Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje"

Átírás

1 Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az intézménybe látogató más személyekre. A Házirend előírásait az érintettek az intézménybe történő belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig történő időben, továbbá a Pedagógiai programban szereplő tanórán kívüli foglalkozásokon, az iskola által szervezett tevékenységeken kötelesek betartani. A házirend nyilvános, minden érintett megismerheti. Előírt szabályainak megszegése jogkövetkezményt von maga után, melynek rendelkezései alapján hozott döntések ellen, illetve az intézkedések elmulasztása ellen, a tanuló, vagy a szülő jogorvoslattal élhet. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskola portáján, az iskola irattárában, könyvtárában, nevelői szobájában, az iskola igazgatójánál, igazgatóhelyetteseinél, az osztályfőnököknél, a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, az intézményi tanács elnökénél, az iskolai szülői szervezet vezetőjénél, honlapon. A Házirend egy példányát a közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor át kell adni a szülőnek az első szülői értekezleten, a diákoknak az első tanítási napon. Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell a tanulókat osztályfőnöki órán, a szülőket szülői értekezleten. A Házirend rendelkezéseinek a tanulóra és szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük a tanulókkal osztályfőnöki órán, a szülőkkel szülői értekezleten. A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől, illetve a szaktanároktól. A Házirend a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alkalmazását, annak végrehajtási módját tartalmazza. A jogszabályokat illetve azok magyarázatát a szülők és a tanulók bármikor megtekinthetik az iskola könyvtárában. Alkalmazott jogszabályok a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény ide vonatkozó paragrafusai, a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet valamint az azt módosító rendeletek vonatkozó paragrafusai, a 7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról, - 1 -

2 a tankkönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet, a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosítására kiadott évi CXXV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény, a köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési közfeladatokról szóló 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet III. fejezete, az étkezési térítési díjról szóló 101/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló eljárások: 1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti rendszerességgel jelenik meg az iskolában, tanévenként meghatározott napokon és időpontban. Rendelője a második emeleti folyóson található. Az iskolaorvos éves terv alapján elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését, a tanulók fizikai állapotának mérését, valamint szakma-alkalmassági vizsgálatukat. Az iskolaorvos jelen van a tanulók beiratkozásánál, a tanulók egészségügyi állapotának fémérésénél, a szülőkkel együttműködve kérdőívet tölt ki a tanulók egészségügyi állapotára vonatkozóan. Az iskolaorvos adott helyzetben szakorvosi rendelőbe utalja az arra rászoruló gyermeket. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát, a törvényi előírásoknak megfelelően. 2. A testnevelési órákra és egyéb tevékenységekre vonatkozó külön intézkedések: A tanuló a tornatermekben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. A sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai ruházat helyett sportfelszerelést kell viselniük. A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót és testékszereket. Ezeket a tárgyakat a tanulók a sportfoglalkozások megkezdése előtt a testnevelői szobában kötelesek elhelyezni. A felmentést kérő tanulók szeptember 15-ig kötelesek ilyen jellegű igényüket az iskola orvosa felé jelezni. Az orvos által javasolt, kötelezően előírt gyógytestnevelési foglalkozásokon a tanuló köteles részt venni, arról való igazolatlan hiányzás igazolatlan órát von maga után

3 A további szaktárgyi órákon / laborgyakorlatok, gyakorlati oktatás, külső szakmai gyakorlat / a szabályoknak megfelelő ruházat, védőruha használata kötelező. 3. A tanulóbalesetek megelőzése érdekében mindenkinek kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát, védő előírásokat, melyeket minden tanév első napján hallgat meg, és aláírásával igazolja azok tudomásul vételét. betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől ill. nevelőjétől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának a saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve, ha valamilyen rendkívüli eseményt vagy balesetet észlel. azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének, ha rosszul érzi magát vagy megsérült. megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában. rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. a balesetekről a munkavédelmi megbízott jegyzőkönyvet vesz fel, és intézkedik. 4. Az iskola épületében valamint a bejáratától számított 5 méteres körzeten belül dohányozni TILOS! 5. A dohányzó tanuló fegyelmi vétséget követ el, ennek megfelelően felelősségre vonandó a hivatalos jogi normatíváknak megfelelően. 6. Az iskola helyiségében dohányzó tanuló a tűzvédelmi szabályokat is megszegi, ez súlyos fegyelmi vétségnek minősül. Az első alkalommal igazgatói figyelmeztetést kap, második alkalom után igazgatói intést, a harmadik elkövetés után fegyelmi vizsgálatot kell indítani az ügyben. A tanulók közösségei 1. Az azonos évfolyamra járó, közösen tanuló diákok osztályközösséget alkotnak. 2. Az osztály tanulói maguk közül, az osztály képviseletére, valamint a közösségi munka megszervezésére ODB titkárt és helyettest választanak, akiket delegálnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe

4 3. Az iskolában tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök szerveződhetnek: szakkörök, konzultációs klub, önképzőkörök, amatőr művészeti csoportok, sportkörök, stb. A jelentkezésnek, a kiválasztásnak kritériumai nincsenek, de érdeklődést és bizonyos képesség meglétét feltételezi. 4. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, ill. a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet, az iskola vezetősége vagy az Iskolaszék. A diákkörök létrehozásáról minden tanév elején, az adott lehetőségek figyelembevételével, a tantárgyfelosztás valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. Egy-egy diákkör indításához általában 8 fő szükséges. 5. A diákköröket nevelő, szülő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy is vezetheti. 6. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért, nagykorú személynek kell segíteni. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele kell egyeztetni. A felnőtt segítő személyével kapcsolatban be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 7. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. Kizáró tényező lehet a tanulmányi eredmény erős romlása, melyről konzultálni kell a diákot tanító tanárokkal. 8. A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak saját közösségi életük tervezésében, szervezésében valamint tisztségviselőik megválasztásában és jogosultak képviseltetni magukat a Diákönkormányzatban. Az iskolai Diákönkormányzat 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 2. Az iskolai Diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló Diákönkormányzati Vezetőség irányítja. 3. A Diákönkormányzat tevékenységét az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Igazgatója által megbízott, a diákok által is elfogadott nevelő segíti

5 4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai Diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A Diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 5. Tanévenként két alkalommal az iskola diákgyűlést hív össze a pedagógiai programban meghatározottak szerint. Első alkalom szeptember első tanítási napja, második a félévi értesítőt követő első hét valamelyik napja. 6. A diákgyűlés szervezése külön rend szerint történik, melyért az iskola vezetője felelős. Rendkívüli diákgyűlés összehívását a DÖK illetve az iskola igazgatója is kezdeményezheti. 7. Iskolánk Diákönkormányzata minden évben egy alkalommal, december hónapban, diákparlamentet hív össze. A diákparlamenten a diákönkormányzatot segítő nevelő valamint a Diákönkormányzat elnöke beszámol az előző parlament óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulmányi munkáról, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben megfogalmazottak tapasztalatairól. Meghallgatja a diákság kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskola életének egészére vonatkozóan. A diákparlamenten a tanulók DÖK vezetőt választanak maguk közül. A Diákparlament napirendi pontjait a Diákönkormányzat állítja össze és hozza nyilvánosságra az iskola hirdetőtábláján- a megrendezés előtt 15 nappal. 8. A Diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a köznevelési törvény szerint az iskolai Diákönkormányzatot megillető ügyekben. 9. Azokra az értekezletekre, gyűlésekre, amelyek témájában a Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, a Diákönkormányzat képviselőjét meg kell hívni. A meghívót és az előterjesztést a határidő előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni a Diákönkormányzat részére. 10. Minden tanuló egyénileg is fordulhat jogorvoslati kérelemmel a Diákönkormányzathoz. Az önbíráskodás fegyelmi intézkedést von maga után. 11. A Diákönkormányzat jogait, kötelességeit a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) tartalmazza. A tanulók és a szülők tájékoztatása 1. A tanulónak joga van tájékozódnia érdemjegyeiről, tanulmányi előmeneteléről, az iskola mindennemű programjáról, ami az oktatási, nevelési munkát segíti. Az erre vonatkozó szabályok- tanulmányi jegyek, magatartás jegyek, szorgalmi jegyek stb.- a Pedagógiai Programban és az SZMSZ-ben találhatók

6 2. A tanuló szüleinek joga, hogy tájékozott legyen az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról, tudjon gyermeke egyéni fejlődéséről, egyéni haladásáról. 3. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója az iskolai Diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta, a diákközgyűlésen tanévenként két alkalommal, illetve a diákparlamenten tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, folyamatos tájékoztatást adnak a tanulóknak. 4. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról, a nevelők folyamatosan szóban és az ellenőrző füzeteken keresztül írásban tájékoztatják. Félév és a tanév vége előtt egy hónappal, részletesen írásban hívják fel a figyelmet a hiányosságokra. Az ellenőrző füzet hivatalos dokumentum, melyet a tanulónak minden nap hoznia kell magával az iskolába. Az érdemjegyeket a tanuló maga írja be az ellenőrző könyvbe, melyet havonta aláírat a szülejével. Ennek tényét az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi. 5. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolaszékkel. 6. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén félévente, az iskola hirdetőtábláján folyamatosan, az osztályfőnökök útján, pedig az osztályok szülői értekezletein és a fogadóórákon tájékoztatják. 7. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: szóban a szülői értekezleteken, fogadóórákon, rendkívüli szülői értekezleten. írásban az ellenőrző füzeten keresztül, ben vagy rendkívüli esetekben ajánlott postai küldeménnyel. 8. A szülői értekezletek, és a fogadóórák időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza és az első szülői értekezleten kihirdetésre, kerül. 9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolaszékkel. 10. A nagykorú tanulók szüleinek tájékoztatása a nagykorú tanuló kérésére, illetve jóváhagyásával történik. 11. A szülői szervezetnek a köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73.. biztosított jogával kapcsolatban a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább egy osztályba járó tanulókat érinti

7 12. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy osztályba járó tanulók minősülnek. 13. Az iskola házirendjét, illetve az oktatási törvények hatályos jogszabályait a szülővel ismertetjük a tanév első szülői értekezletén, ennek tényét a szülők aláírásukkal igazolják. 14. A házirend, az SZMSZ az iskola könyvtárában bármikor megtekinthető. Az iskola működési rendje 1. Az elméleti oktatás és órakor, a gyakorlati foglalkozás és órakor kezdődik. 2. Az iskolába a diákoknak legkésőbb a becsengetés előtt 5 perccel kell megérkezni. 3. A tanulók, a foglalkozás megkezdése előtti jelzőcsengetéskor kötelesek a tantermek előtt rendezetten megjelenni. 4. Tanári felügyelet nélkül a tanulók a tantermekben és a szertárakban nem tartózkodhatnak. Becsengetéskor a tanterembe csak a tanárral léphetnek be. 5. Azok a diákok, akik első órájukra érkeznek, az óra megkezdéséig a büfé előterében várakozhatnak, hogy ne zavarják az oktatást. 6. A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje: 1. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra A tanórán kívüli foglalkozások után kezdődnek. 8. Az óraközi szünetekben, az őszi és tavaszi időszakban a tanulók kimehetnek az udvarra, kimondottan levegőzés céljából

8 9. A szünetekben a tantermekből ki kell jönni a folyosóra. A tanteremben a tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 10. A tanórán kívüli foglalkozások (tömegsport foglalkozások, szakkörök, konzultációs klub, nyelvi projekt órák,) a kijelölt tantermekben, a tanórák után kezdődnek, a foglalkozást tartó tanár munkarendjének megfelelően. 11. Az iskolába történő belépés szabályai: az iskola tanulói a főbejáraton keresztül érkezhetnek és távozhatnak az iskolából. a portai szolgálat regisztrálja a tanuló kilépését. 12. A tanuló a tanítási idő alatt az iskola épületét, csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár és szakoktató írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskolából való távozásra csak az igazgató vagy a helyettesek adhatnak engedélyt. Távozáskor a kilépőt a tanulónak le kell adnia a portán. 13. Az iskola tanulói tanulmányi ügyeiket óra közötti időpontban intézhetik a tanügyigazgatáson. 14. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 15. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. 16. Az iskola épületébe érkező szülőket, látogatókat a portaszolgálat fogadja, a látogatókat belépővel látja el és nyilvántartja. 17. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett rendezvényekre a belépés külön szabályozás alapján történik. A tanulók feladatai saját környezetük rendben-tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 1. Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősök: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért. a tűz- és balesetvédelmi- valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatával valamint a Házirenddel megfogalmazott előírások betartásáért. 2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után rendet hagyjon

9 3. A tantermek tisztaságának megőrzése érdekében évente 2 alkalommal dekoráló és szépítő napot tartunk az osztályfőnök irányításával, a kijelölt tantermekben és a folyosókon. A tanulók felelősek annak a tanteremnek a rendjéért és tisztaságáért, amelyben tartózkodnak, az észlelt károkat azonnal jelenteniük kell a gondnoknak, osztályfőnöknek, szaktanárnak. A tanműhely tisztaságára vonatkozó szabályokat a gyakorlati oktatás szabályzata tartalmazza. 4. A tanulók az utolsó óra után a padokat üresen hagyva, a székeket az asztalra felrakva távozhatnak a teremből. 5. Az iskolában az alábbi felelősök működnek: osztályonként két-két hetes tantárgyi felelősök a.) b.) c.) A hetesek megbízatása: A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, a heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetes feladata, ha csengetés után 5 perccel az órát tartó tanár még nem érkezett meg, köteles ezt a tényt a tanári szobában vagy a titkárságon jelezni. A hetesek gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra az órát tartó nevelő utasításai szerint. Óra végén a táblát letörlik, ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát és kiszellőztetnek. Az egyes tanítási órákon különbféle tantárgyi felelősök segítik a tanulói munka lebonyolítását. Ilyen felelősök lehetnek: szertáros, térképfelelős, sportfelelős. A teremfelelős felnőtt dolgozó, akit a nevelőtestület a nyitóértekezleten választ meg. Feladata az adott tanterem felügyelete. Mulasztások és azok igazolása 1. A tanulóknak egy tanévben az igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen nem haladhatja meg a 250 tanítási órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át. Aki ennél többet mulaszt a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tantárgyakból osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő 20%-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 2. Szülői igazolást három alkalommal, egy tanévben összesen 3 napra fogadunk el. Ezen túlmenően csak orvosi igazolás fogadható el, melyet a szülő köteles aláírni. A mulasztás okát 24 óra elteltével a szülőnek, nagykorú tanulóknak az iskola felé jelezni kell. Hosszabb távolmaradást csak az igazgató engedélyezhet. Az orvosi igazolást, a gyógyulást követő 8. tanítási napig lehet bemutatni. (A szakképzésben résztvevőknek táppénzes igazolást kell hozniuk.) Ezen túl a hiányzás igazolatlannak tekintendő

10 3. A diák köteles a tanórákra pontosan, a csengetési rendnek megfelelően megérkezni, amennyiben ezt nem teszi meg, elkésik az adott óráról. Késés történhet a tanuló önhibáján kívül is, ilyenkor a megfelelő dokumentum bemutatására az osztályfőnök igazolja a késéseket. A késések fegyelmi szankciókat vonnak maguk után. A késések mértéke összeadódik. 45 perc késés 1 igazolatlan órának számít. Ennek adminisztrációját osztályfőnök végzi. Igazolatlan órákért járó fegyelmi intézkedések és azok formái Igazolatlan Következmény Egyéb következmények Magatartás órák száma Beírandó az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba Tanköteles korú tanuló esetében Nem tanköteles korú tanuló esetében Nagykorú tanuló esetében Felnőttoktatásban résztvevők 1-2 Osztályfőnöki szóbeli Az iskola a szülőt és a kollégiumot is értesíti. figyelmeztetés 3-7 Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés Felhívás a rendszeres iskolába járásra. A szülő írásbeli értesítése Osztályfőnöki írásbeli intés Igazgatói írásbeli figyelmeztetés az osztályfőnök és a szülő bevonásával Igazgatói írásbeli intés az osztályfőnök és a szülő személyes bevonásával Fegyelmi vizsgálat lefolytatása a Működési Szabályzat alapján Fegyelmi eljárás a Működési Szabályzat alapján. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. A jegyző szabálysértési eljárást indíthat. Az illetékes kormányhivatal és a gyermekjóléti szolgálat értesítése. Intézkedési terv: mediációs megbeszélés a szülő, a tanuló és a Fegyelmi Bizottság részvételével. A gyermekjóléti szolgálat értesítése. Intézkedési terv: mediációs megbeszélés a szülő, a tanuló és a Fegyelmi Bizottság részvételével. Fegyelmi vizsgálat megindítása. Indokolt esetben áthelyezés iskolán belül másik osztályba vagy tagozatra. Az iskola tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében. Áthelyezés másik azonos típusú iskolába. Az illetékes szabálysértési hatóság, a gyermekjóléti szolgálat és a szülő tájékoztatása. A szülő és a nagykorú tanuló értesítése. Nem indulhat szabálysértési eljárás. A tanuló hivatalos írásbeli értesítése, figyelemfelhívás a következményekre. 30 tanóra igazolatlan mulasztást követően a tanulói jogviszony megszűnik. A tanuló hivatalos írásbeli értesítése, figyelemfelhívás a következményekre. A tanulói jogviszony megszűnik. Még példás (5) magatartási osztályzat Legfeljebb jó (4) magatartási osztályzat Legfeljebb változó (3) magatartási osztályzat Rossz (2) magatartási osztályzat Kedvezmények megvonása

11 51-től Védelembe vétel. Szabálysértési eljárás. Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt, megküldi a tankötelezettség nem teljesítésének okait és a tankötelezettség teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát. Áthelyezés másik azonos típusú iskolába. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, szakmai orientációs és szakmacsoportos alapozó képzésnél a %-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Más vétségért járó fegyelmező intézkedések 1. A nevelőtestület döntése alapján felelősségre vonás alkalmazható, ha a tanuló nem tesz eleget tanulmányi kötelezettségeinek. 2. Ha a tanuló a házirendben a tűz és balesetvédelmi, vagy a Házirend egyéb szabályaiba ütköző vétséget követ el. 3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen: az agresszió, a másik tanuló bántalmazása, verekedés, a szervezetre káros élvezeti cikkek iskolába való behozatala és annak fogyasztása, szándékos károkozás, az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, ezen túl mindazon cselekmények, melyek a személyiségi jogokat és a tulajdonjogokat sértik. 4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén vele szemben fegyelmi eljárás indítandó. A fegyelmi eljárás megindításáról a tanuló osztályfőnöke, az iskola ifjúságvédelmi felelőse és a tanulói fegyelmi bizottság vezetője dönt. A fegyelmi lebonyolítását külön szabályzat tartalmazza, mely melléklete az intézményi SZMSZ-nek. A fegyelmi eljárást egyeztető beszélgetések (mediációk) előzik meg, melynek résztvevői a Fegyelmi Bizottság tagjai valamint az érintett diákok és szülők

12 5. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre kérvényezik, és arra behozatali engedélyt töltenek ki. Nagyobb értékű tárgyat, ékszert, mobiltelefont, értékes órát, valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak saját felelősségükre hozhatnak be, ezek megőrzéséért az iskola felelősséget nem vállal. Amennyiben a tanuló előzetes bejelentés vagy engedély nélkül hoz az iskolába tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni megőrzésre az óra végéig a szaktanárnak, a tanítás végéig az osztályfőnökének vagy az iskola gondnokának, esetleg az igazgatóhelyetteseknek. Első alkalommal a tanuló az iskolába hozott dolgot a tanítási nap végén visszakapja, továbbiakban a fiatalkorú tanulók esetében ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 2. A tanulók az iskolába kerékpárral is járhatnak, erre megfelelő szülői engedélyt kell bemutatniuk. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. 3. Az iskola megköveteli diákjaitól, hogy feleljenek meg a kulturált, fegyelmezett magatartás szabályainak, mely vonatkozik a tanítási órákra, a pedagógiai programban előírt a tanórákon kívüli foglalkozásokra, a közösségi szolgálatra és az iskola által szervezett programokon való viselkedésre is. 4. Tiltott tanulói magatartás a mások személyiségi jogainak megsértése, egészségének megkárosítása. A tanulók jutalmazása 1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten a.) példamutató magatartást tanúsít, b.) folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, c.) az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, valamint d.) az iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti

13 2. A tanévi programot az Öveges Kupa versenysorozata fogja össze, melynek közösségi és egyéni helyezettjei elismerésben részesülnek. Hagyományosan karácsonykor illetve tanév végén. Az elismerés lehet: könyv, érem, oklevél vagy egyéb tárgyjutalom. Az Öveges Kupa első három közösségi helyezettje egy tanítás nélküli munkanapot kap, amelyet osztálykirándulásra, tanulmányi útra fordíthat. A győztes osztály neve minden évben felkerül az Öveges Emlékfalra. Az eredmények folyamatos regisztrálása a Diákönkormányzatot segítő nevelő tanárának feladata. 3. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatóak: szaktanári dicséret osztályfőnöki dicséret igazgatói dicséret nevelőtestületi dicséret A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: 1. Tanulószoba, konzultációs klub Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban tanulószoba működik, önkéntes jelleggel, vagy a szülők kérésére. A konzultációs klubban szaktanárok adnak felügyeletet, akik segítik a diákok felzárkóztatását. A foglalkozásokon minden érdeklődő kérelem benyújtása és létszámkorlátozás nélkül részt vehet a évfolyam diákjai közül. A klub működéséről az első szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a szülők. 2. Tehetséggondozás, felzárkóztató és egyéni foglalkozások szervezése a szaktanárok és a pedagógiai szakszolgálat feladata. 3. Iskolai sportkör Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különbféle sportágakban az iskolai és az iskolán kívüli sportversenyekre. A sportkörön kívül tömegsport foglalkozásokon vehetnek részt az iskola tanulói a hét öt napján, a tanítási órák után, minden alkalommal ig. A foglalkozásokat szaktanárok felügyelik

14 4. Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja, jellegük évről évre változik. Az iskolában pedagógiai programunknak megfelelően hagyományosan működik néptánc csoport, diákszínjátszó kör, kézműves csoportok, énekkar, illetve minden évben érdeklődési kör és hobby alapján más-más szakkörök. 5. Közösségi szolgálat A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése, melyet először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni, ezért tanulóink folyamatos bekapcsolódnak ennek elvégzésébe. 6. Kirándulások Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából illetve a tanulmányok megerősítése céljából az osztályok számára kirándulást szerveznek, szervezhetnek. A tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni. 7. Iskolai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Az iskolai könyvtár látogatható a tanórák közti szünetekben és a tanítási órák után. Nyitva tartás: A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és az iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik és a tanulói jogviszony fennállásáig, szól. 8. Hit- és vallásoktatás Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak, az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes, a foglalkozások óráig szerveződhetnek. 9. Gyógytestnevelés Az iskolában a szakorvos által gyógytestnevelésre utalt tanulók az iskolán belül kapják meg képzésüket, a foglalkozások részben az iskola épületében, részben a kerület uszodájában zajlanak. A foglalkozásról való hiányzást igazolni kell, a foglalkozásról való távolmaradás igazolatlan mulasztásnak tekinthető. A foglalkozásról való igazolatlan hiányzás igazolatlan órának tekinthető. 10. Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére az iskola múzeumi, sport, művészeti, technikai stb. programokat és színházlátogatást szervez. Ezeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük

15 Egyéb szabályozások a tanulói jogok körében 1. A tanuló a 10. illetve 11. évfolyamon dönthet a választható tantárgyak körében. A választható tantárgyak körét a diák, illetve szülői igények felmérése alapján, az iskola lehetőségeit figyelembe véve az iskola vezetése alakítja ki. Meghirdeti a felkészítési szinteket és lehetőség szerint az adott tantárgyakat tanító pedagógus nevét is minden év április 15-ig. A tanulónak május 20-ig kell írásban jelentkezni az iskola igazgatójánál. Az írásos jelentkezésen a szülő és szaktanár javaslatát is fel kell tüntetni. A választott tárgy óráit egy évig köteles a tanuló látogatni, arról való hiányzását igazolnia kell. A tanuló egyszer a tanév elején módosíthatja választását az igazgató engedélyével. 2. A tanuló joga, hogy dolgozatainak eredményét a dolgozatírást követően két elméleti héten belül megtudhassa. 3. A tanulónak joga, hogy egy tanítási napon csak egy témazáró dolgozatot írjon. A témazáró dolgozat írásának időpontját a tanulókkal egyetértésben kell kijelölni, melyet ajánlott a szaktanárnak a naplóban regisztrálnia. 4. A tanulónak joga, - a meglévő feltételek esetén-, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, valamint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen. Ezekre vonatkozó kérvényeit írásban kell eljuttatnia az iskola igazgatójához. A szakképzési évfolyamokon a magántanuló sem mentesülhet a gyakorlati foglalkozásokon való részvétel kötelezettsége alól. 5. A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselői útján részt vegyen érdekeit érintő döntések meghozatalában. 6. Az iskola ünnepi rendezvényein az alkalomhoz illő öltözékben kell megjelenni, mely adott esetben fehér blúzt/ inget, sötét aljat/ nadrágot, és j 7. A tanulói jogviszony az iskolába történő beiratkozás napján kezdődik. A tanulói jogokat a diák az első tanítási naptól gyakorolhatja. Kivételt képeznek ez alól a tanévkezdés előtti, az iskola által szervezett programok, táborok. 8. A diák jogairól és kötelességeiről évente az osztályfőnöktől tájékoztatást kap, és ügyeit szükséges esetben az osztályfőnökön keresztül intézheti. 9. A tanulónak joga van osztályozó vizsgát tenni (félévkor és tanév végén) a törvényi előírásoknak megfelelően. A vizsgák idejéről, a tantárgyankénti követelményekről az engedélyezéssel egy időben kap értesítést. (A tanulmányok alatti vizsgák követelményei a honlapon is megtekinthetők.)

16 Egyéb szolgáltatások 1. Az iskolában a büfé szolgáltatása az órák közti szünetekben érhető el. 2. Az iskolában Internet- hozzáférési lehetőség van egyes tantermekben. Ezeknek a tantermeknek a működését külön rend szabályozza. 3. A tanulót a hatályos jogszabályoknak megfelelő juttatások illetik meg. a) Diákétkeztetés Az iskolában meleg étel elfogyasztására van lehetőség, a büfé mellett konyha működik. A diákok a menzát ig vehetik igénybe. A befizetés havonta az iskola pénztárába történik, a fenntartó által megállapított jogszabályoknak megfelelő díj ellenében. b) Tankönyvtámogatás A támogatás mértéke és köre a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint alakul. 4. A térítési díj és a tandíj mértékét, a tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket az aktuális törvény szabályozza. Kedvezményekhez való juttatáshoz, részletfizetési lehetőségekhez kérvényt kell benyújtani az iskola igazgatójának. Záradék A Házirend módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület, az iskola igazgatója, az Intézményi tanács, a Diákönkormányzat, vagy a Szülői Szervezet. Az egyéni/csoportos kezdeményezéseket a fentiekhez kell benyújtani. A Házirend módosítására vonatkozó kéréseket, javaslatokat minden év május 15-ig lehet az iskola vezetőjéhez beterjeszteni. Ez a Házirend az iskola fenntartójának jóváhagyását követően lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szeptember 3-án elfogadott korábbi Házirend. Budapest, április Perkó László igazgató

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Sass Andrásné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Egyetértést gyakorolt: az iskolaszék Elfogadta: a fenntartó Petőháza, 2004. 12. 06. A házirend célja

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Vokányi Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága 1 A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

HÁZIREND. mely a. TSZC Hamvas Béla Szakképző Iskolája

HÁZIREND. mely a. TSZC Hamvas Béla Szakképző Iskolája HÁZIREND mely a TSZC Hamvas Béla Szakképző Iskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2007. Az iskola adatai Az intézmény név: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cím: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben