Káros szenvedélyek. Modul. Miskolczi Zsuzsanna. Sebestyénné Vas Ági. Pályázati azonosító. TÁMOP / Pályázat címe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Káros szenvedélyek. Modul. Miskolczi Zsuzsanna. Sebestyénné Vas Ági. Pályázati azonosító. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Pályázat címe"

Átírás

1 Pályázati azonosító TÁMOP / Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. Pályázó neve Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat Pályázó címe 7020 Dunaföldvár, Kossuth u. 2. Feladat-ellátási hely neve: D-B-M Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 4. CÍME: TÍPUSA: KÉSZÍTETTE: Káros szenvedélyek Modul Miskolczi Zsuzsanna Sebestyénné Vas Ági 1

2 TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: A civilizáció nemcsak pozitív eszközeivel tört be az emberiség életébe, hanem egyre több ártalmas dolognak is teret enged. A körülöttünk lévő világ így olyan veszélyeket rejt magában, amelyek az ember létét közvetlenül veszélyeztetik. A szenvedélybetegségek: az alkohol, a kábítószer, a dohányzás ma már komoly problémát jelentenek a modern társadalmakban, de említhetnénk még a játékautomaták, és a számítógép okozta függőséget, vagy a szexualitás túlzott hajszolására való hajlandóságot, a sort még lehetne folytatni. Ezek sokszor a testi betegségeken át az egész személyiség integritását teszik tönkre. A környezeti tényezők és médiumok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok már korán kapcsolatba kerülnek az említett negatív erőkkel. A reklámok ugyan szigorú cenzúra alá esnek, de vannak olyan filmek, műsorok, újságok, az interneten weboldalak stb. amelyeknek szerepe szenvedélybetegségek kialakulásában nem zárható ki. Mivel a diákok napjaik jelentős részét az iskolában töltik, leginkább az oktatási intézményekre hárul az a feladat, hogy próbálják megóvni a felnövekvő nemzedéket a káros szenvedélyek demoralizáló hatásaitól. Valamennyi korosztály érintett a témában, az óvodásoktól a felnőttekig, a középiskolások pedig különösen veszélyeztetettek. Ezért is indokolt a tanítási órák tananyagába beiktatni a káros szenvedélyek modult, függetlenül a tantárgy specifikumától. Bár a probléma össztársadalmi, fontos feladat a megelőzés, és ebből jelentős részt az iskolának is fel kell vállalnia, hogy egészséges nemzedéket lehessen felnevelni. TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: A tanulók értsék meg, hogy az őket körülvevő világban komoly veszélyek leselkednek rájuk. Ismerjék fel, ha ezekkel a hétköznapokban találkoznak. Lássák meg az összefüggéseket, azt, hogy miként befolyásolják a szenvedélyek az egyén egészségét, életét, munkáját, családi és baráti kapcsolatait. Nevelési cél a káros szenvedélyektől mentes életmódra nevelés, tudat- és értékformálás. A diákok a témakör tananyagának elsajátítása után képesek legyenek mindennapi életükben a helyes döntések meghozatalára, tudjanak különbséget tenni jó és rossz, helyes és helytelen között, lássák tetteik következményét. A fiatalokat szükséges segíteni abban, hogy olyan szokásokat és életformát tudjanak kialakítani, amelyek testi-lelki-szellemi egészségük védelmét és megtartását szolgálják. A modul témája során lehetőség nyílik a tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztésére, a különböző, de egymást sokszor keresztező kompetenciaterületek fejlesztésére. 2

3 1. Szövegértés-szövegalkotás fejlesztése, idegen szavak jelentésének megismerése, szókincs fejlesztése, lényegkiemelés, fogalomalkotás 2. Eszközök és forrásanyagok használata: lexikonok, újságok, internet 3. Rajz és dekorációs technikák alkalmazása, esztétikai érzék fejlesztése 4. Erkölcsi értékek, egészséges életfelfogások, helyes értékítéletek, következtetések kialakítása, szocializációs készségek fejlesztése. A modul hangsúlyt fektet az ismeretszerzés sokféle módjára: különböző technikák, módszerek megismerését és alkalmazását teszi lehetővé. 1. anyaggyűjtés: az első lépés a munka elején, a tanulókban tudatosítani kell ezt a dolgot 2. Forráskezelés: minden felhasznált irodalmat fel kell tüntetni a munka végén. 3. Szelektálás: lényegkiemelés csak a témához kapcsolódó forrásokat kell alaposan elemezni. 4. Feldolgozás: a kiválasztott témának megfelelő részletességgel. 5. Elemzés: a kiválasztott szempontok alapján történik. 6. Összehasonlítás: azonosságok, különbségek hangsúlyozása. 7. Adatrögzítés: a feldolgozott anyagot a megfelelő formában (táblázat, diagram, szöveg) kell rögzíteni. 8. Megfigyelés: képek, szituációk, esetek. 9. Együttműködés: a csoport tagjai között munkamegosztás, megegyezés alapján. TEVÉKENYSÉG FELADATA: 1. A témához kapcsolódó információk gyűjtése, tanulmányozása (film, internet, könyvek, újságok). 2. A választott feladathoz szükséges információk elrendezése, szelektálás. 3. A szükséges eszközök felmérése (szakirodalom, képek, technikai eszközök: tollak, ragasztó, olló, dekorációs anyagok stb.) 4. A munka megosztása, (ki mit csinál a közös plakáton: a munka irányítása, ábra készítése, rajzolás, képek ragasztása, szóvivő, időfelelős 5. Az együttműködés feltételeinek megfelelő, egymást segítő munka. 6. Az iskola többi tanulója számára lehetővé tenni a megszerzett ismeretanyag továbbadását. Kiállítás, filmvetítés, előadás megszervezése szakember bevonásával. A TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 9. osztály, majd bevonni az iskola összes tanulóját 3

4 A MODUL TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA: Magyar nyelv és irodalom (szövegértés-szövegalkotás) tömbösítésben heti 6 óra Matematika: 2X3 óra / 2 hét Informatika: 2X2 óra / 2 hét Történelem: 2X1 óra / 1 hét Osztályfőnöki óra:2x1 óra / 2 hét TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAGHOZ: A következő fejlesztési területekre lehet fektetni a ideje alatt a hangsúlyt: Kommunikáció-központúság, tevékenységcentrikusság, differenciáltság, partnerség, kutatószemlélet, konfliktustűrő, -kezelő, -megoldó képesség, valamint a vezető- és szervezőképesség kap kitüntetett szerepet. TEVÉKENYSÉG SZEREI: kooperatív tanulás, kutatás, felfedezés, Gyűjtőmunka: o Szakkönyvekből, o Internetről, o Szakemberektől (szóban, írásban). Az információk feldolgozása o egyéni és páros, csoportos megbeszélésekkel, beszámolókkal, Figyelemfelkeltő plakátok, tablók készítése. Szervezés, mozgósítás, meggyőzés. TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: Tantermek, számítástechnikai terem. TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI: Könyvek, képek, illusztrációk, dekorációs anyagok, kartonpapírok, tollak, filctollak, ollók, internet, oktatófilmek, játékfilm 4

5 1. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT (osztályfőnöki) IDŐPONTJA: március 1. CÉLJA FELADATA VÁZLATA SZEREK/SZERVÉSI A káros szenvedélybetegségekkel kapcsolatban a tanulók figyelmének felkeltése, motiválása. A káros szenvedélyek megismerése, megelőzése. A káros szenvedélyek ártalmainak, következményeinek a megismerésének az előkészítése. Csoportok alakítása, munkamegosztás. Az egymástól függetlenül és időben párhuzamosan végezhető feladatok kijelölése. Az időkeret elkészítése: milyen feladatok és mikorra lesznek kész. Együttműködés, kooperatív technikák alkalmazása, alkotói kreativitás kialakítása. Szókincs bővítése, fogalomalkotás fejlesztése, készségszintű eszközhasználat. Kommunikációs, szociális képességek fejlesztése, az érzelmi és erkölcsi élet stabilitásának kialakítása, a testi egészség fontosságának tudatosítása. Csoportok kialakítása, frontális, és páros munkák, egyéni ötletek, elképzelések, szóforgó, csoportforgó, pókhálóábra. Képek, táblázatok, videó film, technikai eszközök, filctoll, csomagoló lapok, előzetesen gyűjtött képek, ragasztó, színes papír, internet stb. A tanulók érdeklődőbbek legyenek a témával kapcsolatban, aktívan vegyenek rész a programban. 5

6 2-4. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT (matematika) IDŐPONTJA: március 2.,4.,5. CÉLJA Az előző órákon megismert káros szenvedélyek következményeinek számszerű megismerése. FELADATA A tanulók ismerjék meg az alkoholizmussal, dohányzással, droggal összefüggő statisztikai adatokat, az országban fellépő ok-okozati összefüggéseket. VÁZLATA Az alkoholizmussal, dohányzással, droggal, a szexuális élet zavaraival s a velük összefüggő betegségek, halálozás, koraszülés statisztikai adatainak megismerése táblázatba foglalása. Az adatok alapján grafikonok, diagramok megrajzolása, koordináta rendszerben az összefüggő adatok ábrázolása. Együttműködés, kooperatív technikák alkalmazása, alkotói kreativitás kialakítása. Szókincs bővítése, fogalomalkotás fejlesztése. Kommunikációs, szociális képességek fejlesztése, az érzelmi és erkölcsi élet stabilitásának kialakítása, a testi egészség fontosságának tudatosítása. SZEREK/SZERVÉSI Csoportok kialakítása, frontális, és páros munkák, egyéni ötletek, elképzelések. Képek, táblázatok, technikai eszközök, filctoll, internet stb. A tanulók lássák be, hogy a felelőtlen életmód káros az emberi szervezetre, személyiségpusztító hatása van, megrontja szociális kapcsolatokat, végső esetben halálhoz vezet. 6

7 5. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT (osztályfőnöki) IDŐPONTJA: március 8. CÉLJA FELADATA VÁZLATA SZEREK/SZERVÉSI Harmonikus személyiségfejlesztés, egészségmegőrző kultúra közvetítése, káros szenvedélyek, szokások megelőzése, stresszmentes légkör, egészségvédő környezet kialakítása. Készségek, képességek fejlesztése, melyek hozzájárulnak az alkotó és kritikus gondolkodásmód kialakulásához, lehetőséget teremtenek a hatékony kommunikációra, önbizalmat, magabiztos fellépést eredményeznek, pozitív értékrendet alakítanak ki, megalapozva a kiegyensúlyozott egészséges életvitelt. A tanulókat megismertetni a káros szenvedélyek hatásaival, következményeivel. Az alkoholizmus okozta betegségek megtekintése. Az alkohol hatásai oktatófilm megtekintése, majd megbeszélése. Együttműködés, alkotói kreativitás kialakítása. Szókincs bővítése, fogalomalkotás fejlesztése, a tájékozódás különböző formáiban található lehetőségek megismertetése, készségszintű eszközhasználat. Kommunikációs, szociális képességek fejlesztése, az érzelmi és erkölcsi élet stabilitásának kialakítása, a testi egészség fontosságának tudatosítása. Frontális, és páros munkák, egyéni ötletek, elképzelések, szóforgó, csoportforgó. Képek, videó film, technikai eszközök, filctoll. A tanulók lássák be, hogy az alkohol káros az emberi szervezetre, tönkreteszi a szociális kapcsolatokat, végső esetben halálhoz vezethet. 7

8 6-8. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT (matematika) IDŐPONTJA: március 9.,11.,12. CÉLJA A káros szenvedélybetegségek és hatásuk arányainak, százalékos változásainak megismerése. FELADATA Csoportok alakítása, munkamegosztás, az egyes szenvedélybetegségek megelőzése, csökkentése, küzdelem ellenük. VÁZLATA A magyar lakosság egészségügyi mutatóinak elemzése, rizikófaktorok felismerése, megelőzése matematikai példákon keresztül. Az egyenesen arányosan, fordítottan arányosan összefüggő mennyiségek megismerése. Statisztikai plakát készítése. A káros szenvedélybetegségekkel kapcsolatos ppt-s bemutatók megtekintése, elemzése. Együttműködés, kooperatív technikák alkalmazása. Szókincs bővítése, fogalomalkotás fejlesztése, a tájékozódás különböző formáiban található lehetőségek megismertetése, készségszintű eszközhasználat. Kommunikációs, szociális képességek fejlesztése, az érzelmi és erkölcsi élet stabilitásának kialakítása, a testi egészség fontosságának tudatosítása. SZEREK/SZERVÉSI Csoportok kialakítása, frontális, és páros munkák, egyéni ötletek, elképzelések. Képek, táblázatok, technikai eszközök a plakáthoz: filctoll, csomagoló lapok, előzetesen gyűjtött képek, ragasztó, színes papír, internet stb. A tanulók lássák az ok-okozati összefüggéseket, tisztában legyenek, hogy mennyire lehetnek károsak ezek a szenvedélyek az emberi szervezetre, megrontják a szociális kapcsolatokat, végső esetben halálhoz vezethetnek! 8

9 9-12. SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT (informatika) IDŐPONTJA: március 4.,5.,11.,12. CÉLJA A káros szenvedélybetegségek és hatásuk arányainak, százalékos változásainak megismerése. FELADATA Csoportok alakítása, munkamegosztás, az egyes szenvedélybetegségek megelőzése, csökkentése, küzdelem ellenük, adatok keresése, kigyűjtése, felhasználása. VÁZLATA A káros szenvedélybetegségekkel kapcsolatos internetes anyagok keresése: - Mit jelent a szenvedélybetegség? - A dohányzás élettani hatásai. - A leszokás lehetőségei. - Alkoholizmus A kulturált alkoholfogyasztás. - Az alkoholizmus elleni küzdelem. - Az alkoholizmus társadalmi veszélyei. - A kábítószer A kábítószer fajtái. - A narkotizálás veszélyei. - Küzdelem a kábítószerezés ellen. - Szexualitás. - Szexuális élet zavarai, kulturált szexuális magatartás. - Nemi kapcsolatok nemi erkölcs. - Nemi betegségek. - Az AIDS veszélye, terjedése, tünetei. - Védekezés a nemi betegségek ellen. - Fogamzásgátlás módszerei. - A művi terhesség-megszakítás veszélyei A káros szenvedélybetegségekkel kapcsolatos ppt-s bemutató, figyelemfelkeltő plakát szövegszerkesztővel készítése. Szókincs bővítése, fogalomalkotás fejlesztése, a tájékozódás különböző formáiban található lehetőségek megismertetése, készségszintű eszközhasználat. Kommunikációs, szociális képességek fejlesztése, az érzelmi és erkölcsi élet stabilitásának kialakítása, a testi egészség fontosságának tudatosítása. SZEREK/SZERVÉSI Frontális, és páros munkák, egyéni ötletek, elképzelések. Internet A tanulók szelektíven, lényegre törően válogatnak az internet adta adathalmazból, ismeretanyagból. 9

10 SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: IDŐPONTJA: március 16.(magyar nyelv és irodalom) CÉLJA FELADATA VÁZLATA SZEREK/SZERVÉSI A káros szenvedélybetegségek kialakulása, megelőzése A kábítószer mint káros anyag. A tanulók figyelmének felkeltése az Egy kosaras naplója c. film megtekintése A kábítószer ártalmai: A film történetének felidézése, tanulság, következtetések levonása a filmből. A tanulók előzetes ismereteinek megismerése. Vita kezdeményezése a témáról. Csoportok alakítása, munkamegosztás, szükséges eszközök kiválasztása. Vita a drogokról. Mit nevezünk szenvedélybetegségnek? A drog fogalma. Drog családfa bemutatása. Mi a függőség? Tilos: Terjesztés, fogyasztás! Illegális drog! Deviáns magatartásformák felismerése saját környezetükben, baráti társaságban. A drogfüggőség tünetei: Testi, viselkedési problémák. Olyan alternatívák megismertetése, melyek révén nem válik életszerűvé ezen szerek fogyasztása. Gyógyteák, illóolajok, egészségre ártalmatlan, természetes nyugtató és élénkítő eljárások, technikák megbeszélése, értékelése. Plakát készítése a drogfogyasztás ellen. Zéró tolerancia elve!!! A bűnözéshez vezető út közös megbeszélése. Szakember előadása során egy olyan biztos tudás megalapozása, melynek segítséget nyújt a kábítószerek felismerésében. Együttműködés, kooperatív technikák alkalmazása, alkotói kreativitás kialakítása, kulturált vita az érvek ellenérvek tükrében. Szókincs bővítése, fogalomalkotás fejlesztése, a tájékozódás különböző formáiban található lehetőségek megismertetése, készségszintű eszközhasználat. Kommunikációs, szociális képességek fejlesztése, az érzelmi és erkölcsi élet stabilitásának kialakítása, a testi egészség fontosságának tudatosítása. Csoportok kialakítása, frontális, és páros munkák, egyéni ötletek, elképzelések. Képek, táblázatok, videófilm, technikai eszközök a plakáthoz: filctoll, csomagoló lapok, előzetesen gyűjtött képek, ragasztó, színes papír, dekor anyagok szakirodalom, lexikonok, idegen szavak szótára, internet stb. A tanulók lássák be, hogy a drog káros az emberi szervezetre, személyiségpusztító hatása van, megrontja szociális kapcsolatokat, véső esetben halálhoz vezet. Fontos a megelőzés! 10

11 SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: IDŐPONTJA: március 17.(magyar nyelv és irodalom) CÉLJA Az előző órákon nem említett káros szenvedélyek bemutatása (dohányzás, alkoholizmus, játékszenvedély, túlzott szexualitás hajszolásának) problémái, megelőzésük. FELADATA A tanulókat megismertetni a most tárgyalandó káros szenvedélyek pusztító hatásaival. VÁZLATA A dohányzás okozta betegségek bemutatása képek, oktatófilm, interaktív oktatóprogram segítségével. Az aktív és passzív dohányzás fogalma. Nikotinmérgezés. Dohányáruk reklámjának tilalma. Elrettentő szövegek a dohányáruk csomagolásán. A dohányzásra vonatkozó törvények hatálya A dohányzás pótcselekvés, élettani hatása, leszokási lehetőségek bemutatása, megelőzés. A korai dohányzás különösen káros, a fiatal szervezet fejlődését akadályozza. A korai dohányosok leszokása nehezebb. Statisztikák bemutatása a dohányzással kapcsolatban. Dohány teszt kitöltése Az alkoholfogyasztás káros hatásai. A túlzott alkoholfogyasztás okai, ártalmai. Az alkohol élettani hatásai. Önpusztítás, és mások veszélyeztetése, ittas gépjárművezető Tragikus állapotok: delírium tremens, halál. Egy pohár ital még nem vezet alkoholizmushoz, a mértékletes alkoholfogyasztás elfogadott. SZEREK/SZERVEZÉSI Együttműködés, csapatmunka, komplex, átfogó, kreatív gondolkodás, kommunikációs képesség fejlesztése. Írás- és rajzolási készség fejlesztése. Érzelmi megerősítés, szókincs bővítése, reális gondolkodás fejlesztése. csoportok kialakítása, egyéni ötletek, szóforgó, csoportforgó, pókháló ábra filctoll, csomagoló lapok, vaktérkép, papír Komplett feladatok létrehozása, a tervezett iskolai verseny aprólékos felépítése, előkészítése. 11

12 SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: IDŐPONTJA: március (történelem) CÉLJA FELADATA VÁZLATA A tanulók ismerkedjenek meg a történelem során használt káros anyagokkal, szenvedélybetegségekkel és azok romboló hatásaival. Az ismeretek szélesítése mellett a tanulók átfogó képet kapjanak arról, hogy tette tönkre egy-egy híres személy pályafutását, vagy egy nép életét a szenvedélybetegség. A tanulók 5 csoportot alkotnak és a kiadott témákban kell gyűjtőmunkát végezniük, majd a keresett anyagokat szemléletesen és érdekesen bemutatják a többieknek. Plakát készítése. Témák: 1, Kik és mire használták a történelem folyamán az élénkítő szereket, drogokat? 2, Nagy Sándor és az alkohol. 3, A törökök és a kávé 4, Az ópium és Kína 5, A XX. Század háborúi és a kábítószer SZEREK/SZERVÉSI Gondolkodási és befogadó képesség fejlesztése. Látókör szélesítése. Népek és kultúrák megismerése, párhuzamok vonása. Együttműködés, csapatmunka fejlesztése. Kreativitás és előadói képesség fejlesztése. Csoportmunka, majd a diákok egymásnak frontálisan is bemutatják a munkájukat. Internet, füzet, toll, plakát, filcek, ragasztó, olló A tanulók látókörének szélesítése. Népek kultúrájának megismerése, a drogok, különböző szenvedélyek negatív hatásának megismerése. 12

13 ÖSSZEFOGLALÁS A káros szenvedélyek modul tantárgyakba való beépítése jó módszernek bizonyult arra, hogy a népességet érintő egyik legégetőbb problémát ismeret szinten vigyük a diákok elé. A tanulók közül szinte mindenki hallott már a szenvedélyek különböző formáiról, sajnos sok tanuló dohányzik, vagy próbálta már a cigarettát. A többi káros szenvedélyt leginkább csak hallomásból ismerik. A dohányzásról szóló interaktív program, a szakember előadása a kábítószerekről, az alkoholizmus káros hatásairól, valamint a kontroll nélküli szexuális élvezetek hajszolása ellen szóló érdekes és sokoldalú ismeretanyag lekötötték a tanulók figyelmét. Az új oktatási módszerek, eszközök, így az internet alkalmazása, a személyes élmények és előismeretek segítettek a probléma behatóbb tanulmányozásában. Minden évben szükség van ennek a témának a tárgyalására, bármilyen oktatási szinten, lehetőleg több órában, csak akkor lehet eredményes a káros szenvedélyek ellen indított kampány. Úgy látom, hogy a program népszerű volt a diákok körében, az, hogy milyen pozitív hatást váltott ki, vagy egyáltalán milyen távlati eredményei lesznek, egy hosszú távú folyamat eredménye lehet. 13

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Környezeti nevelési program 5. számú melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere... 4 2. Helyzetelemzés, helyzetkép...

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. Bevezetés...

Részletesebben

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013.

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai program 2013. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai programjának elfogadása és jóváhagyása 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ ÁMK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ ÁMK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ ÁMK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 1. Mi az egészség? Az egészségről alkotott nézetek nagyon változatosak, az egészség többféleképpen is definiálható. Az egyszerű megközelítések mellett léteznek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék: A Pedagógiai Program 1. sz. melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Mi az egészség? Mi az egészségfejlesztés? Az életmód szerepe Az iskola szerepe és lehetőségei Alapelvek Az egészségnevelés

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó

INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára. Előszó INFORMATIKA HELYI TANTERV a 6. évfolyam számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni, hanem élen is járni a hazai informatika

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben