HÁZIREND. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6."

Átírás

1 HÁZIREND Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt

2 A házirend tartalma és hatálya A házirendet az intézményvezetı elıterjesztésére a nevelıtestület fogadja el, a Diákönkormányzat és az Iskolaszék egyetértésével. A házirend biztosítja a mőködés kereteit az oktató-nevelı feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. Elısegíti az intézmény pedagógiai programjának megvalósítását, szabályozza a belsı rendet, ezért betartása kötelezı mindenki számára. A házirend hatálya kiterjed: - az iskolai élet (beleértve az intézménybe érkezéstıl az onnan való távozásig az iskolai élet különbözı helyszínei közötti közlekedést is), valamint az intézmény területén kívüli, az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényekre - a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülıre, aki a gyermek törvényes képviselıjeként gyakorol jogokat, és teljesít kötelezettségeket. - a kihirdetés napjától a magasabb szintő jogszabályban, vagy A házirenddel kapcsolatos szabályok fejezetben meghatározottak szerinti felülvizsgálatot követı új házirend hatálybalépésének idıpontjáig. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok nappali tagozaton A tanuló az iskolai jogviszonyon alapuló jogait a beiratkozás napjától kezdve gyakorolhatja (részt vehet például az iskola szünidei rendezvényein - pl. nyári táborok - és felkészítı foglalkozásain). Az elsı tanév megkezdését követı elsı naptól fogva pedig a szociális támogatáshoz való jogok, valamint a részvételi és választási jogok is megilletik. A tanulónak joga van a tanuláshoz, ismeretszerzéshez, személyisége fejlesztéséhez igénybe venni az iskola adott személyi és tárgyi feltételeit a tanítási idı alatt, illetve más esetekben tanáraival megbeszélt helyen és idıpontban. A tanulónak indokolt esetben lehetısége van szaktanárainál külön foglalkozások, konzultációk kezdeményezésére. A tanulónak joga van tanárainak és az iskola technikai dolgozóinak jogait és kötelességeit megismerni. A tanuló nem köteles egy tanítási napon kettınél több egész órás dolgozatot megírni, de köteles elıre figyelmeztetni a szaktanárokat a várható torlódásról. Ha a témazáró dolgozat megíratására szánt idı több mint 60 perc, akkor aznap másik témazáró dolgozat már nem iratható. Röpdolgozatok kisebb tananyagegységekbıl bejelentés nélkül irathatók. A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét és témáját legalább 5 munkanappal hamarabb megismerje. A tanulónak joga van írásbeli dolgozatát a megírástól számított 20 tanítási (munka) napon belül kijavítva látni. Ellenkezı esetben nem köteles az érdemjegyet elfogadni. A tanulónak joga van szóban vagy az ellenırzıbe bejegyzett formában folyamatosan értesülni érdemjegyeirıl. A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselı útján a jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintı döntések meghozatalában. E joga érvényesülése érdekében az iskolában Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) mőködik, amely az iskolaszékben is képviselteti magát. A tanuló e szervekbe választó és választható, melynek részletes szabályait a diákönkormányzat SZMSZ-e tartalmazza. Minden tanulónak joga a Diákönkormányzat segítségével érdekeit érvényesíteni, a DÖK mőködési szabályzatát megismerni. A tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt mondjon az iskolai élet során szerzett tapasztalatairól, az ıt tanító tanárok munkájáról. Véleményalkotásra lehetısége van nyilvánosan is (pl. diákközgyőlés, osztályfınöki óra), de lehetısége van anonim módon is. (pl. minıségirányítási rendszer mőködésén belül kérdıívek kitöltésével). A tanulónak joga, hogy levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az iskolába érkezı postai küldeményeit az iskola titkárságán veheti át, azt az iskola nem bonthatja fel, nem iktathatja. A küldemény érkezésérıl az osztályfınöke tájékoztatja. A tanuló a tanulói fórumon ( pl. diákközgyőlés) személyesen is képviselheti érdekeit, egyéb esetben a tanuló érdekében eljáró pedagógus (pl. DÖK patronáló tanár, gyermekvédelmi felelıs), illetve a DÖK szóban vagy írásban intézhet kérdést az iskola vezetıségéhez és pedagógusaihoz, és arra legkésıbb a megkereséstıl számított 30 napon belül joga van érdemi választ kapni. A jogérvényesítés sorrendje: - szaktanár 2

3 - osztályfınök - igazgató - iskolaszék - kerületi önkormányzat Az esetleges jogsértés orvoslását a jogsérelem szintjén kell kezelni. A tanulónak joga van kérnie érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha azt törvénysértı módon, vagy nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett tantárgyi törzsanyag és osztályozási elvek alapján állapították meg. Ilyen irányú kérvényét az iskola igazgatójának nyújthatja be. A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskola létesítményeit, termeit és felszereléseit jelen házirendben foglaltak szerint. A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben ingyenes tankönyvellátás, étkezési hozzájárulás részesüljön. Erre vonatkozó kérelmét a jogszabályban meghatározott idıben, a szükséges dokumentumok bemutatásával nyújthatja be. A tanulónak joga, hogy egyházi jogi személy által hit és vallásoktatásban részesüljön az iskolában. Tanév elején szeptember 15-ig - elvégzett írásos felmérés során ha legalább hat tanuló és szülıje (gondviselıje) erre vonatkozó igényét bejelenti, akkor az iskola biztosítja a feltételeket, úgy hogy az alkalmazkodjon a tanórai foglalkozások rendjéhez. A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális, sport és egyéb szabadidıs rendezvényein, hozzájusson a pályázati lehetıségekhez. A tanulónak joga van szülıjével (gondviselıjével) kérvényezni, hogy a tankötelezettségnek magántanulóként tehessen eleget, illetve kérje tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését. A kérvényt az iskola igazgatójához kell írásban benyújtani. Az iskola igazgatója a hatályos jogszabályok betartásával dönt a kérelemrıl és engedélyezés esetén írásban tájékoztatja a tanulót arról, milyen módon kell eleget tennie tanulmányi kötelezettségének. A tanuló kiskorú tanuló szülıje aláírásával a félév, illetve a szorgalmi idı utolsó napját megelızı harmincadik napig jelentheti be írásban az iskola igazgatójának, ha osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság elıtt kíván vizsgázni. A vizsgát az OKÉV által kijelölt intézmény szervezi. A tanuló rendszeres egészségügyi felügyeletét az iskolaorvos és a védını tanév elején meghatározott rendelési idı szerint látja el. A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlıdése szükségessé teszi az egészségügyi felvilágosítást. Az iskolaorvos, az osztályfınök kérésére felvilágosító elıadásokat tart. Az iskolaorvos, védını fogadja, és tanáccsal látja el a tanulókat a rendelési idıben egyéni problémáikkal kapcsolatban is. A tanulónak joga van tanulószobai foglalkozásra, korrepetálásra, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásra jelentkezni. A jelentkezése alapján minden tanuló részére a foglalkozáson való részvételt biztosítjuk. A ped-pr. meghatározott óraterve szerinti kötelezı és választható foglalkozáson való részvételt a tanuló a beiratkozással együtt vállalja. Ez a képzés során nem módosítható. - Emelt szintő érettségire felkészítı foglalkozásra melyeket elızetes felmérés alapján hirdetünk meg a 10. évfolyamon május 20-ig a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. A nem kötelezı érettségi tárgyak esetén a csoport indításának feltétele min. 6 fı. A foglalkozásokon való részvétel módosítására csak a tanév lezárását követıen, legkésıbb szeptember 5-ig az igazgatóhoz írásban benyújtott kérelem alapján van lehetıség. Az igazgató az osztályfınök és az érintett szaktanárok véleményének meghallgatása után dönt a kérelemrıl. Már korábban is mőködı csoport munkájába való bekapcsolódás feltétele a hiányok pótlása, sikeres különbözeti vizsga. A tanulónak joga van az iskola diáksportköre sportfoglalkozásain, versenyein, bajnokságain, rendezvényein részt venni, azokra javaslatot tenni, elıkészítésükben, szervezésükben testnevelı tanáraikkal, szabadidıszervezıvel együttmőködni. A tanulónak és szülıjének (gondviselıjének ) joga megismerni a következı tanévben használandó tankönyvek listáját, és kötelessége ezen kiadott tankönyvlistán írásban jelezni azt, hogy melyik tankönyvet kívánja az iskolán keresztül beszerezni. A tankönyvterjesztés részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza. A tankönyvön és a hagyományos iskolai felszerelésen (füzet, dolgozatfüzet, írószer, számológép) túl szükséges taneszközökrıl minden szaktanár a tanév utolsó hetében ad tájékoztatást a tanulók részére. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok esti tagozaton A tanulók tantárgyválasztása: a pedagógiai program tantárgyi rendszere felsorolja az oktatott tantárgyakat, a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket. 3

4 Idegen nyelv választása a gimnáziumban: az angol és a német nyelv közül kell egyet választani, lehetıleg azt, amelyikbıl van némi elızetes tanulmánya a jelentkezınek. A nyelvi csoportba osztásról az igazgató dönt. Az érettségi vizsga tantárgyainak kiválasztásánál az érettségi vizsgaszabályzatban foglaltakat kell betartani. A tanulók az iskola által kiválasztott tankönyvekbıl tanulnak, ingyenes tankönyvet nem tudunk senkinek sem biztosítani. Diákigazolványt az iskolatitkárnál lehet igényelni. Az igazolványok megérkezését a hirdetıtáblán hozzuk az érintettek tudomására. Tanulói kötelezettségek végrehajtásának módja Az iskolában mindenkinek kötelessége, hogy tiszteletben tartsa a másik ember méltóságát, jogait és ezek megsértése esetén a jogérvényesítés sorrendjében észrevételt, panaszt tegyen. A tanulónak kötelessége különösen: A tanulónak nemcsak joga, de kötelessége is részt venni a kötelezı és az általa szabadon választott foglalkozásokon, azokon tudása és képessége szerint dolgozni. A tanulónak kötelessége, hogy a tanítási órákon jelen legyen, házi feladatát elkészítse, felkészüljön a tanítási órákra, foglalkozásokra, hiányzásait jelen házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanuló kötelessége, hogy írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja a tantárgyi követelményeknek megfeleljen. Ha a tanuló bármilyen jogcímen vizsgára kötelezett vizsgáját a hatályos jogszabályok és az SZMSZ elıírásai szerint kell teljesítenie. Ismerje és tartsa be a higiéniai, munka- és tőzvédelmi, katasztrófavédelmi elıírásokat jelen házirendben foglaltak szerint. Megfelelıen ırizze és kezelje a szaktanár által rábízott eszközöket (pl. szemléltetı anyag, falitérkép, könyvek stb. épületen belüli szállítása esetén), illetve az általa használt eszközöket (pl. tanítási órán könyvek, kísérleti eszközök, számítógépek, sporteszközök stb.) Az egyértelmően bizonyítható károkozásért a Ktv. 77. (1), (2) bek. alapján kártérítési felelısséggel tartozik. Pedagógus felügyelete, esetleg irányítása mellett részt vegyen, közremőködjön saját környezetének és az általa használt eszközöknek rendben tartásában. Vigyázzon a tantermek és az iskola egészének tisztaságára. Az egyértelmően bizonyítható károkozásért, a Ktv. 77. (1), (2) bekezdése alapján, kártérítési felelısséggel tartozik. A tanuló az olyan eszközhiányért (pl. könyvtári könyv, videokazetta), mely visszaszolgáltatási, elszámolás kötelezettséggel jár, teljes anyagi felelısséggel tartozik. Az iskolai ünnepélyeken alkalomhoz illıen jelenjen meg: fiúk: fekete vagy sötétkék nadrág (öltöny), fehér ing lányok: fekete vagy sötétkék szoknya vagy nadrág (kösztüm), fehér ing (blúz) Testnevelési órán sportfelszerelésben jelenjen meg amely: fiúk/lányok: rövid ujjú póló (vállat takaró), rövid vagy hosszú nadrág, fehér zokni, váltó cipı, rossz idıben bármilyen melegítı nadrág és felsı. Tanóra alatt mobiltelefonját kikapcsolt állapotban tartsa. Az iskolába az oktatáshoz szükséges eszközöket hozza magával. Tanítási órára becsengetéskor menjen be a tanterembe, vagy a szaktanterem elıtt várakozzon. Az óráról való indokolatlan távolmaradás igazolatlan órának számít. A nappali tagozatos tanuló hiányzását, annak okát a hiányzás elsı napján szülıje (gondviselıje) útján telefonon jelezze az osztályfınöknek. A nappali tagozatos tanuló amennyiben a tanítási órán zavarja társainak a tanuláshoz való jogát, úgy szaktanára utasítására köteles a tanári folyosón tartózkodni és a kapott feladattal foglalkozni. Ezen feladat végrehajtását a tanár számon kérheti, és annak eredményességét értékelheti. A tanulóknak tilos Az iskola egész területén, továbbá bármilyen iskolai rendezvényen szeszes italt, kábítószernek minısülı készítményt fogyasztania, terjesztenie, valamint dohányoznia. Az esti tagozatos tanulók után az udvar kijelölt területén dohányozhatnak. Tanítási órán rágógumit fogyasztania, étkeznie, a tanítási óra rendjét megzavarni Más személyek testi épségét veszélyeztetı tárgyat (pl. bicska, kés, fegyver, petárda, boxer stb.) az iskola épületébe, iskolai rendezvényekre hoznia. 4

5 Tanulók dicsérete és fegyelmezése, kártérítése A dicséret és jutalmazás elvei Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót aki képességeihez mérten - tanulmányait kiemelkedıen végzi - kitartóan szorgalmas - példamutató közösségi magatartást tanúsít - eredményes kulturális tevékenységet folytat kimagasló sportteljesítményt ér el - jól szervezi és irányítja a közösségi életet - egyéb módon hozzájárul az iskola jó híréhez A dicséret és jutalmazás formái Nappali tagozaton: A kiemelkedı tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga után, a kiugró eredményő együttes munkát, és példamutató egységes helytállást tanúsító közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni. A szóbeli és írásos dicséreteket az ellenırzı könyvbe és az osztálynaplóba be kell jegyezni. Az írásos dicséret formái: szaktanári dicséret osztályfınöki dicséret igazgatói dicséret nevelıtestületi dicséret Az egész tanévben kiemelkedı teljesítményő tanulók tantárgyi dicséretet kaphatnak, melyet a bizonyítványba is be kell jegyezni. Az iskolai szinten kimagasló teljesítményő tanulók igazgatói és általános nevelıtestületi dicséretét tanévzáró ünnepély nyilvánossága elıtt könyvjutalommal vagy oklevéllel kell elismerni. Esti tagozaton: Azt a tanulót, aki képességeihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, - vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, - vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, - vagy az iskolai, illetve iskolán kívüli vetélkedıkön részt vesz, - vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megırzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedı tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: - szaktárgyi teljesítményért, - példamutató magatartásért, - kiemelkedı szorgalomért dicséretben részesíthetık. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. Deák díj Évente egy alkalommal a Deák héten ünnepélyes keretek között kerül sor a Kiváló Deák-diák díj emlékplakett átadására. A díjat négy kategóriában tanulmányi-, sport-, kulturális-, közösségi tevékenységért - egy-egy tanuló kaphatja meg. A díjazott tanulók személyére a nevelıtestület bármely tagja felterjeszthet javaslatot, a díj odaítélésérıl a nevelıtestület szavazással dönt. Fegyelmi intézkedések Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi a házirendben foglaltakat nem tartja be igazolatlanul mulaszt tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít fegyelmi intézkedésben részesítendı, mely a súlyosabb fegyelemsértést megelızı nevelési eszköz. A cselekmény súlyától függıen az írásos intézkedés elıtt szóbeli figyelmeztetésben is részesíthetı a tanuló. A fegyelmi intézkedéseket a tanuló ellenırzıjébe, valamint az osztálynaplóba is be kell írni. Az írásos fegyelmi intézkedések: szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás osztályfınöki figyelmeztetés, intés, megrovás 5

6 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás Az igazgatói írásbeli intést az osztályfınök is kezdeményezi. Fegyelmi eljárás, fegyelmi büntetés Az a tanuló, aki kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendı. Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a Fegyelmi Bizottság jogosult. A felelısségre vonás eljárásmódját a kötelezettségszegést követıen 3 hónapig jogszabály határozza meg. Fegyelmi büntetések: megrovás szigorú megrovás kedvezmények juttatások csökkentése, illetıleg megvonása áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába eltiltás a tanév folytatásától kizárás (nem tanköteles tanulónál) A tanuló kártérítési felelıssége Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz a kár értékének megállapítása után a kárt meg kell térítenie. A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelezı legkisebb munkabér egy havi összegének 50 %-át nem haladhatja meg. Szándékos károkozásnál ha a tanuló korlátozottan cselekvıképes a kártérítés a legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja meg. Nappali tagozatos tanuló által okozott kárról az osztályfınök értesíti a szülıt. A gazdasági vezetı feladata a kártérítés rendeztetése a szülıvel, vagy gondviselıvel. Általános szabályok Iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályok Az iskola épületébe reggel órától lehet bejönni. A napi tanítási idı 8 00 órától óráig tart heti órarend alapján. Az elsı tanítási óra kor kezdıdik. A nulladik óra kor kezdıdik és 40 perces. Esti tagozaton az elsı tanítási óra kor kezdıdik. Ennek megfelelıen a csengetési rend: Nappali tagozat 0. óra óra óra óra óra óra óra óra óra Esti tagozat 1. óra óra óra óra óra óra óra óra A mindenkori órarendben elıírt elsı foglalkozás elıtt a tanulóknak minimum 5 perccel az iskolába kell érkezniük. Az elkésı tanuló nem zárható ki a tanítási óráról, a foglalkozásokról. A késés idıtartamát a szaktanárnak a naplóba be kell jegyezni. A késések ideje összeadódik, és ha eléri a 45 percet akkor igazolt, vagy igazolatlan órának minısül. Az iskola kapuja tanítási idı alatt ig zárva van. Az iskola épületét ez idı alatt az osztályfınök távolléte esetén az igazgató vagy annak helyettesei által az ellenırzıbe bejegyzett, írásos engedéllyel lehet elhagyni. Az iskolából való távozás minden egyéb esetben az órarendben meghatározott idıben történik. Az esti tagozaton a tanítási rend meghatározása minden évben az éves munkatervben történik. Hiányzások igazolása, engedélyezésének rendje Nappali tagozaton a hiányzást legkésıbb a mulasztást követı elsı osztályfınöki óráig igazolni kell. A betegségbıl adódó hiányzást a szülı az ellenırzıkönyvben igazolja. Három napnál hosszabb mulasztás esetén 6

7 orvosi igazolás mellékelésére is szükség van. A gondviselı egy tanévben max. 3 napot igazolhat orvosi igazolás melléklete nélkül. A fenti hiányzáson túl a szülı elıre, írásban benyújtott kérelmére az osztályfınök 3 nap távollétet engedélyezhet indokolt eset 3 napnál hosszabb idıt az igazgató engedélyezhet az osztályfınök egyetértésével. A tanuló kötelessége osztálytársaitól, szaktanáraitól az órán elvégzett tananyagra, feladatokra vonatkozó információ beszerzése. A hiányzások miatti tanulmányi elmaradást a szaktanár által meghatározott határidıig pótolni kell. Ezen határidı meghatározásakor ügyelni kell arra, hogy 1 hétnél hosszabb hiányzás esetén a hiányok pótlására legalább három munkanap álljon a tanuló rendelkezésére. Igazolatlan az a hiányzás, amelynek indoklását az osztályfınök nem fogadja el. Ha a tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan tanórai mulasztása együttesen tantárgyanként meghaladja az éves óraszám 30%-át, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelıtestület engedélyezi az osztályozóvizsga letételét. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen meghaladja a 250 órát, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelıtestület engedélyezi az osztályozóvizsga letételét. Tanköteles tanuló esetén, ha a tanuló egy tanévben tíz óránál többet mulaszt igazolatlanul az iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye szerint illetékes jegyzıt. Megszőnik a tanulói jogviszonya a tanköteles kivételével annak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt. Esti tagozaton a hiányzások száma esti tagozaton a kötelezı óraszám 20%-át nem haladhatja meg, továbbá: A tanuló hiányzását az egyes tanítási órákról valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell. A tanuló elızetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolából. A hiányzás okát ebben az esetben is be kell jelenteni az osztályfınöknek. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének elsı napján, de legkésıbb egy héten belül igazolhatja mulasztását. Az igazolást az osztályfınöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazolatlanok maradnak, ha az elıírt határidı alatt nem igazolja távolmaradását. A beszámolókról és a vizsgákról igazolatlanul mulasztó tanulónak a tanulói jogviszonya megszőnik. Rendezvények, ünnepek rendje, normatív szabályai Intézményi szintő ünnepélyek, megemlékezések es forradalom és szabadságharc os forradalom Az intézményi szintő hagyományos rendezvények - Tanévnyitó iskolagyőlés - Tanévzáró ünnepély - Deák napok iskolánk hagyományırzı programja - Esti tagozatosok karácsonyi ünnepsége, jótékonysági árverése - Szalagavató bál - Ballagás Az intézményi szintő ünnepélyeken, megemlékezéseken, hagyományos rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele kötelezı. Az intézményi ünnepélyeken, megemlékezéseken, a tanévzáró ünnepélyen, a szalagavató bálon és a ballagáson a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplı ruhában kell megjelenni. Ünneplı ruhában kell megjelenni a vizsgákon is, valamint alkalmanként, ha a tantestület egyetértésével az igazgató úgy rendelkezik. A pedagógusok és a tanulók ünnepi viselete: férfiaknak fekete, vagy sötétkék nadrág (öltöny) fehér ing, nıknek fekete vagy sötétkék szoknya, vagy nadrág (kosztüm), fehér ing (blúz) Az osztályközösségek szintjén megtartott megemlékezések - Aradi vértanuk emléknapja (október 6.) - Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (február 25.) - Holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok Általános szabályok A tanítás az órarendben meghatározott módon nappali tagozaton a 0. óra 7.15-kor, az 1. óra pedig 8.00-kor, esti tagozaton az elsı óra kor kezdıdik. A tanórákon való megjelenés kötelezı. 7

8 Minden tanítási óra nappali tagozaton 45 perces, kivéve a 0. órákat, melyek 40 percesek, esti tagozaton 40 perces. Az óraközi szünetek nappali tagozaton 10 percesek, az ötödik óra után 20 perces szünet következik, esti tagozaton 5 percesek, az ötödik óra után 10 perces szünet következik. Az óraközi szünethez a tanulónak és a tanárnak egyaránt joga van. Becsengetés után a tanulók a kijelölt tanteremben, illetve szaktanterem elıtt várják a tanárt. A tornateremben és a szaktantermekben a tanulók csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. Lyukas óra esetén a tanulók az aulában tartózkodnak, amennyiben osztálytermükben az adott idıpontban tanórai foglalkozás van. Az iskola rendjét a nappali tagozaton az ügyeletes tanárok biztosítják az ügyeletes tanulók és a hetesek segítségével. Az ügyeletes tanár ügyeleti idejében köteles felügyelni az épület rendeltetésszerő használatát. Nappali tagozaton az ügyeletes tanulók feladata szünetekben a tanári folyosó rendjének biztosítása. Hetes kötelességei nappali tagozaton A hetest az osztályfınök jelöli ki. Minden tanítási óra azzal kezdıdik, hogy a hetes számba veszi a hiányzókat és jelenti az órát tartó tanárnak. Az órák közötti szünetben gondoskodik a tanterem szellıztetésérıl, a terem és a tábla tisztaságáról, krétáról és szivacsról. Ha az osztályok között teremváltás történik a távozó osztály hetese törli le a táblát. Ha becsöngetés után 5 perccel a tanár nem jelenik meg az órán, jelenti azt a tanáriban. Az utolsó óra után az ablakokat becsukja, a villanyt lekapcsolja. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken tiltott magatartás Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken ugyanazon magatartási szabályokat kell betartani mint az iskolai foglalkozásokon. Tilos: - szeszes italt, kábítószernek minısülı készítményt fogyasztania, terjesztenie, valamint továbbá a nappali tagozatos tanulónak dohányoznia. Esti tagozatos tanuló csak a kijelölt dohányozóhelyen dohányozhat. - a foglalkozás a rendezvény rendjét megzavarni - más személyek testi épségét veszélyeztetı tárgyat (pl. bicska, kés, fegyver, petárda, boxer stb.) magánál tartani - az iskola jó hírét veszélyeztetı magatartást tanúsítania. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási idıben és azután is kizárólag pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók csak a terembeosztás szerinti idıben tartózkodhatnak, kizárólag szaktanári felügyelettel. Tanítási idın túl tanuló csak szervezett foglalkozás, engedélyezett diákkör keretében, vagy külön igazgatói vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel tartózkodhat a házirend és a teremhasználati rend betartásával. Szombaton és vasárnap az intézmény rendezvény hiányában zárva tart. A szokásos nyitvatartási rendtıl való eltérésre az intézményvezetı adhat engedélyt, kérelem alapján. Szünetek idıtartama alatt nyitva tartás csak az intézményvezetı engedélyével szervezett programokon van. Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a bejárati ajtóra ki kell függeszteni. Szaktantermek használati rendje A speciálisan felszerelt szaktantermekben könyvtár, idegen nyelvi terem, kémia-biológia elıadó, fizika elıadó, informatika terem, rajz szaktanterem, ének szaktanterem, tornaterem, konditerem, klub jól látható helyen a terem használati rendet fel kell tüntetni. A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelıse állítja össze, és az intézményvezetı hagyja jóvá. A helyiséghasználati rendet a terem ajtaján el kell helyezni. Az osztályfınökök tanév elején tájékoztatják a tanulókat az elıírásokról. A helyiség felelısének engedélye kell a szaktantermek használatához. A szaktanterem ajtajára az órarend szerinti beosztást ki kell tenni. 8

9 Ebédlı Ebédelés rendje nappali tagozatos tanulók részére: Az étkezést és között kell lebonyolítani az év elején elkészült étkezési rend szerint. Ez a beosztás megtalálható az ebédlıben és az aulában. Az ebédlı helyisége egyéb célra (pl. tanítási óra) csak indokolt esetben használható. Az ebédlı elıterében 7.00-tıl ig mőködı büfé szolgáltatásait tanulók tanítási óra alatt csak akkor vehetik igénybe, ha órarend szerinti lyukas-órájuk van. A tanulók által az iskolába bevitt értékek ırzése A tanuló a tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges tárgyakat, eszközöket csak saját anyagi felelısségére hozhat magával. Nagyobb értékő tárgyi eszközök, pénz biztonságos ırzését a tanuló alkalmanként kérheti, eseti megállapodással a gazdasági ügyintézıtıl vagy annak távollétében az igazgatóhelyettestıl. A tanuló ékszereinek, nagyobb értékő eszközeinek a testnevelési óra ideje alatti biztonságos ırzésére a testnevelési szertárban elhelyezett kazettát kell használni. A testnevelési órán az öltözık és a szertár zárva tartásáért a testnevelı tanár a felelıs. Személyes tárgyakat az öltözıszekrényben lehet tárolni, melyek zárva tartásáért a szekrényt használó tanulók felelısek. Az öltözıszekrények elosztása év elején osztályfınökök vezetésével történik. A szekrénykulcs biztosítása, megırzése a tanulók feladata. A tanulóknak, dolgozóknak lehetıségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat az iskola udvarán található, zárható kerékpártárolóban kell tárolni. A kerékpártároló építményhez a kulcsot a gazdasági irodán lehet átvenni letéti díj ellenében, melyet a tanuló tanulói jogviszonyának, a dolgozó közalkalmazotti jogviszonyának megszőnésekor a kulcs leadásával egyidıben visszakap. (a kulcs elvesztése esetén ezen letéti díjból kell fedezni az új kulcs másolásának költségét) A kertkapu kulcsa a portáról kérhetı el, a kerékpár elhelyezése, vagy elvitele után ott is kell leadni. Betartandó védı, óvó elıírások Munkavédelmi, tőzvédelmi, katasztrófavédelmi stb. szabályzatok tanulókra vonatkozó részei Tőzrendészeti és munkavédelmi ismeretek a tanulók részére Az elsı tanítási napon a tanulónak tőzrendészeti és munkavédelmi oktatáson kell részt vennie, amit az osztályfınök tart. Az elsı szakórákon a szaktanárok tőzrendészeti és munkavédelmi oktatása egészíti ki a tudnivalókat. Tanulmányi kirándulás elıtt, illetve közhasznú munkavégzés elıtt és minden olyan alkalommal, amelyre a korábbi oktatások alapján nem tekinthetı kiképzettnek a tanuló szintén oktatásban részesül. A tanuló köteles ennek értelmében cselekednie, mind az iskola területén mind egyéb iskolai rendezvényeken, programokon, tanulmányi kiránduláson. Amennyiben valamilyen okból ezekrıl az órákról, alkalmakról hiányzott, úgy köteles pótolni. Cél: a., A tőzkeletkezés, illetve a baleset megelızése b., A már bekövetkezett esemény következményeinek csökkentése, illetve a kár- keletkezés megakadályozása. Tőzvédelem Megelızı intézkedések - Az iskola egész területén a tanulók számára a dohányzás tilos,esti tagozatos tanulók csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak. - Nyílt lángot csak tanári felügyelet mellett, s a meghatározott helyiségben (szaktantermek) használhatnak. - A papírkosárba még az eloltott gyufaszálat sem szabad bedobni. Ezeket külön kell győjteni és a tanár semmisíti meg azokat. - A tanulók az alagsorban tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. (gázóra, kazán, vezetékek) - A tanulók gázkészüléket csak tanár jelenlétében használhatnak, elektromos berendezéseket max. 24 V-os feszültséggel mőködıt használhatnak, tanári felügyelet mellett. - A berendezéseken biztonságot csökkentı változást eszközölni tilos. - Világító berendezésen, eszközön éghetı díszítıanyagot elhelyezni nem szabad, azt állandóan szabadon, hozzáférhetı helyen, tisztán kell tartani. 9

10 - A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a környezetére tőzveszélyt ne jelentsen. - Audiovizuális készülékeket csak a tanár kezelheti, azokat a tanulók által használt padon elhelyezni nem szabad. - Tőzveszélyes folyadékok használata esetén nyílt láng a helyiségben nem lehet. (festés, ragasztás) - Gázömlés esetén azonnal kereszthuzatot kell létesíteni, a helyiséget haladéktalanul el kell hagyni, amennyiben lehetséges, a gázömlés okát meg kell szüntetni (pl., nyitott gázcsap) s az esetet a portán azonnal jelenteni kell. - Laboratóriumi munkáknál a köpenyek ujját és elejét végig be kell gombolni. Hosszú haj esetén köteles a tanuló a haját feltőzni. Egyébként a szaktantermek egyedi elıírásai a mérvadóak. - A tantermek, folyosók közlekedési útvonalait, valamint a lépcsıházakat szabadon kell hagyni. A termekben nem szabad a kijárási lehetıséget eltorlaszolni. - Kiránduláson tüzet rakni csak a kijelölt helyen (engedélyezett idıszakban) szabad. Tőzveszélyes folyadékot (benzin) a tőzgyújtás gyorsítására használni tilos. A tüzet távozás elıtt gondosan el kell oltani és a hamut homokkal beszórni. A tőzgyújtás helyét 30 cm szélesen körül kell árkolni az avartőz megakadályozása céljából. A kirándulók vegyék figyelembe az esetleges tőzgyújtási tilalmat! Tennivalók tőz esetén: 1. Minden körülmények között el kell kerülni a pánikot, minden tanuló köteles a tıle elvárható módon segíteni a mentést. 2. A keletkezett tüzet lehetıleg el kell oltani, illetve meg kell kísérelni lokalizálását. a. Személyt poroltóval nem szabad oltani, mert fulladás veszélye áll ilyen esetben fenn. Személy ruházatát, haját vízzel, pokróccal vagy más alkalmas módon kell oltani, a tőznek levegıtıl való elzárásával. Égı ruházatban ne szaladgáljunk, hanem vessük magunkat a földre, padlóra és hempergéssel próbáljuk a tüzet fogott ruházatot eloltani, illetve próbáljunk attól megszabadulni. A sérültet haladéktalanul elsısegélyben kell részesíteni. b. A berendezés meggyulladása esetén vízzel, poroltóval akadályozhatjuk meg a tőz továbbterjedését. Elektromos tüzet vízzel oltani TILOS. Szükség esetén azonnal el kell hagyni fegyelmezetten a helyiséget és a portán tőzriadót kell jelezni. Miután a tőzriadó terv szerint minden tanuló és munkavállaló elhagyta az épületet, a tanárok és munkavállalók a tőzoltóság megérkezéséig megkezdik a tőz oltását és a vagyon mentését az életük és a testi épségük figyelembevételével. A tőzriadó terv minden tanteremben kifüggesztve megtalálható. A védekezés feladatait akkor is végre kell hajtani, ha a tőz keletkezésekor pedagógus nem tartózkodik a közelben, pl. óraközi szünetben történik tőz, elektromos berendezés meghibásodása, vagy gázömlés. Bármilyen tőzesetrıl az igazgatóságot értesíteni kell! A tőzjelzés módja a tőzriadó tervben található! Munkavédelem - A tanuló, a tanórának, foglalkozásnak megfelelıen alkalmas állapotban (öltözködés, cipı, haj) köteles megjelenni. - A tanítási órákon, az óraközi szünetekben és egyéb iskolai foglalkozáson a tanuló fegyelmezett magatartása fontos a balestek megelızése szempontjából. - A munkaeszközöket munkakezdés elıtt meg kell vizsgálni. Munkát csak kifogástalan állapotban lévı eszközzel szabad megkezdeni. - A munka(tanítás) közben észlelt veszélyt jelzı rendellenességet ha lehet- azonnal meg kell szüntetni, illetıleg a munkát kell megszüntetni és a tanárnak jelezni. - A tanuló balesetet, sérülést, rosszullétet, üzemzavart tanárának azonnal köteles jelenteni. - Baleset esetén a helyszín a kivizsgálás megkezdéséig lehetıleg maradjon változatlan. - Testnevelés órán, sportfoglalkozásokon győrőt, órát, karkötıt, nyakláncot tilos viselni. - Az iskolában szeszesitalt, dohányt, kábítószernek minısülı készítményt fogyasztani, tartani tilos. - A tanuló gyakorlati munkát, kísérletet, sporttevékenységet csak pedagógus felügyelete mellett végezhet. - A szaktantermekben, tornateremben tanuló tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhat. - Az elektromos fıkapcsoló helyiségében, a kazánházban, a kémia- és fizika szertárban, a konyhában, az épület alagsorában, tetızetén tanuló nem tartózkodhat. - Gépi vagy elektromos berendezéseket tanulók felügyelettel, vagy az engedélyt megadó tanár felelısségére használhatnak. - Ha a tanuló, olyan fertızı betegségen esett át illetve akinek a családjában olyan fertızı megbetegedés fordult elı, amely után csak az állami egészségügyi szolgálat orvosa által kiállított engedély alapján látogathatja az iskolát, a jogszabályi elıírásokat köteles gondviselıjével együtt betartani. - A tanuló köteles a tisztaság megırzésére törekedni. 10

11 Katasztrófavédelem (általános szabályok) Egy esetleges katasztrófa esemény bekövetkezése esetén a tennivalók: - A tanuló ırizze meg nyugalmát. - A tanuló kövesse, tartsa be tanára (vagy a katasztrófavédelem illetékesei) által adott utasításokat. - Figyelje a tájékoztatást, hangosbeszélıt, szirénát (kapcsolja be a rádió, TV-t), informálja társait. - Ne használja a telefont csak segélykérési céllal. - Ne hallgasson a rémhírekre, ne terjessze azokat. - Győjtse össze az esetleges kimeneküléshez szükséges tárgyakat, értékeket. - Ha az épületben kell maradnia, győjtsön vizet a rendelkezésre álló edényekbe. - Gondoljon társai szükségleteire is, segítse a sérülteket, gyerekeket, idıseket. - Csoportosan közlekedjen, hogy másokon segíthessenek. - Zárja el és kapcsolja ki a villanyt, gázt, vizet. - Védje fejét, arcát, szemét és szükség esetén a szabad bırfelületet is. Nedves ruhával védekezhet a gázok és füst ellen. - A megadott gyülekezési helyet gyalog közelítse meg. - A gyülekezıhelyen várja meg a további utasításokat. Egyebek: - Tanulmányi kirándulás alkalmával, illetve hosszabb iskolai program esetén a tanuló saját elsısegély (gyógyszer) ellátásáról maga gondoskodik. - Ha a tanulónak olyan betegsége van, ami szükség esetén azonnali segítségnyújtást igényel (pl. allergia) köteles ezt és a szükséges intézkedés módját osztályfınökének tudomására hozni saját érdekében. Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendı - Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén a tanulókat a levonulási rend szerint az utcára vezetik az órát tartó tanárok. - Az épületet valamennyi dolgozónak és egyéb ott tartózkodó személynek el kell hagynia. - Az igazgató távollétében az ıt helyettesítı személy értesíti a rendırséget, továbbá az iskola épületet, az iskola mőködését befolyásoló esemény, általános veszélyhelyzet esetén a Polgári Védelmi kirendeltséget. - Az iskola igazgatója intézkedik a kimaradt tanítási órák, foglalkozások esetleges pótlásáról. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása Nappali tagozaton az iskola gyermekvédelmi felelısének személyérıl és fogadó órájáról minden tanévben legkésıbb szeptember 15-ig az ellenırzı útján értesíti az osztályfınök a szülıt és a tanulót. Tanév közben az aulában elhelyezett hirdetı táblán ez az információ folyamatosan megtalálható. Év közben történı változás esetén a tájékoztatási eljárás megegyezik az év elejeivel. Diákönkormányzat Diákélet mindennapi kérdései A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed, és akkor járhat el az intézmény egészét érintı ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50 %-ának képviselete biztosítva van. A diákönkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelıtestület hagyja jóvá. Ez a felépítési és mőködési rend határozza meg a diákönkormányzat döntési, egyetértési, javaslattevı és véleményezési jogkörét. A diákönkormányzat munkáját a diákönkormányzat által felkért, az igazgató által megbízott felnıtt segítı támogatja. A diákönkormányzatba minden osztály 2 szavazati joggal rendelkezı tanulóját delegálhatja. Az intézmény a tanévenként megadott idıben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan mőködésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az SZMSZ és a házirend szabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe. Diákönkormányzati jogok A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik a mőködéssel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 11

12 A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: Az intézményi SZMSZ elfogadásakor és módosításakor A házirend elfogadásakor és módosításakor A tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: Saját mőködésére és hatásköre gyakorlására A mőködéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására Egy tanítás nélküli munkanap programjára Tájékoztatási rendszerének létrehozására és mőködtetésére Vezetıinek, munkatársainak megbízására A diákönkormányzat kapcsolattartási rendje A diákönkormányzatot segítı felnıtt illetve a diákönkormányzat elnöke folyamatosan tartja a kapcsolatot az igazgatóval. A tanulók egyéni gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézményvezetıt, aki heti vezetıi fogadóórán fogadja a diákokat, biztosítva a négyszemközti meghallgatást. A vezetıi fogadóóra idejének közzététele az osztályfınök feladata a tanév kezdetekor. A diákönkormányzat elnöke képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetıségi, nevelıtestületi értekezletein a vonatkozó napirendi pontoknál. A DÖK dönthet a nevelıtestület véleményének kikérése mellett évi egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A tervezetrıl a tantestületnek két héttel a program megvalósulása elıtt írásos tájékoztatást kell kapnia. A tanítás nélküli munkanap idıpontját a DÖK elnöke és az igazgató együttesen határozzák meg. A DÖK véleményezési jogát az iskola tanulóinak minimálisan 30%-át érintı kérdésekben gyakorolhatja. Bizalmi Testület (esti tagozat) 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidıs tevékenységének segítésére az iskolában a Bizalmi Testület mőködik. 2. A Bizalmi Testület tevékenységét az osztályokban a tanulók közül évente választott fıbizalmi irányítja. 3. A Bizalmi Testület tevékenységét az osztályfınökök és az igazgató segíti. 4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét a fıbizalmi látja el. A diákönkormányzatot megilletı javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása elıtt ki kell kérnie a Bizalmi Testület véleményét. Diákkörök létrehozásának rendje A tanulók közös tevékenységük szervezésére diákköröket hozhatnak létre, melyek meghirdetését, szervezését, mőködtetését maguk végzik. Az intézmény a pedagógiai program céljainak megfelelı diákköri tevékenységeket támogatja. Ha a diákkör az iskola helyiségeit, területeit igénybe kívánja venni, mőködésének engedélyeztetésére kérvényt nyújt be az intézmény vezetıjéhez. Az igazgató a diákkör céljától és tagjainak magatartásától függıen engedélyezi az iskola épületének házirend szerinti használatát. A diákköri kérvénynek tartalmaznia kell: - a diákkör célját, a diákkör tagjainak nevét és osztályát - az igényelt benntartózkodás rendjét: idıtartam, helyiségigény - a diákkör választott felelıs vezetıjének nevét és osztályát. Az intézményi diákköröket a nevelési igazgatóhelyettes tartja nyilván. A diákkör indításának feltétele, hogy legalább 6 fıs legyen. A létszám év közben nem csökkenhet 6 alá. A fakultatív foglalkozásokra történı jelentkezés módja és határideje - Szakkörre, tanulószobai és egyéb foglalkozásra szeptember 20-ig jelentkezhetnek a tanulók. A jelentkezés módosítására tanév közben nincs lehetıség. Hivatali ügyintézés A tanuló hivatalos ügyeit vagy az osztályfınök közremőködésével vagy személyesen intézheti az iskolatitkárnál, vagy a gazdasági ügyintézınél. Nappali tagozatos tanulók részére a gazdasági irodán és az iskolatitkári irodán félfogadás minden nap a szünetben van. Ebédbefizetési napokon a gazdasági irodán minden szünetben lehetıség van befizetésre. 12

13 Esti tagozaton a hivatalos ügyek intézése az igazgatóhelyettesnél és az iskolatitkárnál a kiírt fogadóórákon történik. Tanítási óra alatt a tanulók hivatali ügyeket nem intézhetnek. Térítési díj Díjfizetések, ösztöndíj, tanuló által elıállított termék vagyoni joga A pedagógiai szolgáltatások túlnyomó többsége magyar állampolgárok számára ingyenesen vehetı igénybe. Az alapellátásról a közoktatási törvény rendelkezik. A térítési díjak fizetésérıl a közoktatási törvény rendelkezik. Intézményünkben térítési díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb szolgáltatás igénybevételéért, amelynek a finanszírozását a fenntartó nem vállalta, de a tevékenységgel az intézmény helyi szükségleteket elégít ki. Nappali tagozaton térítési díjat kell fizetni: - étkezés igénybevételéért - tankönyvekért - tanulmányi kiránduláson, erdei iskolában való részvételért - táborokban, külföldi idegen nyelvi tanulmányutakon való részvételért. A térítési díj fizetése esti tagozat esetén 1. A tanulók a 11. és a 12. esti tagozatos évfolyamon térítési díjat fizetnek. A térítési díj összegét, a térítési díj fizetése alóli felmentést az Önkormányzat képviselı testülete rendeletben határozza meg. 2. A térítési díj fizetése alóli felmentést vagy az összeg csökkentését az iskola igazgatójához beadott kérelemmel lehet kérni. A kérelem elbírálásáról a bizalmi testület javaslatának figyelembevételével az igazgató dönt. 3. A térítési díj fizetése két egyenlı részletben történik: október 15-ig és január 15-ig. Több részletben való fizetést a bizalmi testület véleményének figyelembe vételével az igazgató engedélyezhet Térítési díj visszafizetés nappali tagozaton Étkezési díj esetén : hóközi lemondáskor a gazdasági vezetı hó végi lejelentését követıen a következı hó 10- étıl a GESZ pénztárából vehetı fel a visszatérített összeg, vagy ha mód van rá, akkor a következı havi befizetés összegét csökkenti a visszatérítendı étkezési díj. Megrendelt és a tanuló által megvásárolt tankönyv visszavételére és a tankönyv ár visszatérítésére nincs lehetıség. Tanulmányi kirándulás, erdei iskola, táborok, külföldi idegen nyelvi tanulmányi utak lemondására és a térítési díjak visszafizetésére az igénybevett szolgáltatások (szállás, utiköltség, étkezés stb.) befizetését követıen teljes egészében csak akkor van lehetıség ha valaki a költségeket vállalva jelentkezik a megüresedett helyre. Egyéb esetben a költség részleges visszafizetésére kerülhet sor, melynek mértéke függ attól, mely szolgáltatásokat lehet visszamondani, illetve a szolgáltató a visszamondást követıen milyen mértékő visszafizetést biztosít. Az így visszafizetett összeget a tanuló részére teljes egészben ki kell fizetni. Szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, az elosztás rendje nappali tagozaton A szociális ösztöndíj elnyerésére kiírt pályázatok lehetıségeirıl a tanulókat az osztályfınökök tájékoztatják. Szociális támogatást az iskola a tankönyvvásárláshoz és az étkezési díjhoz tud biztosítani az iskola a fenntartó által - a normatív, kötelezıen elıírt támogatáson túl - biztosított keret erejéig. A támogatás iránti igényt a szülınek írásban kell benyújtania az iskola igazgatójához, a kérést alátámasztó dokumentumok másolatával együtt. (ezen dokumentumok eredeti példányát kérésre be kell mutatni.) A támogatás odaítélésérıl osztályfınök és gyermekvédelmi felelıs véleményének a figyelembevételével az iskola szociális bizottsága dönt. Az elosztás során elınyben kell részesíteni azt a tanulót akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelezı legkisebb munkabér másfélszeresét. Az elosztás további szempontjai: családi háttér, életkörülmények tanulmányi eredményesség, szorgalom, magatartás 13

14 kiemelkedı közösségi munka A szociális támogatás mértéke a költség 50 %-t nem haladhatja meg. Azon tanulók akik normatív, a törvény által elıírt feltételek miatt a tankönyvvásárláshoz ill. az étkezési költséghez támogatást kapnak a fenti támogatásban nem részesíthetıek. A két kedvezmény nem vonható össze. Tanuló által elıállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás Az iskola a tanuló jogutódjaként szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elı, vagy amely a tanuló jogviszonyából eredı kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói viszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötıdı feladatok teljesítésekor jött létre. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra átruházza. Ezen termékek alkalomszerően, egyedileg elkészített dolgok így a vagyoni jog átruházása esetén a díjazás mértékében a tanuló és az iskola minden alkalommal köteles külön megállapodást köt. A házirenddel kapcsolatos szabályok Mőködési alapdokumentumok kötelezı nyilvánossága Az intézmény köteles a mőködési alapdokumentumokat, a Közoktatási törvényt és más az oktatást közvetlenül érintı jogszabályokat nyilvánosságra hozni, hogy az alkalmazottak, a szülık, tanulók, érdeklıdık tájékozódhassanak a helyi tantervrıl, programokról, rendszabályokról. A dokumentáció hivatalos tároló helyei: - az intézményi könyvtár - igazgatói iroda Ezekben a helyiségekben a következı dokumentumokból kell 1-1 hiteles példányt tartani: - Pedagógiai program - SZMSZ - Belsı szabályzatok - Házirend - Minıségirányítási program - Éves munkaterv Az iskola házirendjét el kell helyezni az aulában, továbbá beiratkozáskor, illetve érdemi változtatás esetén a házirendet át kell adni a szülınek, tanulónak. A fenti dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felvilágosítást az osztályfınök, az igazgatóhelyettesek és az igazgató ad osztályfınöki órán, szülıi értekezleten, illetve fogadó órán. Zárórendelkezések Jelen házirend csak a nevelıtestület elfogadásával, a közoktatási törvény által meghatározott közösségek egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Ezzel együtt hatályon kívül kerül az elızı házirend. Az érvényben lévı házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó, szülı írásban tehet javaslatot a diákönkormányzatnál, bizalmi testületnél vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelıtestület dönt. A tanév megkezdését követı négy héten belül vagy ha a jogszabályok azt elıírják az iskola vezetısége, a diákönkormányzat, a bizalmi testület áttekinti a házirendet és határoz arról, hogy szükséges-e a módosítása. A házirend módosítását a nevelıtestület fogadja el a diákönkormányzat, a bizalmi testület és a szülıi munkaközösség egyetértésével. A fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 14

15 A Házirend elfogadása és jóváhagyása Jelen Házirendet az intézmény vezetıjének elıterjesztése után a nevelıtestület augusztus 29-én elfogadta. Az elfogadást a nevelıtestület jelenlévı képviselıi aláírásukkal tanúsítják. Budapest, a nevelıtestület képviselıi igazgató A fenti Házirenddel kapcsolatban a Bizalmi Testület a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt és az abban foglaltakkal egyetért. Budapest Bizalmi Testület elnöke A fenti Házirenddel kapcsolatban a Diákönkormányzat - a jogszabályokban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt, és az abban foglaltakkal egyetért. Budapest, Diákönkormányzat elnöke A fenti Házirenddel kapcsolatban a Szülıi Munkaközösség - a jogszabályokban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt, és az abban foglaltakkal egyetért. Budapest, Szülıi Munkaközösség elnöke A Házirendet a Bp. Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata mint fenntartó nevében a Közmővelıdési és Oktatási Bizottság.. számú határozatában jóváhagyta. 15

16 Tartalomjegyzék A HÁZIREND TARTALMA ÉS HATÁLYA... 2 TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK NAPPALI TAGOZATON... 2 TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK ESTI TAGOZATON... 3 TANULÓI KÖTELEZETTSÉGEK VÉGREHAJTÁSÁNAK MÓDJA... 4 TANULÓK DICSÉRETE ÉS FEGYELMEZÉSE, KÁRTÉRÍTÉSE... 5 A dicséret és jutalmazás elvei... 5 A dicséret és jutalmazás formái... 5 Deák díj... 5 Fegyelmi intézkedések... 5 Fegyelmi eljárás, fegyelmi büntetés... 6 A tanuló kártérítési felelıssége... 6 ISKOLAI MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 6 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 6 HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA, ENGEDÉLYEZÉSÉNEK RENDJE... 6 RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK RENDJE, NORMATÍV SZABÁLYAI... 7 Intézményi szintő ünnepélyek, megemlékezések... 7 Az intézményi szintő hagyományos rendezvények... 7 Az osztályközösségek szintjén megtartott megemlékezések... 7 TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 7 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 7 HETES KÖTELESSÉGEI NAPPALI TAGOZATON... 8 AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT, A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN TILTOTT MAGATARTÁS... 8 AZ ISKOLA HELYISÉGEI, BERENDEZÉSI TÁRGYAI, ESZKÖZEI ÉS AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJE... 8 Szaktantermek használati rendje... 8 Ebédlı... 9 A TANULÓK ÁLTAL AZ ISKOLÁBA BEVITT ÉRTÉKEK İRZÉSE... 9 BETARTANDÓ VÉDİ, ÓVÓ ELİÍRÁSOK... 9 MUNKAVÉDELMI, TŐZVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI STB. SZABÁLYZATOK TANULÓKRA VONATKOZÓ RÉSZEI... 9 RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ STB. ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDİ GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA DIÁKÉLET MINDENNAPI KÉRDÉSEI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Diákönkormányzati jogok A diákönkormányzat kapcsolattartási rendje DIÁKKÖRÖK LÉTREHOZÁSÁNAK RENDJE HIVATALI ÜGYINTÉZÉS DÍJFIZETÉSEK, ÖSZTÖNDÍJ, TANULÓ ÁLTAL ELİÁLLÍTOTT TERMÉK VAGYONI JOGA TÉRÍTÉSI DÍJ TÉRÍTÉSI DÍJ VISSZAFIZETÉS NAPPALI TAGOZATON SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI, AZ ELOSZTÁS RENDJE NAPPALI TAGOZATON TANULÓ ÁLTAL ELİÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK MŐKÖDÉSI ALAPDOKUMENTUMOK KÖTELEZİ NYILVÁNOSSÁGA ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje 1 A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje homo noster intus est renovatus de die in diem a mi belsı emberünk napról napra megújul A házirend célja, hogy

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.)

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 ISKOLAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezet... 1.1. Jogszabályi háttér... 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben