Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: HÁZIREND. OM azonosító:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609"

Átírás

1 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: HÁZIREND OM azonosító:

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések Az intézmény alapadatai... 3 II. Jogok és kötelességek A tanulók jogai A tanulók kötelességei... 5 III. Általános működési szabályok Az iskola munkarendje A tanítási nap rendje Az iskolában tartózkodás szabályai Iskolán kívüli rendezvények Hivatalos ügyek intézése, vendégek fogadása Közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések (EMMI 133. ) A térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok... 7 IV. Óvó- védő szabályok Általános szabályok A dohányzás és a káros élvezeti cikkek fogyasztásának tilalma A tulajdon védelmére vonatkozó előírások... 9 V. A kapcsolattartás, tájékoztatás formái Késés Mulasztások igazolása, távolmaradási, távozási engedélyek VI. Tanulmányok alatti vizsgák, magántanulókra vonatkozó rendelkezések Osztályozó vizsgák: Beszámoltató vizsga: Különbözeti vizsga: VII. Fegyelmi és kártérítési felelősség VIII. A tanuló munkájának elismerése Tanulmányi jegyek Magatartás jegyek Szorgalmi jegyek Jutalmazások A tanuló által előállított alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai IX. Záró rendelekzések X. Mellékletek

3 I. Bevezető rendelkezések Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium házirendje A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Betartását és betartatását iskolánk minden tanulójától és dolgozójától elvárjuk. Ezen házirend: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény (továbbiakban NKT); a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban Szakképzési törvény); a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI); a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai programjának és Minőségirányítási programjának rendelkezései alapján készült. A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre: tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. 1. Az intézmény alapadatai Fenntartó: KLIK Ceglédi tankerülete Cím: 2700 Cegléd, Malom tér 3. Számlázási cím: KLIK Ceglédi Tankerület , 1051 Budapest, Nádor u. 32. Az intézmény megnevezése: Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium Az intézmény székhelye, címe: 2440 Százhalombatta, Iskola utca 3. Az intézmény típusa: középiskola (szakközépiskola és gimnázium) OM azonosítója: Adóhatósági azonosítószám: Statisztikai számjel: A számlát vezető hitelintézet neve: Magyar Államkincstár Az iskola bankszámlaszáma: Az intézmény székhelyének telefonszáma: 06-23/ Telefax: 06-23/ Honlap: 3

4 II. Jogok és kötelességek 1. A tanulók jogai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium házirendje A nemzeti köznevelésről szóló törvény részletesen tartalmazza a diákok egyéni és kollektív jogait és kötelességeit (2011.CXC ). Ezen jogokat tanulóink tanulói jogviszonyuk teljes időtartama alatt gyakorolhatják. A tanuló joga különösen, hogy: a) képességeinek, érdeklődésének megfelelő, színvonalas oktatásban részesüljön, b) válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, c) részt vegyen tanulmányi versenyeken; az országos döntőbe jutott versenyző a verseny előtt 3 napot egyéni felkészülésre fordíthasson, d) az intézmény nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményekben (korrepetálás, tanfolyam, emelt szintű érettségire való felkészítés, sportkör, könyvtár, kedvezményes étkezés) részesüljön a Pedagógiai program és a hatályos jogszabályok alapján, e) személyiségi jogait, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, f) érdemjegyeiről, a tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön; ezek beírását a tanuló ellenőrzőjébe az osztályfőnök félévzáráskor ellenőrzi, g) lehetőség szerint legfeljebb napi 2 témazáró nagydolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez, h) kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja; amennyiben a kijavított dolgozatok átadására e határidőn belül nem kerül sor, a tanulók egyenként dönthetnek a dolgozat jegyének érvénytelenítéséről. Adott tárgyból újabb dolgozatot csak az előző kiértékelése és kiosztása után lehet íratni. i) véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben és az őt nevelő és oktató pedagógus munkájával kapcsolatosan, s ezekre érdemi választ kapjon; ennek helye az évenként megrendezett diákparlament; indokolt esetekben a Diákönkormányzat megbeszélései, j) kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) létrehozását, és ezek munkájában részt vegyen. Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 4

5 2. A tanulók kötelességei A tanuló kötelessége különösen, hogy: a) betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit; b) tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat semmilyen módon ne sértse; c) részt vegyen a tanórákon, a kötelező és az általa választott foglalkozásokon, a szakmai gyakorlatokon, valamint iskolánk rendezvényein; d) rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének; e) ellenőrzőjét a tanítási napokon magánál tartsa, tanárainak - késés esetén az iskola portásánakkérésére átadja, érdemjegyeit naprakészen vezesse; f) az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, óvja, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, segítse környezete tisztántartását, kérésre abban tevőlegesen részt vegyen; g) biztosítsa a tanuláshoz szükséges csendet, rendet és fegyelmet a tanórákon és lyukas óráin egyaránt; h) hozza magával a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornafelszerelés); i) segítse hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését; j) védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkohol és egyéb kábító hatású szerek fogyasztása; k) az iskolában tiszta, ápolt öltözékben jelenjen meg; l) az iskolai ünnepélyeken, vizsgákon ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruházatban jelenjen meg. Ünnepi öltözetünk: o o lányoknak: matrózblúz, sötét szoknya, és a ruházathoz illő cipő; fiúknak: fehér ing, sötét nadrág és a ruházathoz illő cipő. III. Általános működési szabályok 1. Az iskola munkarendje Az iskola éves munkarendjét a nevelőtestület, a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni a tanév rendjéről szóló rendelet alapján. Ha a rendelet másképp nem rendelkezik, a Diákönkormányzat évente egy nap felhasználásáról dönthet, egy napot iskolánk névadójának tiszteletére használunk fel, egy napot pedig a két félév elválasztására, a többi nap az érettségi lebonyolítására, illetve nevelőtestületi értekezletek tartására szolgál az éves munkaterv szerint. 5

6 2. A tanítási nap rendje Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium házirendje A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítás általában 8 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát. A zárt tantermekben csak az illetékes tanár jelenlétében, illetve engedélyével tartózkodhatnak a tanulók. Szünetekben a tanulók a folyosón, jó idő esetén az udvaron tartózkodhatnak. A folyosókon, aulában a diákok kerüljék a lármázást, szemetelést és minden olyan tevékenységet, amely veszélyezteti testi épségüket, vagy rongálást okozhat. Tanulóink étkezését a büfé és az ebédlő biztosítja. A büfé az óraközi szünetekben tart nyitva. A szakmai gyakorlat idejét, a tanítási órákkal megegyező módon, az órarend tartalmazza. A szakmai gyakorlat alatt a tanulóra a házirend rendelkezései érvényesek. Amennyiben a szakmai gyakorlat iskolán kívül történik, a foglalkozásra a képzési hely szabályai és a házirend iskolán kívüli rendezvényekre vonatkozó rendelkezései érvényesek. A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel. 3. Az iskolában tartózkodás szabályai a) A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz. b) Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából, csak az osztályfőnök, illetve az igazgató vagy igazgatóhelyettes ELŐZETES engedélye alapján teheti azt meg. c) Az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos és súlyos fegyelmi vétség. d) Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket a tanév kezdetekor megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben szerepel. Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. e) Az étkezések ideje: az osztályok, csoportok a kifüggesztett étkezési sorrend alapján ebédelhetnek között. Az étkezéshez szükséges jegyek kiosztása a menzafelelősök feladata és felelőssége. Ebédet lemondani vagy igényelni a megelőző nap 9 óráig lehet írásban vagy telefonon a portán. Amennyiben a tanuló nem mondja le ebédjét, úgy köteles a le nem mondott ebédet kifizetni. f) Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az éttermet. g) Az iskola tanulói közösségei (osztályok, diákkörök, szakkörök) egyéb rendezvényeket is tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket előzetesen engedélyezési céllal be kell jelenteni az in- 6

7 tézmény vezetőségének. A rendezvények után a szervezők kötelesek a használt termeket, helyiségeket rendbe tenni. h) A szakképző évfolyamra (13-14.) járó diákok egyedi elbírálás alapján napi 2 szünetben elhagyhatják az iskola területét. 4. Iskolán kívüli rendezvények Tanulmányi kirándulásokon, nemzetközi projekteken, iskolán kívüli rendezvényeken, a közösségi szolgálat teljesítése során felkeresett partnereknél a tanulókra minden olyan szabály, elvárás, kötelezettség és tilalom vonatkozik, ami a tanítási idő alatt az iskolában is érvényes norma. 5. Hivatalos ügyek intézése, vendégek fogadása A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. Szükség esetén az igazgatót és helyetteseit is megkereshetik. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva. A tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, naponta és között tanórán kívül kereshetik fel. Vendégeket a diákok nem fogadhatnak, indokolt esetben számukra üzenet hagyható. 6. Közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések (EMMI 133. ) A közösségi szolgálattal kapcsolatos ügyekben a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. A tanuló jelentkezési lapot nyújt be, ha a tevékenységre engedélyt kapott, köteles a közösségi szolgálatról naplót vezetni. A közösségi szolgálat során a tanuló köteles a házirend előírásait betartani, magatartásával 7. A térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 33. tartalmazza a térítésmentesen, a térítési díj, tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat. a) A tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. (1997. évi XXXI. törvény) b) A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás a hatályos jogszabályok szerint jár a tanulóknak. (A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII: törvény; 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet) c) A rendes érettségi vizsgát követő érettségi vizsgák díjszabásáról az érettségi vizsgaszabályzat - 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet - rendelkezései az irányadók. 7

8 IV. Óvó- védő szabályok 1. Általános szabályok a) A tanév első tanítási napján az osztályfőnök ismerteti a házirendet, a tanév helyi rendjét, a közlekedésbiztonsági, egészségvédelmi normákat, a védőnő, az iskolaorvos, (ha van, az iskolapszichológus) nevét és fogadóóráját, az iskolában érvényes általános óvó, védő rendszabályokat, a szaktanár pedig első szakóráján a tantárgyára ill. a szaktanteremre vonatkozó munkavédelmi, baleset-megelőzési tudnivalókat. Ezek betartása ill. betartatása az iskola minden tanulója és dolgozója számára kötelező. A tanulók a vonatkozó védő, óvó rendszabályok tudomásulvételét aláírásukkal igazolják. b) A tűz- és balesetvédelmi oktatáson mindenkinek kötelező részt vennie. c) Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. d) A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére - az adott tanévre meghatározott időszakokban minden egyes osztály részére orvosi felülvizsgálatot tartunk. e) Tilos az iskolában mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítás haszonszerzés céljából. f) A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. g) Tanítási órára mobiltelefont, egyéb audiovizuális eszközt (mp3 lejátszó, mp4 lejátszó) a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos. h) A tantermekben elhelyezett készülékeket a tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik, csak abban az esetben, ha a szaktanártól erre engedélyt kaptak. i) A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el. Utolsó tanítási óra esetén a tanulók felrakják saját széküket az asztalra az utólagos takarítás megkönnyítése érdekében. j) A számítógép-termek sajátos rendje a 3. számú mellékletben szerepel. 2. A dohányzás és a káros élvezeti cikkek fogyasztásának tilalma A évi XXVI. törvénnyel módosított évi XLII. törvény (a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól) értelmében az iskola teljes területén és annak a közterület irányába számított 5 méteres körzetében tilos a dohányzás. A szabály ellen vétőkkel szemben azonnali fegyelmi eljárás indítandó. (1999. XLII. 7. (13.)) 8

9 A nevelési-oktatási intézményben, továbbá az intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek (alkohol, dohányáru, kábító hatású szerek) fogyasztása, terjesztése, tarása. A szabály ellen vétőkkel szemben azonnali fegyelmi eljárás indítandó. 3. A tulajdon védelmére vonatkozó előírások a) A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és FEGYELMILEG felelős. b) Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt ad. Az elveszett tárgyakért és pénzért az iskola felelősséget nem vállal, ezeket a tanuló csak saját felelősségére hozhatja magával. c) A járművekkel érkező diákok a járműveiket a kijelölt helyen tárolhatják, de az iskola felelősséget nem tud vállalni azokért. Az iskola udvarán diákoknak autóval parkolni tilos! A tanórai szünetekben a járműveket használni tilos! d) A ruhatári szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni. Biztonsági zárat a tanulók saját költségükön szereltethetnek fel. A szekrényekben elhelyezett tárgyakért, értékekért az iskola felelősséget nem vállal. A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek, a tanév végén kötelesek azokat kiüríteni és nyitva hagyni. e) Az intézményben tartózkodók kötelesek környezetüket tisztán tartani és mások figyelmét ennek fontosságára felhívni. Az iskola egész területén tilos szemetelni, de különösen vonatkozik ez a tilalom az intézmény belső, frekventált helyiségeire (aula, folyosók, osztálytermek). V. A kapcsolattartás, tájékoztatás formái A tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan tájékoztatják, írásban az e-naplón és az ellenőrző könyvön keresztül, szóban szülői értekezleten, fogadóórán. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza. A szülők beiratkozáskor az osztályfőnöknél igényelhetnek hozzáférést az elektronikus naplóhoz. 1. Késés a) A tanítás 8 órakor kezdődik, a tanulóknak 7.50-re kell az iskolába megérkezniük. Aki ezt elmulasztja, későnek b) Tanórákról való késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti. c) A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazoltan vagy egy igazolatlanul mulasztott óra, attól függően, hogy a tanuló késését igazolta vagy sem. 9

10 d) A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. e) Napközben csak az iskolai kötelesség-teljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható! 2. Mulasztások igazolása, távolmaradási, távozási engedélyek A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet részletesen szabályozza a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályokat, iskolánk e rendelet előírásai szerint jár el. a) A mulasztás igazolható ha: a tanuló ELŐZETES engedélyt kapott a távolmaradásra. Előzetes engedélyt az igazgató adhat, ha a szülő a távolmaradást megelőzően írásbeli kérelmet nyújt be és azt az osztályfőnök támogatja. a tanuló beteg volt és azt orvosi igazolással igazolta; a tanuló hatósági intézkedés, iskolai ügy, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott óralátogatási kötelezettségének eleget tenni. b) Az iskola elvárja a szülőktől, gondviselőktől, hogy a távolmaradás első napjának reggel 9 00 órájáig értesítsék a tanuló osztályfőnökét vagy az iskolát a hiányzás tényéről. c) Az igazolást a tanulók osztályfőnöküknek adják le, lehetőleg a mulasztást követő munkanapon, legkésőbb a következő osztályfőnöki órán. Az iskola nem köteles elfogadni az előre látható mulasztás utólagos szülői igazolását, valamint a későn (az első osztályfőnöki óra után) beérkező igazolást, ezért a távolmaradást, tanórákról, hivatalos iskolai programokról való hiányzást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. d) Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul mulaszt, az iskola a rendeletben szabályozott értesítési kötelezettségének eleget tesz. e) Nem tanköteles korú tanuló esetében 30 óra igazolatlan mulasztás esetén a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik (EMMI rendelet ) pont). f) Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás vagy indokolatlan késés igazolatlanságán felül fegyelmi vétség, mely minden esetben fegyelmező intézkedést von maga után. g) A tanuló által önként vállalt órákon (fakultációkon, szakkörökön) való részvétel a jelentkezést követően kötelezővé válik, ezért a késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. (EMMI rendelet 14. ) h) A szülő egy tanévben összesen három, nem egybefüggő napot igazolhat. i) Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a magatartás félévi és év végi értékelésének is tükröznie kell: o 3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés, a magatartás értékelése legfeljebb: jó, o 6 óra esetén osztályfőnöki intés, a magatartás értékelése: változó, 10

11 o 9 óra esetén igazgatói figyelmeztetés, a magatartás értékelése: változó vagy rossz o 12 óra esetén igazgatói intés, a magatartás értékelése: rossz, o 20 óra esetén nevelőtestületi megrovás, a magatartás értékelése: rossz. j) Ha a tanuló teljesítménye hiányzás miatt nem osztályozható, a nevelőtestület engedélyezheti számára osztályozó vizsga letételét. Amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztása meghaladja a 20 tanórát, a nevelőtestület megtagadhatja az osztályozóvizsgára bocsátást. k) A szakképző évfolyamon a gyakorlati képzésről 20%-ot meghaladó hiányzás esetén a tanulmányok az évfolyam megismétlésével folytathatók, kivéve, ha a nevelőtestület úgy látja, hogy a hallgató a gyakorlati képzés hiányait a következő tanév kezdetéig pótolni tudja. (Szakképzési törvény 39. ) VI. Tanulmányok alatti vizsgák, magántanulókra vonatkozó rendelkezések 1. Osztályozó vizsgák: A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: magántanulóként teljesíti tanulmányi kötelezettségeit; felmentették a tanórai foglalkozáson való részvétel alól; év közben nem osztályozható, és a nevelőtestület engedélyezte számára az osztályozó vizsgát. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: félévkor: január a tanítási év végén: június Egy vizsgázónak egy napon legfeljebb három írásbeli és három szóbeli vizsga szervezhető. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 2. Beszámoltató vizsga: Minden osztály minden tanév végén 2 tantárgyból beszámoltató vizsgát tesz. A vizsgatárgyakat az éves munkaterv melléklete tartalmazza. A beszámoltató vizsgán szerzett jegy az évvégére megállapított érdemjegybe 1/3-ad részben számít be. 3. Különbözeti vizsga: Iskolaváltási kérelem esetén az iskola igazgatója határozza meg, mely időpontban és mely tárgyakból kell különbözeti vizsgát tennie az iskolánkba átvételét kérelmező tanulónak. 11

12 VII. Fegyelmi és kártérítési felelősség a) Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: b) Fegyelmező intézkedés szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés: szaktanári figyelmeztetés (legfeljebb 2 alkalommal) ha a tanuló valamely szakórán felkészületlensége vagy felszerelésének hiányossága miatt nem tud az órán együttműködni a tanárral, vagy zavarja a szaktanár és osztálytársai munkáját. Odaítéléséről a szaktanár dönt. szaktanári intő osztályfőnöki figyelmeztetés (legfeljebb 2 alkalommal) odaítéléséről az osztályfőnök dönt a fegyelmi vétségek (magatartási vétség, közösségi munka megtagadása, 5 ellenőrző könyv hiány, 3 késés stb.) alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát osztályfőnöki intő legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. igazgatói figyelmeztetés legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. igazgatói intő legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. fegyelmi eljárás és büntetések Egy szaktanári figyelmeztetés után második alkalommal szaktanári intő jár, akkor is, ha más szaktanár óráján történt az újabb vétség. E fokozatok betartásáért a szaktanárok felelősek, a naplóban lévő korábbi bejegyzéseket kell figyelembe venniük. A további, tanórán előforduló vétségekért már a következő fokozat az osztályfőnöki intő, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intő adható. 12

13 Az írásbeli fegyelmi intézkedést az ellenőrzőn keresztül a szülő tudomására kell hozni, illetve az elektronikus naplóba be kell jegyezni. c) Fegyelmi büntetések megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása, eltiltás a tanév folytatásától áthelyezés másik, azonos típusú iskolába, kizárás az iskolából. (nem alkalmazható tanköteles korú esetén) A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az igazgató és/vagy a nevelőtestület hoz a fegyelmi eljárás során. A fegyelmi eljárás során az NKT , valamint az EMMI szerint kell eljárni. d) A tanuló anyagi felelőssége Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről a nevelőtestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az iskola pert indít! VIII. A tanuló munkájának elismerése A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 1. Tanulmányi jegyek 5 jeles a tanuló a helyi tanterv ismereteit és az érettségi követelményeit is kiválóan elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni 13

14 4 jó 3 közepes 2 elégséges 1 elégtelen a tanuló a helyi tanterv ismereteit és az érettségi követelményeit is elsajátította, és kis segítséggel tudja alkalmazni a tanuló a helyi tanterv ismereteit és az érettségi követelményeit is elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni tanuló a helyi tanterv ismereteinek és az érettségi követelményeinek a lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja alkalmazni a tanuló a helyi tanterv ismereteit és az érettségi követelményeit sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja alkalmazni 2. Magatartás jegyek 5 példás 4 jó 3 változó 2 rossz fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait példamutatóan látja el lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait jól ellátja enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak rendszeres figyelmeztetés hatására látja el 3. Szorgalmi jegyek 5 példás legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, és segíti társait is tanulásukban, vagy legalább három tárgyból javít eredményén (0,3 rendűséget javít) 4 jó legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, vagy javít eredményén 3 változó tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (max. 1 bukás) 2 hanyag tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több bukás vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján tőle elvárhatótól) 14

15 4. Jutalmazások Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium házirendje Kiemelkedő tevékenységért iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A jutalmazások formái: osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján vagy egyszeri közösségi munkáért; szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató- vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújt. nevelőtestületi dicséret: a nevelőtestület szavazata alapján tanév végén adható. A jutalmak formái: könyvjutalom, tárgyjutalom, oklevél, a Hitel Alapítvány díjának fokozatai a Kuratórium döntése alapján 5. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai a. A tanuló helyett az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. b. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola az adott termék vagyoni vagy tulajdoni jogát másra ruházza át. c. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony megszűnésekor visszaadni. d. Az internetre bármilyen az iskolával, az iskola alkalmazottjával vagy diákjával kapcsolatos képet, videót csak vezetői engedéllyel lehet feltenni. 15

16 IX. Záró rendelkezések A Házirend nyilvános, az iskolai könyvtárban, a titkárságon és az iskola internetes oldalán bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, szükség esetén a jogszabályok szerint módosításra kerül. A Házirendet a szülőkkel a tanév első szülői értekezletén ismertetni kell. A házirend érdemi változása esetén a tanulót, illetve szülőjét tájékoztatni kell a változásokról. X. Mellékletek 1. számú melléklet A csengetés rendje: Nappali tagozat: Esti tagozat: 0. óra óra óra óra óra óra óra óra óra

17 2. számú melléklet Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje - A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe, használata ingyenes. - A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. - A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható, a kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. - Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek. - A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 10 nap, ill. a könyvtárossal egyeztetett időtartam. - A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. - Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni. - Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. - A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell. - A könyvtár a tanév elején meghatározott és nyilvánosságra hozott rend szerint tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. - Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 17

18 3. számú melléklet Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium házirendje A számítógéptermek használatának rendje 1. Géptermek használata A 202-es, 208-as, 209-es, 218-as, 219-es tantermekben tanórán és tanórán kívül kizárólag az oktatással összefüggő tevékenység végezhető, pl. felkészülés a tanítási órákra, házi feladatok elkészítése. 2. Könyvtári gépek A könyvtárban elhelyezett számítógépeket az iskola könyvtárosának felügyelete mellett használhatják a diákok. 3. Tanári szobai, gazdasági irodai, tanári és titkársági gépek Ezeket az eszközöket a diákok csak külön igazgatói, esetleg rendszergazdai engedéllyel használhatják! 4. A tantermekben elhelyezett számítógépek A számítógépeket oktatási illetve prezentációs céllal lehet használni. Diákok önállóan nem használhatják. 5. CD-DVD másolás Kereskedelmi jellegű termékek másolása iskolánkban nem lehetséges. A CD-DVD írót csak az ezzel megbízott személyek használhatják. 6. Tanítási idő alatti gépterem használat Tanítási idő alatt -lyukas órában- a termekbe - amennyiben ott nincs foglalkozás - külön engedéllyel lehet bemenni. Eseti engedélyt az informatika tanárok adhatnak, felelős megbízásával. 7. Felelősök A felelős diák feladata, hogy jelen szabályzatban foglaltak betartását ellenőrizze, társait figyelmeztesse. Amennyiben a tantermet elhagyja, és helyette nem veszi fel más a kulcsot, köteles a terem kiürítéséről és zárásáról gondoskodni. Amennyiben a felelősök munkájukat nem megfelelően látják el, megbízásuk időlegesen vagy végleg megvonható, fegyelmi vétségükért igazgatói megrovást kaphatnak! A portán a számítógéptermek kulcsait kizárólag a felelősök vehetik fel, amely tényt aláírásukkal igazolják. Amennyiben a portás kéri, személyazonosságukat kötelesek hitelt érdemlően igazolni. (Fényképes igazolvány) 8. Azonosító Azonosítót bármely szerverre az a tanuló kaphat, aki aláírásával tanúsítja, hogy jelen szabályzatot ismeri és vállalja annak betartását. A szabályzat be nem tartása fegyelmi büntetést vonhat maga után. A szabályzatot az iskola alkalmazottaival és a diákokkal ismertetni kell, a gépeket tartalmazó helyiségekben egy-egy példányt el kell helyezni. 18

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015

DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015 Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11. Tel./Fax: (48)-512-732, 512-729; 512-603 E-mail: donbosco.szakiskola@upcmail.hu; Honlap: www.don-bosco.sulinet.hu

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013.

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Házirendet a tantestület 2013. március 28-i tantestületi értekezleten megismerte, véleményezte és

Részletesebben

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Körösladány 2014. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Házirend Körösladány A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető Érvényesség kezdete

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

OM azonosító: 029695

OM azonosító: 029695 OM azonosító: 029695 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend nyilvánossága... 6 III. Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 7 IV. Jogok és kötelességek... 8 IV.1. A tanulók jogai... 8 IV.2.

Részletesebben

Az Atilla Király Gimnázium HÁZIRENDJE Aba 2013. augusztus Készítette: Szilasy György igazgató

Az Atilla Király Gimnázium HÁZIRENDJE Aba 2013. augusztus Készítette: Szilasy György igazgató Az Atilla Király Gimnázium HÁZIRENDJE Aba 2013. augusztus Készítette: Szilasy György igazgató 1 Házirend tartalma: 2 Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

A FESTETICS GYÖRGY ZENEISKOLA HÁZIRENDJE

A FESTETICS GYÖRGY ZENEISKOLA HÁZIRENDJE A FESTETICS GYÖRGY ZENEISKOLA HÁZIRENDJE Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...4 Jogok és kötelességek...4 A tanulók jogai...4 Tanulói jogok gyakorlása...5 A tanulók kötelességei...5

Részletesebben

Bakonyoszlop HÁZIREND

Bakonyoszlop HÁZIREND Bakonyoszlop Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon HÁZIREND Az biztosítja a város fennmaradását, ha valamennyi polgára egy akaratom van (Démoszthenész) 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Általános Iskolai Intézményegység HÁZIREND

A KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Általános Iskolai Intézményegység HÁZIREND A KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Általános Iskolai Intézményegység HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend a törvény felhatalmazása alapján elkészített belső szabályzat, mely vonatkozik

Részletesebben

Szent László Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat HÁZIRENDJE

Szent László Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat HÁZIRENDJE Szent László Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat HÁZIRENDJE Készítette:... Házirend Tartalomjegyzék Házirend...2 Bevezető rendelkezések...3 Az Intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta:

HÁZIREND. Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: HÁZIREND Hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára és dolgozójára. Jóváhagyta: Baráthné Dobai Rita fenntartó Dobai Szabolcs igazgató 1 Iskolánk fenntartója: Borsod és Térsége Képzési és Humánszolgáltató

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1.

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1. LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma 1. Preambulum 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1 / 38 2.1.A tanulók

Részletesebben

HÁZIRENDJE. igazgató. Hatálybalépés időpontja: 2011. augusztus 01.

HÁZIRENDJE. igazgató. Hatálybalépés időpontja: 2011. augusztus 01. HÁZIRENDJE Készítette: Lachata István igazgató Hatálybalépés időpontja: 2011. augusztus 01. 1 T a r t a l o m j e g y z é k Bevezető rendelkezések... 3. oldal Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4. oldal

Részletesebben

A Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola Házirendje

A Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola Házirendje A Réde-Bakonybánk-Súr Körzeti Általános Iskola Házirendje Készítette: Volf Árpád Igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013.05.01. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK...

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola munkarendje 3 2. A helyiségek használatának rendje 3 3. A diákjogok és kötelezettségek szabályai 4 4. A diákképviselet és

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

I. HÁZIREND. Az intézmény adatai:

I. HÁZIREND. Az intézmény adatai: Az intézmény adatai: Az iskola neve: I. HÁZIREND Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium OM azonosítója: 030724 Székhelye : 9022

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. OM 034993 GAZDAGRÉT-TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Grundschule in Gazdagrét 1118 BUDAPEST, Törökugrató u. 15. sz. JE Készítette: az iskola nevelőtestülete Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben