H Á Z I R E N D 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á Z I R E N D 2013."

Átírás

1 Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tápiószecső H Á Z I R E N D 1

2 Házirend A Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezései a jogszabályok előírásai alapján A Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 2

3 Tartalomjegyzék A Házirend hatálya... 6 A Házirend nyilvánossága... 6 A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje A tanulói jogviszony létrejötte Első osztályosok felvétele Átvétel egyéb osztályokba Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai A napközis foglalkozásokra való felvétel elvei és eljárásai Tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje A tanulói jogviszony megszűnik A tanulói jogviszony szüneteltetése A munkarenddel kapcsolatos szabályok A tanórák és tanórán kívüli foglalkozások rendje A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai A tanítás nélküli munkanapok felhasználása Az iskolai rendezvények, ünnepek rendje, szabályai Az iskolába bevitt, de nem szükséges dolgokkal kapcsolatos szabályok Az iskolai és az iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás A diákkörök létrehozásának szabályai Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok Az intézmény használati szabályai tanórán és tanítási időszakon kívül A létesítményhasználat korlátai A diákjogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok

4 5.1 A Diákönkormányzat és a Diákközgyűlés A diáknap (tanítás nélküli munkanap) felhasználása Az iskolai kommunikációs rendszer csatornái és a diákok véleménynyilvánítása A tantárgyi választhatóság, a rendszeres és nem rendszeres tanórán kívüli foglalkozások rendje A diákkörök és a Diákönkormányzat iskolai támogatása Az iskolai honlap működtetése A Diáksportkör - ISK támogatása A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében A számonkérés formái, összeférhetetlenségi szabályok A tanulók nagyobb csoportja meghatározása A tanulók jutalmazásának formái, rendje A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések és a fegyelmi eljárás formái, rendje Fegyelmező intézkedések Fegyelmi büntetések A tanulókra vonatkozó anyagi kártérítési felelősség szabályai A vizsgák eljárási szabályai A tanulmányokkal összefüggő mentesítések és a magántanulói jogviszony Mentességek A magántanuló A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről A tanulókra vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok A testi épség megőrzése Egészségügyi ellátás Fizetési kötelezettséggel járó szabályok A szociális és normatív támogatások eljárási rendje Alanyi jogon kapható juttatások

5 15. A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok Hiányzások Késések A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározása Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó előírás szabályai Záró rendelkezések Melléklet

6 A Házirend hatálya (1) A Házirend szabályozása a Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával jogviszonyban állókra terjed ki. (2) A Házirendben foglaltak betartásáért felelősek a) az iskola tanulói, b) az iskola pedagógusai és egyéb alkalmazottai, c) az iskolában tanulók szülei, gondviselői. (3) A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai Program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. (4) A tanulók az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a Házirend előírásait. (5) A Házirend az iskolával szerződésben álló és az iskola területét használó partnerekre, külsősökre is vonatkozik. A Házirend nyilvánossága (1) A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. (2) A Házirend egy-egy példánya megtekinthető az igazgatói irodában az iskolatitkárnál; az iskola honlapján. (3) Az iskolával jogviszonyra lépő partnerek közül a Házirendet a) az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni a házirend rövidített változatát; a teljes dokumentumot a fent meghatározott helyeken tekintheti meg, b) az új alkalmazottal a szerződés aláírásakor ismertetni kell; c) az iskolával szerződésben álló feleket, akik az iskolán belül foglalkozásokat is tartanak, a szerződéskötésekor betekintésre át kell adni (4) Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell a tanulókat az elfogadást követő első osztályfőnöki órán; a szülőket az elfogadást követő első szülői értekezleten. (5) A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük a tanulókkal az első osztályfőnöki órán; 6

7 a szülőkkel az első szülői értekezleten. (6) A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola vezetőjétől, tagozatvezetőktől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpontban. A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai (1) A Házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola vezetője készíti el. (2) A Házirend elfogadása előtt az iskola vezetője beszerzi a DÖK, valamint a Szülői Szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. (3) A Házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten. (4) Az érvényben levő Házirend módosítását bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért kezdeményezheti az iskola vezetője, a nevelőtestület a Közalkalmazotti Tanácson keresztül a DÖK, vagy a Szülői Szervezet. (5) A Házirend módosítását a fent leírt módon kell végrehajtani. 7

8 1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 1. 1 A tanulói jogviszony létrejötte A tanulói jogviszony szülő kérésére az igazgató döntésekor, a felvétel vagy az átvétel napján jön létre. 1.2 Első osztályosok felvétele (1) A beiratkozás pontos ideje legalább egy hónappal korábban nyilvánosságra kerül (az iskola honlapján, a község hivatalos lapjában, hirdetményeken az iskolában, óvodában). Az iskola a felvételről legfeljebb15 napon belül dönt, melyről a szülőket személyesen vagy írásban értesíti Átvétel egyéb osztályokba Az átvételt a szülő az igazgatóhoz intézett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melyre 8 napon belül indokolással ellátott határozatot kap. 1.4 Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai (1) Az osztályok, csoportok kialakításáról az igazgató dönt. (2) Az igazgató döntését az osztályok (csoportok) létszáma, az osztályok tanulói összetétele (pl. fiú/lány megoszlás) és az iskola Pedagógiai Programjából adódó pedagógiai szempontok alapján hozza meg. (3) Egyéb tantárgyi csoportba sorolásnál a képességmérések eredménye alapján az igazgató dönt A délutáni csoportos foglalkozásokra való felvétel elvei és eljárásai (1) A délutáni ellátás minden tanuló számára egyaránt biztosított, a nemzeti köznevelési törvény alapján. A létszámra vonatkozó szabályozást minden esetben figyelembe kell venni. (2) A délutáni csoportos ellátást a szülő írásban a tanév során bármikor kérheti és csak indokolt esetben, írásban kérvényezheti a lemondást. (3) A délutáni csoportos foglalkozásokon, amennyiben a tanuló súlyos magatartási vétséget követ el, fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A fegyelmi eljárás következménye lehet a tanuló kizárása. 8

9 2. Tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje 2.1 A tanulói jogviszony megszűnik (1) az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján, (2) ha a tanulót egy másik iskola átvette, az átvétel napján, (3) annak a tanévnek az utolsó napján, amelyben a tanuló elérte azt az életkort, amikor tanulmányait a nemzeti köznevelési törvény szabályozásainak értelmében iskolánkban nem folytathatja tovább. 2.2 A tanulói jogviszony szüneteltetése A tanköteles tanuló tanulói jogviszonyának szüneteltetését a szülő az igazgatóhoz intézett, indokolással ellátott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti. Az igazgató a döntésről 8 napon belül indokolással ellátott határozatban értesíti a tanulót és szülőjét, egyben tájékoztatja a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges teendőkről (osztályozóvizsga letétele, külföldi bizonyítvány honosítása, elfogadása, stb.). 3. A munkarenddel kapcsolatos szabályok 3.1 A tanórák és tanórán kívüli foglalkozások rendje A rendet az adott tanév tanítási órarendje, a délutáni csoportos és egyéni foglalkozások órarendje szabályozza. A tanév során a változásokat követő módosított tanítási órarend, délutáni csoportos beosztás a kihirdetését követő 3. munkanapon vezethető be. A változásról a szülők a tájékoztató füzeten keresztül értesülnek. 3.2 A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje (1) A csengetési rend minden tagozaton:

10 (2) A tanulók az első óra előtt legalább 10 perccel kötelesek megjelenni az iskolában. (3) Az alsó tagozaton a diákok a megérkezés után bemehetnek az épületbe, váltócipőt húzhatnak és előkészülhetnek az első tanítási órára. (4) A felső tagozaton a diákok 7.45-kor jelzőcsengő után sorakoznak az iskola épülete előtt és ezután mennek be a tanterembe. (5) Az SNI tagozaton tanulók 7.45 perckor mennek be a tantermekbe, pedagógus kísérettel. (6) A szülők, gyermekük bekísérése után, legkésőbb az első óra kezdete előtt 10 perccel kötelesek elhagyni az iskolát. (7) A tanulók a szünetek alatt az iskola épületeiben a 15 perces tízórai szünet kivételével csak indokolt esetben és tanári felügyelettel tartózkodhatnak. (8) A szünetek végén az osztályok, sorakozó után, pedagógus kíséretével mennek a tantermeikbe. (9) A főétkezésekre biztosított időtartam: A főétkezésre minden tanulónak egy órát biztosítunk. 3.3 A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai (1) Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig, reggel 7 órától vannak nyitva. Az alsó tagozat épületében ig, a felső tagozat épületében ig tartunk foglalkozásokat. Az SNI tagozaton az utolsó foglalkozások kor fejeződnek be. (2) Pedagógus felügyeletet minden tagozaton 7:30-tól tartunk az iskola épületeiben. (3) A folyamatos felügyelet az órarend, a helyettesítési rend és az ügyeleti rend szerint történik, mely a hirdetőtáblán mindenki számára elérhető. (4) A csoportos délutáni foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és délután ig tartanak tól 16:30-ig az iskolabuszra várakozó gyermekeknek felügyeletet biztosítunk. (5) A 60 perces tanulási idő védettséget élvez, pontos időintervallumát tagozatonként, tanév kezdetekor döntjük el. Ebben az időszakban a tanulásra, házi feladatok írására kötelezett tanulók számára foglalkozás és egyéb más elfoglaltság csak esetenként és csak nevelőtestületi határozati engedéllyel szervezhető. Ez alól kivétel a Művészeti Iskola foglalkozásai. (6) A tanulók az iskolát az érkezéstől a tanítás befejezéséig, beleértve a délutáni foglalkozásait is, csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére hagyhatják el. Szülői kérés hiányában a diák nem hagyhatja el az iskolát. (7) Az iskolai könyvtár nyitvatartási rendje: Minden tanév elején az órarendhez, a tanulói igényekhez igazodva döntjük el az adott tanévre szóló könyvtári nyitva tartást. 10

11 (8) A hivatalos ügyek intézésének rendje az iskolában elérhető a diákok és szüleik számára. Az adott tanévre vonatkozó időpontokat az igazgató dönti el. 3.4 A tanítás nélküli munkanapok felhasználása (1) A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról a nevelőtestület határoz a tanévnyitó értekezleten. A döntésben az aktuális tanév célkitűzéseihez, fő feladataihoz igazodó helyi továbbképzés(ek) és a Pedagógiai Programban szereplő programok előnyt élveznek. (2) 1 nap felhasználásáról a nevelőtestülettel egyeztetve a Diákönkormányzat határoz. (3) Rendkívüli helyzet esetén pl. bombariadó minden elmaradt óra és dolgozat pótlásra kerül. A pótlás módjáról a nevelőtestület véleménye alapján az igazgató dönt. 3.5 Az iskolai rendezvények, ünnepek rendje, szabályai (1) A kötelező iskolai ünnepélyeket az éves munkaterv tartalmazza. Megszervezésük a felelős pedagógus(ok) és az általa választott diákcsoport(ok) feladata. (2) A tájékoztató füzetben is előre feltüntetett időpontokban, az iskolai ünnepélyeken a tanulók ünnepi öltözetben jelennek meg. A tanulók ünnepi öltözéke: lányoknak sötét szoknya vagy nadrág (nem farmer) és fehér blúz, fiúknak sötét nadrág (nem farmer) és fehér ing. A ballagási ruhák kiválasztásának alapját is ez képezi. (3) Az iskolai ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság minden tagjának kötelező a megjelenés. (4) Az ünnepélyeken és rendezvényeken az elvárt tanulói magatartás a kulturált viselkedés, a másik ember felkészülésére, munkájára való odafigyelés, annak megbecsülése. 3.6 Az iskolába bevitt, de nem szükséges dolgokkal kapcsolatos szabályok (1) A tanulóknál lévő, a szokásosnál nagyobb értékű és szükségtelen dolgokért az iskola nem vállal felelősséget. (2) A szülői engedéllyel iskolába bevitt dolgokat az iskola néhány esetben (pl. rendezvények kellékeként, térítési költségek befizetésekor) megőrzi, amennyiben a tanítás kezdetekor azokat a tanulók leadják megőrzésre az iskolatitkárnak az irodában. (3) Az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott szükségtelen dolgokat valamint a tanórán elvett tárgyakat a nevelők őrzik a tanítás ideje alatt és jellegétől függően a diáknak vagy szülőjének adják vissza. 11

12 (4) A diákok kerüljék az iskola szellemiségével ellentétes, a hivalkodást és magamutogatást szolgáló tárgyak használatát a mindennapokban. (5) A mobiltelefonokat a tanítás, tanulás idején tilos használni, kikapcsolt állapotban kell tartani. A szünetekben bekapcsolt telefonokkal személyiségi jogok védelme érdekében kifejezetten tilos az iskola területén bármiféle hang és képfelvételt készíteni. 3.7 Az iskolai és az iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás (1) A tanulók udvarias, másokra is odafigyelő, kulturált viselkedésükkel, rendezett megjelenésükkel az intézmény jó hírnevét kötelesek erősíteni. (2) A Pedagógiai Programban foglalt, és más, az iskolában folyó tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozásokon, rendezvényeken és programokon a tanulók számára tilos: a) minden tűz- és balesetveszélyes tevékenység b) a dohányzás és dohányáru bevitele c) a szeszes ital bevitele és fogyasztása d) agresszív, durva beszéd és tettlegesség. 3.8 A diákkörök létrehozásának szabályai (1) Az iskolában a tanulók igényei és érdeklődésük kielégítésére, tehetségük gondozására, közös tevékenységük megszervezésére az iskola által támogatott és nem támogatott diákköröket hozhatnak létre. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, stb. A tanévben indítható szakkörökről minden tanév elején, osztályfőnöki órákon, illetve szülői értekezleteken szerezhetnek tudomást az érdeklődők. (2) A diákkörök létrehozására javaslatot tehetnek az iskola vezetőjének a tanulók nagyobb csoportja, a Diákönkormányzat, a tanári munkaközösségek, illetve a Szülői Munkaközösség. A javasolt diákkör létrehozása minden tanév elején párhuzamosan a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv alakításával történik, elfogadásáról a nevelőtestület dönt. A tanév során a jogosultak igénye szerint további diákkörök hozhatók létre. (3) A diákköröket nevelő, szülő vagy az igazgató által felkért nagykorú személy vezeti. A diákkör megalakulását az iskola vezetőjének be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatban be kell szerezni az iskolaigazgató egyetértését. (4) Az iskola által támogatott diákkör minimum 10 fővel hozható létre. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. Ha 12

13 egyéb okok miatt a diákkör létszáma 10 fő alá csökken, megszüntetéséről az igazgató dönt. (A megszüntetés indoka pl. a túlzott költségigény lehet.) (5) Az iskola által támogatott és nem támogatott szakkörök esetében is kérhető költségtérítés. Ezek összegének megállapításakor ki kell kérni az igazgató és a Szülői Szervezet egyetértését. (6) A működéshez szükséges költségekhez a diákkör írásban támogatást kérhet az iskola igazgatójától, aki a határozatáról 15 napon belül írásban köteles értesíteni a diákkör vezetőjét. 4. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 4.1. Az intézmény használati szabályai tanórán és tanítási időszakon kívül (1) Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola vezetőjétől engedélyt kaptak. A gyermekeket kísérő felnőttek és testvérek reggel legkésőbb a tanítás előtt 10 perccel kötelesek elhagyni az iskolát. A csoportok elhelyezkedéséről az ügyeletre beosztott hivatalsegéd minden esetben felvilágosítást ad. (2) A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az iskola valamennyi helyiségét, eszközét használhatják az órarendben meghatározott módon, ill. a szünetekben az ügyeletre kijelölt tanárok felügyelete alatt. Számítástechnika, technika, természettudományi terembe, illetve a szertárakba tanuló csak a szaktanárral együtt mehet be. A szaktantermekben végzett kísérleteket, méréseket, stb. a diákok csak szaktanár jelenlétében, vezetésével végezhetik. Tornaszobában, sportcsarnokban, könyvtárban, a sportpályán is csak pedagógus (edző, diákkört vezető felnőtt) jelenlétében lehetnek. (3) A tanítási órák befejezését követően: a) Tanítási óra után, illetve a délutáni foglalkozások végén a tanulók a padból és környékéről összeszedik a szemetet, az utolsó óra után felteszik a székeket, becsukják az ablakokat. Rendet raknak a teremben és a folyosón, a ruhatároló és cipőtároló környékén. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany. b) A délutáni foglalkozások alól felmentett és nem étkező tanulók 15 perccel az utolsó óra után elhagyják az iskola területét. c) Ebédelés előtt a táskát az arra kijelölt helyen (teremben, a folyosói padon) hagyhatja a tanuló. Egyéb helyeken az iskola rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében táskát nem lehet hagyni. d) Amennyiben a tanulónak van délutáni foglalkozása, úgy annak kezdetéig a számára kijelölt csoporttal együtt a nevelő felügyeletével tartózkodhat az iskolában. Ezt a szolgáltatást az iskola csak 13

14 akkor köteles biztosítani, ha az így kialakult, felügyelt csoport létszáma nem lépi át a csoportképzési maximumot. e) A felső tagozaton a délutáni foglalkozásra várók jó idő esetén, az iskolaudvaron, rossz időben a földszinti folyosón várakozhatnak, úgy hogy a ne zavarják sem a többi foglalkozást sem pedig a délutáni takarítást. (4) A tanórák utáni foglalkozásokra a foglalkozás vezetőjével együtt mennek a terembe, addig a tanterem előtt rendezetten várakoznak. A foglalkozás után vagy visszatérnek a számukra kijelölt csoportba vagy rögtön elhagyják az iskolát. (5) Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a tanulók és szülők tudomására hozza A létesítményhasználat korlátai (1) A nem alapfeladathoz tartozó, bérleti szerződéshez kötött tevékenységet tanítási napokon csak 16:00 után lehet kezdeni. (2) Az iskolában csak olyan tevékenységet szabad folytatni, ami az iskola rendeltetésszerű használatát nem zavarja. 5. A diákjogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok Előzetes kérés alapján ha erre szükség van - az iskola a Diákönkormányzat részére köteles térítésmentesen helyszínt (pl.: tanterem, ebédlő, könyvtár stb.) biztosítani. Ezen helyszínek használatánál a Diákönkormányzat tagjaira és a velük együtt foglalkozókra ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint az iskola bármely tanulójára. 5.1 A Diákönkormányzat és a Diákközgyűlés (1) A tanulók érdekeik képviseletére Diákönkormányzatot (DÖK) hozhatnak létre. (2) A DÖK Diákönkormányzat saját Működési Szabályzat szerint működik és az abban foglaltak szerint gyakorolja a jogszabályban előírt jogosítványait. (3) A tanulói érdekképviselet legfelsőbb fóruma az évenként egy alkalommal összehívandó Diákközgyűlés, amelynek megszervezéséért az iskola vezetője a felelős és időpontját az iskola éves munkaterve tartalmazza. Az iskolai Diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A Diákközgyűlésen a Diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a Diákönkormányzat 14

15 gyermekvezetője beszámol az előző Diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola vezetője tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai Házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A Diákközgyűlésen felvetődő kérdésekre lehetőség szerint azonnal szóban vagy 8 napon belül írásban az iskola vezetőjétől érdemi választ kell kapniuk az érintetteknek. (4) Rendkívüli Diákközgyűlés összehívását kezdeményezheti az iskolai Diákönkormányzat vagy az iskolai tanulók nagyobb közössége is. 5.2 A diáknap (tanítás nélküli munkanap) felhasználása (1) A Diákönkormányzat legkésőbb az új tanév rendjét elfogadó nevelőtestületi értekezletig dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról, s arról tájékoztatja az iskolavezetést. (2) E program időpontját az iskolavezetés a Diákönkormányzatot segítő tanárral egyeztetve építi be a tanév rendjébe, s azt nevelőtestületi értekezlet hagyja jóvá. 5.3 Az iskolai kommunikációs rendszer csatornái és a diákok véleménynyilvánítása A tanuló joga, hogy a jogainak gyakorlásával és kötelességeinek teljesítésével kapcsolatos tájékoztatást megkapja, illetve ezekről önállóan tájékozódhasson. A tanulók tájékoztatásának formái: a közösségi és az egyéni tájékoztatás. (1) A közösségi tájékoztatás formái: a Diákközgyűlés, az iskolagyűlések, faliújság, körlevél, iskola honlapja és az iskolai közösség (osztály, diákkör, stb.) foglalkozásán, gyűlésén élőszóban elhangzó hirdetmény. (2) Egyéni tájékoztatás a tanuló részére adott szóbeli tájékoztatás, illetve az átadott irat, az üzenő vagy tájékoztató füzetbe, illetve ellenőrzőbe tett (diktált) bejegyzés. A tanulói jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos írott tájékoztatást a tanuló köteles szülőjével 3 napon belül láttamoztatni, aminek megtörténtét a tájékoztatást nyújtó pedagógus ellenőrzi. (3) Az iskola tanulói (illetve tanulói közösségei): a) a tanulói jogviszonnyal, jogaik érvényesítésével kapcsolatos információkat, valamint ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdéseikre választ kaphatnak: osztályfőnöküktől, szaktanáraiktól, a Diákönkormányzatot segítő pedagógustól és az iskola igazgatójától, vagy annak megbízásából az iskolatitkártól, illetve az iskolai foglalkozást vezetőtől, b) véleményüket és javaslataikat a megfelelő időben és kulturáltan bármikor közölhetik, c) érdekeiket az iskolai Diákönkormányzaton keresztül érvényesíthetik, 15

16 d) problémáikat, javaslataikat a DÖK-faliújságnál elhelyezett zárt dobozba névtelenül vagy névvel ellátva bedobhatják. 5.4 A tantárgyi választhatóság, a rendszeres és nem rendszeres tanórán kívüli foglalkozások rendje (1) Az iskola helyi tanterve alapján választható lesz a hittan valamint az erkölcstan. Erről minden évben nyilatkozik a tanuló (szülő, gondviselő). A választása egy tanévre szól, mely a délelőtti órarendbe lesz beépítve. Ezeken az órákon kötelező a részvétele. Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről. (2) Az újonnan átiratkozó tanuló, illetve a szülő amennyiben a tanuló más nyelvet tanult előzőleg a beiratkozáskor jelentheti be a nyelvtanulással kapcsolatos kérelmét az iskola igazgatójának. Ebben az esetben írásbeli kérelemre dönt az igazgató. A diáknak új nyelv tanulása esetén különbözeti vizsgát kell tennie. (3) A tanulók tanulmányi eredményeinek segítése és a tanulói felügyelet ellátása érdekében az iskola, rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. a) A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások a napi tanítási órák befejezését követően kezdődnek, és a napi nyitvatartási idő végéig tarthatnak. A foglalkozások helyét és idejét az iskola éves órarendje határozza meg. A tanulási idő védettséget élvez. b) A rendszeres és tandíjmentes tanórán kívüli foglalkozások: csoportos foglalkozások, hitoktatás, szakkörök, énekkar, diáksportkör, felzárkóztató és tehetségfejlesztő foglalkozások. c) Iskolánk második idegen nyelv tanulását is lehetővé teszi az emelt nyelvoktatásban részesülő tanulók részére. d) A rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola pedagógusai vagy az igazgató által megbízott egyéb személyek vezethetik. e) A rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes, tanév elején a szülő és a tanuló kérésére történik, és egy tanévre szól. f) A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik és tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. Erről a szülők értesítést kapnak. g) A rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást igazolni kell. A foglalkozásokról ismételten igazolatlanul hiányzó tanuló kizárását a foglalkozásokat tartó pedagógus kezdeményezheti az igazgatónál. (4) A tanulók fejlődése, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében az iskola nem rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokat szervezhet. A nem rendszeres tanórán kívüli foglalkozások időpontja tanítás nélküli munkanapon, a tanítási órákat követően és hét végén lehet. 16

17 Nem rendszeres tanórán kívüli foglalkozások: a) Az osztályfőnökök a tantervi követelmények kiegészítése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy napot az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell. b) Az iskola pedagógusai az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, erdei iskola táborokat, egyéb táborokat szervezhetnek. c) Az iskola tanulói fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport- és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. (5) Az ilyen tanórán kívüli foglalkozások önkéntesek és költségei vagy azok egy része a foglalkozásokon résztvevő tanulókat (szüleiket) terhelik. 5.5 A diákkörök és a Diákönkormányzat iskolai támogatása (1) Az iskola az éves költségvetési előirányzatban megtervezi a Diákönkormányzat működéséhez szükséges és indokolt költségeket. (2) Az iskola biztosítja a helyiségek és a kommunikációs eszközök használatát, valamint szabályozza a Diákönkormányzatot vezető tanár munkaköri leírását. 5.6 Az iskolai honlap működtetése (1) A tájékoztatást, az információk közlését, a tehetséggondozást, az önmegvalósítást, a szórakoztatást szolgálja és egyúttal fórum a diákok, pedagógusok, szülők részére. (2) Felnőtt szakmai irányítással és felelősséggel kerül nyilvánosságra. (3) Működési költségét az iskola költségvetése tartalmazza. 5.7 A Diáksportkör - ISK támogatása (1) Előzetes kérés alapján az iskola az ISK részére köteles térítésmentesen helyszínt (pl.: tornaterem, sportudvar, stb.) biztosítani. Ezen helyszínek használatánál az ISK tagjaira, és a velük együtt foglalkozókra ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint az iskola bármely tanulójára. (2) Az iskola Diáksportköre saját SZMSZ szerint végzi tevékenységét. Éves munkatervet készít. Az iskola éves költségvetésében szerepelteti az ISK finanszírozásával kapcsolatos előirányzatát. 17

18 5.8 A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében (1) Az iskola rendben tartásában a tanulók elsősorban kulturált viselkedésükkel vesznek részt. Elvárás, hogy a tanuló kulturáltan és szakszerűen használja a közös tulajdont (az iskola épületét, berendezéseit és felszereléseit), vigyázzon a tisztaságra, erre társait is figyelmeztesse, a terem elhagyásakor a padjában és alatta, a folyosókon és az udvaron maga után ne hagyjon szemetet. Folyadék kiloccsanása esetén a takarítóeszközök segítségével szüntesse meg a csúszásveszélyes állapotot. (2) Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, a Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. (3) Az iskola rendben tartásában a tanulók hetesként vesznek részt. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladatai: figyelmeztetik társaikat a váltócipő használatára (alsó tagozaton); gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); a szünetben a termet kiszellőztetik; meglocsolják a virágokat; a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik a vezetőséget; az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát, a tantermet utoljára ők hagyják el; tanítási után gondoskodnak arról, hogy társaik a tantermet rendben hagyják el; az utolsó óra után bezárják az ablakot. (4) Az egyes tanítási órákon a tanulók önkéntes jelentkezése alapján különféle tantárgyi felelősök segíthetik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős, sportfelelős stb. (5) Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai 18

19 rendezvényekért felelős tanárok és a hozzá kapcsolódó tanulóközösségek megnevezését az iskolai munkaterv tartalmazza. 5.9 A számonkérés formái, összeférhetetlenségi szabályok (napi dolgozatok mennyisége, típusa) A számonkérés (felelés) történhet szóban, írásban. (1) Dolgozatnak minősül az összefoglaló vagy témazáró írásbeli számonkérés, amely legalább 3 óra anyagára vonatkozik. E szabályozás nem érinti az írásbeli feleletet, röpdolgozatot, az előző 1-2 óra anyagának akár a teljes osztályt érintő számonkérését. (2) Egy napon csak két témazáró dolgozatot lehet íratni, ennek időpontját egy héttel a megírás előtt tudatni kell az osztállyal. Az eredmények közlése előtt nem íratható újabb dolgozat. A dolgozatot 2 héten belül ki kell javítani. Ebbe az időtartamba a tanítási szünetek napjai nem számítanak bele. (3) Ha a tanuló a dolgozatát a tanár hibájából az értékelési határidő lejárta után ismerheti csak meg, eldöntheti, hogy érdemjegye bekerüljön-e az osztályozó naplóba. (4) A felmérő tájékozódó jellegű írásbeli munkákat nem osztályozzák. Értékelésük a továbbhaladást segítik, de nem minősítenek. Jó jegy esetén kérhető az osztályzatba történő beszámításuk A tanulók nagyobb csoportja meghatározása A szülői szervezet és a Diákönkormányzat a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől. A tanulók csoportja, olyan közösség, amely az egyes osztályok legalább 25%-át jelenti. 6. A tanulók jutalmazásának formái, rendje (1) Az iskola Pedagógiai Programja a tanulók dicséretét, pozitív hozzáállásának, teljesítményének jutalmazását kiemelten fontosnak tartja. (2) A jutalmazás szempontjai: a) példamutató magatartás vagy szorgalom, b) folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredmény, sporteredmény, c) az osztály, illetve az iskola érdekében végzett közösségi munka, jótékonyság, környezetvédelmi aktivitás és a másik ember segítése, d) iskolai illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, rendezvényeken, bemutatókon való részvétel, eredményes szereplés, e) észrevehetően javuló teljesítmény, magatartásban mutatkozó javulás (hosszabb időn keresztül), (3) Az iskolai jutalmazás formái: 19

20 a) Dicséretek a tájékoztató füzetben tanév közben: szaktanári dicséret, a szaktanárok (tanítók) döntése alapján, napközis nevelői dicséret, a napközis pedagógus(ok) döntése alapján, osztályfőnöki dicséret, az osztályfőnök döntése alapján, igazgatói dicséret, az igazgató döntése alapján, nevelőtestületi dicséret, a nevelőtestület döntése alapján. b) Az iskolai szintű versenyek helyezettjei vagy/és a verseny szervezői a munkaközösség-vezetők és a Diákönkormányzatot segítő pedagógus döntése alapján oklevelet és tárgy- (pl. könyv) jutalmat kaphatnak. c) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók az igazgató döntése alapján igazgatói dicséretben részesülhetnek. d) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget a pedagógusok vagy a nevelőtestület csoportos dicséretben és jutalomban részesíthetik. e) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végző tanulók munkájának elismerése: az osztályfőnök döntése alapján, a tanév végén oklevél és/vagy könyvjutalom, az osztályozó értekezlet döntése alapján nevelőtestületi dicséret. f) A nyolc éven keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók Széchenyi-díjban részesülnek. A díj odaítélésének feltétele a végig kitűnő illetve néhányszor jeles és a többi évben kitűnő tanulmányi eredmény és példamutató magatartás. A díjazottak emlékplakettet, könyvjutalmat és Ft értékben ajándékutalványt kapnak. (4) A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, nevelőtestület, igazgató) dönt. 7. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések és a fegyelmi eljárás formái, rendje Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói Házirend előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni. A fegyelmező intézkedések és fegyelmi büntetések kiszabásánál az iskola a fokozatosság elvét alkalmazza, melytől indokolt esetben és a vétség súlyától függően el lehet térni. 20

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

H Á Z I R E N D

H Á Z I R E N D Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tápiószecső H Á Z I R E N D 2015-2016. 1 Házirend A Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

BAGODI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND BAGODI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E

BAGODI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND BAGODI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E A BAGODI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E 1 Tartalom 1. A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI RENDJE ------------------------------- - 6 1.1. A TANULÓI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

CSUKÁS ISTVÁN NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI GYERMEKKÖZPONT HÁZIREND

CSUKÁS ISTVÁN NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI GYERMEKKÖZPONT HÁZIREND A CSUKÁS ISTVÁN NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI GYERMEKKÖZPONT H Á Z I R E N D J E 2013. Tartalom 1. A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI RENDJE -----------------------------------------------

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Sass Andrásné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Egyetértést gyakorolt: az iskolaszék Elfogadta: a fenntartó Petőháza, 2004. 12. 06. A házirend célja

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata Általános rendelkezések A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A köznevelésről

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya...

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya... HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartói

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1.

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény OM-azonosítója: 035165 Intézmény fenntartója: Klebelsberg

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 2013. TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI I. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ

Részletesebben