PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12.

2 AJÁNLÁS Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. (Szent-Györgyi Albert) Egy iskola főként azzal válhat eredményessé, ha hagyományait átmenti, ápolja, és képzési rendszerében képes a változásra, fejlesztésre. A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola pedagógusai mindent megtettek és megtesznek azért, hogy a magyar társadalom és az európai együttműködés igényeihez igazodva a fenti elvárásoknak megfeleljenek. Mit olvashat ki a Kedves Olvasó a kezében tartott pedagógiai programból? Ha diák, pontosan tájékozódhat arról, hogy milyen általános és szakmai képzésben részesül. Ha szülő, megtudhatja, hogy a gyermekét olyan alapműveltséggel és szakmai tudással bocsátjuk ki az iskolánkból, amivel biztonságosan kezdheti meg életpályáját, és a továbbiakban is képes lesz a változó környezethez alkalmazkodni, tudását továbbfejleszteni vagy módosítani. Ha iskolafenntartó, bízhat abban, hogy a nevelőtestületre bízott erőforrásokat jó hatásfokkal, a társadalmi elvárásoknak megfelelően hasznosítjuk. Ha pedagógus, meggyőződhet arról, hogy egy sokoldalúan képzett, innovatív kollektíva alkotását tartja a kezében. Pedagógiai programunk közös munka eredménye, megvalósítása is közös feladat, a nevelőtestület, az oktatást segítő dolgozók, a diákok és a szülők együttes tevékenysége. Varsóci Károly igazgató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS... 2 TREFORT ÁGOSTONRÓL... 6 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 7 Az iskola környezete, helye a fővárosi közoktatási rendszerben Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskolában folyó nevelő-, oktatómunka pedagógiai céljai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségi szolgálat Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Egészségnevelés nem hagyományos tanórai keretben A tanulás egészséges környezete A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai programja A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka feladatkörei A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülőkkel való kapcsolattartás Kapcsolattartás az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsgákvizsgaszabályzata Javítóvizsga Osztályozó vizsga Különbözeti vizsga Intézményi köztes vizsga

4 Az értékelés rendje Az iskolaváltás, valamint az átvételi eljárás folyamata A felvételi eljárás különös szabályai Intézményünk bemutatása az általános iskolásoknak Felvételi vizsga A felvételi eljárás folyamata Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése Kötelező és választható tanítási órák Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Választható érettségi vizsgatárgyakra való felkészítés Középszintű érettségi vizsgatárgyak témakörei Szakkörök Pedagógusválasztás Projektoktatás Tanulás tanulása projekt Természettudományos projekt Kéttannyelvű osztály projektje Az idegen nyelv tanulását segítő projekt A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Számonkérés, értékelés Az értékelés alapelvei A számonkérés formái A beadandó feladatok formai követelményei Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elveiegészségnevelési program Az iskola egészségnevelési elvei Az iskola környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei Magatartás Szorgalom A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei

5 3. Egyéb iskolai tevékenység Gyakorlóiskolai tevékenység Részvétel a Cisco Hálózati Akadémiai Programban Továbbtanulás Továbbképzések, szakértői tevékenység Iskolánkban működő alapítványok Trefort EQ Alapítvány Művészetért Alapítvány Németh Attila Emlékére Az iskola pályázati tevékenysége Diákok számára kiírt pályázatok Iskola számára kiírt pályázatok Záró rendelkezések A Pedagógiai program hatálybalépése A Pedagógiai program felülvizsgálata A Pedagógiai program módosítása Pedagógiai program hitelesítése

6 TREFORT ÁGOSTONRÓL Voltak századok, amelyek mintha többet jelentettek volna az emberiség történetében, mint a többiek. A magyarság számára ilyennek tűnik a XIX. század. Nagy események, kiváló magyar emberek teszik fénylővé ezt a korszakot. Trefort Ágoston igazi hazafi és európai ember volt. A XIX. századi Magyarország minden sorsfordító eseményéből kivette részét. A reformkorban a reformok híve, polihisztor, mindennel foglalkozik, amire hazájának szüksége van: történelemmel, művészettel, közgazdasággal, iparral, városfejlesztéssel, politikával. Már 1841-ben az Akadémia tagja, országgyűlési képviselő, s az első felelős kormányban államtitkár. A kiegyezés után épül ki igazán nagyívű pályája, ekkor bontakozik ki tenniakarása. Alkotásaival a hazáját szolgálja olyan módon, hogy cselekedetei során a messze jövendőt látja maga előtt től élete végéig, 16 éven át vallás- és közoktatásügyi miniszter, nevéhez fűződik a középiskolai törvény létrejötte. Iskolareformja az egységes hazai közép- és felsőfokú kereskedelmi és ipari szakoktatás megteremtését eredményezi. Budapesten megkezdi az egyetemi negyed, a Múzeum körúti épületegyüttes, az Üllői úti Orvostudományi Kar kiépítését. Fölállítja a Zeneakadémiát, és sokat tesz a hazai műemlékvédelem érdekében ben az Akadémia elnökének választják. Trefort Ágoston egész életében hazája szellemi felemelkedését szolgálta, különösen sokat tett az oktatásügy modernizációjáért, ezért választottuk iskolánk névadójául. 6

7 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA Az iskola képzési rendszere Iskolánk a hagyományokra építve olyan képzési rendszert alakított ki, amely minden szakmacsoportban tanuló diák számára biztosítja az alapvető humán, technikai, infokommunikációs és alapuló műveltséget. Diákjaink négy- vagy ötéves szakközépiskolai képzésben vesznek részt. A közismereti tantárgyak mellett négy éven át szakmai alapismereteket is tanulnak. Tanulóinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy érettségi után továbbtanulhassanak felsőfokú intézményekben, vagy iskolánkban érettségire épülő szakképzésben vegyenek részt2013 szeptemberétől. Végzős diákjaink egy év alatt emelt szintű szakképesítést szerezhetnek az OKJ-s műszaki informatikus és az OKJ-s elektronikai technikus szakmákban. Az elektronikai technikus szakképzésbe történő belépés feltétele az előírt egészségügyi alkalmasság. Az iskola vezetése és pedagógusai az alapvető kompetenciák tanóraikeretben történő fejlesztését tartják az egyik legfontosabb feladatuknak. Az óratervek kialakítása során is arra törekedtünk, hogy az érettségi tantárgyak tanítása - részben vagy teljesen - csoportbontásban valósuljon meg. Ezért csoportbontásban is tanítjuk első évben a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyat;a matematikát, az idegen nyelvet és az informatikátpediga középiskolás évek teljes ideje alatt. A sikeres felsőfokú tanulmányok alapját a középiskolában megszerzett tudás adja. Tanulóink emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésben vehetnek részt az utolsó két tanévben. Az idegen nyelvet emelt szinten tanulók egy tantárgyból, míg a többiek két tantárgyból választhatnak emelt szintű felkészítést. Iskolánkban jelenleg három területen folyik szakmai alapozás: elektrotechnika-elektronika, gépészet és informatika. A két tanítási nyelvű tagozaton oktatott szakmai alapozás fajtáját az aktuális tanulói és munkaerő-piaci igényeknek megfelelően választjuk ki. Idegen nyelv oktatása a két tanítási nyelvű tagozaton Az angol nyelven tanulható tantárgyak körét lehetőség szerint bővítjük. A matematika és a célnyelvi civilizáció mellett, még legalább egy tantárgyat (pl. fizika, a 2012/13-as tanévtől a kémia, történelem) angol nyelven is oktatunk. 7

8 A második idegen nyelv, a német tanulásának lehetősége, illetve a kezdő és/vagy haladó nyelvi szakkörök már a középiskolai évek alatt biztosítékok arra, hogy a tanulók a célnyelv tanulásával szerzett nyelvtanulási tapasztalatokat másik idegen nyelv tanulásakor is alkalmazzák. Évközi vizsgák, év végi mérések, a továbbhaladás feltétele: 9KnyD: a tanév során két nagy vizsga az addig elsajátított tananyagrészből. A vizsgák időpontjai: november, illetve február. 9KnyD: év végi mérés: a mindenkori középszintű írásbeli angol érettségi feladatsor, emelt szintű értékeléssel (azaz: készségenként min. 12,5% elérése). Az írásbeli részt szóbeli mérés követi május hónapban. Az írásbeli és a szóbeli mérésen összesen min. 60%-ot kell teljesíteni a tanulmányok két tanítási nyelvű képzésben történő folytatásához. Sikertelen mérés esetén augusztusban ismételt vizsgát lehet tenni az eredeti méréshez hasonló kimeneti követelmények mellett. Amennyiben az ismételt mérésen sem sikerül teljesíteni a kimeneti követelményeket, a két tanítási nyelvű képzésben a tanulmányok nem folytathatóak. 9D: év végi mérés: emelt szintű érettségi írásbeli angol feladatsor emelt szintű értékeléssel. A mérésen min. 60%-ot kell teljesíteni kimeneti követelményként. 11D:emelt szintű írásbeli és szóbeli érettségi feladatsor, ahol a diákok 90%-ának B2 szintet kell teljesíteni. A 9D, 10D illetve 11D osztályokban az év végi méréseken a kimeneti követelményeket nem teljesítő diákok számára a következő tanévben órarend szerinti kötelezően választható egyéni felzárkóztató/készségfejlesztő órák kerülnek beiktatásra. A évfolyamon folyó képzés során a tanulók teljesítményét 2 alkalommal szintméréssel vizsgáljuk. A 10. évfolyamon az elvárt minimális követelmény az, hogy a tanulók legalább ötven százaléka a tizedik évfolyamon érje el a KER szerinti B2 szintet. A12. évfolyamon az elvárt minimális kimeneteli követelmény, az, hogy a tanulók legalább kilencven százaléka érje el a KER szerinti B2 szintet, de a kerettanterv általános nevelési-fejlesztési célja a középiskolai képzés végére a KER szerinti C1 szint. A szókincsbővítésre, az árnyalt nyelvi kifejezésmód fejlesztésére az angol nyelvterület irodalmának, történelmének, kultúrájának megismerésére a célnyelvi civilizáció tantárgy keretében nyílik lehetősége diákjainknak. A két tanítási nyelvű képzéssel tanulóink alkalmassá válnak a különböző kultúrák értékeinek felismerésére, a különbözőségek elfogadására, a nemzetközi kapcsolatok fontosságának megértésére. Továbbfejleszthető, korszerű tudásuk birtokában esélyük van arra, hogy megtalálják helyüket a munka világában, és a változó körülményekhez alkalmazkodni tudjanak. A használható idegennyelv tudás megszerzésének lehetőségének bővítésére, az idegennyelvoktatás eredményességének növelésére a 2004/2005. tanévben elindítottuk a Ktv a által 8

9 szabályozott nyelvi előkészítő évfolyamot. Amennyiben a fenntartó engedélyezi, továbbra is szándékunkban áll ennek a képzési formának az indítása. A négy évfolyamos képzés során is kiemelt fontosságúnak tartjuk a használható idegennyelvtudás megszerzését. Az idegennyelv tanulása során szerzett kompetenciák továbbfejlesztésére szolgálnak az angol, német nyelvterületre szervezett tanulmányutak. A nyelvi környezetben a nyelvismeret fejlesztése, a látványosságok, a nevezetességek megismerése az általunk kidolgozott integrált nyelvoktatás keretében történik. A résztvevők önállóan fedezik fel a tanult idegen nyelv történelmi, kulturális hátterét. A helyi anyanyelvűekkel kommunikálva megszerzik azokat az ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulmányúton kapott feladatokat megoldják. Iskolánk tanulói továbbá szakköri foglalkozás keretében tanulhatják a spanyol, a francia, az orosz és a német nyelvet. Felnőttoktatás A felnőttoktatás célja, feladatai Iskolánkban a felnőttoktatás elsődleges feladata az érettségi vizsga megszerzésére felkészítő oktatás a már nem tanköteles jelentkezőknek. Vegyes összetételű hallgatói közösség számára biztosítjuk az érettségire való felkészülést. A tanulók egy része munkahellyel rendelkező, dolgozó felnőtt, másik csoportot egyre növekvő arányban a nappali rendszerű középiskolai oktatásból kimaradó vagy szakiskolai képzésből kikerült fiatalok. Sokan kerülnek ki hátrányos helyzetű rétegekből, számukra ez a képzési forma jelenti az egyetlen esélyt, lehetőséget a talpon maradásra, a helyes életforma kialakítására. Olyan ismeretekhez akarjuk eljuttatni tanulóinkat, amelyek birtokában képesek lesznek bekapcsolódni a középfokra alapozott szakképzésbe, illetve tudásuk alapján alkalmassá válnak felsőfokú továbbtanulásra. Biztosítani kívánjuk érettségizett tanulóink szakmai továbbtanulását az Alapító Okiratunkban meghatározott szakirányokban. A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolában a felnőttoktatás kerettantervének tantárgyrendszeréhez és követelményszintjéhez igazodva jelenleg a évfolyamon folyik a tanítás. Intézményünkben a 2, 3 és a 4 éves felnőttoktatás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. Feladataink elvégzése során természetesen kapcsolódunk a nappali tagozatos képzéshez, az ott megteremtett személyi és tárgyi feltételekkel dolgozunk. A képzés kimeneti követelménye azonos a nappali tagozatéval. A képzés formái évfolyamon készítjük fel az érettségire a szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítvánnyal jelentkezőket. Ebben a képzési formában a kötelező (magyar nyelv és irodalom, matematika, 9

10 történelem, idegen nyelv) és választott (fizika vagy földrajz) érettségi tantárgyakat oktatjuk. A képzés időkerete heti 18 óra évfolyamon esti tagozatos szakközépiskolai képzést folytatunk informatika ágazati szakmai alapozással a minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára. A képzés célja - az érettségi vizsgára való felkészítésen túl a szakmai továbbtanulás megalapozása. Ebben a képzési formában szakmai gyakorlatot szereznek a tanulók, a szakmai tárgy(ak)ból is érettségi vizsgát tesznek. Lehetőség van a 4 évfolyamos képzés 3 tanév alatti elvégzésére abban az esetben, ha a tanuló a 9. tanévben megadott időszakra eső szakmai gyakorlatot elvégezte és minden tantárgyból teljesítette a tantárgyi követelményeket a tanév első félévének végéig. Ebben az esetben a tanév második felében teljesítheti a 10. évfolyam tanulmányi követelményeit. Kifutó formában tovább működik az érettségi vizsgára felkészítő 3 évfolyamos képzésünk 11. és 12. évfolyamon. Nevelőmunkánk céljai, feladatai a felnőttoktatásban A felnőttoktatásban résztvevők számára egyéb kötelezettségeik miatt a tanulás, a követelmények teljesítése nem kis erőfeszítést igényel, ezért fontos pedagógiai feladatunk, hogy erősítsük tanulóinkban a tudás megszerzésének igényét. Támaszkodunk a nappali tagozatos fiatalokénál gazdagabb élettapasztalatukra. Az oktatás sajátosságából következik, hogy a felnőttoktatásban részt vevőtanulók munkahelyi és családi leterheltsége nagymértékű, ezért folyamatosan kell keresni a változatos tanítási módszereket, hogy az iskolai tanulás tanítás minél hatékonyabb, eredményesebb legyen. A felnőttoktatásban részt vevő tanulóink tanítási órákra való felkészülése gyakran ütközik nehézségbe családi, illetve munkahelyi problémák miatt. Ezek leküzdéséhez, megoldásához igyekszünk minden segítséget megadni. A tanulmányi feladatokat a tanév során egyenletesen osztjuk el, és fontos feladatunknak tekintjük tanév vége előtt a rendszeres összefoglaló ismétléseket. A rendszeresbeszámolókat mindenkitől megköveteljük, de indokolt esetben halasztási lehetőséget biztosítunk. A tanítás során különös gondot fordítunk tanítványaink alapkészségének fejlesztésére, a kompetenciahátrányok leküzdésére. Tehetséges tanítványainkat lehetőség szerinttanulmányi versenyekre irányítjuk. A felnőtt tagozat osztályfőnökei fontos feladatuknak tartják osztályuk közösséggé formálását. Ez a tevékenység sikeres, az esti tagozatos osztályok szervesen illeszkednek az iskolai közösségbe, a tanulók lehetőségeikhez mérten részt vesznek az iskolai programokban, erősítik, gazdagítják iskolánk hagyományait.(pl.: a nappali tagozatos osztályokkal együtt tartjuk a végzős esti tagozatosok ballagását, esti tagozatos szalagavató szervezése.) 10

11 Intézményi azonosítók Név: Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Székhely: 1191 Budapest XIX., Kossuth tér 12. OM azonosító: Címkód: Az intézmény típusa: szakközépiskola Az intézmény alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata Budapest V. Városház u Az intézmény fenntartója, irányító szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest V. Szalay u Az intézmény illetékességi és működési köre: Pest megye Budapest Az intézmény besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Jogállása: önálló jogi személy Az intézmény tevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás Az intézmény alap szakfeladata: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9Kny, 9. Ny, évfolyam) Az intézmény további szakfeladatai: iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 11

12 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Az intézmény alap, illetve speciális feladatai A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 4. -ában foglalt könyvtári feladattal kapcsolatban a költségvetési szervnek sem kiadása, sem bevétele nem keletkezik. A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint az évfolyamok száma: két tanítási nyelvű képzésnél nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (9Kny-12) középiskolai évfolyamokon: 4 (9-12) szakképző évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 750 nem nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 460 Szakmai képzés Szakmacsoportok: Gépészet Elektrotechnika-elektronika Informatika Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. 12

13 Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek Oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Ellátandó vállalkozási tevékenység, mértéke: Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon: Budapest XIX. kerület hrsz.-ú 4041 m 2 alapterületű, valóságban Budapest XIX. kerület Kossuth tér 12. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használata. Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje és foglakoztatási jogviszonyai: A közoktatási intézmény vezetőjét (igazgatóját) a KLIK elnökének javaslatára, az emberi erőforrás miniszter nyilvános pályázat útján határozott időre bízza meg. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. 13

14 Az iskola környezete, helye a fővárosi közoktatási rendszerben Iskolánk a főváros XIX. kerületének központjában van, közel a Metró Kőbánya-Kispest végállomásához, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Tanulóink többsége Kispestről, a környező kerületekből és helységekből kerül ki. A szakközépiskola a mai Magyarországon sokoldalú képzési feladatot vállal. Alapvető célkitűzése az általános műveltség, a korszerű szakmai képzés és a használható nyelvtudás mellett a harmonikus személyiségfejlesztés. Iskolánkat 1959-ben alapította a Munkaügyi Minisztérium azzal a céllal, hogy megteremtse a szakképzés és a középiskolai képzés szoros kapcsolatát úgy, hogy az itt végző tanulók teljesíteni tudják a középiskolai érettségi és a szakmunkásvizsga követelményeit egyaránt. Az eredeti elnevezés szakmunkásképző középiskola is ezt a célkitűzést tartalmazta. Iskolánk Magyarország első ilyen intézménye volt. A kispesti 4-es számú szakmunkásképző intézettel egy épületben, de külön intézményként kezdtük a működést két osztállyal, amelyekben géplakatos és esztergályos szakmát tanultak a diákok. A géplakatos szakmát a későbbiek során a gépszerelő szakma váltotta fel, s a képzés kibővült az elektroműszerész (később az ipar igényeit követve elektronikai műszerész) tagozattal ben átköltöztünk mai helyünkre, a Kossuth tér 12-be, egy harmonikus, műemlék-jellegű épületbe, amelynek a tervezése Kós Károly, erdélyi építész nevéhez fűződik. Ezt az épületet a XX. század elején építették, 1912-ben adták át. Először polgári iskola, később gimnázium működött benne. Osztályaink száma ekkor, 1962-ben évfolyamonként négyre növekedett. Iskolánk 1990-ig Latinca Sándor Gép- és Villamosipari Szakközépiskola néven működött ben választottuk névadónkul Trefort Ágostont. A felnőttoktatás rendszeréhez 1972-ben csatlakoztunk. Az esti tagozaton tanulni vágyó, magasabb képzettség megszerzésére törekvő fiatalok szereznek itt érettségi bizonyítványt. A hosszú ideje tartó folyamatos fejlesztés célja, hogy iskolánk megfeleljen a gazdaságitársadalmi változások által kialakított körülményeknek és a külső környezet elvárásainak. Nevelőtestületünk tevékenységét 1995-ben Pro Urbe-díj adományozásával értékelte Budapest Főváros Önkormányzatának közgyűlése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium június 9-én iskolánknak az örökös ökoiskola címet adományozta. Egyben feljogosította az ökoiskolai logó használatára. 14

15 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánkban folyó nevelőmunka alapelvének tartjuk hazánk Alaptörvényével, a jogállam rendjével való összhangot, az élet és az emberi méltóság tiszteletét, a lelkiismereti és vallásszabadságot, a természet és a kultúra védelmét. Pedagógiai munkánk alapjának tartjuk továbbá az egyenlő bánásmód elvét. Fellépünk minden, a tanulók hátrányos vagy a többiek érdekeivel ellentétes előnyös megkülönböztetés ellen. A különbségtétel semmilyen formáját nem fogadjuk el, döntéseinkben is az egyenlő bánásmód elvét érvényesítjük. Pedagógiai munkánk során elsősorban a tanulók érdekét tartjuk szem előtt azért, hogy megvalósíthassuk a Köznevelési törvényben megfogalmazottakat, mely szerint: Az iskolában folyó nevelő-, oktatómunka pedagógiai alapelvei elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. Nevelő, oktatómunkánk fontos alapelve az esélyegyenlőség biztosítása. Minden segítséget megadunk azoknak a tanulóknak, akik bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben vannak. Munkánk során különösen nagy gondot fordítunk a tanulási nehézségekkel küszködő tanulók felzárkóztatására. Az oktatás, a nevelés során konstruktív munkakapcsolatra törekszünk. Ezért tartjuk fontos pedagógiai alapelvnek az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak kialakítását és követését. Kiemelt célunk, hogy tanulóinkat sokoldalúan készítjük fel életük további szakaszaira. Arratörekszünk, hogy érettségi után képesek legyenek tudásukat továbbfejleszteni a továbbtanulás és a munkavállalás során. A tanulási folyamatban kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk az önálló tevékenységeknek, a projektoktatásnak, a kooperatív tanulásnak. Alapértékeink közé soroljuk továbbá iskolánk barátságos atmoszféráját, derűjét, belső nyugalmát, kiegyensúlyozottságát. Tanulóink és pedagógusaink egyaránt szeretnek az iskolában tartózkodni, jó a munkahelyi légkör, fiatal pályakezdő pedagógusaink az itt eltöltött idő után a pedagógusi pálya iránt elkötelezetté válnak. Értéknek tartjuk, hogy iskolánkat több generáció is választja tanulásra, vannak olyan családok, ahonnan minden gyermek a mi iskolánkban tanul. 15

16 Az iskolában folyó nevelő-, oktatómunka pedagógiai céljai Együttműködésre, egyéniségének kibontakoztatására, személyiségének fejlesztésére képes, korszerű, továbbfejleszthető általános és informatikai ismeretekkel,nyelvtudással,valamint széles alapozású szakmai tudássalrendelkező fiatalok képzésére törekszünk. Legfontosabb nevelési céljaink Az erkölcsi nevelés Célunk, hogy tanulóink szilárd erkölcsi alapokkal, jó ítélőképességgel és reális önismerettel rendelkezzenek. Követendő értéknek, mintának tartsák az általános emberi normákat, értékeket, becsüljék, tiszteljék és szeressék a családjukat, a munkájukat, embertársaikat, komoly gondolati, érzelmi nyitottsággal lépjenek az életbe. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Váljanak a haza felelős állampolgárává, legyenek tisztában nemzeti értékeinkkel, ismerjék a magyarság jövőbeli céljait, érdekeit. Fejlődjön nemzeti öntudatuk, ismerjék meg az ország és a tágabb környezet magyarságának életét. Legyenek tisztában az európai országok együttműködésének fontosságával, ismerjék és becsüljék más népek történelmét, kultúráját, értékeit. Jól ismerjékés szeressék anyanyelvünket! Ugyanis ez a képesség alapja az ismeretszerzésnek, az egységes alapműveltség megszerzésének, a gondolkodásnak és a nyelvi kompetenciák kibontakoztatásának. Állampolgárságra, demokráciára nevelés Ismerjék és gyakorolják az állampolgári jogokat és kötelességeket. Emberi tulajdonságaik és tudásuk alapján feleljenek meg az általános emberi normáknak és a kihívásoknak. A közösség iránti felelősség tudatosítása és megerősítése. Önismeret és a társas kultúra fejlesztése Ismerjék fel az önismeret fontosságát, és tekintsék feladatuknak önmaguk minél pontosabb megismerését. Legyenek képesek önálló gondolkodásra, viseljenek felelősséget cselekedeteikért, önállóan, tudják megoldani munkájukban és társas kapcsolataikban a felmerülő problémákat. Embertársaikkal legyenek toleránsak, tartsák tiszteletben más ember személyiségi jogait, emberi kapcsolataikat a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jellemezze. Családi életre nevelés Becsüljék, értékeljék a családi közösséget, állják meg a helyüket a családi életben. Testi és lelki egészségre nevelés 16

17 Törekszünk arra, hogy az iskolában eltöltött időszak hozzájáruljon a harmonikus személyiségfejlődéshez, Tudatosodjon a diákokban, hogy saját testi és lelki egészségéért alapvetően mindenki maga felelős, Vigyázzanak saját és társaik egészségére, Vegyék észre és óvják környezetük, a természet szépségét, gazdagságát. Legyenek képesek a kölcsönös megbecsülésen alapuló emberi kapcsolatok kiépítésére, Ismerjék fel a művészet személyiségformáló erejét, legyenek igényesek szabad idejük eltöltése, szórakozásaik során. Pályaorientáció Felkészültségük alapján további tanulmányokat folytathassanak, alakuljon ki bennük az életen át tartó tanulási igény. Tantárgyi tudásuknak és személyiségüknek megfelelő életpályát kezdhessenek. Széles alapú,alkalmazhatószakmai tudással, informatikai ismeretekkel és használható idegennyelv-ismerettel rendelkezzenek. Gazdasági és pénzügyi nevelés Rendelkezzenek a pénzügyekkel, banki tranzakciókkal, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos minimális ismeretekkel. Média-, és internethasználatra nevelés Célunk az értelmező, kritikus média -, valamint a biztonságos és tudatos internethasználat kialakítása, mely segítséget nyújt az információs társadalomban való eligazodásban. 17

18 1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A középiskolába járó tanulók nevelésében, személyiségének fejlesztésében valamennyi pedagógusnak, de közülük az osztályfőnököknek van a legnagyobb szerepük. Nélkülözhetetlen és nagyon sokrétű feladatok hárulnak rájuk, olyan pedagógiai értékeket kell teremteniük és közvetíteniük, amelyek hozzájárulnak a személyiségfejlesztéshez és a közösség kialakításához. Segítik a közösségbe való beilleszkedést, alkalmazkodást, az együttes tevékenységet, s csökkentik a devianciára való hajlamot. Hozzásegítik a fiatalokat ahhoz, hogy felnőtt korukban boldog, értékes életet élő és cselekvő állampolgárrá váljanak. Ugyanakkor lehetőséget kell biztosítani a személyiség jellemzőinek, dinamikájának kibontakoztatására, az önismeret kialakítására, fejlesztésére és az ismeretek egységbe foglalásával az identitás megerősítésére. Tanulóink személyiségének fejlesztésével kapcsolatos nevelési feladataink az alábbiak szerint foglalhatók össze: erkölcsi nevelés: alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása, értelmi nevelés: a matematikai-logikai és nyelvi terület szintjének figyelembe vételével az értelmi képességek, az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése, közösségi nevelés: az emberi együttélés szabályainak megismertetése, az együttműködési készség kialakítása, akarati nevelés: az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény, a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása, állampolgári nevelés: az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. A nemzeti hagyományok és kultúra megismertetése, tisztelete. munkára nevelés: a munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátásra és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. testi nevelés: testi képességek fejlesztése, rendszeres testmozgás iránti igény felkeltése. Az egészséges életmód és egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása Közösségi szolgálat A diákok a törvényi kötelezettségeknek megfelelően érettségi előtt 50 óra közösségi szolgálatot teljesítenek. Az iskola az osztályfőnökökön és a honlapon keresztül továbbítja a diákoknak az iskolához érkező megkereséseket, valamint felvettük a kapcsolatot elsősorban XIX. kerületi intézményekkel. 18

19 1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem testi- lelki harmónia a külső és a belső környezettel, ami biztosítja az ember testi, szellemi és társadalmi jólétét. A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolában kiemelt feladatként kezelik - az intézménybe került gyermekek mindenkori egészségkultúrájának szintjéből kiindulva, a modern egészségtudomány különböző szakterületeinek eredményeit felhasználva az egészséges magatartás kialakításához szükséges ismeretek átadását. Az oktatás mellett célunk a fiatalok olyan irányú nevelése, melynek révén a megszerzett ismereteknek megfelelő életet alakítanak ki saját maguk számára. Kontrollálni tudják fizikai és mentális állapotukat, többet törődnek saját egészségükkel, védik és fejlesztik környezetüket, mindehhez rendelkeznek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. Az egészségnevelés főbb területei: Testi (szomatikus) nevelés személyi és környezeti higiénés nevelés testnevelés baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás Pszichohigiénés nevelés egészséges életmód stresszelhárítás szenvedélybetegségek elkerülése érzelmi nevelés Szociálhigiénés nevelés kommunikációs nevelés kedvező társas miliő működtetése társadalmi izoláció megelőzése Az egészséges életmód programjának főterületei: A dohányzás visszaszorítása Alkohol és drogprevenció Az egészséges táplálkozás népszerűsítése Az aktív testmozgás népszerűsítése Környezet egészségügyi program A szexuális magatartás alakítása AIDS prevenció Az egészséges életmódra nevelés, felvilágosítás terén együttműködünk az iskolaorvossal, az iskolafogászat dolgozóival, a Vöröskereszttel, az ÁNTSZ szel. Pedagógiai eszközeinkkel igyekszünk a tanulóinkban tudatosítani az egészséges életmód, a higiénia, a testápolás és a 19

20 környezetápolás fontosságát, szükségességét. Módszereink elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazását biztosító készségeket fejlesztik, az ismeretek teljes alkalmazását segítik elő. Az egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein Fontos az egészséggel kapcsolatos készségek javítása, fejlesztése, de nemcsak a tanulók, hanem szüleik és a pedagógusok körében is. A pedagógus saját egészsége egészségtudatos életmódja az egész közösség számára mintául szolgálhat. Az egészségnevelés feltételei a szakmai képzésben Intézményünkben a környezetvédelem, a baleset-megelőzés és a tűzvédelem oktatását kiemelten fontosnak tartjuk. A tanév első napján minden tanuló balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatáson vesz részt. Az oktatás alkalmával a 9. évfolyamos tanulók munkavédelmi szabályzatot kapnak. A gyakorlati képzés során, a kémia és a testnevelési órán külön is oktatást kapnak a diákjaink. Az állandó ellenőrzés miatt a testnevelési baleseteken kívül más baleset az elmúlt években nem fordult elő, ez annak is köszönhető, hogy az oktatáson kívül a tanulókban kialakítjuk az önmagukért és egymásért felelősséget vállaló viselkedést. Az iskola rendelkezik az oktatáshoz szükséges védőfelszerelésekkel, amelyeknek a használatára a képzés során a tanulókat megtanítjuk. Egészségneveléssel kapcsolatos osztályfőnöki órák témái közül: egészség-betegség, táplálkozás-mozgás, napirend-szabadidő helyes felhasználása-alvás, testápolás (személyi higiénia) és öltözködés, a családi élet jelentősége, kortárskapcsolatok, káros szenvedélyek (dohányzás, ital, drog), szexualitás, egészséges környezet és környezetvédelem. Szabadidős sporttevékenység A tanítási órán kívüli programok másik csoportja a tanulók látókörének szélesítésével, kulturális, esztétikai nevelésével, valamint egészséges életmódjuk kialakításával foglalkozik. Ennek egyik legfontosabb része a sport. Tanulóinknak délutánonként lehetőségük van csoportosan szervezett vagy egyéni edzésre. (Pl. kosárlabda, röplabda, futball, kondicionáló terem, asztalitenisz stb.) Diákjaink számára minden tanítási napon lehetőséget biztosítunk sportolásra. Naponta igénybe vehetik iskolánk sportlétesítményeit, a tornateremet, a sportudvart és a kondicionáló szobát. Minden foglalkozás testnevelő tanár irányításával és felügyelete mellett történik. 20

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyíregyházi Tankerület Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon:

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék Iskolánkról...3 Küldetésnyilatkozat...5 Jövőkép...6 NEVELÉSI PROGRAM...7 I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Bevezető Az iskolák szakmai önállóságának, sajátos arculati bemutatásának legfontosabb alapdokumentuma

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben