Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája"

Átírás

1 Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: Készítette: Kiss Erika igazgató

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJAI A SZABÁLYZAT HATÁLYA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE AZ INTÉZMÉNY JELLEMZİI AZ INTÉZMÉNY ADATAI IRÁNYÍTÓ, FELÜGYELETI, FENNTARTÓ SZERVE AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDTETİJE AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA A FELADATELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE SZERVEZETI ÁBRA AZ IGAZGATÓ ÉS FELADATKÖRE A VEZETÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA HELYETTESÍTÉSI REND AZ INTÉZMÉNY VEZETİSÉGE A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENİRZÉSE Kiemelt ellenırzési szempontok a nevelı oktató munka során Az ellenırzés formái A MŐKÖDÉSI REND DOKUMENTUMOK ALAPÍTÓ OKIRAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT PEDAGÓGIAI PROGRAM Tájékoztatás a pedagógiai programról MUNKATERV EGYÉB BELSİ SZABÁLYZATOK AZ SZMSZ-HEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK AZ INTÉZMÉNYI DOLGOZÓK MUNKARENDJE A VEZETİK MUNKARENDJE A PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE A pedagógus munkaideje A munkarenddel kapcsolatos elıírások A pedagógusok helyettesítése AZ INTÉZMÉNY EGYÉB ALKALMAZOTTAI KERESET KIEGÉSZÍTÉS MEGHATÁROZÁSÁNAK FELTÉTELEI AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSI SZABÁLYAI NYITVA TARTÁS AZ ISKOLA MŐKÖDÉSÉNEK RENDJE Általános szabályok A tanítási napok rendje Az intézményi felügyelet rendszabályai Belépés, benntartózkodás rendje AZ ISKOLA ÉPÜLETEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Az épületek rendje Biztonsági rendszabályok Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje Az alkalmazottak helyiséghasználata A tanulók helyiséghasználata A szaktantermek használati rendje A berendezések használata Karbantartás és kártérítés... 18

3 6.4. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE A GYERMEKEK, TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETİ HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND VÉDİ ÓVÓ ELİÍRÁSOK Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermek- és tanulóbalesetek megelızésében Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermek- és tanulóbalesetek esetén Egyéb óvó védı szabályok Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık A nemdohányzók védelme EGYÉB FOGLALKOZÁSOK ÜNNEPÉLYEK, HAGYOMÁNYOK MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, SPORTKÖR, KAPCSOLATTARTÁS EGYÉB MŐKÖDÉSI SZABÁLYOK Reklámtevékenység Adatok közzététele A vallási, világnézeti kérdésekkel összefüggı jogok és kötelezettségek A tanuló által létrehozott szellemi alkotásokkal kapcsolatos szabályok Adatvédelem A tankönyvrendelés elkészítése IRATKEZELÉSI SZABÁLYOK Az iratok védelme Iratkezelés módja Iratkezelés felügyelete A küldemények átvétele Az iratkezelés folyamata Kiadmányozás Az elektronikus úton elıállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton elıállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje NEVELİTESTÜLET, SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK NEVELİTESTÜLET Döntési jogkör Véleményezési jogkör A nevelıtestület értekezletei, osztályértekezletei A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása MUNKAKÖZÖSSÉGEK A munkaközösségek feladata A munkaközösség vezetık feladata A kapcsolattartás formái INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, KAPCSOLATTARTÁSOK A TANULÓKÖZÖSSÉGEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSA Az osztályközösségek Diákönkormányzat Iskolagyőlés (diákközgyőlés) Diákkörök A SZÜLİI MUNKAKÖZÖSSÉG FELADATA - KAPCSOLATTARTÁS KÜLSİ KAPCSOLATOK AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS TANULÓI ÜGYINTÉZÉS, SZABÁLYOZÁS FEGYELMI ELJÁRÁS EGYEZTETİ ELJÁRÁS MELLÉKLETEK számú melléklet: Adatkezelési Szabályzat számú melléklet: Iskolakönyvtári Szabályzat számú melléklet: Munkaköri leírásminták ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Szülıi munkaközösségi nyilatkozat Diákönkormányzat nyilatkozata... 45

4 Nevelıtestületi nyilatkozat... 45

5 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A köznevelési intézmény mőködésére, belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a mőködésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és mőködési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt mőködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza A Szervezeti és Mőködési Szabályzat jogszabályi alapjai A közoktatási tevékenységekre: 37/2001. (X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésrıl, évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl, 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás rendjérıl, A 138/1992. évi (X.8.) KORM. rendelet a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben, évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésrıl évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérıl 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 355/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 1.3. A szabályzat hatálya, jóváhagyása, megtekintése Az SZMSZ betartása kötelezı érvényő az intézmény minden munkavállalójára és tanulójára. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az intézményvezetı elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el - a diákönkormányzatok, szülıi közösségek véleményezési jogának gyakorlása mellett. A szabályzat a nevelıtestületi elfogadás után lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályát veszíti az elızı SZMSZ. Jelen szervezeti és mőködési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklıdık megtekinthetik az igazgatói, nevelıi irodában munkaidıben, továbbá az intézmény honlapján. Érvényessége: március 27-tıl visszavonásig 4

6 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2. Az intézmény jellemzıi 2.1. Az intézmény adatai Neve: Tápióság-Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 100. Telephelye: Tápiószentmárton, Bartók Béla u. 5. Típusa: Általános Iskola Iskola azonosító: Irányító, felügyeleti, fenntartó szerve Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 1051 Budapest, Nador u Az intézmény mőködtetıje Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata 2711 Tápiószentmárton, Kossuth L. út Az intézmény jogállása Jogi személyiségő szervezeti egység A feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása Az intézmény alaptevékenysége (fenntartáshoz kapcsolódó feladatok) ellátásához szükséges pénzeszközök biztosításáról a fenntartó gondoskodik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ belsı szabályzatai szerint Ellátandó alaptevékenység Kossuth Lajos út 100. Általános iskolai nevelés-oktatás - nappali rendszerő - felsı tagozat Integráltan oktatható sajátos nevelési igényő tanulók nevelése-oktatása - enyhe fokban testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók - megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók ellátása. Sajátos nevelési igényő tanulók szegregált nevelése-oktatása - enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók szegregált nevelése-oktatása ( 2012/13-as tanévben 5-8. évfolyamon, mely felmenı rendszerben szőnik meg) 5

7 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel. Bartók Béla út 5. Általános iskolai nevelés-oktatás - nappali rendszerő - alsó tagozat Integráltan oktatható sajátos nevelési igényő tanulók nevelése-oktatása - enyhe fokban testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók - megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók ellátása. Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel. 3. Az intézmény vezetése 3.1. Szervezeti ábra Igazgató Alsó tagozat: Igazgatóhelyettes Felsı tagozat: Igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetı Munkaközösség-vezetı Pedagógusok Pedagógusok Iskolatitkár 3.2. Az igazgató és feladatköre A közoktatási intézmény vezetıje a Köznevelési törvény elıírásai szerint felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden 6

8 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetıje felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belsı ellenırzési rendszerének mőködtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelızéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az intézmény vezetıje jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. Az intézményvezetı kiemelt feladatai: a nevelı és oktató munka irányítása és ellenırzése a nevelıtestület vezetése, a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk szakszerő megszervezése és ellenırzése a nevelési-oktatási intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló források alapján a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása a közoktatási intézmény képviselete és az együttmőködés biztosítása a szülık és a diákok képviselıjével a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezése A vezetési feladatok megvalósítása Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közremőködésével látja el. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan idıre kinevezett közalkalmazottja kaphat, a megbízás határozott idıre szól. A vezetık feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelıssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. Munkaköri leírásaik az SZMSZ 3. számú mellékletében találhatók Helyettesítési rend Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelısséggel az ügyeletes igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minısül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek egyidejő akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a munkaközösség vezetıjének feladata. A tagozatok épületében dolgozó igazgatóhelyettesek helyettesítése ha a helyettesítésre más nem kapott megbízást a következı sorrendben történik: munkaközösség vezetı, rangidıs pedagógus. A munkaközösség vezetık, illetve megbízással rendelkezı pedagógusok helyettesítési jogköre, csak a napi, az intézmény mőködtetéséhez szükséges halaszthatatlan intézkedések megtételére vonatkozik. 7

9 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata A vezetı helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezetı akadályoztatásának megszőnése után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseirıl. Iskolalátogatási igazolások kiadására az iskolatitkár jogosult a vezetıt helyettesíteni 3.5. Az intézmény vezetısége Vezetıi testület Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek Kibıvített vezetıi testület Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetık Az intézmény vezetıinek munkáját - irányító, tervezı, szervezı, ellenırzı, értékelı tevékenységét - a középvezetık (munkaközösség vezetık) segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetık az intézmény kibıvített vezetıségének tagjai. Az intézmény vezetısége, mint testület: konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik A pedagógiai munka ellenırzése Az intézményvezetıség tagjai ellenırzési feladatokat is ellátnak (lásd munkaköri leírásuk). Tapasztalataikról beszámolási kötelezettségük van közvetlen vezetıjük, kiemelkedı jelentıségő üggyel kapcsolatban az intézményvezetı felé. Az ellenırzés feladatai: biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az intézmény Pedagógiai Programjában és egyéb belsı szabályzataiban elıírt) mőködését; segítse elı az intézményben folyó nevelı és oktató munka eredményességét. A belsı ellenırzést végzı jogai: Az ellenırzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe jogosult belépni. Betekinthet az ellenırzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba, azokról készíthet másolatot. Az ellenırzött dolgozó munkavégzését elızetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérheti. Az ellenırzött dolgozótól szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. Az ellenırzést végzı kötelessége: Az ellenırzéssel kapcsolatban, a jogszabályban és az iskolai szabályzatokban foglalt elıírásoknak megfelelıen kell eljárni. Az ellenırzés során a tudomására jutott hivatali titkot meg kell ırizni. Az észlelt hiányosságokat szóban vagy írásban közölni kell az ellenırzött dolgozóval és a saját, illetve az ellenırzött dolgozó közvetlen felettesével. Hiányosságok feltárása esetén az ellenırzést a közvetlen felettesétıl kapott utasítás szerinti idıben meg kell ismételni. 8

10 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata Az ellenırzött jogai: Az ellenırzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerheti. Az ellenırzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tehet, és ezeket eljuttathatja az ellenırzést végzı feletteséhez. Az ellenırzött kötelességei: Az ellenırzést végzı dolgozó munkáját köteles segíteni, az ellenırzéssel összefüggı kéréseit teljesíteni. A feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal meg kell szüntetni Kiemelt ellenırzési szempontok a nevelı oktató munka során a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevelı-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevelı és oktató munka színvonala a tanítási órákon: az órára/foglalkozásra történı elızetes felkészülés, tervezés, a tanítási óra/foglalkozás felépítése és szervezése, a tanítási órán/foglalkozáson alkalmazott módszerek, a tanulók/gyermekek munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán/foglalkozáson, az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, a tanórán kívüli nevelımunka, az osztályfınöki munka eredményei, a közösség formálás Az ellenırzés formái Óra/foglalkozás látogatás, melyet az érintettel egy megbeszélés követ. Megfigyelés. ( tervezett vagy spontán). Értekezleteken való részvétel. Felmérések, tesztek, vizsgálatok. Tanügyi dokumentumok ellenırzése. Terep bejárása, melynek megállapításait az érintett vezetıvel meg kell vitatni. Interjú (lehet egyéni vagy csoportos). Tanulók által készített produktumok vizsgálata. Tanulói teljesítmények felmérése (mérés). Tájékozódó látogatás (nem elıre bejelentett). Írásos kikérdezés (kérdıív). A megfelelı módszer kiválasztása az ellenırzés céljától és tartalmától függ. 4. A mőködési rend dokumentumok Az intézmény törvényes mőködését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: 9

11 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata az alapító okirat a szervezeti és mőködési szabályzat a pedagógiai program a házirend Az intézmény tervezhetı és elszámoltatható mőködésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: - a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), - egyéb belsı szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). Az iskola hivatalos dokumentumai / Pedagógiai Program, SzMSz, Házirend/ az intézményvezetıi irodában, a tanári szobákban, a könyvtárakban, irattárakban és a tagintézmények vezetıinél kerülnek elhelyezésre. A dokumentumok nyilvánosak, melyek hivatali idıben, illetve a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthetık. Felvilágosítást a dokumentumokkal kapcsolatban elızetes idıpont egyeztetés után az intézményvezetı adhat Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzıit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerő mőködését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja Szervezeti és mőködési szabályzat A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a mőködésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe Pedagógiai program A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelı-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. A pedagógiai programot a nevelıtestület fogadja el. A pedagógiai program megtekinthetı a vezetıi irodákban, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Tájékoztatás a pedagógiai programról Az óvoda, iskola vezetıi munkaidıben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban Munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a 10

12 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok idıre beosztott cselekvési tervét a felelısök és a határidık megjelölésével. Az intézmény mőködésének helyi rendjét az éves munkaterv határozza meg. Az intézmény munkatervét a nevelıtestület fogadja el. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülıi szervezet és a diákönkormányzat véleményét Egyéb belsı szabályzatok Az intézmény eredményes és hatékony mőködtetéséhez belsı szabályzatok készülhetnek. E szabályzatok, mint igazgatói utasítások a jelen SZMSZ változtatása nélkül módosíthatók Az SZMSZ-hez kapcsolódó szabályzatok Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos szabályok az SZMSZ kötelezı mellékletként szerepelnek: 1. számú melléklet Kötelezı tartalmi elemek az SZMSZ-ben: - az iskolai könyvtár mőködésének szabályozása. Az egyszerőbb használhatóság érdekében Az iskolai könyvtár mőködésére vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza. - munkaköri leírásminták, melyek szintén praktikusság miatt a 3.számú mellékletbe kerültek. 5. Az intézményi dolgozók munkarendje 5.1. A vezetık munkarendje Az intézmény mőködésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetıi feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében az iskola intézményeiben az alábbiak szerint tartózkodnak benn a vezetık tıl óráig az igazgatónak vagy helyettesei egyikének az iskolában kell tartózkodnia. A vezetık tanév elején határozzák meg benntartózkodási rendjüket, melyet a tanév rendjében közzé tesznek. Elıre nem látható okok miatt a benntartózkodás rendjét felcserélhetik, errıl azonban tájékoztatni kell a titkárságot. Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelı idıben és idıtartamban látják el A pedagógusok munkarendje A pedagógus munkaideje A pedagógusok napi munkarendjét és a helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézményvezetı jóváhagyásával az intézmény órarendjének/csoportbeosztásának függvényében. Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidıkeretben végzik munkájukat. A heti munkaidıkeret elsı napja (ellenkezı írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét elsı munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok számával arányosan 11

13 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidı hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. A pedagógusok napi munkaidejüket az órarend, csoportbeosztás, a munkaterv és az intézmény havi programjainak szem elıtt tartásával általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, fogadóórákat általában hétfıi napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8-órásnál hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidıre kell számítani. A munkáltató a munkaidıre vonatkozó elıírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elı lehet írni a napi munkaidı-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja esetén is. A munkaidıbeosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. A pedagógusok munkaideje A pedagógusok teljes munkaideje a kötelezı órákból, valamint a nevelı, illetve oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelı foglalkozással összefüggı feladatok ellátásához szükséges idıbıl áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munkaideje tehát két részre oszlik: a) a kötelezı feladatokra, b) a munkaidı többi részében ellátott feladatokra. A továbbiakban az intézmény munkaidı, munkaidı-nyilvántartási szabályzata részletezi az idevonatkozó szabályokat A munkarenddel kapcsolatos elıírások A munkabeosztások összeállításánál alapelv a gyermekek mindenek felett álló érdeke, az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását elızetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A rendkívüli távolmaradás esetén annak okát lehetıleg elızı nap, de legkésıbb az adott munkanapon az elsı tanítási óra/ óvodai munkaidejének megkezdése elıtt negyed órával jelezni kell a tagintézmény vezetıjének, helyettesének. A hiányzó pedagógus hiányzásának kezdetekor eljuttatja nevelési tervét, tanmeneteit az illetékes vezetıhöz, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítı tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti haladást. A hiányzó pedagógus lehetıség szerint a tananyag megjelölésével, esetleg óravázlatainak átadásával segíti a helyettesítı pedagógust. A pedagógusok számára - a kötelezı óraszámon felüli - tanítási (foglalkozási) órák megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgatóhelyettes adja, a munkaközösség-vezetık javaslatainak meghallgatása után. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültségét. A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása elıtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete elıtt annak helyén) megjelenni. 12

14 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata A táppénzes papírokat legkésıbb a táppénz utolsó napját követı 3. munkanapon le kell adni az igazgatóhelyettesnek. A munkaköri leírás mintákat a 3. számú melléklet tartalmazza A pedagógusok helyettesítése A rendszeres túlmunka elrendelése írásban történik, amelyet pedagógusok esetében a tantárgyfelosztás foglal magában. Ha a pedagógus betegség vagy egyéb ok miatt nem tudja az órarendben kijelölt óráját megtartani, a tagintézmény-vezetı / helyettes gondoskodik az eseti helyettesítésrıl. Eseti túlmunka végzésére a közvetlen munkahelyi vezetı szóban is kötelezheti a munkavállalót. A munkavállaló írásban nyilatkozik arról, hogy számára szükséges-e az eseti túlmunka elrendelése írásban. A hiányzó pedagógus óraközi ügyeletét automatikusan az a pedagógus látja el, aki közvetlenül az ügyelet utáni tanórán helyettesíti. Túlmunkát az igazgató/igazgatóhelyettes rendelhet el Az intézmény egyéb alkalmazottai Az egyéb alkalmazottak munkarendjét, a távollévık helyettesítési rendjét az igazgató állapítja meg. Az alkalmazottaknak munkakezdésük elıtt 10 perccel kell munkahelyükön megjelenniük. Távolmaradásukról értesíteniük kell a közvetlen munkahelyi vezetıjüket. Az iskolatitkár az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával mőködik Kereset kiegészítés meghatározásának feltételei Az intézmény vezetıje kereset-kiegészítéssel ismerheti el meghatározott munkateljesítmény elérését. Az igazgató határozza meg az igazgatóhelyettesek kereset-kiegészítését. A helyettesei bevonásával határozza meg a tagozatukon dolgozó pedagógusok keresetkiegészítését. A kereset kiegészítés megítélésére javaslatot tehet a munkaközösség vezetı is. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés egy alkalomra, vagy meghatározott idıre kerül megállapításra. Meghatározott idıre legfeljebb egy évre, amely több alkalommal is meghosszabbítható odaítélt kereset kiegészítés feltételei: A munkaköri leírásában, valamint a pedagógus munkára vonatkozó törvények értelmében minden területen kifogástalanul végzi munkáját, ezen kívül kiemelt szerepet kap munkájában: a tehetséggondozás, felzárkóztatás (tanórai munkájára jellemzı a differenciálás, eredményes korrepetálás; versenylehetıségek kihasználása, tanulók felkészítése azokra munkaidın kívül stb), a kiemelkedı vállalás a tanórán kívüli szabadidıs, kulturális és egyéb programokból, 13

15 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata az iskola pedagógiai programjában, munkatervében meghatározott esetleg szakterületétıl független versenyfelkészítés, vagy felkészítés szervezése, az alkotó módon való részvétel az iskola pedagógiai, minıségirányítási programjának szükség szerinti kiegészítésében, módosításában, a vállalt megbízatások folyamatosan kiemelkedı teljesítése, többletmunkával járó feladatok teljesítése. Alkalmanként ítélhetı meg a kereset kiegészítés az alábbi feltételek szerint: ünnepség megszervezése, bemutató órák tartása, pedagógus jelölt szakmai gyakorlatának vezetése, szabadidıs tevékenység szervezése, lebonyolítása, kiemelt figyelem a veszélyeztetett, hátrányos helyzető tanulókra, folyamatos kapcsolattartás szülıvel, gyermekjóléti szolgálattal stb., az iskola belsı és külsı környezetének fejlesztésében, szépítésében aktív részvétel, munkaidın kívül versenyfelkészítés, azonos szakos, vagy azonos tantárgyat tanító kolléga folyamatos segítése Az 5.4. pont ig van érvényben. 6. Az intézmény mőködési szabályai 6.1. Nyitva tartás A reggeli nyitás után az épületekbe a beosztásuk szerint munkát végzık léphetnek be. A tanítási szünetek alatt a nyitva tartás megállapodás szerint történik. Az iskolai nyári tanítási szünetben a szabadságolások idején meghatározott idıben ügyeletet tartunk. Az intézmény szorgalmi idıben tanítási napokon: amennyiben a szülık igénylik, reggel 7 órától biztosít felügyeletet, (ezt minden tanév elején fel kell mérni, és eszerint meghatározni a 7 óra utáni nyitva tartást); a tanulók fogadására akik nem igényeltek felügyeletet 7.30 perctıl áll nyitva az iskola. Az iskola a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésıbb 17-ig van nyitva. Az intézmény elıbb szabályozott idıponttól való eltérı nyitva tartására elızetes kérelem alapján az intézmény vezetıje adhat engedélyt Az iskola mőködésének rendje Általános szabályok A tanév rendjének meghatározása A tanév általános rendjérıl az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelıtestület határozza meg és rögzíti munkatervben. 14

16 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata A tanév rendje és annak közzététele A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmények mőködésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és idıpontokat. A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi elıírásokat az osztályfınökök az elsı tanítási napon ismertetik meg a tanulókkal, az elsı szülıi értekezleten pedig a szülıkkel A tanítási napok rendje A tanítási órák rendje Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelıen a tantárgyfelosztással összhangban lévı órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. A tanítási órák idıtartama: 45 perc. Az elsı tanítási óra reggel órakor kezdıdik. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására a nevelıtestület tagjai - elızetes bejelentés alapján - jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató, illetve az igazgatóhelyettesek adhatnak engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és az igazgatóhelyettesek tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. A kötelezı orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által elıre engedélyezett idıpontban és módon történhetnek, lehetıség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják. Az óraközi szünetek rendje Az óraközi szünetek idıtartama perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az óraközi szünetek ideje indokolt esetben rövidíthetı, legkisebb idıtartama 5 perc. Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben szellıztetni kell. A tanítási órák és óraközi szünetek csengetési rendjét a Házirend tartalmazza. Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik Az intézményi felügyelet rendszabályai Az órarend szerinti kötelezı tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idı elıtt a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok látják el. A tagintézmények évente ügyeleti rendet határoznak meg az órarendjük függvényében. Az ügyeleti rend beosztásáért a tagintézmény vezetıje, helyettese a felelıs. Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus az ügyelet ideje alatt köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megırzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenırizni. Az ügyeletes nevelı a munkahelyi vezetıje által meghatározott idıben és helyen köteles tartózkodni a teljes ügyeleti idıben Belépés, benntartózkodás rendje Az intézményben való benntartózkodás nem zavarhatja a nevelı, nevelı-oktató munka nyugodt feltételeit és körülményeit. 15

17 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata Az épületek helyiségeinek használatát civil csoportok a tagintézmény vezetıkkel való elızetes egyeztetés alapján kérhetik. A foglalkozások befejezését követıen a résztvevıknek el kell hagyni az épületet. Az iskola területén szülı nem intézkedhet, az iskola tanulóit nem fegyelmezheti. Engedélyhez kötött benntartózkodás Azok a személyek, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel (tanulói, vagy munkavállalói) kötelesek jelezni érkezésüket az intézménybe lépést követıen az intézmény vezetıjének/ helyettesének/ az ügyeletes pedagógusnak/ titkárságának, ezek hiányában az iskola bármely pedagógusának, alkalmazottjának. Kötelesek közölni, hogy kit keresnek, és ha a keresett személy nem tartózkodik az intézményben, elhagyni azt. Amennyiben a keresett személy más elfoglaltsága miatt nem tudja fogadni a látogatót, a számára kijelölt helyen köteles várakozni. A benntartózkodásra engedélyt a fentiekben meghatározott személyektıl lehet kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett tartózkodhat az intézményben. Engedélyhez nem kötött benntartózkodás Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhatnak a szülık az épületben a szülıi értekezletre, fogadóórára, nyílt napra való érkezéskor, illetve meghívottként az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. A térítési díjak befizetésekor, hivatalos ügyek intézésekor, a titkárság területén. A gyermekeket a szülık az iskola kapujáig/ bejárati ajtajáig kísérhetik, ott ügyeletes nevelı várja ıket Az iskola épületeinek használatával kapcsolatos szabályok Az épületek rendje Az adott közoktatási intézmény teljes területén, az épületben és az udvarokon tartózkodó minden személy köteles: A közösségi tulajdont védeni. A berendezéseket rendeltetésszerően használni. Az intézmény rendjét és tisztaságát megırizni. Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. A tőz- és balesetvédelmi elıírások szerint eljárni. A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani Biztonsági rendszabályok Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani nyitvatartási idı alatt is az üresen hagyott tantermeket, szaktantermeket, szertárakat és egyéb helyiségeket. Az osztálytermeket az utolsó órát tartó nevelı, szaktanár zárja be. A tantermek zárását tanítási idı után a takarítók ellenırzik, akiknek feladatuk az elektromos berendezések áramtalanítása is. Az iskolai könyvtárat a könyvtáros kezeli. A könyvtárhelyiségben csak felügyelettel, a nyitvatartási idıben tartózkodhatnak a tanulók. 16

18 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje Az intézmények helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásáról ha az nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátást a mőködtetı dönt. Az intézmény bérleti szerzıdéseiben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, a rendeltetésszerő használat módját és a bérlı kártérítési kötelezettségét. A terembérlınek a bérbeadásra kijelölt termet a gondnok, vagy a takarító nyitja ki a bérleti szerzıdésben megjelölt idıtartamra Az alkalmazottak helyiséghasználata A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási idıben akkor és olyan módon használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelı-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak ellátását A tanulók helyiséghasználata A tanulók az iskola létesítményeit, sportudvarát, helyiségeit, és ezek berendezéseit a tanítási idıben, valamint a választott és egyéb foglalkozásokon használhatják, kizárólag pedagógusi felügyelettel A szaktantermekben a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett idıben tartózkodhatnak - kizárólag a szaktanárok jelenlétében. Tanítási idı után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett program keretében tartózkodhat az iskolában - a házirend betartásával A szaktantermek használati rendje A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárakban, az informatika teremben, technika teremben - jól látható helyen - külön helyiség-használati rendet kell kifüggeszteni. A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelıse állítja össze, és a tagintézmény vezetı hagyja jóvá. A helyiség-használati rend a következıket tartalmazza: a szaktanterem típusa, neve, a terem felelısének neve és beosztása, a helyiségben tartózkodás rendje, a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. A helyiség felelısének engedélye kell az órarendben meghatározott órákon kívüli alkalmak esetében a szaktantermek (számítástechnika terem, stb.) használatához A berendezések használata Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból a terembıl, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem felelısének engedélyéhez kötött. Amennyiben községen belül önkormányzati, vagy önkormányzat által fenntartott intézmény igényli az asztalokat, padokat, azt megszámolva, jelzéssel ellátva lehet átadni. Az átadás-átvétel tényét rögzíteni kell. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata - oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések, stb. - csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. 17

19 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell kérvényeznie. A kölcsönkérı alkalmazottnak a tárgy átvételérıl és az anyagi felelısségrıl elismervényt kell aláírni. A kiviteli engedély csak az igazgatóhelyettesek aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidıt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát az iskola titkárságára kell leadni és iktatni, másik példánya az igazgatóhelyettesnél marad Karbantartás és kártérítés Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelıse, illetve az a személy, aki a hibát, problémát észlelte, köteles a tagintézmény vezetık, helyettesei tudomására hozni. A hibás eszközöket az irodán le kell adni a hiba megjelölésével. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. Az intézmény területén az épületek felszereltségében és berendezési tárgyaiban elıidézett kárt a károkozónak meg kell térítenie. A tanulók által okozott károkról az osztályfınök köteles a szülıt értesíteni. Az igazgatóhelyettesek feladata a kár felmérése, és a kártérítés szülıvel, gondviselıvel történı rendeztetése A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézmény a mőködtetı és a háziorvosi szolgálat közötti megállapodása alapján ingyenesen igénybe vehetı szolgáltatásként biztosítja a tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét. Az egészségügyi ellátást biztosító orvosok és a védınık tartják a kapcsolatot az intézménnyel. Elıre ütemezve végzik a szőrıvizsgálatokat és a védıoltásokat. A tanulók évente fogorvosi szőrıvizsgálaton vesznek részt. Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályokban rögzített megelızı orvosi intézkedéseket és szőrıvizsgálatokat tartalmaz. A szőrıvizsgálatok és védıoltások tanítási idıben a pedagógusok felügyelete mellett történnek. Az intézmény felnıtt dolgozói részére az önkormányzataink a háziorvosokkal kötött szerzıdés alapján tesznek eleget a kötelezı, törvényben elıírt rendszeres szőréseknek A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztetı helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend Az intézményben dolgozó pedagógusok fontos feladata a gyermekek egészségét veszélyeztetı helyzetek megelızése, a már kialakult veszélyeztetettség kezelése, a veszélyeztetı okok, körülmények mielıbbi megszüntetése, annak érdekében, hogy a gyermekek megfelelı testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdése biztosítva legyen. Sajnos a mai világban tömegesen jelentkeznek a családi környezetben felmerülı, gyermekeket érintı súlyos problémák. A veszélyeztetettség tényezıi a következık lehetnek: - anyagi tényezık: az elsıdleges életszükségletek kielégítetlenek, tehát a táplálkozás hiánya, a gyermek nem megfelelı táplálása, egészségtelen zsúfolt lakáskörülmény, önálló fekhely hiánya (nem tudja kipihenni magát), nem megfelelı ruházkodás, nem tudnak főteni. 18

20 Kubinyi Ágoston Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata - egészségügyi tényezık: környezet egészségrontó hatása (pl. egészségtelen lakhatási körülmények, vagy a gyermek fizikai bántalmazása, erısen dohányzó szülık); szülık tartós betegsége; fertızı betegségek a családban; a beteg gyermek nem megfelelı életmódja, kezelés elmulasztása, megtagadása. A megelızésre vonatkozó feladatok: A foglalkozásokon/tanítási órákon a tananyaghoz kapcsolva a gyermekek felvilágosítása, tájékoztatása. Egészségvédelmi napokon tájékoztatás, felvilágosító programok. Szakemberek (védını, iskolaorvos) meghívása tájékoztatás céljából osztályfınöki órára/egyéb foglalkozásokra. Feltárásra vonatkozó feladatok: információgyőjtés bizalmi kapcsolat kiépítése a gyermekkel, közvetlen kapcsolattartás, családlátogatás, Feladatok a veszélyeztetı tényezı észlelésekor: a gyermekjóléti szolgálat értesítése, védınıi szolgálat értesítése, iskolaorvos értesítése önkormányzat gyámügyi elıadójának értesítése A jelzés írásban történik. Sürgıs esetben telefonon is történhet, melyet írásban meg kell erısíteni Védı óvó elıírások Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermek- és tanulóbalesetek megelızésében Vezetık feladata: Ellenırizni az intézmény területét a balesetmentesség szempontjából, a felmerülı hibákat, hiányosságokat írásban jelezni a fenntartónak. A védı, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztetı jelzéseket, figyelmeztetı táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente ismertetni. Pedagógusok feladata, hogy: haladéktalanul jelezzék az intézményvezetı/helyettese felé azokat a helyzeteket, melynek ellenırzésében az intézményvezetık a fellelısek, a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára, kezelésére. A különbözı berendezéséket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek, tanulók ne férhessenek hozzá, javaslatot tegyenek az intézmények épületének, a tantermek, csoportszobák még biztonságosabbá tételére. Az intézmények nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére, 19

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda,Fejlesztő nevelés- oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola Orosháza 5900 Pacsirta u. 1. sz. OM: 202952 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben