Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai... 5 Szakmai képzés... 5 Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek... 6 Vállalkozási tevékenysége... 6 Egyéb tevékenységek... 6 Az ellátandó alaptevékenységet meghatározó jogszabályok... 6 Szervezeti felépítés... 8 A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése... 8 Vezetők, vezetőség... 8 Intézményi közösségek... 8 Szülői szervezetek (közösségek) Iskolaszék Szervezeti ábra A működés rendje Az iskolában tartózkodás rendje A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Közalkalmazottak munkarendje A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje Pedagógusok munkarendje Az intézmény tanulóinak munkarendje A tanítási órák, óraközi szünetek rendje Az intézményi létesítmények és helyiségek használati rendje A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelésioktatási intézménnyel Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az ünnepélyek, megemlékezések és a hagyományápolás tartalmi vonatkozásai A hagyományápolás külsőségei Intézményi védő, óvó előírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje

3 A vezetői munka rendje Vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény igazgatója Az iskola igazgatójának feladatkörébe tartozik Az igazgató közvetlen munkatársai Az igazgatóhelyettesek kötelességei Az igazgatóhelyettesek jogai Helyettesítés rendje A kiadmányozás és a képviselet szabályai A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága A gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó eljárási szabályok Az iratkezelés és az ügyintézés szabályai A kötelezően használt nyomtatványok A kapcsolattartás rendje A belső kapcsolattartás rendje A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája A vezetők és az alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje A nevelőtestület értekezletei Rendszeres értekezletek Rendkívüli nevelési értekezlet Aktuális értekezlet Vezetői értekezlet Iskolavezetőségi értekezlet Egyéb alkalmazotti, érdekképviseleti munkaértekezletek A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje36 A külső kapcsolattartás rendje A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás formája A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Eljárásrendek A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Fegyelmi eljárás részletes szabályai Egyeztető eljárás, kártérítési felelősség

4 Kártérítési felelősség Az oktatásügyi közvetítő eljárás Hatáskörök átruházására vonatkozó rendelkezések Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök Az általános igazgatóhelyettesre A szakmai igazgatóhelyettesre A nevelési igazgatóhelyettesre A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A nevelőtestület a szakmai munkaközösségekre átruházhatja a véleménynyilvánítási jogkörét az alábbi területeken Át nem ruházható hatáskörök Véleményezési joggal felruházott szervezetek Záró rendelkezések SZMSZ hatálybalépése SZMSZ felülvizsgálata

5 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Az intézmény címe: Budapest, 1144 Kerepesi út 124. Az intézmény fenntartója és működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése Szakágazati besorolása Szakmai középfokú oktatás Alap szakfeladata Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9/9.NY-12. évfolyam) További szakfeladatai Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alap, illetve speciális feladatai A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény szerint szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, mozgásszervi, érzékszervi (hallás- és látásfogyatékos), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető tanulók ellátása. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet 4. -ában foglalt könyvtári feladattal kapcsolatban a költségvetési szervnek sem kiadása, sem bevétele nem keletkezik. Szakmai képzés Ágazat: Informatika Szakmacsoport: Informatika Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. 5

6 Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3. szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4. szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5. szintű OKJ-s képzés Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Vállalkozási tevékenysége Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Egyéb tevékenységek A TÁMOP / azonosító számú uniós projekt fenntartásával járó feladatok, valamint egyéb pályázati feladatok ellátása. Az ellátandó alaptevékenységet meghatározó jogszabályok évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről CXCV. törvény az államháztartásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XCIII. törvény az illetékekről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 28/2000. (IX.21) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 6

7 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 7

8 Szervezeti felépítés A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése Vezetők, vezetőség Az iskola vezetői igazgató igazgatóhelyettesek: o általános helyettes o szakmai helyettes o nevelési helyettes Az iskola vezetősége Az iskola vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: az igazgató az igazgatóhelyettesek a gyakorlati oktatás vezetője a szakmai munkaközösségek vezetői horizontális munkacsoportok vezetői a diákönkormányzat tanácsadó tanára a közalkalmazotti tanács elnöke az iskolában működő szakszervezet titkára a minőségügyi csoport vezetője. Az iskola vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége rendszeresen (általában havonta egyszer) megbeszélést tart. Az intézményvezetőség tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, a szülői szervezet képviselőivel, a diákönkormányzat diákképviselőivel, szakszervezetekkel, Közalkalmazotti Tanáccsal. Intézményi közösségek Iskolaközösség: az alkalmazotti, szülői és tanulóközösségek összessége. 8

9 Az alkalmazotti közösség az iskolánál közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból áll. Jogosultságaikat a törvényben meghatározott módon közvetlenül, illetve a Közalkalmazotti tanács útján gyakorolják. Az iskola nevelőtestülete A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottai, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozói. A nevelőtestület a nevelési és oktatási kérdésekben, az iskola működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a törvényekben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület döntései, határozatai A nevelőtestület döntéseit és határozatait - a jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott irattárába kerülnek. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei osztályfőnöki munkaközösség társadalomtudományi (humán) munkaközösség idegen nyelvi munkaközösség természettudományi munkaközösség informatikai munkaközösség programozás munkaközösség testnevelési munkaközösség A szakmai munkaközösségek tevékenysége A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján - a pedagógiai programmal és az éves munkatervvel összhangban - a szakmai munkaközösségek feladatai: javítják, koordinálják az iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalát, minőségét fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását valamint az eredmények kihirdetését kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét szervezik a tanárok továbbképzését összeállítják az iskola részére a felvételi és az érettségi, képesítő vizsgák írásbeli és szóbeli feladat- és tételsorait az iskola fejlődése érdekében pedagógiai kísérleteket végeznek 9

10 javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget A szakmai munkaközösség vezető jogai és kötelességei összeállítja az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján munkaközössége éves programját irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért, a szaktárgyi oktatásért módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató órákat szervez, segíti a szakirodalom felhasználását elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösségi tagok tanmeneteit, felügyeli a tanmenet szerinti előrehaladást és a követelmények betartását javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolására ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, intézkedést kezdeményez az igazgató felé állásfoglalásaival képviseli munkaközösségét az iskolavezetőségben és az iskolán kívül összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára igény szerint az iskolavezetőség részére állásfoglalása, javaslata, vélemény-nyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközössége tagjait. A nevelőtestület az intézményi minőségirányítási program támogatása érdekében minőségügyi csoportot működtet. A munkaközösségek a tanév munkatervében rögzített, aktuális feladatokhoz igazodva tagot delegálnak a horizontális munkacsoportokba. E szervezetek az innovációs folyamatokat támogatják és koordinálják az adott terület feladatait. Pedagógus A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. A pedagógus kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató tevékenység keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse, nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye, 10

11 közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, a gyermekek, tanulók, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, továbbá minden, az iskola elfogadott pedagógiai programjában meghatározott feladat ellátása. A pedagógus az óraközi szünetben a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes munkaidő többi részében - munkaköri feladatként - a pedagógus ellátja a nevelő-, illetve a nevelő és oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatokat. Felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevekénységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. A munkáltató rendelkezései szerint ellátja azokat a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő feladatokat, amelyek igénylik a pedagógus szakértelmét, így különösen: részt vesz a nevelőtestület munkájában, az iskola kulturális és sportéletének megszervezésében, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában. Az osztályfőnöki munkakörben a következő feladatokat kell ellátni: az iskola pedagógiai elvei szerint neveli a rábízott tanulókat figyelembe veszi a személyiségfejlődés tényezőit együttműködik az ODB-vel, segíti a tanulóközösség kialakulását koordinálja és segíti az osztályában tanító pedagógusok munkáját és látogatja óráikat figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére osztályában szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv és az elektronikus napló útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket gyermekük magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló precíz vezetését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt) saját hatáskörében - indokolt esetben - évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít tanulmányi kirándulások felelőse osztályában. 11

12 Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Az iskolai könyvtáros tanár a biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órák heti 4 napon 20 órában. Munkaköri feladata még a könyvtár délelőtti csökkentett nyitva tartása mellett a munkahelyen végzett könyvtári munka (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra; a továbbá heti egy napi munka az iskolán kívül végzett, a könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra szolgál. A pszichológusi feladatokat pedig iskolapszichológus munkatárs látja el. Az intézmény részéről a nevelési igazgatóhelyettes tartja a közvetlen kapcsolatot a pszichológussal. A diákönkormányzatot segítő tanári feladatokat a diákközgyűlésen megszavazott pedagógus megbízási szerződés alapján látja el. Munkáját a nevelési igh. irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét ő támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat az e pedagóguson támogatásával és közreműködésével is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola igazgatójához. Elősegíti, hogy az SZMSZ, a házirend, a szociális juttatások, a szabadidős programok megvitatása és vélemény-alkotási, illetve egyetértési jogát a diákönkormányzat gyakorolhassa. Szükséghez képest, legalább havonta egy alkalommal részletes tárgyalást folytat a diákönkormányzat vezetőjével. Megszervezi az igazgató által a tanulóifjúságnak az iskola helyzetéről szóló éves tájékoztató beszámolását, a diákközgyűlés lefolytatását. Az oktatástechnikus biztosítja, karbantartja a közismereti és szakmai oktatással kapcsolatos, tanórai folyamatokat segítő audiovizuális, multimédiás alkalmazások technikai hátterét, felügyeli a sokszorosítás technikai lebonyolítását. Munkáját a gyakorlati oktatásvezető koordinálja, a szakmai igazgatóhelyettes felügyeli. A rendszergazdák biztosítják az intézmény informatikai rendszerének, számítógépes hálózatának folyamatos és akadálytalan működtetését. Feladatuk a központi web-szerver, FTP-szerver és mail-szerver fejlesztése, karbantartása, felhasználóinak adminisztrálása. Munkájukat közvetlenül a gyakorlati oktatásvezető felügyeli és támogatja, a szakmai igazgatóhelyettes együttműködésével. A pedagógiai asszisztens segíti a sajátos nevelési igényű diákok, testi és érzékszervi fogyatékkal élő tanulók iskolai életét, a velük kapcsolatos közlekedési, ügyintézési stb. feladatok ellátását. Munkáját a nevelési igazgatóhelyettes felügyeli és támogatja. Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség megválasztja az osztály diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát küldöttet delegál az Iskolai Diákbizottságba (IDB). Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatát is figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az osztályában tanító pedagógusok osztályi értekezletének összehívására. 12

13 A diákönkormányzat működési rendje A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az intézmény diákönkormányzata a diákközgyűlésen elfogadott, a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési rendje alapján működik. Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott Iskolai Diákbizottság (IDB) áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az IDB képviseli. A diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és fogja össze. A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma. Szerepét betöltheti a diákküldött-gyűlés, amely a tanulóközösségek által választott küldöttekből áll. A diákközgyűlés nyilvános. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. E fórumon az iskola igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről A diákközgyűlésen az IDB tisztségviselői beszámolnak az éves működésükről, a jelenlévő diákok megszavazzák a következő év diák-tisztségviselőit. Szülői szervezetek (közösségek) A szülői munkaközösség A köznevelési törvény rendelkezik a szülői közösségekről, valamint az iskolaszékről. Ennek alapján az iskolában a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére munkaközösségeket hozhatnak létre. Az iskolában a szülőknek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, ill. kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. Az osztályok szülői szervezeteit az egyes osztályban járó tanulók szülei alkotják, akik szülői szervezetet, munkaközösséget hozhatnak létre. A szülői szervezet jogosítványai: Iskolaszék hiányában véleményezési és egyetértési joga van minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály előír. Az intézmény igazgatója (akár felkért segítők révén) a fentiek mellett tájékoztatást kell adjon az iskolai büfé kínálatáról és árképzési elveiről, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszeréről. A szülői munkaközösség dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről. Az osztályok szülői munkaközösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői munkaközösségek véleményeiket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott szülői szervezet elnökének vagy az osztályfőnökök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez. (igazgatóhoz, illetve az illetékes igazgatóhelyetteshez). 13

14 Iskolaszék Az iskolában a nevelő-oktató munka segítésére a nevelőtestület a szülők, a tanulók, az intézményfenntartók továbbá az iskola működésében érdekelt más szervezetek együttműködése céljából iskolaszék (ISZ) alakulhat. Az iskolaszék a szülők, a nevelőtestület és a diákönkormányzat azonos számú képviselőiből áll, a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint a fenntartó egy főt delegálhat. Az iskola igazgatója (vagy megbízottja) iskolaszéki tagságától függetlenül résztvevője az ISZ értekezleteinek. Az ISZ alakuló ülésén megállapítja működése rendjét és megválasztja tisztségviselőit. Az ISZ elnöke nem lehet az iskola dolgozója. Az ISZ titkári teendőit az ISZ egy tanár tagja látja el. Az iskolaszék adminisztrációs tevékenységét az iskolatitkár végzi. 14

15 Szervezeti ábra 15

16 A működés rendje Az iskolában tartózkodás rendje Nyitva tartás: szorgalmi időben reggel 6 órától a foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 18 óráig. Tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint, általában szerdánként 9-12 óráig. Az iskolát szombaton szabadidős foglalkozásokra igénybe lehet venni, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. A leírt rendtől való eltérésre az igazgató a Fenntartóval egyeztetve engedélyt adhat. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az iskola igazgatója és helyettesei minden nap biztosítják reggel 7.00-től du ig az iskolában a vezetői jelenlétet. A beosztás rendjét a tanáriban, az iskola titkárságán és a portán kell elhelyezni. A vezetők távozása után szervezett foglalkozást tartó pedagógus működési körében felelősséggel tartozik az intézmény rendjéért. Közalkalmazottak munkarendje A köznevelésben alkalmazottak körét a köznevelési törvény 61. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a 66. és 67. rögzíti. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait az intézmény kollektív szerződése tartalmazza, összhangban a köznevelési törvénnyel, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletével a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az igazgató állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. Munkaköri leírásaikat a szakmai igazgatóhelyettes vagy a működtetésért, gazdasági feladatok ellátásáért felelős KLIK szervezet illetékes vezetője készíti el. A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével az egyes igazgatóhelyettesek tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét részletesen a kollektív szerződés tartalmazza. 16

17 Pedagógusok munkarendje A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény 19. -a rögzíti. A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását a te4ljesítménypótlék, a túlórák és megbízások pénzügyi vonzata miatt a kollektív szerződés tartalmazza. (1992. XXXIII. törvény 55. és 138/1992. (X.8.) kormányrendelet 7-8. ) A törvény 16. -a szerint a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból valamint a nevelő illetve a nevelő-oktató munkával vagy a tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. Az iskolavezetőség tagjai a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 00 percig köteles jelenteni az ügyeletes vezetőnek, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor óratervét az igazgatóhelyettesekhez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 3 nappal előbb a tanóra elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra megtartására. A tanórák elcserélését az igazgatóhelyettes engedélyezi. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén - lehetőség szerint - szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni. A pedagógusok számára - a kötelező óraszámon felüli - a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató adja az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az arányos terhelés. 17

18 Az intézmény tanulóinak munkarendje Az iskola nyitvatartási idejében a tanulók a házirend szabályai betartásával használhatják az iskolát, helyiségeit és felszereléseit. A szaktantermek és sportlétesítmények használatát a szakmai munkaközösségek - az IDB véleményét figyelembe véve - szabályozzák. Az intézményi házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. (Az ügyeleti rend megszervezése a nevelési igazgatóhelyettes feladata.) A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke, osztályfőnök helyettese vagy igazgatóhelyettes írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát a szülő értesítése mellett. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztás alapján készült heti órarend szerint történik tanári vezetéssel a kijelölt termekben. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra reggel 7 óra 30 perckor kezdődik. A kötelező órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb 15 óráig be kell fejezni. (Érettségi utáni osztályokban szakképző évfolyamokon 15 óra után is lehet tanítani.) Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák látogatására a tantestület tagjai és a tanárjelöltek jogosultak. Minden egyéb esetben óralátogatáshoz igazgatói engedély szükséges. Tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók. Kivételt indokolt esetben az igazgató vagy helyettesei tehetnek. Kötelező orvosi vizsgálatok igazgatósági engedéllyel előre egyeztetett időpontban történhetnek. Az óraközi szünetek időtartama 5, 10, 15, ill. 20 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az óraközi szünet rendjét szükség szerint beosztott tanárok és diákok felügyelik. Dupla és gyakorlati órák szünetei az egységestől eltérő módon is kiadhatóak. A bemutató órák, és iskola-bemutatók rendjét - a munkaközösség vezetők javaslata alapján - munkaterv rögzíti. Az iskolában folyó gyakorló tanítások rendjét az iskolai rendhez igazodva a gyakorlatvezető tanárok koordinálják. Az intézményi létesítmények és helyiségek használati rendje Az iskolaépületet címtáblával kell ellátni. Ünnepeken az épületet fel kell lobogózni. A fellobogózás a karbantartó feladata. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 18

19 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért az energiafelhasználással való takarékoskodásért a géptermi fogyóanyagok takarékos felhasználásáért a tűz- és balesetvédelmi, és a munkavédelmi szabályok betartásáért. Tanulók az iskola létesítményeit csak tanári felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. Az iskola tulajdonát képező berendezéseket, felszereléseket, eszközöket elvinni csak igazgatói engedéllyel, szállítólevéllel szabad. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket és öltözőket zárni kell. A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A portaszolgálat feladata az alkalmi, illetve a szervezett rendezvények (szülői értekezlet, tanári fogadóóra, iskolai ünnepélyek, nyitott napok) esetén a belépők szűrése, a belépők azonosítása, az idegenek adatainak rögzítése. Tanítási napokon 7.30-tól óráig a vendégeket a portás fogadja, telefonon értesíti a meglátogatni kívánt személyt. Amennyiben az nem tartózkodik az intézményben, a vendégnek el kell hagynia az intézményt. Ha a keresett személy fogadja, akkor beengedi a vendéget. A vendég további benntartózkodásáért a keresett személy felel. Amennyiben az érintett dolgozó hivatalos teendői miatt ideiglenesen nem elérhető, a vendég a portás által meghatározott helyen várhatja meg a keresett személyt. Ha tanulót keresnek, a tanulót szünetben a portára lehívja a portás. Munkaszüneti napokon az igazgató lehet az iskolába belépni. Az igazgató által kijelölt személy kötelessége az intézmény nyitása zárása, valamint annak felügyelete, hogy csak az engedélyben rögzített helyiségekbe tegye lehetővé a tartózkodást. Ugyancsak az ő feladata annak ellenőrzése, hogy a foglalkozás befejeztével a benntartózkodók jelenlétében történt-e intézményi vagyon károkozás. Kötelessége továbbá, hogy a portán lévő munkafüzetbe a ténylegesnek megfelelő adatot, esetleges észrevételt rögzítse és azt úgy a saját, mint a felelős személy aláírásával igazolja. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az ünnepélyek, megemlékezések és a hagyományápolás tartalmi vonatkozásai Iskolánk minden, a tanév rendjében szereplő állami ünnepet megünnepel, melyek rendjét, módját az éves munkatervben rögzíti. 19

20 Ezen túl évente tanévnyitó ünnepséget, a névadó évfordulóját (koszorúzási ünnepély), karácsonyi szeretet ünnepséget, szalagavató ünnepélyt és ballagási ünnepséget szervezünk. Az iskola hagyományainak kialakítása, ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: Neumann-nap; Tehetségnap, ÖKO-napok, Mikulásnap. Az iskola 5-10 tanévenként évkönyvet, időközönként iskolaújságot jelentet meg, ezenkívül honlapot, iskolatévét, iskolaújságot és iskolarádiót működtet. Az iskola testülete a diákönkormányzattal együttműködve évente ítéli oda a legkiválóbb diáknak a Neumann-emlékérmet. A hagyományápolás külsőségei Az iskola megkülönböztető jelei: iskolajelvény (logo); iskolazászló, nyakkendő, sál. Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: leányok: sötét szoknya, fehér blúz, logós sál; fiúk: sötét hosszúnadrág, fehér ing, iskolai logós nyakkendő nevelőtestület: a diákokkal összhangban ünneplő valamint iskolai jelvények viselésével mutatnak példát. Intézményi védő, óvó előírások A munkavállalók testi épségének, egészségmegőrzésének biztosításáról a felnőtt balesetek esetén követendő eljárásról, a munkavédelmi szabályzat, illetve a Korm. rendelet intézkedik. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A tanulók rendszeres egészségügyi ellátását és felügyeletét az iskolaorvosi hálózat végzi és irányítja. Az orvosi hálózattal az együttműködést az igazgató koordinálja. Tanítási óráról - az elsősegélynyújtást kivéve - csak előzetes vezetői engedély alapján mehetnek el a tanulók vizsgálatra. Az iskolaorvosi szolgálat heti két napon ügyeletet biztosít az intézményben. Az ügyeleti rendelés céljára az iskola helyiséget biztosít. Az ügyeleti napokról a tanulókat tájékoztatni kell az orvosi szoba ajtaján. A szolgálat a tanulók egészségügyi szűrését kerületi szinten szervezi meg. Azok időpontját a vizsgálatot végző intézmény határozza meg. A tanulókat a szűrés időpontjáról és helyszínéről az osztályfőnök tájékoztatja, a szűrésen az iskola által szervezett módon, tanári kísérettel vesznek részt. 20

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756. Szervezeti és Működési Szabályzat KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM: 201756 Szervezeti és Működési Szabályzat Újfehértó, 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 1.1. Az

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben