Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: HÁZIREND. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609"

Átírás

1 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: HÁZIREND OM azonosító:

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések Az intézmény alapadatai... 3 II. Jogok és kötelességek A tanulók jogai A tanulók kötelességei... 5 III. Általános működési szabályok Az iskola munkarendje A tanítási nap rendje Az iskolában tartózkodás szabályai Iskolán kívüli rendezvények Hivatalos ügyek intézése, vendégek fogadása Közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések (EMMI 133. ) A térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok... 7 IV. Óvó- védő szabályok Általános szabályok A dohányzás és a káros élvezeti cikkek fogyasztásának tilalma A tulajdon védelmére vonatkozó előírások... 9 V. A kapcsolattartás, tájékoztatás formái Késés Mulasztások igazolása, távolmaradási, távozási engedélyek VI. Tanulmányok alatti vizsgák, magántanulókra vonatkozó rendelkezések Osztályozó vizsgák: Beszámoltató vizsga: Különbözeti vizsga: VII. Fegyelmi és kártérítési felelősség VIII. A tanuló munkájának elismerése Tanulmányi jegyek Magatartás jegyek Szorgalmi jegyek Jutalmazások A tanuló által előállított alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai IX. Záró rendelekzések X. Mellékletek

3 I. Bevezető rendelkezések Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium házirendje A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Betartását és betartatását iskolánk minden tanulójától és dolgozójától elvárjuk. Ezen házirend: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény (továbbiakban NKT); a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (továbbiakban Szakképzési törvény); a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI); a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai programjának és Minőségirányítási programjának rendelkezései alapján készült. A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre: tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. 1. Az intézmény alapadatai Fenntartó: KLIK Ceglédi tankerülete Cím: 2700 Cegléd, Malom tér 3. Számlázási cím: KLIK Ceglédi Tankerület , 1051 Budapest, Nádor u. 32. Az intézmény megnevezése: Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium Az intézmény székhelye, címe: 2440 Százhalombatta, Iskola utca 3. Az intézmény típusa: középiskola (szakközépiskola és gimnázium) OM azonosítója: Adóhatósági azonosítószám: Statisztikai számjel: A számlát vezető hitelintézet neve: Magyar Államkincstár Az iskola bankszámlaszáma: Az intézmény székhelyének telefonszáma: 06-23/ Telefax: 06-23/ Honlap: 3

4 II. Jogok és kötelességek 1. A tanulók jogai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium házirendje A nemzeti köznevelésről szóló törvény részletesen tartalmazza a diákok egyéni és kollektív jogait és kötelességeit (2011.CXC ). Ezen jogokat tanulóink tanulói jogviszonyuk teljes időtartama alatt gyakorolhatják. A tanuló joga különösen, hogy: a) képességeinek, érdeklődésének megfelelő, színvonalas oktatásban részesüljön, b) válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, c) részt vegyen tanulmányi versenyeken; az országos döntőbe jutott versenyző a verseny előtt 3 napot egyéni felkészülésre fordíthasson, d) az intézmény nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményekben (korrepetálás, tanfolyam, emelt szintű érettségire való felkészítés, sportkör, könyvtár, kedvezményes étkezés) részesüljön a Pedagógiai program és a hatályos jogszabályok alapján, e) személyiségi jogait, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, f) érdemjegyeiről, a tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön; ezek beírását a tanuló ellenőrzőjébe az osztályfőnök félévzáráskor ellenőrzi, g) lehetőség szerint legfeljebb napi 2 témazáró nagydolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez, h) kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja; amennyiben a kijavított dolgozatok átadására e határidőn belül nem kerül sor, a tanulók egyenként dönthetnek a dolgozat jegyének érvénytelenítéséről. Adott tárgyból újabb dolgozatot csak az előző kiértékelése és kiosztása után lehet íratni. i) véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben és az őt nevelő és oktató pedagógus munkájával kapcsolatosan, s ezekre érdemi választ kapjon; ennek helye az évenként megrendezett diákparlament; indokolt esetekben a Diákönkormányzat megbeszélései, j) kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) létrehozását, és ezek munkájában részt vegyen. Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 4

5 2. A tanulók kötelességei A tanuló kötelessége különösen, hogy: a) betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit; b) tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat semmilyen módon ne sértse; c) részt vegyen a tanórákon, a kötelező és az általa választott foglalkozásokon, a szakmai gyakorlatokon, valamint iskolánk rendezvényein; d) rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének; e) ellenőrzőjét a tanítási napokon magánál tartsa, tanárainak - késés esetén az iskola portásánakkérésére átadja, érdemjegyeit naprakészen vezesse; f) az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, óvja, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, segítse környezete tisztántartását, kérésre abban tevőlegesen részt vegyen; g) biztosítsa a tanuláshoz szükséges csendet, rendet és fegyelmet a tanórákon és lyukas óráin egyaránt; h) hozza magával a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornafelszerelés); i) segítse hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését; j) védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkohol és egyéb kábító hatású szerek fogyasztása; k) az iskolában tiszta, ápolt öltözékben jelenjen meg; l) az iskolai ünnepélyeken, vizsgákon ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruházatban jelenjen meg. Ünnepi öltözetünk: o o lányoknak: matrózblúz, sötét szoknya, és a ruházathoz illő cipő; fiúknak: fehér ing, sötét nadrág és a ruházathoz illő cipő. III. Általános működési szabályok 1. Az iskola munkarendje Az iskola éves munkarendjét a nevelőtestület, a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni a tanév rendjéről szóló rendelet alapján. Ha a rendelet másképp nem rendelkezik, a Diákönkormányzat évente egy nap felhasználásáról dönthet, egy napot iskolánk névadójának tiszteletére használunk fel, egy napot pedig a két félév elválasztására, a többi nap az érettségi lebonyolítására, illetve nevelőtestületi értekezletek tartására szolgál az éves munkaterv szerint. 5

6 2. A tanítási nap rendje Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium házirendje A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítás általában 8 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát. A zárt tantermekben csak az illetékes tanár jelenlétében, illetve engedélyével tartózkodhatnak a tanulók. Szünetekben a tanulók a folyosón, jó idő esetén az udvaron tartózkodhatnak. A folyosókon, aulában a diákok kerüljék a lármázást, szemetelést és minden olyan tevékenységet, amely veszélyezteti testi épségüket, vagy rongálást okozhat. Tanulóink étkezését a büfé és az ebédlő biztosítja. A büfé az óraközi szünetekben tart nyitva. A szakmai gyakorlat idejét, a tanítási órákkal megegyező módon, az órarend tartalmazza. A szakmai gyakorlat alatt a tanulóra a házirend rendelkezései érvényesek. Amennyiben a szakmai gyakorlat iskolán kívül történik, a foglalkozásra a képzési hely szabályai és a házirend iskolán kívüli rendezvényekre vonatkozó rendelkezései érvényesek. A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel. 3. Az iskolában tartózkodás szabályai a) A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz. b) Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából, csak az osztályfőnök, illetve az igazgató vagy igazgatóhelyettes ELŐZETES engedélye alapján teheti azt meg. c) Az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos és súlyos fegyelmi vétség. d) Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket a tanév kezdetekor megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben szerepel. Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. e) Az étkezések ideje: az osztályok, csoportok a kifüggesztett étkezési sorrend alapján ebédelhetnek között. Az étkezéshez szükséges jegyek kiosztása a menzafelelősök feladata és felelőssége. Ebédet lemondani vagy igényelni a megelőző nap 9 óráig lehet írásban vagy telefonon a portán. Amennyiben a tanuló nem mondja le ebédjét, úgy köteles a le nem mondott ebédet kifizetni. f) Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az éttermet. g) Az iskola tanulói közösségei (osztályok, diákkörök, szakkörök) egyéb rendezvényeket is tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket előzetesen engedélyezési céllal be kell jelenteni az in- 6

7 tézmény vezetőségének. A rendezvények után a szervezők kötelesek a használt termeket, helyiségeket rendbe tenni. h) A szakképző évfolyamra (13-14.) járó diákok egyedi elbírálás alapján napi 2 szünetben elhagyhatják az iskola területét. 4. Iskolán kívüli rendezvények Tanulmányi kirándulásokon, nemzetközi projekteken, iskolán kívüli rendezvényeken, a közösségi szolgálat teljesítése során felkeresett partnereknél a tanulókra minden olyan szabály, elvárás, kötelezettség és tilalom vonatkozik, ami a tanítási idő alatt az iskolában is érvényes norma. 5. Hivatalos ügyek intézése, vendégek fogadása A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. Szükség esetén az igazgatót és helyetteseit is megkereshetik. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva. A tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, naponta és között tanórán kívül kereshetik fel. Vendégeket a diákok nem fogadhatnak, indokolt esetben számukra üzenet hagyható. 6. Közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések (EMMI 133. ) A közösségi szolgálattal kapcsolatos ügyekben a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. A tanuló jelentkezési lapot nyújt be, ha a tevékenységre engedélyt kapott, köteles a közösségi szolgálatról naplót vezetni. A közösségi szolgálat során a tanuló köteles a házirend előírásait betartani, magatartásával 7. A térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 33. tartalmazza a térítésmentesen, a térítési díj, tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat. a) A tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. (1997. évi XXXI. törvény) b) A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás a hatályos jogszabályok szerint jár a tanulóknak. (A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII: törvény; 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet) c) A rendes érettségi vizsgát követő érettségi vizsgák díjszabásáról az érettségi vizsgaszabályzat - 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet - rendelkezései az irányadók. 7

8 IV. Óvó- védő szabályok 1. Általános szabályok a) A tanév első tanítási napján az osztályfőnök ismerteti a házirendet, a tanév helyi rendjét, a közlekedésbiztonsági, egészségvédelmi normákat, a védőnő, az iskolaorvos, (ha van, az iskolapszichológus) nevét és fogadóóráját, az iskolában érvényes általános óvó, védő rendszabályokat, a szaktanár pedig első szakóráján a tantárgyára ill. a szaktanteremre vonatkozó munkavédelmi, baleset-megelőzési tudnivalókat. Ezek betartása ill. betartatása az iskola minden tanulója és dolgozója számára kötelező. A tanulók a vonatkozó védő, óvó rendszabályok tudomásulvételét aláírásukkal igazolják. b) A tűz- és balesetvédelmi oktatáson mindenkinek kötelező részt vennie. c) Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. d) A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére - az adott tanévre meghatározott időszakokban minden egyes osztály részére orvosi felülvizsgálatot tartunk. e) Tilos az iskolában mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítás haszonszerzés céljából. f) A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. g) Tanítási órára mobiltelefont, egyéb audiovizuális eszközt (mp3 lejátszó, mp4 lejátszó) a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos. h) A tantermekben elhelyezett készülékeket a tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik, csak abban az esetben, ha a szaktanártól erre engedélyt kaptak. i) A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el. Utolsó tanítási óra esetén a tanulók felrakják saját széküket az asztalra az utólagos takarítás megkönnyítése érdekében. j) A számítógép-termek sajátos rendje a 3. számú mellékletben szerepel. 2. A dohányzás és a káros élvezeti cikkek fogyasztásának tilalma A évi XXVI. törvénnyel módosított évi XLII. törvény (a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól) értelmében az iskola teljes területén és annak a közterület irányába számított 5 méteres körzetében tilos a dohányzás. A szabály ellen vétőkkel szemben azonnali fegyelmi eljárás indítandó. (1999. XLII. 7. (13.)) 8

9 A nevelési-oktatási intézményben, továbbá az intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek (alkohol, dohányáru, kábító hatású szerek) fogyasztása, terjesztése, tarása. A szabály ellen vétőkkel szemben azonnali fegyelmi eljárás indítandó. 3. A tulajdon védelmére vonatkozó előírások a) A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és FEGYELMILEG felelős. b) Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt ad. Az elveszett tárgyakért és pénzért az iskola felelősséget nem vállal, ezeket a tanuló csak saját felelősségére hozhatja magával. c) A járművekkel érkező diákok a járműveiket a kijelölt helyen tárolhatják, de az iskola felelősséget nem tud vállalni azokért. Az iskola udvarán diákoknak autóval parkolni tilos! A tanórai szünetekben a járműveket használni tilos! d) A ruhatári szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni. Biztonsági zárat a tanulók saját költségükön szereltethetnek fel. A szekrényekben elhelyezett tárgyakért, értékekért az iskola felelősséget nem vállal. A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek, a tanév végén kötelesek azokat kiüríteni és nyitva hagyni. e) Az intézményben tartózkodók kötelesek környezetüket tisztán tartani és mások figyelmét ennek fontosságára felhívni. Az iskola egész területén tilos szemetelni, de különösen vonatkozik ez a tilalom az intézmény belső, frekventált helyiségeire (aula, folyosók, osztálytermek). V. A kapcsolattartás, tájékoztatás formái A tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan tájékoztatják, írásban az e-naplón és az ellenőrző könyvön keresztül, szóban szülői értekezleten, fogadóórán. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza. A szülők beiratkozáskor az osztályfőnöknél igényelhetnek hozzáférést az elektronikus naplóhoz. 1. Késés a) A tanítás 8 órakor kezdődik, a tanulóknak 7.50-re kell az iskolába megérkezniük. Aki ezt elmulasztja, későnek b) Tanórákról való késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti. c) A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazoltan vagy egy igazolatlanul mulasztott óra, attól függően, hogy a tanuló késését igazolta vagy sem. 9

10 d) A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. e) Napközben csak az iskolai kötelesség-teljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható! 2. Mulasztások igazolása, távolmaradási, távozási engedélyek A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet részletesen szabályozza a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályokat, iskolánk e rendelet előírásai szerint jár el. a) A mulasztás igazolható ha: a tanuló ELŐZETES engedélyt kapott a távolmaradásra. Előzetes engedélyt az igazgató adhat, ha a szülő a távolmaradást megelőzően írásbeli kérelmet nyújt be és azt az osztályfőnök támogatja. a tanuló beteg volt és azt orvosi igazolással igazolta; a tanuló hatósági intézkedés, iskolai ügy, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott óralátogatási kötelezettségének eleget tenni. b) Az iskola elvárja a szülőktől, gondviselőktől, hogy a távolmaradás első napjának reggel 9 00 órájáig értesítsék a tanuló osztályfőnökét vagy az iskolát a hiányzás tényéről. c) Az igazolást a tanulók osztályfőnöküknek adják le, lehetőleg a mulasztást követő munkanapon, legkésőbb a következő osztályfőnöki órán. Az iskola nem köteles elfogadni az előre látható mulasztás utólagos szülői igazolását, valamint a későn (az első osztályfőnöki óra után) beérkező igazolást, ezért a távolmaradást, tanórákról, hivatalos iskolai programokról való hiányzást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. d) Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul mulaszt, az iskola a rendeletben szabályozott értesítési kötelezettségének eleget tesz. e) Nem tanköteles korú tanuló esetében 30 óra igazolatlan mulasztás esetén a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik (EMMI rendelet ) pont). f) Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás vagy indokolatlan késés igazolatlanságán felül fegyelmi vétség, mely minden esetben fegyelmező intézkedést von maga után. g) A tanuló által önként vállalt órákon (fakultációkon, szakkörökön) való részvétel a jelentkezést követően kötelezővé válik, ezért a késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. (EMMI rendelet 14. ) h) A szülő egy tanévben összesen három, nem egybefüggő napot igazolhat. i) Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a magatartás félévi és év végi értékelésének is tükröznie kell: o 3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés, a magatartás értékelése legfeljebb: jó, o 6 óra esetén osztályfőnöki intés, a magatartás értékelése: változó, 10

11 o 9 óra esetén igazgatói figyelmeztetés, a magatartás értékelése: változó vagy rossz o 12 óra esetén igazgatói intés, a magatartás értékelése: rossz, o 20 óra esetén nevelőtestületi megrovás, a magatartás értékelése: rossz. j) Ha a tanuló teljesítménye hiányzás miatt nem osztályozható, a nevelőtestület engedélyezheti számára osztályozó vizsga letételét. Amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztása meghaladja a 20 tanórát, a nevelőtestület megtagadhatja az osztályozóvizsgára bocsátást. k) A szakképző évfolyamon a gyakorlati képzésről 20%-ot meghaladó hiányzás esetén a tanulmányok az évfolyam megismétlésével folytathatók, kivéve, ha a nevelőtestület úgy látja, hogy a hallgató a gyakorlati képzés hiányait a következő tanév kezdetéig pótolni tudja. (Szakképzési törvény 39. ) VI. Tanulmányok alatti vizsgák, magántanulókra vonatkozó rendelkezések 1. Osztályozó vizsgák: A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: magántanulóként teljesíti tanulmányi kötelezettségeit; felmentették a tanórai foglalkozáson való részvétel alól; év közben nem osztályozható, és a nevelőtestület engedélyezte számára az osztályozó vizsgát. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: félévkor: január a tanítási év végén: június Egy vizsgázónak egy napon legfeljebb három írásbeli és három szóbeli vizsga szervezhető. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 2. Beszámoltató vizsga: Minden osztály minden tanév végén 2 tantárgyból beszámoltató vizsgát tesz. A vizsgatárgyakat az éves munkaterv melléklete tartalmazza. A beszámoltató vizsgán szerzett jegy az évvégére megállapított érdemjegybe 1/3-ad részben számít be. 3. Különbözeti vizsga: Iskolaváltási kérelem esetén az iskola igazgatója határozza meg, mely időpontban és mely tárgyakból kell különbözeti vizsgát tennie az iskolánkba átvételét kérelmező tanulónak. 11

12 VII. Fegyelmi és kártérítési felelősség a) Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: b) Fegyelmező intézkedés szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés: szaktanári figyelmeztetés (legfeljebb 2 alkalommal) ha a tanuló valamely szakórán felkészületlensége vagy felszerelésének hiányossága miatt nem tud az órán együttműködni a tanárral, vagy zavarja a szaktanár és osztálytársai munkáját. Odaítéléséről a szaktanár dönt. szaktanári intő osztályfőnöki figyelmeztetés (legfeljebb 2 alkalommal) odaítéléséről az osztályfőnök dönt a fegyelmi vétségek (magatartási vétség, közösségi munka megtagadása, 5 ellenőrző könyv hiány, 3 késés stb.) alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát osztályfőnöki intő legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. igazgatói figyelmeztetés legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. igazgatói intő legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. fegyelmi eljárás és büntetések Egy szaktanári figyelmeztetés után második alkalommal szaktanári intő jár, akkor is, ha más szaktanár óráján történt az újabb vétség. E fokozatok betartásáért a szaktanárok felelősek, a naplóban lévő korábbi bejegyzéseket kell figyelembe venniük. A további, tanórán előforduló vétségekért már a következő fokozat az osztályfőnöki intő, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intő adható. 12

13 Az írásbeli fegyelmi intézkedést az ellenőrzőn keresztül a szülő tudomására kell hozni, illetve az elektronikus naplóba be kell jegyezni. c) Fegyelmi büntetések megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása, eltiltás a tanév folytatásától áthelyezés másik, azonos típusú iskolába, kizárás az iskolából. (nem alkalmazható tanköteles korú esetén) A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az igazgató és/vagy a nevelőtestület hoz a fegyelmi eljárás során. A fegyelmi eljárás során az NKT , valamint az EMMI szerint kell eljárni. d) A tanuló anyagi felelőssége Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről a nevelőtestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az iskola pert indít! VIII. A tanuló munkájának elismerése A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 1. Tanulmányi jegyek 5 jeles a tanuló a helyi tanterv ismereteit és az érettségi követelményeit is kiválóan elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni 13

14 4 jó 3 közepes 2 elégséges 1 elégtelen a tanuló a helyi tanterv ismereteit és az érettségi követelményeit is elsajátította, és kis segítséggel tudja alkalmazni a tanuló a helyi tanterv ismereteit és az érettségi követelményeit is elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni tanuló a helyi tanterv ismereteinek és az érettségi követelményeinek a lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja alkalmazni a tanuló a helyi tanterv ismereteit és az érettségi követelményeit sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja alkalmazni 2. Magatartás jegyek 5 példás 4 jó 3 változó 2 rossz fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait példamutatóan látja el lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait jól ellátja enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak rendszeres figyelmeztetés hatására látja el 3. Szorgalmi jegyek 5 példás legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, és segíti társait is tanulásukban, vagy legalább három tárgyból javít eredményén (0,3 rendűséget javít) 4 jó legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, vagy javít eredményén 3 változó tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (max. 1 bukás) 2 hanyag tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több bukás vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján tőle elvárhatótól) 14

15 4. Jutalmazások Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium házirendje Kiemelkedő tevékenységért iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A jutalmazások formái: osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján vagy egyszeri közösségi munkáért; szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató- vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújt. nevelőtestületi dicséret: a nevelőtestület szavazata alapján tanév végén adható. A jutalmak formái: könyvjutalom, tárgyjutalom, oklevél, a Hitel Alapítvány díjának fokozatai a Kuratórium döntése alapján 5. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai a. A tanuló helyett az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. b. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola az adott termék vagyoni vagy tulajdoni jogát másra ruházza át. c. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony megszűnésekor visszaadni. d. Az internetre bármilyen az iskolával, az iskola alkalmazottjával vagy diákjával kapcsolatos képet, videót csak vezetői engedéllyel lehet feltenni. 15

16 IX. Záró rendelkezések A Házirend nyilvános, az iskolai könyvtárban, a titkárságon és az iskola internetes oldalán bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, szükség esetén a jogszabályok szerint módosításra kerül. A Házirendet a szülőkkel a tanév első szülői értekezletén ismertetni kell. A házirend érdemi változása esetén a tanulót, illetve szülőjét tájékoztatni kell a változásokról. X. Mellékletek 1. számú melléklet A csengetés rendje: Nappali tagozat: Esti tagozat: 0. óra óra óra óra óra óra óra óra óra

17 2. számú melléklet Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje - A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe, használata ingyenes. - A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. - A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható, a kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. - Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek. - A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 10 nap, ill. a könyvtárossal egyeztetett időtartam. - A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. - Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni. - Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. - A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell. - A könyvtár a tanév elején meghatározott és nyilvánosságra hozott rend szerint tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. - Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 17

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Dömötörné Papp Hargita... Hatályba lépés időpontja:... Házirend BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 2 A TANULÓK JOGAI... 2 A TANULÓK

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR SZÉKHELYINTÉZMÉNY, BÉRI BALOGH ÁDÁM TAGINTÉZMÉNY, NAGYVÁTHY JÁNOS TAGINTÉZMÉNY HÁZIREND 2009. 2 3 A házirend tartalma

Részletesebben

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. november 26. 1 Tartalom Jogszabályi hivatkozások, kapcsolódó szabályzatok... 2 Bevezetés...

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK: Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 I. TANULÓI JOGOK... 5 I.1. SZEMÉLYISÉGI JOGOK... 5 I.2. A

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Pilisborosjenői. Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2015 Tartalomjegyzék Az általános iskolai tagozat házirendje 2 1. Bevezető 2 2. Általános rendelkezések 2 3.

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk! 2012. PREAMBULUM Az emberi együttélést a felnőtt

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Érvényes: 2014. szeptember 1-től Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... - 4 - I.

Részletesebben

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12.

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12. AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND Budapest, 2014. év szeptember 12. Budapest 2014 Preambulum Tanulói kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos

Részletesebben

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés Szakiskola Házirendje 2014 Bevezetés A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása

Részletesebben