1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át. Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra. Munkánkat a demokrácia értékei hatják át, mert: egyrészt a demokrácia értékrendjére építve olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, illetve olyan demokratikus magatartásra készítjük fel tanulóinkat, amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak; másrészt mert a minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait sajátíttatjuk el, amelyekre biztonságosan építheti ismereteit a későbbiekben valamennyi tanulónk. Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket szolgálja, mert fontos szerepet szán a hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, beleértve az ország nemzetiségeihez, etnikumaihoz tartozók azonosságtudatának ápolását, kibontakoztatását is. Európai, humanista értékrendre építettük nevelési-oktatási programunkat, mert azokra a tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat erősítik. Nagy figyelmet fordítottunk a program összeállítása során az emberiség előtt álló közös problémákra. Az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk: az egyén és az állam felelősségét; a társadalmak lehetőségeit, feladatait a problémák megoldásában, a Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető veszélyek csökkentésében. Kiemelt jelentőséggel bír programunkban a más népek, kultúrák iránti nyitottság, megértés. Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére neveljük tanítványainkat. Nevelő-oktató munkánk célja, hogy: érvényesítse a humánus értékeket; közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit; testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket neveljen; a demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a nyitott társadalomban és a demokratikus államban való életre; csökkentse a tanulási kudarcok mértékét és biztosítsa az iskola eredményes befejezését; tekintsék a diákok sajátjuknak a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket, valamint a követendő magatartásmintákat; váljanak nyitottá a diákok a különböző kultúrák iránt;

2 váljanak alkalmassá a tanulók: o az önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területen folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára; o a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására; o a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére; o a felsőfokú tanulmányok megkezdésére; alakuljon ki a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására; alakuljon ki a tanulókban az egészség, az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzet; sajátítsák el a tanulók a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és a követendő magatartásmintákat; fejlődjék fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készségük, informatikai tudásuk. Nevelő-oktató munkánk feladatai: Építse tovább, szélesítse ki és mélyítse el az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás szerves egységet alkosson. A nevelés és oktatás rendjébe épüljenek be azok a fejlesztő célú problémakezelési módok és képzési tartalmak, amelyek: o a magyar társadalom demokratikus létformájából, o Magyarország jövendő európai integrációs folyamatából, o a közép- és felsőfokú iskolázás kibővítéséből, o az egész életen át tartó tanulás igényéből adódnak. Fejlődjék a társakkal való együttműködő, egyenrangú és szolidáris viszony. Teremtsük meg a közösségi és az egyéni érdekek egyensúlyát. Neveljük a tanulókat logikus összefüggésben, rendszerben való gondolkodásra. A személyiségfejlesztésben kapjon kiemelt szerepet az önismeret fejlesztése, a kezdeményező és vállalkozó készségek kialakítása, a felelős társadalmi magatartás kialakítása, az állampolgári szerepre történő felkészítés. Nevelési-oktatási rendszerének követelményei igazodjanak a tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez. Biztosítsa az eltérő adottságú és motivációjú tanulók számára az ismeretek bővülésének, a képességek és készségek fejlődésének lehetőségét. Nevelő-oktató munkánk eszköz- és eljárásrendszere: A nevelési módszerek komplex rendszerét alkalmazzuk annak érdekében, hogy tanulóinkat pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. A pedagógiai munkánkban alkalmazásra kerülő módszerek, eljárások főbb csoportjai:

3 a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei (pl: beszélgetés, vita, példapéldakép) a tevékenység megszervezésének módszerei (pl. követelés, megbízás, ellenőrzés, értékelés, gyakorlás) a magatartásra ható módszerek között az ösztönző (pl. biztatás, elismerés, dicséret, kitüntetés, osztályozás stb.) és a kényszerítő (pl. felszólítás, parancs, büntetés) eljárások Ezek részletes szabályait a Házirend tartalmazza A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A Nemzeti alaptanterv fő funkciója a közoktatás tartalmának elvi, szemléleti megalapozása oly módon, hogy az iskolák önállóságát szem előtt tartva meghatározza a közoktatás országosan érvényes általános céljait, a közvetítendő műveltség fő területeit, a közoktatás tartalmi szakaszolását és az egyes tartalmi szakaszokban megvalósítandó fejlesztési feladatokat. A Nat az iskolában elsajátítandó műveltség alapjait határozza meg, megteremtve ezzel a közoktatás egységét. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvek, célok, feladatok a helyi intézményi sajátosságokhoz, egyéni tanulási utakhoz alkalmazkodó, több változatban is kimunkált dokumentumokban öltenek testet. Az ezeket kidolgozó, illetve legitimáló intézmény, szervezet, felelős azért, hogy a Nat szellemisége érvényesüljön bennük. A Nat normáit, illetve a szakképzés esetén a szakmaterületek követelményeit közvetítő, de annál részletesebb kerettantervek és oktatási programok a Nat-tal együtt irányt mutatnak a tankönyvíróknak és szerkesztőknek, a tanítási segédletek, eszközök készítőinek az állami vizsgakövetelmények, valamint az országos mérési-értékelési eszközök kidolgozóinak és legfőképpen az iskolák pedagógustestületeinek, akik a helyi tanterveket készítik, összeállítják. A Nat-ban megfogalmazott fejlesztési feladatok nyitottak a szakmai képzés, a felnőttoktatás és az egyéni vagy közösségi önművelődést segítő intézmények követelményei és az általuk kínált lehetőségek felé. A Nat olyan iskola működését segíti megvalósítani, amelyben a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei alapján szerveződnek a tanításitanulási folyamatok. A Nat olyan iskolarendszert kíván erősíteni, amely az esélyegyenlőség megvalósulását segíti. A Nat oly módon határozza meg a közoktatás közös tartalmi követelményeit és fejlesztési feladatait, hogy ezzel elősegítse az iskolai nevelés és oktatás hozzájárulását Magyarország gazdasági fejlődéséhez. A hosszútávú környezeti és gazdasági fenntarthatóság és a társadalom felelősségtudatának fejlesztése érdekében a Nat ösztönzi az etikus gazdasági és társadalmi viselkedésmódok megismertetését. Kiemelt értéknek tekinti azt a tudást és azokat a viselkedésbeli jellemzőket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a magyar gazdaság erősíthesse pozícióját a világméretűvé vált gazdasági versenyben, és képes legyen a fenntartható növekedésre. Támogatja mindazokat az értékeket, amelyek a magas szintű szaktudáshoz, a javakkal való okos gazdálkodáshoz, a munkában való megbízhatósághoz, a munka útján történő értékteremtéshez, a minőségi munkavégzéshez és a gazdaság világában való eredményes szerepvállaláshoz kapcsolódnak. Kiemelt értéknek tekint minden olyan

4 erőfeszítést, amelyet azért teszünk, hogy megszerezzük azt a tudást, amely a modern gazdaság hajtóerejét jelenti. Az iskolai nevelés-oktatás jelentős anyagi, idő- és energiaráfordításokat igénylő folyamat. Ebből következik, hogy a Nat mind a felnőtt-társadalom, mind pedig a tanulók szempontjából alapvető értékként kezeli az iskolai tanítási-tanulási folyamatok hatékonyságát és az elsajátított tudás és kompetenciák használhatóságát, hasznosságát. Ennek érdekében alapvető céljának tekinti a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést, a hatékonyság egyik feltételeként pedig a modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá válását segítő szabályozást. Intézményünkben az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése nem csak a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében fontos, hanem az egyéb tantárgyakat oktató tanárok feladata is. Arra törekszünk, hogy szinte minden tantárgy esetében a tanulók gondolataikat nem csak írásban, hanem előszóban is kifejezzék, hiszen a gondolatok, érzések kinyilvánítása elsősorban a szóbeli feleletekben lehetséges. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tanulóink magas színvonalú nyelvoktatásban részesüljenek. Ezért angol, német és a nyelvi előkészítős osztályba járók részére francia nyelv oktatását vállaltuk fel. A nyelvi előkészítős osztályok tanulói a 10. évfolyam végére teljesítik a közép szintű, a 11. évfolyam végére pedig az emeltszintű érettségi vizsga követelményeit. A szakmai tantárgyak tananyaga (elméleti közgazdaságtan, üzleti gazdaságtan) elsajátításához szükség van a tanulók logikai képességének növelésére. Ezért a matematika tantárgy mellett ezen tantárgyak is a logikus gondolkodásra ösztönzik a tanulókat. A tantárgyak alkalmasak arra is, hogy a tanulók megismerjék a vállalkozások működését, azok jelentőségét, a vállalkozások alapításának jogi és anyagi feltételeit. A tanirodai foglalkozás keretében kockázat mentesen sajátíthatják el a vállalkozás tudományát. Intézményünk magas színvonalúnak mondható technikai felszereltsége lehetővé teszi, hogy tanáraink szinte mindegyike korszerű módszerekkel végezze munkáját. A tanárok belsőés külső továbbképzésével lehetővé tettük, hogy mindenki megismerkedjen a legkorszerűbb IKT eszközök kezelésével és azok gyakorlati alkalmazásával. Egyre szélesebb körben kívánjuk elterjeszteni azt a gyakorlatot, hogy a tanulók és szüleik interneten keresztül tájékozódhassanak a tanulmányi eredményről. Nagy hangsúlyt kap intézményünkben a tehetséggondozás és a tanulási problémákkal küzdő, hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkóztatása. A felzárkóztató egyéni foglalkozások keretében a tanulók nem csak a tudásbeli hiányosságaikat képesek pótolni, hanem tanáraik jóvoltából megismerhetik az önálló tanulás hatékonyabb módszereit is. Elsősorban a közismereti tantárgyak órái és az osztályfőnöki órák keretében kiemelt szerepet kap a tanulók esztétikai-művészeti nevelése. Arra törekszünk, hogy a tanulók mind szélesebb körben legyenek tájékozottak a vizuális művészetek illetve a modern művészeti kifejezőeszközök területén. Célunk, hogy a tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási

5 lehetőségek keresése, feltárása iránt. Arra törekszünk, hogy még szorosabb kapcsolat alakuljon ki iskolánk és partneriskolái között. Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Ennek érdekében iskolánk szinte valamennyi tanulójával rendszeresen látogatjuk a különböző múzeumokat (Nemzeti, Népművészeti) A különböző ismeretek elsajátíttatása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési motívumainak, képességeinek a kialakítására, fejlesztésére. Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, társas kapcsolataikat, eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást. Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást: Az iskola pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret: a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának, fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddze akaratukat, járuljon hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. A személyiségfejlesztéshez kapcsolódó sikerkritériumok: ne legyen több az igazolt hiányzás éves szinten tanulónként 60 óránál, ne haladja meg az igazolatlan hiányzás éves szinten a tanulónkénti 0,5 órát, ne legyen több az osztályfőnöki megrovás éves szinten az osztály tanulóinak 15 %- ánál, a dicséretek száma érje el az iskola tanulóinak 20 %-át, vegyen részt iskolai szinten a minisztérium által meghirdetett és az iskola munkatervébe beépített tanulmányi versenyeken az iskola tanulóinak legalább 10 %-a, érje el az osztály tanulmányi átlaga a megelőző 5 év iskolai átlagát, az érettségire jelentkezett tanulók 97 %-a tegyen sikeres érettségit, a nem kötelező iskolai rendezvényeken való részvétel haladja meg a tanulói létszám 80 %-át. A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk alapja olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartótól és az iskolahasználótól, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve,

6 hogy az oktatás-nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. A személyiségfejlődés szempontjából a serdülő- és ifjúkort leginkább azokkal a feladatokkal jellemezhetjük, amelyeket a fiataloknak meg kell oldaniuk ahhoz, hogy el tudjanak igazodni a világ dolgaiban, kiegyensúlyozottak, döntésképesek legyenek, a társadalom lényeges folyamataiba teljes értékű emberként legyenek képesek bekapcsolódni. Ezek a következők: A felnőttekkel való korábbi, gyermeki függő viszony átalakítása az egyenrangúság elve alapján. Az iskolai stresszhelyzetek kezelése, a beilleszkedés. A személyiségfejlődési, érési folyamat (nemi érés, identitás) kezelése. A kapcsolat- és kommunikációs készség fejlesztése. Személyiségi készségek fejlesztése: expresszivitásfejlesztés, érzékenység- és empátianövelés, kreativitásfejlesztés. Segítség a helyes énkép kialakításában. A pályaorientáció, a pályaválasztási döntés előkészítése. Egyéni értékrendszeren alapuló állampolgári- és közéleti szerep kialakítása, a magánélet és a közélet összhangjának biztosítása. Ezek a képességek kialakíthatók a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek során. A legalkalmasabb az osztályfőnöki, a nyelvi-kommunikációs, a testnevelés- és a tanirodai óra. Nagyon fontos a pedagógus és a diák közötti jó kapcsolat, egymás tisztelete és a kölcsönös bizalom. A tanuló személyiségének fejlesztése érdekében is fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést. Az együttműködés módjai: kölcsönös tájékoztatás az ellenőrző könyvbe történő bejegyzésekkel és levél útján (hiányzás; több elégtelen osztályzat; stb.) sürgős esetben (pl. előre nem tervezhető tanulói hiányzás bejelentése; meghívás fogadóórára; családlátogatás; stb.) telefonos tájékoztatás, családlátogatás során az osztályfőnök olyan információk birtokába juthat, amely segítheti a tanulók magatartásproblémáinak megoldását, az igazságosabb támogatási rendszer működtetését, továbbá a pedagógus és a diák közötti jó kapcsolat, a bizalom erősítését, szülői értekezleteken a nevelési célokkal való azonosulás, a szülői elvárások megismerése, stb valósítható meg. Az iskola feladata továbbá a zavarfelismerés és a megfelelő szakemberrel történő együttműködés. Állandósult magatartásproblémák, teljesítményzavarok, családi problémák, hátrányos helyzet esetén segítséget nyújt a pszichológus, a családgondozó, az orvos, a gyámügyi illetékes vagy a jogász.

7 1.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: a tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák), tanórán kívüli foglalkozások (iskolai rendezvények: elsősavató, karácsonyi ünnepség, diáknapok, kirándulás, szakkörök stb.) diákönkormányzati munka, szabadidős tevékenységek. Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), a másság elfogadásához, az együtt érző magatartás kialakulásához, a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. Ennek oka, hogy valamennyi terület feladata azonos, és az iskola nem differenciáltan, egymástól függetlenül, egymás mellett fejleszti a tanulók személyiségét, hanem közösen, egymást erősítve és a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve. Kiemelten fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája során. Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nemcsak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők: Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek; ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit; sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek; legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsülje meg ezeket; valamilyen módon közvetlenül is vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában; legyen képes a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát; váljon érzékennyé környezete állapota iránt;

8 kapcsolódjon be közvetlen környezete értékeinek megőrzésébe, gyarapításába; váljon meghatározóvá életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés; szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén; legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni; tudjon társaival és a felnőttekkel is adott témáról anyanyelvén szabatosan kommunikálni; legyen képes önálló, felnőtt életében életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani; ismerje meg a környezet leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait; kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzéséhez; tanuljon meg tanulni; tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet; legyen képes önellenőrzésre, mások segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére; tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az egyes tanárok az alábbi módon segítik: A tananyag elsajátítása: segítse a tanulók kezdeményezéseit; járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez, a közvetlen tapasztalatszerzés segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel; biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának, fejlesztésének segítésére; alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretet; ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre; tegye képessé a tanulót a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére; során alakuljon ki a tanulóban bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a környezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások erősödését; alakítsa ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv; irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és -kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában;

9 fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint annak kritikai módon való használatának képességét; adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére; és személyi, tárgyi környezete segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek, ifjak egészségi állapotát javítják; fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást; irányuljon a szexuális kultúra, magatartás kérdéseire, fordítson figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre; során kapjon átfogó képet a munka világáról; során alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért való felelősség érzését A tanulók beilleszkedési, magatartási problémáival összefüggő pedagógiai tevékenység Iskolánkban a magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók száma alacsony, de nem elhanyagolható. A nevelőtestület feladata az ilyen gyerekek esetében az okok felderítése és azok orvoslása. Az ő esetükben a szeretetteljes légkör, a tolerancia, az egyéni bánásmód ígér sikert. Ezeknek a gyerekeknek a szüleivel szoros együttműködésre törekszünk. Pedagógiai tevékenységünk elsődleges célja tehát a család, a szülők minél alaposabb megismerése és a családon keresztül történő ráhatás a gyerekre. Feladataink: A tanulóval való hosszabb és többszöri beszélgetés (elsősorban a délutáni órákban, zavaró tényezők nélkül), ennek keretében: o tanácsadás (hobbi, baráti kör változtatása), o megtörtént helyzetek megbeszélése, o megbízás (közösségi program szervezése) a szülők meglátogatása szakemberekhez irányítás: o az iskola gyermekvédelmi felelőséhez, o pszichológushoz A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetségesek azonosítását az motiválja, hogy időben eldönthető legyen, milyen speciális programokra van szükség a tehetség gondozására. Amikor a gyermekek képzése még otthon történt, a gyermekek tehetségét a szülők ismerték fel, ma ez a feladat a pedagógusra hárul.

10 Főbb azonosítási eljárások: tanári megfigyelés csoportos iskolai teljesítménytesztek eredményei csoportos intelligenciatesztek eredményei korábbi teljesítmények (osztályzatok) A tehetségek megfelelő időben történő felismerése azért rendkívül fontos, mert így lehetőség nyílik arra, hogy számukra olyan differenciált tantervet készíthessünk, amely igazodik a tehetséges diákok tanulásbeli különbségeihez, érzelmi és társas jellemzőihez. Fontos, hogy ne a kizárás elve érvényesüljön, tehát a tehetséges diák ne fojtsa magába fokozott érdeklődését, tudásvágyát. Nekünk, pedagógusoknak biztosítanunk kell, hogy ne érezze magát különcnek egy átlagos képességű közösségen belül. A legcélravezetőbb tantervi stratégiák: Sűrítés Nem jelent mást, mint a tananyag összevonását, amely arra szolgál, hogy a tehetséges tanulók ne unatkozzanak, ne kelljen nekik többször is azt hallani, gyakorolni, amit már régen megértettek. Ehhez a pedagógusnak azonban teljes mértékben át kell látnia az óra anyagát és célját. A kutatási, figyelmi és időkezelési képességek fejlesztése Ennek célja, hogy a tehetségesek mind önállóbbá váljanak és képességeiknek megfelelően teljesítsenek. Kérdezés A kérdezés szorosan összefügg a gondolkodással. Ha a tanár jó kérdéseket tesz fel, azokkal a tehetségeseket gondolkodásra készteti. Vizsgálódás A vizsgálódás nem pusztán különféle jelenségekkel való kísérletezést jelent. Beletartozik az is, hogy a tanulók kérdéseket tesznek fel, hipotéziseket alkotnak és logikus következtetésre jutnak. A vizsgálódás tehát gondolkodni tanít és a tudományos kutatásra készít fel. Iskolánk -mint minden iskola- célja, hogy a tanulók képességeit minél szélesebb körben tárjuk fel és a lehető legjobban fejlesszük. Fontos dolgunk, hogy a tanulók képességeiről tájékoztassuk a szülőket, velük közösen segítsük a tanulók pályaválasztását, és igyekezzünk megadni minden anyagi-erkölcsi támogatást diákjainknak. Ezt a célt szolgálják iskolánkban a következő tevékenységi formák: differenciált oktatás a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, emelt óraszámok (idegen nyelv), csoportbontások (idegen nyelv, matematika), helyi szaktárgyi versenyek, OKTV, OSZTV, iskolai fordulói, városi, megyei tanulmányi versenyekre való felkészítés, pályázatok, levelezések, diáklevelezés idegen nyelven,

11 tehetséggondozó, fejlesztő szakkörök, nyelvvizsga-előkészítő szakkörök, foglalkozások, könyvtárhasználat, könyvtárlátogatás. Iskolai könyvtárunk nyitva tartási rendszere pontos, szakszerű. Az állomány bővítése folyamatos, új szakmai könyvek, szótárak, atlaszok, hangkazetták segítik és teszik lehetővé a komplex művelődést A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Iskolánkban a legutóbbi időkig csak elvétve találkoztunk a szó hagyományos értelmében vett veszélyeztetett tanulóval. A gyermek- és ifjúságvédelem az általános iskolából kapott információkon és saját megfigyeléseinken alapul. Feladatunk igény szerint előadók biztosítása az alábbi témákban: káros szenvedélyek drog- és bűnmegelőzési programok egyéb aktuális problémák Az intézmény vezetőjének és a tantestületnek a felelősségét az adja, hogy az intézményben a tanulók nevelését és oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek közötti türelmesség elve alapján szervezzék meg és folytassák. Gondoskodni kell a rábízott tanulók felügyeletéről, a nevelés és az oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ezért legalább évente egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyenek részt. Feladatunk felmérni a segítségre szorulók körét. Ebben fontos szerepük van az osztályfőnököknek, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek. Az ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak ifjúságvédelmi munkáját. Az intézmény vezetője, a tantestület és az ifjúságvédelmi felelős együttműködik a tanulók és a szülők tájékoztatásában. A tájékoztatás arra irányul, hogy a különböző problémával hol és milyen időpontban fordulhatnak az ifjúságvédelmi felelőshöz, illetve az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. A veszélyeztetett tanulóknál a veszélyeztető okok feltárása érdekében a családlátogatáson tanulói-családi környezet feltérképezésében. A gyermekbántalmazás vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező, a tanuló anyagi veszélyeztetettségének feltárásában. Kiemelten működik együtt a szenvedélybetegségek megelőzésében. A megelőzés szempontjából nagy feladat hárul az osztályfőnökökre, hiszen ők találkoznak legtöbbet osztályuk tanulóival, ők állnak legközelebb hozzájuk. Az osztályközösség kialakításában, irányításában meghatározó a jelenlétük. El kell érniük, hogy a tanulók bizalommal legyenek irántuk. Érezniük, tudniuk kell problémáikat, és adott esetben cselekvően részt kell venniük az események feltárásában, hogy körültekintően, pedagógiai felkészültséggel, tapasztalattal orvosolni tudják azokat. Ha a problémák hatáskörükön túlmennek, az ifjúságvédelmi felelőshöz kell fordulniuk, aki meg tudja tenni a további lépéseket. Ő tartja a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatalok Egészségügyi és Szociális Irodájával, a Családsegítő Szolgálat munkatársaival, valamint a Nevelési Tanácsadó szakembereivel és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.

12 A megkülönböztetett figyelmet igénylő tanulók többsége az alábbi csoportokba sorolható: anyagilag hátrányos helyzetű (pl. munkanélküli szülők), családi kapcsolatok miatt veszélyeztetett (csonka családban élő), kulturális helyzete miatt hátrányos helyzetű (a szülők alacsony iskolázottsága, a kultúra megbecsülésének hiánya, az önművelődés lebecsülése stb.), egészségileg hátrányos helyzetű, káros szenvedélye miatt veszélyeztetett, deviáns, nehezen kezelhető gyermek. Az iskola ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a tanulási, beilleszkedési zavarok korrekciójával, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokat. Felderíti a tanulók fejlődését veszélyeztető okokat és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetve ellensúlyozására. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységet végez. Szükség esetén a tanuló érdekében intézkedést kezdeményez. Az iskolában folyó gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti, illetve az iskola együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal. A szülő, a tanuló, az iskolai és a kollégiumi nevelő együttműködésének lehetőségeit és formáit biztosítja. Gondoskodik arról, hogy a tanuló kötelező tanórai foglalkozása a törvényben előírtat ne haladja meg, illetve a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező tanórai foglalkozást szervez A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A tanulási lehetőségek kiszélesítésével, a tankötelezettség 18. életévre emelésével a homogén diákság helyébe egy erősen heterogén csapat lép; heterogén nemcsak az értelmi képességek, az előképzettség, hanem az érdeklődés, a motiváció terén is. Az iskolakezdés pillanatában máris vannak olyanok, akik (a kedvező otthoni háttér, a jobb képesség, az alaposabb előképzettség miatt) könnyebben fogadják be és alkalmazzák az iskolában tanultakat, mint mások. Ez utóbbiak lemaradnak, nem tudnak lépést tartani a megnövekedett követelményekkel, sorozatos kudarcnak vannak kitéve. Mit lehet tenni a tanulási kudarcnak kitett tanulók érdekében? 1. Reális önismeret kialakítására van szükség. Kapjanak lehetőséget ezen tanulók önmaguk megmérésére, kipróbálására. 2. A tanulókat meg kell tanítani tanulni. A szaktanárok feladata, hogy a lemaradó tanulóknak magyarázzák el, hogy az adott tantárgy esetében melyek a legjobb módszerek a megértéshez, a lényeg kiemeléséhez, az összefüggések látásához. 3. Fontos nevelési feladat, hogy felismerjük, ha szorongásos kudarcfélelem okozza a gyengébb teljesítményt, sikerélményt kell biztosítani tanulóinknak. Ugyanis a tanulás eredményessége szempontjából az elismerés hiánya, a közömbösség a leginkább ártalmas nevelési magatartás. (Még az elmarasztalás is jobb, mint a közömbösség!) Hogyan lehet sikerélményt biztosítani? Kisebb csoportokban való foglalkozás: o o könnyebb a megszólalás könnyebb a tanár pozitív reagálása a legkisebb eredményekre

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: 2004. Felülvizsgálat és módosítás: 2005. Felülvizsgálat és módosítás:

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program 2013

Pedagógiai program 2013 Pedagógiai program 2013 Tartalom Bevezető... 3 I. Az iskola nevelési programja... 5 1. Hitvallásunk...5 2. A nevelés-oktatás céljai...6 3. A pedagógusok nevelési-oktatási feladatai, ennek eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÓSGYŐRI SZENT FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok 3. oldal 1 Az intézmény nevelési programja 6. oldal 1.1. Az iskolai nevelés-oktatás alapvető

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE...

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... 6 3 NEVELÉSI-OKTATÁSI ESZKÖZRENDSZER... 9 4 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben