Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája"

Átírás

1 Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: Készítette: Kiss Erika igazgató

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJAI A SZABÁLYZAT HATÁLYA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE AZ INTÉZMÉNY JELLEMZİI AZ INTÉZMÉNY ADATAI IRÁNYÍTÓ, FELÜGYELETI, FENNTARTÓ SZERVE AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDTETİJE AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA A FELADATELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE SZERVEZETI ÁBRA AZ IGAZGATÓ ÉS FELADATKÖRE A VEZETÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA HELYETTESÍTÉSI REND AZ INTÉZMÉNY VEZETİSÉGE A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENİRZÉSE Kiemelt ellenırzési szempontok a nevelı oktató munka során Az ellenırzés formái A MŐKÖDÉSI REND DOKUMENTUMOK ALAPÍTÓ OKIRAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT PEDAGÓGIAI PROGRAM Tájékoztatás a pedagógiai programról MUNKATERV EGYÉB BELSİ SZABÁLYZATOK AZ SZMSZ-HEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK AZ INTÉZMÉNYI DOLGOZÓK MUNKARENDJE A VEZETİK MUNKARENDJE A PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE A pedagógus munkaideje A munkarenddel kapcsolatos elıírások A pedagógusok helyettesítése AZ INTÉZMÉNY EGYÉB ALKALMAZOTTAI KERESET KIEGÉSZÍTÉS MEGHATÁROZÁSÁNAK FELTÉTELEI AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSI SZABÁLYAI NYITVA TARTÁS AZ ISKOLA MŐKÖDÉSÉNEK RENDJE Általános szabályok A tanítási napok rendje Az intézményi felügyelet rendszabályai Belépés, benntartózkodás rendje AZ ISKOLA ÉPÜLETEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Az épületek rendje Biztonsági rendszabályok Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje Az alkalmazottak helyiséghasználata A tanulók helyiséghasználata A szaktantermek használati rendje A berendezések használata Karbantartás és kártérítés... 18

3 6.4. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE A GYERMEKEK, TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETİ HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND VÉDİ ÓVÓ ELİÍRÁSOK Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermek- és tanulóbalesetek megelızésében Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermek- és tanulóbalesetek esetén Egyéb óvó védı szabályok Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık A nemdohányzók védelme EGYÉB FOGLALKOZÁSOK ÜNNEPÉLYEK, HAGYOMÁNYOK MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, SPORTKÖR, KAPCSOLATTARTÁS EGYÉB MŐKÖDÉSI SZABÁLYOK Reklámtevékenység Adatok közzététele A vallási, világnézeti kérdésekkel összefüggı jogok és kötelezettségek A tanuló által létrehozott szellemi alkotásokkal kapcsolatos szabályok Adatvédelem A tankönyvrendelés elkészítése IRATKEZELÉSI SZABÁLYOK Az iratok védelme Iratkezelés módja Iratkezelés felügyelete A küldemények átvétele Az iratkezelés folyamata Kiadmányozás Az elektronikus úton elıállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton elıállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje NEVELİTESTÜLET, SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK NEVELİTESTÜLET Döntési jogkör Véleményezési jogkör A nevelıtestület értekezletei, osztályértekezletei A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása MUNKAKÖZÖSSÉGEK A munkaközösségek feladata A munkaközösség vezetık feladata A kapcsolattartás formái INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, KAPCSOLATTARTÁSOK A TANULÓKÖZÖSSÉGEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSA Az osztályközösségek Diákönkormányzat Iskolagyőlés (diákközgyőlés) Diákkörök A SZÜLİI MUNKAKÖZÖSSÉG FELADATA - KAPCSOLATTARTÁS KÜLSİ KAPCSOLATOK AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS TANULÓI ÜGYINTÉZÉS, SZABÁLYOZÁS FEGYELMI ELJÁRÁS EGYEZTETİ ELJÁRÁS MELLÉKLETEK számú melléklet: Adatkezelési Szabályzat számú melléklet: Iskolakönyvtári Szabályzat számú melléklet: Munkaköri leírásminták ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Szülıi munkaközösségi nyilatkozat Diákönkormányzat nyilatkozata... 45

4 Nevelıtestületi nyilatkozat... 45

5 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A köznevelési intézmény mőködésére, belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a mőködésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és mőködési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt mőködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza A Szervezeti és Mőködési Szabályzat jogszabályi alapjai A közoktatási tevékenységekre: 37/2001. (X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésrıl, évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl, 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás rendjérıl, A 138/1992. évi (X.8.) KORM. rendelet a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben, évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésrıl évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérıl 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 355/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 1.3. A szabályzat hatálya, jóváhagyása, megtekintése Az SZMSZ betartása kötelezı érvényő az intézmény minden munkavállalójára és tanulójára. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az intézményvezetı elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el - a diákönkormányzatok, szülıi közösségek véleményezési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a nevelıtestületi elfogadás után lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályát veszíti az elızı SZMSZ. Jelen szervezeti és mőködési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklıdık megtekinthetik az igazgatói, nevelıi irodában munkaidıben, továbbá az intézmény honlapján. Érvényessége: március 27-tıl visszavonásig 4

6 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2. Az intézmény jellemzıi 2.1. Az intézmény adatai Neve: Tápióság-Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 100. Telephelye: Tápiószentmárton, Bartók Béla u. 5. Típusa: Általános Iskola Iskola azonosító: Irányító, felügyeleti, fenntartó szerve Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 1051 Budapest, Nador u Az intézmény mőködtetıje Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2711 Tápiószentmárton, Kossuth L. út Az intézmény jogállása Jogi személyiségő szervezeti egység A feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása Az intézmény alaptevékenysége (fenntartáshoz kapcsolódó feladatok) ellátásához szükséges pénzeszközök biztosításáról a fenntartó gondoskodik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ belsı szabályzatai szerint Ellátandó alaptevékenység Kossuth Lajos út 100. Általános iskolai nevelés-oktatás - nappali rendszerő - felsı tagozat Integráltan oktatható sajátos nevelési igényő tanulók nevelése-oktatása - enyhe fokban testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók - megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók ellátása. Sajátos nevelési igényő tanulók szegregált nevelése-oktatása - enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók szegregált nevelése-oktatása ( 2012/13-as tanévben 5-8. évfolyamon, mely felmenı rendszerben szőnik meg) 5

7 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel. Bartók Béla út 5. Általános iskolai nevelés-oktatás - nappali rendszerő - alsó tagozat Integráltan oktatható sajátos nevelési igényő tanulók nevelése-oktatása - enyhe fokban testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók - megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók ellátása. Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel. 3. Az intézmény vezetése 3.1. Szervezeti ábra Igazgató Alsó tagozat: Igazgatóhelyettes Felsı tagozat: Igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetı Munkaközösség-vezetı Pedagógusok Pedagógusok Iskolatitkár 3.2. Az igazgató és feladatköre A közoktatási intézmény vezetıje a Köznevelési törvény elıírásai szerint felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden 6

8 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetıje felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belsı ellenırzési rendszerének mőködtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelızéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az intézmény vezetıje jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. Az intézményvezetı kiemelt feladatai: a nevelı és oktató munka irányítása és ellenırzése a nevelıtestület vezetése, a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk szakszerő megszervezése és ellenırzése a nevelési-oktatási intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló források alapján a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása a közoktatási intézmény képviselete és az együttmőködés biztosítása a szülık és a diákok képviselıjével a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése A vezetési feladatok megvalósítása Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közremőködésével látja el. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan idıre kinevezett közalkalmazottja kaphat, a megbízás határozott idıre szól. A vezetık feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelıssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. Munkaköri leírásaik az SZMSZ 3. számú mellékletében találhatók Helyettesítési rend Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelısséggel az ügyeletes igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minısül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek egyidejő akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a munkaközösség vezetıjének feladata. A tagozatok épületében dolgozó igazgatóhelyettesek helyettesítése ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást a következı sorrendben történik: munkaközösség vezetı, rangidıs pedagógus. A munkaközösség vezetık, illetve megbízással rendelkezı pedagógusok helyettesítési jogköre, csak a napi, az intézmény mőködtetéséhez szükséges halaszthatatlan intézkedések megtételére vonatkozik. 7

9 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata A vezetı helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezetı akadályoztatásának megszőnése után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseirıl. Iskolalátogatási igazolások kiadására az iskolatitkár jogosult a vezetıt helyettesíteni 3.5. Az intézmény vezetısége Vezetıi testület Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek Kibıvített vezetıi testület Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetık Az intézmény vezetıinek munkáját - irányító, tervezı, szervezı, ellenırzı, értékelı tevékenységét - a középvezetık (munkaközösség vezetık) segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetık az intézmény kibıvített vezetıségének tagjai. Az intézmény vezetısége, mint testület: konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik A pedagógiai munka ellenırzése Az intézményvezetıség tagjai ellenırzési feladatokat is ellátnak (lásd munkaköri leírásuk). Tapasztalataikról beszámolási kötelezettségük van közvetlen vezetıjük, kiemelkedı jelentıségő üggyel kapcsolatban az intézményvezetı felé. Az ellenırzés feladatai: biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az intézmény Pedagógiai Programjában és egyéb belsı szabályzataiban elıírt) mőködését; segítse elı az intézményben folyó nevelı és oktató munka eredményességét. A belsı ellenırzést végzı jogai: Az ellenırzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe jogosult belépni. Betekinthet az ellenırzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba, azokról készíthet másolatot. Az ellenırzött dolgozó munkavégzését elızetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérheti. Az ellenırzött dolgozótól szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. Az ellenırzést végzı kötelessége: Az ellenırzéssel kapcsolatban, a jogszabályban és az iskolai szabályzatokban foglalt elıírásoknak megfelelıen kell eljárni. Az ellenırzés során a tudomására jutott hivatali titkot meg kell ırizni. Az észlelt hiányosságokat szóban vagy írásban közölni kell az ellenırzött dolgozóval és a saját, illetve az ellenırzött dolgozó közvetlen felettesével. Hiányosságok feltárása esetén az ellenırzést a közvetlen felettesétıl kapott utasítás szerinti idıben meg kell ismételni. 8

10 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata Az ellenırzött jogai: Az ellenırzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerheti. Az ellenırzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tehet, és ezeket eljuttathatja az ellenırzést végzı feletteséhez. Az ellenırzött kötelességei: Az ellenırzést végzı dolgozó munkáját köteles segíteni, az ellenırzéssel összefüggı kéréseit teljesíteni. A feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal meg kell szüntetni Kiemelt ellenırzési szempontok a nevelı oktató munka során a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevelı-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevelı és oktató munka színvonala a tanítási órákon: az órára/foglalkozásra történı elızetes felkészülés, tervezés, a tanítási óra/foglalkozás felépítése és szervezése, a tanítási órán/foglalkozáson alkalmazott módszerek, a tanulók/gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán/foglalkozáson, az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, a tanórán kívüli nevelımunka, az osztályfınöki munka eredményei, a közösség formálás Az ellenırzés formái Óra/foglalkozás látogatás, melyet az érintettel egy megbeszélés követ. Megfigyelés. ( tervezett vagy spontán). Értekezleteken való részvétel. Felmérések, tesztek, vizsgálatok. Tanügyi dokumentumok ellenırzése. Terep bejárása, melynek megállapításait az érintett vezetıvel meg kell vitatni. Interjú (lehet egyéni vagy csoportos). Tanulók által készített produktumok vizsgálata. Tanulói teljesítmények felmérése (mérés). Tájékozódó látogatás (nem elıre bejelentett). Írásos kikérdezés (kérdıív). A megfelelı módszer kiválasztása az ellenırzés céljától és tartalmától függ. 4. A mőködési rend dokumentumok Az intézmény törvényes mőködését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: 9

11 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata az alapító okirat a szervezeti és mőködési szabályzat a pedagógiai program a házirend Az intézmény tervezhetı és elszámoltatható mőködésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: - a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), - egyéb belsı szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). Az iskola hivatalos dokumentumai / Pedagógiai Program, SzMSz, Házirend/ az intézményvezetıi irodában, a tanári szobákban, a könyvtárakban, irattárakban és a tagintézmények vezetıinél kerülnek elhelyezésre. A dokumentumok nyilvánosak, melyek hivatali idıben, illetve a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthetık. Felvilágosítást a dokumentumokkal kapcsolatban elızetes idıpont egyeztetés után az intézményvezetı adhat Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzıit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerő mőködését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja Szervezeti és mőködési szabályzat A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a mőködésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe Pedagógiai program A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelı-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. A pedagógiai programot a nevelıtestület fogadja el. A pedagógiai program megtekinthetı a vezetıi irodákban, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Tájékoztatás a pedagógiai programról Az óvoda, iskola vezetıi munkaidıben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban Munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 10

12 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok idıre beosztott cselekvési tervét a felelısök és a határidık megjelölésével. Az intézmény mőködésének helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg. Az intézmény munkatervét a nevelıtestület fogadja el. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülıi szervezet és a diákönkormányzat véleményét Egyéb belsı szabályzatok Az intézmény eredményes és hatékony mőködtetéséhez belsı szabályzatok készülhetnek. E szabályzatok, mint igazgatói utasítások a jelen SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók Az SZMSZ-hez kapcsolódó szabályzatok Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos szabályok az SZMSZ kötelezı mellékletként szerepelnek: 1. számú melléklet Kötelezı tartalmi elemek az SZMSZ-ben: - az iskolai könyvtár mőködésének szabályozása. Az egyszerőbb használhatóság érdekében Az iskolai könyvtár mőködésére vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza. - munkaköri leírásminták, melyek szintén praktikusság miatt a 3.számú mellékletbe kerültek. 5. Az intézményi dolgozók munkarendje 5.1. A vezetık munkarendje Az intézmény mőködésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetıi feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében az iskola intézményeiben az alábbiak szerint tartózkodnak benn a vezetık tıl óráig az igazgatónak vagy helyettesei egyikének az iskolában kell tartózkodnia. A vezetık tanév elején határozzák meg benntartózkodási rendjüket, melyet a tanév rendjében közzé tesznek. Elıre nem látható okok miatt a benntartózkodás rendjét felcserélhetik, errıl azonban tájékoztatni kell a titkárságot. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelı idıben és idıtartamban látják el A pedagógusok munkarendje A pedagógus munkaideje A pedagógusok napi munkarendjét és a helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézményvezetı jóváhagyásával az intézmény órarendjének/csoportbeosztásának függvényében. Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidıkeretben végzik munkájukat. A heti munkaidıkeret elsı napja (ellenkezı írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét elsı munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan 11

13 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidı hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. A pedagógusok napi munkaidejüket az órarend, csoportbeosztás, a munkaterv és az intézmény havi programjainak szem elıtt tartásával általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, fogadóórákat általában hétfıi napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidıre kell számítani. A munkáltató a munkaidıre vonatkozó elıírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elı lehet írni a napi munkaidı-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidıbeosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. A pedagógusok munkaideje A pedagógusok teljes munkaideje a kötelezı órákból, valamint a nevelı, illetve oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelı foglalkozással összefüggı feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik: a) a kötelezı feladatokra, b) a munkaidı többi részében ellátott feladatokra. A továbbiakban az intézmény munkaidı, munkaidı-nyilvántartási szabályzata részletezi az idevonatkozó szabályokat A munkarenddel kapcsolatos elıírások A munkabeosztások összeállításánál alapelv a gyermekek mindenek felett álló érdeke, az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását elızetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A rendkívüli távolmaradás esetén annak okát lehetıleg elızı nap, de legkésıbb az adott munkanapon az elsı tanítási óra/ óvodai munkaidejének megkezdése elıtt negyed órával jelezni kell a tagintézmény vezetıjének, helyettesének. A hiányzó pedagógus hiányzásának kezdetekor eljuttatja nevelési tervét, tanmeneteit az illetékes vezetıhöz, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítı tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti haladást. A hiányzó pedagógus lehetıség szerint a tananyag megjelölésével, esetleg óravázlatainak átadásával segíti a helyettesítı pedagógust. A pedagógusok számára - a kötelezı óraszámon felüli - tanítási (foglalkozási) órák megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgatóhelyettes adja, a munkaközösség-vezetık javaslatainak meghallgatása után. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültségét. A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása elıtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete elıtt annak helyén) megjelenni. 12

14 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata A táppénzes papírokat legkésıbb a táppénz utolsó napját követı 3. munkanapon le kell adni az igazgatóhelyettesnek. A munkaköri leírás mintákat a 3. számú melléklet tartalmazza A pedagógusok helyettesítése A rendszeres túlmunka elrendelése írásban történik, amelyet pedagógusok esetében a tantárgyfelosztás foglal magában. Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját megtartani, a tagintézmény-vezetı / helyettes gondoskodik az eseti helyettesítésrıl. Eseti túlmunka végzésére a közvetlen munkahelyi vezetı szóban is kötelezheti a munkavállalót. A munkavállaló írásban nyilatkozik arról, hogy számára szükséges-e az eseti túlmunka elrendelése írásban. A hiányzó pedagógus óraközi ügyeletét automatikusan az a pedagógus látja el, aki közvetlenül az ügyelet utáni tanórán helyettesíti. Túlmunkát az igazgató/igazgatóhelyettes rendelhet el Az intézmény egyéb alkalmazottai Az egyéb alkalmazottak munkarendjét, a távollévık helyettesítési rendjét az igazgató állapítja meg. Az alkalmazottaknak munkakezdésük elıtt 10 perccel kell munkahelyükön megjelenniük. Távolmaradásukról értesíteniük kell a közvetlen munkahelyi vezetıjüket. Az iskolatitkár az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával mőködik Kereset kiegészítés meghatározásának feltételei Az intézmény vezetıje kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését. Az igazgató határozza meg az igazgatóhelyettesek kereset-kiegészítését. A helyettesei bevonásával határozza meg a tagozatukon dolgozó pedagógusok keresetkiegészítését. A kereset kiegészítés megítélésére javaslatot tehet a munkaközösség vezetı is. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés egy alkalomra, vagy meghatározott idıre kerül megállapításra. Meghatározott idıre legfeljebb egy évre, amely több alkalommal is meghosszabbítható odaítélt kereset kiegészítés feltételei: A munkaköri leírásában, valamint a pedagógus munkára vonatkozó törvények értelmében minden területen kifogástalanul végzi munkáját, ezen kívül kiemelt szerepet kap munkájában: a tehetséggondozás, felzárkóztatás (tanórai munkájára jellemzı a differenciálás, eredményes korrepetálás; versenylehetıségek kihasználása, tanulók felkészítése azokra munkaidın kívül stb), a kiemelkedı vállalás a tanórán kívüli szabadidıs, kulturális és egyéb programokból, 13

15 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata az iskola pedagógiai programjában, munkatervében meghatározott esetleg szakterületétıl független versenyfelkészítés, vagy felkészítés szervezése, az alkotó módon való részvétel az iskola pedagógiai, minıségirányítási programjának szükség szerinti kiegészítésében, módosításában, a vállalt megbízatások folyamatosan kiemelkedı teljesítése, többletmunkával járó feladatok teljesítése. Alkalmanként ítélhetı meg a kereset kiegészítés az alábbi feltételek szerint: ünnepség megszervezése, bemutató órák tartása, pedagógus jelölt szakmai gyakorlatának vezetése, szabadidıs tevékenység szervezése, lebonyolítása, kiemelt figyelem a veszélyeztetett, hátrányos helyzető tanulókra, folyamatos kapcsolattartás szülıvel, gyermekjóléti szolgálattal stb., az iskola belsı és külsı környezetének fejlesztésében, szépítésében aktív részvétel, munkaidın kívül versenyfelkészítés, azonos szakos, vagy azonos tantárgyat tanító kolléga folyamatos segítése Az 5.4. pont ig van érvényben. 6. Az intézmény mőködési szabályai 6.1. Nyitva tartás A reggeli nyitás után az épületekbe a beosztásuk szerint munkát végzık léphetnek be. A tanítási szünetek alatt a nyitva tartás megállapodás szerint történik. Az iskolai nyári tanítási szünetben a szabadságolások idején meghatározott idıben ügyeletet tartunk. Az intézmény szorgalmi idıben tanítási napokon: amennyiben a szülık igénylik, reggel 7 órától biztosít felügyeletet, (ezt minden tanév elején fel kell mérni, és eszerint meghatározni a 7 óra utáni nyitva tartást); a tanulók fogadására akik nem igényeltek felügyeletet 7.30 perctıl áll nyitva az iskola. Az iskola a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésıbb 17-ig van nyitva. Az intézmény elıbb szabályozott idıponttól való eltérı nyitva tartására elızetes kérelem alapján az intézmény vezetıje adhat engedélyt Az iskola mőködésének rendje Általános szabályok A tanév rendjének meghatározása A tanév általános rendjérıl az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelıtestület határozza meg és rögzíti munkatervben. 14

16 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata A tanév rendje és annak közzététele A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmények mőködésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és idıpontokat. A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi elıírásokat az osztályfınökök az elsı tanítási napon ismertetik meg a tanulókkal, az elsı szülıi értekezleten pedig a szülıkkel A tanítási napok rendje A tanítási órák rendje Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelıen a tantárgyfelosztással összhangban lévı órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. A tanítási órák idıtartama: 45 perc. Az elsı tanítási óra reggel órakor kezdıdik. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására a nevelıtestület tagjai - elızetes bejelentés alapján - jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató, illetve az igazgatóhelyettesek adhatnak engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és az igazgatóhelyettesek tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. A kötelezı orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által elıre engedélyezett idıpontban és módon történhetnek, lehetıség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. Az óraközi szünetek rendje Az óraközi szünetek idıtartama perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az óraközi szünetek ideje indokolt esetben rövidíthetı, legkisebb idıtartama 5 perc. Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellıztetni kell. A tanítási órák és óraközi szünetek csengetési rendjét a Házirend tartalmazza. Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik Az intézményi felügyelet rendszabályai Az órarend szerinti kötelezı tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idı elıtt a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok látják el. A tagintézmények évente ügyeleti rendet határoznak meg az órarendjük függvényében. Az ügyeleti rend beosztásáért a tagintézmény vezetıje, helyettese a felelıs. Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus az ügyelet ideje alatt köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megırzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenırizni. Az ügyeletes nevelı a munkahelyi vezetıje által meghatározott idıben és helyen köteles tartózkodni a teljes ügyeleti idıben Belépés, benntartózkodás rendje Az intézményben való benntartózkodás nem zavarhatja a nevelı, nevelı-oktató munka nyugodt feltételeit és körülményeit. 15

17 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata Az épületek helyiségeinek használatát civil csoportok a tagintézmény vezetıkkel való elızetes egyeztetés alapján kérhetik. A foglalkozások befejezését követıen a résztvevıknek el kell hagyni az épületet. Az iskola területén szülı nem intézkedhet, az iskola tanulóit nem fegyelmezheti. Engedélyhez kötött benntartózkodás Azok a személyek, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel (tanulói, vagy munkavállalói) kötelesek jelezni érkezésüket az intézménybe lépést követıen az intézmény vezetıjének/ helyettesének/ az ügyeletes pedagógusnak/ titkárságának, ezek hiányában az iskola bármely pedagógusának, alkalmazottjának. Kötelesek közölni, hogy kit keresnek, és ha a keresett személy nem tartózkodik az intézményben, elhagyni azt. Amennyiben a keresett személy más elfoglaltsága miatt nem tudja fogadni a látogatót, a számára kijelölt helyen köteles várakozni. A benntartózkodásra engedélyt a fentiekben meghatározott személyektıl lehet kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett tartózkodhat az intézményben. Engedélyhez nem kötött benntartózkodás Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhatnak a szülık az épületben a szülıi értekezletre, fogadóórára, nyílt napra való érkezéskor, illetve meghívottként az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. A térítési díjak befizetésekor, hivatalos ügyek intézésekor, a titkárság területén. A gyermekeket a szülık az iskola kapujáig/ bejárati ajtajáig kísérhetik, ott ügyeletes nevelı várja ıket Az iskola épületeinek használatával kapcsolatos szabályok Az épületek rendje Az adott közoktatási intézmény teljes területén, az épületben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles: A közösségi tulajdont védeni. A berendezéseket rendeltetésszerően használni. Az intézmény rendjét és tisztaságát megırizni. Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. A tőz- és balesetvédelmi elıírások szerint eljárni. A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani Biztonsági rendszabályok Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani nyitvatartási idı alatt is az üresen hagyott tantermeket, szaktantermeket, szertárakat és egyéb helyiségeket. Az osztálytermeket az utolsó órát tartó nevelı, szaktanár zárja be. A tantermek zárását tanítási idı után a takarítók ellenırzik, akiknek feladatuk az elektromos berendezések áramtalanítása is. Az iskolai könyvtárat a könyvtáros kezeli. A könyvtárhelyiségben csak felügyelettel, a nyitvatartási idıben tartózkodhatnak a tanulók. 16

18 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje Az intézmények helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról ha az nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátást a mőködtetı dönt. Az intézmény bérleti szerzıdéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a rendeltetésszerő használat módját és a bérlı kártérítési kötelezettségét. A terembérlınek a bérbeadásra kijelölt termet a gondnok, vagy a takarító nyitja ki a bérleti szerzıdésben megjelölt idıtartamra Az alkalmazottak helyiséghasználata A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási idıben akkor és olyan módon használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelı-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását A tanulók helyiséghasználata A tanulók az iskola létesítményeit, sportudvarát, helyiségeit, és ezek berendezéseit a tanítási idıben, valamint a választott és egyéb foglalkozásokon használhatják, kizárólag pedagógusi felügyelettel A szaktantermekben a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett idıben tartózkodhatnak - kizárólag a szaktanárok jelenlétében. Tanítási idı után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett program keretében tartózkodhat az iskolában - a házirend betartásával A szaktantermek használati rendje A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárakban, az informatika teremben, technika teremben - jól látható helyen - külön helyiség-használati rendet kell kifüggeszteni. A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelıse állítja össze, és a tagintézmény vezetı hagyja jóvá. A helyiség-használati rend a következıket tartalmazza: a szaktanterem típusa, neve, a terem felelısének neve és beosztása, a helyiségben tartózkodás rendje, a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. A helyiség felelısének engedélye kell az órarendben meghatározott órákon kívüli alkalmak esetében a szaktantermek (számítástechnika terem, stb.) használatához A berendezések használata Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból a terembıl, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem felelısének engedélyéhez kötött. Amennyiben községen belül önkormányzati, vagy önkormányzat által fenntartott intézmény igényli az asztalokat, padokat, azt megszámolva, jelzéssel ellátva lehet átadni. Az átadás-átvétel tényét rögzíteni kell. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata - oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések, stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. 17

19 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell kérvényeznie. A kölcsönkérı alkalmazottnak a tárgy átvételérıl és az anyagi felelısségrıl elismervényt kell aláírni. A kiviteli engedély csak az igazgatóhelyettesek aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidıt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát az iskola titkárságára kell leadni és iktatni, másik példánya az igazgatóhelyettesnél marad Karbantartás és kártérítés Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelıse, illetve az a személy, aki a hibát, problémát észlelte, köteles a tagintézmény vezetık, helyettesei tudomására hozni. A hibás eszközöket az irodán le kell adni a hiba megjelölésével. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. Az intézmény területén az épületek felszereltségében és berendezési tárgyaiban elıidézett kárt a károkozónak meg kell térítenie. A tanulók által okozott károkról az osztályfınök köteles a szülıt értesíteni. Az igazgatóhelyettesek feladata a kár felmérése, és a kártérítés szülıvel, gondviselıvel történı rendeztetése A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézmény a mőködtetı és a háziorvosi szolgálat közötti megállapodása alapján ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatásként biztosítja a tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét. Az egészségügyi ellátást biztosító orvosok és a védınık tartják a kapcsolatot az intézménnyel. Elıre ütemezve végzik a szőrıvizsgálatokat és a védıoltásokat. A tanulók évente fogorvosi szőrıvizsgálaton vesznek részt. Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített megelızı orvosi intézkedéseket és szőrıvizsgálatokat tartalmaz. A szőrıvizsgálatok és védıoltások tanítási idıben a pedagógusok felügyelete mellett történnek. Az intézmény felnıtt dolgozói részére az önkormányzataink a háziorvosokkal kötött szerzıdés alapján tesznek eleget a kötelezı, törvényben elıírt rendszeres szőréseknek A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztetı helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend Az intézményben dolgozó pedagógusok fontos feladata a gyermekek egészségét veszélyeztetı helyzetek megelızése, a már kialakult veszélyeztetettség kezelése, a veszélyeztetı okok, körülmények mielıbbi megszüntetése, annak érdekében, hogy a gyermekek megfelelı testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdése biztosítva legyen. Sajnos a mai világban tömegesen jelentkeznek a családi környezetben felmerülı, gyermekeket érintı súlyos problémák. A veszélyeztetettség tényezıi a következık lehetnek: - anyagi tényezık: az elsıdleges életszükségletek kielégítetlenek, tehát a táplálkozás hiánya, a gyermek nem megfelelı táplálása, egészségtelen zsúfolt lakáskörülmény, önálló fekhely hiánya (nem tudja kipihenni magát), nem megfelelı ruházkodás, nem tudnak főteni. 18

20 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata - egészségügyi tényezık: környezet egészségrontó hatása (pl. egészségtelen lakhatási körülmények, vagy a gyermek fizikai bántalmazása, erısen dohányzó szülık); szülık tartós betegsége; fertızı betegségek a családban; a beteg gyermek nem megfelelı életmódja, kezelés elmulasztása, megtagadása. A megelızésre vonatkozó feladatok: A foglalkozásokon/tanítási órákon a tananyaghoz kapcsolva a gyermekek felvilágosítása, tájékoztatása. Egészségvédelmi napokon tájékoztatás, felvilágosító programok. Szakemberek (védını, iskolaorvos) meghívása tájékoztatás céljából osztályfınöki órára/egyéb foglalkozásokra. Feltárásra vonatkozó feladatok: információgyőjtés bizalmi kapcsolat kiépítése a gyermekkel, közvetlen kapcsolattartás, családlátogatás, Feladatok a veszélyeztetı tényezı észlelésekor: a gyermekjóléti szolgálat értesítése, védınıi szolgálat értesítése, iskolaorvos értesítése önkormányzat gyámügyi elıadójának értesítése A jelzés írásban történik. Sürgıs esetben telefonon is történhet, melyet írásban meg kell erısíteni Védı óvó elıírások Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermek- és tanulóbalesetek megelızésében Vezetık feladata: Ellenırizni az intézmény területét a balesetmentesség szempontjából, a felmerülı hibákat, hiányosságokat írásban jelezni a fenntartónak. A védı, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztetı jelzéseket, figyelmeztetı táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente ismertetni. Pedagógusok feladata, hogy: haladéktalanul jelezzék az intézményvezetı/helyettese felé azokat a helyzeteket, melynek ellenırzésében az intézményvezetık a fellelısek, a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára, kezelésére. A különbözı berendezéséket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek, tanulók ne férhessenek hozzá, javaslatot tegyenek az intézmények épületének, a tantermek, csoportszobák még biztonságosabbá tételére. Az intézmények nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére, 19

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL A Neumann János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL Készítette: Bakos István Hatályos: 2006.09.01. 2 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata 1/119 Tartalomjegyzék Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Munkácsy

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. A Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket 0 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben