Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola Pedagógiai Programja"

Átírás

1 2014 Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola Pedagógiai Programja 1

2 K6sztilt: 2AI4. augusztus 21-6n, pgigiugrc gram 6tdolgoz6s6val. Jor'6liag,vta: /li f,enntarto renntartobg;ffffij e(. Az elfogad6s d6tuma augusztus 21. Hatdlybal6pds idopontj a szeptember i. A program hatiily a, drvdnye s sd ge rijabb rnddosit6sig t 1 A Baptista Szeretetszolgflai Egyhdzi Jcgi Szern ly elhivisa az oktatisban: t t Kiildetdsnyilatkczat i 1.3. Elv6rfsok a pedag6gusok fel6 IO AZ ISKOLA NEVEI,E,ST PF{OGRAM.TA 3"1. A nevel6- oktat6 munka pedag6giai alapelvei;6nt6kei 3.2. A pedag6giai munka cdljai 1R tn 3.3, A pedag6giai munka feladatai, etjiirdsai 3.,{. A fejleszt6s kiernelt teniiletel 4.1. Fejleszt6si c6lok 4.2" A fejteszt6s fd teriiletei Eleun6d Ertelem T6rsadalmi felkdszilltseg Termdszeti felkdsziiltseg 1,2.5. Technikai feikesziiltsdg A szemdlyisegfejleszt6ssei kapcsolatos feladataink tisszegzdse 5.1. Az eg6szsdgfejlesztds iskclai feladatai 1) JA ;i /,n

3 5.2. Az egészségnevelés célja Iskolai egészségmegőrző program Komplex intézményi mozgásprogram A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai Iskolában folyó közösségfejlesztés fő területei A tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák) Diák-önkormányzati tevékenység A szülőkkel való kapcsolattartás A tanulók és az iskola együttműködése A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetséggondozás szervezeti formái: A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez Az SNI-integráció személyi feltételei Az SNI-tanulók integrált nevelésében-oktatásában részt vevő fejlesztőpedagógus feladatspecifikációja A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák A vizsgaszabályzat hatálya, célja Vizsgaidőszakok Vizsgára való jelentkezés A vizsgák előkészítése: A vizsgák lebonyolítása: A vizsgázás módja A felvételi eljárás különös szabályai Tanköteles gyermek felvétele Felsőbb évfolyamra történő tanulói felvétel Az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola felvételi és beiratkozási rendje a művészeti tagozaton 56 AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám A tankönyvek kiválasztásának szempontjai: 66 3

4 Tartalmi szempontok: Formai szempontok Alapvető célunk Fejlesztési területek nevelési célok Kulcskompetenciák Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Törvényi háttér: Könnyített testnevelés, gyógytestnevelés: Az értékelés célja Az értékelés alapelvei: Az értékelés fajtái, formái és tartalma: Az értékelés fajtái: Számonkérési formák: Tantárgyi értékelés A tantárgyi osztályzatok tartalma: A magatartás értékelése A szorgalom értékelése Alsó tagozat Felső tagozat Egyéb foglalkozások Kerületünk kisebbségei A tananyag tartalma A roma kultúra megismertetése: Német nemzetiség Örmény nemzetiség A nevelés színterei Tevékenységformák A egészségnevelés, környezeti nevelés célja A egészségnevelés, környezeti nevelés színterei az iskolában Hagyományos tanórai oktatásszervezésében Nem hagyományos tanórai keretben Együttműködések Iskolán belüli együttműködés 95 4

5 Fenntartó Civil szervezetek A környezeti nevelés finanszírozása Módszertani elemek Célja Kötelezettségek és felelősség Akcióterv Azonnali beavatkozást igénylő folyamatok: Megvalósítás Szankcionálás Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása Gyermekvédelmi feladatok Veszélyeztető okok megelőzése A gyermek fejlődését, nevelését veszélyeztető tényezők Az iskolai környezet ártalmai: A veszélyeztető okok megszüntetése A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek A támogatás területei: A dicséret és jutalmazás elvei: A tanulók fegyelmezésének elvei: A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek Jogi meghatározottság A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban A fogyasztóvédelem módszertani elemei A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezeléssel összefüggő ismeretek Kriminológiai aspektusok A bűnmegelőzés tartalmi elemek A bűnmegelőzés iskolai módszertanának elemei Különbözeti vizsga Sajátos pedagógiai módszerek, projektoktatás Írásbeli feladatok értékelése: Szóbeli értékelés: A házi feladat lehet: A házi feladattal szemben támasztott követelmények A házi feladatok ellenőrzése, értékelése A házi feladat kiadásának korlátai A vizsgák lebonyolítása: 116 5

6 30.2. A vizsgázás módja A vizsgatárgyak részei és követelményei Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei Az alapfokú művészeti iskola nevelési célja A művészeti iskola feladata A művészeti iskola személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai A tehetség, képesség kibontakoztatását, a felzárkóztatást segítő tevékenység Ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Tanulói és szülői közösségek rendszere A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Beiskolázás, a tanulók felvétele és a magasabb évfolyamra lépés feltételei Az ismeretek számonkérésének formái A tanulói teljesítmények ellenőrzési és értékelési rendszere A tanuló szorgalmának értékelése, minősítése A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés Előrehozott vizsga A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése A művészeti alapvizsga és záróvizsga szervezése Zeneművészeti ág Képességfejlesztés Program lehetősége Zeneoktatás Néptánc Képzőművészet A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések Furulya Fuvola 143 6

7 39.3. Klarinét Szaxofon Trombita Ütő Hárfa Gitár Zongora Hegedű Gordonka Elméleti tárgyak,tanszakok Szolfézs Zeneelmélet Zenetörténet-zeneirodalom Improvizáció Fafúvós kamara Vonós kamara Zenekar A művészeti alapvizsga részei a zeneművészeti ágban A művészeti záróvizsga részei a zeneművészeti ágban Az alapfokú néptánc oktatás célrendszere és funkciói A képzés struktúrája A néptáncoktatás általános fejlesztési követelményei A néptánc alapvizsga és záróvizsga általános követelményei A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai A képzés struktúrája A képzés tanszakai A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése Az alapfokú színművészeti-bábművészeti képzés célrendszere és funkciói Bábjáték tanszak A színművészeti-bábművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 188 7

8 43.3. Színjáték tanszak A drámajáték tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A beszédgyakorlatok tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A mozgásgyakorlatok tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A színjáték tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A tánc- és mozgásszínházi tréning tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A színházismeret célja, feladata, szakmai követelményei A bábjáték tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei Bábjáték tanszak A bábjáték tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A bábmozgatás tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A bábkészítés tantárgy célja, feladata.,szakmai követelményei A beszéd és ének tantárgy célja, feladata.,szakmai követelményei A bábszínházismeret tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A pantonim tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A bábszínészet tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A báb-és díszlettervezés tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A színpadtechnikai (szcenika) tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A tanszakok közös tantárgyai A vers- és prózamondás tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A kreatív zenei gyakorlat tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei A beszédtechnika tantárgy célja, feladata, szakmai követelményei 229 8

9 1. Preambulum a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. (Péter második levele, 1: 5-7) 1.1. A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elhívása az oktatásban: Az ősi bibliai igazság A bölcs tanítás az élet forrása. (Pb.13:14.) ma is érvényes. A baptista iskola célja, hogy tanulói a lehető legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, sikeres jövőhöz. A baptista iskola keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg a színvonalas nevelési-oktatási munkát, és a tanulók személyiségének optimális fejlesztését. Az Európában 450 éves, Magyarországon több mint 160 éves Baptista Egyházra a kezdetektől jellemző, hogy a társadalom felé nyitott, bibliai értékeket közvetítő, családközpontú közösség. Felnőtt-keresztséget gyakorló, több generációs gyülekezetekből álló protestáns felekezet, amely az egyén döntésére, szabad akaratának tiszteletben tartására épít. A Magyarországi Baptista Egyház több mint száz éve működtet egyházi oktatási intézményt és a rendszerváltás óta tart fenn általános iskolát, óvodát és alapfokú művészeti iskolát. Keresztyén szellemű nevelésünk feladata, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése által gyermekeink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak. Hisszük, hogy a szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer, és ezzel támogatjuk, hogy a gyermekek e segítséggel találjanak rá az útra, az evangéliumi hitre, amely az Úr Jézuson keresztül Istenhez vezet. A baptista iskola több mint iskola. Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével és lehetősége szerint segítsen a szükségben lévőknek. A Baptista Szeretetszolgálat alaptevékenységébe jól illeszkedően iskoláiban sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, és a roma tanulók felzárkóztatásáért, és a tehetséges diákok kibontakoztatásáért. Küldetése, hogy az általa fenntartott intézmény több legyen, mint iskola: az a hely, ahol a tanulók teljes körű támogatást kapnak személyiségük és képességeik kibontakoztatásához Küldetésnyilatkozat Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése. Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni. Törekvésünk, hogy a baptista iskola olyan 9

10 irányító testülettel, igazgatókkal, pedagógusi karral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a tanítás és az intézmény vezetése során. Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása. A tanítás a következőkre összpontosít: A gyermek számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások biztosítása. A gyermek ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta való felelősségére. Minden tantervbe, nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó iskolai tevékenység segítse a gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi, érzelmi és fizikai fejlődését. Felkészítés a szolgálatra. Küldetésünk a működés szempontjából hitelesnek lenni. Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás (feddhetetlenség, tisztesség, becsület), hatékonyság és számonkérhetőség következetes mintaképe legyen. A bibliai értékek következetes alkalmazása, ahogy az oktatási intézmény: Példamutató igényességet mutat az intézmény működési szabályzatának fejlesztésében és a számonkérhetőség terén az igazgatótanács működésében. Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeli. A pénzügyeket feddhetetlenül és nyíltan kezeli, ill. ellenőrzi. A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tart fenn. Etikus, világos és nyílt fejlesztési és stratégiákat dolgoz ki. Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmaz. A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képvisel Elvárások a pedagógusok felé Az Andor Ilona Ének- Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott keresztény egyházi intézmény. Küldetését akkor töltheti be, ha szellemiségében, rendjében, megnyilatkozásaiban a Biblia tanításainak és Jézus Krisztus példájának követésére törekszik. Az Iskola minden tanárának és alkalmazottjának vállalása és feladata, hogy magatartásával és cselekedeteivel e tanításokat és ezt a példát hitelesen közvetítse az intézmény külső és belső környezete számára, hogy az iskola hírnevét öregbítse. A nevelőtestületet (ideértve valamennyi alkalmazottat) a közösen megalkotott és vallott egységes követelmények jellemzik, melyek meghatározó elemei a közös nevelői hatásoknak. Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás (feddhetetlenség, tisztesség, becsület), hatékonyság és számonkérhetőség következetes mintaképe legyen. A nevelő személyiségének összhangban kell állnia az általa és az iskola által képviselt 10

11 értékekkel. Fontos, hogy minden nevelő pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. A pedagógus a szakterületén, a tananyag tartalmában és átadásának metodikájában legyen kreatív és magasan képzett; ezért elengedhetetlen számára a folyamatos önképzés, nyitottság a kultúra minden területe felé, mely szellemi és lelki feltöltődést biztosít a mindennapi munkája végzéséhez. A nevelő konfliktusainak kezelésében etikusan járjon el, a szülői kapcsolatok terén az őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képviselje, a gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az elfogadás, az adás vágya és az empátia nélkül. 11

12 2. Az intézmény leírása a május 30-án módosított Alapító okiratban foglaltak szerint Az intézmény neve, székhelye Neve: Andor Ilona Ének- Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola Székhelye: 1036 Budapest, Mókus u. 2. OM azonosítója: Az intézmény alapítója, az alapítás éve, az alapító okirat kelte, száma Alapító: TIÉD A JÖVŐ Alapítvány Alapítás éve: Az alapító okirat kelte: Budapest, szeptember 25. nyilvántartási szám: 5732 Az intézmény fenntartójának neve, székhelye Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest, Budafoki út 34/B Az intézmény felügyeleti szervei a) Baptista Pedagógiai Intézet b) az oktatásért felelős miniszter a köznevelésről szóló CXC. törvényben foglaltaknak megfelelően c) Budapest főváros Kormányhivatala Az intézmény típusa: Általános iskola, alapfokú művészeti intézmény. A köznevelési törvényben foglaltak alapján önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Általános iskolai oktatás (1-8. osztály): 400 fő Alapfokú művészeti oktatás keretében: 400 fő Zeneművészeti 250 fő Képző és iparművészet, színművészet, táncművészet: 150 fő 12

13 Működési terület: Budapest és vonzáskörzete Munkarendje: nappali Az intézmény évfolyamainak száma: Évfolyamok száma: általános iskola: 1-8. (1-4.: alsó tagozat, 5-8.: felső tagozat) alapfokú művészeti oktatás: 12 előkészítő alapfok 2 év 6 év továbbképző 4 év Jogszabályban meghatározott közfeladata A köznevelésről szóló törvény alapján közfeladata a köznevelés, mely magában foglalja az általános iskolai nevelést, az alapfokú művészeti oktatást. a) Alaptevékenysége: Az iskola a köznevelési törvény 10. alapján 8 évfolyammal rendelkező, szakmailag önálló intézmény, ahol az e törvény 5. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározottak szerint alapfokú nevelés-oktatás és az e törvény 16. (2) bekezdésében meghatározottak szerinti 12 évfolyammal rendelkező alapfokú művészetoktatás folyik. Az intézmény a fenntartó által elfogadott pedagógiai program alapján végzi tevékenységét. Az intézmény továbbá a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a köznevelési törvény pontja szerint: a különleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos, akadálymentesítést nem igénylő mozgásszervi, ép értelmi képességekkel rendelkező autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű tanulók oktatását; valamint a 2. pont szerint a sajátos nevelési igényűnek nem minősíthető beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókét is. Az intézmény az alapfokú művészetoktatás keretében az alábbi művészeti ágakban végzi tevékenységét a következő tanszakokon A 27/1998. (VI.10) MKM rendelet szerint kimenő rendszerben a legkésőbb 2010/2011- ben beiratkozott tanulókra vonatkozóan, de legfeljebb 2026/2027-es tanévvel bezárólag. Művészeti ágak, tanszakok: a) Zeneművészet: zongora, hegedű, cselló, gitár, hárfa, ütő, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, magánének, jazz-zongora, jazzdob b) Táncművészet: néptánc, modern-kortárs tánc 13

14 c) Képző- és iparművészet: kerámia, festészet, tűzzománc d) Színművészet-bábművészet: színjáték A 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelet szerint felmenő rendszerben a 2011/2012-es tanévtől: Művészeti ágak, tanszakok: a) Zeneművészeti ág: (250 fő) klasszikus zene: rézfúvós tanszak: fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon trombita akkordikus tanszak: hárfa, gitár, ütő billentyűs tanszak: vonós tanszak: zongora hegedű, gordonka zeneismeret tanszak: szolfézs, kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet, improvizáció kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus jazz-zene: ütős tanszak: b) Táncművészeti ág: (40 fő) néptánc tanszak billentyűs tanszak: jazz-zongora jazz-dob modern-kortárstánc tanszak c) Képző- és iparművészeti ág: (100 fő) képzőművészeti tanszak (E/1-A/3) grafika és festészet tanszak fém- és zománcműves tanszak szobrászat és kerámia tanszak d) Szín- és bábművészeti ág: (10 fő) Főtevékenység Színjáték tanszak TEÁOR száma Megnevezése 8520 Alapfokú oktatás Államháztartási szakágazat száma Államháztartási szakágazat megnevezése Alapfokú oktatás Alapfokú művészetoktatás 14

15 Szakfeladatok száma, megnevezése Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Zeneművészeti tevékenység Táncművészeti tevékenység Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Az iskola, vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves költségvetésének a kiadásából nem fordíthat összeget. 15

16 Az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon A feladat ellátásához Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata biztosítja a Budapest III. ker. Mókus u. 2. sz. alatti (Tulajdoni lap száma: Helyrajzi szám: 17824/5., Alapterület: 3700 m2) önkormányzati tulajdonú ingatlant ingyenes használatba adás útján. A nevelési-oktatási és művészetoktatási tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközök, berendezési tárgyak részben az iskola saját tulajdona, részben az önkormányzat által használatra átadott eszközök és tárgyak. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: Gazdálkodása megszervezésének módja szerint: önálló gazdálkodású. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A fenntartó döntése alapján határozott időre, 5 évre történik. Az intézmény munkavállalóinak foglalkoztatási jogviszonya: Az intézményben dolgozók foglalkoztatása munkaviszony keretében történik, rájuk a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Az intézmény képviseletére jogosultak: a) az intézmény vezetője, b) az intézményvezető távollétében, akadályoztatása esetén vagy megbízatásának megszűnése esetén az igazgatóhelyettesek, valamint c) az intézmény vezetője az általa megbízott intézményi dolgozó az intézményvezető és igazgatóhelyettesek együttes távollétében, akadályoztatása esetén vagy megbízatásának megszűnése esetén. Az intézmény adószáma: Az intézmény bankszámlaszáma: K&H Bank Az iskola pedagógiai programja, házirendje nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő helyeken található meg: az iskola elektronikus irattárában, az iskola könyvtárában, az iskola igazgatójánál valamint az intézmény honlapján. 16

17 Az iskola nevelési programja 17

18 3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3.1. A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei "Kiművelt emberfő, szabad és gazdag személyiség, felelős polgár, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes ember." (Hankiss Elemér) Elsődleges célunk a gyerekek tanulásának minőségi fejlesztése a tanterv hatékony és sikeres elvégzésével. A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét kívánjuk biztosítani diákjaink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Pedagógusainknak, tanulóinknak és azok szüleinek magas elvárásai, igényei vannak, s ezek megvalósításához minél jobb tanulási stratégiákat akarunk kidolgozni, és a rendelkezésre álló eszközeink állagának megóvásán túl azokat fejleszteni is akarjuk. Kapcsolatainkat az őszinteség, a felelősségérzet irányítja. Iskolánk humánus, gyermekközpontú intézmény, ahol a gyermek személyiségét, egyéni irányultságát messzemenően tiszteletben tartjuk, elismerjük az egyén jogait. Az iskolában mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy tehetségének, képességein megfelelően a legtöbbet kihozza magából. Az iskola életének minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk. A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. Célja továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék a haza felelős polgára legyen, kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága, reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert, megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka világában, törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására, legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően, váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre, ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat, tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését, 18

19 A Nat a fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő tanítást. Olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is. A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakításának egyik feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat ajánlatos figyelembe venni: olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését, a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, alkotóképességüket, a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére, az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésébenoktatásában) alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit, váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben, a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikákat, sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában, a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását, különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában. A nevelés-oktatás 12 évfolyama egységes folyamat, amely három képzési szakaszra oszlik. A Nat-ban meghatározott fejlesztési feladatok az egyes képzési szakaszokhoz kapcsolódnak. Ezek a következők: az alapfokú nevelés-oktatás szakasza: 1 4. évfolyam, 19

20 5 8. évfolyam, a középfokú nevelés-oktatás szakasza: évfolyam. A Nat épít az óvodai nevelés országos alapprogramjára. Az alsó tagozat (1 4. évfolyam) első két évében a szabályozás lehetővé teszi az ebben az életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelését. A 3 4. évfolyamon erőteljesebbé válnak a negyedik évfolyam végére már meghatározóan az iskolai teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a tanulásszervezés a Nat fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít. A Nat az első négy évfolyamot tekinti az első önálló képzési szakasznak. A felső tagozat (5 8. évfolyam) funkciója elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A 7 8. évfolyam alapvető feladata a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése. A Nat a második négy évfolyamot tekinti a második önálló képzési szakasznak A pedagógiai munka céljai Az iskolánkban folyó pedagógiai munka célja diákjaink felkészítése a középiskolai tanulmányokra, műveltségben, és mentálisan alkalmassá nevelni az értelmiségi létre. Célunk az egyes szaktárgyak eredményes oktatásával olyan alapvető általános műveltség átadása, amellyel lehetővé válik diákjaink továbbtanulása és beilleszkedése a társadalomba. Az értelmi képességek fejlesztése mellett tanulóink érzelmeire is szeretnénk hatni, így kívánjuk tanulóinkat kiegyensúlyozott személyiséggé formálni. Befolyásunk, nevelőmunkánk - a szülői házzal összhangban és együttműködve - az emberformálásra irányul. Ezen belül a nevelőtestület megkísérel mintát adni jelenre és jövőre egyaránt egész magatartásával, azzal, amit tanítunk és amilyen színvonalon, tudatossággal tanítunk. Tevékenységünk egészével törekszünk közvetíteni az egyetemes és magyar kultúra és erkölcs általános érvényű, az egyén és társadalom számára egyaránt hasznosnak ítélt értékeit. Iskolánk ének-zenei általános és alapfokú művészeti iskola, amelyben az értelmi, érzelmi, erkölcsi nevelés mellett kiemelt szerepet kap a zenei nevelés. Tanítványaink minden évfolyamon magasabb óraszámban tanulják a kerettantervben megadott óraszámokhoz képest az ének tárgyat, a szabadon tervezhető, illetve a nem kötelező óraszám terhére. Az ének-zene a szavak fölötti "hangzó nyelv" élményével és az aktív énekléssel hat az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés elsősorban a zenei anyanyelv és a zene sajátos összetevőinek megismerését jelenti. A zenehallgatás a zenemű érzelmi hatásai miatt nélkülözhetetlen személyiségfejlesztő eszköz. Művészeti iskola lévén iskolai életünket olyanná kell alakítanunk, hogy minden arra alkalmas mozzanatának (tanóráknak, a tanórán és az iskolán kívüli életnek) részévé váljon a művészeti értékek befogadása és közvetítése. Alapelvünk: az aktív zenélés, közös éneklés, a közös 20

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI programja 2014 1 Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2014. június 30-án a 2013-mas pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: igazgató

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA (SZIVÁRVÁNY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA) MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA 2014 Szivárvány Baptista Gimnázium,

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (SZIVÁRVÁNY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA) MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium

Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. és Kollégium Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1. Bevezetés...

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS BEVEZETÉSE... 4 1. 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM CONSTANTINUM. Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium CONSTANTINUM Katolikus Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tel.: 76/431-786 Fax: 76/431-786 OM azonosító: 063879 PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013 1

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben