PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12.

2 AJÁNLÁS Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. (Szent-Györgyi Albert) Egy iskola főként azzal válhat eredményessé, ha hagyományait átmenti, ápolja, és képzési rendszerében képes a változásra, fejlesztésre. A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola pedagógusai mindent megtettek és megtesznek azért, hogy a magyar társadalom és az európai együttműködés igényeihez igazodva a fenti elvárásoknak megfeleljenek. Mit olvashat ki a Kedves Olvasó a kezében tartott pedagógiai programból? Ha diák, pontosan tájékozódhat arról, hogy milyen általános és szakmai képzésben részesül. Ha szülő, megtudhatja, hogy a gyermekét olyan alapműveltséggel és szakmai tudással bocsátjuk ki az iskolánkból, amivel biztonságosan kezdheti meg életpályáját, és a továbbiakban is képes lesz a változó környezethez alkalmazkodni, tudását továbbfejleszteni vagy módosítani. Ha iskolafenntartó, bízhat abban, hogy a nevelőtestületre bízott erőforrásokat jó hatásfokkal, a társadalmi elvárásoknak megfelelően hasznosítjuk. Ha pedagógus, meggyőződhet arról, hogy egy sokoldalúan képzett, innovatív kollektíva alkotását tartja a kezében. Pedagógiai programunk közös munka eredménye, megvalósítása is közös feladat, a nevelőtestület, az oktatást segítő dolgozók, a diákok és a szülők együttes tevékenysége. Varsóci Károly igazgató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS... 2 TREFORT ÁGOSTONRÓL... 6 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 7 Az iskola környezete, helye a fővárosi közoktatási rendszerben Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskolában folyó nevelő-, oktatómunka pedagógiai céljai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségi szolgálat Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Egészségnevelés nem hagyományos tanórai keretben A tanulás egészséges környezete A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai programja A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka feladatkörei A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülőkkel való kapcsolattartás Kapcsolattartás az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsgákvizsgaszabályzata Javítóvizsga Osztályozó vizsga Különbözeti vizsga Intézményi köztes vizsga

4 Az értékelés rendje Az iskolaváltás, valamint az átvételi eljárás folyamata A felvételi eljárás különös szabályai Intézményünk bemutatása az általános iskolásoknak Felvételi vizsga A felvételi eljárás folyamata Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése Kötelező és választható tanítási órák Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Választható érettségi vizsgatárgyakra való felkészítés Középszintű érettségi vizsgatárgyak témakörei Szakkörök Pedagógusválasztás Projektoktatás Tanulás tanulása projekt Természettudományos projekt Kéttannyelvű osztály projektje Az idegen nyelv tanulását segítő projekt A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Számonkérés, értékelés Az értékelés alapelvei A számonkérés formái A beadandó feladatok formai követelményei Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elveiegészségnevelési program Az iskola egészségnevelési elvei Az iskola környezeti nevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei Magatartás Szorgalom A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei

5 3. Egyéb iskolai tevékenység Gyakorlóiskolai tevékenység Részvétel a Cisco Hálózati Akadémiai Programban Továbbtanulás Továbbképzések, szakértői tevékenység Iskolánkban működő alapítványok Trefort EQ Alapítvány Művészetért Alapítvány Németh Attila Emlékére Az iskola pályázati tevékenysége Diákok számára kiírt pályázatok Iskola számára kiírt pályázatok Záró rendelkezések A Pedagógiai program hatálybalépése A Pedagógiai program felülvizsgálata A Pedagógiai program módosítása Pedagógiai program hitelesítése

6 TREFORT ÁGOSTONRÓL Voltak századok, amelyek mintha többet jelentettek volna az emberiség történetében, mint a többiek. A magyarság számára ilyennek tűnik a XIX. század. Nagy események, kiváló magyar emberek teszik fénylővé ezt a korszakot. Trefort Ágoston igazi hazafi és európai ember volt. A XIX. századi Magyarország minden sorsfordító eseményéből kivette részét. A reformkorban a reformok híve, polihisztor, mindennel foglalkozik, amire hazájának szüksége van: történelemmel, művészettel, közgazdasággal, iparral, városfejlesztéssel, politikával. Már 1841-ben az Akadémia tagja, országgyűlési képviselő, s az első felelős kormányban államtitkár. A kiegyezés után épül ki igazán nagyívű pályája, ekkor bontakozik ki tenniakarása. Alkotásaival a hazáját szolgálja olyan módon, hogy cselekedetei során a messze jövendőt látja maga előtt től élete végéig, 16 éven át vallás- és közoktatásügyi miniszter, nevéhez fűződik a középiskolai törvény létrejötte. Iskolareformja az egységes hazai közép- és felsőfokú kereskedelmi és ipari szakoktatás megteremtését eredményezi. Budapesten megkezdi az egyetemi negyed, a Múzeum körúti épületegyüttes, az Üllői úti Orvostudományi Kar kiépítését. Fölállítja a Zeneakadémiát, és sokat tesz a hazai műemlékvédelem érdekében ben az Akadémia elnökének választják. Trefort Ágoston egész életében hazája szellemi felemelkedését szolgálta, különösen sokat tett az oktatásügy modernizációjáért, ezért választottuk iskolánk névadójául. 6

7 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA Az iskola képzési rendszere Iskolánk a hagyományokra építve olyan képzési rendszert alakított ki, amely minden szakmacsoportban tanuló diák számára biztosítja az alapvető humán, technikai, infokommunikációs és alapuló műveltséget. Diákjaink négy- vagy ötéves szakközépiskolai képzésben vesznek részt. A közismereti tantárgyak mellett négy éven át szakmai alapismereteket is tanulnak. Tanulóinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy érettségi után továbbtanulhassanak felsőfokú intézményekben, vagy iskolánkban érettségire épülő szakképzésben vegyenek részt2013 szeptemberétől. Végzős diákjaink egy év alatt emelt szintű szakképesítést szerezhetnek az OKJ-s műszaki informatikus és az OKJ-s elektronikai technikus szakmákban. Az elektronikai technikus szakképzésbe történő belépés feltétele az előírt egészségügyi alkalmasság. Az iskola vezetése és pedagógusai az alapvető kompetenciák tanóraikeretben történő fejlesztését tartják az egyik legfontosabb feladatuknak. Az óratervek kialakítása során is arra törekedtünk, hogy az érettségi tantárgyak tanítása - részben vagy teljesen - csoportbontásban valósuljon meg. Ezért csoportbontásban is tanítjuk első évben a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyat;a matematikát, az idegen nyelvet és az informatikátpediga középiskolás évek teljes ideje alatt. A sikeres felsőfokú tanulmányok alapját a középiskolában megszerzett tudás adja. Tanulóink emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítésben vehetnek részt az utolsó két tanévben. Az idegen nyelvet emelt szinten tanulók egy tantárgyból, míg a többiek két tantárgyból választhatnak emelt szintű felkészítést. Iskolánkban jelenleg három területen folyik szakmai alapozás: elektrotechnika-elektronika, gépészet és informatika. A két tanítási nyelvű tagozaton oktatott szakmai alapozás fajtáját az aktuális tanulói és munkaerő-piaci igényeknek megfelelően választjuk ki. Idegen nyelv oktatása a két tanítási nyelvű tagozaton Az angol nyelven tanulható tantárgyak körét lehetőség szerint bővítjük. A matematika és a célnyelvi civilizáció mellett, még legalább egy tantárgyat (pl. fizika, a 2012/13-as tanévtől a kémia, történelem) angol nyelven is oktatunk. 7

8 A második idegen nyelv, a német tanulásának lehetősége, illetve a kezdő és/vagy haladó nyelvi szakkörök már a középiskolai évek alatt biztosítékok arra, hogy a tanulók a célnyelv tanulásával szerzett nyelvtanulási tapasztalatokat másik idegen nyelv tanulásakor is alkalmazzák. Évközi vizsgák, év végi mérések, a továbbhaladás feltétele: 9KnyD: a tanév során két nagy vizsga az addig elsajátított tananyagrészből. A vizsgák időpontjai: november, illetve február. 9KnyD: év végi mérés: a mindenkori középszintű írásbeli angol érettségi feladatsor, emelt szintű értékeléssel (azaz: készségenként min. 12,5% elérése). Az írásbeli részt szóbeli mérés követi május hónapban. Az írásbeli és a szóbeli mérésen összesen min. 60%-ot kell teljesíteni a tanulmányok két tanítási nyelvű képzésben történő folytatásához. Sikertelen mérés esetén augusztusban ismételt vizsgát lehet tenni az eredeti méréshez hasonló kimeneti követelmények mellett. Amennyiben az ismételt mérésen sem sikerül teljesíteni a kimeneti követelményeket, a két tanítási nyelvű képzésben a tanulmányok nem folytathatóak. 9D: év végi mérés: emelt szintű érettségi írásbeli angol feladatsor emelt szintű értékeléssel. A mérésen min. 60%-ot kell teljesíteni kimeneti követelményként. 11D:emelt szintű írásbeli és szóbeli érettségi feladatsor, ahol a diákok 90%-ának B2 szintet kell teljesíteni. A 9D, 10D illetve 11D osztályokban az év végi méréseken a kimeneti követelményeket nem teljesítő diákok számára a következő tanévben órarend szerinti kötelezően választható egyéni felzárkóztató/készségfejlesztő órák kerülnek beiktatásra. A évfolyamon folyó képzés során a tanulók teljesítményét 2 alkalommal szintméréssel vizsgáljuk. A 10. évfolyamon az elvárt minimális követelmény az, hogy a tanulók legalább ötven százaléka a tizedik évfolyamon érje el a KER szerinti B2 szintet. A12. évfolyamon az elvárt minimális kimeneteli követelmény, az, hogy a tanulók legalább kilencven százaléka érje el a KER szerinti B2 szintet, de a kerettanterv általános nevelési-fejlesztési célja a középiskolai képzés végére a KER szerinti C1 szint. A szókincsbővítésre, az árnyalt nyelvi kifejezésmód fejlesztésére az angol nyelvterület irodalmának, történelmének, kultúrájának megismerésére a célnyelvi civilizáció tantárgy keretében nyílik lehetősége diákjainknak. A két tanítási nyelvű képzéssel tanulóink alkalmassá válnak a különböző kultúrák értékeinek felismerésére, a különbözőségek elfogadására, a nemzetközi kapcsolatok fontosságának megértésére. Továbbfejleszthető, korszerű tudásuk birtokában esélyük van arra, hogy megtalálják helyüket a munka világában, és a változó körülményekhez alkalmazkodni tudjanak. A használható idegennyelv tudás megszerzésének lehetőségének bővítésére, az idegennyelvoktatás eredményességének növelésére a 2004/2005. tanévben elindítottuk a Ktv a által 8

9 szabályozott nyelvi előkészítő évfolyamot. Amennyiben a fenntartó engedélyezi, továbbra is szándékunkban áll ennek a képzési formának az indítása. A négy évfolyamos képzés során is kiemelt fontosságúnak tartjuk a használható idegennyelvtudás megszerzését. Az idegennyelv tanulása során szerzett kompetenciák továbbfejlesztésére szolgálnak az angol, német nyelvterületre szervezett tanulmányutak. A nyelvi környezetben a nyelvismeret fejlesztése, a látványosságok, a nevezetességek megismerése az általunk kidolgozott integrált nyelvoktatás keretében történik. A résztvevők önállóan fedezik fel a tanult idegen nyelv történelmi, kulturális hátterét. A helyi anyanyelvűekkel kommunikálva megszerzik azokat az ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tanulmányúton kapott feladatokat megoldják. Iskolánk tanulói továbbá szakköri foglalkozás keretében tanulhatják a spanyol, a francia, az orosz és a német nyelvet. Felnőttoktatás A felnőttoktatás célja, feladatai Iskolánkban a felnőttoktatás elsődleges feladata az érettségi vizsga megszerzésére felkészítő oktatás a már nem tanköteles jelentkezőknek. Vegyes összetételű hallgatói közösség számára biztosítjuk az érettségire való felkészülést. A tanulók egy része munkahellyel rendelkező, dolgozó felnőtt, másik csoportot egyre növekvő arányban a nappali rendszerű középiskolai oktatásból kimaradó vagy szakiskolai képzésből kikerült fiatalok. Sokan kerülnek ki hátrányos helyzetű rétegekből, számukra ez a képzési forma jelenti az egyetlen esélyt, lehetőséget a talpon maradásra, a helyes életforma kialakítására. Olyan ismeretekhez akarjuk eljuttatni tanulóinkat, amelyek birtokában képesek lesznek bekapcsolódni a középfokra alapozott szakképzésbe, illetve tudásuk alapján alkalmassá válnak felsőfokú továbbtanulásra. Biztosítani kívánjuk érettségizett tanulóink szakmai továbbtanulását az Alapító Okiratunkban meghatározott szakirányokban. A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolában a felnőttoktatás kerettantervének tantárgyrendszeréhez és követelményszintjéhez igazodva jelenleg a évfolyamon folyik a tanítás. Intézményünkben a 2, 3 és a 4 éves felnőttoktatás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. Feladataink elvégzése során természetesen kapcsolódunk a nappali tagozatos képzéshez, az ott megteremtett személyi és tárgyi feltételekkel dolgozunk. A képzés kimeneti követelménye azonos a nappali tagozatéval. A képzés formái évfolyamon készítjük fel az érettségire a szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítvánnyal jelentkezőket. Ebben a képzési formában a kötelező (magyar nyelv és irodalom, matematika, 9

10 történelem, idegen nyelv) és választott (fizika vagy földrajz) érettségi tantárgyakat oktatjuk. A képzés időkerete heti 18 óra évfolyamon esti tagozatos szakközépiskolai képzést folytatunk informatika ágazati szakmai alapozással a minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára. A képzés célja - az érettségi vizsgára való felkészítésen túl a szakmai továbbtanulás megalapozása. Ebben a képzési formában szakmai gyakorlatot szereznek a tanulók, a szakmai tárgy(ak)ból is érettségi vizsgát tesznek. Lehetőség van a 4 évfolyamos képzés 3 tanév alatti elvégzésére abban az esetben, ha a tanuló a 9. tanévben megadott időszakra eső szakmai gyakorlatot elvégezte és minden tantárgyból teljesítette a tantárgyi követelményeket a tanév első félévének végéig. Ebben az esetben a tanév második felében teljesítheti a 10. évfolyam tanulmányi követelményeit. Kifutó formában tovább működik az érettségi vizsgára felkészítő 3 évfolyamos képzésünk 11. és 12. évfolyamon. Nevelőmunkánk céljai, feladatai a felnőttoktatásban A felnőttoktatásban résztvevők számára egyéb kötelezettségeik miatt a tanulás, a követelmények teljesítése nem kis erőfeszítést igényel, ezért fontos pedagógiai feladatunk, hogy erősítsük tanulóinkban a tudás megszerzésének igényét. Támaszkodunk a nappali tagozatos fiatalokénál gazdagabb élettapasztalatukra. Az oktatás sajátosságából következik, hogy a felnőttoktatásban részt vevőtanulók munkahelyi és családi leterheltsége nagymértékű, ezért folyamatosan kell keresni a változatos tanítási módszereket, hogy az iskolai tanulás tanítás minél hatékonyabb, eredményesebb legyen. A felnőttoktatásban részt vevő tanulóink tanítási órákra való felkészülése gyakran ütközik nehézségbe családi, illetve munkahelyi problémák miatt. Ezek leküzdéséhez, megoldásához igyekszünk minden segítséget megadni. A tanulmányi feladatokat a tanév során egyenletesen osztjuk el, és fontos feladatunknak tekintjük tanév vége előtt a rendszeres összefoglaló ismétléseket. A rendszeresbeszámolókat mindenkitől megköveteljük, de indokolt esetben halasztási lehetőséget biztosítunk. A tanítás során különös gondot fordítunk tanítványaink alapkészségének fejlesztésére, a kompetenciahátrányok leküzdésére. Tehetséges tanítványainkat lehetőség szerinttanulmányi versenyekre irányítjuk. A felnőtt tagozat osztályfőnökei fontos feladatuknak tartják osztályuk közösséggé formálását. Ez a tevékenység sikeres, az esti tagozatos osztályok szervesen illeszkednek az iskolai közösségbe, a tanulók lehetőségeikhez mérten részt vesznek az iskolai programokban, erősítik, gazdagítják iskolánk hagyományait.(pl.: a nappali tagozatos osztályokkal együtt tartjuk a végzős esti tagozatosok ballagását, esti tagozatos szalagavató szervezése.) 10

11 Intézményi azonosítók Név: Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Székhely: 1191 Budapest XIX., Kossuth tér 12. OM azonosító: Címkód: Az intézmény típusa: szakközépiskola Az intézmény alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata Budapest V. Városház u Az intézmény fenntartója, irányító szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest V. Szalay u Az intézmény illetékességi és működési köre: Pest megye Budapest Az intézmény besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Jogállása: önálló jogi személy Az intézmény tevékenységei Az intézmény szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás Az intézmény alap szakfeladata: Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9Kny, 9. Ny, évfolyam) Az intézmény további szakfeladatai: iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 11

12 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Az intézmény alap, illetve speciális feladatai A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 4. -ában foglalt könyvtári feladattal kapcsolatban a költségvetési szervnek sem kiadása, sem bevétele nem keletkezik. A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint az évfolyamok száma: két tanítási nyelvű képzésnél nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (9Kny-12) középiskolai évfolyamokon: 4 (9-12) szakképző évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 750 nem nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 460 Szakmai képzés Szakmacsoportok: Gépészet Elektrotechnika-elektronika Informatika Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének időszakában dönt. 12

13 Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek Oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Ellátandó vállalkozási tevékenység, mértéke: Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon: Budapest XIX. kerület hrsz.-ú 4041 m 2 alapterületű, valóságban Budapest XIX. kerület Kossuth tér 12. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használata. Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje és foglakoztatási jogviszonyai: A közoktatási intézmény vezetőjét (igazgatóját) a KLIK elnökének javaslatára, az emberi erőforrás miniszter nyilvános pályázat útján határozott időre bízza meg. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. 13

14 Az iskola környezete, helye a fővárosi közoktatási rendszerben Iskolánk a főváros XIX. kerületének központjában van, közel a Metró Kőbánya-Kispest végállomásához, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Tanulóink többsége Kispestről, a környező kerületekből és helységekből kerül ki. A szakközépiskola a mai Magyarországon sokoldalú képzési feladatot vállal. Alapvető célkitűzése az általános műveltség, a korszerű szakmai képzés és a használható nyelvtudás mellett a harmonikus személyiségfejlesztés. Iskolánkat 1959-ben alapította a Munkaügyi Minisztérium azzal a céllal, hogy megteremtse a szakképzés és a középiskolai képzés szoros kapcsolatát úgy, hogy az itt végző tanulók teljesíteni tudják a középiskolai érettségi és a szakmunkásvizsga követelményeit egyaránt. Az eredeti elnevezés szakmunkásképző középiskola is ezt a célkitűzést tartalmazta. Iskolánk Magyarország első ilyen intézménye volt. A kispesti 4-es számú szakmunkásképző intézettel egy épületben, de külön intézményként kezdtük a működést két osztállyal, amelyekben géplakatos és esztergályos szakmát tanultak a diákok. A géplakatos szakmát a későbbiek során a gépszerelő szakma váltotta fel, s a képzés kibővült az elektroműszerész (később az ipar igényeit követve elektronikai műszerész) tagozattal ben átköltöztünk mai helyünkre, a Kossuth tér 12-be, egy harmonikus, műemlék-jellegű épületbe, amelynek a tervezése Kós Károly, erdélyi építész nevéhez fűződik. Ezt az épületet a XX. század elején építették, 1912-ben adták át. Először polgári iskola, később gimnázium működött benne. Osztályaink száma ekkor, 1962-ben évfolyamonként négyre növekedett. Iskolánk 1990-ig Latinca Sándor Gép- és Villamosipari Szakközépiskola néven működött ben választottuk névadónkul Trefort Ágostont. A felnőttoktatás rendszeréhez 1972-ben csatlakoztunk. Az esti tagozaton tanulni vágyó, magasabb képzettség megszerzésére törekvő fiatalok szereznek itt érettségi bizonyítványt. A hosszú ideje tartó folyamatos fejlesztés célja, hogy iskolánk megfeleljen a gazdaságitársadalmi változások által kialakított körülményeknek és a külső környezet elvárásainak. Nevelőtestületünk tevékenységét 1995-ben Pro Urbe-díj adományozásával értékelte Budapest Főváros Önkormányzatának közgyűlése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium június 9-én iskolánknak az örökös ökoiskola címet adományozta. Egyben feljogosította az ökoiskolai logó használatára. 14

15 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánkban folyó nevelőmunka alapelvének tartjuk hazánk Alaptörvényével, a jogállam rendjével való összhangot, az élet és az emberi méltóság tiszteletét, a lelkiismereti és vallásszabadságot, a természet és a kultúra védelmét. Pedagógiai munkánk alapjának tartjuk továbbá az egyenlő bánásmód elvét. Fellépünk minden, a tanulók hátrányos vagy a többiek érdekeivel ellentétes előnyös megkülönböztetés ellen. A különbségtétel semmilyen formáját nem fogadjuk el, döntéseinkben is az egyenlő bánásmód elvét érvényesítjük. Pedagógiai munkánk során elsősorban a tanulók érdekét tartjuk szem előtt azért, hogy megvalósíthassuk a Köznevelési törvényben megfogalmazottakat, mely szerint: Az iskolában folyó nevelő-, oktatómunka pedagógiai alapelvei elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. Nevelő, oktatómunkánk fontos alapelve az esélyegyenlőség biztosítása. Minden segítséget megadunk azoknak a tanulóknak, akik bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben vannak. Munkánk során különösen nagy gondot fordítunk a tanulási nehézségekkel küszködő tanulók felzárkóztatására. Az oktatás, a nevelés során konstruktív munkakapcsolatra törekszünk. Ezért tartjuk fontos pedagógiai alapelvnek az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak kialakítását és követését. Kiemelt célunk, hogy tanulóinkat sokoldalúan készítjük fel életük további szakaszaira. Arratörekszünk, hogy érettségi után képesek legyenek tudásukat továbbfejleszteni a továbbtanulás és a munkavállalás során. A tanulási folyamatban kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk az önálló tevékenységeknek, a projektoktatásnak, a kooperatív tanulásnak. Alapértékeink közé soroljuk továbbá iskolánk barátságos atmoszféráját, derűjét, belső nyugalmát, kiegyensúlyozottságát. Tanulóink és pedagógusaink egyaránt szeretnek az iskolában tartózkodni, jó a munkahelyi légkör, fiatal pályakezdő pedagógusaink az itt eltöltött idő után a pedagógusi pálya iránt elkötelezetté válnak. Értéknek tartjuk, hogy iskolánkat több generáció is választja tanulásra, vannak olyan családok, ahonnan minden gyermek a mi iskolánkban tanul. 15

16 Az iskolában folyó nevelő-, oktatómunka pedagógiai céljai Együttműködésre, egyéniségének kibontakoztatására, személyiségének fejlesztésére képes, korszerű, továbbfejleszthető általános és informatikai ismeretekkel,nyelvtudással,valamint széles alapozású szakmai tudássalrendelkező fiatalok képzésére törekszünk. Legfontosabb nevelési céljaink Az erkölcsi nevelés Célunk, hogy tanulóink szilárd erkölcsi alapokkal, jó ítélőképességgel és reális önismerettel rendelkezzenek. Követendő értéknek, mintának tartsák az általános emberi normákat, értékeket, becsüljék, tiszteljék és szeressék a családjukat, a munkájukat, embertársaikat, komoly gondolati, érzelmi nyitottsággal lépjenek az életbe. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Váljanak a haza felelős állampolgárává, legyenek tisztában nemzeti értékeinkkel, ismerjék a magyarság jövőbeli céljait, érdekeit. Fejlődjön nemzeti öntudatuk, ismerjék meg az ország és a tágabb környezet magyarságának életét. Legyenek tisztában az európai országok együttműködésének fontosságával, ismerjék és becsüljék más népek történelmét, kultúráját, értékeit. Jól ismerjékés szeressék anyanyelvünket! Ugyanis ez a képesség alapja az ismeretszerzésnek, az egységes alapműveltség megszerzésének, a gondolkodásnak és a nyelvi kompetenciák kibontakoztatásának. Állampolgárságra, demokráciára nevelés Ismerjék és gyakorolják az állampolgári jogokat és kötelességeket. Emberi tulajdonságaik és tudásuk alapján feleljenek meg az általános emberi normáknak és a kihívásoknak. A közösség iránti felelősség tudatosítása és megerősítése. Önismeret és a társas kultúra fejlesztése Ismerjék fel az önismeret fontosságát, és tekintsék feladatuknak önmaguk minél pontosabb megismerését. Legyenek képesek önálló gondolkodásra, viseljenek felelősséget cselekedeteikért, önállóan, tudják megoldani munkájukban és társas kapcsolataikban a felmerülő problémákat. Embertársaikkal legyenek toleránsak, tartsák tiszteletben más ember személyiségi jogait, emberi kapcsolataikat a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jellemezze. Családi életre nevelés Becsüljék, értékeljék a családi közösséget, állják meg a helyüket a családi életben. Testi és lelki egészségre nevelés 16

17 Törekszünk arra, hogy az iskolában eltöltött időszak hozzájáruljon a harmonikus személyiségfejlődéshez, Tudatosodjon a diákokban, hogy saját testi és lelki egészségéért alapvetően mindenki maga felelős, Vigyázzanak saját és társaik egészségére, Vegyék észre és óvják környezetük, a természet szépségét, gazdagságát. Legyenek képesek a kölcsönös megbecsülésen alapuló emberi kapcsolatok kiépítésére, Ismerjék fel a művészet személyiségformáló erejét, legyenek igényesek szabad idejük eltöltése, szórakozásaik során. Pályaorientáció Felkészültségük alapján további tanulmányokat folytathassanak, alakuljon ki bennük az életen át tartó tanulási igény. Tantárgyi tudásuknak és személyiségüknek megfelelő életpályát kezdhessenek. Széles alapú,alkalmazhatószakmai tudással, informatikai ismeretekkel és használható idegennyelv-ismerettel rendelkezzenek. Gazdasági és pénzügyi nevelés Rendelkezzenek a pénzügyekkel, banki tranzakciókkal, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos minimális ismeretekkel. Média-, és internethasználatra nevelés Célunk az értelmező, kritikus média -, valamint a biztonságos és tudatos internethasználat kialakítása, mely segítséget nyújt az információs társadalomban való eligazodásban. 17

18 1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A középiskolába járó tanulók nevelésében, személyiségének fejlesztésében valamennyi pedagógusnak, de közülük az osztályfőnököknek van a legnagyobb szerepük. Nélkülözhetetlen és nagyon sokrétű feladatok hárulnak rájuk, olyan pedagógiai értékeket kell teremteniük és közvetíteniük, amelyek hozzájárulnak a személyiségfejlesztéshez és a közösség kialakításához. Segítik a közösségbe való beilleszkedést, alkalmazkodást, az együttes tevékenységet, s csökkentik a devianciára való hajlamot. Hozzásegítik a fiatalokat ahhoz, hogy felnőtt korukban boldog, értékes életet élő és cselekvő állampolgárrá váljanak. Ugyanakkor lehetőséget kell biztosítani a személyiség jellemzőinek, dinamikájának kibontakoztatására, az önismeret kialakítására, fejlesztésére és az ismeretek egységbe foglalásával az identitás megerősítésére. Tanulóink személyiségének fejlesztésével kapcsolatos nevelési feladataink az alábbiak szerint foglalhatók össze: erkölcsi nevelés: alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása, értelmi nevelés: a matematikai-logikai és nyelvi terület szintjének figyelembe vételével az értelmi képességek, az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése, közösségi nevelés: az emberi együttélés szabályainak megismertetése, az együttműködési készség kialakítása, akarati nevelés: az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény, a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása, állampolgári nevelés: az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. A nemzeti hagyományok és kultúra megismertetése, tisztelete. munkára nevelés: a munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátásra és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. testi nevelés: testi képességek fejlesztése, rendszeres testmozgás iránti igény felkeltése. Az egészséges életmód és egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása Közösségi szolgálat A diákok a törvényi kötelezettségeknek megfelelően érettségi előtt 50 óra közösségi szolgálatot teljesítenek. Az iskola az osztályfőnökökön és a honlapon keresztül továbbítja a diákoknak az iskolához érkező megkereséseket, valamint felvettük a kapcsolatot elsősorban XIX. kerületi intézményekkel. 18

19 1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem testi- lelki harmónia a külső és a belső környezettel, ami biztosítja az ember testi, szellemi és társadalmi jólétét. A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolában kiemelt feladatként kezelik - az intézménybe került gyermekek mindenkori egészségkultúrájának szintjéből kiindulva, a modern egészségtudomány különböző szakterületeinek eredményeit felhasználva az egészséges magatartás kialakításához szükséges ismeretek átadását. Az oktatás mellett célunk a fiatalok olyan irányú nevelése, melynek révén a megszerzett ismereteknek megfelelő életet alakítanak ki saját maguk számára. Kontrollálni tudják fizikai és mentális állapotukat, többet törődnek saját egészségükkel, védik és fejlesztik környezetüket, mindehhez rendelkeznek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. Az egészségnevelés főbb területei: Testi (szomatikus) nevelés személyi és környezeti higiénés nevelés testnevelés baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás Pszichohigiénés nevelés egészséges életmód stresszelhárítás szenvedélybetegségek elkerülése érzelmi nevelés Szociálhigiénés nevelés kommunikációs nevelés kedvező társas miliő működtetése társadalmi izoláció megelőzése Az egészséges életmód programjának főterületei: A dohányzás visszaszorítása Alkohol és drogprevenció Az egészséges táplálkozás népszerűsítése Az aktív testmozgás népszerűsítése Környezet egészségügyi program A szexuális magatartás alakítása AIDS prevenció Az egészséges életmódra nevelés, felvilágosítás terén együttműködünk az iskolaorvossal, az iskolafogászat dolgozóival, a Vöröskereszttel, az ÁNTSZ szel. Pedagógiai eszközeinkkel igyekszünk a tanulóinkban tudatosítani az egészséges életmód, a higiénia, a testápolás és a 19

20 környezetápolás fontosságát, szükségességét. Módszereink elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazását biztosító készségeket fejlesztik, az ismeretek teljes alkalmazását segítik elő. Az egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein Fontos az egészséggel kapcsolatos készségek javítása, fejlesztése, de nemcsak a tanulók, hanem szüleik és a pedagógusok körében is. A pedagógus saját egészsége egészségtudatos életmódja az egész közösség számára mintául szolgálhat. Az egészségnevelés feltételei a szakmai képzésben Intézményünkben a környezetvédelem, a baleset-megelőzés és a tűzvédelem oktatását kiemelten fontosnak tartjuk. A tanév első napján minden tanuló balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatáson vesz részt. Az oktatás alkalmával a 9. évfolyamos tanulók munkavédelmi szabályzatot kapnak. A gyakorlati képzés során, a kémia és a testnevelési órán külön is oktatást kapnak a diákjaink. Az állandó ellenőrzés miatt a testnevelési baleseteken kívül más baleset az elmúlt években nem fordult elő, ez annak is köszönhető, hogy az oktatáson kívül a tanulókban kialakítjuk az önmagukért és egymásért felelősséget vállaló viselkedést. Az iskola rendelkezik az oktatáshoz szükséges védőfelszerelésekkel, amelyeknek a használatára a képzés során a tanulókat megtanítjuk. Egészségneveléssel kapcsolatos osztályfőnöki órák témái közül: egészség-betegség, táplálkozás-mozgás, napirend-szabadidő helyes felhasználása-alvás, testápolás (személyi higiénia) és öltözködés, a családi élet jelentősége, kortárskapcsolatok, káros szenvedélyek (dohányzás, ital, drog), szexualitás, egészséges környezet és környezetvédelem. Szabadidős sporttevékenység A tanítási órán kívüli programok másik csoportja a tanulók látókörének szélesítésével, kulturális, esztétikai nevelésével, valamint egészséges életmódjuk kialakításával foglalkozik. Ennek egyik legfontosabb része a sport. Tanulóinknak délutánonként lehetőségük van csoportosan szervezett vagy egyéni edzésre. (Pl. kosárlabda, röplabda, futball, kondicionáló terem, asztalitenisz stb.) Diákjaink számára minden tanítási napon lehetőséget biztosítunk sportolásra. Naponta igénybe vehetik iskolánk sportlétesítményeit, a tornateremet, a sportudvart és a kondicionáló szobát. Minden foglalkozás testnevelő tanár irányításával és felügyelete mellett történik. 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA FPH038/211/2012. számú előterjesztés 3.12. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Közgyűlési határozat száma: Budapest Főváros

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges.

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Bókay János Szakközépiskolája 1086 Budapest, Csobánc utca 1. telefon: 313-10-67 és 313-16-74 honlap: www.bokay-eu.sulinet.hu NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015.

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Székhelye: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 6-8. Bauer Sándor utca 4. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1899. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Iskolánk pedagógiai hitvallása: Az iskola arra való, hogy az ember, bármilyen adottságú is, megtanuljon tanulni, hogy

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben