Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013."

Átírás

1 HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK Bevezető A házirend célja A házirend hatálya A házirend elfogadásának szabályai A házirend felülvizsgálata, módosítása A tanulók közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából A házirend nyilvánosságra hozatala... 3 II. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A tanuló(k) jogai Tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása A tanuló(k) kötelessége... 8 III. AZ ISKOLA MUNKARENDJE... 9 IV. A TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK V. A TANULÓK BÜNTETÉSE VI. A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE VII. AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA VIII. A TANULÓK SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Jelen házirendet a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján az intézmény igazgatója készítette el, s terjesztette elfogadásra az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület elé. Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező. 2. A házirend célja Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják 3. A házirend hatálya 3.1. Ez a házirend vonatkozik minden iskolahasználóra (iskolába járó tanulókra, pedagógusokra, iskolai alkalmazottakra és szülőkre) 3.2. A házirend előírásai, szabályai csak az iskola területére, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre, valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra, és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak (beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig, az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is) A házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskolánk ellátja az intézményünkbe járó gyermekek, tanulók felügyeletét A házirend nyilvánossága A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskola irattárában; az iskola könyvtárában; az iskola nevelői szobájában; az iskola igazgatójánál; az iskola igazgatóhelyetteseinél; az osztályfőnököknél; a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, az iskolaszék elnökénél; 2

4 A házirend egy példányát a közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: a tanulókat osztályfőnöki órán; a szülőket szülői értekezleten. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal osztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői értekezleten. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpontban. 4. A házirend elfogadásának szabályai 4.1. A házirend tervezetét a nevelők, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el A házirend tervezetét megvitatják a nevelőtestület az iskolai tanulóközösségek (osztályok) az iskolaszék képviselői Véleményüket javaslatukat küldötteik útján juttatják el az iskola igazgatójához, aki a véleményeket egyezteti, összesíti Az iskola igazgatója a tantestület, a diákönkormányzat, az iskolaszék véleményének, javaslatainak figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezi az iskolaszék és a diákönkormányzat, majd egyetértésük esetén a házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind a egyetértési jog gyakorlását. (A házirendet az intézmény nevelőtestülete részéről az igazgató, az egyetértési jogot gyakorlók részéről pedig az iskolaszék elnöke, illetve a diákönkormányzat képviselője írja alá.) 5. A házirend felülvizsgálata, módosítása 5.1. Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha jogszabályi változások következnek be, az igazgató, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, iskolaszék együttesen igényt tartanak erre 3

5 5.2. Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév október 1-jéig javasolhatja: az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat iskolai vezetősége, szülő A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be az intézmény nevelőtestületéhez A felülvizsgálatot a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés, elfogadás) s annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell. 6. A tanulók közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából 6.1. Az iskolában a tanulók a következő tanulói közösségek munkájában vehetnek részt: diákönkormányzat, osztály,- és napközis csoport, sportkör, diákkör Diákkört a tanulók saját maguk is, legalább 6 fővel, érdeklődési körüknek megfelelően alakíthatnak. Diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját haladéktalanul értesíteni kell Az iskolában a tanulók nagyobb közösségének a Diákönkormányzat a tanulók 90 %-a minősül A Diákközgyűlést a diákönkormányzat-vezető hívja össze a KT-ben meghatározott időközönként. A diákközgyűlésen a diákönkormányzat beszámol az elvégzett feladatokról, a diákközgyűlés megvitatja és elfogadja az éves programot, két évente DÖK-elnököt választ A diákönkormányzat évente 2 tanításnélküli munkanap programjáról dönt. 7. A házirend nyilvánosságra hozatala 7.1. A házirendet az elfogadástól számított 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézmény igazgatója köteles intézkedni. 4

6 II. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA Az iskola tanulói teljes körű cselekvőképességgel rendelkező személyek, akik jognyilatkozatot tehetnek, és ezeket az iskolán belül cselekedeteik, kérelmeik, nyilatkozataik tekintetében érvényesíthetik. Csak a következő esetekben szükséges törvényes képviselőjük hozzájárulása, illetve jóváhagyása: ha a szülőre fizetési kötelezettség hárul, ha a tanulói jogviszony megszűnik, vagy szünetel, a tanítási időn kívüli programok alóli mentesítés esetén, ha a tanulmányi idő megrövidül. 1. A tanuló(k) jogai A tanuló(k) joga hogy adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára, kultúrált formában tájékozódjon tanulmányai előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével, iskolai élettel összefüggő kérdésekről, osztályfőnökétől, igazgatójától, a nevelőtestülettől. kérdéseire legkésőbb 15 napon belül érdemi választ kapjon, kérje, hogy azonos tanítási napon kettőnél több témazáró írására ne kerüljön sor, és a témazáró írásának időpontját a tanár köteles már 7 nappal előbb bejelenteni a tanulónak. (Témazárónak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely egy témakör lezárására szolgál.) az osztály képviselője nyilvántartást vezet a kitűzött dolgozatokról, és köteles a szaktanárnak jelenteni, ha az adott napra már más dolgozatot is kitűztek. dolgozatát 14 napon belül kiértékelve visszakapja, véleményt mondjon az iskola működésével, életével, pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát, véleményt mondjon az intézmény működésével kapcsolatosan diákokat érintő kérdésekben, részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon (pl.: TÁMOP-3.1.4), rendezvényeken, versenyeken, napköziotthonos, vagy tanulószobai ellátásban részesüljön, 5. osztálytól kezdődően kerettantervben meghatározott keretek között válasszon a választható tantárgyakból, vallásának gyakorlásához, de oly módon, hogy azzal nem akadályozhatja az iskolai oktató nevelő munkát, valamint mások személyiségét, méltóságát, kezdeményezze diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozását, választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre, 5

7 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön (iskolaorvos, iskola fogorvos) saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi, vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől, vagy az iskola igazgatóságától, valamint, hogy ezekre az ügyekre választ kapjon, kezdeményezze fegyelmezési tanács létrehozását, egy tanévben tantárgyanként két felelésmentes órát kérni, kivéve a heti egy órás tantárgyak, amelyből évi egy óra kérhető a tanév végéig, ezt az ellenőrzőjében köteles a tanuló aláíratni a szaktanárral. (Tanév végén, ha a tanuló a felelésmentes órát rendre a javítási lehetőségek alkalmával kéri, a lehetőség hiányában automatikusan a gyengébb jegyet kapja.) plusz két felelésmentes órát kérni, igazgatói dicséret esetén, plusz egy felelésmentes órát kérni osztályfőnöki dicséret esetén, kérni átvételét másik azonos vagy más típusú nevelési, oktatási intézménybe, véleményt, javaslatot tenni osztálytársai magatartásának, szorgalmának megítéléséhez, tájékoztatást kérni az iskolában a jogainak gyakorlásához szükséges eljárásokról. joga van a nem kötelező foglalkozások igénybevételére, a nem kötelező tantárgyak megválasztására. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem kötelező) tantárgyak tanulását biztosítja: 1. évfolyamon: informatika tantárgy 2. évfolyamon: informatika tantárgy 3. évfolyamon: idegen nyelv tantárgy 4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom tantárgy 5. évfolyamon: o idegen nyelv tantárgy o matematika tantárgy o informatika tantárgy o osztályfőnöki tantárgy 6. évfolyamon: 7. évfolyamon: o idegen nyelv tantárgy o matematika tantárgy o informatika tantárgy o osztályfőnöki tantárgy o idegen nyelv tantárgy o matematika tantárgy o informatika tantárgy o osztályfőnöki tantárgy 6

8 8. évfolyamon: o idegen nyelv tantárgy o matematika tantárgy o informatika tantárgy o osztályfőnöki tantárgy Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának. A tanuló, illetve a szülő az adott tanévben, szeptember első hetéig az igazgató engedélyével, írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. 2. Tanulói jogok érvényesítése az iskolában 2.1. A tanuló egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése céljából. A Felülbírálati kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. A panasz kivizsgálására az iskolaszék jogosult. A panasz érdemi elbírálására, orvoslására, a benyújtástól számított 15 napon belül az igazgató köteles intézkedni, (mint munkáltató, vagy pedig mint intézmény-vezető) s arról írásban kell értesítenie a tanulót Jogszabálysértés esetén a tanuló, vagy a törvényes képviselője Törvényességi kérelmet adhat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre A tanuló minden egyéb az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai diákönkormányzathoz fordulhat, melynek intézési módját és rendjét a diák önkormányzati SZMSZ tartalmazza Az igazgató bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni, bárhonnan kap információt az iskola ügyeivel kapcsolatosan A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. 7

9 3. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 3.1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséről, annak fenntartásáról az iskola igazgatója o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább fél évente, o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja, az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója o a szülői munkaközösséget évente egy alkalommal, o a hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja, az osztályfőnökök: o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: szóban: o a szülői értekezleteken, o a nevelők fogadó óráin, o a nyílt tanítási napokon, o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az elsőnegyedik évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon. 8

10 3.7. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza A szülők a tanulók és a saját a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy az iskolaszékkel. 4. A tanuló(k) kötelessége A tanuló(k) kötelessége, hogy tiszteletet és megbecsülést tanúsítson nevelői, tanulótársai, valamint más iskolai dolgozók személye és munkája iránt, fegyelmezett magatartásával iskolán belül járuljon hozzá a nevelési, oktatási intézmény jó hírnevéhez, úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában, tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el, figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanidőn kívüli foglalkozásokon, a programokon felkészülten vegyen részt a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését és ellenőrző könyvét mindig hozza magával, másokra vagy önmagára veszélyes eszközt az iskolába ne hozzon, az iskola csak azokért a tárgyakért vállal felelősséget, amelyek a tanuláshoz szükségesek, illetve az aznapi ruházatért. Nem vállalunk felelősséget mobiltelefonért, arany ékszerekért, nagy értékű tárgyakért, készpénzért. ismerje meg és minden az iskola által szervezett programon tartsa be a házirend előírásait, vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, védje az udvar természeti értékeit, azokat előírásszerűen kezelje, az általa okozott kárt térítse meg, óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a közlekedési, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat, észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket, a fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztásától tartózkodjon az iskolában és az iskola területén kívüli iskolai rendezvényeken, lelkiismeretesen, fegyelmezetten végezze hetes, ügyeletes stb. megbízatásait, a tanulók ügyeljenek az iskola rendjére, tisztaságára, képviselje az iskolát képességeinek és tudásának megfelelően. 9

11 III. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 1. Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől-péntekig 7.00 órától óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedély írásbeli eseti kérelem alapján. 2. A tanulóknak tanítás előtt 15 perccel a tanítás helyére meg kell érkezni. 3. A tanítás előtti gyülekezés helye: az osztályban 4. a) Az általános iskolában a csengetési rend az alábbi: 1.óra 8.00 órától 8.45 óráig 10 perc szünet 2.óra 8.55 órától 9.40 óráig 20 perc szünet 3.óra órától óráig 10 perc szünet 4.óra órától óráig 10 perc szünet 5.óra órától óráig 5 perc szünet 6.óra órától óráig 4. b) Az általános iskola eltérő tantervű tagozatán a csengetési rend az alábbi: 1.óra 7.50 órától 8.35 óráig 10 perc szünet 2.óra 8.45 órától 9.30 óráig 15 perc szünet 3.óra 9.45 órától óráig 10 perc szünet 4.óra órától óráig 10 perc szünet 5.óra órától óráig 5. A tanítási órák ideje: 45 perc 6. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztályteremben, a folyosókon, vagy az udvaron töltik a kultúrált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját és társaik testi épségére. 7. A tanítási óra kezdetén a tanulóknak az osztályterembe kell menniük és ott fegyelmezetten kell várniuk a tanárt. 8. Becsengetés után a tanítási óra a hetes jelentésével kezdődik. A tanítási óra kezdetén és végén a tanulók a tanárt vagy az órát látogató személyt néma felállással köszöntik. 9. A tanítási órákon a tanuló köteles tanfelszerelését, füzeteit, könyveit előkészíteni, tanórán figyelni, képességeinek megfelelően aktívan részt venni a tanórai munkában, ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni, felszólításra állva felelni, tanítási idő alatt (7.45 órától az utolsó tanítási óra és tanulási idő végéig) a mobiltelefont bekapcsolni, használni nem lehet. 10

12 10. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő írásbeli (ellenőrző könyvbe beírt) kérésére, az osztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyását csak az iskola igazgatója engedélyezheti. 11. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: hetesek. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, az osztályfőnök kijelölése alapján. A hetesek nevét az osztálynaplóban fel kell tüntetni. A hetesek feladataikat a tanítási idő előtt 15 perccel kezdik meg. A hetesek feladatai az alábbiak: gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (tábla, kréta, stb.), a szünetben a termet kiszellőztetik, a szünetben a tanulókat a folyósóra, vagy az udvarra kiküldik, az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét, ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatóságnak, óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják az ablakokat, leoltják a villanyt, összeszedik a szemetet, a tanítás végén felrakatják társaikkal a padokra a székeket, stb.) 12. A tanulónak a tanóráról, vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői, vagy orvosi igazolással kell igazolni. a.) A szülő egy tanévben legfeljebb három tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló ellenőrző könyvébe kell beírni. b.) A szülőnek a betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét. c.) A tanulóknak a szülői, vagy a szülő által aláírt orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. d.) Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár(ok) által megszabott határidőn belül. 11

13 A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 2. A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. 3. Az iskola a napközi otthonba és minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 4. Amennyiben a napközis csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek mindkét szülője dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények között élnek. 5. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és délután órától óráig csoportonként változóan tartanak. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók számára óráig az iskola felügyeletet biztosít. 6. A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 7. A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 8. Lehetőséget biztosítunk a tanórán kívüli foglalkozásokon is elektronikus eszközök CD, DVD, laptop, pendrive használatára. 9. A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek: osztályonként egy tanulmányi felelős, egy tisztaságfelelős, egy játékfelelős, két napos felelős (pl. terítő felelős). 10. A tanulmányi felelősök megbízatása egy tanévre szól. Feladatai: gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap az osztálytanító és a napközis nevelő asztalára készítik, figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra, segítenek a házi feladatok ellenőrzésében. 12

14 11. A tisztaságfelelősök megbízatása egy tanévre szól. Feladatai: felügyelnek a napközis terem és a mosdók rendjére,tisztaságára, ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét, a tanulás végén letörlik a táblát. 12. A játékfelelős megbízatása egy tanévre szól. Feladatai: nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában, felügyel a csoport játékainak megóvására, rendet tart a csoport játékszekrényében. 13. A naposok megbízatása egy hétre szól. Feladatai: segítenek a konyhai dolgozóknak az étkezések lebonyolításában, megterítenek étkezés előtt, tálalnak, ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát. Térítési díj befizetésének és visszatérítésének szabályai Tanév elején az intézményvezető felméri, hogy a törvényi szabályozás alapján mely tanulók jogosultak igénybe venni a térítési díj kedvezményeket. A felmérés alapján határozatot hoz a megállapított térítési díjról, melyről írásban értesíti az érintett családokat, valamint az élelmezésvezetőt. A térítési díjakat az étkezést megelőző hónap végén, előre kell befizetni. A befizetés időpontját jó látható helyen ki kell függeszteni. Az étkezést csak az a gyermek, illetve felnőtt veheti igénybe, akinek részére előzőleg a térítési díj be lett fizetve. A túlfizetés leszámítása a következő havi befizetésnél történik. IV. A TANULÓI JUTALMAZÁS, DICSÉRETEK 1. Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 2. Az iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban 3. Az iskolai jutalmazás formái: tanítói, napközis nevelői, tanári dicséret, szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatóhelyettesi dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret. 13

15 4. A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az iskolai szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt pedig igazgatói és nevelőtestületi dicséret mellett oklevéllel és tárgyjutalommal ismeri el az intézmény osztály végén József Attila plakettel jutalmazható az a tanuló, aki kiváló tanulmányi eredményt ér el, példamutató magatartást tanúsít, és az iskola hírnevének emeléséhez jelentős mértékben hozzájárul. V. A TANULÓK BÜNTETÉSE 1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit, folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni. 2. Az iskolai büntetések formái: tanári figyelmeztetés szóban tanári figyelmeztetés írásban osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, igazgatói figyelmeztetés igazgatói intés igazgatói megrovás, nevelőtestületi figyelmeztetés, nevelőtestületi intés, nevelőtestületi megrovás. 3. Ha a tanuló kötelességét súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárást az intézmény Fegyelmi Szabályzatában foglaltak szerint kell lebonyolítani. A kiszabható fegyelmi büntetések fokozatai: megrovás szigorú megrovás kedvezmények juttatások csökkentése, illetve megvonása áthelyezés más osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába eltiltás a tanév folytatásától (nem tanköteles korú diák esetén) kizárás az iskolából (nem tanköteles korú diák esetén) Súlyos jogellenes tevékenység esetén el kell tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásától, s a tanulót azonnal ki kell zárni az iskolából vagy a büntetésről a tantestület dönt. Ezek az esetek a következők lehetnek: súlyos agresszivitás mással szemben alkohol, drog fogyasztás társadalomellenes, közösségellenes cselekedetek 14

16 A fegyelmi büntetést az iskola igazgatója ismerteti a tanulókkal, az iskolaszékkel és a diákönkormányzattal. A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbezéssel élhet melynek során írásban kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójához egyéni érdeksérelemre illetve törvényességi kifogásokra alapozva.(felülbírálati kérelem, Törvényességi kérelem) 4. A tanuló iskolai tanulmányai folytatása során okozott- gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a Ptk. szabályai szerint kártérítésre kötelezhető. A Közoktatási törvény szerint az iskola a tanulónak, tanulói jogviszonnyal összefüggésben okozott kárért vétkességre tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítési kötelezettség alól két esetben mentesül az intézmény: ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. VI. A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE 1. Az iskola a tanórai foglakozások mellett - igény szerint - tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 2. A tanórán kívüli foglalkozások formái a következők: napközi, énekkar, sportkör tanfolyam, korrepetálás, szakkörök, tehetséggondozás, könyvtár, tanulmányi kirándulás, múzeum, színház, mozi látogatások, iskolai rendezvények. 3. Minden a 2. pontban részletezett iskolai rendezvény, foglalkozás csak pedagógusi részvétellel szervezhető és bonyolítható. 4. A tanórán kívüli foglakozásokra a tanulók szülői írásos engedéllyel jelentkezhetnek. 5. Ha a tanulót kérelme alapján felvették, akkor az ezeken a foglakozásokon való részvétel a tanítási év végéig kötelező. 6. A tanórán kívüli foglalkozások délután óra és óra között kerülnek megszervezésre, melyeken a részvétel kötelező. 7. A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 8. Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén. 9. A tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók rendelkezésére állnak az intézmény Taneszközei. 15

17 VII. AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA 1. Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használja. Tanítási órán kívül a tanulók (akik sportfoglalkozásra, felzárkóztató órára, tehetségfejlesztésre stb.. várnak) az iskola területén csak úgy tartózkodhatnak, ha az ott folyó munkát, napközis rendet nem zavarják. Ebben az esetben felügyelet nincs. 2. Az alábbi szaktermek használatához a szaktanár engedélye szükséges: tornaterem kémiai labor számítástechnikai terem szertárak könyvtár 3. Az iskola tanulói az intézmény létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 4. A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra. VIII. A TANULÓK SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA 1. Azt a tanulót lehet szociális segélyben részesíteni, akit előzetes környezetvizsgálat eredményeként, vagy a tanuló illetve törvényes képviselője írásbeli kérelme alapján az osztályfőnöke és az iskolai gyermekvédelmi felelős javasol. 2. Kedvezményes étkeztetés 3. Iskolai tankönyvellátás rendje Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskolai munkaközösségeket és fejlesztő munkát segítő igazgatóhelyettes a felelős. Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott tanévben: elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben. 16

18 A magasabb jogszabályok előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjéről a szaktanárok véleményének kikérésével évente a nevelőtestület a dönt az alábbiak figyelembe vételével: A nevelőtestület döntése előtt az iskola igazgatója felméri, hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a napköziben, tanulószobán tankönyvet biztosítani. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül. Az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rászoruló tanulónak a támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja. A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás tanulók közötti szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat véleményét. IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00 óra és óra között. A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szülők és a tanulók az ügyeleti rendről a hirdetőtáblán keresztül szerezhetnek tudomást. 2. A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején osztályfőnöki órán / szülői értekezleten a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell, illetve az iskolában jól látható helyen ki kell függeszteni. 17

19 X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Házirend Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyásával lép életbe, s ezzel egyidejűleg a korábbi Házirend szabályai hatályon kívül kerülnek. A dokumentum szerves mellékletét képezi az iskola diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata. Az abban foglaltakat a házirend szabályainak érvényesítése során kötelező figyelembe venni. Berettyóújfalu, augusztus 30. Hodosán Csaba igazgató 18

20 HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Házirendjét a nevelőtestület év hó napján elfogadta. Kelt: Berettyóújfalu,.. igazgató A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Házirendjét a szülői munkaközösség iskolai vezetősége év hó napján véleményezte és elfogadásra javasolta. Kelt: Berettyóújfalu,.. iskolai szülői munkaközösség elnöke A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Házirendjét az iskolai diákönkormányzat év hó napján véleményezte és elfogadásra javasolta. Kelt: Berettyóújfalu,.. iskolai diákönkormányzat vezetője 19

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E Az intézmény házirendje a bevezetőben említett közös szabályokon kivűl összetevődik az ÁMK (6. oldaltól a 17. oldalig) és az óvoda házirendjéből (18. oldaltól a 26.

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK: Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata... 4 2. A házirend hatálya... 5 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUNGL GYÖRGY IGAZGATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben