Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje"

Átírás

1 Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az intézménybe látogató más személyekre. A Házirend előírásait az érintettek az intézménybe történő belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig történő időben, továbbá a Pedagógiai programban szereplő tanórán kívüli foglalkozásokon, az iskola által szervezett tevékenységeken kötelesek betartani. A házirend nyilvános, minden érintett megismerheti. Előírt szabályainak megszegése jogkövetkezményt von maga után, melynek rendelkezései alapján hozott döntések ellen, illetve az intézkedések elmulasztása ellen, a tanuló, vagy a szülő jogorvoslattal élhet. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskola portáján, az iskola irattárában, könyvtárában, nevelői szobájában, az iskola igazgatójánál, igazgatóhelyetteseinél, az osztályfőnököknél, a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, az intézményi tanács elnökénél, az iskolai szülői szervezet vezetőjénél, honlapon. A Házirend egy példányát a közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek az első szülői értekezleten, a diákoknak az első tanítási napon. Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell a tanulókat osztályfőnöki órán, a szülőket szülői értekezleten. A Házirend rendelkezéseinek a tanulóra és szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük a tanulókkal osztályfőnöki órán, a szülőkkel szülői értekezleten. A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől, illetve a szaktanároktól. A Házirend a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alkalmazását, annak végrehajtási módját tartalmazza. A jogszabályokat illetve azok magyarázatát a szülők és a tanulók bármikor megtekinthetik az iskola könyvtárában. Alkalmazott jogszabályok a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény ide vonatkozó paragrafusai, a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet valamint az azt módosító rendeletek vonatkozó paragrafusai, a 7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról, - 1 -

2 a tankkönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet, a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosítására kiadott évi CXXV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény, a köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési közfeladatokról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet III. fejezete, az étkezési térítési díjról szóló 101/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló eljárások: 1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti rendszerességgel jelenik meg az iskolában, tanévenként meghatározott napokon és időpontban. Rendelője a második emeleti folyóson található. Az iskolaorvos éves terv alapján elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését, a tanulók fizikai állapotának mérését, valamint szakma-alkalmassági vizsgálatukat. Az iskolaorvos jelen van a tanulók beiratkozásánál, a tanulók egészségügyi állapotának fémérésénél, a szülőkkel együttműködve kérdőívet tölt ki a tanulók egészségügyi állapotára vonatkozóan. Az iskolaorvos adott helyzetben szakorvosi rendelőbe utalja az arra rászoruló gyermeket. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát, a törvényi előírásoknak megfelelően. 2. A testnevelési órákra és egyéb tevékenységekre vonatkozó külön intézkedések: A tanuló a tornatermekben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. A sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai ruházat helyett sportfelszerelést kell viselniük. A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót és testékszereket. Ezeket a tárgyakat a tanulók a sportfoglalkozások megkezdése előtt a testnevelői szobában kötelesek elhelyezni. A felmentést kérő tanulók szeptember 15-ig kötelesek ilyen jellegű igényüket az iskola orvosa felé jelezni. Az orvos által javasolt, kötelezően előírt gyógytestnevelési foglalkozásokon a tanuló köteles részt venni, arról való igazolatlan hiányzás igazolatlan órát von maga után

3 A további szaktárgyi órákon / laborgyakorlatok, gyakorlati oktatás, külső szakmai gyakorlat / a szabályoknak megfelelő ruházat, védőruha használata kötelező. 3. A tanulóbalesetek megelőzése érdekében mindenkinek kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát, védő előírásokat, melyeket minden tanév első napján hallgat meg, és aláírásával igazolja azok tudomásul vételét. betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől ill. nevelőjétől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának a saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve, ha valamilyen rendkívüli eseményt vagy balesetet észlel. azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének, ha rosszul érzi magát vagy megsérült. megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában. rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. a balesetekről a munkavédelmi megbízott jegyzőkönyvet vesz fel, és intézkedik. 4. Az iskola épületében valamint a bejáratától számított 5 méteres körzeten belül dohányozni TILOS! 5. A dohányzó tanuló fegyelmi vétséget követ el, ennek megfelelően felelősségre vonandó a hivatalos jogi normatíváknak megfelelően. 6. Az iskola helyiségében dohányzó tanuló a tűzvédelmi szabályokat is megszegi, ez súlyos fegyelmi vétségnek minősül. Az első alkalommal igazgatói figyelmeztetést kap, második alkalom után igazgatói intést, a harmadik elkövetés után fegyelmi vizsgálatot kell indítani az ügyben. A tanulók közösségei 1. Az azonos évfolyamra járó, közösen tanuló diákok osztályközösséget alkotnak. 2. Az osztály tanulói maguk közül, az osztály képviseletére, valamint a közösségi munka megszervezésére ODB titkárt és helyettest választanak, akiket delegálnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe

4 3. Az iskolában tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök szerveződhetnek: szakkörök, konzultációs klub, önképzőkörök, amatőr művészeti csoportok, sportkörök, stb. A jelentkezésnek, a kiválasztásnak kritériumai nincsenek, de érdeklődést és bizonyos képesség meglétét feltételezi. 4. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, ill. a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet, az iskola vezetősége vagy az Iskolaszék. A diákkörök létrehozásáról minden tanév elején, az adott lehetőségek figyelembevételével, a tantárgyfelosztás valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. Egy-egy diákkör indításához általában 8 fő szükséges. 5. A diákköröket nevelő, szülő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy is vezetheti. 6. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért, nagykorú személynek kell segíteni. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele kell egyeztetni. A felnőtt segítő személyével kapcsolatban be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 7. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. Kizáró tényező lehet a tanulmányi eredmény erős romlása, melyről konzultálni kell a diákot tanító tanárokkal. 8. A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak saját közösségi életük tervezésében, szervezésében valamint tisztségviselőik megválasztásában és jogosultak képviseltetni magukat a Diákönkormányzatban. Az iskolai Diákönkormányzat 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 2. Az iskolai Diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló Diákönkormányzati Vezetőség irányítja. 3. A Diákönkormányzat tevékenységét az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Igazgatója által megbízott, a diákok által is elfogadott nevelő segíti

5 4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai Diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A Diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 5. Tanévenként két alkalommal az iskola diákgyűlést hív össze a pedagógiai programban meghatározottak szerint. Első alkalom szeptember első tanítási napja, második a félévi értesítőt követő első hét valamelyik napja. 6. A diákgyűlés szervezése külön rend szerint történik, melyért az iskola vezetője felelős. Rendkívüli diákgyűlés összehívását a DÖK illetve az iskola igazgatója is kezdeményezheti. 7. Iskolánk Diákönkormányzata minden évben egy alkalommal, december hónapban, diákparlamentet hív össze. A diákparlamenten a diákönkormányzatot segítő nevelő valamint a Diákönkormányzat elnöke beszámol az előző parlament óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulmányi munkáról, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben megfogalmazottak tapasztalatairól. Meghallgatja a diákság kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskola életének egészére vonatkozóan. A diákparlamenten a tanulók DÖK vezetőt választanak maguk közül. A Diákparlament napirendi pontjait a Diákönkormányzat állítja össze és hozza nyilvánosságra az iskola hirdetőtábláján- a megrendezés előtt 15 nappal. 8. A Diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a köznevelési törvény szerint az iskolai Diákönkormányzatot megillető ügyekben. 9. Azokra az értekezletekre, gyűlésekre, amelyek témájában a Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, a Diákönkormányzat képviselőjét meg kell hívni. A meghívót és az előterjesztést a határidő előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni a Diákönkormányzat részére. 10. Minden tanuló egyénileg is fordulhat jogorvoslati kérelemmel a Diákönkormányzathoz. Az önbíráskodás fegyelmi intézkedést von maga után. 11. A Diákönkormányzat jogait, kötelességeit a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) tartalmazza. A tanulók és a szülők tájékoztatása 1. A tanulónak joga van tájékozódnia érdemjegyeiről, tanulmányi előmeneteléről, az iskola mindennemű programjáról, ami az oktatási, nevelési munkát segíti. Az erre vonatkozó szabályok- tanulmányi jegyek, magatartás jegyek, szorgalmi jegyek stb.- a Pedagógiai Programban és az SZMSZ-ben találhatók

6 2. A tanuló szüleinek joga, hogy tájékozott legyen az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról, tudjon gyermeke egyéni fejlődéséről, egyéni haladásáról. 3. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója az iskolai Diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta, a diákközgyűlésen tanévenként két alkalommal, illetve a diákparlamenten tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, folyamatos tájékoztatást adnak a tanulóknak. 4. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról, a nevelők folyamatosan szóban és az ellenőrző füzeteken keresztül írásban tájékoztatják. Félév és a tanév vége előtt egy hónappal, részletesen írásban hívják fel a figyelmet a hiányosságokra. Az ellenőrző füzet hivatalos dokumentum, melyet a tanulónak minden nap hoznia kell magával az iskolába. Az érdemjegyeket a tanuló maga írja be az ellenőrző könyvbe, melyet havonta aláírat a szülejével. Ennek tényét az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi. 5. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolaszékkel. 6. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén félévente, az iskola hirdetőtábláján folyamatosan, az osztályfőnökök útján, pedig az osztályok szülői értekezletein és a fogadóórákon tájékoztatják. 7. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: szóban a szülői értekezleteken, fogadóórákon, rendkívüli szülői értekezleten. írásban az ellenőrző füzeten keresztül, ben vagy rendkívüli esetekben ajánlott postai küldeménnyel. 8. A szülői értekezletek, és a fogadóórák időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza és az első szülői értekezleten kihirdetésre, kerül. 9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolaszékkel. 10. A nagykorú tanulók szüleinek tájékoztatása a nagykorú tanuló kérésére, illetve jóváhagyásával történik. 11. A szülői szervezetnek a köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73.. biztosított jogával kapcsolatban a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább egy osztályba járó tanulókat érinti

7 12. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy osztályba járó tanulók minősülnek. 13. Az iskola házirendjét, illetve az oktatási törvények hatályos jogszabályait a szülővel ismertetjük a tanév első szülői értekezletén, ennek tényét a szülők aláírásukkal igazolják. 14. A házirend, az SZMSZ az iskola könyvtárában bármikor megtekinthető. Az iskola működési rendje 1. Az elméleti oktatás és órakor, a gyakorlati foglalkozás és órakor kezdődik. 2. Az iskolába a diákoknak legkésőbb a becsengetés előtt 5 perccel kell megérkezni. 3. A tanulók, a foglalkozás megkezdése előtti jelzőcsengetéskor kötelesek a tantermek előtt rendezetten megjelenni. 4. Tanári felügyelet nélkül a tanulók a tantermekben és a szertárakban nem tartózkodhatnak. Becsengetéskor a tanterembe csak a tanárral léphetnek be. 5. Azok a diákok, akik első órájukra érkeznek, az óra megkezdéséig a büfé előterében várakozhatnak, hogy ne zavarják az oktatást. 6. A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje: 1. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra A tanórán kívüli foglalkozások után kezdődnek. 8. Az óraközi szünetekben, az őszi és tavaszi időszakban a tanulók kimehetnek az udvarra, kimondottan levegőzés céljából

8 9. A szünetekben a tantermekből ki kell jönni a folyosóra. A tanteremben a tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 10. A tanórán kívüli foglalkozások (tömegsport foglalkozások, szakkörök, konzultációs klub, nyelvi projekt órák,) a kijelölt tantermekben, a tanórák után kezdődnek, a foglalkozást tartó tanár munkarendjének megfelelően. 11. Az iskolába történő belépés szabályai: az iskola tanulói a főbejáraton keresztül érkezhetnek és távozhatnak az iskolából. a portai szolgálat regisztrálja a tanuló kilépését. 12. A tanuló a tanítási idő alatt az iskola épületét, csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár és szakoktató írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskolából való távozásra csak az igazgató vagy a helyettesek adhatnak engedélyt. Távozáskor a kilépőt a tanulónak le kell adnia a portán. 13. Az iskola tanulói tanulmányi ügyeiket óra közötti időpontban intézhetik a tanügyigazgatáson. 14. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 15. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. 16. Az iskola épületébe érkező szülőket, látogatókat a portaszolgálat fogadja, a látogatókat belépővel látja el és nyilvántartja. 17. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett rendezvényekre a belépés külön szabályozás alapján történik. A tanulók feladatai saját környezetük rendben-tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 1. Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősök: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért. a tűz- és balesetvédelmi- valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatával valamint a Házirenddel megfogalmazott előírások betartásáért. 2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után rendet hagyjon

9 3. A tantermek tisztaságának megőrzése érdekében évente 2 alkalommal dekoráló és szépítő napot tartunk az osztályfőnök irányításával, a kijelölt tantermekben és a folyosókon. A tanulók felelősek annak a tanteremnek a rendjéért és tisztaságáért, amelyben tartózkodnak, az észlelt károkat azonnal jelenteniük kell a gondnoknak, osztályfőnöknek, szaktanárnak. A tanműhely tisztaságára vonatkozó szabályokat a gyakorlati oktatás szabályzata tartalmazza. 4. A tanulók az utolsó óra után a padokat üresen hagyva, a székeket az asztalra felrakva távozhatnak a teremből. 5. Az iskolában az alábbi felelősök működnek: osztályonként két-két hetes tantárgyi felelősök a.) b.) c.) A hetesek megbízatása: A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, a heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetes feladata, ha csengetés után 5 perccel az órát tartó tanár még nem érkezett meg, köteles ezt a tényt a tanári szobában vagy a titkárságon jelezni. A hetesek gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra az órát tartó nevelő utasításai szerint. Óra végén a táblát letörlik, ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát és kiszellőztetnek. Az egyes tanítási órákon különbféle tantárgyi felelősök segítik a tanulói munka lebonyolítását. Ilyen felelősök lehetnek: szertáros, térképfelelős, sportfelelős. A teremfelelős felnőtt dolgozó, akit a nevelőtestület a nyitóértekezleten választ meg. Feladata az adott tanterem felügyelete. Mulasztások és azok igazolása 1. A tanulóknak egy tanévben az igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen nem haladhatja meg a 250 tanítási órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át. Aki ennél többet mulaszt a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tantárgyakból osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő 20%-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 2. Szülői igazolást három alkalommal, egy tanévben összesen 3 napra fogadunk el. Ezen túlmenően csak orvosi igazolás fogadható el, melyet a szülő köteles aláírni. A mulasztás okát 24 óra elteltével a szülőnek, nagykorú tanulóknak az iskola felé jelezni kell. Hosszabb távolmaradást csak az igazgató engedélyezhet. Az orvosi igazolást, a gyógyulást követő 8. tanítási napig lehet bemutatni. (A szakképzésben résztvevőknek táppénzes igazolást kell hozniuk.) Ezen túl a hiányzás igazolatlannak tekintendő

10 3. A diák köteles a tanórákra pontosan, a csengetési rendnek megfelelően megérkezni, amennyiben ezt nem teszi meg, elkésik az adott óráról. Késés történhet a tanuló önhibáján kívül is, ilyenkor a megfelelő dokumentum bemutatására az osztályfőnök igazolja a késéseket. A késések fegyelmi szankciókat vonnak maguk után. A késések mértéke összeadódik. 45 perc késés 1 igazolatlan órának számít. Ennek adminisztrációját osztályfőnök végzi. Igazolatlan órákért járó fegyelmi intézkedések és azok formái Igazolatlan Következmény Egyéb következmények Magatartás órák száma Beírandó az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba Tanköteles korú tanuló esetében Nem tanköteles korú tanuló esetében Nagykorú tanuló esetében Felnőttoktatásban résztvevők 1-2 Osztályfőnöki szóbeli Az iskola a szülőt és a kollégiumot is értesíti. figyelmeztetés 3-7 Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés Felhívás a rendszeres iskolába járásra. A szülő írásbeli értesítése Osztályfőnöki írásbeli intés Igazgatói írásbeli figyelmeztetés az osztályfőnök és a szülő bevonásával Igazgatói írásbeli intés az osztályfőnök és a szülő személyes bevonásával Fegyelmi vizsgálat lefolytatása a Működési Szabályzat alapján Fegyelmi eljárás a Működési Szabályzat alapján. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. A jegyző szabálysértési eljárást indíthat. Az illetékes kormányhivatal és a gyermekjóléti szolgálat értesítése. Intézkedési terv: mediációs megbeszélés a szülő, a tanuló és a Fegyelmi Bizottság részvételével. A gyermekjóléti szolgálat értesítése. Intézkedési terv: mediációs megbeszélés a szülő, a tanuló és a Fegyelmi Bizottság részvételével. Fegyelmi vizsgálat megindítása. Indokolt esetben áthelyezés iskolán belül másik osztályba vagy tagozatra. Az iskola tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében. Áthelyezés másik azonos típusú iskolába. Az illetékes szabálysértési hatóság, a gyermekjóléti szolgálat és a szülő tájékoztatása. A szülő és a nagykorú tanuló értesítése. Nem indulhat szabálysértési eljárás. A tanuló hivatalos írásbeli értesítése, figyelemfelhívás a következményekre. 30 tanóra igazolatlan mulasztást követően a tanulói jogviszony megszűnik. A tanuló hivatalos írásbeli értesítése, figyelemfelhívás a következményekre. A tanulói jogviszony megszűnik. Még példás (5) magatartási osztályzat Legfeljebb jó (4) magatartási osztályzat Legfeljebb változó (3) magatartási osztályzat Rossz (2) magatartási osztályzat Kedvezmények megvonása

11 51-től Védelembe vétel. Szabálysértési eljárás. Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt, megküldi a tankötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát. Áthelyezés másik azonos típusú iskolába. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó képzésnél a %-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Más vétségért járó fegyelmező intézkedések 1. A nevelőtestület döntése alapján felelősségre vonás alkalmazható, ha a tanuló nem tesz eleget tanulmányi kötelezettségeinek. 2. Ha a tanuló a házirendben a tűz és balesetvédelmi, vagy a Házirend egyéb szabályaiba ütköző vétséget követ el. 3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen: az agresszió, a másik tanuló bántalmazása, verekedés, a szervezetre káros élvezeti cikkek iskolába való behozatala és annak fogyasztása, szándékos károkozás, az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, ezen túl mindazon cselekmények, melyek a személyiségi jogokat és a tulajdonjogokat sértik. 4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén vele szemben fegyelmi eljárás indítandó. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanuló osztályfőnöke, az iskola ifjúságvédelmi felelőse és a tanulói fegyelmi bizottság vezetője dönt. A fegyelmi lebonyolítását külön szabályzat tartalmazza, mely melléklete az intézményi SZMSZ-nek. A fegyelmi eljárást egyeztető beszélgetések (mediációk) előzik meg, melynek résztvevői a Fegyelmi Bizottság tagjai valamint az érintett diákok és szülők

12 5. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre kérvényezik, és arra behozatali engedélyt töltenek ki. Nagyobb értékű tárgyat, ékszert, mobiltelefont, értékes órát, valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak saját felelősségükre hozhatnak be, ezek megőrzéséért az iskola felelősséget nem vállal. Amennyiben a tanuló előzetes bejelentés vagy engedély nélkül hoz az iskolába tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni megőrzésre az óra végéig a szaktanárnak, a tanítás végéig az osztályfőnökének vagy az iskola gondnokának, esetleg az igazgatóhelyetteseknek. Első alkalommal a tanuló az iskolába hozott dolgot a tanítási nap végén visszakapja, továbbiakban a fiatalkorú tanulók esetében ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 2. A tanulók az iskolába kerékpárral is járhatnak, erre megfelelő szülői engedélyt kell bemutatniuk. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. 3. Az iskola megköveteli diákjaitól, hogy feleljenek meg a kulturált, fegyelmezett magatartás szabályainak, mely vonatkozik a tanítási órákra, a pedagógiai programban előírt a tanórákon kívüli foglalkozásokra, a közösségi szolgálatra és az iskola által szervezett programokon való viselkedésre is. 4. Tiltott tanulói magatartás a mások személyiségi jogainak megsértése, egészségének megkárosítása. A tanulók jutalmazása 1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten a.) példamutató magatartást tanúsít, b.) folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, c.) az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, valamint d.) az iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti

13 2. A tanévi programot az Öveges Kupa versenysorozata fogja össze, melynek közösségi és egyéni helyezettjei elismerésben részesülnek. Hagyományosan karácsonykor illetve tanév végén. Az elismerés lehet: könyv, érem, oklevél vagy egyéb tárgyjutalom. Az Öveges Kupa első három közösségi helyezettje egy tanítás nélküli munkanapot kap, amelyet osztálykirándulásra, tanulmányi útra fordíthat. A győztes osztály neve minden évben felkerül az Öveges Emlékfalra. Az eredmények folyamatos regisztrálása a Diákönkormányzatot segítő nevelő tanárának feladata. 3. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatóak: szaktanári dicséret osztályfőnöki dicséret igazgatói dicséret nevelőtestületi dicséret A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: 1. Tanulószoba, konzultációs klub Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban tanulószoba működik, önkéntes jelleggel, vagy a szülők kérésére. A konzultációs klubban szaktanárok adnak felügyeletet, akik segítik a diákok felzárkóztatását. A foglalkozásokon minden érdeklődő kérelem benyújtása és létszámkorlátozás nélkül részt vehet a évfolyam diákjai közül. A klub működéséről az első szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a szülők. 2. Tehetséggondozás, felzárkóztató és egyéni foglalkozások szervezése a szaktanárok és a pedagógiai szakszolgálat feladata. 3. Iskolai sportkör Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különbféle sportágakban az iskolai és az iskolán kívüli sportversenyekre. A sportkörön kívül tömegsport foglalkozásokon vehetnek részt az iskola tanulói a hét öt napján, a tanítási órák után, minden alkalommal ig. A foglalkozásokat szaktanárok felügyelik

14 4. Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja, jellegük évről évre változik. Az iskolában pedagógiai programunknak megfelelően hagyományosan működik néptánc csoport, diákszínjátszó kör, kézműves csoportok, énekkar, illetve minden évben érdeklődési kör és hobby alapján más-más szakkörök. 5. Közösségi szolgálat A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése, melyet először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, ezért tanulóink folyamatos bekapcsolódnak ennek elvégzésébe. 6. Kirándulások Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából illetve a tanulmányok megerősítése céljából az osztályok számára kirándulást szerveznek, szervezhetnek. A tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni. 7. Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Az iskolai könyvtár látogatható a tanórák közti szünetekben és a tanítási órák után. Nyitva tartás: A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és az iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik és a tanulói jogviszony fennállásáig, szól. 8. Hit- és vallásoktatás Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak, az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes, a foglalkozások óráig szerveződhetnek. 9. Gyógytestnevelés Az iskolában a szakorvos által gyógytestnevelésre utalt tanulók az iskolán belül kapják meg képzésüket, a foglalkozások részben az iskola épületében, részben a kerület uszodájában zajlanak. A foglalkozásról való hiányzást igazolni kell, a foglalkozásról való távolmaradás igazolatlan mulasztásnak tekinthető. A foglalkozásról való igazolatlan hiányzás igazolatlan órának tekinthető. 10. Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére az iskola múzeumi, sport, művészeti, technikai stb. programokat és színházlátogatást szervez. Ezeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük

15 Egyéb szabályozások a tanulói jogok körében 1. A tanuló a 10. illetve 11. évfolyamon dönthet a választható tantárgyak körében. A választható tantárgyak körét a diák, illetve szülői igények felmérése alapján, az iskola lehetőségeit figyelembe véve az iskola vezetése alakítja ki. Meghirdeti a felkészítési szinteket és lehetőség szerint az adott tantárgyakat tanító pedagógus nevét is minden év április 15-ig. A tanulónak május 20-ig kell írásban jelentkezni az iskola igazgatójánál. Az írásos jelentkezésen a szülő és szaktanár javaslatát is fel kell tüntetni. A választott tárgy óráit egy évig köteles a tanuló látogatni, arról való hiányzását igazolnia kell. A tanuló egyszer a tanév elején módosíthatja választását az igazgató engedélyével. 2. A tanuló joga, hogy dolgozatainak eredményét a dolgozatírást követően két elméleti héten belül megtudhassa. 3. A tanulónak joga, hogy egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozatot írjon. A témazáró dolgozat írásának időpontját a tanulókkal egyetértésben kell kijelölni, melyet ajánlott a szaktanárnak a naplóban regisztrálnia. 4. A tanulónak joga, - a meglévő feltételek esetén-, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, valamint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen. Ezekre vonatkozó kérvényeit írásban kell eljuttatnia az iskola igazgatójához. A szakképzési évfolyamokon a magántanuló sem mentesülhet a gyakorlati foglalkozásokon való részvétel kötelezettsége alól. 5. A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselői útján részt vegyen érdekeit érintő döntések meghozatalában. 6. Az iskola ünnepi rendezvényein az alkalomhoz illő öltözékben kell megjelenni, mely adott esetben fehér blúzt/ inget, sötét aljat/ nadrágot, és j 7. A tanulói jogviszony az iskolába történő beiratkozás napján kezdődik. A tanulói jogokat a diák az első tanítási naptól gyakorolhatja. Kivételt képeznek ez alól a tanévkezdés előtti, az iskola által szervezett programok, táborok. 8. A diák jogairól és kötelességeiről évente az osztályfőnöktől tájékoztatást kap, és ügyeit szükséges esetben az osztályfőnökön keresztül intézheti. 9. A tanulónak joga van osztályozó vizsgát tenni (félévkor és tanév végén) a törvényi előírásoknak megfelelően. A vizsgák idejéről, a tantárgyankénti követelményekről az engedélyezéssel egy időben kap értesítést. (A tanulmányok alatti vizsgák követelményei a honlapon is megtekinthetők.)

16 Egyéb szolgáltatások 1. Az iskolában a büfé szolgáltatása az órák közti szünetekben érhető el. 2. Az iskolában Internet- hozzáférési lehetőség van egyes tantermekben. Ezeknek a tantermeknek a működését külön rend szabályozza. 3. A tanulót a hatályos jogszabályoknak megfelelő juttatások illetik meg. a) Diákétkeztetés Az iskolában meleg étel elfogyasztására van lehetőség, a büfé mellett konyha működik. A diákok a menzát ig vehetik igénybe. A befizetés havonta az iskola pénztárába történik, a fenntartó által megállapított jogszabályoknak megfelelő díj ellenében. b) Tankönyvtámogatás A támogatás mértéke és köre a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint alakul. 4. A térítési díj és a tandíj mértékét, a tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket az aktuális törvény szabályozza. Kedvezményekhez való juttatáshoz, részletfizetési lehetőségekhez kérvényt kell benyújtani az iskola igazgatójának. Záradék A Házirend módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület, az iskola igazgatója, az Intézményi tanács, a Diákönkormányzat, vagy a Szülői Szervezet. Az egyéni/csoportos kezdeményezéseket a fentiekhez kell benyújtani. A Házirend módosítására vonatkozó kéréseket, javaslatokat minden év május 15-ig lehet az iskola vezetőjéhez beterjeszteni. Ez a Házirend az iskola fenntartójának jóváhagyását követően lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szeptember 3-án elfogadott korábbi Házirend. Budapest, április Perkó László igazgató

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54

Kémia... 50 ETIKA... 50 Földrajz... 51 Testnevelés... 52 Ének zene... 54 Informatika... 54 1 2 Tartalom BEVEZETŐ... 4 A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK... 5 HÁZIRENDJÉRE... 5 VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK... 5 A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ELFOGADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK, JOGKÖRÖK... 12 AZ ISKOLAI

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata... 4 2. A házirend hatálya... 5 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Általános Iskolai Tagintézmény A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUNGL GYÖRGY IGAZGATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben