FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D. Tard

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D. Tard"

Átírás

1 FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D Tard

2 Tartalom I. A tanulók jogai II. A tanulók kötelességeit III. Az iskolai munkarend IV. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje V. Tanítási órák közöttii szünetek rendje VI. Létesítmények és helyiségek használati rendje VII. A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rend VIII. Védő, - óvó (betartandó) előírások IX. Tanulók legnagyobb közösségének meghatározása X. A Házirend módosításának szabályai

3 I. A tanulók jogai 1. Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív tagja legyen: a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától gyakorolhatja, az oktatási intézményben biztonságban és egészségben neveljék és oktassák, személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák választhat, illetve választható: a. részt vehet a diákkörök munkájában b. az iskolai közösségek életének bármely területén véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet c. a diákönkormányzat véleményezési jogával élhet d. feladatot vállalhat közösségi programok szervezésében, lebonyolításában e. magántanulóként, ill. részben felmentett tanulóként folytathatja tanulmányait f. kérdést intézhet az iskola vezetőihez, és pedagógusaihoz, a megkereséstől 30 napon belül választ kell kapnia, mely határidőt a kérdés jellegétől függően további 30 nappal az iskola igazgatója meghosszabbíthat. g. a diákönkormányzat szervezésében egy tanítási nap programjáról dönthet 2. A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy tanulmányi munkájukhoz minden segítséget megkapjanak, ezért részt vehetnek: napközi otthoni foglalkozásokon, sportköri foglalkozásokon, szakköri foglalkozásokon, a különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon, a tanulmányi munkát segítő iskolai rendezvényeken. 3. Joga van minden tanulónak ahhoz, hogy igénybe vegye és - a balesetvédelmi és tűzvédelem betartásával - rendeltetésszerűen használja az iskola könyvtárát, sportfelszereléseit, számítástechnikai eszközeit. 4. A tanulónak joga van részt venni az iskola rendezvényein. Az iskolán kívül, tanítási időben szervezett rendezvényeken osztályfőnöki engedéllyel vehet részt. 5. Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan kiemelkedő eredményt ér el, közösségi munkát végez, versenyeken vesz részt, hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, jutalomban részesül. A jutalom írásban lehet: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret, Az év tanulója cím 6. Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy bármilyen problémájával megkeresse osztályfőnökét, mentor tanárát, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, a

4 diákönkormányzatot, súlyos esetben az iskola igazgatóját. Joga van részt venni a diákközgyűlésen, amit évente legalább egyszer a diákönkormányzat szervez meg. A diákközgyűlésen beszámolnak a tanulói jogok érvényesüléséről, a házirendben meghatározott egyéb tanulókat érintő kérdésekről. Minden tanulónak joga van az iskolaorvos által végzett orvosi ellátás igénybevételére, valamint a védőnő által szervezett szűrővizsgálatokon való részvételre. II. A tanulók kötelességei 1. Minden tanuló az iskola közösség tagja. Ebből fakadóan kötelessége, hogy azonosuljon az iskola, osztály célkitűzéseivel; választott tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen végezze, egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, ebédlő és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszerelésének megőrzéséért, védelméért; a pedagógusok utasításait, kéréseit köteles figyelembe venni, annak engedelmeskedni; az iskola tanárainak, dolgozóinak és tanulótársainak emberi méltóságát tiszteletben tartsa; a házirendben foglaltakat betartsa; vigyázzon a saját és társai testi, lelki épségére. Az a tanuló, aki a házirend szabályait megszegi, fegyelmezésben részesül. A fegyelmező intézkedések - nem kötelező sorrendű - fokozatai: a. szaktanári figyelmeztetés b. osztályfőnöki figyelmeztetés c. osztályfőnöki intő d. osztályfőnöki megrovás e. igazgatói figyelmeztetés f. igazgatói megrovás g. nevelőtestületi megrovás h. áthelyezés, további nevelő, fegyelmező intézkedések közé tartozik a tanuló szabadidejében történő - óraközi irányított foglalkozás (pl. másolás) tanári felügyelettel, nyitott ablaknál vagy az udvaron; - napközi foglalkozás irányított részvétellel - közösségért végzett munka (pl. diáktársának korrepetálása, tanulópári segítés, kisebb diákok irányított mentorálása, különböző naposi teendők ellátása, takarítói besegítés...) A szükséges napi/időszaki fegyelmező intézkedésről a szülőt tájékoztatni kell. 2. A tanuló köteles: minden tanítási órán felkészülten megjelenni; minden tanítási órára kötelesek elhozni az ellenőrző könyvet, a leckekönyvet és a tanítási órához szükséges eszközöket; (a testnevelés órán a felszerelés nélkül megjelenő tanuló nem tudja teljesíteni tanulmányi kötelezettségét, ezért a pedagógus órai munkáját egyesre értékelheti, a többi tantárgy esetében egyessel, ill. vonásokkal lehet szankcionálni a

5 felszerelés hiányt.); a felszerelés hiánya miatt nem mehet vissza a tanulóközpontba (a hetes ellenőrzi a felszerelést); a mulasztásokat a következő órára pótolni kell, hosszabb mulasztás esetén a tanár által megadott időpontig; kötelesek a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt venni, fegyelmezetten dolgozni; önfegyelmet gyakorolni, hogy tanárait és társait ne zavarja a tanórai munkában; kötelesek első találkozásukkor és elbúcsúzáskor minden felnőttet, minden esetben a napszaknak megfelelően üdvözölni. Udvarias magatartásával tisztelje meg az iskola nevelőit, felnőtt dolgozóit és tanulótársait. Durva szavak használata, káromkodás, mások szóbeli vagy tettleges bántalmazása tilos és büntetendő. 3. A tájékoztató /ellenőrző könyv/ füzet hivatalos írat, ennek rongálása, firkálása tilos. Az ellenőrzőbe történő bejegyzéseket havonta köteles a diák a szülőkkel aláíratni. Az ellenőrzés huzamosabb hiánya esetén az osztályfőnök felhívja a szülők figyelmét mulasztásukra. A tájékoztató füzet elvesztését jelenteni kell az osztályfőnöknek, és a pótlását fizetni kell. Minden nap ig részt kell venniük az osztályonként megszervezett áhítaton. III. Az iskolai munkarend 1. A tanév rendjét az Oktatási Minisztérium határozza meg. 2. Az iskolában reggel 8 00 órakor kezdődik kötelezően az áhítat, ami 8.15-ig tart. A tanulóknak 7 30 és 7 50 között kell az iskolába beérkezniük. 3. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanórák előtti és utáni felügyeletet. Az ügyeletes tanárok ügyelete tól óráig tart. Az iskola területén felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat 7 30 és óra között. A napközis tanulókra a napközis tanár felügyel. 4. Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola épületét. Indokolt esetben (szülő előzetes írásbeli kérelme alapján) csak az osztályfőnök, napközis tanár engedélyével lehet igazoltan távozni, a 18 év feletti tanulók kivételével. 5. A tanítási órát a szülők előzetes bejelentkezés alapján látogathatják. 6. A tanuló a tanulói jogviszonyából származó jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgokat (magnó, sétálómagnó, gameboyk egyéb audió-, videó berendezéseket, értékes tárgyakat, ékszereket stb.) nem hozhat az iskolába. A szabály megszegéséből bekövetkező kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel. A mobiltelefont a tanuló - a tanítási órák kezdetétől végéig, között illetve a napközis foglalkozás alatt - csak kikapcsolt állapotban tarthatja magánál, szükség esetén engedéllyel használhatja a tanári szobában. A tanulók tudomásul veszik, hogy a mobiltelefon károsodása, elvesztése

6 esetén az iskola semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben a tanuló a fent említett eszközökkel zavarja tanítás rendjét, úgy a tanár ideiglenesen elveheti azt, és csak személyesen a szülőnek adjuk vissza. A tűz és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani. Sportolás közben tilos az ékszer viselet ajánlott elkerülni a balesetveszélyes nagy láncok, bizsuk, fülbevalók napközbeni viselését is. Ne hozzon be a tanuló veszélyes eszköznek minősülő vagy az iskola szellemiségével nem egyező tárgyat. Amennyiben ezt a figyelmeztetés ellenére szándékosan megszegi, akkor fegyelmi büntetést, vagy eljárást von maga után. 7. Egészségügyi és tisztasági okokból a váltócipő használata kötelező. A váltócipőt és a testnevelési felszerelést a kijelölt helyen kell tartani. Ennek rendben tartása a tanuló feladata. 8. A tanulót szolid külső jellemezze. Legyen ápolt, tiszta; ruházata nem szélsőséges, nem kirívó. A lányok alsóruhája legyen legalább térdig érő, a felsőruhából a has és derék ne látszódhasson ki, tilos a mély dekoltázs. Ujjatlan felső lehet, de spagetti vagy trikó pántos nem. Lányoknak és fiúknak egyaránt tilos épületen belül a sapkaviselet, a szakadt farmer, a tetoválás, testmatrica, testékszer, a fiúknak a fülbevaló is. Tilos az iskolába dekorációs kozmetikumot hozni. Az iskolában és iskolán kívüli iskolai rendezvényeken tilos az arc-, köröm-, vagy hajfestés, a feltűnő ékszer és hajviselet. A megjelenésre vonatkozó rend ellenőrzése, betartatása a tanuló mellett elsősorban a szülők felelőssége. A tanárok felülbírálhatják megjelenést. A házirendtől eltérő ruházat miatt a tanuló köpeny viselésére, a rendszabályszegés megszüntetésére kötelezhető, visszatérő esetben fegyelmezhető. 9. Az iskolai ünnepélyeken fehér ingben-, blúzban és sötét nadrágban-, szoknyában kell a tanulóknak megjelenni. 10. A naplókat a tanulók nem vihetik az órákra. 11. Tilos a dohányzás, szeszes ital, drog és egyéb ártalmas dolgok fogyasztása, a napraforgó, tökmag és szemeteléssel járó tevékenység folytatása. Rágógumizni csak a kijelölt helyen szabad. Az iskola épületében a látogatók sem dohányozhatnak. Tilos bármilyen szexuális jellegű tevékenységet folytatni, pornográf és egyéb, a keresztény erkölccsel összeegyezhetetlen tárgyakat, dolgokat hozni iskolába. 12. A tanuló köteles a térítési díjat / étkezés, tankönyv / a meghatározott határidőig befizetni. IV. A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendje 1. Az első tanítási óra 8 20 órakor kezdődik. A tanulóknak ig kell az iskolába érkezniük. 2. A tanulók becsengetés után az osztálytermekben, csendben várják a tanárt. Amennyiben a tanár öt perc után sem érkezik a terembe, a hetes értesíti az igazgatóhelyettest vagy az ügyeletes tanárt, aki gondoskodik a helyettesítésről. A tornaterembe csak tanári felügyelettel lehet bemenni, óra előtt a tanulók a folyosón csendben várják a szaktanárt.

7 3. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg. A hetes kötelessége a hiányzások és a felszerelés jelentése. A hetes kötelessége nap végén az ablakok becsukása, a villany leoltása és a tábla letörlése. 4. Az osztályban tanító tanároknak a témazáró dolgozat időpontját egy héttel a megíratás előtt be kell jelenteni a tanulóknak. Naponta a tanulók legfeljebb csak két témazáró dolgozatot írhatnak. A tanárnak a dolgozatok időpontját be kell írni a naplóba. Témazáró típusú dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy annál több óra anyagát ellenőrzi. A dolgozatot a tanár köteles két héten belül kijavítani. Az eredményt a tanulóval ismertetni. 5. A tízórai között van. Az ebédelés az előre meghatározott rendben történik és között. Az ebédlőben csak az ügyeletes tanár felügyeletével mehetnek be a diákok. Azok a tanulók is kötelesek az ebédlőbe átmenni ebédre, akik otthonról hozzák az ennivalót. 6. Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a székeket a padokra feltenni, szemetet a padokból kiszedni, a tantermet tisztán elhagyni, az iskolatáskát, kabátot a teremből kivinni. A tanár feladata, hogy ellenőrizze a termet, a tantermet bezárja, a kulcsot a tanári szobába leadja (amennyiben szükséges). A napközis termekben a napközi végén kell a székeket a padokra rakni. 7. A tanulók kezdeményezhetik képességeiket fejlesztő foglalkozások szervezését. A tanórán kívüli foglalkozások szervezőinek az előzetes terem és időpont egyeztetés után az iskola igazgatójától kell engedélyt kérni. Ezeken a rendezvényeken a tanulókért és az iskola állagának megóvásáért a szervező pedagógus a felelős. 8. Az iskolán kívül szervezett programokon (színházlátogatás, tanulmányi kirándulás, stb.) a tanuló köteles fegyelmezett, tisztelettudó magatartást tanúsítani, viselkedésével az iskola hírnevét erősíteni. Az iskolán kívül megrendezett programokról a tanár köteles a szülőt értesíteni. Ezeket a programokat az iskola igazgatójának minden esetben be kell jelenteni. 9. A napközis foglalkozások rendjét a pedagógiai program napközire vonatkozó része szabályozza. A napközis foglalkozásokon minden tanuló részt vehet. A napközi iránti igényt az év elején kell írásban jelezni. V. Tanítási órák közötti szünetek rendje 1. Az óraközi szünethez a tanulóknak joga van, az órát vezető tanárnak ezért szigorúan be kell tartania a csengetési rendet. 2. A szünetben kötelező a termeket elhagyni, ezt az ügyeletes tanár ellenőrzi. Az udvarról sorakozó után, rendben kell a gyerekeknek bejönni. Minden esetben cipőt kell váltaniuk, amikor visszajönnek. 3. Tízórai szünetben kell a gyerekeknek a tízórait megenni. Ezt azok, akik menzát igényeltek az

8 ebédlőben, a többiek a kijelölt tanteremben tanári felügyelettel kézmosás és az étel egyéni megáldása után fogyaszthatják el. 4. A tanulóknak lehetőségük van, hogy a szünetekben teljesítsék a pénztári befizetéseket (menza stb.) az arra kijelölt napokon. Az étkezések térítése adott hónapra előre történik. 5. Csengetési rend: Áhítat óra óra óra óra óra Ebéd óra VI. Az iskolának és az iskola területéhez tartozó helyiségek használatának rendje 1. Az iskola valamennyi tanulójának, dolgozójának kötelessége, hogy az épület állagát, berendezését, tisztaságát megóvja. A szándékos károkozást köteles a tanuló ill. szülei megtéríteni, vagy köteles gondoskodni a helyreállításról. A kár felmérése a gazdasági vezető feladata. 2. Az iskola lépcsőházainak, folyosóinak, osztálytermeinek, azok dekorációjának megóvása a helyileg, odatartozó osztály osztályfőnökének feladata. 3. Az iskolai könyvtárat a könyvtáros kezeli. A könyvtár helyiségeiben szükség szerint csoportos foglalkozásokat tarthatnak, de ott mindig csak felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. A könyvtár használatának rendjét az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 4. A számítógépes teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. A terem és a benne lévő gépek rendeltetésszerű használatáért az ott foglalkozást tartó pedagógusok felelősek. A teremrendet külön szabályzat tartalmazza, amely a teremben van kifüggesztve. 5. A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. A testnevelési órákra becsöngetéskor a tornaterem ajtaja előtt kötelesek a tanulók tornaruhában gyülekezni. 6. Az intézmény területén bármilyen reklám- és tájékoztató anyagot, képet csak igazgatói engedéllyel lehet kifüggeszteni. 7. Az egész iskola területén tilos tanári felügyelet nélkül használatba helyezni ill. használni elektromos eszközöket. (számítógép, TV, magnó, írásvetítő, ventilátor stb.)

9 8. Csak tanár engedélyével és jelenlétében szabad kinyitni az ablakokat az általános iskolában. 9. A tanítási órák után kivételes esetben mehetnek csak fel a szülők az emeletre. (pl. a gyermek elveszett holmiját megkeresni ) VII. A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendeletek A 30/2004. (X.28.) OM rendelet a következőképpen határozza meg a késést. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, ezt igazolnia kell. A késés igazolása a mulasztás igazolására meghatározott eljárást kell alkalmazni. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. Késések: A késések idejét összeadjuk, ha ez az idő eléri a negyvenöt percet, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. A késés igazolására lehetőség van (szülő, ill. tanár). Az igazolatlan késések fegyelmező intézkedést, súlyos esetben fegyelmi büntetést von maga után (5 késés osztályfőnöki figyelmeztetés). 1 óra késés után értesíteni kell a szülőt. 2 óra kérés után pedig a jegyzőt. Hiányzások: Az orvosi igazolást a tanuló köteles az osztályfőnöknek a hiányzást követő osztályfőnöki órán leadni. Három tanítási napot a szülő is igazolhat. Előre látható hiányzásokra (kirándulás, családi program) engedélyt kell kérni. Az engedélyezés az igazgató hatásköre. Betegség esetén, a megbetegedés napján reggel a szülő köteles értesíteni az iskolát. Igazolatlanul hiányozni tilos. A többszöri igazolatlan hiányzás esetén az igazgató feljelentést tesz a jegyzőnél. (A fegyelmi eljárás rendjét a KT. 76. szabályozza). A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szülőnek a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. Egy napnál hosszabb időre szóló felmentés csak szakorvos javaslata alapján fogadható el. Hiányzás miatti étkezést az igénybevétel előtt minimum 24 órával lehet lemondani költségmentesen az iskolatitkárnál. Ha elmarad vagy késve történik a lemondás az illető nap vagy időszak étkezését ki kell fizetni. VIII. Védő, - óvó előírások 1. A tanulókat a tanév első napján az osztályfőnökök munka,- balesetvédelmi,- és tűzvédelmi oktatásban részesítik, ezt a naplóban is rögzítik. 2. Munka és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat munkakezdés előtt: a technika tanár testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő

10 fizika és kémiai kísérleteket végző tanár kirándulások előtt a kirándulást szervező pedagógus 3. Az ismeretek elsajátításáról a tanulóknak feltett kérdésekkel meg kell győződni. 4. A tanulói balesetbiztosítás megkötése ajánlott. 5. Mindenki kötelessége, hogy az észlelt veszélyt jelentő rendellenességet, azonnal jelentse a felelős vezetőnek, aki gondoskodik a veszély elhárításáról. 6. A tanuló- és gyermekbaleseteket a 11/1994. (VI.8.) MKM. Rend. 2. Sz. mellékletében előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. IX. A tanulók nagyobb közösségének meghatározása 1. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, valamint érdekképviselet ellátására Diákönkormányzatot hoznak létre. Működésük rendjét a Diákönkormányzat Működési Szabályzata tartalmazza. 2. A Diákönkormányzat döntési, egyetértési, véleményezési jogát gyakorolhatja, a jogszabályban rögzített esetekben. X. A Házirend módosításának szabályai 1. A házirend módosítását kezdeményezheti a diák, tanár, dolgozó, szülő vagy bármilyen más iskolai szervezet. Tard, augusztus 28.

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI

A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI Színmagyarázat: Piros betűk: TÁMOP 3.1.4 kompetencialapú oktatás megvalósulásának intézkedései Zöld betűk:

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE I.A házirend célja A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A tanuló jogai...6 A tanuló kötelességei...7 A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

O M : 0 3 5 0 5 4 HÁZIREND

O M : 0 3 5 0 5 4 HÁZIREND HÁZIREND Minden szabály a szabadság korlátozása, ám a szabadság nem azonos a korlátlansággal. Szabadságunk éppen korlátaink által nyer értelmet, mert korlátainkért cserébe a szabadságot nyerhetjük. Iskolánk

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés Szakiskola Házirendje 2014 Bevezetés A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben