Biztosítóberendezések építése és üzemeltetése VII. Biztosítóberendezési építési projektek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítóberendezések építése és üzemeltetése VII. Biztosítóberendezési építési projektek"

Átírás

1 Biztosítóberendezések építése és üzemeltetése VII. Biztosítóberendezési építési projektek

2 Pályaépítési projektek biztosítóberendezési feltételei A biztosítóberendezés topológiája kényszerően követi a pálya topológiáját A pálya építése szükségszerően érinti a vágányra szerelt (váltóhajtómő, szigeteltsín, tengelyszámláló) a vágány mellett elhelyezett (jelzı, kábelakna) a vágány alatt/felett elhelyezett (kábelcsatorna, átvezetés) biztosítóberendezési objektumokat a biztosítóberendezés mőködésének pályaoldali feltételeit biztosítani kell (kitérı, szigetelés, szabad hely, őrszelvény stb)

3 A biztosítóberendezések ki és visszakapcsolása Váltóhajtómő: szabályozás, állásegyeztetés Jelzı: fényegyeztetés, esetleg szabályozás szigeteltsín söntpróba (esetleg szabályozás) Tengelyszámláló (kerékérzékelı): szabályozás, ki-belépés ellenırzés A vágányzár akkor adható vissza, ha a közlekedés biztonsága biztosított (bizt. ber. szempontból is)!

4 A pályaépítı gépek helyigénye Az egyszerően el nem távolítható szerkezeteket ezen kívül kell elhelyezni (az alapot is!)

5 A pályaépítés helyigénye A gépek helyigénye mellett kianyagolás, anyagtárolás, rakodás helyigénye a személyzet munkavégzéséhez, biztonságos félreállásához szükséges hely beláthatóság, fv. kikapcsolás, földelés, munkavédelmi lassújel, anyagolási vágányzár

6 A pályaépítés helyigényének biztosítása Váltóhajtómő leszerelhetı (de pl. az aknája nem) Spherolocknál a váltóhajtómő vége 2480-ra van a vágánytengelytıl (4750 mm vágánytengelytáv alatt a szomszéd vágány hajtómőve is belóghat Keresztirányú vascsatorna nem leszerelhetı (csak ideiglenes lehet) Jelzıalapok fenntartáskor kivételek lehetnek (szomszéd vágány jelzıje is lehet

7 A biztosítóberendezési munkák alapja: a kábelhálózat (TEB P-9227/2008 kábelfektetési irányelv) Kábelfektetés lehetıleg vasúti területen, földbe, kábelcsatornába, csıalépítménybe A nyomvonalat jelölni (töréspontokon vagy min 50/100 m-enként jelzıkı) Kábelátvezetések Keresztezések Kábelakna, kábelbevezetés, kábelfelvezetés Hajlítási sugár

8 A kábelek védelme Erıs- és gyengeáramú kábelek között min 0,5 m, vagy 0,25 h tőzgát vagy védıcsı (MSZ 13207) Erıs- és gyengeáramú vasúti kábelek fektetése közös alépítménybe: jelölés, elhúzás vagy védıelválasztás (azonos üzemeltetı!) Nem földbe fektetett kábelek tőzvédelme (pl. tőzszakaszok) Kábelek tőzvédelme épületbe bevezetésnél, faláttörésnél (tőzgát)

9 Kábelmunkák hidegben A kábeleket 0 C felett ajánlott fektetni, mozgatni! (Megjegyzés: a szabványok és gyári adatok szerint a PE köpenyő kábel minimális fektetési hımérséklete 10 C, a PVC köpenyő kábelé pedig 5 C, miközben az erek hımérséklete nem lehet 0 C alatt.) Ha fagypont alatti hımérsékleten kell kábelt fektetni, úgy a fektetendı kábelt 24 órán keresztül legalább +20 C-on kell tárolni, majd a tárolótérbıl való kiszállítástól számítva 3 órán belül le kell fektetni.

10 Kábelmunkák meglévı kábelek nyomvonalán Üzemeltetıi hozzájárulással! Gépi ásás esetén min 1 m-r a a meglévı nyomvonaltól, (kézi feltárás) Kábelaknák építése (csak helyszíni) Vágány alatti átvezetés csak a meglévı kábel feltárásával, biztonságos távolságban Kábelcsatorna alatt földben, azonos nyomvonalon, mőködı kábel nem maradhat! Csatornában meglévı kábelek mellé csak az MSZ betartásával (pl. 2x Gyır!!) Tőzvédelem helyreállítása

11 A vasúti forgalom mellett bonyolított átalakítási munkák A forgalom folyamatosságát fenn kell tartani, ezért a korlátozásnak elviselhetınek kell lennie A pálya építése kisebb fázisokra bontva történik a pálya változásait a biztosítóberendezésnek, és a felsıvezetéknek követnie kell, Az építési technológiához a vágányon kívüli szabad tér és megközelítési út is szükséges, Kivitelezni ideiglenesen is csak tervek alapján szabad Az építési fázisok jelentıs fenntartói létszámot és magas kompetenciaszintet követelnek,

12 Példa egy nagyobb munkára: Gyır Tihanyi u. aluljáró építése Az aluljáró az állomás vágányhálózatát Személy és rendezı között metszi Az adott helyen 3 vonatforgalmi vágány és két mellékvágány van Forgalmi igény: egy idıben mindig legalább két vonattal min 40 km/h-val járható felsıvezetékes vágány Az építési technológiai elvárás: egyidıben legalább két kzárt vágány alatti résfal építése (helyigény, felsıvezeték nélkül) Járulékos biztosítóberendezési probléma: az állomás hosszanti kábelezése útban van: kiváltás, védelembe helyezés) Na de: 90 nagyérszerkezető kábel, megbontásuk csak gyenge vonatforgalmú idıszakban, kettesével, Többször átépített állomás, különbözı korú kábelek, nem tudjuk, hogy pontosan mi és hol van benne Ott van a kábelek bevezetése a bizt. ber épületbe is Kibírja a torony? Fázistervek: pálya, bizt.ber, felsıvezeték, kábelkiváltás, védelembe helyezés, közmővek

13 A helyszín

14 A probléma vázlata Gyırszabadhegy Budapest Sopron Hegyeshalom A forgalmi igény és az építési technológiai igény ellentmond egymásnak A középsı vonatforgalmi vágány alatt a résfal csak a szomszédos vonatos vágány lezárásával építhetı Felsıvezeték nem lehet útban

15 Egy érdekes ötlet: a kihajlítás

16 A fázisterv A forgalomszabályozás érdeke: a korlátozás egyértelmősége A biztosítóberendezés érdeke: minimális topológiai változás (= legkisebb hiba) A tervezı/kivitelezı érdeke: legkisebb/leggyorsabb munka

17 Az ötlet megvalósítása A nagy trükk : a 63b váltó végállása fordított!

18

19 A bizt. ber. fáziskövetés feltételei a biztosítóberendezés megfelelı állapota a berendezés alkatrész-ellátottsága (pl. szovjet bizt. ber.) a berendezés fizikai bıvíthetısége (pl. mechanikus berendezések) kompetencia megléte a berendezés áttervezéséhez, bıvítéséhez

20 A korábbi általános megoldás a régi (mechanikus) biztosítóberendezés átalakítása helyszíni állításúra (kulcsrögzítı) szükség esetén konténeres ırhely létesítése az oldó szigeteltsínek egyszerősítése a mechanikus sorompó fénysorompóvá alakítása

21 SH átalakítása kulcsrögzítı berendezéssé (emeltyőpótló)

22 De ez az út ma már nem járható Már nem csak mechanikus állomásokra építünk biztosítóberendezést, nincs elegendı ember nem tolerálható a vágányútállítási idı növekedése a lassújelek miatt a hívójelzés, kézi jelzés többlet idıszükséglete nem behozható Gyengébb, képzetlenebb, motíválatlanabb forgalmi és vonatszemélyzet >>> építési fáziskövetés a jelfogós biztosítóberendezéssel

23 Villamos váltóállítás kulcsfüggéssel villamos váltóvezérlés a váltó végállásában a kulcs kivehetı a válatóellenırzést a jelzıáramkörökbe be kell kötni áramellátás kell hozzá

24 A gyıri 1964-es D55 állapota

25 A gyıri építési fázisok bizt. ber. követése D55 csak korlátozottan alakítható D55 követés csak amíg a topológia nem változik jelentısen vonatérzékelés követése tengelyszámlálóval A topológiai változások egy része a forgalom által önként vállalt korlátozással is követhetı

26 Példák a topológia könnyen követhetı változásaira vágányok átépítése váltók megszüntetése, váltó terelés megváltoztatása angolváltók szétbontása egyszerő kitérıkre (ha a kitérık sorrendje nem változik) meglévı vágány áthelyezése (de többlet vágány beépítése nem) meglévı jelzık, útátjárók áthelyezése, módosítása

27 Egy új feladat a vonatérzékelés átalakítása ideiglenes, végleges szigetelések (pl. nem használt váltószáron ideiglenesen hiányzó sínszál, vagy kötés tengelyszámláló beépítése a szigeteltsín helyére (ideiglenes kábelezés!!!) a kiértékelés bekötése a vevıjelfogó elé (elıfogat )

28 Egy újabb feladat: új villamos állítású váltó bekötése a 22. jelő nagysugarú váltó a régi kétfázisú hajtómővel nem állítható a D55 váltókapcsolás átalakítása háromfázisúra a csúcssínellenırzı bekötése a váltó ellenırzésébe

29 Egy jellegzetes fázis: XV. vágány építés alatt, XVI kizárva 1407 Ezt a forgalom nem tolerálta: elıtte a 17 vágányt ideiglenesen vonatfogadó vágánnyá alakítottuk V II III IV VI XIV XII 1402 X 1401 IX VIII VII 1400 XI XVII XVI XV XIII I

30 Fáziskövetés az elektronikus biztosítóberendezéssel A gyártók álláspontja szerint egy fáziskövetés egyszerő szoftver cserével megoldható nem kell jelentıs hardver átalakítás, nem kell a pultot alakítani a tervezési és vizsgálati idık jelentısek (rugalmatlan) nehézkes a külsı függések beépítése (pl. ceglédi D55-SIMIS oldalvédelmi függés) drága laborvizsgálatok

31 A biztosítóberendezések építésének összehangolása épület, energiaigény kábelnyomvonal, kábelalépítmény (általában a pályaépítés részeként) Az építési fázisok összehangolása (pl. a kábelalépítmény folyamatossága a külsıtéri objektumig) forgalmi iroda, kezelıi munkahely, távközlés, KÖFE, SZIR, FOR stb.

32 A biztosítóberendezések üzembe helyezése a berendezés vállalkozói készrejelentése (a vizsgálati jegyzıkönyvvel) kezelési szabályzat, oktatás, vizsgáztatás karbantartási utasítás, oktatás, vizsgáztatás üzemeltetıi és biztonsági vizsgálatok ideiglenes üzemengedély sötétüzem

33 A berendezés üzembe helyezése üzembe helyezési technológia üzembe helyezési rendelet üzembe helyezés hatósági próbaüzem használatba vételi engedély, végleges üzemengedély

34 Az üzembe helyezés technológiai kérdései A meglévı biztosítóberendezések részleges bontása az új berendezés részleges üzembe helyezése közben a vonatközlekedés minimális akadályozása és a közlekedés biztonságának biztosítása

35 Az üzembe helyezés tapasztalati paraméterei új pályán két-három ütıképes lakatos csoporttal 10 központi állítású váltó/nap egy kétvágányú térközcsatlakozás/nap (a vonalkábel átterhelésével) sorompók üzembe helyezéséhez területi hatóság+útkezelı+rendırség+. önálló rádiókapcsolatok, gépkocsi, pihenıidı

36 Az üzembe helyezés folyamata objektumok ki- és bekapcsolása csak az üzembe helyezés vezetıje engedélyével az üzembe helyezés irányítója utasítására történhet a technológia és idıterv szerint. A forgalomképes állapotot az üzemeltetı ellenırzi, üzembe helyezi, naplóztatja az üh. irányító folyamatosan vezeti a kikapcsolt illetve üzembe helyezett objektumok állapotát Együttesen gondoskodnak arról, hogy a forgalom különleges állapotban is mindig biztonságosan legyen szabályozható

37 Üzembe helyezési szünetek A szünetekben olyan helyzetet kell teremteni, hogy a technológia az üh. irányítóinak távollétében is szabályozott legyen, egy vonatnak legfeljebb egy hívó az állomás területén egyszerősített függéskapcsolatok a régi és az új berendezés között vállalkozói készenlét

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus

Szécsény. Mővelıdési ház. Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve. Budapest, 2009. augusztus Szécsény Mővelıdési ház Primer és szekunder energia ellátó rendszer gépészeti és villamos terve Készítette: S + N Management KFT 1012 Budapest, Várfok u. 7. Ügyvezetı: Tallér Ferenc Telefonszám: 06/1-224-0690

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 13207-1

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 13207-1 1994. február A hatálybalépés időpontja: 1994. április 1. MAGYAR SZABVÁNY MSZ 13207-1 Erősáramú kábelvonalak 0,6/1 kv-tól 40/69 kv-ig terjedő névleges feszültségre. A kábelek fektetése Az MSZ 13207-1:1981,

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2010/1 Függõségek számítógépes tervezése

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

FAM rendeletek egységes szerkezetben

FAM rendeletek egységes szerkezetben FAM rendeletek egységes szerkezetben Jelölés: fekete betűvel - 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szövege kék betűvel - 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelet szövege piros betűvel - 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete . 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete 5.1. Kivitelező a MÁV ZRt. szervezeti egysége, vagy érvényes MÁV ZRt. szakvizsgával és érvényes képesítéssel rendelkező kivitelező

Részletesebben

GÉPI HAJTÁSÚ TARGONCÁK IDİSZAKOS VIZSGÁLATA /MSZ 16225-85/

GÉPI HAJTÁSÚ TARGONCÁK IDİSZAKOS VIZSGÁLATA /MSZ 16225-85/ GÉPI HAJTÁSÚ TARGONCÁK IDİSZAKOS VIZSGÁLATA /MSZ 16225-85/ Az állami szabványok hatályára vonatkozó rendelkezéseket a szabványosításról szóló 19/1976. (V1.12) MT számú rendelet 5-12. -ai tartalmazzák.

Részletesebben

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel Gellénháza, Kápolnásnyék,Vecsés, Kecskemét, Hajdúszoboszló, Miskolc TD körzetek objektumain Kiviteli

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Tőzvédelmi Szabályzat Az AVKF szervezeti és mőködési szabályzatának V. 3. 16. sz. melléklete. 2006. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...2 2. A LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Általános tájékoztató a műszaki-biztonsági ellenőrzésről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89 (3) bekezdése szerint: Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó SEGÉDLET Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST ÉS ENERGIA- MEGTAKARÍTÁST

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2012. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyőlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 3/2012.(I. 30.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vigh Sándor József. Hálózatok mérési eljárásai. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység

MUNKAANYAG. Vigh Sándor József. Hálózatok mérési eljárásai. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység Vigh Sándor József Hálózatok mérési eljárásai A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység A követelménymodul száma: 0910-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50 HÁLÓZATOK

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. H-1066 Budapest Teréz krt. 6. Tel: +36 1 31001 e-mail: vpe@vpe.hu web: http://www.vpe.hu HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYARORSZÁGI NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŐ VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.1:2015.03.05. Tartalom

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 7.1:2015.03.05. Tartalom Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak... 4 3. Villamos szerelőaknák... 5 4. Villamos átvezetések... 6 5. Tűzterjedési gát keresztezése villamos vezetékrendszerrel... 6 6. Kisfeszültségű erősáramú villamos

Részletesebben

(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.)

(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.) A Kodolányi János Fıiskola TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.) Határozat száma: SZE 519/3.50/2008.(II.27.) Székesfehérvár, 2008. március 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 1. Tőzvédelmi

Részletesebben

1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet. a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról

1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet. a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról -1-1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról A gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény (a továbbiakban Gt.) 36. (1) bekezdésében, valamint a 38. (2)

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építıipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel

Részletesebben

9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1

9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1 DEMBINSZKY ÚT SZOMBATHEKY ERDEI VA-0119 bázisállomás 9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1 Telenor állomás energiaellátás és villámvédelem kiviteli tervdokumentációja 2013. június 6. 1. verzió

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat. 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

Műszaki Biztonsági Szabályzat. 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1 Műszaki Biztonsági Szabályzat 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 1. oldal / 16 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Alapadatok, okiratok 1.1 Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési munka jellemző adatai 1.1.1 Az építmény, építési munka

Részletesebben

Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat -

Biztonsági jelentés OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS. -Nyilvános változat - OLAJIPARI KARBANTARTÓ FEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ KFT. VASÚTI ÜZEM JURA IPARI PARK, ALGYŐ BIZTONSÁGI JELENTÉS -Nyilvános változat - Készült: az AGEL-CBI Kft.által a hatósághoz beadott alapján. ALGYŐ 2010. JÚNIUS

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója

Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója 2 Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója A kiadvány a munkavédelmi jellegő bírságok felhasználására benyújtott pályázati támogatásból készült Az agrár felsıoktatás munkavédelmi tájékoztatója

Részletesebben