, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

Safety data sheet LAMFIX SO

Safety data sheet LAMFIX SO Anyagbiztonsági adatlap, verzió 7/8/2015, ellenőrzés 1 Nyomtatás dátuma:7/8/2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: MSDS kód: F006416

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFIX VE SF comp. A

Biztonsági adatlap. MAPEFIX VE SF comp. A Biztonsági adatlap. 27/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. KERALASTIC comp.a

Biztonsági adatlap. KERALASTIC comp.a Biztonsági adatlap. 28/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPECRYL ECO

Biztonsági adatlap. MAPECRYL ECO Biztonsági adatlap. 1/12/2015, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFIX PE SF comp. A

Biztonsági adatlap. MAPEFIX PE SF comp. A Biztonsági adatlap. 27/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. EPORIP TURBO part A

Biztonsági adatlap. EPORIP TURBO part A Biztonsági adatlap. 18/10/2016, verzió 3 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. POLYFIX

Biztonsági adatlap. POLYFIX Biztonsági adatlap. 18/4/2013, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ULTRAPLAN RENOVATION

Biztonsági adatlap. ULTRAPLAN RENOVATION Biztonsági adatlap. 8/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFLEX PU 21 comp.b

Biztonsági adatlap. MAPEFLEX PU 21 comp.b Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ULTRAPLAN GREY

Biztonsági adatlap. ULTRAPLAN GREY Biztonsági adatlap. 18/11/2010, verzió 2 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név: A termék típusa és felhasználási módja: Cement bázisú aljzatkiegyenlítõ habarcs Szállító:

Részletesebben

Perdomini IOC. 3. ÖSSZETÉTEL//INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRŐL 3.1 Anyagok Az anyag azonosítója:

Perdomini IOC. 3. ÖSSZETÉTEL//INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRŐL 3.1 Anyagok Az anyag azonosítója: 2011/06/01-ei Biztonsági Adatlap, 4-es sz. revízió Biztonsági Adatlap a 2006/8/CE Direktíva, az 1907/2006 (REACH) Szabályozás, az 1272/2008 (CLP) Szabályozás és a 453/2010 (CE)) Szabályozás értelmében.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. QUARZOLITE TONACHINO

Biztonsági adatlap. QUARZOLITE TONACHINO Biztonsági adatlap. 5/9/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy készítmény

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEGUM PU 1 K

Biztonsági adatlap. MAPEGUM PU 1 K Biztonsági adatlap. 29/11/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. ADESILEX T

Biztonsági adatlap. ADESILEX T Biztonsági adatlap. 1/12/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Netherlands Telefon: +310235352634

Részletesebben

Kereskedelmi elnevezés : BETOFIX R4 Átdolgozás kelte : Verzió : Nyomtatás kelte :

Kereskedelmi elnevezés : BETOFIX R4 Átdolgozás kelte : Verzió : Nyomtatás kelte : 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 BETOFIX R4 (0000109600) Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Ásványi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. KERAFLEX LIGHT S1 GREY

Biztonsági adatlap. KERAFLEX LIGHT S1 GREY Biztonsági adatlap. 10/9/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFLOOR I 914 comp. B

Biztonsági adatlap. MAPEFLOOR I 914 comp. B Biztonsági adatlap. 23/5/2016, verzió 3 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2027 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2011. 07. 22. Oldalszám: 1/5

Biztonsági adatlap Azonosító: 2027 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2011. 07. 22. Oldalszám: 1/5 Kiadás: 2011. 07. 22. Oldalszám: 1/5 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT bırfelület tisztító-ápoló nedvesített törlıkendı 1.2.A keverék megfelelı

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. SILEXCOLOR TONACHINO

Biztonsági adatlap. SILEXCOLOR TONACHINO Biztonsági adatlap. 4/9/2012, verzió 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy készítmény legfontosabb

Részletesebben

Biztonsági adatlap. DURESIL EB parte B

Biztonsági adatlap. DURESIL EB parte B Biztonsági adatlap. 16/5/2015, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

Anyagbiztonsági adatlap. EUCAROL PLUS

Anyagbiztonsági adatlap. EUCAROL PLUS Anyagbiztonsági adatlap, verzió 1/12/2014, ellenőrzés 2 Nyomtatás dátuma:1/12/2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: MSDS kód: Kémiai

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEPUR ROOF FOAM G

Biztonsági adatlap. MAPEPUR ROOF FOAM G Biztonsági adatlap. 15/5/2015, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2007.06.21. Verzió: 2 Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Handez Felhasználási terület: Fertıtlenítı hatású kézi folyékony

Részletesebben

Biztonsági adatlap. MAPEFLEX PU 30 comp.a

Biztonsági adatlap. MAPEFLEX PU 30 comp.a Biztonsági adatlap. 27/9/2012, verzió 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy készítmény

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP Felülvizsgálat idıpontja: B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kiszerelési egység: 1 l, 1,5 l, 2 l, 5 l, 10 l, 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap átdolgozásának dátuma: 2015.06.

Biztonsági adatlap. Biztonsági adatlap átdolgozásának dátuma: 2015.06. Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap átdolgozásának dátuma: 2015.06. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve: Higiéniai légkondicionáló tisztító spray-

Részletesebben