Kenderes Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kenderes Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról"

Átírás

1 Kenderes Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l Kenderes, Szent István út 56. E l ı t e r j e s z t é s Kenderes Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tisztelt Képviselı-testület! Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 6/2006.(II.22.) számú rendeletével ezer Ft bevétellel és kiadással hagyta jóvá évi költségvetését. Az évközben történt többszöri módosításokkal a évi költségvetés bevétele és kiadása ezer Ft-ra változott. Ezzel szemben a bevételek halmozott teljesítése ezer Ft, ami 97 %- os teljesítésnek felel meg, a kiadások halmozott teljesítése ezer Ft, ami ugyancsak 97 %-ot jelent. I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A 2006-os költségvetési évben is az elsıdleges célunk az intézményhálózat mőködıképességének megırzése, a lakosság egyre romló életkörülményeinek egyensúlyban tartása illetve annak megkísérlése -, és a fokozatosan növekvı szociális kiadásokra történı fedezet biztosítása volt. Az államháztartási tartalék összegét 2006 évben sem bocsátották az önkormányzat rendelkezésérre, bár az az elızı évinek csak 31,11%-a volt 1.397,-ezer Ft kedvezıtlenül befolyásolta gazdálkodásunkat. Önkormányzatunk 2006-ban üzembe helyezte a szennyvízcsatorna hálózatot és tisztítót, melyhez aszfalt utat épített ,-eFt infrastruktúra fejlesztési hitelbıl. Feladataink ellátásához 70 millió forint folyószámla hitel keretet és ezen túl még 10 millió forintos likvid hitelt is igénybe vettünk. A folyószámla és likviditási hitel állomány változásából látszik, hogy önkormányzatunk egyre bıvülı feladatait az alacsony ütemben emelkedı állami támogatásokon és a saját bevételeken túl növekvı ütemő idegen forrás igénybevételével képes ellátni. Az önkormányzat feladatellátása év közben bıvült a tanyagondnoki szolgálattal, melyhez a NCSSZI-tıl pályázaton gépjármő beszerzésre 5.985,-eFt támogatást nyertünk. A pályázat elszámolása a gépjármő beszerzése után jutottunk a támogatás összegéhez. A beszerzés pénzügyi lebonyolításához áthidaló hitelt kellett felvennünk. Kedvezıtlenül érintették településünket (ahogy a térség többi települését is) az év eleji idıjárás okozta viszontagságok, melyek elhárításának költségeit az önkormányzatnak és a

2 lakosságnak kellett megelılegeznie. A lakossági károk helyreállítására ,-eFt támogatáshoz jutottunk. Ezen támogatás igénybevételéhez elıírt feltételek a kárt szenvedett lakosság elé komoly bürokratikus és nem utolsó sorban pénzügyi akadályt emeltek. A személyenként csekély összegő támogatással szemben a megkövetelt jelzálog bejegyzés és a biztosítás kötés a károsultak jelentıs részét elriasztotta a támogatási megállapodás aláírásától. (Településünk fekvése miatt a belvíz okozta kár a szociálisan amúgy is rászoruló lakosokat érintette.) Mindezeken túl az önkormányzati feladatellátás feltételrendszerét nagymértékben befolyásolja településünk agrár jellege, a magas munkanélküliség, a lakosság kor- és szociális összetételének egyre kedvezıtlenebb alakulása. Továbbra is érthetetlen számunkra, hogy településünket miért vették ki a gazdaságilag hátrányos helyzető kategóriából, bár örömmel értesültünk arról, hogy 2007-tıl ismét abba soroltak bennünket. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai vagyunk, így a belsı ellenırzés és az egészségügyi ügyeleti szolgálat ellátása, valamint az Óvodai Egységnél és az Általános Iskolánál a logopédiai foglalkozások a társulásnak biztosított támogatásból valósult meg. Meg kell itt jegyeznünk, hogy a társulás állami finanszírozásának csökkentése miatt a szolgáltatás volumene a belsı ellenırzés és a logopédia esetében visszaesett. Önkormányzatunk forrásaiból nem képes a kiesı állami finanszírozás pótlására. II. Bevételi forrásaink és azok teljesítése Bevételünket összességében 96,62%-ra teljesítettük (ebbıl: a mőködési bevételek 101,62%- ra, a felhalmozási bevételek 49,00%-ra, a költségvetési támogatások 99,99%-ra teljesültek). Az iparőzési adónál a 2005.évi adóalap szerint várható adóerı képességet vettük figyelembe 1,4%-kal, a tényleges kivetés 1,8%-kal történt. A pótlékok, bírságok esetében eredeti elıirányzatot nem terveztünk. A gépjármőadó növekedés a gépjármővásárlások miatt jelentkezik. A termıföld bérbeadásából nem származott személyi jövedelemadó bevételünk évben folyamatosan pályáztunk önkormányzati feladatok megoldására. A Területi Gondozási Központnál a tanyagondnoki szolgálat gépjármő beszerzéséhez 5.985,-eFt összeget nyertünk. Területi kiegyenlítési alapból 2006-ban tőzcsap felújításra 860,-eFt, Deák F.út felújítására 2.338,-eFt, Szent István út térkövezésére 2.498,-eFt, Központi Konyha felújítására 1.000,-eFt, a csatornázáshoz 516,-eFt támogatást nyertünk. A vis maior keretbıl 2.592,-eFt, a vis maior tartalékból ,-eFt támogatást kaptunk. III. Kiadások alakulása Kiadásainkat összességében 96,69%-ra (ebbıl: mőködési kiadásainkat 99,81%-ra, felhalmozási kiadásainkat: 90,13%-ra) teljesítettük évben is folyamatos volt a helyi kisebbségi önkormányzat feladat ellátása. Elsıdleges feladatunk az intézmények folyamatos, zavartalan mőködtetése volt, így intézmény összevonásra, intézmény megszüntetésére idén sem került sor

3 Az oktatási intézmények létszáma az alábbi, szeptember 1-én: Óvoda: 176 fı Általános iskola: 438 fı Középiskola: 592 fı -ebbıl: 166 fı kollégista évi költségvetésünk az oktatási, nevelési feladatok biztosításán felül nem adott lehetıséget fejlesztésre. A közmővelıdési, sport feladatok megoldása folyamatos volt. A polgári önszervezıdéseket támogatásokkal segítettük, hogy rendezvényeiket színvonalasabbá tehessék ban is megrendezésre került a Város Nap, ahol testvérvárosunk Kozy (Lengyelország) küldöttsége is részt vett. A helyi újság kiadása folyamatos volt. Helytörténeti kiállításunk és Horthy emlékhelyeink látogatottsága növekedett. A Mővelıdési Ház és a Könyvtár a városi rendezvények megszervezésében, rendezésében aktívan részt vett. A Mővelıdési Ház helyet biztosít a középiskolások és a Korda Vince alapítványi alapfokú mővészet oktatási intézmény kenderesi tanulóinak oktatásához. A kommunális feladatok megoldásában a Városi Vízmő tevékenyen részt vett és sikeresen teljesítette az önkormányzat által elıírt és elvárt feladatokat. A szennyvíztisztító-telep és a csatornahálózat I.üteme elkészült, használatbavételi engedélyt kapott. A lakossági rákötések száma 2006-ban tovább növekedett. A csatorna hálózat az év eleji belvíz okozta problémákat leszámítva megfelelıen üzemelt. A városban a zöld területek gondozása folyamatos, a Horthy liget parkosítására és rendben tartására kiemelt figyelmet fordítottunk. Az állati hulla elszállítása a debreceni ATEV-vel megkötött megállapodás alapján folyik. A kétpói szemétlerakó megépült, de mőszaki hiányosságai miatt 2006-ban továbbra is a kisújszállási szemétlerakóba kerül elszállításra a települési szilárd hulladék. A lakosság egyre romló életkörülményei miatt a költségvetésbıl minden évben nı a szociális kiadások nagysága. A szociális feladatok megoldására ezer forintot használtunk fel. Az Öregek napközi otthonában átlag 16 fı részesült ellátásban. Szociális étkezést igénybe vett 162 fı Házi gondozásba részesült 16 fı Gyermekvédelmi támogatásban részesült 53 fı Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi támogatásban részesült: 630 fı Szociális segélyben részesült 246 fı Ápolási díjban részesült 32 fı Idıskorúak járadékában részesült 8 fı Lakásfenntartási támogatásban részesült 464 fı Átmeneti segélyben részesült 361 fı Temetési segélyben részesült 59 fı Közlekedési támogatásban 226 fı Közgyógyellátási igazolvány kiadása 308 fınek Alsó tagozatos tanulók iskolai étkeztetésében 149 fı részesül

4 Az általános iskolás korúaknak ingyenes tankönyvet biztosított az önkormányzat. Az iskolatejet önkormányzatunk csak a 2005/2006 tanévben biztosított a pénzügyi lehetıségek beszőkülése miatt. Elsı lakáshoz jutók támogatásában részesült 12 pár. Az egészségügyi területén folyamatos volt a feladatok ellátása, az átszervezett ügyeleti, készenléti rendszer jól mőködött. A vállalkozások támogatását biztosítottuk. IV. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai Az önkormányzat pénzmaradványa a évi e Ft-ról év végére e Ft-ra csökkent. A pénzmaradvány csökkenésének oka, hogy a 2006.évi költségvetésbe bevételként betervezett SÁMA KFT.fa.-val szembeni követelésünk nem folyt be. A kiesı ,-eFt bevétel egy részét a 2006 decemberében megkapott iparőzési adó feltöltésbıl és a 2007.évi állami támogatás elılegbıl tudtuk kompenzálni. Intézményi költségvetési tartalékok alakulása: Polgármesteri Hivatal: ,-eFt Vízmő: 26,-eFt alulfinanszírozás: 1.035,-eFt Általános Iskola -12,-eFt túlfinanszírozás: (-)634,-eFt Középiskola 7.231,-eFt alulfinanszírozás: 711,-eFt Összesen: ,-eFt intézm.fin.: 1.112,-eFt V. Értékpapír és hitelmőveletek alakulása, hitel-állomány változásának tartalma, okai: A folyamatos mőködés fenntartásához folyószámla hitel felvételére került sor, melynek kerete ,-eFt, év végi állománya pedig ,-eFt volt. A bérfizetéshez az év folyamán folyamatosan bérhitel felvételére kényszerültünk, melynek év végi állománya ,-eFt. Törölt: pénzmaradványok Törölt: ,-eFt Törölt: Törölt: 583 Törölt: 94 Törölt: A Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezettıl 10 millió forintos likvid hitel prolongálására került sor, ehhez kapcsolódóan birtokunkban tartottunk 25,-eFt névértékő szövetkezeti részjegyet. Szennyvíztisztítóhoz vezetı út aszfaltozására ,-eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitelt vettünk igénybe, melynek összetétele: 1.200,-eFt OTP célhitel, ,-eFt MFB önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel. Áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettségünk: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek e Ft - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettség: e Ft. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: - iparőzési adó feltöltés miatt: e Ft - helyi adó túlfizetés 312 e Ft - beruházási hitelek következı évi törlesztése 277 e Ft - egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek következı évi törlesztése 310 e Ft - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek 570 e Ft - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek e Ft Rövid lejáratú kötelezettségünk összesen: e Ft - 4 -

5 VI. A vagyon alakulása Az elızı évi vagyonunk növekedett a évben megvalósult beruházásokkal (szennyvíz beruházás, Kétpói szemétlerakó, bánhalmi vízhálózat bıvítés, intézményi gépberendezés, gépjármővásárlás), csökkent a tárgyi eszközeink értékcsökkenésével és az értékesített eszközök könyv szerinti értékével. Immateriális és tárgyi eszközeink könyv szerinti értéke ,-eFt volt, ami ,-eFttal magasabb mint az elızı évi, azonban ez túlnyomó részt csak a szennyvízhálózat aktiválása miatt következett be vagyonunk összetételét változtatta meg csupán. Immateriális és tárgyi eszközeink bruttó értéke ,-eFt volt és az elszámolt terv szerinti amortizáció ,-eFt volt, amely átlagosan 15,46%-os leírási kulcsnak felel meg. Eszközeink elhasználódottsági szintje 18,28%-os. Pénzeszközeink rövidlejáratú kötelezettségeinkhez viszonyított aránya 2005-ben 8,78%, míg 2006-ban 8,10% volt, mely mindkét tétel egyidejő csökkenése mellett önkormányzatunk likviditási helyzetének lassú romlását mutatja. Az önállóan gazdálkodó intézmények beszámolója az elıterjesztés mellékletét képezi. Kérem az elıterjesztés megvitatását, és a évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról készített rendelet-tervezet alapján a rendelet megalkotását. K e n d e r e s, április 17. Bogdán Péter polgármester - 5 -

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl

Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 14. melléklet a /2010.( ) önkormányzati rendelethez Szöveges beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2007. évi költségvetés teljesítésérıl

Szöveges beszámoló a 2007. évi költségvetés teljesítésérıl Szöveges beszámoló a 2007. évi költségvetés teljesítésérıl Gárdony három településrészbıl álló kisváros, melynek lakosságszáma 2007. december 31-én meghaladta a 9300 fıt. A központi településrész Gárdony

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1.. 39 121 E Ft bevétellel 38 284 E Ft kiadással és 1 751 E Ft pénzmaradvánnyal a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg. 2..

1.. 39 121 E Ft bevétellel 38 284 E Ft kiadással és 1 751 E Ft pénzmaradvánnyal a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg. 2.. Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 1.. A képviselőtestület

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 54,79 %-ban teljesültek az I.félévben. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK: Az intézményi mőködési bevételek körébe tartoznak a hatósági

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

Előterjesztés. B e s z á m o l ó

Előterjesztés. B e s z á m o l ó Előterjesztés B e s z á m o l ó Csákvár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A 2007. évi költségvetés elfogadásakor elhatároztuk,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére

Előterjesztés. Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Kisbér Város Polgármestere 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2008. április.- i ülésére Tárgy: 2007. évi zárszámadás, beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetési

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben