Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat!"

Átírás

1 Szent Margit Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Bizalom és felelősségtudat! 1

2 TARTALOM I. BEVEZETŐ 1. Elöljáróban 3 2. A pedagógiai program törvényi háttere 4 3. Az iskola működésének törvényi alapja: az Alapító Okirat 4 4. Az iskola rövid története 5 5. Küldetésnyilatkozata 6 6. Az iskola társadalmi, vallási, környezeti adottságai 7 7. A Pedagógiai Program elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 7 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI ALAPELVEI 1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 8 2. Az intézményi nevelő-oktató munka célja 9 3. Megoldandó nevelési feladatok 9 4. Kapcsolat a szülői házzal A diákokban kialakítandó személyiségideál A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos oktatás-nevelés színterei 11 III. ERKÖLCSI ELVÁRÁSOK 1. Tanároktól Diákoktól 13 IV. MŰVELTSÉG, KULTÚRA 1. A kultúra jelentősége Az iskola kulturális élete Testnevelés, sport Iskolai könyvtár 16 V. VALLÁSI ÉS NEMZETI ÜNNEPEK 1. Vallási élet Ünnepek 17 VI. AZ ISKOLA KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. Alapelvek Jutalmazás és büntetés Vizsgarend 19 VII. A TANULÓK SZOCIÁLIS HELYZETE, GYERMEKVÉDELEM 1. A tanulók szociális helyzetéből adódó feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenység Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat Önkéntes, közösségi szolgálat (KÖSZI) 22 VIII. AZ ISKOLA KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE 1. Az egyházi iskolákkal Egyházközségekkel, katolikus ifjúsági szervezetekkel Külföldi kapcsolatok 23 IX. AZ ISKOLA TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSAI 1. Tanórai munka értékelő szempontok A pedagógusok intézményi feladatai Osztályfőnöki munka Tanórai foglalkozások, csoportbontások, emelt szintű képzés Tanórán kívüli foglalkozások Tehetséggondozás Felvétel az iskolába Átvétel az iskolába 26 XI. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2

3 1. 1. Általános elvek Egészséges iskola Az iskolai egészségnevelő program szereplői Az egészséges életmód és életszemlélet, magatartás területei az iskolánkban Az egészséges életmód kialakítására irányuló módszereink Milyen keretek között valósítjuk meg egészségnevelési céljainkat Az osztályfőnöki órák keretében megvalósuló testi és lelki egészségnevelési témák Jogszabályi háttér 32 XII. KÖRNYEZETI NEVELÉS 1. Alapelvek 32 XII. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS ÉS OTTHONI FELADATOK 1. Iskolai beszámoltatás Házi feladat 33 XIII. Záró rendelkezések 33 3

4 1. Elöljáróban KEDVES MUNKATÁRSAK! Mottó: Az oktatási rendszer csak annyira jó, amennyire a tanárok, akik alkotják. Az eredményes tanulás elképzelhetetlen színvonalas tanítás nélkül. A kiváló teljesítményhez gyermekek többségének sikere szükséges! A Szent Margit Gimnázium munkatársai, (tanárok, takarítók, karbantartók, irodai dolgozók stb.) az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja köré szerveződő közösséghez tartoznak. Azok a szabályok, amelyek a munkánkat és életünket meghatározzák, nem egyszerűen csak a közös munka és élet menetét biztosítják, hanem egy nagy múltú, magyarságát és kereszténységét megélő közösség értékeit és szellemiségét bízzák ránk, amit közvetítenünk kell a diákoknak. Célunk és feladatunk szintézist teremteni egyfelől a műveltség és a keresztény értékrend, másfelől a hit és az élet pólusai között. Olyan közösséget építeni, amelyben kibontakozhat a magyar szellemiség. Olyan személyiségek formálását kell elősegíteni, akik felelősséget éreznek egymás iránt, a közösségük és a magyar nemzet iránt. Bizalom és felelősségtudat! 4

5 2. A pedagógiai program (PP) törvényi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi XXXI. tv. a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Módosítása: évi IX. tv évi XXXVII. tv. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi IV. tv. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról. 229/2012. (VIII. 28.) A nemzeti köznevelés törvény végrehajtási rendelete 20/2012. (VIII. 31.) A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények végrehajtásáról szóló EMMI rendelet 32/2012. ( X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 1/1998. ( VII. 24.) OM rendelethez 7. számú melléklet a 11/1994. ( VI. 8.) MKM rendelethez oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről és módosításai A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3/2002. (II. 15.) OM. rendelet a Közoktatási Intézményekben folyó Minőségbiztosítás bevezetéséről. 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 363/2012. (XII. 17.) Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet A 100/1997. kormányrendelet az érettségi szabályozásáról Egyházi törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) 3. Az iskola működésének törvényi alapja: az Alapító Okirat Elnevezése: Szent Margit Gimnázium Székhelye: Budapest, Villányi út 5-7 Levelezési címe: Bp. Pf. 41. A gimnázium OM azonosítója: Alapítási éve augusztus 1. A gimnázium alapítója és fenntartója: Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja. (Rövid neve: Megváltós Nővérek) Címe: Budapest, Horánszky utca 17. Az alapító okiratot 1901 / / 22 szám alkotta meg augusztus elsején, a Kongregáció Tartományfőnöknője április 5. egységes szerkezetben foglalta. Bírósági lajstromszám: 16 Működési engedélyének száma: FPH 038/860-7/2011. Fenntartója és felügyeleti szerve: Isteni megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja Magyar Tartomány Rövid neve: Megváltós Nővérek Címe: Budapest, Horánszky utca 17. A gimnázium típusa: négyosztályos gimnázium, ötosztályos gimnázium, hatosztályos gimnázium, maximum 26 osztály 150 fő 7-8. osztály és 765 fő 9-12 osztály. Munkarendje: nappali Adatnyilvántartás, tanácsadás, kapcsolattartás: MKPK Katolikus Pedagógiai és Szervezési és Továbbképzési Intézet 5

6 4. Az iskola rövid története Az iskola alapítója, az épület építtetője és mai fenntartója az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Rendjének Magyar Tartománya. A nővérek rendjének alapítója Eppinger Erzsébet szeptember 9-én született az észak-elszászi fürdővároskában, Niederbronnban ban, arra a meggyőződésre jutott, hogy plébánosa segítségével, néhány társával szerzetesi közösséget fog alapítani. Az alapítás célja, hogy otthonukban ápolják az elhagyatott betegeket, és gondoskodjanak a rászoruló gyermekekről, ami abban az időben elsősorban a szegény gyerekek tanítását, illetve vallásos nevelésüket jelentette. Simor János, győri püspök még a rendalapító Anya, Alfonza nővér életében meghívta a nővéreket Magyarországra. Sopronban megalapították az első rendházat, ahol 1863-ban német származású nővérek telepedtek le, itt létesült az anyaházuk ban alapította meg a püspök atya a magyar kongregációt, és engedélyezte a novíciák felvételét. A nővérek gyermekekkel, árvákkal, öregekkel és betegápolással foglalkoztak. A Rend neve az elmúlt másfél évszázad alatt többször megváltozott. Jelenlegi nevét - Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja nevet - XII. Pius alatt vette fel. A magyar tartomány felismerve a kor új szükségleteit, a betegellátás mellett az árvaellátáson keresztül fokozatosan vállalta az ifjúság tanítását, elsősorban elemi és középiskolákban. A Rend Sopronban tanítóképzőt alapított, és ezzel elindította a középiskolai oktatás megszervezését ban alapították meg a budapesti Szent Margit Leánygimnáziumot ben nővéreket küldtek Amerikába, a kivándorolt magyarok testi és lelki gondozására, magyarság-tudatuk megőrzésére. A szerzetes nővérek sokfelé vállaltak feladatot az országban ben már 576 nővér közül 245-en tanítással, 341-en pedig betegápolással foglalkoztak. A Rend sikeresen működött az országban ben, a szétszóratás évében, már 75 zárdájuk volt. A nővérek száma ekkor 1129, ebből 81 óvónő, 245 tanítónő, 115 tanárnő, 417 betegápoló, 225-en más apostoli munkában dolgoztak, és 46-an nyugállományban voltak től dolgozhatnak és élhetnek ismét a rendi keretek között, ma 7 intézményben összesen 76 nővér él. Steinmayr Maria Stanislaa anya 1920-ban alapította meg a Rend első középiskoláját a fővárosban. A gimnázium ideiglenesen a Fehérvári út és Váli utca sarkán lévő Fővárosi Polgári Leányiskolában nyílt meg 3 teremmel, amiből egy osztályterem, egy tanári és egy igazgatói szoba volt. Az első osztályba 37 nyilvános és 2 magántanulót vettek fel. A nővérek a rendházból jártak az iskolába tanítani. Mivel a Rend igyekezett saját épületben elhelyezni a gimnáziumot, 1929-ben megindultak a tárgyalások az új épületről ben Gombos Gabriella nővérnek sikerült a telket megszerezni elsősorban a ciszterci atyák segítségével, és Fábián Gáspár műépítész tervei alapján megindulhatott az építkezés ben költöztek át az új épületbe, melyben egy szerzetesház, a tanítóképző és gimnázium kapott helyet. Az iskola Szent Margit néven vált ismertté, akkor talán Európa egyik legszebb és legmodernebb jól felszerelt tan- és nevelőintézete volt ban államosították a Szent Margit Gimnáziumot, és XI. ker. Szent Margit Leánygimnázium lett ben deportálták a nővéreket az épületből ben az Agráregyetem költözött ide. Ezután a Martos Flóra Gimnázium, a Szlovák Gimnázium, végül a Kaffka Margit Gimnázium működött az épületben as évek közepétől az iskola koedukált iskolaként működött. A Budai Margitosok Baráti Köre közötti margitos öregdiákokból szerveződött 1989-ben. Az öregdiákjainkat magába tömörítő közösség azzal az igénnyel lépett fel, hogy a Szent Margit Gimnázium újra működjön ben elindult az első egyházi 6

7 osztály augusztus elsején kapta vissza a Rend az épületet. Ekkor indult újra a Szent Margit Gimnázium, amelyben 2000-ig még állami osztályok is működtek. Az Isteni Megváltóról nevezett nővérek Kongregációja apostoli tevékenységet folytató szerzetesközösség. Általános célja az, hogy Isten dicsőségét előre mozdítsa, és tagjait Krisztus követése által az evangéliumi tanácsok útján a tökéletes keresztény szeretetre vezesse. Különleges apostoli feladata: közreműködés a világ megváltásában, főleg az Egyház által rábízott pasztorális, szociális, és karitatív munka végzésével a betegápolás, a szegények és öregek gondozása, és a fiatalok nevelése és tanítása révén. A nevelői és oktatói tevékenységhez különleges szellemi és lelki adottságokra, gondos előkészületre és állandó megújulási és alkalmazkodási készségre van szükség. Ezért a nővérek törekedjenek állandó önképzésre. Így lesz hatásuk tartós a rájuk, bízottakra, mert hiszen inkább nevelünk azzal, amik vagyunk, és amit teszünk, mint azzal, amit mondunk. (A Kongregáció Direktóriuma) Ennek a feladatnak igyekeznek eleget tenni, amikor fogadnak fiatalokat Budapest egész területéről, de vannak bejáró és állami kollégiumban lakó diákok is. Az iskola a nevét Árpád-házi Szent Margitról kapta. Az iskola névadójának atyja IV. Béla király, Szent Erzsébet testvére, anyja Laszkárisz Mária bizánci hercegnő volt. Margitot még a szíve alatt hordozta édesanyja, amikor a tatárok Batu kán vezetésével betörtek az országba. Béla király megkísérelte föltartóztatni őket a Sajónál, de borzalmas vereséget szenvedett, s Dalmáciába kellett menekülnie. A szülők végső kétségbeesésükben a születendő gyermeket Istennek ajánlották. Amikor Margit hároméves lett, átadták a domonkos nővéreknek Veszprémben. Tízéves volt, mikor a Nyulak-szigetére került, ahol királyi apja kolostort emeltetett számára. Alázatos, szerény, önmegtagadó életet élt, és önnön szenvedéseit ajánlotta fel hazájáért ben, 19 évesen tette le ünnepélyes fogadalmát. Igyekezett az édesapja, Béla király és István herceg között dúló családi viszályban közvetíteni. Sikerült is a békét helyreállítania. 29 évesen halt meg. Halála után sokan keresték fel a sírját, enyhülést és gyógyulást keresve. Szentté avatása 1943-ban történt meg, bár a magyar nép már régen szentként tisztelte. Tanulhatunk tőle ma is: szociális segítségre való készséget, részvétet a szenvedők iránt, tiszteletet embertársaink iránt, türelmet, megbocsátást és békességre való törekvést. 5. Az iskola küldetésnyilatkozata A diákok egy része keresztény szellemű nevelést kap a családban, de a családok többsége már az iskolára bízza ennek elmélyítését és a vallásos gyakorlatok megszerettetését a fiatalokkal. Ezért a nevelési és oktatási munkában arra törekszünk, hogy az ifjúsággal megismertessük az Evangélium szellemét, a keresztény élet alapvető normáit és ezek által teljes embert formáljunk. Segítsük őket tehetségük és képességeik kibontakozásában. Keresztény szabadságban és szeretetben igyekezzünk a nevelőkkel, tanítókkal, szülőkkel, gyermekekkel és az ifjúsággal jó közösséget alapítani. Nevelői és tanítói munkánk feleljen meg a keresztény alapelveknek, a megváltós lelkiségnek és a kor követelményeinek. A neveléssel foglalkozók legyenek nyitottak a kor problémái iránt, de legyenek tudatában annak, hogy minden nevelői és oktatói munka csak akkor lesz termékeny, ha saját életük az Evangélium szellemét sugározza. A Gimnázium az alapító Rend szándéka szerint, a fiatalokat úgy szeretné nevelni és oktatni, hogy keresztény elkötelezettségű, gyakorló katolikusok/keresztények legyenek. A hit és tudás harmonikus egységet alkosson életükben. Iskolánk ezért a következetes és fegyelmezett munka, a hit, a szellemi igényesség és a tisztelettudás elsajátításának műhelye. Szabadságban 7

8 és szabadságra neveljük fiainkat, ahol lehetőség van a keresztény élet megélésére, és lehetőség van a keresztény közösség megteremtésére. Ahol erőt meríthetnek az európai kultúra értékeiből, megismerhetnek és tisztelhetnek más kultúrákat, ugyanakkor tudatosan vállalhatják magyar identitásukat és lehetnek a jövendő magyar keresztény értelmiség aktív tagjai. A továbbtanuláshoz legyenek kellően felkészültek a szaktárgyakból. Alkossanak olyan közösségeket, amelyek segítően elkísérik őket életük során. Építsék ki az egymás iránti bizalmat és legyenek felelősek egymásért. Az iskola jelmondata: Bizalom és felelősségtudat! 6. Az iskola társadalmi, vallási, környezeti adottságai Az iskolát elsősorban Budapesten és a környező településeken élő olyan családok gyermekei látogatják, akiknek szülei katolikus nevelést szeretnének biztosítani. A környező településekről kerülnek ki a bejáró tanulók, a létszám %-a. Az állami kollégiumban lakók száma kevesebb, mint 5 %. Az iskolába felveszünk református, evangélikus és más vallású fiatalokat is, akik elfogadják a katolikus iskola szellemiségét. A jelentkezőtől plébánosi, illetve hitoktatói ajánlást és igazolást elfogadunk. Jó kapcsolatot tartunk fenn a fővárosi plébániákkal és egyházközségekkel. Ugyancsak megbecsüljük a különféle katolikus lelkiségi mozgalmakat a fővárosban. A gimnáziumi évek során számos tanulónk tevékenyen vesz részt ezekben. Minthogy tanulóink a főváros legkülönbözőbb kerületeiből valók eléggé arányos eloszlásban az iskola működése messze túlterjed a közvetlen környezetén. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szülők a vallásos nevelés igényén túl a továbbtanulás szándékával íratják gyermekeiket iskolánkba. Ennek igyekszünk megfelelni az igényes oktatással és társadalmi-valláserkölcsi neveléssel. Büszkék vagyunk arra, hogy sok nagycsaládból származó diákunk van: sok esetben nemcsak több testvér látogatja intézményünket, hanem édesapák, nagybácsik, nagypapák jártak diákként az előd Szent Margit, majd Kaffka Margit Gimnáziumba, s ragaszkodnak ahhoz, hogy fiuk vagy unokájuk is nálunk lépje át a felnőttség küszöbét. Többet várunk el a hozzánk járó diákoktól, ugyanakkor többet és mást is igyekszünk nekik adni, mintegy szokványos iskola (tisztelve más intézmények értékeit és eredményeit): a tanulásban, az emberi kapcsolatokban, a viselkedés-kultúrában és a szabadidő eltöltése során is. Amíg diákjaink iskolánk falai közt nőnek fel, sokszor tapasztalják, hogy elvárások, szabályok, a fegyelem és a szorgalmas munka iránti elkötelezettséget közvetítjük feléjük. Ugyanakkor nagyon sokan közülük érettségi után visszatérve elmondják, hogy az olykor terhesnek érzett szabályok biztonságot adtak számukra, későbbi életükben alkalmazkodó készséget, s olyan közösséget teremtettek, ahová később bármikor vissza tudnak térni. E közösség egyrészt az osztályuk, másrészt az iskola tanárai, akik közül sokhoz visszatérnek volt diákjaik tanácsért, együttérzésért örömükben és bánatukban Legalább olyan fontos, hogy többségében jó diákjaink és őket támogató szüleik vannak, akik odafigyelnek az iskola nevelési szándékaira, s (a szülők) támogatják ebben az iskolát. Önmagában egy iskola kevés, csak akkor érhet el eredményeket, ha a szülői ház a szövetségese. 7. A Pedagógiai Program elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A jogszabályban meghatározottak szerint az PP-t a nevelőtestület fogadja el, a Diákönkormányzat (DÖK) és SZMK (Szülői Munkaközösség) véleményének kikérésével. A PP azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az PP a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, határozatlan időre szól. 8

9 Jelen PP a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, munkaidőben továbbá az intézmény honlapján. Jelen PP az intézmény nevelőtestülete augusztusi határozatával fogadta el. Módosításra akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy az igazgató, a szülők, a nevelőtestület vagy a DÖK erre javaslatot teszt. Jelen PP felülvizsgálata minden tanév elején történik, az esetleges jogszabály módosításokat beépítjük. Az előző PP három év múlva veszti hatályát. II. AZ ISKOLA NEVELÉSI ALAPELVEI 1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei A keresztény iskolai nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten, az emberek és a haza szolgálatára. A keresztény hit egy közösség ölén születik és növekszik. Az iskola azért tanít, hogy neveljen, vagyis hogy belülről alakítsa az embert. Ezért elkerülhetetlen, hogy az iskola - burkoltan vagy kifejezetten - valamely határozott világnézetre hivatkozzék. Ez beletartozik minden választás belső történésébe. Az iskolának, mint nevelő intézménynek kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. Erkölcsi szabadság csak az abszolút értékekkel kapcsolatban lehetséges: ezektől függ az ember életének értelme és értéke. (A Katolikus Iskola és 53. pont) A katolikus iskola olyan intézmény, amely a személyiség javáért tevékenykedik, s ezért az emberi személyek iskolája. Az emberi személyiség anyagi és lelki igényével központi helyet foglal el Jézus tanításában: ezért annak kibontakoztatása a katolikus iskola legfőbb célja." (KN) A katolikus iskolában az oktatásnak és nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek, az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes oktatásukkal és becsületes életükkel. (CIC 803.) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: - A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. - A nevelésben fokozott szerepe van a szokás-automatizmusoknak. Ezért a szokások kialakítására kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre fordított energia sokszorosan megtérül. - Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig indokolt legyen. - Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az emberi morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, belső békéjét az érvényesülésnél. - Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a pontosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és pedagógusokra egyaránt vonatkozik. - A katolikus tanulók számára lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül biztosítsa a minőségi tudáshoz és a keresztény szellemben történő neveléshez való hozzáférést, így meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében. 9

10 Iskolai munkánkat a jelmondat szerint: a bizalom és felelősségtudat egységében végezzük. BIZALOM: lényege a természetes és természetfölötti értékek iránti nyitottság. Ennek megfelelően iskolai képzésünk általános jellegű: nem szervezünk speciális képzésű osztályokat, tanulócsoportokat. Ugyanakkor a sok talentumot kapott gyerekeknek megpróbálunk tehetségünk szerint segítségére lenni, hogy adottságuk ne kallódjék el. FELELŐSSÉGTUDAT: hívő embereket nevelünk, életükbe integrálódik az igényesség, és a világra nyitott műveltség és továbbképzés igénye és nem hiányozhat az Istenre való nyitottság, valamint a szerető igényesség maguk és mások felé. Célkitűzésünk: a sokoldalúan képzett, sokféle feladatra alkalmas, keresztény magyar értelmiség nevelése. 2. Az intézményi nevelő-oktató munka célja Pedagógiai munkánk célja, hogy: - A gyermekeket, diákokat segítse abban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, életszentségre törekvő, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. - A gyerekek, szülők, partnerek, környezet elégedettségére törekedjék, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontosságát hangsúlyozza. - A gyermekek, diákok morális és esztétikai szemléletét alakítsa, kognitív és kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényét fejlessze. - A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. - Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki. - A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze. - Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. - Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást. - A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. - Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére gyakorolt hatását példaként állítsa. - Magyarságunk gyökereit megismertesse (nyelv, történelem, magyarságtudat) - Hagyományainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye (táncház, népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.). - A mozgás és az egészséges életvitel igényét kialakítsa. - A kulturált szórakozás igényét kialakítsa. - A nevelés az intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációját, kiegyensúlyozott és egészséges testi és lelki fejlődését, tanulását, a sikeres életpályára való felkészítését segítse, keresztény személyiségét fejlessze. 3. Megoldandó nevelési feladatok A magyarság múltjához, kulturális hagyományaihoz való hűségre - a jelen társadalmában való tájékozottság, a jövőért való felelősség, a nemzethez tartozás megalapozása, valamint a közéleti szerepek vállalására való késztetés. Az egyetemes keresztény kultúrkörhöz tartozás tudatának ápolása. Ebbe beletartozik az antik klasszikus műveltség, a keresztény európai kultúra, a modern technikai civilizáció, valamint a modern európai nyelvek oktatása. 10

11 A vallásos életre nevelésben a liturgikus életbe való bevezetés. A hittant (katolikus és református) minden évfolyamban tantárgyi jelleggel iskolai órakeretben (heti 2 óra) tanítjuk. Ezen igyekezünk az alapvető imádságokat (esti, reggeli, bűnbánati, szentmise részei, stb.) megtanítani. Vasárnaponként közös diákmisét tartunk az évfolyamoknak, és reggelenként osztálymisét szervezünk havonta egy alkalommal a tanév rendjében közzétett beosztás alapján. - A közös diákmiséken előmozdítjuk a résztvevők belekapcsolódását a liturgikus szolgálatba és énekbe. Évenként 2 lelki nap van, és igyekezünk bűnbánati liturgiát szervezni a fiataloknak. Törekszünk sokféle liturgikus lehetőséget teremteni, hogy a fiatalok minél közelebb kerüljenek az egyházhoz (szentségimádás, rózsafüzér, KECSAP, stb.). A gimnázium énekkara az egyházi, és ezen belül a liturgikus zene ápolását tartja egyik fontos feladatának. A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és stabilitást adnak. Az esztétikai nevelésben fontosnak tartjuk a képzőművészetek, a zenei kultúra oktatását (az iskolai órák keretén túl is), - valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítását. A testi nevelés a tanórákon, a sportköri foglalkozásokon, a kirándulásokon és túrákon, valamint a különféle sportversenyeken valósul meg. Belekapcsolódunk a Magyar Diáksport Szövetség, a Katolikus Iskolák Diáksport Szövetsége (KIDS) és a lehetőségekhez képest a Katolikus Iskolák Nemzetközi Sport Szövetsége (FISEC) versenyeibe. Az egészséges életmódot a biológiai és osztályfőnöki órákon is szorgalmazzuk. Alapvetően fontosnak tartjuk a keresztény kötelességteljesítésre nevelést. Az állapotbeli kötelesség teljesítését keresztény erényként vesszük figyelembe a tanulók minősítésében (magatartás és szorgalom). A közösségi életre nevelés minden területét fölkaroljuk: a családi, az osztály, az iskolai, a plébániai és lelkiségi közösségeket. Gondot fordítunk a tanulók későbbi családi életének megalapozására a hittanórákon, a szaktárgyi, valamint az osztályfőnöki órákon. A nevelési területeket kiegészíti a fegyelmezett életvezetésre való késztetésünk. Állandóan szoktatjuk tanulóinkat a tanórák alatti munkafegyelemre, a házi feladatok pontos elkészítésére, az iskola házirendjének megtartására, - valamint az utcán, a közlekedésben, a szórakozóhelyeken, később, pedig a munkahelyen való fegyelmezett viselkedésre. 4. Kapcsolat a szülői házzal Elsődleges felelőse az igazgató és az osztályfőnök. Formái: a szorosan vett tanulmányi, fegyelmi kapcsolatokon kívül (iskolai fogadó órák) a szülőkkel való társas együttlét, a szülői kirándulások szervezése. Minden évben két alkalommal az igazgató szülői értekezletet tart, ahol beszámol az iskola fő nevelési feladatairól, valamint az iskola pszichológussal közösen valamilyen nevelés problémáról tartanak rövid előadást. Ezután a szülői értekezlet az osztályfőnök vezetésével folytatódik. Az osztályfőnökök szerveznek társas együttlétet a szülőkkel, ún. "fehér asztal" keretében. Itt a szülők közvetlen beszélgetés formájában találkozhatnak az osztályban tanító tanárokkal, kölcsönösen megismerhetik egymást és gyermekeik akadályait, valamint javaslatokat tehetnek az iskolai élet bármely területének javítására. Szülői Munkaközösség (a továbbiakban: SZMK) Az osztályfőnökök vezetésével minden tanév elején választanak minden osztályból két tagot és egy póttagot. A havi rendszerességgel tartott találkozókon az iskola igazgatója a felmerülő aktuális ügyekben, a közép- és hosszú távú stratégia kialakításában kéri az SZMK véleményét. 11

12 Az SZMK tagjai is felvethetnek kérdéseket, problémákat, kérhetnek tájékoztatást. Az SZMK legfontosabb célja, hogy egy olyan fórum jöjjön létre az iskola vezetése valamint a szülők között, amit az őszinte párbeszéd jellemez még a legkényesebb témák esetén is. Az SZMK tagjai elősegítik a fiatalok kulturált szórakozását a Margitos bulik lebonyolítását, valamint a Szent Margit jótékonysági bált szervezik, az iskola támogatására. Az osztályok szülői közössége a legtöbb esetben aktívan figyelemmel kíséri az iskola szellemi, erkölcsi nevelését és anyagi helyzetét. A szülők az Iskola Alapítvány számlájára befizetett összegekkel, valamint adójuk 1%- ának felajánlásával támogatják az iskolát anyagilag. 5. A diákokban kialakítandó személyiségideál Nevelésünk célja, hogy diákjaink személyisége helyes irányban fejlődjön, alakuljon. Ennek során egyes tulajdonságokat erősíteni kell bennük, míg másokat lefaragni, helyére tenni. Tudjuk, hogy meg kell találnunk a diákonként más és más adottságok tiszteletét is: az általános emberi értékeken túl, a csak arra a tanulóra jellemző értékeket (vallási elmélyülésre való készség, tantárgyak iránti érdeklődés, sport, művészetek, stb.). Úgy alakul ki az a személyes nevelési ideál, amely nevelésünket meghatározza. Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig hosszú folyamat, ami tovább folytatódik. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi példákban, mind pedig értékekben. A fontosabb emberi és egyben keresztény értékek a következők: - a hitre, reményre, szeretetre nevelés, - a helyes önértékelés, amely sem nem túlozza, sem le nem becsüli értékeit, - az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük, - a józan, megfontolt ítélőképesség, - a mások felé való nyitottság, befogadóképesség, - a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében, - a szelídség, az alázat, a türelem, az alaposság, a mértékletesség, - a bűnbánat, amely mentes legyen a kóros önmarcangolástól, és a megbocsátás, - a belső csendre, elmélyülésre való igény, - hűség Istenhez és embertársainkhoz, - felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt. Mindezeket a szeretetparancs hármas egysége fejezi ki: szeretni Istent, embertársainkat úgy, mint sajátmagunkat. Akikben ezek a tulajdonságok megerősödnek, az fogékony lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. Nevelésünk nagy feladata, hogy a mai világban tapasztalható hamis értékeket leleplezzük, és tanulóink természetes becsvágyát, sikerre törekvését átitassuk keresztény szellemmel. Végső célunk a Krisztusban megváltott, azaz krisztusi, keresztény ember kialakulásának elősegítése. Sohasem feledkezünk meg arról, hogy mi ültetünk, gyomlálunk, de a növekedést az Isten adja. 6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos oktatás-nevelés színterei - tanítási órák (különös hangsúllyal az osztályfőnöki órák) - szabadidős programok - lelki programok (lelkigyakorlat, bűnbánati alkalmak) - személyes törődés a diákokkal - mentálhigiénés szakemberrel történő beszélgetés lehetősége - lelkipásztorral történő beszélgetés lehetősége - közösségi szolgálat (KÖSZI) - egyéni és közösségi imák, iskolaélethez kötődő imák. 12

13 A személyiségfejlesztésben fontos szerepet tölt be a művészeti nevelés (elsősorban a magyar, ének, tánc-, néptánc- rajz- és médiaoktatás, népművészeti ismeretek, főzés). A tanórákon kívül lehetőség van részt venni az énekkar és a diákszínpad, ill. a képzőművészeti szakkörök tevékenységében. A lelki nevelés területén az osztályfőnöknek kiemelt jelentősége van. Az osztályfőnök személyes törődéssel figyel diákjaira, törekszik családi és társadalmi hátterének megismerésére és ezeket figyelembe véve segít a fejlődésben. Ennek során személyes beszélgetéseket folytat a diákokkal, szüleikkel. A személyes törődés feladata azonban megoszlik a szaktanárok között is. A személyiségfejlődés közösségi aspektusát különösen segítik az osztálykeretben zajló lelki programok, lelkigyakorlat, az osztálymisék. Lehetőség szerint részt veszünk a diákok kommunikációját, empátiáját, konfliktuskezelési készségét, toleranciáját, önismeretét fejlesztő programokban, együttműködik az iskola ilyen képzést folytató intézményekkel. A Közösségi Szolgálat (KÖSZI) keretében a évfolyamos diákok 50 órányi karitatív szolgálatot végeznek egy-egy szabadon választott területen. A személyiségfejlesztés feladatainál és eszközeinek megválasztásában hangsúlyt helyezünk, az alábbi készségek-tulajdonságok fejlesztésére: - egyéni felelősségvállalás magunkkal és társainkkal szemben - társadalmi felelősségvállalás - következetesség - önállóság - az érzelmi intelligencia fejlesztése - tudatos önreflexió és életvitel - stressz és konfliktuskezelés - belső motiváció erősítése - értékorientáltság - a személyesség, személyes kapcsolatok fontossága, a tisztelet és elfogadás - építő egymásrautaltság - nyitottság a transzcendens felé (imaélet). A személyiségfejlesztés legközvetlenebb eszköze a szülő és a pedagógus személyisége, de fontos szerepet tölt be ebben a közösségi nevelés is, lévén a kortárs csoportok hatása meghatározó a nevelés során. Iskolánkban a közösségek kialakulása az osztályokban, a csoportokban, a szakkörökben és az egyéb diákkörökben ösztönözhető leginkább (DÖK, ITDK, KECSAP, stb.). Sikerorientált korunkban a közösség lehet az iskolai nevelés azon eleme, amely kialakítja a másik ember megbecsülését, elfogadását, a mi tudat kialakulását, egy megváltós közösségi cél- és értékrend elfogadását. E folyamat az iskola tanórán kívüli foglalkozási során hangsúlyos szerepet kap. III. ERKÖLCSI ELVÁRÁSOK 1. Tanároktól Iskolánk tanári kara kisebb részben egyházi személy, nagyobb részben világi férfi/nő tanár. A világi tanárok legnagyobb része teljes óraszámban tanít. Ebben a sajátos összetételben kell megfogalmaznunk azokat az általános erkölcsi elvárásokat, amelyek iskolánk szerzetesi megváltós hagyományainak és a jelenlegi helyzetnek is megfelelnek. A katolikus iskola sajátos jellegét a nevelők tevékenysége és személyes tanúságtétele biztosítja elsősorban. Ezért elengedhetetlen: - hogy nyitottak legyenek minden értékre, amelyeket beépíthetnek saját életükbe és nevelőoktató munkájukba, 13

14 - hogy állandó önképzéssel, olvasással, kultúrájuk fejlesztésével készüljenek iskolai munkájukra, - hogy a diákok iránti szeretetből fakadó humánummal képviseljék a keresztény hitet és erkölcsöt, - hogy az értékek átadásának vágya és kellő empátia vezesse őket nevelő munkájukban, - hogy a határozott irányítást (tanári szigort) kiegészítsék a személyes párbeszéddel, - hogy igazodjanak oktató-nevelő munkájukban a tanulók életkori sajátosságaihoz, - hogy szavaik és tetteik mindig összhangban legyenek, hiszen mindennél nagyobb veszélyt jelent a tanulók számára a hamis tanúságtétel, - hogy életük (családi életük) összhangban álljon a katolikus és a megváltós iskolák által képviselt értékekkel, - hogy tanulmányozzák a keresztény tanítást, az Egyház megnyilatkozásait, - hogy legyenek kollegiálisak: arányosan vállaljanak részt az iskolai többletmunkákban: pl. felügyeleti feladatok, felzárkóztatás és tehetséggondozás, kísérőtanári feladatok, diákmiséken való jelenlét. 2. Diákoktól A mai magyar társadalom nem csupán szekularizált, hanem pluralista is, azaz tanulóink sokféle eszmei, erkölcsi hatásnak (sokszor agresszív) vannak kitéve. Egységes erkölcsi elvárások a keresztény etika, az európai kultúra hagyományai alapján a következőkben fogalmazhatók meg: - belső igény a szentre, a szépre, a jóra és az igazra, - tevékeny részvétel a katolikus vagy saját egyházuk liturgikus életében, valamint az iskola vallási programjaiban, - tisztelettudó, művelt beszéd tanáraikkal és társaikkal, - testi-lelki egészség megőrzése és biztosítása (káros szenvedélyek kerülése), - alapos, rendszeres, pontos iskolai kötelességteljesítés, - a rábízott és az önként vállalt feladatok elvégzése, - házirend pontjainak felelős megtartása, - az iskola jó hírének, megbecsülésének elősegítése (még interneten is), - az adottságoknak és érdeklődésnek megfelelő önképzés (sportkör, énekkar, színjátszó kör, különféle szakkörök és tanulmányi versenyek). Csak az a fiatal lesz képes ellenállni a fogyasztói társadalom különféle csábításainak, a média által reklámozott tárgyaknak és programoknak, akinek az élő Istenbe vetett hite megadja az alapot erkölcsi döntéseihez. IV. MŰVELTSÉG, KULTÚRA 1. A kultúra jelentősége A Szent Margit Gimnázium majd évszázados története bizonyítja, hogy a régi korban is élen járt a keresztény és a világi kultúra továbbadásában. A kultúra szó általános értelemben véve mindazt jelenti, amivel az ember a maga sokirányú szellemi és testi képességét kiműveli, kibontakoztatja. (Gaudium et Spes 53.) Átfogja egész életünket, és rendezőelvünkké válik. A helyes kultúra nem egyszerűen a műveltség kialakításából áll. A mai társadalomban, amelyet a művelődés pluralizmusa jellemez, az Egyház égető szükségét érzi annak, hogy biztosítsa a keresztény gondolkodás jelenlétét..." (A Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola, 11.) A keresztény kultúra forrása és egyben célja az Isten, teremtő és gondviselő gondolatának megértse és megélje az ember. A kereszténység 2000 éves történelme során ezt igyekezett képviselni. 14

15 Az egyházi kultúra mellett nagyon fontos minden olyan kulturális eredmény megismerése, amely valamilyen emberi értéket hordoz. 2. Az iskola kulturális élete Az iskola egyházi jellegéből fakad, hogy az egyházi kultúrát minél jobban meg kell ismertetnünk. Az iskolai élet programját a Diáknaptár tartalmazza, amely az ellenőrző könyvet is tartalmazza és helyettesíti. Minden évben megjelentetjük, és ez tájékoztatja a fiatalokat az iskolai lehetőségekről. Ennek elemei: a liturgiába való aktív bekapcsolódás, az egyház kultúrateremtő szerepének, a szellemi fejlődésre gyakorolt hatásának megismertetése. A magyar nyelv művelése iskolánk hagyományaiban mindig kiemelkedő szerepet kapott. A magyar irodalom, történelem, valamint a népművészet különböző ágainak ismerete megszeretteti tanulóinkkal a magyar kultúrát, elmélyíti gyökereit, és felvértez az idegen hatások kritika nélküli befogadása ellen. Fontosnak tartjuk a határainkon túli magyarság kultúrájának, helyzetének megismertetését, és törekszünk személyes kapcsolatok kialakításával - akár testvériskola szinten is - a közös kultúra ápolására. Hazánk történelme nem érthető meg a Kárpát-medence más népei történelmének és kultúrájának ismerete nélkül. Az idegen nyelvek, a földrajz és a világtörténelem lehetőséget teremt a más népekkel, nyelvvel, kultúrával való találkozásra. A természettudományok (fizika, kémia, biológia) feladata, hogy bemutassák a teremtés szépségét, az ember felelősségét, a technikai haladás kétarcúságát. Tanulóinkat ösztönözzük és segítjük a különböző pályázatokon, előadásokon és versenyeken való részvételre. A természettudományok "anyanyelvét", a matematika oktatását kiemelten szorgalmazzuk, és felvételi rendszerünk fontos pillérének tekintjük. Az informatika a mai világ egyik kulcskérdése és különleges nyelve lett, ezért a számítástechnika iskolai oktatásra különleges figyelmet szentelünk. Igyekezünk megtanítani a fiatalokat a felelős használatára és használatakor felmerülő gyakorlati és az erkölcsi szempontokra. A zenei kultúra mindig meghatározó szerepet töltött be az egyház kultúrájában, iskolánk életében is. Diákkórusunk vegyes kari oratorikus művek éneklését is vállalja, amit időnként zenekari segítséggel ad elő. Egyházi liturgikus művek előadásával segítik széppé tenni az istentiszteleteket. Egyéb művészetek: a képzőművészet, a színjátszás saját formanyelvvel és formavilággal rendelkezik, segít felszínre hozni a tanulókban szunnyadó értékeket, fejleszti önismeretüket, és minden játékosság mellett belső fegyelemre is szoktat. Ezt szolgálja iskolánkban a Diákszínpad. A jelentős hazai művészeti alkotások és stílusok megismeréséhez az országjáró kirándulások teremtenek lehetőséget. Ugyanezek szolgálják a különböző tájak természeti szépségeinek és értékeinek felfedezését is. A végzős diákjaink olyan szalagavató ünnepségek megrendezésére törekednek, ahol a visszatekintés és a felnőttkorba lépés, az egyéniség és a közösség, a nosztalgia és a köszönet együtt van jelen. A lehetőségektől függően színház- és múzeumlátogatásokat szervezünk tanulóink számára. Az iskolai "nyílt napon" lehetőség kínálkozik a tanulók képzőművészeti alkotásainak (festmények, művészfotók, videofilmek) bemutatására. Az egyes tanévek kulturális programjairól és eredményeiről a minden évben kiadott gimnáziumi Évkönyvében olvashatunk. 15

16 3. Testnevelés, sport A kereszténység nagyra értékeli az emberi testet. "Az Ige testté lett" az örök isteni terv szerint. Testünk Jézus Krisztusban megszentelődött, és a Szentlélek templomává vált. A feltámadásban testünk végleges megdicsőülését várjuk. - A keresztény nevelés az egész embert szolgálja, "egész"-ségre irányul. EGÉSZ életet csak úgy élhetünk, ha testünket a szellemi és erkölcsi értékek szolgálatába állítjuk. Minden testhez kötött értéknek örök jövője van. Miközben a testünket értékeljük, vigyázzunk arra, hogy a test kultusza ne váljék soha öncélúvá. Az iskolai testnevelés elsődleges célja tehát a fegyelmezett, a belső önneveléssel és erőfeszítéssel alakított életvezetés. Miközben ugyanis kielégíti és fejleszti az ifjúság mozgásigényét, küzd a tunya, lődörgő, sok tekintetben céltalan életforma ellen. Alapelve, célja: - Segítse a gyermekeket a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában. - Fejlessze az életvezetési képességeket. - Fejlessze a gyermekek, tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. - Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. - Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. - Valósítsa meg a mindennapi testedzést. - Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. - Családi életre nevelés alapjainak lerakása (testi, lelki felkészülés, szülői szerep). Iskolánk testnevelő tevékenységeinek színterei: - a tornatermek, - az uszoda, - konditerem, - a táncoktatás, - a természetjárás területei (gyalogos, kerékpáros, vízitúrák, sítúrák), - a különféle edzések, - sportegyesületek, - valamint a biológia és az osztályfőnöki óra. Az utóbbiakon kerül sor az egészségre nevelés elméleti ismereteire: az egészséges táplálkozás, az öltözködés, a betegségek megelőzése, a balesetvédelem, a dohányzás és az alkohol, a kábítószerek, a testápolás és tisztálkodás, stb. Diákjaink külső sportegyesületben csak a szülők engedélyével szerepelhetnek. Ha iskolai, tanulmányi programmal ütközik a sportegyesületi szereplés, akkor külön engedély szükséges a részvételhez. A tanulmányi eredmény hanyatlása esetén az osztályfőnök a szülőktől az engedély ideiglenes vagy végleges visszavonását kérheti. Iskolánk sportköre belekapcsolódik: - a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének, a KIDS-nek a munkájába: részt vesz az évenként kiírt versenyeken, - a Diáksportszövetség által kiírt fővárosi, országos versenyekbe, Diákolimpiába, valamint különféle ifjúsági kupa-küzdelmekbe. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (technika és életvitel, természetismeret, testnevelés, kémia, osztályfőnöki, biológia óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, a tanulók koruknak megfelelő szinten tudjanak másokon segíteni baleset esetén 16

17 4. Az iskolai könyvtár A Szent Margit Gimnázium könyvtára gazdag állománnyal rendelkezik, mintegy kötettel, tankönyvtárral és különböző sajtótermékkel vár minden kedves olvasó kedvű felnőttet és diákot egyaránt. A könyvtár 4 számítógépe a szünetekben, vagy tanítás után az iskola tanulói közül bárkinek rendelkezésére áll. Az internetet használhatják az érdeklődők, illetőleg a gépírást is gyakorolhatják, akiknek esetleg erre van szükségük. Gazdag, tartalmas és friss, korszerű a kézikönyvállomány: lexikonok, reprezentatív albumok, összefoglaló-összegző munkák egész sora fellelhető. Különlegességek is kerültek az idén a könyvtár állományába: A Szt. Margit Leánygimnázium ig terjedő évkönyveinek sorozata, régi tankönyvek, békebeli szakácskönyv, régi térképgyűjtemény stb. A könyvtár állományának gyarapításánál minden esetben figyelembe vesszük a gimnáziumi tanulmányokhoz szükséges anyagokat, de természetesen a diákok érdeklődésének megfelelően és javaslataik alapján is vásárolunk könyveket. Rendszeresen figyelemmel kísérjük az újdonságokat, és ezekből is igyekszünk néhány példányt beszerezni. V. VALLÁSI ÉS NEMZETI ÜNNEPEK 1. Vallási élet Az iskola vallásos nevelésének megváltós hagyományai alapján törekszünk a kor igényeinek megfelelő új elemekkel kiegészíteni és figyelembe venni, hogy nem minden családban folyik vallásos nevelés. A vallásos nevelésnek két fontos pillére van iskolánkban: a liturgikus életbe való belekapcsolódás és a rendszeres hitoktatás. A hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább személyes példaadással: azzal, ahogy a hétköznapokban élünk és gondolkodunk. A diákok azt az életstílust sajátítják el, amit a közvetlen környezetükben látnak és tapasztalnak. Az iskolai életben törekedni kell a keresztény értékek megjelenítésére, érvényesítésére. A vallásgyakorlat minden területére kellő felkészültséggel, tapintattal, mérlegeléssel és bölcsességgel kell bevezetni a diákokat. Az iskolának feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit, ezáltal eljuttassa diákjait az erkölcsi szabadsághoz. A liturgikus élet központja a szentmise. A vasár- és ünnepnapi diákmisék kiemelt szerepet kapnak nevelésünkben. A tanév folyamán (a szorgalmi időben) rendszeresen megtartjuk a vasárnapi diákmisét. A ministránsokat és az olvasókat a felelős osztályt előre felkészítjük. Minden hónapban egy ünnepen közösen veszünk részt szentmisén. Közös, ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be a tanévet (Veni Sancte és Te Deum). Az egyes osztályok hétköznapi misehallgatását az osztályfőnök és a hittanár szervezi. A tanítás kezdetén és végén közös imádságot mondanak a tanulók. A vasárnapi diákmiséken szívesen látjuk az iskolai kápolnában a diákok szüleit és hozzátartozóit, tanárokat valamint az öregdiákokat. A végzős diákokat közösségi szentmise keretében búcsúztatjuk. Figyelembe vesszük, hogy tanulóink jelentős része nem elkötelezett tagja saját egyházközségének, így igazán nálunk tapasztalják meg a közös szentmise értékét. A távolról jövő tanulók jelenléte a közös miséken az osztályfőnökökkel történt egyeztetéstől és az ő jóváhagyásuktól függ. A más vallású testvéreink részére kötelező a Veni Sancte és a Te Deum. A többi szentmisén szeretettel látjuk őket, de nem kötelező a részvételük. A hónaponkénti közös szentmise idején, a reformátusok és az evangélikusok részére külön istentiszteletet szervezünk lelkipásztoraik vezetésével. Vasárnapokon nekik a saját közösségükben kell részt venni az istentiszteleten. A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Hittanórát minden tanulócsoportnak heti két órában tartunk. A hittant tantárgynak tekintjük (a hitet nem lehet 17

18 tanítani, de a hitbeli ismereteket igen), ezért hitbeli ismereteket osztályzattal minősítjük. A hittant érettségi tárgynak lehet választani. Ennek elsődleges célja a hit ébresztése, a diákok személyes Isten kapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek csak megalapozott Isten kapcsolatban nyernek életet és értelmet. Ezért a hitoktatás "alapvetően különbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az a célja, hogy az értelmet elvezesse a vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus tanítványává tegye." (Kat.Isk.50.) Ezt csak a személyes példaadással, imával és türelemmel lehet elérni. Mindig tekintettel kell lenni a gyermekek életkorára, és eddigi vallási műveltségükre. S ha mindent megtettünk, akkor is Isten kegyelme ad minden fejlődést a diákok lelkében. A katolikus tanulók katolikus hitoktatásra járnak, a református tanulók református hitoktatást szervezünk, a más vallású tanulóknak a szülőkkel egyetértésben dönteni kell, hogy két hittan óra közül melyiken akarnak részt venni. A vallásos nevelést segíti elő a bűnbánati liturgia, amelynek keretében szentgyónás végzésére adunk lehetőséget. Tanévenként 2 lelki nappal igyekszünk elmélyíteni tanulóink vallási életét. A lelkigyakorlatok megszervezését az igazgatóság, a hittanárok és az osztályfőnökök végzik. A bejövő osztályoknak és évfolyamos tanulóknak a lelki napot az igazgatóság szervezi. A bejövő osztályoknál azoknak, akik nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak elsőáldozók, külön előkészítőt szervezünk, ahol felkészítjük a keresztelésre és az elsőáldozásra. A felsőbb évfolyamok számára ( évfolyam) bérmálkozási felkészítést tartunk, és bérmálást szervezünk együttműködve a megyéspüspökkel. 2. Ünnepek A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és stabilitást adnak. Iskolai jellegű ünnepeink - VENI SANCTE (tanévnyitó szentmise), - TE DEUM (tanévzáró szentmise), - SZENT MARGIT ÜNNEPE (szentmise), - lelki napok, - szalagavató, - ballagás, - iskola nyílt napja. Állami ünnepek - okt. 6. Aradi vértanúk, - okt. 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc, - ápr. 16. a holokauszt áldozatai, - jan. 22. A magyar kultúra napja, - márc. 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc, - jún. 4. A nemzeti összetartozás napja Az ünneplés módjai - megemlékezés (tanítási órán, osztályfőnöki órán, iskolai szinten), - iskolai ünnepély, - színdarab. Az éves munkaterv elkészítésekor el kell döntenünk, hogy melyik ünnepet milyen módon ünnepeljük meg. A legtöbb ünnep megülésének módja évente változhat. Az ünnepek között kiemelt helyet foglal el a szalagavató és a ballagás. 18

19 A szalagavató legyen lelkiekben és szellemiekben gazdag, külsőségekben szerény, tükrözze az iskola szellemiségét, ahogy igaz ez az iskola egyéb ünnepélyeire. Fejezze ki az összetartozás és a közösségi ünneplés örömét, de ne alacsonyodjék le a külsőségek öncélú keresésére. Szolgálja az iskola nevelési céljait. Az iskolai ballagás több évtizedes hagyományának megfelelően ünnepség keretében zajlik, a szülők, barátok és vendégek előtt. A 11-es diákok búcsúztatják a 12-eseket az utolsó tanítási napon, ők díszítik fel az iskolát, - amiben a többi osztály is segít -, ők képviselik délután a fiatalokat a ballagáson. A ballagás utáni vasárnap az édesanyákért hálát adó és őket köszöntő ballagási szentmisét szervezünk. VI. AZ ISKOLA KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. Alapelvek A követelményrendszer három nagyobb részre bontható: Tantárgyi követelmények a helyi tanterv határozza meg. A tantárgyi megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok. Magatartási követelmények ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és konkrétan az iskolai SZMSZ és házirendje tartalmazza. Szorgalmi követelmények ez a diákok tanuláshoz, munkához való viszonyát tükrözi. A tantárgyi követelményrendszernél az alábbi alapelveket kell figyelembe venni: - Csak az iskola pedagógiai programjában (helyi tantervében) elfogadott tananyagot lehet megkövetelni. - A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátságokat. - Ugyancsak figyelembe kell venni a tanulók képességeit és a tanuláshoz való hozzáállását, valamint sajátos helyzetüket. - Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között: ne legyen egyik sem túlhangsúlyozva vagy éppen elhanyagolva a másik tantárgy rovására vagy előnyére. - A követelmény célja soha nem az elriasztás, megfélemlítés, hanem az igényességre való nevelés. - A tanórai és tantárgyi követelmények legyenek világosak, egyértelműek és teljesíthetőek. A tanuló érezze a tanári elvárásokban a következetességet és a kiszámíthatóságot. - A tanári munkában tükröződjék egyrészt az önmagával szembeni igényesség, másrészt a tanuló iránti megbecsülés, empátia. - Az értékelés házirendben közölt szabályai mindenkire kötelezőek. A magatartási követelmények alapelvei - A tanuló fegyelmén nemcsak olyan viselkedést értünk, amely betartja a szabályokat és előírásokat, és tiszteletben tartja mások jogait. A fegyelem inkább következménye a világhoz való kapcsolatának, melyből nem csupán a törekvések betartása következik, hanem az embertárs iránti szeretet is, mely erősebb és igazabb törvény minden paragrafusnál. A fegyelem külső és belső rend, rendezettség, kiszámíthatóság, biztonság. - Aki fegyelmez, az egyszerre nevel, képez, képesít, vezet, előkészít, tájékoztat - illetve ellenőriz, büntet, irányít, kontrollál, utasít és parancsol. A fegyelmezés két eltérő jelentéstartalommal rendelkezik: befolyásolás és irányítás. - Célunk az, hogy a befolyásoló fegyelmezés kerüljön előtérbe, hogy a tanuló belássa az önfegyelem megteremtésének szükségességét. Létezik tehát kívülről irányítással létrehozott fegyelem (ez átmeneti szokott lenni) és belső indíttatású fegyelem, azaz önfegyelem vagy önkontroll. 19

20 Az irányító jellegű fegyelmezéshez tekintélyre és hatalomra van szükség. A tekintély többféle lehet az iskolában: - a szakértelmen alapuló tekintély, - a rangon, címen alapuló tekintély, - a bizalmon alapuló tekintély, - a hatalmon alapuló tekintély, - a másik szerető elfogadásán alapuló tekintély. Célunk, hogy egyre inkább a szakértelmen, a szerető elfogadáson és a bizalmon alapuló tekintélynek engedelmeskedjenek tanulóink, így remélhető, hogy belátják a változás szükségességét, elfogadják a szükséges korlátokat, elfogadják életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő helyzetüket. Az is fontos, hogy a tanuló részese legyen egy döntési folyamatnak, érezze, hogy nem felette, hanem érte és vele történik a fegyelmező intézkedés. Ezáltal maga alakítja a nevelőtől való függőségét, és belülről fegyelmezi önmagát. A hatalmon, erőfölényen, megfélemlítésen alapuló tekintély rossz hatással van a tanár-diák kapcsolatra. Ha átmenetileg engedelmeskedik is, nem kap motívumot az értékrend elfogadására. A szorgalmi követelmények a kötelességteljesítés mértékét szabják meg. A margitos diáknak, mint keresztény fiatalnak tudnia kell, hogy tanuló évei alatt az iskolai kötelességteljesítés a legfontosabb értékmérője. Természetesen az iskolán kívüli tevékenységben, élethelyzetekben is hordozhat értékeket (pl. egyesületi sportéletben, egyházközségi szervezőmunkában), de ezek sohasem előzhetik meg a kötelességteljesítés erényét. A szorgalom mindig a motiváltságnak is függvénye: milyen érzelmi töltéssel foglalkozik egy-egy tantárggyal, hogyan tudja magát "rávenni" a naponkénti rendszeres iskolai munkára. Az iskolánkba bekerülő tanulókkal hosszasan és alapos ellenőrzéssel kell kialakítanunk "szorgalmi ideálunkat". A tantárgyakat önkényesen válogató diák nem lehet példás szorgalmú, még akkor sem, ha egy-egy tantárgyból kiemelkedően teljesít. 2. Jutalmazás és büntetés A/ Jutalmazás: Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, ill. tantestületi dicséretekkel jutalmazza. Ezek belekerülnek a bizonyítványba valamint az anyakönyvbe osztályfőnöki aláírással. A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói dicséretben részesülhetnek. Ezt az ellenőrző könyvbe jegyezzük be, és figyelembe vesszük a félévi, ill. év végi magatartás vagy szorgalom osztályzatban. Kiemelkedő, tanterven felüli tanulmányi vagy más jellegű (művészi, sport, stb.), az iskola hírét öregbítő teljesítményért, versenyeken elért eredményért a tanulók könyv vagy más jutalomban részesülhetnek. Ezeket lehetőleg ünnepélyes körülmények között (versenyek értékelése, főként a tanévzáró ünnepély alkalmával) adjuk át. A jutalmazás módját és a díjak leírását a házirend tartalmazza. B/ Büntetés: A fegyelmi intézkedés vagy a fegyelmi büntetés sohasem lehet megtorló vagy a tanulóra nézve megalázó jellegű. A testi fenyítés minden formájának alkalmazása tilos. A büntetés formáinak leírását a házirend tartalmazza. 3. Vizsgarend Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulnak elő: Érettségi vizsga A 12. évfolyam befejezése után a rendes érettségi vizsgát a mindenkori vizsgaszabályzat szerint kell megszervezni. Az aktuális jogszabályok szerint előrehozott érettségi vizsga tehető. Osztályozó vizsga: az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tantárgyakból letett iskolai vizsga, amelyre jelentkezhetnek: 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Pedagógiai, szakmai munka értékelése

Pedagógiai, szakmai munka értékelése Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola 8400 Ajka, Dobó Katica utca 16. Pedagógiai, szakmai munka értékelése 2014/2015. tanév A pedagógiai, szakmai munka értékelése 2014-2015. Az intézmény

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja. a 8+4 rendszerű 12 évfolyamos iskola számára

A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja. a 8+4 rendszerű 12 évfolyamos iskola számára A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja a 8+4 rendszerű 12 évfolyamos iskola számára Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata 3 I.2. Iskolánk specialitásai

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette: Rozmán Éva igazgató Jóváhagyta: Dr. Ternyák Csaba érsek Egri Főegyházmegye Eger, 2013. március 31. Eger, 2013. március

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógiai program módosítása: 2013. március 31. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (nevelési program és helyi tanterv) KÉSZÍTETTE: DR. MOLNÁR ISTVÁN IGAZGATÓ A 2012-ES PEDAGÓGIAI PROGRAMOT ÁTDOLGOZVA NAGYKÁTA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben