Biztonsági adatlap. PULICOL 2000

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap. PULICOL 2000"

Átírás

1 Biztonsági adatlap. 22/5/2015, verzió 2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Javasolt felhasználási mód: Speciális oldószeralapú festékmaró. Tisztító Ellenjavalt felhasználási módok: == 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító: MAPEI KFT Budaörs Sport u. 2 A biztonsági adatlapért felelıs illetékes személy: 1.4. Sürgısségi telefonszám MAPEI KFT - phone: fax: (office hours) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Bp., Nagyvárad tér 2 - Tel: , SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A 67/548/CE és a 99/45/CE irányelvek kritériumai és módosításai: Tulajdonságai / Jelzések: F Tőzveszélyes R. mondatok: R11 Tőzveszélyes. EC 1272/2008 (CLP) irányelv kritériumai: Veszély, Flam. Liq. 2, Fokozottan tőzveszélyes folyadék és gız. Warning, Eye Irrit. 2, Súlyos szemirritációt okoz. Az emberi egészségre és a környezetre káros fizikokémiai hatások: Egyéb veszélyek nincsenek 2.2. Címkézési elemek Jelzések: oldal 1 az 10

2 Veszély Vészjelzések: H225 Fokozottan tőzveszélyes folyadék és gız. H319 Súlyos szemirritációt okoz. Óvintézkedések: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektıl elzárva tartandó P210 Hıtıl, forró felületektıl, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P280 Védıkesztyő/védıruha/szemvédı/arcvédı használata kötelezı P303+P361+P353 HA BİRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bırt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P370+P378 Tőz esetén: oltásra száraz porral oltó tőzoltókészülék használandó. P501 A terméket/tartályt az elıírásoknak megfelelıen kell hulladékkezelni. Különleges utasítások: Nincs Különleges intézkedések a többször módosított REACH rendelet XVII. mellékletének megfelelıen: Nincs 2.3. Egyéb veszélyek vpvb anyagok: Nincs - PBT anyagok: Nincs Egyéb veszélyek: Egyéb veszélyek nincsenek 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevıkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok 3.2. Keverékek A 67/548/EGK irányelv, a CLP szabályzat és a vonatkozó osztályozás értelmében veszélyes komponensek: >= 50% - < 75% 1,3-dioxolane REACH No.: , CAS: , EC: F; R11 3.3/2 Eye Irrit. 2 H /2 Flam. Liq. 2 H SZAKASZ: Elsısegélynyújtás 4.1. Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése Bırrel való érintkezés esetén: Bı, szappanos vízzel kell lemosni. Szembe jutáskor: oldal 2 az 10

3 Ha szembe kerül, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Azonnal, legalább 10 percen keresztül vízzel kell kimosni. Lenyelés esetén: Egyáltalán nem szabad hánytatni. AZONNAL ORVOSHOZ KELL FORDULNI! Vízben oldott aktív szenet vagy orvosi vazelint lehet adni Belélegzés esetén: A sérültet vigyük friss levegıre és tartsuk melegen, pihenı helyzetben A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások A termék könnyen lángra lobban, lángforrás közelében már 21 C alatt is A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: (lásd a fenti 4.1) 5. SZAKASZ: Tőzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelı oltóeszközök: Nincs Tőz esetén...-val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a 'Víz használata tilos.' mondattal is ki kell egészíteni. Oltóeszközök, melyeket biztonsági okokból nem szabad használni: Nincs 5.2. Az anyagból vagy a keverékbıl származó különleges veszélyek Ne lélegezzük be a robbanás vagy égés során kialakuló gázokat. Az égés nehéz füstöt termel. A tőz esetén felszabaduló füst ezzel azonos összetételő vagy toxikus vegyületeket és/vagy nem beazonosított irritáló anyagokat tartalmazhat Tőzoltóknak szóló javaslat Megfelelı légzıkészüléket használjon! Külön győjtse össze az oltáshoz használt vizet. Ezt a vizet nem szabad a csatornákba önteni! A nem károsodott tartályokat helyezze a közvetlen veszély zónáján kívülre, ha ez a mővelet biztonságosan kivitelezhetı. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerő expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárások Használjon egyéni védıfelszerelést. Távolítson el minden gyulladási forrást. A helyszínen tartózkodókat vezesse biztonságos helyre. Nézze át a 7. és 8. pontokban található védelmi intézkedéseket Környezetvédelmi óvintézkedések Az elfolyást földdel vagy homokkal kell körülhatárolni. A nyílt lángokat és a lehetséges égési forrásokat el kell folytani. Tilos a dohányzás. Akadályozza meg, hogy az anyag a földre/föld alá jusson. Akadályozza meg, hogy az anyag vízbe vagy csatornákba jusson. Győjtse össze a mosáshoz használt szennyezett vizet és ürítse ki. Ha gáz szabadul fel, vagy gáz jut a vízvezetékekbe, földbe vagy csatornákba, értesítse a felelıs hatóságokat. A győjtéshez megfelelı anyagok: szívóhatású anyag, szerves, homok 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A győjtéshez megfelelı anyagok: szívóhatású anyag, szerves, homok Bı vízzel mossa meg. Győjtse össze a mosáshoz használt szennyezett vizet és ürítse ki Hivatkozás más szakaszokra Lásd a 8. és 13. pontokat is oldal 3 az 10

4 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kerülje a bırrel és szemmel való érintkezést, a gızök, keverékek belélegzését. Ne használjon olyan üres tartályt, melynek tisztítása még nem történt meg. Átöntés elıtt gyızıdjön meg arról, hogy a tartályokban nincsen maradék összeférhetetlen anyag. Étkezıhelyiségekbe való belépés elıtt le kell venni a szennyezett ruházatot. Munka közben tilos az étel és az ital fogyasztás! Munka közben tilos a dohányzás! A javasolt védıfelszereléshez nézze át a 8. pontot. Bizonyos körülmények között a finom porok robbanást okozhatnak. Tartsa távol nyílt lángtól, hıforrásoktól és szikráktól. Ne távolítsa el a stretch fóliát robbanásveszélyes helyen (az elektrosztatikus töltés/kisülés veszélye miatt). Ne hagyja elektrosztatikusan feltöltödni A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolóedényeket mindig jól lezárva kell tartani. Mindig jól szellıztetett helyen kell tárolni. Nyílt lángtól, szikrától és hıforrástól távol kell tartani. Kerülni kell, hogy közvetlen nap érje. Ne hagyja elektrosztatikusan feltöltödni. Tartsa távol ételtıl, italtól és állateledeltıl. Együtt-tárolási tilalom: Nincs. Lásd a következı, 10.pontot is. Elöírások a raktárhelyiségre: Hővös és megfelelıen szellıztetett helység. Biztonsági elektromos berendezés Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nincs sajátos felhasználási mód 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem 8.1. Ellenırzési paraméterek Munkahelyi expozíciós határérték nem elérhetı DNEL expozíciós határértékek 1,3-dioxolane - CAS: Ipari munkás: 4.1 mg/kg - Felhasználó: 0.8 mg/kg - Expozíció: Humán dermatológiai - Frekvencia: Hosszú távú, rendszeres hatások Ipari munkás: 19 map1 - Felhasználó: 5.7 map1 - Expozíció: Humán belélegzés - Frekvencia: Hosszú távú, rendszeres hatások Felhasználó: 75 mg/kg - Expozíció: Humán orális - Frekvencia: Hosszú távú, rendszeres hatások PNEC expozíciós határértékek 1,3-dioxolane - CAS: Cél: Édesvíz - Érték: 19.7 mg/l Cél: Tengervíz - Érték: 1.97 mg/l Cél: Édesvízi üledék - Érték: 77.7 mg/kg Cél: Tengervízi üledék - Érték: 7.77 mg/kg 8.2. Az expozíció ellenırzése A szem védelme: Normális használat esetén nem szükséges. Dolgozzon mindenesetre a megszokott gyakorlat szerint. A bır védelme: Elöírás szerinti használat esetén nem szükség speciális óvintézkedések alkalmazása. A kéz védelme: PVC, neoprén kesztyü használata ajánlott (0.5 mm) ellenjavalt kesztyü: nincs. Légzésvédelem: oldal 4 az 10

5 Normál használat esetén nem szükséges. Nem megfelelı szellızés esetén B (EN 14387) filteres maszkot kell használni. Minden egyéni védıeszköznek meg kell felelnie a vonatkozó CE szabványoknak (ld. védıkesztyőkre vonatkozó EN 374 és a védıszemüvegekre vonatkozó EN 166 szabványt), ezeket megfelelöenk kell karbantartani és tárolni Konzultáljon a védıeszközök beszállítójával a felhasználási javaslatról és a felszerelés alkalmaságáról az egyes vegyi anyagokkal szemben Termikus veszélyek: Semmi Környezeti kitettségi ellenırzés: Semmi Nem megfelelı szellızés esetén AK2 (EN 141) filteres maszkot kell használni. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvetı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot: zselé Szín: fehér Szag: jellegzetes Szag-érzékelési határ: ph: Olvadáspont / fagyáspont: Forráspont: C Szilárd / gáz gyulladáspont: Az égés vagy robbanás felsı/alsó határértéke: Gızsőrőség: Gyulladáspont: -7 C Párolgási sebesség: Gıznyomás: ca. 18 kpa (23 C) Relatív sőrőség: 0,984 g/cmł (23 C) Gızsőrőség: Oldhatóság vízben: részben oldható Oldhatóság olajban: Viszkozitás: 0.84 mpa.s (23 C) Viszkozitás mm2/s : 0.85 Öngyulladási hımérséklet: Robbanási határ: Bomlási hımérséklet: Megoszlási együttható (n-oktanol/víz): Robbanási határ: Oxidáló tulajdonságok: 9.2. Egyéb információk Elegyedés: Oldhatóság zsírban: Vezetöképesség: Anyagcsoport tulajdonságok 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Veszélyes reakciókat generálhat (Lásd a köv. részeket) Kémiai stabilitás Veszélyes reakciókat generálhat (Lásd a köv. részeket) oldal 5 az 10

6 10.3. A veszélyes reakciók lehetısége Nincs Kerülendı körülmények Kerülni kell az elektrosztatikus feltöltödést Nem összeférhetı anyagok Kerülni kell az égést tápláló anyagokkal való érintkezést. A termék meggyulladhat Veszélyes bomlástermékek Nincs. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ A termék a szervezetbe juthat: Lenyelve: igen Belélegzés: igen Börön át: igen A készítményre vonatkozó toxikológiai információk: A készítménnyel kapcsolatos toxikológiai adatok ilyen formában nem állnak rendelkezésre. A termék által okozott mérgezési fok megítélésére az egyes anyagok koncentrációját kell figyelembe venni. A készítményben lévı fı alkotóanyagokra a következı toxikológiai információk vonatkoznak: A keverékre vonatkozó toxikológiai információk: A keverék fı összetevıire vonatkozó toxikológiai információk: 1,3-dioxolane - CAS: a) akut toxicitás: Teszt: LD50 - Utvonal: Szájon át - Változatok: Patkány = 3000 mg/kg Teszt: LD50 - Utvonal: Bır - Változatok: Patkány = mg/kg Teszt: LC50 - Utvonal: Inhaláció - Változatok: Patkány = mg/l - Idıtartam: 4h - LD 50 Oral (rat) 1,3-dioxolane: 5800 mg/kg Naphtha (petroleum) hydrotreated heavy: mg/kg dimethoxymethane: 5620 mg/kg Maró hatás / Irritatív hatás: Szem: Az anyaggal való közvetlen érintkezés átmenetileg enyhe irritációt okozhat. Túlérzékenységet okozó hatás: Nincs ismert hatás. Rákkeltı hatás: Nincs ismert hatás. Genetikai elváltozások: Nincs ismer hatás. Teratogén hatás: Nincs ismert hatás. Ha nincs másképp meghatározva, a 453/2010/EK rendelet által kért, alább felsorolt adatokat nem elérhetınek kell tekinteni.: a) akut toxicitás b) bırkorrózió/bırirritáció c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció oldal 6 az 10

7 d) légzıszervi vagy bırszenzibilizáció e) csírasejt-mutagenitás f) rákkeltı hatás g) reprodukciós toxicitás h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) i) ismétlıdı expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) j) aspirációs veszély 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Elöírásszerüen kell használni, hogy a természetbe ne kerüljön ki Nem állnak rendelkezésre a készítményre vonatkozó adatok A virágzás idején tilos használni: a termék a méhekre nézve mérgezı. Biológiai lebomlás: kis mértékben biológiailag lebomló Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség A talajban való mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei vpvb anyagok: Nincs - PBT anyagok: Nincs Egyéb káros hatások Semmi Nem állnak rendelkezésre a készítményre vonatkozó adatok 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Amennyiben lehetséges vissza kell nyerni. Hivatalos hulladékfeldolgozó berendezéssel felszerelt győjtıbe kell eljuttatni. Az érvényben levı helyi és országos rendelkezések értelmében kell eljárni. 91/156/EGK, 91/689/EGK, 94/62/EK és kiegészítése. A nem megkeményedett termék ártalmatlanítása (EWC kód) A hulladék-kód az európai normák szerint, a termék összetétele alapján lett megadva. A felhasználási terület függvényében szükséges lehet a hulladék új kóddal való ellátása. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk UN-szám ENSZ jelzés: Az ENSZ szerinti megfelelı szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR-Közúti: 3,II IATA-Class: 3,II IMDG-Class: 3,II KORLÁTOZOTT MENNYISÉG ( ADR és IMDG) Veszélyes termék kkorlátozott mennyiségben. EMS No.: F-E,-S-E Csomagolási csoport oldal 7 az 10

8 14.5. Környezeti veszélyek Marine pollutant: nem A felhasználót érintı különleges óvintézkedések EMS No.: F-E,-S-E A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás == 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi elıírások/jogszabályok 67/548/EGK irányelv (Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és címkézése) 99/45/EK irányelv (Veszélyes készítmények osztályozása, csomagolása és címkézése) 98/24/EK irányelv (A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelme) 2000/39/EK irányelv (Munkahelyi expozíciós határértékek) 2006/8/EK irányelv 1907/2006/EK (REACH) szabályozás 1272/2008/EK (CLP) szabályozás 790/2009/EK (ATP 1 CLP) szabályozás és 758/2013/EU 453/2010/EU szabályozás (Annex I) 286/2011/EU (ATP 2 CLP) szabályozás Korlátozások a tartalmazott termékkel vagy anyaggal kapcsolatban, a többször módosított 1907/2006 (EC) (REACH) rendelet XVII. mellékletének megfelelıen: A termékkel kapcsolatos megkötések: Korlátozás 3 Korlátozás 40 A termékben található anyagokkal kapcsolatos megkötések: Nincs korlátozás. Directive n 1999/45/CE (Dangerous Preparation) an d s.m.i április 9-i 81. sz. törvényerejő rendelet, IX. rész Veszélyes anyagok I. fejezet Védelem vegyi anyagoktól" Directive 2000/39/CE and s.m.i. (Professional threshold limit) április 3-i 152. sz. törvényerejő rendelet és módosításai (Környezetvédelmi elıírások) Directive 105/2003/CE (Seveso III): ADR Agreement IMDG Code IATA Regulation VOC (2004/42/EC) : g/l "2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról." Rendelkezések a 82/501/EK(Seveso) és 96/82/EK(Seveso II) irányelvekkel kapcsolatban: oldal 8 az 10

9 15.2. Kémiai biztonsági értékelés Nem. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A 3. bekezdésben használt mondatok szövege: R11 Tőzveszélyes. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H225 Fokozottan tőzveszélyes folyadék és gız. NP: az anyag nincs "rákkeltıként" besorolva, mivel kevesebb, mint 0,1% benzolt tartalmaz. Az elızı kiadás módosított bekezdései: 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevıkre vonatkozó adatok 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Ezt a dokumentumot olyan szakember készítette, aki ezzel kapcsolatban megfelelı képzést kapott Fıbb bibliográfiai források: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Van Nostrand Reinold CCNL - 1. melléklet Olasz Egészségügyi Fointézet Vegyi Anyagok Nemzeti Leltára A közzétett információk a fent jelzett idıpontban rendelkezésünkre álló ismeretekre alapulnak. Csak a megjelölt termékre érvényesek és nem garantálják a minıséget. A felhasználónak kötelessége megbizonyosodni ezen információk helyessége és teljessége felıl, az egyéni felhasználásnak megfelelıen. Ezen biztonsági adatlap megjelenésével minden korábbi kiadás hatályát veszti. ADR: CAS: CLP: DNEL: EINECS: GefStoffVO: GHS: IATA: IATA-DGR: ICAO: ICAO-TI: IMDG: INCI: KSt: LC50: LD50: LTE: PNEC: oldal 9 az 10 Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (az Amerikai Kémiai Társaság részlege). Osztályozás, Címkézés, Csomagolás. Származtatott hatásmentes szint. Érvényes Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. Veszélyes Anyagok Német Szabályzata. Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Egyetemes Harmonizált Rendszere. Nemzetközi Légiszállítási Szövetség. Nemzetközi Légiszállítási Szövetség - Veszélyes Anyagok Elıírásai. Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet. Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Mőszaki Utasítása. Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe. A Kozmetikai Összetevık Nemzetközi Nevezéktana. Robbanási együttható. Közepes halálos koncentráció Közepes halálos dózis Hosszú távú expozíció. Becsült Hatásmentes Koncentráció

10 RID: STE: STEL: STOT: TLV: TWATLV: OEL: VLE: WGK: TSCA: DSL: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Rövid távú expozíció. Rövid Távú Expozíciós Érték Célszervi Toxicitás. Küszöbérték. Küszöbérték - idıvel súlyozott átlag. (ACGIH Standard). European threshold limit value Threshold Limiting Value. Vízveszélyeztetési osztály. United States Toxic Substances Control Act Inventory DSL - Canadian Domestic Substances List oldal 10 az 10

Biztonsági adatlap. AQUAFLEX

Biztonsági adatlap. AQUAFLEX Biztonsági adatlap. 18/11/2010, verzió 2 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név: A termék típusa és felhasználási módja: Szintetikus polimer alapú paszta vizes diszperzióban.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2003. november 04. Felülvizsgálva: 2013. augusztus 16. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Calgonit Bandfit 735. Létrehozás dátuma: 2000.02.14. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.28. Verziószám: 5

Biztonsági adatlap. Calgonit Bandfit 735. Létrehozás dátuma: 2000.02.14. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.28. Verziószám: 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: JÉGMENTESÍTİ 500 ML Cikkszám: 0892 331 400

Részletesebben

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2012-02-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: Páva mosható beltéri

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: vulkanizáló cement Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

ALKOGÉL égőpaszta. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint)

ALKOGÉL égőpaszta. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag neve: A keverék Etanol, IPA, metil-etil-keton

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/16 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 173 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid 76401 Káliumklorid Oldal 1 tól/től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CASszám: EKszám: 76401 Káliumklorid 7447407 2312118 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák A kiadás dátuma Verziószám

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.

Biztonsági adatlap A 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2. Kibocsátási dátum: 09/04/2014 Felülvizsgálat dátuma: 29/06/2015 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Az anyag/készítmény

Részletesebben