A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet A szakkollégium célja, feladata Célja katolikus keresztény értelmiség nevelése, mely saját szakterületén magas színvonalon képes hitelesen és elkötelezetten képviselni, továbbítani hitét. Ehhez mind tanulmányi, mind lelki célok kitűzése és megvalósítása szükséges. A kollégium ezt szakmai kurzusok szervezésével (ld. Tanulmányi Szabályzat) és a katolikus közösségi életforma kereteinek megteremtésével segíti elő. II. fejezet A szakkollégium szervezete 1. A szakkollégium fenntartója és felügyelője a Győregyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság. A felügyeletet az általa kinevezett igazgatón keresztül látja el. 2. Az igazgató Henczel Szabolcs. 2/a. Az igazgató irányítja az intézményt, gyakorolja a munkáltatói jogot a fenntartóval egyetértésben és ellátja a szakkollégium jogi képviseletét, kezeli a Győregyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság, az állami normatív támogatás, a hallgatók és egyéb támogatók által a szakkollégium részére folyósított anyagiakat. 3. Kollégiumi Tanács (KT) 3/a. A Kollégiumi Tanács (KT) a kollégium összes érintett felének közös képviseleti, tanácskozó és döntés-előkészítő szerve. Feladata a kollégium életét alapvetően befolyásoló ügyekben az igazgató döntéseit előkészíteni, segíteni és javaslatokat tenni. 3/b. A KT tagjai: az igazgató, a gazdasági vezető, a DB kollégiumi biztos (ld. 6. pont), valamint a DB egy további tagja. A KT testülete mindig azonos számú felnőtt és diák tagból áll. A diáktagok megbízatása egy évre szól. 3/c. Fegyelmi problémák felmerülése esetén figyelmeztetésben részesítheti a kollégium életét megsértő hallgatót. 3/d. Döntési javaslatot tesz az igazgatónak a Kollégiumi gyűlés által előterjesztett kérdésekben. 3/e. Bármiféle döntési javaslat meghozatalához szükséges, hogy jelen legyen az igazgató, és rajta kívül legalább egy diák tag. A diákokat közvetlenül érintő kérdések esetén mindkét diákképviselő jelenléte szükséges. 3/f. A KT kérheti az igazgatót, hogy egyes esetekben hívja össze a kollégiumi gyűlést, hogy az igazgató minden bentlakó véleményét kikérhesse, illetve személyesen tájékoztassa a gyűlést az általa meghozott intézkedésekről és azoknak okairól. 3/g. Az igazgató sürgős esetekben dönthet a KT véleményének megkérdezése nélkül is, de erről utólag be kell számolnia a KT-nak. 4. Rendkívüli fegyelmi kérdésekben az igazgató egyedül is dönthet

2 5. A szakkollégiumi gyű1és 5/a. A Szakkollégiumi gyűlésnek tagja a kollégium minden lakója, valamint az igazgató. Az igazgató köteles a Kollégiumi gyűlést félévente legalább egyszer összehívni, vagy akkor, ha a bentlakók egyötöde, vagy a KT, vagy a DB ezt kezdeményezi. A Kollégiumi gyűlésen a részvétel kötelező. Felmentés kérhető a Kollégiumi gyűlés alól az igazgatótól. 5/b. Amennyiben valamely kérdésben döntést hoz, ahhoz a bentlakók felének jelenléte szükséges. A döntés akkor érvényes, ha a jelenlévők kétharmada plusz egy fő támogatja. 5/c. Az igazgató beszámol a félév munkájáról, ismerteti a következő félév munkáját. 5/d. A kollégiumi gyűlés hatáskörébe tartozik a házirend, a felvételi elvek, a kollégiumi tanulmányi programok, a kollégiumi kötelező programok és a kollégium követelményeinek véleményezése, javaslattétel a változtatásra, de végső határozatot az igazgató hozhat. 6. Diákbizottság 6/a. A kollégiumi élet gyakorlati szervezője és lebonyolítója, az ezzel kapcsolatosan felmerülő problémák döntés-előkészítő fóruma, a bentlakók érdekképviseleti szerve a Diákbizottság (DB). 6/a/1. A DB tagjait a kollégisták maguk közül választják titkos szavazással. A legtöbb szavazatot kapott diákok lesznek a DB tagjai. Az érvényes szavazáshoz a kollégisták kétharmadának részvétele szükséges. A DB megbízatása egy évre szól. 6/a/2. Rendkivüli esetben az igazgató ettől a gyakorlattól eltérhet, és saját hatáskörben kijelölheti a DB tagjait. 6/a/3. A DB létszáma függ a kollégium aktuális létszámától. (Kb. 10 főre jusson egy DB képviselő, így a DB legfeljebb 6 tagú) 6/b. A DB saját tagjai közül megválasztja a DB elnökét (a DB kollégiumi biztost, aki egyben a KT állandó tagja), valamint az egyes feladatok felelőseit. 6/c. A DB feladata a kollégium ünnepeinek és rendezvényeinek a megszervezése, az adott tanév Tanulmányi programjának szervezése és a diákok ebben való munkájuk ellenőrzésében való részvétel, minden bentlakótól érkező panasz, észrevétel vagy javaslat megtárgyalása, a kollégium életét meghatározó dokumentumok esetleges megváltoztatására tett javaslat kidolgozása, a felvételi bizottságban való részvétel. A DB a kollégium életét befolyásoló kérdésekben nem dönthet, de javaslatait a KT elé tárhatja. 6/d. A DB ülései nyilvánosak. Ennek érdekében a DB köteles 48 órával az ülés előtt közzétenni a DB ülés pontos idejét, helyét és témáját. III. fejezet A felvétel l/a. A felvételik a kollégisták részére nyilvánosak. A szakkollégiumba felvételét kérheti bármely soproni felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, ők a külső tagok. Bentlakó csak vidéki diák lehet, ők a belső tagok. 1/b. A felvételit az igazgató hirdeti meg újságokban, közösségekben, plébániákon és közvetlenül a felsőoktatási intézményekben. l/c. A rendes évi felvételi időpontja június, augusztus illetve január, február. Időközi felvételi kitűzéséről az igazgató dönt. 2/a. A felvételi eljárás: a jelentkező jelentkezési lapot tölt ki, elkészíti a szükséges mellékleteket (önéletrajz, motivációs levél, esszé), továbbá felvételi beszélgetésen vesz részt az igazgató és a DB előtt külön-külön. 2/b. A felvételi beszélgetés alapján a DB javaslatot tehet az igazgatónak az általuk felvételre ajánlott jelentkezőkről

3 2/c. A felvétel szempontjai: tevékeny részvétel a helyi egyház életében, elkötelezettség a közélet keresztény szellemű formálására, tanulmányi eredmény, tudományos munka, aktív közösségi élet vállalása, ill. készség mindezek megvalósítására, általános műveltség, idegen nyelv ismeret, plébánosi, lelkészi ajánlás. IV. fejezet A szakkollégiumi tagság 1/a. A szakkollégiumi tagság egy évre szól, kivéve az újonnan bekerülőket és a feltételes tagsággal rendelkezőket, akiknél három hónap elteltével a KT határozata alapján az igazgató dönt a tagság meghosszabbításáról. 1/b. A szakkollégiumi tagsága megszűnik annak, akinek feltételes tagságát 3 hónap elteltével az igazgató nem hosszabbítja meg. aki szakkollégiumi tanulmányi és vallási kötelezettségeinek nem tesz eleget, aki a szakkollégiumi díjat nem fizeti be aki kizárásban részesül. V. fejezet A kollégisták jogai és kötelességei 1. A kollégisták jogai 1/a. A hallgató a kollégium életét érintő minden kérdésben javaslatot tehet, részt vehet annak a Kollégiumi gyűlésen történő megvitatásában és a határozat meghozatalában. 1/b. Joga van véleményét elmondani a KT, a DB, illetve a Kollégiumi gyűlés előtt, mielőtt a munkáját vagy személyét érintő kérdésben javaslatot tesz, illetve dönt a három felsorolt fórum. 1/c. Igénybe veheti a kollégium minden szolgáltatását addig, amíg az adott szolgáltatás használati szabályait betartja. 2. A kollégisták kötelességei 2/a. Legjobb képességei szerint köteles tanintézménye és a kollégium által támasztott követelményeknek eleget tenni. (Részletesen ld. Tanulmányi Szabályzat, Házirend) 2/b. Végre kell hajtania a Kollégiumi gyűlés, a KT illetve az igazgató határozatait, eleget kell tennie az SzMSz-ben foglaltaknak. 2/c. Bővítenie kell hitbeli ismereteit, törekednie a keresztény értékek képviseletére, mind tanintézményében, mind a közéletben. 2/d. Részt kell vennie a kollégium, az egyház és a közélet életében. 2/e. Köteles a vezetőség által a faliújságon megjelentetett információk folyamatos figyelemmel követésére

4 VI. fejezet A kollégiumi díj 1/a. A kollégiumi díj mértékéről a KT beleegyezésével az igazgató dönt. 1/b. Kollégiumi díj fizetési kedvezmény adható a szociális keret terhére, melynek összege az összes befizetett kollégiumi díj 5 %.-a. A kedvezmény mértékéről a beadott kérelmek alapján az igazgató dönt. A kedvezmény megítélésében fontos szempont a tanulmányi eredmény. 2/a. Minden tanév elején illetve a beköltözéskor a kollégisták egy havi kollégiumi díjat kötelesek befizetni kaucióként az erre a célra létrehozott ún. kártérítési alapba, amelyet év végén illetve kiköltözéskor visszakapnak, ha a kollégiumban és annak berendezésében nem okoztak kárt. 2/b. A kauciót illetve arányos részét elveszti a kollégista, ha például: kiköltözéskor hiány mutatkozik a beköltözéskor leltárba vett (és kollégista által aláírásával igazolt) tárgyakban. A kollégium épületében vagy egyéb berendezéseiben kárt okozott A kollégiumi szobájának falát megrongálta vagy jelentősen beszennyezte Ha nem azonosítható a károkozó vagy felelős személye, akkor az összes kollégistának közösen kell viselnie a terhet az egy főre jutó kártérítési összeg levonásával. 2/c. Amennyiben az okozott kár meghaladja a kaució értékét, a kollégista köteles a különbözet megtéríteni. 2/d. A kaució visszatartásáról indoklással együtt írásban kell tájékoztatni a kollégistát. 3/. Beköltözéskor a kollégisták kollégiumi hozzájárulási díjat fizetnek egy-egy félévre vonatkozóan, melynek mértékét az igazgató határozza meg. Ez az összeg nyújt fedezetet a kollégiumi diákok lakószobáinak illetve teakonyhák és mosoda tisztántartásához szükséges takarítószerek, valamint különböző rendezvények költségeire. VII. fejezet Fegyelmi eljárás 1. Fegyelmi eljárást von maga után, ha a hallgató a Kollégium céljainak megvalósulását akadályozza, például: megszegi a házirendet sérti a kollégium érdekeit, csorbítja jó hírét a kollégiumból hosszabb ideig távol marad az igazgató tájékoztatása nélkül egyéb bennmaradási feltételt nem teljesít (SzMSz V. fejezet 2. pont) 2. Fegyelmi büntetések: szóbeli figyelmeztetés (a KT-tól illetve az igazgatótól) írásbeli figyelmeztetés (megrovás) kizárás a kollégiumból (az igazgató által írásban közölt kizárás után 5 munkanapon belül ki kell költöznie a kollégiumból) - 4 -

5 VIII. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A kollégium alapító Szervezeti és Működési Szabályzatát a Győregyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatósága hozta létre. Utolsó módosítására a kollégium élete alapján szeptemberében került sor. 2. A szabályzat módosításához az igazgató és a Győri Egyházmegye püspökének hozzájárulása szükséges. Sopron, szeptember 1... Dr. Pápai Lajos győri püspök. Henczel Szabolcs kollégium igazgató - 5 -

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Győr, 2015. Tartalom: Szervezeti és Működési Szabályzat Felvételi és Tagsági Szabályzat (1. sz. melléklet) Tanulmányi Szabályzat

Részletesebben

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 11. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 664/1300/43-2/2012. A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR RICHTER RÉZ GÉZA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOPRON 2011. A Nyugat-magyarországi Egyetem [a továbbiakban: Egyetem] a on (továbbiakban:

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Dózsa György Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Tel.: 62/ 260-007 62/ 520-04 Apátfalva 2012 A Diákönkormányzat a Közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény 48., 58

Részletesebben

MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE

MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE Szervezeti Működési Szabályzat MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE Szervezeti Működési Szabályzata PREAMBULUM A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának hallgatói,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály

ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Alapszabály ÉLETFA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabály Elfogadva: 2005. június 16. Zirc Kiegészítve: 2005. november 27. Zirc Módosítva: 2006.február 12. Bakonybél 2007. augusztus 19. Bakonybél 2009.május 22. Bakonybél

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kovács Pál Gimnázium A Kovács Pál Gimnázium tantestülete 2013.március 25-én megtárgyalta és elfogadta. Megvitatták: A tantestület A tanulók közösségei A Szülői Munkaközösség 1 TARTALOMJEGYZÉK A Kovács

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetben 2013. december 12. Megjegyzés: A Vastagon, eltérő betű típussal írt szöveg a módosítás szövege. 1 I. Általános

Részletesebben

MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség (a továbbiakban: Szövetség) megnevezései: 1.1.1 A szövetség teljes neve: Magyar Dietetikusok Országos

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET A MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 2015. 1 Bevezető rendelkezések Az Egyesület alapszabályának célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben