Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat. [Ide írhatja a dokumentum alcímét]"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a dokumentum alcímét] A Keszthelyi VSZK SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. Tel: , Fax:

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 I. Bevezetés A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ elkészítésénél és módosításánál alkalmazott törvények és rendeletek A SZMSZ hatálya Az intézményi dokumentumok nyilvánossága II. Az intézményi alapadatok: Az intézményi azonosítók: Az intézmény jogállása Az intézmény feladatai és jogosultságai III. Az intézmény szervezeti felépítése Az iskola vezetési szervezete a vezetők közötti feladatmegosztás, az intézményvezetés rendje Az intézmény vezetője Hatáskörében átruházott feladatok Közalkalmazottak közössége Pedagógus közösségek A nevelőtestület A nevelőtestület feladatainak átruházása A fegyelmi bizottság A nevelőtestület munkaközösségekre ruházott jogai A munkaközösségek A pedagógusok munkaköre Osztályfőnök Diákönkormányzatot segítő tanár Ifjúságvédelmi felelős Szakkör és sportkör vezetők

3 A pedagógusok nevelő-oktató munkával összefüggő teendőkkel való megbízásának elvei Rendszergazda feladatai: Munkavédelmi felelős feladatai Tűzvédelmi felelős feladatai Az iskolatitkár A gazdasági irodai dolgozók Technikai dolgozók A tanulói közösségek Az osztályközösségek és tanulócsoportok Diákkörök A diákönkormányzat Szülői szervezetek, szülői munkaközösség IV. A vezetők és a szervezeti egységek közötti, valamint a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formája és rendje A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formája A szülői szervezet és az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formája és rendje Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A pedagógus közösségek és a tanulók közösségei A pedagógus közösségek és a szülői munkaközösség A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje Külső kapcsolatok, céljuk, formájuk és módjuk V. A MŰKÖDÉS RENDJE Az intézmény működési rendje A tanév helyi rendje Az intézmény nyitva tartása Az intézményi felügyelet rendszabályai Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat Az intézmény munkarendje A vezetők intézményben való tartózkodása A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje

4 A nem pedagógus munkakörűek munkarendje A tanulók munkarendje A tanórán kívüli foglalkozások A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvfelelős megbízása A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése A tankönyvtámogatás módjának meghatározása A tankönyvrendelés elkészítése VI. Felnőttoktatás VII. Az intézményi hagyományok ápolása és az ünnepélyek rendje A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai A hagyományápolás külsőségei, feladatai VIII. A nevelő-oktató munka belső-ellenőrzésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A tanulók teljesítményének ellenőrzése A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai IX. A könyvtár X. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje XI. Védő és óvó intézkedések, használati rendszabályok Az épület egészére vonatkozó rendszabályok Az épület rendje Biztonsági rendszabályok l.3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje Térfigyelő kamerák működése

5 11.2. A helyiségek és berendezésük használati rendje l. Az alkalmazottak helyiséghasználata A tanulók helyiséghasználata A szaktantermek használati rendje A berendezések használata Karbantartás és kártérítés A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az egészségügyi prevenció rendje A testi nevelés rendje Az egészséges életmódra nevelés Az iskola dolgozóinak feladatai tanulóbalesetek esetén Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Dohányzás, drog, alkohol XII. Rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalók: XIII. EGYÉB KÉRDÉSEK Az intézményben folytatható reklámtevékenység A tiltott és megengedett reklámtevékenység A reklámtevékenység engedélyeztetése A reklámtevékenység jellegének besorolása Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai Tömegtájékoztatási eszközök számára való nyilatkozás TÁMOP projekt nyilvánosságának biztosítása Nyelvvizsga bizonyítványok beszámítása A vagyoni jogok átruházása esetén a tanulót megillető díjazás szabályai XIV. Záró rendelkezések A SZMSZ hatálybalépése A SZMSZ módosítása MELLÉKLETEK számú melléklet: Az iskola vezetőire átruházott konkrét hatáskörök, feladatok A Szakközépiskolai igazgatóhelyettes Szakiskolai Igazgatóhelyettes Kollégiumi igazgatóhelyettes Pénzügyi vezető A gyakorlatioktatás-vezetők

6 A) A szakközépiskolai és felsőfokú oktatás szakmai képzésért felelős gyakorlati oktatás-vezető feladatai: B) Szakiskolai oktatás szakmai képzésért felelős gyakorlatioktatás-vezető feladatai: Tagozatvezető Szakmai vezető számú melléklet: Munkaköri leírás-minták Tanár munkaköri leírás-mintája Testnevelő munkaköri leírás-mintája Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája Takarító munkaköri leírás-mintája számú melléklet: A könyvtár működési rendje számú melléklet: Iratkezelési szabályzat Általános szabályok A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma Az iratkezelés szervezete Az iratkezelés irányítása Az iratkezelés felügyelete A központi iktató Az iratkezelésben résztvevő ügyintézők, ügykezelők Az iratok kezelésének általános követelményei Az iratok rendszerezése Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása Az iratkezelés megszervezése Az iratkezelés folyamata Küldemények átvétele Az Intézményhez érkezett küldemények Az átvételre jogosult személyek A küldemény ellenőrzése átvételkor Az átvétel igazolása Sérült küldemény kezelése Gyors elintézést igénylő iratok kezelése

7 5.7. Téves címzés és helytelen kézbesítés A küldemény felbontása és érkeztetése A küldemények felbontása általában A küldemények felbontása a címzett által A küldemények téves felbontása A küldemény ellenőrzése bontáskor Pénz, illetékbélyeg és egyéb érték kezelése Az irathoz véglegesen csatolandó dokumentumok Az iratok érkeztetése Iktatás Az iktatókönyv Iktatószám és alszám Az ügyirat tárgya Név- és tárgymutató Az iktatókönyv lezárása Az iktatás időpontja Az iktatóbélyegző Az előadóív Az irat szerelése A gyűjtőszám Téves iktatás Az iktatás módjai Az iktatás módjai A kézi iktatás Iratkezelési program Szignálás Az irat bemutatása szignálás céljából Iktatás szignálás nélkül Az iratok átadása az ügyintézőknek

8 11. Kiadmányozás Aláírás, hitelesítés Hiteles másolat Bélyegző, mint hitelesítési eszköz A kiadmánynak ismert iratok Iratok továbbítása, postázása (expediálás) Az iratkezelési feladatok ellátásának ellenőrzése Az iratok továbbítás előtti csoportosítása Irattározás Az irattárazás dokumentálása Az irattárak fajtái Határidős iratok kezelését szolgáló irattár Az átmeneti irattárba helyezés A központi irattárba helyezés előtti feladatok Az irattári tételszám meghatározása Iratkölcsönzés az irattárból Selejtezés Selejtezési bizottság Selejtezési jegyzőkönyv A selejtezés végrehajtása, a megsemmisítés módja Levéltárba adás Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme Hozzáférés az iratokhoz Az iratok védelmét célzó utasítások Irattári terv Az irattári terv kiadásra, módosításra történő előkészítése Az irattári tételek kialakítása Az iratok selejtezhetősége Az irattári terv szerkezete és rendszere Intézkedések az Intézmény feladatkörének megváltozása, munkakör átadása esetén A tanügyi nyilvántartások

9 19.1. A beírási napló Az osztálynapló, csoportnapló, foglalkozási napló Az elektronikus napló intézményi használatának további szabályait Működési Szabályzat című belső szabályzat tartalmazza A törzslap A bizonyítvány A záróvizsgák bizonyítványai Bizonyítványmásodlat, pótbizonyítvány A tanulmányok alatti tanügyi dokumentumok vezetése: A záróvizsgák iratainak vezetése: Javítás a tanügyi nyilvántartásokban: A tantárgyfelosztás és az órarend A jegyzőkönyv A tanügyi nyilvántartások vezetése A bizonyítvány-nyomtatványok kezelése Dokumentáció a TÁMOP hez kapcsolódóan Értelmező rendelkezések A szabályzat záró rendelkezései A szabályzat hatályba lépése Az elektronikus iktatás sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet: Az adatkezelés szabályai Általános rendelkezések Adatkezelési szabályzatunk jogszabályi alapja és célja Az adatkezelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az adatkezelési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézményben nyilvántartott adatok köre

10 2.1 Az alkalmazottak nyilvántartott és kezelt adatai A tanulók nyilvántartott és kezelt adatai Az adatok továbbításának rendje A pedagógusok adatainak továbbítása A tanulók adatainak továbbítása Az adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottak körének meghatalmazása Az igazgató személyes feladatai: Igazgatóhelyettesek: Gazdasági ügyintéző: Iskolatitkár : Osztályfőnökök: Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Munkavédelmi felelős: Az érettségi vizsgabizottság jegyzője: Az iskolai weblap szerkesztésével megbízott pedagógus: Az adatkezelés technikai lebonyolítása Az adatkezelés általános módszerei Az alkalmazottak személyi iratainak vezetése A tanulók személyi adatainak vezetése A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések Az adatnyilvántartásban érintett alkalmazottak, tanulók és szülők jogai és érvényesítésük rendje számú melléklet: Az elektronikus napló működési szabályzata számú melléklet: TÁMOP / Csapatmunka, kompetenciafejlesztés, IKT-jobb eredmények, több siker című projekt

11 I. BEVEZETÉS A működési szabályzat a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma jelen Szervezeti és Működési Szabályzattal (továbbiakban: SZMSZ) szabályozza az intézmény tevékenységét A SZMSZ célja, tartalma A tanulói jogok érvényesítése, a szülők, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének biztosítása. Az SZMSZ feladata, hogy a jogszabályok által biztosított keretek között rögzítse az intézmény működésének szabályait, illetve minden olyan kérdést, amelyet a jogszabályok nem tartalmaznak. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és betartása az intézmény valamennyi dolgozójának, és tanulójának kötelessége. Az SZMSZ célja az intézmény jogszerű és zavartalan működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megszegése esetén: az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg az illetékes helyettesei - munkáltatói jogkörükben eljárva - hozhatnak intézkedést, a tanulókkal szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, szülőt vagy más (nem az iskolában dolgozó, tanuló) személyt az iskola alkalmazottjának figyelmeztetnie kell az SZMSZ-ben foglaltak megtartására. Eredménytelen figyelmeztetés esetén az épületben tartózkodó vezető az intézmény elhagyására szólítja fel az SZMSZ szabályait megszegő személyt A SZMSZ elkészítésénél és módosításánál alkalmazott törvények és rendeletek évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásróla Szervezeti és Működési szabályzat a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumokhoz is. 10

12 1.3. A SZMSZ hatálya A szabályzat hatálya: az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra, valamint az iskola minden tanulójára. Az SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat véleményezési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ha a vonatkozó jogszabályok vagy az intézmény feladatai módosulnak, vagy feltételeiben jelentős változás következik be, a működési szabályzatot a változásoknak megfelelően módosítani kell. A módosítás a tantestületi értekezlet feladata. Módosítást az igazgató, a tantestület legalább egyharmada, illetve - összességében, vagy az egyes területeket illetően véleményezési joggal rendelkezők kezdeményezhetnek. A módosítás eljárási rendje megegyezik az elfogadás rendjével. 1.4 Az intézményi dokumentumok nyilvánossága A Szervezeti és Működési szabályzat mellékletekkel kiegészített teljes szövege, pedagógiai programunk, házirendünk, intézményi minőségirányítási programunk, adatkezelési szabályzatunk az iskola titkárságán és könyvtárában találhatók meg. Tanulmányozásukra, az ott dolgozó munkatársainkkal történő előzetes egyeztetés alapján, hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig van lehetőség. Korlátlanul tekinthető meg a pedagógiai programunk, házirendünk, szervezeti és működési szabályzatunk, intézményi minőségirányítási programunk, iskolánk internetes honlapján: Ugyanitt lehetőséget biztosítunk en történő érdeklődésre vagy véleménynyilvánításra. Az iskola házirendjét - a törvényi előírásoknak megfelelően beiratkozáskor a tanulók rendelkezésére bocsátjuk. 11

13 II. AZ INTÉZMÉNYI ALAPADATOK: 2.1. Az intézményi azonosítók: Elnevezés: Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma (rövidítve: Keszthelyi VSZK) Székhelye: Keszthely, Mártírok útja 1. Alapító okirat száma: 1/20/168-4/2011. Alapításának éve: OM azonosítója: KSH azonosító száma: PIR azonosító szám: Adóalanyiság: adómentes Adószáma: A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: feladatellátási hely szerint pontos cím : Keszthely, Mártírok útja 1. helyrajzi szám: 917/15 hrsz. Középiskola és udvar helyrajzi szám: 917/16 hrsz. Sporttelep hasznos alapterület: 917/15 hrsz nm hasznos alapterület: 917/16 hrsz nm jogkör: vagyonkezelői / vagyonhasználati jog KLIK (917/15 hrsz.) jogkör: vagyonkezelői / vagyonhasználati jog (917/16 hrsz.) működtető neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u ) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézményt fenntartó és felügyeleti szerv: az Alapító Okiratban foglaltak szerint 2.2. Az intézmény jogállása A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 4. -a alapján az intézmény január 12

14 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (továbbiakban: KLIK) történő beolvadással az állam fenntartásába került január 1-jétől intézményünknek megszűnt az önálló költségvetési szerv státusza, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként lett a KLIK, mint költségvetési szerv része. 13

15 2.3. Az intézmény feladatai és jogosultságai Alaptevékenysége: Szakmai középfokú oktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok Magyarország alaptörvénye (2011. Április 25.) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.) évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról évi CCXI. törvény a családok védelméről (Csvt.) évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormány rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (A kerettantervek képezik a mellékleteket!) 4/2013. (I. 11.) EMMI rende- 14

16 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsőfokú szakképzés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás let a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (irányelv) 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánításról, tankönyvtámogatásról, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (TKr.) évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógustovábbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők jutta- 15

17 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása tásairól és kedvezményeiről 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről A felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A költségvetési szerv típusa: Középfokú oktatási intézmény Szakközépiskola Szakiskola Kollégium Az intézmény feladata a TÁMOP projekt keretében, a szakközépiskolai feladatellátási helyen kiegészül: kompetencia-alapú oktatás implementációja kötelező elemei: o szövegértés-szövegalkotás, teljes tanórai lefedettséggel o matematika, teljes tanórai lefedettséggel választott kulcskompetencia-terület o szociális, környezeti kompetencia o "idegen nyelvi" kulcskompetencia tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban 16

18 műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása modern pedagógiai módszertan alkalmazása o 3 hetet meghaladó projekt o témahét o moduláris oktatási program szervezése a tanévben kötelező továbbképzések szaktanácsadói szolgáltatások igénybe vétele taneszközök beszerzése a hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása o kötelező továbbképzések igénybevétele o kötelező tanácsadói szolgáltatások új módszerek alkalmazása, intézményi innováció megvalósítása o IKT-alapú oktatás, o digitális tartalmak, taneszközök az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása egyéb tevékenységek: jó gyakorlatok átvétele, adaptációja indikátorok megfelelése a fentieknek 17

19 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 3.1. Az iskola vezetési szervezete a vezetők közötti feladatmegosztás, az intézményvezetés rendje Az intézmény vezetője Az iskola szervezeti rendszere a szakmai feladatellátáshoz igazodó, funkcionális felépítésű. Az átláthatóságot a feladatadás rendje biztosítja. Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét közvetlen munkatársai, a két igazgatóhelyettes, kollégiumvezető, a két gyakorlatioktatás-vezető, gazdasági vezető, valamint a tagozatvezető közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársa az előbbieken kívül az ügyintéző titkár (iskolatitkár). Hatásköre és felelőssége kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. Közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak az intézményvezetőnek. Az iskolavezetőség az igazgató döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. Az iskolavezetőség hetente egyszer (hétfőn) tanácskozik. Tagjai: az igazgató, 18

20 az igazgatóhelyettesek (szakközépiskolai, szakiskolai), kollégiumi igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, a gyakorlatioktatás-vezetők (szakközépiskolai, szakiskolai), a tagozatvezető, a diákönkormányzatot segítő közösségszervező (témától függően meghívott), a munkaközösségek vezetői (témától függően meghívottak). Az operatív iskolavezetés (igazgató, igazgatóhelyettesek) a feladatoktól függően napi gyakorisággal tart megbeszélést. Az igazgatói tevékenységet segítő demokratikus fórumok: a vezetőség, a munkaközösségek, a tantestület, a szülői közösség választmánya (továbbiakban SZM), a diákönkormányzat (továbbiakban DÖK), a diákközgyűlés. Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli Az iskola rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval, A helyettesítés rendje az intézményt támogató intézményekkel és jogi személyekkel, a pedagógiai intézettel, az egyetemekkel, főiskolákkal, a környezetében működő általános- és középiskolákkal. Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a szakközépiskolai igazgatóhelyettes helyettesíti, aki a Kjt. szerinti magasabb vezetőként az igazgató helyettese. Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a teljes intézményvezető jogkörre. Együttes - alkalmi - akadályoztatásuk esetén a szakiskolai igazgatóhelyettes, ezt követően a kollégiumvezető látja el - a fentieknek megfelelőn - a helyettesítő feladatokat. 19

21 A vezetők közötti munkamegosztás Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: az intézmény képviselete, a nevelőtestület vezetése, a szakmai, pedagógiai, nevelési tevékenység irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a közalkalmazottak feletti teljes munkáltatói jog gyakorlása, a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának és a szakmai teljesítés igazolásának jogköre, megosztása a KLIK érvényes szabályzata alapján, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása a költségvetés alapján, a folyamatos belső ellenőrzés a KLIK érvényes szabályzata alapján, együttműködés az érdekképviseleti szervekkel: o o o o a Közalkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezeti bizalmival, a szülők képviselőivel (SZM), a diákönkormányzattal (DÖK), együttműködés a fenntartóval a jogszabályban rögzítettek szerint A TÁMOP projekt intézményi szintű végrehajtásáért felelős, mint az intézmény első számú vezetője. Dönt: az esetleges módosítási kérelmekről, a szervezet változásairól, a megbízási szerződésekről, a beszámoltatásról, a belső monitoringról. o o o o o A projektben való operatív közreműködést esetenként - távolléte esetén írásos megbízással - az általános helyettesére átruházhatja. Az igazgató joga kiterjed - a projekt esetében - a pénzügyi előírások maradéktalan végrehajtatására. Az igazgatónak egyedüli aláírási joga van a pénzügyi dokumentumok, valamint a projektjelentések esetében, valamint az irányító hatósággal történő levelezésben. A hozzá érkező információkat azonnal továbbítja a projektvezetés felé. A projekt megvalósításában közvetlen munkatársa a szakmai vezető, akinek feladat és hatáskörét az SZMSZ 2.sz melléklete tartalmazza Hatáskörében átruházott feladatok Az iskola vezetőire átruházott hatásköröket, konkrét feladatokat a 1. számú melléklet tartalmazza. A vezetők részletes, pontosított feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. A további Munkaköri leírás-mintákat a 2. számú melléklet tartalmazza. 20

22 Az igazgatóhelyettesek, a gyakorlatioktatás-vezetők, tagozatvezető, tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással kölcsönösen együttműködve, egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az igazgatóhelyettesek és a gyakorlatioktatás-vezetők feladat-és hatásköre, valamint egyéni felelőssége ezen túlmenően - jelentési és beszámolási kötelezettség mellett - mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Az igazgató az igazgatóhelyettesek, a gyakorlatioktatás-vezetők, tagozatvezető részére további állandó és eseti feladatokat is megállapíthat Közalkalmazottak közössége Az intézmény dolgozói (az óraadók kivételével) közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. Az alkalmazotti közösségek jogai Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg Pedagógus közösségek A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, a gazdasági igazgatóhelyettes, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott. A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása, - ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működésével kapcsolatban. Testületi jogkör esetén a teljes testület abszolút többsége (50%+1 fő) alapján dönt. Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az intézményben tanító pedagógusok munkájuk támogatására egy-egy laptopot kapnak használatra. Ezeket a számítógépeket a pedagógusok hivatalos átadás-átvételi elismervény aláírása után otthonukban is használhatják. Nem szükséges engedély a tanári laptopok és más informatikai eszközök iskolán kívüli, a pedagógiai programban szereplő rendezvényen, eseményen, kulturális műsorban történő használatakor. 21

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756 Szervezeti és Működési Szabályzat Újfehértó, 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 1.1. Az

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben